Aminosyrer: kemiske forbindelser, der indgår som basale byggesten i levende organismers proteiner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aminosyrer: kemiske forbindelser, der indgår som basale byggesten i levende organismers proteiner."

Transkript

1 Miniordbog A Afasi: nedsat evne til at tale og eller forstå sproget. Aminosyrer: kemiske forbindelser, der indgår som basale byggesten i levende organismers proteiner. C COPM: Canadian Occupational Performance Measure. En interviewguide til bl.a. identificering og prioritering af problemområder i borgerens hverdag samt til vurdering af borgerens tilfredshed med det niveau, hvorpå han kan udøve sine vigtigste daglige aktiviteter. Colon irritabile: tyktarmskatar. ANT: abnorm nervetension er en unormal spænding i nervevævet. Antioxidanter: stoffer, der forhindrer eller svækker skadelig iltning. Beskytter mod de frie radikalers virkning. Arbejdskapacitet: betegnelse for hvor god kroppen er til at modstå træningen uden at blive træt. Autonomi: selvhjulpenhed og ret til selvbestemmelse. Avitaminose: vitaminmangel. B Bevægemønster: den måde, en rask person bevæger sig på, når han skal udføre forskellige handlinger, fx at rejse sig fra en stol, komme ud af sengen eller trille om på siden. Borg-skala: en subjektiv skala til at vurdere intensiteten. På en skala fra 6-20 beskriver man, hvor anstrengende aktiviteten opleves. D De fysiske love: er tyngdekraften, gnidningsmodstanden, vægtstangsprincippet og bådprincippet, der består af at rulle og trække. Den maksimale puls: en formel til udregning af den maksimale puls er: (0,7 x alderen). Eksempel: Hvis du er 30 år, bliver din maksimale puls (0,7 x 30) = 187. Det Nationale Begrebsråd (NBS): er et råd, der er oprettet af Sundhedsstyrelsen, og som beskæftiger sig med at skabe en fælles forståelse af termer og begreber inden for sundhedsvæsenet. Disakkarider: opstår ved en sammensætning af to monosakkarider. Divertikler: udposninger på tyktarmen. Dynamisk muskelfunktion: en muskelsammentrækning, der resulterer i en bevægelse. 2

2 E Empowerment: at sætte i stand til. Begrebet understøtter en proces, hvor mennesket fjerner sig fra afmagt og passivitet og nærmer sig selvstændighed. Energiprocent (E%): angiver, hvor mange procent af madens samlede energiindhold der kommer fra de enkelte næringsstoffer (fedt, protein, kulhydrat og alkohol). Erindringskasse: en æske, der indeholder forskellige genstande inden for et bestemt tema, fx jul eller konfirmation. Ernæringsterapi: ernæringsterapi er behandling ved hjælp af kost og kostomlægning. F Facialisparese: lammelse i ansigtet. Filtre: er ens oplevelse af verden med basis i ens baggrund, opvækst, uddannelse, værdier m.m., men også ens selvforståelse og forforståelse. Vi forstår og forklarer verden ud fra det, vi kender fra os selv og andet bliver filtreret fra. FOA: Fag Og Arbejde repræsenterer ca medlemmer, der bl.a. leverer offentlig service. Folkesundhed: Det Nationale Begrebsråd definerer folkesundhed som befolkningens samlede sundhed. Forflytning: at hjælpe med at udføre en handling, fx at rejse sig fra en stol. Forflytninger i det vandrette plan: forflytninger, hvor du hjælper en borger længere op i sengen, længere ind i sengen eller hjælper borgeren med at trille om på siden. Forforståelse: For at forstå en anden må man fortolke. Fortolkningen skabes på baggrund af personens egen forståelse af sagen - kaldet forforståelse eller fordom. FOTT: facial-oral-tract-therapy (ansigtmund-svælgterapi). Frie radikaler: ufuldstændig kemisk forbindelse, der optræder kortvarigt under kemiske reaktioner, fx i forbindelse med iltning under stegning eller ultraviolet stråling fra solen. Friktionsreducerende hjælpemidler: hjælpemidler, der nedsætter gnidningsmodstanden, fx spilerdug, glidestykke, glidebræt og plastikpose. Funktionsevne: et samspil mellem kroppens funktioner, aktivitet og deltagelse, dvs. evnen til at bruge sig selv kropsligt, fx at gå, stå, tale og se. Funktionsnedsættelse: nedsat evne til at bruge sig selv kropsligt, fx at bøje knæene, rejse sig, sætte sig, at gå på trapper. Funktions- og færdighedsniveau: angiver, i hvilken grad personen er i stand til at bruge sine funktioner og færdigheder, fx selvhjulpen, delvis selvhjulpen eller totalt afhængig af hjælp fra andre. 3

