Så går vi to skridt frem...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så går vi to skridt frem..."

Transkript

1 J u n i Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger Indtræden i afdød ægtefælles virksomhed - dagpengeret... 5 Skattefradrag efter 24 timers rejse... 6 Omlægning af regnskabsår og indkomstår Tilbagebetaling af moms - ansøgning inden 30. juni det bemærkes... 8 Sidder man i en flyvemaskine højt over jorden eller i en sejlbåd midt ude på Atlanten, er der ingen stoppesteder. Det er fristende at stå af ved den næste sky - eller at fortøje båden ved den næste bølge. Vi ved godt, at fysikkens love sætter en grænse for vore lyster til at stoppe op i disse situationer. Den samme fornemmelse kan gøre sig gældende, hvis man begynder at tænke lidt over begrebet tid. Vi fortæller os selv, at tid er en mangelvare - og at vi er nødt til at følge med tiden. Med en indsats kan man individuelt gøre sig til herre over tiden i stedet for at være slave af den. Dette gælder ikke den anden del af udsagnet - ingen kan stoppe tiden for sig selv eller for andre. Ved nærmere eftertanke ville det være fjollet at standse op på et tilfældigt tidspunkt og meddele, at intet udvikler sig fra nu af. Stilstand er tilbagegang - for alt andet bevæger sig. Det, der i går var den gældende - og evigt gyldige - sandhed, er i morgen et dybt forældet synspunkt, som vi kvier os ved at have argumenteret for. Det gælder inden for enhver disciplin - og i denne udgave af FACIT gælder det især inden for skatteret. Her har myndighederne med aktiv hjælp fra domstolene været nødt til at skifte standpunkt på flere afgørende områder. En indvending kunne være, at myndighederne havde taget fejl fra starten, og at det ikke var tiden, men retfærdigheden, der nu sejrede. Under alle omstændigheder må det være tilfredsstillende, at tiden og udviklingen har løst problemerne med kantinemoms og fradrag for kursusdeltagelse uanset geografien. Tiden vil også vise, at skridtene i den rigtige retning hurtigt kan afløses af ét skridt tilbage. Er der bevægelse, er vi ikke gået i stå. Derudover er det egentlig meget rart, at tidens gang har ført os frem til endnu en sommer - nyd den! Samtidig betyder tidens gang, at vi har to somre og én vinter forude.

2 Kursusdeltagelse og skat Turistmæssigt islæt Praksis Det afgørende kriterium Skatteministeriet har på baggrund af en dom afsagt af EF-domstolen hævet anken for Højesteret i en sag om beskatning af deltagelse i et kursus, der blev afholdt på Kreta. Den hidtidige formodning om, at der er et betydeligt turistmæssigt islæt forbundet med kurser, der afholdes på turiststeder i udlandet, kan hermed ikke længere opretholdes. I praksis godkendes kurser/studierejser skattemæssigt herefter ud fra en vurdering af tre kriterier: Kurset/studierejsen skal være fagligt relevant for deltageren. Deltagelse sker for at vedligeholde og ajourføre den faglige viden. Der må ikke være tale om videreuddannelsesformål. Der må ikke være tale om et turistmæssigt islæt. Vurderingen heraf foretages blandt andet ud fra programmets tidsmæssige tilrettelæggelse, herunder fordelingen mellem studie-/undervisningstid og fritid. Der foreligger en righoldig praksis om vurderingen af de to førstnævnte kriterier - en praksis, der ikke anfægtes af EF-domstolen. Indtil EF-dommen kom, har det været tillagt selvstændig betydning, at et kursus blev afholdt på et turiststed i udlandet. Kurser, der blev afholdt på et turiststed i udlandet, har - modsat kurser afholdt i Danmark - haft en indbygget formodning om, at fradragsret for kursusudgiften ikke kunne anerkendes. Da formodningen efter EF-dommen ikke længere kan anvendes, skal den skattemæssige vurdering af kurser, der afholdes i udlandet, ske alene på baggrund af de tre nævnte kriterier. Det afgørende er således - ligesom for kurser afholdt i Danmark - vurderingen/ afvejningen af det faglige tidsforbrug contra det ikke faglige tidsforbrug. Genoptagelse Told- og Skattestyrelsen har efter EFdomstolens afgørelse udsendt et cirkulære om adgang til at genoptage skatteansættelser for tidligere år. Såfremt lønmodtagere og hovedaktionærer er blevet beskattet af kursusudgiften, eller selvstændige erhvervsdrivende er blevet nægtet fradragsret herfor, alene med den begrundelse at kursusstedet ikke var fagligt begrundet, er det muligt at få genoptaget skatteansættelsen. Anmodningen om genoptagelse skal fremsættes hurtigst muligt. Videreuddannelse Siden den 1. januar 2000 har det ikke længere været en forudsætning for skattefrihed, at deltagelse i kurser skal ske for at vedligeholde og ajourføre den faglige viden. Videreuddannelsesydelser er nu skattefrie, når de ydes: af en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold, som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, eller når kurset gives til den ansatte ved ophør af et ansættelsesforhold, til personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Folketinget og kommunalbestyrelser, samt til medlemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse. Tilsvarende gælder for ydelser modtaget fra et arbejdsformidlingskontor, fra Arbejdsgivernes Elevrefusion samt for tilskud til deltagerbetaling, som ydes til lønmodtagere efter lov om støtte til voksenuddannelse. Fradragsret/skattefrihed Følgende ydelser medregnes ikke til den skattepligtige indkomst: Skole- eller deltagerbetaling. Ydelser til dækning af bog- og materialeudgifter, som er relevante for uddannelsen eller kurset. Godtgørelse til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder. 2

3 Befordringsgodtgørelser. Udgifter til logi, kost og småfornødenheder kan dækkes skattefrit af arbejdsgiveren, når modtageren af ydelsen på grund af afstanden mellem bopæl og uddannelsesstedet eller kursusstedet ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Dette gælder, når opholdet på uddannelses- eller kursusstedet varer mindst 24 timer. Satserne for sædvanlige udgifter til logi, kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på uddannelses- eller kursusstedet. Faktiske udgifter Uanset dette kan arbejdsgiveren skattefrit dække de faktiske udgifter til kost, når kosten indtages på uddannelses- eller kursusstedet. Der kan for befordringen til et videreuddannelsessted udbetales en befordringsgodtgørelse beregnet på grundlag af satsen for befordringsfradrag. Arbejdsgiveren kan skattefrit dække de faktiske udgifter til anden befordring. Har den uddannelsessøgende eller kursisten adgang til befordring med offentlige eller private transportmidler, som betales af dennes arbejdsgiver, medregnes udbetalt godtgørelse til den skattepligtige indkomst for den del af strækningen, hvor der er adgang til fri befordring. Udgifter, der ikke dækkes af en arbejdsgiver, kan fradrages i den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler. Befordring til videreuddannelsessted Kantinemoms I slutningen af 1999 vandt tre virksomheder deres sager ved Landsskatteretten om manglende lovhjemmel til opkrævning af den særlige kantinemoms. Landsskatterettens kendelser betød, at der kun skulle betales moms af det beløb, som virksomhederne faktisk opkrævede deres medarbejdere, og ikke af en beregnet kostpris, der indeholdt løn til kantinens ansatte. Skatteministeriet valgte at indbringe kendelserne for Landsskatteretten. Da det i efteråret 2000 blev klart, at EUkommissionen ikke kunne støtte Skatteministeriets holdning, hævede ministeriet de anlagte sager og meddelte, at der ville ske tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede kantinemoms. De nærmere regler for denne tilbagebetaling fremgår af et cirkulære, der blev udsendt i starten af marts Cirkulære om tilbagebetaling Efter cirkulæret skal krav om tilbagebetaling af kantinemoms fremsættes inden udgangen af 2001, hvis virksomhederne ønsker at drage nytte af den suspension af forældelsen, der blev givet i januar 2000, og som betyder, at der generelt vil kunne tilbagebetales kantinemoms for 4. kvartal 1994 og senere perioder. De fleste virksomheder kan få tilbagebetalt deres kantinemoms uden problemer. Uklarheder Cirkulæret er uklart med hensyn til, om udliciterede kantiner kan få kantinemomsen retur, og om prisfastsættelsen kan udelukke tilbagebetaling. Det fremgår også af cirkulæret, at der i visse tilfælde, hvor priserne er meget lave, fortsat skal betales moms af en værdi, der er højere end medarbejderbetalingen, uden at der er redegjort for hjemlen til dette synspunkt eller givet en klar indikation af, hvilket prisniveau der efter myndighedernes synspunkt er acceptabelt. På baggrund af disse uklarheder vil der givetvis opstå en række konkrete sager, før praksis omkring tilbagebetalingen er endeligt fastlagt. Lave priser 3

4 Hidtil er fradraget nægtet Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom I februar afsagde EF-domstolen en principiel dom om fradrag for moms ved salg af virksomhed. Dommen gav klager adgang til fradrag for moms på rådgiverydelser ved salg af en udlejningsejendom. Dermed er der sat en stopper for den hidtidige danske praksis, hvor man har nægtet fradrag. Dommen fastslår, at afholdte omkostninger i forbindelse med en momsfri overdragelse af en virksomhed - eller en del af denne - skal anses for en del af virksomhedens almindelige omkostninger ved momspligtig virksomhed, og der vil derfor være momsfradrag herfor. delvist momsfradrag før overdragelsen. Virksomheder med fuldt momsfradrag har fuldt fradrag for moms på udgifter ved overdragelse af virksomheden eller en del heraf. Virksomheder med delvist momsfradrag har fuldt fradrag for moms på udgifter ved overdragelsen, hvis udgifterne er klart knyttet til den afgiftspligtige del af virksomheden. I modsat fald er der delvis fradragsret. I øjeblikket diskuteres de situationer, der er omfattet af begrebet en virksomhedsoverdragelse. Som eksempel kan nævnes: Betingelser for fradrag Virksomheden skal overholde en af flere betingelser for at kunne få momsfradrag. I denne vurdering indgår, om udgifter vedrørende det overdragne gav fuldt eller fusioner og lignende virksomhedssammenslutninger/overdragelser, salg af ejendomme omfattet af en frivillig registrering, salg af ejendomme, der indgår i driften af en virksomhed, for eksempel en landbrugsvirksomhed. Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger Erhvervsvirksomhed Landsskatteretten har afsagt to kendelser, hvor der er taget stilling til forståelsen af begrebet erhvervsvirksomhed i ligningslovens 8 J stk. 1, der har følgende ordlyd: Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Det samme gælder gebyrer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Denne paragraf blev indsat i ligningsloven i 1991 som et vækstfremmeinitiativ, og ved fremsættelsen blev det fremhævet, at lovforslaget blandt andet indeholdt det element, at det skulle lette oprettelsen af nye virksomheder. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at det er en betingelse for fradrag for udgifter, der er afholdt før etableringen af en erhvervsvirksomhed, at der rent faktisk sker etablering af en erhvervsvirksomhed, og at der ved vurderingen heraf må tages udgangspunkt i gældende retningslinier og praksis på området. Landsskatterettens kendelser Den ene landsskatteretssag vedrører et holdingselskab, der havde afholdt udgifter til advokat og revisor i forbindelse med stiftelsen. Landsskatterettens flertal fandt, at disse stiftelsesomkostninger ikke kunne anses for fradragsberettigede efter ligningsloven, idet begrebet erhvervsvirksomhed hverken ud fra bestemmelsens ordlyd eller forarbejder kunne antages at om- 4

5 fatte et holdingselskabs besiddelse af aktier i et datterselskab. Landsskatteretten godkendte derimod fradrag for holdingselskabets udgifter til almindelig revisions- og regnskabsassistance. erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Erhvervelse af aktier kunne derfor ikke anses for en udvidelse af selskabets hidtidige erhvervsvirksomhed. Bankrådgivning Den anden sag vedrørte et selskabs udgifter til advokat samt udgifter til rådgivning fra en investeringsbank ved køb af samtlige aktier i dette selskab. Landsskatteretten bemærkede, at selskabet alene erhvervede aktierne i et selskab og ikke selv erhvervede nogen del af den virksomhed, der blev drevet i dette selskab. Landsskatteretten fandt, at det er en betingelse for fradrag, at udgifterne er afholdt i forbindelse med etablering af en Konklusion Det må konkluderes, at holdingselskaber ikke kan anses at drive erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, hvis holdingselskabets eneste funktion er at eje aktier i et eller flere datterselskaber. Det kræves i denne forbindelse, at den egentlige drift foregår i datterselskaberne. Holdingselskabet er en selvstændig juridisk enhed i forhold til datterselskaberne og skal derfor selv drive aktiv virksomhed for skatteretligt at blive anset for en erhvervsvirksomhed. Aktiv virksomhed Indtræden i afdød ægtefælles virksomhed - dagpengeret Man kan nu som ledig bevare dagpengeretten, selv om man midlertidigt indtræder eller genindtræder i ægtefællens virksomhed ved ægtefællens død. Indtræden eller genindtræden i virksomheden kan dog kun ske, hvis formålet er at afvikle virksomheden. Det skal dokumenteres, at der er tale om afvikling, salg eller bortforpagtning af virksomheden. Ikke hovedbeskæftigelse Man må altså ikke reelt fortsætte virksomheden som sin hovedbeskæftigelse. De timer, der anvendes på afviklingen af virksomheden, skal påføres dagpengekortet, der hver måned sendes til A-kassen. De anvendte timer medfører fradrag i dagpengene. Hvis man modtager efterløn eller overgangsydelse, er man henvist til at benytte de almindelige muligheder for at søge om forhåndstilladelse til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller som enkeltstående arbejdsopgave. Ikrafttrædelse Den nye regel trådte i kraft den 2. april Der er også kommet nye regler for dagpengeret i forbindelse med udtræden af virksomhed. Vi anbefaler, at der søges rådgivning herom enten hos os eller direkte hos A-kassen. 2. april

6 Skattefradrag efter 24 timers rejse Maksimalt 363 kr. pr. døgn Op til 12 måneder Varer en rejse og ophold i Danmark og udlandet mere end 24 timer, gælder rejsegodtgørelsesreglen. Denne gælder for såvel lønmodtagere som selvstændigt erhvervsdrivende. Folketinget vedtog sidste efterår et ændret regelsæt for skattefri rejsegodtgørelse. Rejsegodtgørelse Fra og med 2001 er satsen maksimalt 363 kr. i døgnet, uanset om rejsen foregår i Danmark eller i udlandet. I Japan er satsen dog maksimalt 477 kr. i døgnet. Lønmodtagere kan få beløbet udbetalt, mens selvstændige kan trække det fra i deres virksomhedsresultat. Der er dog en række betingelser, som skal opfyldes. Rejsen skal leve op til lovens krav om, at medarbejderen/den selvstændige skal være udsendt til et andet arbejdssted end det sædvanlige arbejdssted, og at dette medfører, at medarbejderen ikke kan overnatte på sin sædvanlige bopæl. Reglerne for skattefri rejsegodtgørelse gælder også, hvis medarbejderen er midlertidigt ansat direkte på en arbejdsplads. Den skattefri godtgørelse kan udbetales i op til 12 måneder. Derefter kan arbejdsgiveren betale regningen for kost og logi. Skifter lønmodtageren/den selvstændige arbejdsplads, begynder en ny 12 måneders periode. Hvis der skiftes arbejdsgiver, er det forfra med de 12 måneder. Skift af arbejdssted sker, hvis der skiftes til en ny arbejdsplads, som ligger mindst 8 km ad normal transportvej fra den tidligere arbejdsplads, eller når der skiftes til et andet arbejdsprojekt. Selvom medarbejderen har fri kost hele dagen, kan der alligevel stadig udbetales 25% af godtgørelsen skattefrit. Hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at udbetale de 25%, kan medarbejderen selv fradrage de 25% - eller 90,75 kr. pr. dag - på selvangivelsen som ligningsmæssigt fradrag. Kørselsgodtgørelse Udover den skattefri rejsegodtgørelse er der også tale om skattefri kørselsgodtgørelse, som dækker kørsel i eget transportmiddel i erhvervsmæssig sammenhæng. Her er satserne for 2001 på 2,76 kr. for de første km og derefter 1,58 kr. pr. km. Erhvervsmæssig kørsel på cykel kan skattefrit godtgøres med 40 øre pr. km - og der er ingen kilometermæssig overgrænse. Samme takst anvendes, hvis der er tale om erhvervsmæssig kørsel på knallert eller EU-knallert. Erhvervsmæssig kørsel omfatter kørsel mellem sædvanlig bopæl og en arbejdsplads i indtil 60 dage inden for en 24 måneders periode, befordring mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver og befordring inden for samme arbejdsplads. Omlægning af regnskabsår og indkomstår Ansøgning Omlægning af indkomstår/regnskabsår for selskaber skal anmeldes både til skattemyndigheden og til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaber kan nøjes med at anmelde omlægningen af indkomståret til skattemyndighederne, når omlægningen er begrundet i objektive forhold, såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold. I ganske få tilfælde vil det være nødvendigt med en ansøgning om omlægning. En omlægning af selskabets første indkomstår skal efter myndighedernes opfattelse også anmeldes. Er der tale om virksomhedsomdannelse, og afviger det første indkomstår fra 12 måneder, skal der ansøges, selvom omlægningen er begrundet i objektive forhold. 6

7 Statusdagen er ikke længere bundet til kvartalets udløb. Man kan dog ikke helt frit forlænge eller forkorte indkomståret. Både anmeldelse og ansøgning om omlægning af indkomstår skal ske til den skatteansættende myndighed. Den skatteansættende myndighed er den kommune, Told- og Skatteregion eller afdeling af Told- og Skattestyrelsen, der varetager ligningen af selskabet. Frist Fristen for at anmelde/ansøge om omlægning af indkomståret er inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt - det vil sige inden udløbet af det indkomstår (den regnskabsperiode), som er gældende for selskabet inden omlægningen. Glemmer selskabet at anmelde/ansøge skattemyndigheden om omlægning af indkomståret, kan omlægningen af indkomståret først ske med virkning for det efterfølgende indkomstår. Dette betyder, at en eventuel sambeskatning kan blive udskudt. Springer fristen, bliver selskabet nødt til at udarbejde et særskilt skatteregnskab for det eksisterende indkomstår, og indkomsten må korrigeres i forhold til det officielle årsregnskab, indtil også indkomståret er omlagt. Eksempel: Hidtidigt regnskabsår er 1. oktober september Indkomståret ønskes omlagt (forlænget) til 31. december 2000 for indkomståret Anmeldelse/ansøgning skal indgives senest 30. september Den skatteansættende myndighed afgør som et led i ligningen, om betingelsen for at anvende bestemmelsen er opfyldt. Kan omlægningen ikke godkendes, skal der selvangives i overensstemmelse med det eksisterende (tidligere) indkomstår. Det er derfor en fordel, at det fremgår af anmeldelsen, hvilke objektive forhold omlægningen af indkomståret er begrundet i. De selskabsretlige regler om regnskabsår er forskellige fra de skatteretlige regler om regnskabsåret. I langt de fleste tilfælde sker omlægning af selskabets regnskabsår i forbindelse med overdragelse af virksomhed. Ved salg af et selskab til en ny koncern skal selskabets regnskabsår eksempelvis tilpasses den nye koncern, således at der kan aflægges koncernregnskab efter reglerne i årsregnskabsloven. Hvis der ønskes sambeskatning med det nye selskab, er det et krav, at selskaberne har samme indkomstår. Der er ikke i lovgivningen krav om, at der skal være sammenfald mellem det officielle regnskabsår og indkomståret. Det vil dog være særdeles upraktisk at afvige herfra. Når omlægningen ikke godkendes Tilbagebetaling af moms - ansøgning inden 30. juni Registreringspligtige virksomheder, der afholder udgifter til erhvervsmæssige aktiviteter i andre EU-lande og nogle få andre udvalgte lande, har mulighed for at søge momsen tilbagebetalt enten årligt eller kvartalsvis. Ansøgningsfristen på den årlige ansøgning udløber 30. juni. For at kunne søge momsen tilbagebetalt gælder en række forudsætninger, som er forskellige fra land til land, men fælles for EU-landene er, at ansøgningsskemaet skal ledsages af originalbilagene. Man kan kun søge momsen tilbagebetalt, hvis virksomheden er momspligtig efter reglerne i det pågældende land. Ansøgning om tilbagebetaling drejer sig typisk om udgifter til messer, udstillinger, rejser og ophold samt rådgivningsudgifter af forskellig art. Originalbilagene skal med 7

8 - d e t b e m æ r k e s RevisorGruppen Danmark SELVSTÆNDIGE STATSAUTORISEREDE REVISIONSFIRMAER RevisorGruppen Danmark er en landsdækkende sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Hjemmeside: Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff Busch-Sørensen Haugbyrd & Gunni Pedersen Krøyer Pedersen Lund Thomsen & Partnere H. Martinsen Partner Revision Revisionsfirmaet Kvist & Jensen Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Revisorsamvirket af 1975 RIR Revision SønderbroHus Sønderjyllands Revisionskontor Ullits & Winther Redaktion: Jens Skovby (ansv.) Thomas Bjerrehus Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri A/S Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de i kundeinformationen omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen afsluttet den 31. maj Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar juni 2001 udgør 4% p.a. Diskonto: ,75% ,25% ,50% ,75% ,50% Aktuelle datoer 25. juni 2001 Betaling af moms - store virksomheder. 1. juli 2001 Indsendelse af selvangivelse for bogførings- eller regnskabspligtige personer herunder personer, der anvender virksomhedsordningen, deltager i anpartsprojekter eller har udenlandsk indkomst. Selvangivelsen anses dog for indsendt til tiden, hvis skatteforvaltningen har modtaget den senest den 2. juli 2001 med ordinær post eller ved normal kontortids begyndelse. Henlæggelse til konjunkturudligning for selvstændige, der anvender kapitalafkastordningen. Indsendelse af selvangivelse for selskaber, fonde med videre, hvis regnskabsår udløber i perioden fra 31. december 2000 til 31. marts juli 2001 Fristen for indbetaling af restskat på op til kr. uden procenttillæg. 25. juli 2001 Betaling af moms - store virksomheder. 10. august 2001 Betaling af moms mellemstore virksomheder (omsætning 1 10 mio. kr. om året). 27. august 2001 Betaling af moms - store virksomheder. 3. september 2001 Betaling af moms små virksomheder (omsætning under 1 mio. kr.). Byggemoms Told og Skat har ændret en afgørelse truffet af Momsnævnet i Ændringen vedrører byggevirksomheder, der opfø- rer byggerier for fremmed regning, hvor der hidtil har været fuldt fradrag for moms på fællesudgifter. Told og Skat har nu besluttet sig for fremover kun at acceptere delvist momsfradrag på fællesudgifter, da der indgår momsfri indtægter ved salg af huse i omsætningen. Spørgsmålet skal formentlig prøves ved domstolene før det vides, om Told og Skat har retten på sin side. Importmoms bliver til erhvervelsesmoms Momsregistrerede virksomheder har betalt importmoms for sidste gang, selvom de fortsat modtager en opkrævning fra Told og Skat. I stedet for at betale opkrævninger, skal beløbet påføres momsangivelsen i rubrikken moms af EU varekøb m.m. og samtidig påføres som indgående moms. Dyrt at betale for sent Selv om det for flere år siden er tilkendegivet, at reglerne trænger til et eftersyn, opkræver Told og Skat med hjemmel i opkrævningsloven 1,3% ikke fradragsberettiget rente pr. påbegyndt måned ved for sent betalt moms. Virksomheder på månedsmoms skal nu afregne den 25. i den efterfølgende måned. Idet forfaldsdagen efter loven er den første i forfaldsmåneden, koster det således 2,6% i rente at betale den 2. i den efterfølgende måned. En forsinkelse på nogle få dage kan derfor løbe op i en særdeles høj rente. Zimmer frei Afskrivningsloven indeholder nu regler om, at udgifter til ombygning og forbedring af værelser i landbrugsejendomme kan afskrives. Værelserne skal anvendes til udlejning til turister. Der kan ikke afskrives på den del af anskaffelsessummen for en erhvervet landbrugsejendom, der kan henføres til værelser, der inden erhvervelsen er ombygget eller indrettet til landboturisme, men kun på udgifter, som ejeren har afholdt. 8

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Stå ej til søs... Det hører til sjældenhederne, at vi her i FACIT kan skrive om en ny lovgivning for revisorer.

Stå ej til søs... Det hører til sjældenhederne, at vi her i FACIT kan skrive om en ny lovgivning for revisorer. Stå ej til søs... INDHOLD: Ny revisorlov... 2-4 Statsskatteloven fylder 100 år... 4 Nye fristregler... 5 Frie goder... 6-7 Klar besked om skat... 7 - det bemærkes... 8 Det hører til sjældenhederne, at

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev:

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev: Indhold i dette nyhedsbrev: NYHEDSBREV 2006-2 Selskabers årsregnskab og selvangivelse Hvad skal med? Skattefri omstrukturering SKAT strammer garnet. Skævdeling af udbytte Opfølgning 60 dages reglen Ny

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten.

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten. Nyt fra fronten INDHOLD: Forårspakken 2004... 2 Klar besked om skat... 3 Holdingselskaber får momsfradrag... 4 På efterløn med pengetank... 4 Kapitalpensioner kan nu hæves successivt... 5 Skattemappen...

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere