FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4. Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold... 6"

Transkript

1

2 FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4 Center for Dagområdet - konkurrenceudsættelse... 4 Center Lyngå... 4 IKH... 5 Sygehusundervisningen... 5 Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold... 6 Aarhusmodellen... 6 Lokale lønaftaler... 7 Løn- og ansættelsesforhold... 8 Privatisering af lønadministrationen i Aarhus Kommune... 9 Arbejdsmiljø Udviklingspolitikken Efteruddannelse i fysik/kemi og tysk Beskæftigelsen Job på særlige vilkår Løntilskudsstillinger Overenskomst Ekstraordinær kongres Regeringens udspil til skolereform Ny skolestruktur i Aarhus Kommune PÆDAGOGISKE FORHOLD Folkeskolens Fællesskaber Fællesskaber for Alle VIA University College - Læreruddannelsen i Aarhus Uddannelsesudvalg Lærer pædagogsamarbejdet Undervisning og SFO Kvalitetsrapporter Forskningsprojekt - elevfravær Forsøg med tolærerordning Ny Nordisk Skole Skolebestyrelsesvalg

3 RULL Arbejdsmarkedsorientering 95 % målsætningen ORGANISATORISKE FORHOLD Styrelsens arbejdsform TR/TRS-arbejdet Uddannelsen af TR/TRS AMR-arbejdet Medlemsaktiviteter maj Café ÅLF ert Medlemsmøde om arbejdstid Lærerens Dag i Aarhus Mindfulness Aktiviteter for ledige Juletræsfest Stress sidder mellem ørerne Øst for Paradis Samarbejdet med Børnehaveklasseforeningen Samarbejdet med Lærerstuderendes Landskreds Samarbejdet med Børn og Unge Samarbejde med skolelederne MED system Kvalitetsløftet Velfærdssamarbejdet Møder uden for huset Ahl-fonden Pensionist i Århus Lærerforening SKOLEN, aalf.dk og Facebook Fokus på Folkeskolen Renovering af Grønnegade 80, ÅLF s sekretariat

4 VIDSTE DU, AT ÅRHUS LÆRERFORENINGS KONSULENTER I 2012 gennemførte mere end 350 samtaler med medlemmer i forbindelse med krise, sygdom o.l.? bistod medlemmer ved mere end 50 møder med Aarhus Kommune i forbindelse med sygdomsopfølgning og tilkendelse af fleksjob og førtidspension? udførte 122 pensionsberegninger for medlemmer? ORDBOG: AM: AMR: DKF: HMU: KL: KS-Ø: LC: LL: PLUS: TR: TRS: UEA: UU: Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant Den Kommunale Fællesrepræsentation HovedMEDudvalg Kommunernes Landsforening Kredssamarbejdet Østjylland Lærernes Centralorganisation Lærerstuderendes Landskreds Pædagogik, Læring og Udvikling i Skolen PLUS er navnet på en fælles tænketank mellem BUPL-Aarhus og Århus Lærerforening Tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentantsuppleant Uddannelses- Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning 3

5 Aarhus Kommunes budget Budget 2013 indeholder flere besparelser i hele kommunen. På skoleområdet er det dog lykkes at friholde undervisningsdelen. Ved vedtagelsen af budget 2012 blev det aftalt, at besparelserne på skoleområdet skulle indfases trinvis. Det betyder, at selv om der ikke er væsentligt nye besparelser på undervisningen med budget 2013, vil der være besparelser i Med byrådsbeslutningen om at reducere antallet af skoler og med den nye arbejdstidsaftale er der skabt mulighed for at finde de penge, der skal spares. Regnskabet for 2012 bliver offentliggjort midt i marts. Først da kommer der et endeligt overblik over skolernes økonomi. Center for Dagområdet - konkurrenceudsættelse I Aarhus Kommunes budgetforlig for 2012 fremgik det, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ville konkurrenceudsætte (opgaverne skal i udbud, og private firmaer kan byde ind) en række områder. Center for Dagområdet var omfattet af konkurrenceudsættelsen, og det var uvist hvilke konsekvenser, det kunne få for de ansatte og brugerne. Århus Lærerforening har fulgt forløbet med konkurrenceudsættelse blandt andet ved at bidrage med viden og bistand, så belastningerne af arbejdsmiljøet kunne reduceres mest muligt. Det er foreningens opfattelse, at det er problematisk at konkurrenceudsætte disse områder med meget svage brugergrupper. Som det blev skrevet i Århus Lærerforenings høringssvar: - Den svage gruppe af borgere, der undervises på disse tilbud, har brug for trygge og overskuelige rammer med kontinuitet i tilbuddene i forhold til rehabilitering. Konkurrenceudsættelse vil vanskeliggøre den sammenhængende indsats, og opsplittelse af opgaveløsningen vil medføre forringede synergieffekter. Efter en lang og slidsom proces endte det med, at Center for Dagområdet ikke blev sendt i udbud. Center Lyngå STU-Lyngå og STU-4 er en del af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune. Siden skoleårets start har STU-Lyngå og STU-4 haft 4

6 en fast tildeling af midler fra Beskæftigelsesforvaltningen på årligt 14,9 millioner kroner. Budgettet er baseret på, at STU-Lyngå skal udbyde 30 pladser til udviklingshæmmede unge og STU-4 skal udbyde 30 pladser til unge med autisme og ADHD. STU-Lyngå og STU-4 kender således i skoleåret 2013/14 og skoleåret 2014/15 de tildelte midler. Det må forventes at skabe ro omkring de økonomiske forhold og dermed også stillingstallet. Til gengæld har lærerne på de to STU-udbud i 2012 været igennem nogle organisatoriske ændringer, hvor Århus Lærerforening havde ønsket, at medarbejderne i højere grad var blevet inddraget og hørt. Det har foreningen gjort forvaltningen opmærksom på. IKH Budgetforliget i Aarhus Byråd indebærer, at Aarhus Kommune fremover hjemtager undervisningsrelaterede ydelser til børn og unge på taleområdet, som i dag købes hos Region Midtjyllands Institut for Kommunikation og Handicap (IKH). Det betyder, at institutionen i Risskov mister cirka timer og dermed sandsynligvis må sige farvel til 6 8 medarbejdere. I sommeren 2012 blev der sparet stillinger væk på IKH. Aarhus Kommune er en stor aftager af ydelser fra IKH, så instituttet er i skrivende stund ikke sikker på at kunne opretholde sin småbørns-afdeling. Reduktionen i tildelingen vil under alle omstændigheder gøre det svært at få den daglige drift til at køre. Sygehusundervisningen Sygehusundervisningen blev i 2012 lagt ind under Risskov Skole. Tidligere har skolen haft egen leder og nu er der ansat en afdelingsleder med halv ledelsestid. Århus Lærerforening har deltaget i møder i processen og støttet medarbejderne i sygehusundervisningen blandt andet ved at medvirke til, at sygehusundervisningen fortsat har sin egen økonomi. Samsø Kommunes budget I skrivende stund er budget 2013 for Samsø Kommune vedtaget, men endnu ikke tilgængeligt på Samsø Kommunes hjemmeside. Ifølge oplysninger fra Samsø Kommune budgetteres der i 2013 med cirka kroner mindre end i budget 2012 på ledelse, lærere og børnehaveklasseledere. Derudover forventes der yderligere besparelser i Samsø Kommune for budgetåret 2013, men disse er endnu ikke vedtaget og forventes først vedtaget i april måned. 5

7 Hvordan disse kommer til at påvirke folkeskoleområdet er endnu uvist, men som minimum er der altså besluttet en besparelse på cirka kroner. Samsø Kommune har endvidere opsagt den gældende arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved udgangen af skoleåret 2012/2013. Umiddelbart er tilkendegivelsen fra Samsø Kommune, at en del af besparelserne skal findes på arbejdstid. Forhandlinger i løbet af første halvår i 2013 vil vise, om det bliver muligt at indgå en ny aftale fra august Fra Århus Lærerforenings side vil bevarelse af lærerstillinger have høj prioritet, ligesom lærerne også i en ny aftale skal sikres gode arbejdsforhold. Arbejdstidsforhold Aarhusmodellen Århus Lærerforening indgik i september en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere med Børn og Unge. Baggrunden for forhandlingen var, at byrådet i forbindelse med budget 2012 vedtog, at der skulle spares 37 millioner kroner på folkeskolerne i Aarhus, ved at lærerne skulle undervise noget mere. Århus Lærerforening valgte at gå ind i forhandlingsrummet for at sikre de bedst mulige rammer for lærerne. Styrelsen vurderede, at det ikke var muligt at indgå en ny arbejdstidsaftale inden for rammerne af A08. Hvis besparelsesmålene skulle opfyldes, ville det kræve en så betydelig nedsættelse af faktoren, at den enkelte læreres forberedelse og prioritering af arbejdsopgaver ville komme under urimeligt pres. Den nye aftale - Aarhusmodellen - er indgået inden for rammerne af KTO. I aftalen har foreningen således sikret en rimelig sammenhæng mellem undervisning og forberedelse og samtidig skabt en model, der søger at afgrænse de opgaver, der skal løses udover undervisningen. Aftalen bygger på forståelsen af lærerarbejdet som en profession, og at skolens ledelse og lærere løser den fælles opgave i en dialogkultur præget af gensidig tillid. Aftalen beskriver skoleleder- og lærerrollen og opstiller en ramme for skoleårets planlægning. Forhandlingsforløbet har været præget af stor åbenhed og vilje til at indgå en aftale. På et møde for skoleledere og TR udsendte deltagerne en fælles pressemeddelelse, hvori det blandt andet hed: - Med afsæt i arbejdstidsaftalen fra 2008, er den nye arbejdstidsaftale skabt gennem en flerårig, åben og tillidsfuld proces, hvor parterne i fællesskab har opsøgt erfaringer og idéer. Afta- 6

8 lens mål om at bidrage til udvikling af ledelse, teamsamarbejde og den professionelle lærerrolle kan kun opnås i samme ånd. Lokalt råderum Aftalen giver et større lokalt råderum, og derfor vil Aarhusskolerne udmønte aftalen forskelligt. Foreningen mener, at lokale aftaler, der passer til lokale forhold, giver de bedste løsninger. Skoleleder og TR har derfor en stor opgave i at drøfte og forhandle en lokal udmøntning af aftalen. Der er knyttet en mæglerfunktion til Aarhusmodellen. Den kan rekvireres lokalt, hvis de lokale drøftelser skulle gå i hårdknude. Aftalen træder i kraft den 1. august 2013 og løber, indtil den opsiges, eller begge parter er enige om at ændre den. Faglig klub møder Foreningens formand og næstformand har deltaget i en række faglig klub møder, hvor forløbet omkring og indholdet af Aarhusmodellen har været drøftet. Generelt har der været en positiv tilbagemelding på møderne. Flere steder har der været udtrykt kritik af forløbet. Foreningen har ved flere lejligheder klargjort, at forløbet var tænkt anderledes, men på grund af forhandlinger om Aarhus Kommunes budget og den nationale diskussion om arbejdstid mellem KL og Danmarks Lærerforening, vurderede Århus Lærerforenings styrelse, at processen måtte fremrykkes. Lokale lønaftaler I de tidligere overenskomstperioder har der være afsat midler til lokal løndannelse på det kommunale og det regionale område - såkaldt forlodsfinansiering. Med overenskomsten for indeværende periode er der ikke længere fra centralt hold afsat midler til lokal løndannelse. Derfor har det i 2012 været yderst begrænset, hvor mange lokale lønmidler, der er kommet til udmøntning. For hovedparten af de medlemmer, der er ansat i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, er der dog udmøntet en mindre lokal lønstigning i gennemsnit på kroner pr. medarbejder. På folkeskoleområdet er det, i forlængelse af indgåelsen af den nye arbejdstidsaftale, aftalt, at der inden skoleåret 2013/14 optages forhandlinger om en ny forhåndsaftale. Det er i den forbindelse aftalt, at midler, der aktuelt er til rådighed, også anvendes i en kommende aftale. 7

9 På trods af de beskedne midler, der forhandles om, er Århus Lærerforening dog blevet opmærksom på nogle nye tendenser inden for lokal løndannelse på området for de mindre medlemsgrupper. Foreningen oplever, at man fra arbejdsgiverside ønsker en mere individualiseret løndannelse, der til dels også er mere bagudskuende, end tilfældet har været tidligere. Foreningen møder således en vis modstand mod blandt andet forhåndsaftaler og på forhånd fastlagte objektive kriterier for udmøntning af lokal løn. På baggrund af de ændrede forudsætninger for den lokale løndannelse har Århus Lærerforening iværksat et arbejde, der skal udforme en lokal lønpolitik for medlemmerne. Arbejdet forventes afsluttet i Løn- og ansættelsesforhold Elevtallet faldt i Aarhus Kommune fra september 2011 til september 2012 med cirka 155 elever, svarende til godt 0,5 procent 1. Når elevtallet falder, vil den gennemsnitlige klassekvotient under normale forhold også falde. Det har imidlertid ikke været tilfældet i Den gennemsnitlige klassekvotient er på 21,9, ligesom tilfældet var i Klassekvotienten ligger således stadig på et historisk meget højt niveau. Fald i stillingstallet Fra september 2011 til september 2012 er stillingstallet for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Aarhus Kommune faldet med godt 114 fuldtidsstillinger 3. På grund af naturlig afgang har faldet i stillingstal ikke betydet afskedigelse af fastansatte. Det faldende stillingstal betyder dog, at det er vanskeligt for blandt andet ledige og ansatte i tidsbegrænsede stillinger at komme i betragtning til fastansættelse på de aarhusianske folkeskoler. Tidsbegrænsede ansættelser Udgangspunktet for ansættelse er, at en lønmodtager ansættes i en fast stilling, men der kan dog ske tidsbegrænset ansættelse, hvis der eksisterer konkrete saglige begrundelser herfor. Siden skoleåret 2011/2012 har det været de enkelte skoleledere, der træffer afgørelse om, hvorvidt der er saglige begrundelser, som kan berettige, at der ansættes tidsbegrænset. 1 Udvikling-i-elevtal.pdf 2 3 Baseret på opgørelse fra 8

10 Det giver efter en indkøringsperiode i skoleåret 2011/2012 nu sjældent anledning til, at foreningen må rette henvendelse til skolelederne vedrørende sagligheden i de tidsbegrænsede ansættelser. Århus Lærerforening er enig med Børn og Unge om, at der skal være konkrete saglige begrundelser for, at man kan tidsbegrænse en stilling. Foreningen er imidlertid ikke enig med Børn og Unge om, hvorvidt der eksisterer en grænse for, hvor mange gange man kan forlænge et tidsbegrænset ansættelsesforhold, inden en medarbejder kun kan afskediges under iagttagelse af vedkommendes individuelle opsigelsesvarsel. I skrivende stund er der anlagt en sag, hvor retsstillingen på området forventes afklaret. Løn- og arbejdstidssager Det er fortsat en fast del af Århus Lærerforenings opgaver at behandle sager om forkert aflønning og opgørelse af arbejdstid. I forhold til lønsager er typiske problemstillinger manglende tillæg efter forhåndsaftalen manglende kvalifikationsløn for erfaring lønsager, hvor reguleringer i lønnen, medfører, at lønudbetalingerne bliver endog meget uoverskuelige. Foreningen er behjælpelig med at få disse lønsager afklaret, således at der sker efterbetaling af manglende løn, og at der sker en korrekt lønudbetaling fremadrettet. Desværre oplever foreningen, at tiden til behandling på lønsager er steget - formentlig på grund af privatisering og effektivisering af kommunens lønadministration. (Se afsnittet Privatisering af lønadministrationen i Aarhus Kommune) Samtidig oplever foreningen, at forsøg på rettelse af konstaterede fejl i lønudbetalingerne resulterer i nye fejl eller meget uoverskuelige lønsedler. Aftale om tidsmæssige vilkår for UU-vejledernes vejlederuddannelse For UU-vejlederne er der i 2012 indgået aftale vedrørende de tidsmæssige vilkår for gennemførelse af den vejlederuddannelse, det forudsættes, at UU-vejledere har eller får. Aftalen er indgået i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Magisterforening. Privatisering af lønadministrationen i Aarhus Kommune Kommunens lønadministration blev i 2011 privatiseret, ved at KMD overtog driftsansvaret for lønadministrationen. Samtidig har Aarhus Kommune ønsket at effektivisere lønadministrationen. Det har medført store systemmæssige og organisatoriske ændringer i løbet af

11 Den grundlæggende tankegang er, at mange opgaver decentraliseres, således at opgaverne løses lokalt på tjenestestederne. Eksempler herpå er indberetning af løn til KMD, udarbejdelse af ansættelseskontrakter med videre. På grund af omlægningen eksisterer der ikke længere et kommunalt lønhus, som Århus Lærerforening kan rette henvendelse til i forbindelse med lønsager. Foreningen har tidligere skrevet til kommunen for at få svar på, hvilken afdeling foreningen fremover skal rette henvendelse til. Det mundtlige svar var, at der skal rettes henvendelse til det lokale tjenestested. Med privatiseringen af lønadministrationen og til trods for effektivisering oplever Århus Lærerforening, at sagsbehandlingstiden vedrørende lønsager paradoksalt nok er blevet længere. Tidligere kunne foreningen rette henvendelse til en central instans (lønhuset). I dag skal der rettes henvendelse til de enkelte tjenestesteder, som så efterfølgende tager kontakt til KMD. Lønsager trækker i langdrag til trods for, at netop lønudbetalingen er et helt centralt element i et arbejdsforhold. Foreningen har gjort Børn og Unge opmærksom på problemstillingen. Arbejdsmiljø Danmarks Lærerforening og skolernes eget tilbud om hjælp til kriseramte lærere har stort set overtaget henvisningen af Århus Lærerforenings medlemmer til psykolog. Foreningen har mulighed for i særlige tilfælde at bevillige en direkte henvisning. Det er sket i 4 tilfælde i Århus Lærerforening har det seneste år oplevet en større tilbageholdenhed hos skolerne i forhold til at tilbyde kriseramte lærere psykolog ved stress og trivselsproblematikker. Det betyder, at medlemmer, der tidligere er blevet henvist fra egen skole, er sendt videre til Danmarks Lærerforening og herigennem blevet henvist. Århus Lærerforening ser med bekymring på den udvikling, da skolerne ikke bør lægge ansvaret for kriseramte medarbejdere fra sig. Foreningen har derfor taget kontakt til Børn og Unge for at gøre opmærksom på problematikken - ligesom Århus Lærerforening hver gang kontakter den enkelte skoleleder. Rådgivning og bistand Rådgivning af medlemmer i krise udgør en stor del af Århus Lærerforenings sagsbehandling. De kommunale besparelser har øget presset yderligere på medarbejderne og skabt utryghed i ansættelsen. Det enkelte medlem oplever et stort pres i arbejdet med at få krav og ressourcer til at hænge sammen - og det sætter sig. 10

12 Stress og sygdom er de emner, der fylder mest i rådgivningen af foreningens medlemmer. Men også rådgivning i forbindelse med barsel og almindeligt orlov udgør en stadig større andel. Erfaringen viser, at en rådgivende samtale gør en stor forskel for medlemmerne. Århus Lærerforening arbejder derfor løbende på at udvikle rådgivningen på området - herunder at gøre medlemmerne opmærksomme på muligheden for en barselssamtale hos Århus Lærerforening. Fokus på det, der virker Med udgangspunkt i gode erfaringer fra projekt Fokus på det, der virker - bæredygtige fællesskaber arrangerede Børn og Unge sammen med Århus Lærerforening og Aarhus Skolelederforening to formidlings- og inspirationsdage 4. og 7. januar De kunne gennemføres, fordi Børn og Unge og Århus Lærerforening har fået tildelt OK 11 puljemidler på i alt kroner fra KL og LC. Pengene er møntet på at støtte tiltag og videregive gode erfaringer, der kan modvirke arbejdsbetinget langtidssygedom og førtidspension. Målgruppen for inspirationsdagene var teamkoordinatorer, TR og AMR og ledelse. Der deltog godt 100. Århus Lærerforenings AM-ansvarlige har sammen med en konsulent fra Børn og Unge deltaget i møder med KL og LC med henblik på videndeling mellem kommuner, der har fået midler til at gennemføre arbejdsmiljøprojekter. Udviklingspolitikken Mobilitetsugen Århus Lærerforening har de seneste år arbejdet for at skabe et rum, for at løse en del af de årlige forflyttelser ad frivillighedens vej. Som et forsøg blev der derfor i 2012 inden forflyttelsesrunden afholdt en mobilitetsuge, hvor de ledige stillinger blev opslået internt på skolerne. Derved blev der skabt mulighed for frivilligt at løse overtallighedssituationen på nogle af skolerne. Ud af 15 opslåede stillinger lykkedes det at få otte besat i mobilitetsugen. Århus Lærerforening oplever det som en stor succes, at det lykkedes at indgå otte aftaler ad frivillighedens vej frem for uønsket forflyttelse. Foreningen arbejder for, at mobilitetsugen fremadrettet kommer til at indgå som en fast procedure inden forflyttelsesmødet. Forflyttelser Efter mobilitetsugen blev 39 lærere udpeget til forflyttelse, heraf lykkedes det at omplacere de 37 i faste og midlertidige stillinger. Tre valgte at takke nej til den omplacering, de blev tilbudt, og der blev derfor indledt en afskedigelsessag. 11

13 Afskedigelser De seneste års store besparelser på skoleområdet betød i 2012, at det for første gang ikke lykkedes at omplacere alle udpegede til anden stilling. Det resulterede derfor i afsked af to lærere. Samtidig med at der blev afskediget to lærere på grund af manglende omplaceringsmuligheder, valgte Børn og Unge at slå et antal stillinger op i fysik/kemi. Den tilgang var Århus Lærerforening ikke enig i. Foreningen mener, at en lærer er en lærer. Det er derfor den enkelte skoleleders ansvar at sikre den rette fagsammensætning blandt lærerne på skolen i forbindelse med almindelig ansættelse og gennem efteruddannelse. Det er helt principielt, at en lærer ikke skal kunne afskediges på grund af sin fagsammensætning. De to afskedigede medarbejdere blev efterfølgende tilbudt omplacering til anden stilling. Evaluering På baggrund af en byrådsbeslutning er der påbegyndt en evaluering af Udviklingspolitikken, hvor også Århus Lærerforening deltager. Evalueringen er endnu ikke afsluttet, og det er derfor fortsat uvist, hvilken status og hvilket indhold Udviklingspolitikken får fremadrettet. Efteruddannelse i fysik/kemi og tysk For at imødekomme den situation, der opstod i forbindelse med forflyttelsesrunden i foråret, hvor der blev afskediget to lærere, samtidig med at der var ledige stillinger i fysik/kemi og tysk, indgik Århus Lærerforening i efteråret en aftale med Børn og Unge om efteruddannelse af fastansatte lærere i de to linjefag. Aftalen indebærer, at skolerne omkostningsfrit kan få efteruddannet en lærer i et af de to linjefag. Børn og Unge dækker uddannelsesgebyret samt vikartimer under uddannelsen. Ordningen er etableret som en jobrotationsordning, hvor ledige læreruddannede får mulighed for på overenskomstmæssig løn at få 20 ugers sammenhængende vikararbejde. I foråret 2013 efteruddannes 18 lærere til at få linjefag i tysk, og efterfølgende udbydes efteruddannelse til 20 lærere i fysik/kemi efter sommerferien. Beskæftigelsen Som tidligere nævnt har de seneste års besparelser resulteret i et fald i det samlede antal lærerstillinger på 114 fra september 2011 til september Derfor har nye ansættelser næsten udelukkende været begrænset til vikariater på grund af barsel, sygdom, orlov og lignende. Ledigheden blandt lærerne falder desværre ikke endnu. Ifølge tal fra Lærernes A-kasse var der i ledighedsberørte medlemmer i Aarhus Kommune. Det er en stigning på 9,7 % i forhold til På landsplan har 12

14 7731 medlemmer af Lærernes A-kasse i 2012 været berørt at ledighed, hvilket er en stigning på 3,4 % i forhold til Relativt set har flere altså været berørt af ledighed i Aarhus Kommune end tilfældet har været på landsplan i En del af forklaringen herpå er sandsynligvis, at Aarhus er en studieby, hvor der hvert år uddannes mange nye og dygtige lærere, men som desværre har meget svært ved at finde arbejde efterfølgende. Ledigheden er altså fortsat stigende, hvilket også bekræftes af, at ledighedsprocenten (baseret på landsdækkende antal fuldtidsledige) er steget cirka en procent fra udgangen af 2011 til udgangen af Det er dog i den forbindelse også værd at nævne, at ledighedsprocenten blandt medlemmerne af Lærernes A-kasse trods alt ligger forholdsvist lavt på et niveau lige under tre procent i november måned Job på særlige vilkår Århus Lærerforening har i løbet af 2012 indgået aftale for tre medlemmer om aftalebaseret job på særlige vilkår og bistået 11 medlemmer i forbindelse med tilkendelse og etablering af fleksjob. Fleksjobreform 1. januar 2013 trådte en ny førtidspensions- og fleksjobreform i kraft. Den medfører blandt andet, at det bliver vanskeligere at etablere fleksjob på egen arbejdsplads, ligesom lønvilkårene for fleksjob er ændret markant. Århus Lærerforening henvendte sig på den baggrund til Børn og Unge inden årsskiftet, for fremadrettet også at sikre ordentlige vilkår for medlemmer i fleksjob. Der forventes at ligge en aftale i løbet af foråret. Omdrejningspunktet for reformen af førtidspension og fleksjob har været, at enhver arbejdsevne kan bruges. Foreningen forventer, at reformen vil betyde en øget efterspørgsel fra medlemmerne på bistand ved møder og kontakt til kommunen. Løntilskudsstillinger I takt med den stigende ledighed er oprettelse af stillinger med løntilskud steget markant. Århus Lærerforening udarbejdede sammen med Børn og Unge i 2011 fælles retningslinjer for stillinger på løntilskud på lærerområdet. Retningslinjerne skal blandt andet sikre formål med ansættelsen, merbeskæftigelseskravet samt medarbejderinddragelse, og de har skabt en god ramme for oprettelse af stillingerne. Alligevel oplever Århus Lærerforening jævnligt henvendelser fra såvel medlemmer i løntilskudsstillinger som TR og kolleger med forespørgsler i forhold til stillingerne. Det er en balance på den ene side at sikre en meningsfuld løntilskudsstilling på ligeværdige vilkår og samtidig sikre, at løntilskudsmedarbejderen ikke løser opgaver, der reelt skulle være løst af en ordinært ansat medarbejder. 13

15 Overenskomst OK11 indeholdt som bekendt ikke de store lønstigninger. Derfor var hovedkravet fra Århus Lærerforening til OK13, at flest muligt midler skulle prioriteres til at sikre reallønnen. Det krav kunne Danmarks Lærerforenings kongres samles om. Derudover blev følgende krav stillet fra kongressen (begrebet lærere i følgende afsnit dækker også børnehaveklasseledere med mere): forhandling af midlerne i specialundervisningstillæggene ATP-satsen skal forhøjes til A-sats for alle sikring af, at lærerne har de nødvendige kompetencer til at løse undervisningsopgaven kvalificeret sikring af, at lærerne kan leve op til kravene i folkeskoleloven/lovgivningen iværksættelse af konkrete initiativer, der sikrer, at inklusionsopgaven kan løses kvalificeret iværksættelse af konkrete initiativer, der styrker forudsætningerne for, at lærere kan blive længere på arbejdsmarkedet gennem forbedret arbejdsmiljø forbedrede fysiske rammer til at kunne løse opgaverne på arbejdspladsen Der blev ikke fra kongressen i september 2012 givet mandat til at forhandle arbejdstid. Krav fra kommunerne KL s krav til OK13 er mere vidtgående. De tager udgangspunkt i grundlæggende værdier som: effektivitet og produktivitet lokal handlefrihed plads til ledelse dygtig og engageret arbejdskraft KL ønsker blandt andet normalisering af lærernes arbejdstid (væk med arbejdstidsregler), mere lokal løndannelse, og at bestemmelser vedrørende følgende forhold bortfalder: nedsættelse af arbejdstiden for lærere, der er fyldt 60 år (aldersreduktion) regulering af lærernes tilstedeværelse på skolen antallet af årlige arbejdsdage Ekstraordinær kongres Danmarks Lærerforening indkaldte på baggrund af KL s krav til overenskomstforhandlingerne og regeringen udspil til en skolereform til ekstraordinær kongres den 8. januar

16 Kongressen gav et nyt mandat til forhandlerne for LC om arbejdstid. Arbejdstiden skal spille sammen med Danmarks Lærerforenings skolepolitiske udspil med titlen Sammen gør vi en god skole bedre, som blev lanceret i forbindelse med kongressen som svar på regeringens reformudspil. Regeringens udspil til skolereform Århus Lærerforening deler regeringens ambitioner om en spændende, nytænkende og alsidig undervisning, samt at skolen skal gøre alle elever så dygtige, som det er muligt. Men foreningen kan derimod ikke acceptere, at en meget dyr reform skal finansieres via lærernes forberedelsestid. Grundlæggende indeholder regeringens udspil mange gode tiltag eksempelvis flere timer, større sammenhæng i skoledagen, styrket efteruddannelse og styrket pædagogisk forskning. Forslaget lægger op til en undervisning, som bygger på praktiske og undersøgende elementer, der udfordrer både de dygtigste elever og dem med særlige behov. Netop den type undervisning stiller store krav til lærernes forberedelse og efterbehandling af undervisningen, hvorfor det virker absurd, at regeringen og KL åbenbart mener, at reformen kan finansieres ved, at lærerne skal være dårligere forberedt til undervisningen. Det giver ingen mening at give eleverne flere timer, hvis kvaliteten i undervisningen falder. Det, der er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen, er ikke antallet af timer, men indholdet i de timer, de har. Som reformen ser ud lige nu, er et forsigtig skøn, at den sammenlagt vil koste Aarhus Kommune i omegnen af 200 millioner kroner ekstra årligt. I en tid, hvor der tales meget om prioriteringer i den offentlige sektor, undrer Århus Lærerforening sig over, at Aarhus Kommune bare accepterer en sådan merudgift, samt går i dialog med KL og regeringen om, hvorvidt heldagsskoler er svaret alle steder. Da reformen er meget dyr og ikke har en finansiering med sig, har regeringen lagt det i KL s hænder at få ændret lærernes arbejdstid, således reformen på den måde finansieres ved, at lærerne blot er til stede og underviser mere. Ny skolestruktur i Aarhus Kommune Ved budget 2012 bestemte 30 ud af 31 byrådsmedlemmer, at der skulle spares 50 millioner kroner på folkeskolerne i Aarhus. Politikerne besluttede at undersøge mulighederne for at spare ved at ændre skolestrukturen, så besparelserne skånede undervisningen. 15

17 Der blev lagt op til en reduktion af to - fire skoler med en forventet driftsbesparelse på ledelse og bygninger mellem millioner kroner. Resten af de 50 millioner skulle findes på lærernes arbejdstid. Skolefusioner Konsulentfirmaet Brøndum og Fliess blev hyret til opgaven vedrørende ændringer af skolestrukturen. Det blev til en over 100 sider lang rapport med tilhørende bilag, der blev offentliggjort midt i april Århus Stiftstidende var kommet i besiddelse af rapporten så tidligt, at de på dagen for offentliggørelsen kunne fremlægge en liste med navne på 12 lukningstruede folkeskoler. Den artikel blev startskuddet på otte måneders intens debat, som endte med, at seks skoler fra næste skoleår fusioneres: Vejlby Skole fusionerer med Jellebakkeskolen på dennes matrikel Kolt Skole fusionerer med Hasselager Skole på dennes matrikel Tranbjerg Skole fusionerer med Grønløkkeskolen, men undervisningen forbliver på de to matrikler Rundhøjskolen, Rosenvangskolen og Holme Skole var også udset til en fusion, men blev efter et stort pres fra blandt andet forældrene til Rundhøjskolens elever taget ud af byrådets skoleforlig sidst i november. Århus Lærerforening har gennem hele forløbet støttet politikerne i, at det var fornuftigt at spare på struktur frem for undervisning, men har også givet udtryk for utilfredshed med forligets omfang. Det er foreningens opfattelse, at der var potentiale til en større rationalisering af strukturen. 16

18 Folkeskolens Fællesskaber Fællesskaber for Alle I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev der afsat midler til kompetenceudvikling på det specialpædagogiske område i årene Hensigten med projektet Folkeskolens Fælleskaber er at styrke undervisningen for de elever, som går i folkeskolens normalklasser. Det er altså ikke tanken, at der skal hjemtages elever fra specialtilbud. Århus Lærerforening har i hele forløbet arbejdet på at sikre, at midlerne rent faktisk går til kompetenceudvikling for lærerne. På den måde kan der sikres et antal lærerstillinger. Senest i forbindelse med fordeling af fem millioner kroner til Værkstøjskassen, har Århus Lærerforening igen understreget vigtigheden af, at midlerne går til lærerstillinger! I løbet af 2012 er projektet blevet udvidet til at være Fællesskaber for Alle, idet Dagtilbud og FU også er inddraget. Århus Lærerforening deltager i styregruppen. VIA University College - Læreruddannelsen i Aarhus Århus Lærerforening er repræsenteret i studierådet for Læreruddannelsen. Studierådet har til opgave at rådgive studierektor om relevante forhold i læreruddannelsen herunder praktik. I forbindelse med ændringerne af loven til ny læreruddannelse har Århus Lærerforening blandt andet givet input til, hvilke toninger den ny læreruddannelse i Aarhus bør have, når det gælder kommende læreres profiler. Foreningen har desuden sammen med Aarhus Kommune indledt sonderende drøftelser i forbindelse med ændringer af praktikken som konsekvens af ny læreruddannelse. Århus Lærerforening har desuden deltaget i et debatarrangement om regeringens udspil til ny folkeskolereform med ministeren for videregående uddannelser Morten Østergaard. Uddannelsesudvalg Det forpligtende kredssamarbejde i Region Midtjylland har udpeget en repræsentant for Århus Lærerforening til det centrale uddannelsesudvalg for læreruddannelsen i VIA. 17

19 Uddannelsesudvalget har til opgave at rådgive bestyrelsen om uddannelsens indhold, kvalitet og relevans. Uddannelsesudvalget afgiver endvidere indstillinger om studieordninger. I den forgangne periode har uddannelsesudvalget beskæftiget sig med opførelsen af et nyt campus på Ceres-grunden i Aarhus og konsekvenserne af ny lov for læreruddannelsen. Lærer pædagogsamarbejdet I forlængelse af regeringens udspil Gør en god skole bedre besluttede BUPL-Aarhus og Århus Lærerforening at etablere et samarbejde. Som startskud for samarbejdet udarbejdede de to foreninger et fællespapir, hvori de respekterer hinandens rolle ind i skolen. Et uddrag fra fællespapiret lyder: - I Aarhus oplever vi generelt, at lærere og pædagoger har et godt samarbejde det skal vi værne om. En forudsætning for det gode samarbejde mellem de to faggrupper er en tydelig arbejdsdeling baseret på indsigt i hinandens fagligheder. Som i ethvert samarbejde kan det til tider opleves svært at få etableret det nødvendige rum. Et rum hvor forventningerne er afstemte, og hvor der er plads til de respektive fagligheder samtidig med, at der er råderum inden for de indgåede aftaler til at finde de bedste lokale løsninger. Det vil vi som organisationer gerne understøtte. Det kan kun ske gennem anerkendelse og respekt for hinandens faglige kompetencer, samt de overenskomstmæssige faggrænser. Efterfølgende har de to foreninger etableret Tænketanken PLUS. PLUS står for Pædagogik, Læring og Udvikling i Skolen. Endvidere signalerer navnet samarbejde. Tænketanken har til formål at udvikle idéer og synspunkter, der fremmer folkeskolen gennem samarbejdet mellem lærere og pædagoger. PLUS forudsætter, at det er en styrke for børnenes udvikling, at lærere og pædagoger anskuer barnet med hver deres faglighed. Undervisning og SFO Som en udløber af tænketanken PLUS og samarbejdet mellem BUPL-Aarhus og Århus Lærerforening er de to organisationer blevet inviteret ud på flere skoler, for at fortælle om deres syn på samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Det er afgørende for begge organisationer, at udgangspunktet for samarbejdet er, at det er de samme børn, som lærere og pædagoger arbejder med i det daglige ude på skolerne - men med hver sin faglighed. 18

20 Århus Lærerforening og BUPL-Aarhus er i stigende grad blevet opmærksom på spørgsmålet om, hvad deres respektive opgaver i samarbejdet er. Regeringen har med sit udspil til en reform af folkeskolen lagt op til, at eleverne skal opleve en mere sammenhængende skoledag, som både lærere og pædagoger skal medvirke til. Her er det afgørende at få defineret opgaven og de mål, som den definerer. Århus Lærerforening er stærkt optaget af, at lærerne er uddannede didaktikere og dermed har den professionelle uddannelse til at varetage undervisningen. Kvalitetsrapporter Aarhus Kommune har fortsat fokus på at forbedre kvalitetsrapporterne. I den forbindelse har Århus Lærerforening via sit sæde i baggrundsgruppen tilkendegivet, at rapporternes nye design med vægt på enkelhed og læsevenlighed er en klar forbedring. Samtidig har foreningen påpeget, at den formidlingsmæssige lethed ikke må betyde, at opgørelser vedrørende lærernes undervisningsandel eksempelvis ikke forklares. Ligeledes har Århus Lærerforening gentaget budskabet om, at kvalitetsrapporterne kun giver mening i det omfang, de samles op af lokale kvalitetssamtaler, hvor skolernes udvikling drives af dialog. Forskningsprojekt - elevfravær Aarhus Universitet og Aarhus Kommune indkaldte i foråret Århus Lærerforening til en drøftelse af, om det kunne give mening at lave en forskningsmæssig undersøgelse af hvilke indikatorer, der er til stede ved bekymrende fravær. I første omgang vil projektet omfatte tre-fire skoler med en varieret elevsammensætning. Århus Lærerforening har udtrykt en positiv holdning til projektet og har samtidigt fortalt forskere og forvaltning, at der skal laves en aftale for de lærere, der skal indgå i projektet. Projektet har fået økonomisk støtte fra TrygFonden og forventes at starte til skoleåret 2013/2014. Forsøg med tolærerordning Ministeriet for Børn og Undervisning har i skoleåret 2012/2013 igangsat et forsøgs- og udviklingsprojekt med tolærerordning på 6. klassetrin. Dette forsøg er Aarhus Kommune en del af. Århus Lærerforening hilser det velkomment, at man begynder at forske i skolens kerneydelser. Men det er vigtigt, at resultaterne bygger på den virkelighed, som er ude i skolen og den lovgivning, folkeskolen styres efter. I den sammenhæng har År- 19

21 hus Lærerforening aftalt med forvaltningen, at foreningen under og efter forsøget vil interessere sig for forsøgets resultater, og på hvilken baggrund resultaterne er fremkommet. Desuden har foreningen formidlet information til de involverede lærere om, hvorledes de skal evaluere forsøget. Ny Nordisk Skole Umiddelbart efter sommerferien gav børne- og undervisningsministeren udtryk for sine holdninger til, hvordan en kommende udvikling for folkeskolen skal se ud. Hun kaldte den Ny Nordisk Skole. Århus Lærerforening er generelt glad for de værdier og holdninger, som den indeholder. Det blev tilbudt alle dagtilbuds- og uddannelsesinstitutioner at melde sig til forandringsprojektet Ny Nordisk Skole, der med afsæt i danske og nordiske værdier skal inddrage, begejstre og støtte praktikerne til at tage idéerne op. Et af holdepunkterne i forhold til at skabe ejerskab blandt medarbejderne for Ny Nordisk Skole er kravet om, at 85 % af medarbejderne skal bakke op. I Aarhus deltager otte skoler i Ny Nordisk Skole. Projekterne er helt og holdent lokale projekter, hvorfor Århus Lærerforening ikke har været blandet ind i skolernes ageren i forhold til at komme i betragtning som Ny Nordisk Skole. Foreningen har dog aftalt med forvaltningen at følge projekterne på afstand. Århus Lærerforening er dog stærkt betænkelig ved, om de flotte værdier i Ny Nordisk Skole kan holde, hvis regeringen og KL gør alvor af et opgør med lærerne og deres forening i forbindelse med OK13 og folkeskolereformen. Skolebestyrelsesvalg Siden Aarhus Kommune fik dispensation for styrelsesvedtægterne for valg til skolebestyrelserne, har Århus Lærerforening udtrykt sin bekymring for den måde, hvorpå skolebestyrelserne i Aarhus blev valgt og styret på. Foreningen har derfor gennem høringssvar, deltagelse i fokus/arbejdsgruppe om skolebestyrelsesvalg samt samarbejde med andre interessenter forsøgt at få Aarhus Kommune til at trække sin dispensation tilbage. Foreningen har derfor med tilfredshed noteret sig, at byrådet har besluttet at vende tilbage til gældende lovgivning på området. Århus Lærerforening har desuden foreslået, at fokus/arbejdsgruppe om skolebestyrelsesvalg fortsætter sit arbejde med fokus på, hvordan man styrker forældrenes engagement i skolen. 20

22 RULL Århus Lærerforening deltager i en baggrundsgruppe omkring RULL. I har drøftelserne mest handlet om: Børn og Unges forslag til et nyt lokaleprogram den kommende, nye skole på Frederiksbjerg et støjprojekt indretning af RULL-Lab på Sødalskolen Arbejdsmarkedsorientering 95 % målsætningen Århus Lærerforening er repræsenteret i udviklingsgruppen for Uddannelses- Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering. Der er allerede igangsat en række initiativer fra forskellige sider, der udvikler og kvalificerer UEA-undervisningen. Gruppen har til opgave at komme med yderligere idéer og forslag, der kan gøre, at 95 % målsætningen realiseres, samt at de unge træffer et kvalificeret valg, når det gælder ungdomsuddannelsen. 21

23 Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform var igen et tema på styrelsens midtvejsevaluering i december Torsdag er styrelsens mødedag. Den opleves mere og mere presset set i forhold til de opgaver, der skal løses. Efter generalforsamlingen blev der konstitueret en formands- og en næstformandssparringsgruppe. Disse er nu afløst af to faste arbejdsgrupper, hvor formandsskabet er tilknyttet. Styrelsen fastlægger, hvilke konkrete og mere politiske opgaver arbejdsgrupperne skal tage sig af. TR/TRS-arbejdet Sidste år blev måden, hvorpå møder for TR/TRS afvikles, ændret, så møderne i højere grad bliver politikskabende. En del af fællesmøderne foregår i regionsgrupperne. I begyndelsen af dette skoleår var der behov for at give TR/TRS mange informationer på fællesmøderne. Det betød, at der ikke blev afviklet møder i regionsgrupperne. Fællesmødernes indhold og form er blevet evalueret på regionsmøderne i januar. Der var generel tilfredshed med mødernes afvikling, selvom der er lokalemæssige udfordringer på Møllevangskolen, hvor møderne afvikles. TR/TRS stiller spørgsmålstegn ved, om det er på disse møder, de kan være politikskabende. Regionsgrupperne stillede forslag til justeringer af møderne, hvilket indgår i den fremtidige planlægning af fællesmøderne. På fællesmøderne har der været fokus på Aarhusmodellen samt den lokale og nationale folkeskoledagsorden. Ud over fællesmøderne mødes TR/TRS i regionsgrupperne. Møderne afholdes på skift mellem skolerne i regionen. På disse møder er der fokus på erfaringsudveksling. Uddannelsen af TR/TRS TR i Danmarks Lærerforening gennemfører en organisationsuddannelse. Den består af et funktionsmodul og tre grundmoduler. Århus Lærerforening har derefter til opgave at supplere og videreudbygge TR s kompetencer. Danmarks Lærerforening udbyder også supplerende kurser for TR. Kurser Et vigtigt led i videreuddannelse af TR/TRS i Århus Lærerforening er det årlige kursus på Skarrildhus. For andet år i træk blev en del af kurset tilrettelagt i samarbejde 22

24 med Århus Skolelederforening. Temaet for den fælles kursusdag var Aarhusmodellen. TR og kredsstyrelsesmedlemmer tilbydes også hvert år deltagelse i et kursus arrangeret af Kredssamarbejdet Østjylland (KS-Ø). AMR-arbejdet Århus Lærerforening er begyndt at implementere foreningens nye arbejdsmiljøpolitik, som blev vedtaget sidste år. Det sker blandt andet gennem relevant information til kredsens AMR via Århus Lærerforenings hjemmeside og skolekom-konference. Det er Århus Lærerforenings politik, at TRS også vælges som AMR. Men da Børn og Unge af hensyn til ændring i områdestrukturen har forlænget den nuværende AMR valgperiode med et år frem til 31. juli 2013, vælges TRS og AMR ikke længere samtidigt. Det har betydet, at færre TRS i dag også er valgt til AMR. Kurser og møder I efteråret 2012 tilbød foreningen i samarbejde med KS-Ø arbejdsmiljøforum kredsens nyvalgte AMR et heldagskursus. Siden sidste generalforsamling har Århus Lærerforening holdt to møder for AMR. Møderne har drejet sig om: håndtering af forflyttelser arbejdsmiljøperspektiver i Aarhusmodellen styrkelse af det kontinuerlige arbejdsmiljøarbejde de lokale AM-gruppers prioritering af de væsentligste AM-problemstillinger på egen skole Århus Lærerforening tilbyder sine AMR at deltage i tre - fire netværksmøder i løbet af året. Lærerrepræsentanter i områdemed To gange om året mødes repræsentanter fra styrelsen med foreningens repræsentanter i de otte områdemed med henblik på at understøtte områdemedrepræsentanternes opgaver. Medlemsaktiviteter 1. maj Århus Lærerforening inviterede medlemmerne til at samles i Grønnegade 80 til 1. maj tale ved formanden og derfra fællesgang mod Rådhuspladsen, hvor Danmarks Lærerforenings formand var en af hovedtalerne. 23

25 Traditionen tro var Århus Lærerforening også i 2012 en del af 1. maj arrangementet i de kendte rammer på Tangkrogen sammen med nogle af de øvrige fagforeninger fra DKF. Café ÅLF ert Midt i juni levede det femte arrangement af Café ÅLF ert til fulde op til forventningerne om ægte gårdhavestemning for knap 150 fremmødte medlemmer. En super eftermiddag på asfalten i Grønnegade med fint vejr krydret med smagen af humle, lyden af poppende majskorn, duften af grillkul og masser af kollegial hygge på tværs af byens skoler. Det hele rammet ind i musikalske toner af høj kvalitet leveret af lærere fra Skødstrup, Grønlykke, Katrinebjerg, Næshøj og Mårslet skoler samt gæsteoptræden af medlemmer fra Hjørring og Skanderborg lærerkredse. Medlemsmøde om arbejdstid Kort tid efter, at Århus Lærerforening havde indgået aftalen om aarhus-lærernes arbejdstid fra skoleåret 2013, inviterede foreningen til åbent møde i lokalerne i Grønnegade. Her kunne medlemmerne spørge ind til aftalen og debattere den med formanden og styrelsen. Mødet, der fandt sted den 14. september 2012, trak fulde huse. Lærerens Dag i Aarhus Den 5. oktober er det FN s internationale dag for verdens lærere. Styrelsen havde nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med en TR og TRS udarbejdede et idékatalog, der var tilgængeligt for de tillidsvalgte, som inspiration til lokale initiativer på dagen. Nogle TR informerede i skolebestyrelsen om Lærerens Dag, og flere skolebestyrelser tog teten og anerkendte lærernes indsats på forskellig vis æbler Århus Lærerforening delte om eftermiddagen i silende regn æbler ud til forbipasserende på Banegårdspladsen på blot 45 minutter. Med æblerne fulgte information om FN s internationale lærerdag, og lærerne fik mange positive og anerkendende bemærkninger med i farten. Mindfulness Århus Lærerforening arrangerede i løbet af efteråret tre temaaftener med foredrag og praktisk introduktion til mindfulness. Aftenerne var åbne for alle medlemmer, og allerede dagen efter annonceringen var aftenerne overtegnede. Den store interesse vidner om de udfordringer, der er med stress i lærerlivet. Den positive historie er, at medlemmerne gerne bruger deres sparsomme fritid på at finde løsninger og redskaber, der kan være med til at skabe en bedre balance i lærerlivet. Foreningen vil derfor arbejde videre med at tilbyde temaaftener til medlemmerne. 24

26 Aktiviteter for ledige I løbet af foråret 2012 blev der arrangeret en række kursuseftermiddage for ledige med fokus på brug af Smartboard i undervisningen. Disse kurser blev oprettet på baggrund af et møde med ledige medlemmer og et efterfølgende samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe. Kursernes indhold var både en generel indføring i Smartboard og kursusdage med udgangspunkt i fagene dansk, matematik og historie/samfundsfag. Der var meget positive tilbagemeldinger fra kursusdeltagerne. Det vil fortsat være et indsatsområde for Århus Lærerforening at finde måder at være i dialog med og støtte ledige medlemmer. Juletræsfest Årets juletræsfest fandt sted den 11. december i Møllevangskolens festsal. Traditionen tro var festen endnu engang et tilløbsstykke, hvor børn og voksne legede de traditionelle julelege og dansede om juletræet. Som sædvanlig var der smørrebrød til de voksne samt pølser til børnene, mens drikkevarer i år skulle købes i baren. Som afslutning på aftenen hjalp orkestret børnene med at kalde på julemanden - og pludselig på den store scene dukkede julemanden op, og alle børnene stimlede begejstret sammen for at få en godtepose af den søde julemand Stress sidder mellem ørerne Tirsdag den 5. februar inviterede Århus Lærerforening i lokalerne Grønnegade 80 til oplæg og workshop. De fremmødte fik et spændende indblik i de mekanismer, der ligger bag det at opleve stress og konkrete metoder til at forebygge negativ stress. Øst for Paradis Som opfølgning på Århus Lærerforenings arrangementer hen over efteråret om den personlige brug af mindfulness, inviterede Århus Lærerforening til et medlemsarrangement om, hvorledes ro og nærvær i skolen giver rum til faglig fordybelse. Arrangementet fandt sted i Øst for Paradis 26. februar og ud over medlemmer af Århus Lærerforening, deltog medlemmer af den lokale LL-klub. Efter filmforevisning og debat var Århus Lærerforening vært for en forfriskning i caféen. Samarbejdet med Børnehaveklasseforeningen Århus Lærerforening holder et par gange om året møder med Børnehaveklasseforeningens bestyrelse. På møderne drøftes temaer fra den aktuelle politiske dagsorden og temaer af mere generel karakter. Det er aftalt, at Århus Lærerforening og Børnehaveklasseforeningen vil forsøge at stable et fælles arrangement på benene. 25

27 Samarbejdet med Lærerstuderendes Landskreds Som kreds for læreruddannelsen i Aarhus mødes Århus Lærerforening jævnligt med repræsentanter for den lokale LL-klub for at drøfte de udfordringer, som de lærerstuderende står med. Konkret er det aftalt, at Århus Lærerforening vil medvirke mere aktivt til, at de lærerstuderende indbydes og inddrages i de arrangementer, som Århus Lærerforening tilbyder. Samarbejdet med Børn og Unge Børn og Unge dækker over en lang række nøglepersoner og afdelinger i magistratsafdelingen. Generelt er der tale om et godt samarbejde, hvor parterne grundlæggende er enige om, at der gennem dialog opnås de bedste resultater. Den kommende arbejdstidsaftale, Aarhusmodellen, har været det tema, der har fyldt mest. Derudover har der løbende været samarbejde om forskellige personalesager, løn med videre. Rammen om samarbejdet er kvartalsmøder med forvaltningscheferne, jævnlige møder med Personale og Udvikling samt møder med andre nøglepersoner fra Børn og Unge. Samarbejde med skolelederne Aarhus Skolelederforening har været med i arbejdstidsforhandlingerne fra start til slut. Det har styrket samarbejdet at være fælles om den nye ramme for de aarhusianske skoler. Skoleledelserne deltog igen i 2012 på det årlige TR/TRS-kursus på Skarrildhus. Temaet var igen i år arbejdstid med fokus på det kommende skoleårs planlægning i rammen af Aarhusmodellen. MED system Århus Lærerforening har repræsentanter på alle niveauer i Børn og Unges MED system. Formanden er næstformand i HovedMED (HMU) og har derved plads i Aarhus Kommunes FællesMED. HMU danner rammen for mange af de drøftelser, som ledelsen i Børn og Unge har med medarbejderne. Det er derfor et vigtigt udvalg. Der er årlige drøftelser om budget, arbejdsmiljø og generelle personaleforhold. Samtidig er der et stærkt fokus på at uddanne Børn og Unges medarbejdere. Både decentrale ledere og lokale TR og AMR deltager. Århus Lærerforenings formand har, som næstformand i HMU, spillet en aktiv rolle på især kurserne for leder og TR om vigtigheden af det gode samarbejde. 26

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015 FORMANDENS BERETNING Københavns Lærerforening 2015 1 Indhold 1. Løn og arbejdstid... 4 OK-15... 4 Forståelsespapiret 2015-16... 5 Lønaftalerne... 6 2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016... 7 Budget

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse.

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse. Forord Kredsstyrelsens årsberetning 2014/2015 dækker sammen med den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, perioden 1. april 2014 4. marts 2015. Årsberetningen indeholder, udover selve

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 1 VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 2 Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds www.kreds103.dk Stausvej 30 6800 Varde Tlf:

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Formandens skriftlige beretning 2013

Formandens skriftlige beretning 2013 Formandens skriftlige beretning 2013 Indhold 1. Løn og Arbejdstid... 2 OK 13... 2 Lockouten... 2 Lovindgrebet... 3 Arbejdstid... 3 Løn... 4 2. Københavns Kommunes Økonomi... 5 Københavns Kommunes budget

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

HG i politisk spil. Store besparelser. Vejledere sikres uddannelse. Indflydelse på ny diplomuddannelse

HG i politisk spil. Store besparelser. Vejledere sikres uddannelse. Indflydelse på ny diplomuddannelse Handelsskolernes Lærerforening Beretning 2009-2011 HG i politisk spil Nøgleaktørerne har forskellige meninger om HG s opbygning og varighed. Side 4 Store besparelser Tilkæmpede forbedringer spares væk,

Læs mere