3 Funktionær og Tjenestemændenes Forbund: forkortet FTF, er hovedorganisationen for mere end offentligt og privat ansatte. Fysisk aktivitet: ifølge Sundhedsstyrelsen dækker fysisk aktivitet over alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen. Eksempler: bevægelser i hjemmet og på arbejdspladsen, aktiv transport og indkøbsture i supermarkedet. Færdigheder: at kunne udføre tillærte handlinger, som fx at læse, køre bil, spise med kniv og gaffel og strikke. G Gangstående: den stilling, du har, når du går. Gerontopsykiater: en psykiater der arbejder med psykiske sygdomme i alderdommen. Globalisering: stigende udveksling mellem verdensdelene. Gnidningsmodstand: den modstand, der er mellem to genstande, når de bevæger sig i forhold til hinanden, eller mellem en genstand og en væske. Fx oplever vi, at et nyvasket gulv er glat at gå på, fordi gnidningsmodstanden er mindre. Guidning: betyder at føre og vise vej. H Hjemsøgelse: i den religiøse verden betyder det at blive ramt af Guds straf. Hjernecentre: områder i hjernen, fx motorisk center, talecenter, synscenter. Hvidbog: en dybdegående rapport, der er udgivet af en regering. Rapporten skal informere offentligheden om et emne. Hypervitaminose: overdosering af vitamin. Høj intensitet: Sundhedsstyrelsen definerer høj intensitet som planlagt træning eller fysisk aktivitet, hvor pulsen stiger, så du bliver forpustet og har svært ved at føre en samtale, mens du er aktiv. Eksempler: ved svømning, løb, styrketræning og boldspil. I ICF: International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Idealiseret: at fremstille noget mere perfekt end det er. Integritet: evne til at handle selvstændigt, ærligt og i overensstemmelse med sine moralske principper. Intensitet: antallet af pulsslag pr. minut. K Kinæstetisk sans: opfattelsen af kroppens bevægelser, stilling, vægt og kraft via sansning fra muskler, sener og led. KL: Kommunernes Landsforening er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. 4

4 Klientgørelse: er at en person gøres til modtager af hjælp. Kognitiv fitness: ifølge ældreforsker Henning Kirk dækker kognitiv fitness over de resurser, vi har til at udføre hensigtsmæssige handlinger i forbindelse med de roller, som vi har hver især. Kondition: den mængde ilt, en person kan optage pr. legemskilo pr. minut. I praksis betyder det evnen til at arbejde med en høj puls i lang tid. Kostfibre: kostfibre er grove og ufordøjelige kulhydrater og kommer fra plantemateriale. Kulturel intelligens: er evnen til at gøre sig forståelig og udvikle et konstruktivt samarbejde på tværs af kulturforskelle. Kulturel selvforståelse: en idealiseret beskrivelse af en kulturgruppe, man selv hører til. L Lipoprotein: biokemisk kompleks, der består af både lipid (fedtstof) og protein. Lukket gruppe: deltagerne har meldt sig eller er visiterede til gruppen, og aktiviteten har en tidsramme. M Medicinsk sociologi: er den del af sociologien, hvor man bl.a. studerer samspillet mellem samfundsforhold og helbred, sygdomsopfattelse og livsstil mv. Mental: sjælelig, det mentale er det, der har med sindet og tankerne at gøre. Mestre: evnen til at beherske og påvirke vores liv i den retning, vi ønsker. Moderat intensitet: Sundhedsstyrelsen definerer moderat intensitet som aktiviteter eller motion, hvor pulsen stiger, og du kan tale med andre, imens du motionerer. Eksempler: at cykle eller gå, trappegang og motionsidræt. Den nedre grænse for moderat intensitet svarer til at gå med en gennemsnitshastighed på 4 km/t. Monosakkarider: den enkleste type kulhydrat, der indeholder carbon, hydrogen og oxygen. Glukose er et af de vigtigste monosakkarider. N Networking: er det at pleje og udvikle sit sociale netværk, bl.a. i karrieresammenhæng. I flere brancher, herunder mediebranchen betragtes networking af nogle arbejdsgivere som noget, der er lige så vigtigt som faglige kompetencer. Neurodynamik: undersøgelse og behandling af nervesystemets evne til at tilpasse sig kroppens bevægelser. NNR: Nordic Nutrition Recommendations eller De Nordiske Næringsstofanbefalinger. De nordiske lande har lavet fælles anbefalinger om, hvordan man bedst sammensætter kosten. Næringsstoffer: stoffer i maden, der er grundlæggende for at opretholde kroppens funktioner. 5

5 O Obstipation: forstoppelse. Overenskomstforhandlinger: forhandlinger mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Forhandlingerne føres som regel gennem arbejdsgiverorganisationer, fx Danske Regioner, og lønmodtagerorganisationer, fx FOA. Forhandlingerne fører ofte frem til regler for løn- og arbejdsforhold i en såkaldt overenskomst mellem parterne. P Peptidbindinger: bindeled i proteinmolekylernes struktur. Perception: opfattelse, genkendelse, bearbejdning og reaktion på sanseindtryk. Polysakkarider: opstår ved forbindelse mellem flere monosakkarider. Praksisform: dækker både over faglige handlinger og en faglig viden. Proces: den tid, som borgeren bruger på at skabe et resultat eller en genstand, fx at strikke en trøje. Produkt: resultat eller genstand, der kommer ud af en aktivitet, fx en færdig trøje. Proprioceptive sans: led- og muskelsans der ligger i muskler, led og sener i kroppen, hvor den registrerer kroppens stilling og bevægelse i forhold til tyngdekraften. R Reminiscens: en erindring, en mindelse, noget man husker. Reservekapacitet: overskud af muskelstyrke og kondition til at udføre daglige gøremål. RM: Repetitions-Maksimum. Den vægt man lige akkurat kan løfte 1 gang = 1 RM og 4 gange = 4 RM. S Screening af ernæringsrisiko: patienter, der indlægges, bliver vurderet, om de er i risiko for underernæring. Shuttle walk test: et redskab til at vurdere maksimal arbejdskapacitet og udholdenhed. Småtspisende: især ældre mennesker med ernæringsmæssige risikofaktorer eller pga. utilsigtet vægttab eller nedsat appetit. Social devaluering: en opfattelse af en person som mindreværdig i samfundet. Spilerdug: et tyndt plastikmateriale. I modsætning til et glidestykke er det ikke polstret. Statisk muskelfunktion: der sker ingen bevægelse, selv om musklen trækker sig sammen, fx når du bærer en indkøbspose i den ene hånd. Stimuli: ydre sansepåvirkninger. Suveræn: enehersker. 6

6 T Taktil sans: føle/berøringssans. Tonus: muskelspænding. Træne: Sundhedsstyrelsen definerer træning som: planlagt og struktureret fysisk aktivitet, der gennemføres jævnligt for at vedligeholde eller forbedre form og velbefindende. Å Åben gruppe: medlemmerne kommer og går, og der er ingen tidsbegrænsning på aktiviteten, fx en samværsgruppe på et dagcenter. Tyngdelinje: den linje, der går fra næsen, gennem navlen og ned mellem begge fødder. U Understøttelsesfladen: det samlede område mellem og under fødderne. V Vestibulær sans: ligevægtssans, der ligger i det indre øre, hvorfra den registrerer muskelspænding, tyngdekraftens påvirkning og hovedets bevægelse. VO2 max: maksimalt oxygenoptag. Vægtoverførelse: en bevægelse, hvor du flytter vægten fra det ene ben til det andet ved at skubbe fra med det ene ben. Æ Ældre: I Sundhedsstyrelsens anbefalinger om Fysisk aktivitet til ældre defineres ældre som 60-årige og opefter. Sundhedsstyrelsen inkluderer i begrebet ældre også årige, der har et funktionstab eller en kronisk lidelse. 7

STOL PÅ IDRÆT - idræt på en stol

STOL PÅ IDRÆT - idræt på en stol Vibeke Pilmark & Margit Vestergaard STOL PÅ IDRÆT - idræt på en stol Indholdsfortegnelse I denne del af hæftet kan man finde beskrivelse af træningsformer og ideer til øvelser og aktiviteter. Forslag til

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

Genoptræning i kommunale træningscentre

Genoptræning i kommunale træningscentre Genoptræning i kommunale træningscentre dokumentation af effekterne nr. 35 juni 2 0 08 analyse Eigil Boll Hansen, Leena Eskelinen og Vibeke Tornhøj Christensen Konklusion og anbefalinger FOKUS 1 Genoptræning

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI

OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI Denne beskrivelse om aspekter i Affolter modellen er udarbejdet som en del af et studie: Kortvarende ændringer i adfærd som tegn på behandlingseffekt under

Læs mere

ATI KROP OG IDENTITET

ATI KROP OG IDENTITET ATI KROP OG IDENTITET FAG: IDRÆT BIOLOGI MATERIALE ESTRUP M.FL. IDRÆT C KOMPENDIUM: FYSISK PROFIL 4. Grundlæggende fysiologi og kroppen under arbejde For at kunne forstå, hvad der sker i kroppen i idrætstimerne

Læs mere

Den brede SunDheDSprofil Social- og SunDheDShjælper navn: hold: 1

Den brede SunDheDSprofil Social- og SunDheDShjælper navn: hold: 1 Den brede Sundhedsprofil Social- OG sundhedshjælper Navn: Hold: 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Det brede sundhedsbegreb 3 Generelle anbefalinger om fysisk aktivitet 5 Inaktivitet 7 BMI Body Mass Index

Læs mere

Forløbsmærke om sundhed

Forløbsmærke om sundhed Forløbsmærke om sundhed 1 Indhold Udgivet af Det Danske Spejderkorps 2011. Arsenalvej 10 1436 København K 32640050 dds.dk dds@dds.dk Tekst og redigering Ida Høgstedt Danquah Nanna Molnit Ørum Pernille

Læs mere

Cycling Uddannelse Tradium 2011 Fitness Instruktør. 1. Program for Cyclinguddannelsen 2011

Cycling Uddannelse Tradium 2011 Fitness Instruktør. 1. Program for Cyclinguddannelsen 2011 1. Program for Cyclinguddannelsen 2011 1 2. Uddannelsen til Cycling Instruktør Hvis du vælger en karriere indenfor fitnessbranchen, vil du være med til at formidle udbredelsen af sundhed og velvære. Dette

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen...

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... Bilagsliste Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2 Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... 8 Bilag 3: Interviewguide og interview med

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed AABENRAA KOMMUNE Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed Elsebeth Hynding Petersen og Pernille Nordblom Vilhelmsen Philipsen Kommunes Sundhedscenter 2013 2 Indhold Den motiverende samtale Side

Læs mere

Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune

Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune Indhold Indledning... 3 Introduktion til samarbejde med borgeren... 4 Kerneopgaven... 4 Rehabilitering... 5 Borgerens

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Idékatalog med sjove lege

Idékatalog med sjove lege indhold Idékatalog med sjove lege Til inspiration... 5 Øvelser med baby til nybagte mødre 31 FORORD 7 0-2 år: Baby og tumling 37 Store danske sportsfolk og deres børn 8 Aktiviteter med babyer Aktiviteter

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen 1/76

Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen 1/76 1/76 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...5 Motivation...5 Introduktion til Snoezelen... 5 Problemfelt...7 Design-idé... 8 Problemformulering... 8 Afgrænsning... 9 METODOLOGI...10 Projektets HumTek Dimensioner...11

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Udviklingshæmmede og sociale medier

Udviklingshæmmede og sociale medier Udviklingshæmmede og sociale medier (Mentally challenged people and their use of social media) UCSJ Nykøbing Falster Bachelor eksamen Januar 2015 Vejleder: Fritz Jensen Anslag: 59141 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sundhedspolitikken 2011-2014 - Version 7- Dato: 24-05-2011 Sagsnr.: 563-2011-1697 Doknr.: 563-2011-33197 Indholdsfortegnelse Forord...side Læsevejledning...side Sundhedsfremme,

Læs mere

Studie cirkler. - om folkesundhed

Studie cirkler. - om folkesundhed Studie cirkler - om folkesundhed Forord Formålet med dette hæfte er at give dig som studiecirkeldeltager et materiale til brug for arbejdet i studiecirkler om folkesundhed. Materialet til brug for en studiecirkel

Læs mere

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed FOREBYGGELSE + SUNDHEDSFREMME I KOMMUNERNE Ældres sundhed 2007 ÆLDRES SUNDHED Ældres sundhed forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Redaktion: Line Raahauge Madsen Mette Lolk Hanak Kirsten Nielsen

Læs mere

Score dk. Sundheds. HR sund dk. Infohæfte om sundhed. Afrapportering SundhedsScore dk

Score dk. Sundheds. HR sund dk. Infohæfte om sundhed. Afrapportering SundhedsScore dk Infohæfte om sundhed Afrapportering SundhedsScore dk Til virksomheden Når alle tjek er foretaget på virksomheden udarbejdes en samlet rapport til virksomheden. Udover en samlet SundhedsScore, et sundhedshjul

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere