DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 11. MARTS 2008 KL CORNELIUS HANSEN-SKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 11. MARTS 2008 KL. 18.45 CORNELIUS HANSEN-SKOLEN"

Transkript

1 DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 11. MARTS 2008 KL CORNELIUS HANSEN-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl

2 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 1. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse. 2. Talere får ordet i den rækkefølge, hvori de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden, udvalgsformanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade korte svarreplikker. Dirigenten kan tildele indbudte repræsentanter fra DLF, GEW, BUPL og GL ordet ved generalforsamlingen. Når forsamlingen går til afstemning, kan ordet ikke begæres af noget medlem. Undtaget herfra er alene ordet til forretningsordenen. 3. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dog vil formanden og forslagsstilleren kunne være undtaget fra denne bestemmelse. 4. Dirigenten eller fem medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Stilles der forslag om, at debatten afsluttes straks, er der dog mulighed for at foreslå, at debatten først afsluttes efter de indtegnede talere. Beslutter generalforsamlingen at afslutte debatten straks, kan kun formanden, udvalgsformanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 5. Alle forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten i underskrevet stand. 6. Alle afstemninger foregår efter dirigentens anvisning, med mindre valgproceduren er fastsat i vedtægter el. lign. 7. Skriftlige afstemninger kan kun foregå på de af Kredsstyrelsen udleverede stemmesedler. Dirigenten afgør spørgsmål om gyldighed/ugyldighed af afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmetællerne må kun modtage en stemmeseddel fra hvert tilstedeværende medlem. Ingen kredsstyrelsesmedlemmer eller kandidater kan vælges til stemmetællere. 8. Når ti medlemmer kræver det, skal en afstemning foregå skriftligt, dog skal der altid fortages skriftlig afstemning, når der til tillidsposter er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. 9. Under generalforsamlingens forhandlinger kan formanden eller Kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde. 10. Kredsstyrelsen kan beslutte, at en del af generalforsamlingen afholdes som lukket møde. Kun medlemmer af Danmarks Lærerforening kan deltage i lukket møde. 11. Protokolførerne udformer et beslutningsreferat. Dette udsendes til skolerne.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 DAGSORDEN... 2 BILAG TIL DAGSORDEN... 3 INDLEDNING... 5 DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG... 6 Kredsstyrelsen m.fl Udvalg... 7 Kredsstyrelsesmøder... 7 Kurser for kredsstyrelsesmedlemmer... 7 Kredskontoret... 8 Løn/vederlag og arbejdsfordeling... 8 Kredsstyrelseskursus TR og TR-møder... 9 Møde for nyansatte lærere... 9 Lederforeningen Fraktion Pensionistarrangementer Fagfordelingsproblemer Pensionsmøde i samarbejde med BUPL og GL Sagsbehandlingen Stemmeret i overenskomstforhold Driftsrådet Driftsrådsstruktur Hjemmeside DANMARKS LÆRERFORENING Det forpligtende kredssamarbejde GEW FAGLIGT UDVALG Generelt om forhandlingerne Den generelle overenskomst Den specielle overenskomst Tjenestetidsaftalen Det videre forløb PÆDAGOGISK UDVALG Mobning OVERFØRTE MIDLER DRIFTSREGNSKAB I EURO STATUS I EURO

4 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Vedtagelse af forretningsorden 3. Valg af protokolførere 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Regnskab 7. Indkomne forslag - ingen 8. Budget - herunder fastsættelse af vederlag og kontingent 9. Valg 10. Eventuelt 2

5 BILAG TIL DAGSORDEN Ad. 1 Valg af dirigent Kredsstyrelsen foreslår John Duggen Ad. 2 Vedtagelse af forretningsorden Kredsstyrelsen foreslår vedlagte forretningsorden Ad. 3 Valg af protokolførere Kredsstyrelsen foreslår Ad. 4 Valg af stemmetællere Kredsstyrelsen foreslår a) Erik Andresen b) Henriette Nøiers Hesse a) Jytte Byg b) Helga Light Braun c) Mette Bladt Hansen d) Ad. 5 Beretning side 5 Ad. 6 Regnskab side 19 Ad. 7 Indkomne forslag - ingen Ad. 8 Budget side 19 Kredsstyrelsen foreslår følgende månedlige lokalkredskontingent: Lokalkredskontingent + (kontingent til DLF) = samlet kontingent Fraktion ,75 + (25,25 ) = 52,00 Fraktion ,75 + (32,65 ) = 59,40 Fraktion ,90 + (10,10 ) = 13,00 Fraktion ,85 + (13,15 ) = 18,00 Ad. 9 Valg for perioden kongresdelegerede Kredsstyrelsen foreslår: Niels A. Nielsen Henriette Nøiers Hesse Formand (vælges blandt de kongresdelegerede) Kredsstyrelsen foreslår: Niels A. Nielsen 2 suppleanter for den anden delegerede Kredsstyrelsen foreslår Erik Andresen Kjeld Bonato 3

6 Næstformand Kredsstyrelsen foreslår: Henriette Nøiers Hesse Kasserer Kredsstyrelsen foreslår: Lars Mølhave Pedersen 4 kredsstyrelsesmedlemmer Erik Andresen Kjeld Bonato Tue Küssner Per Dammann 3 Suppleanter 2 revisorer Kredsstyrelsen foreslår: Knud-Vagn Budde Danny Hansen 2 revisorsuppleanter 4

7 INDLEDNING Der har ingen udskiftning været i Kredsstyrelsen i denne valgperiode. Kredsstyrelsen består ved valgperiodens udløb af 7 medlemmer med mellem 2 og 17 år i kredsstyrelsesarbejdet. Der arbejdes grundigt med emnerne, og arbejdet foregår i en afslappet atmosfære. Ved møderne når vi som regel frem til beslutninger, som hele Kredsstyrelsen kan tilslutte sig. På kredsstyrelseskurset i november 2007 var et af punkterne overvejelser om arbejdet i Kredsstyrelsen og på kredskontoret samt samspillet med driftsrådet. En overvejelse var, om man skulle reducere størrelsen af Kredsstyrelsen fra 7 til 5. En anden overvejelse var, om man kunne fordele det daglige arbejde på kredskontoret anderledes. Drøftelserne på kurset indgår i det videre arbejde. Overenskomstfornyelsen er desværre ikke i hus endnu. Det så ellers lovende ud efter generalforsamlingen i Der blev aftalt en række forhandlingsmøder. En del blev igen aflyst af Skoleforeningen. Siden sommerferien har der været længere mellem møderne, men de er til gengæld i det store hele blevet gennemført som aftalt. Både i forbindelse med forhandlingerne og i offentligheden beklager Skoleforeningen sig over stigende udgifter til (lærer-)lønninger. Det er, som om det skulle være lærernes skyld, at Skoleforeningen har økonomiske problemer. Det kunne måske for Skoleforeningen som arbejdsgiver være fristende at ønske lavere lønninger, men det vil næppe være en løsning, man på sigt bliver lykkelig med. I en situation, hvor der bliver mangel på arbejdskraft ikke mindst på lærerområdet kan det føre til en væsentlig kvalitetsforringelse, hvis ikke Skoleforeningens politiske og administrative ledelse skærper fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. I den forestående kamp om arbejdskraften vil der være behov for både gode lønninger og forbedring af arbejdsvilkårene. 5

8 DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG Kredsstyrelsen m.fl. Kredsstyrelsen har følgende sammensætning: Niels A. Nielsen - formand tlf. 0461/74102 Westerstr. 30B fax 0461/ Harrislee Erik Andresesn - næstformand tlf. 0461/95260 Wedinger Weg 3 fax 0461/ Jarplund-Weding Lars Mølhave Pedersen - kasserer tlf / An de Wurth 15 fax 0461/ Rieseby Kjeld Bonato tlf. 0461/ Moltkestr Flensburg Henriette Nøiers Hesse tlf / Im Winkel 32 fax 04631/ Wees Per Dammann tlf. 0461/ Marienstr Flensburg Tue Küssner tlf. 0461/ Hans Christian Andersenweg Flensburg Else Tornbo - lederforeningen tlf / Klaus-Groth-Str / (skolen) Husum Per Sand Pedersen - hovedstyrelsen tlf Egevænget 34 fax DK-6392 Bolderslev Suppleanter til Kredsstyrelsen 1. suppleant Kennet Stenbakken 2. suppleant Volker Giesa 3. suppleant Sven-Erik Reinke 6

9 Revisorer: Knud-Vagn Budde John Nielsen Revisorsuppleanter: Danny Hansen Willi Petersen Udvalg Kredsstyrelsen har konstitueret sig som følger: Fagligt udvalg: Pædagogisk udvalg: Overførte midler: Niels A. Nielsen (formand) Erik Andresen Kjeld Bonato Henriette Nøiers Hesse Erik Andresen (formand) Lars Mølhave Pedersen Tue Küssner Per Dammann Lars Mølhave Pedersen (formand) Niels A. Nielsen Erik Andresen Ud over de faste udvalg har vi en forhandlingsdelegation, der sammensættes af medlemmer i Fagligt Udvalg. Vedrørende udvalgenes arbejde i årets løb henvises til beretningerne. Kredsstyrelsesmøder Kredsstyrelsen holder normalt møde med 3 ugers mellemrum. I dette arbejdsår er der pr. 19. februar 2008 afholdt 14 kredsstyrelsesmøder, og der er planlagt endnu et møde inden generalforsamlingen. Møderne afvikles ud fra en udsendt dagsorden. Sammen med indkaldelsen udsendes relevante bilag, for at kredsstyrelsesmedlemmerne kan forberede sig til drøftelse af og beslutning om de enkelte dagsordenspunkter. Møderne varer som regel fra kl til kl Kurser for kredsstyrelsesmedlemmer Kredsstyrelsen har i årets løb været repræsenteret på følgende af DLF s kurser: Niels A. Nielsen Klon af DLF s hjemmeside Erik Andresen Klon af DLF s hjemmeside Formanden deltager i kredsformandsmøderne, hvor der bliver orienteret om aktuelle emner inden for DLF. Disse møder afholdes normalt i København. 7

10 Kredskontoret Kredskontoret er åbent for medlemshenvendelser 4 dage om ugen på skoledage: Siden 27. august 2007 har åbningstiderne været: Mandag: Tirsdag: Torsdag: Fredag: Udover åbningstiden på skoledage etableres der en telefonvagtsordning i sommerferien. Alle henvendelser i løbet af sommerferien, der kræver hurtig behandling, skal ske telefonisk, idet telefonen stilles om til den vagthavendes privattelefon. Kredskontoret er lukket, og postkasse og fax tømmes kun lejlighedsvis. Kredskontoret er bemandet efter følgende plan: Mandag: Niels A. Nielsen og Erik Andresen Tirsdag: Lars Mølhave Pedersen, Niels A. Nielsen og Erik Andresen Torsdag: Niels A. Nielsen og Erik Andresen Fredag: Niels A. Nielsen og Erik Andresen Løn/vederlag og arbejdsfordeling Ligesom de tidligere år har der i indeværende arbejdsår dels været tale om nedsat arbejdstid ved Skoleforeningen kombineret med ansættelse ved Lærerforeningen, dels om ansættelse ved Lærerforeningen som bibeskæftigelse. Kredsformand Niels A. Nielsen er ansat med en beskæftigelsesgrad på 80 % ved Lærerforeningen og aflønnes med udgangspunkt i satserne for sagsbehandlere/konsulenter i Danmark. Næstformand Erik Andresen, der har kontortid 4 dage om ugen og er i DLS s forhandlingsdelegation, er ansat med en beskæftigelsesgrad på 50 % og aflønnes efter grundlønsatsen for en viceskoleinspektør. Kredskasserer Lars Mølhave Pedersen er ansat med en beskæftigelsesgrad på 20 % og aflønnes efter løntrin 44. De øvrige kredsstyrelsesmedlemmer får et vederlag svarende til 6 % af lønnen på løntrin 44. De to almindelige kredsstyrelsesmedlemmer i Fagligt Udvalg får vederlaget forhøjet med 2 procentpoint for deltagelsen i forhandlingsdelegationen. For kredsstyrelsesmedlemmer, der har nedsat tjenestetid ved Skoleforeningen indbetales pensionsbidrag til P51. Der betales fortsat bidrag til arbejdsløshedsforsikringen for de kredsstyrelsesmedlemmer, der tjener mere end 400 EUR om måneden ved Lærerforeningen. I de tilfælde, hvor der skal betales bidrag til tyske sociale forsikringer, forhøjes lønnen, så nettolønnen bliver den samme som ved beskæftigelse ved Skoleforeningen. For kredsstyrelsesmedlemmer, der tjener op til 400 EUR pr. måned, anvendes Mini-Job - reglerne. Lærerforeningen har i længere tid arbejdet på at blive registreret til indbetaling af ATP. Det er desværre endnu ikke lykkedes. I foråret 2007 meddelte Erhvervs- og selskabsstyrelsen, at Lærerforeningen ikke kunne registreres, fordi foreningen ikke har en dansk adresse. Styrelsen anbefalede at rette spørgsmålet om registrering til ATP. I december 2007 fik vi følgende svar: ATP har undersøgt sagen og kan oplyse at man ikke har mulighed for at oprette jer i ATP hvis I ikke har et dansk SE-nr. og dette kan man kun få fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Så vi har ikke mulighed for at hjælpe jer. 8

11 Kredsstyrelsen besluttede i januar 2008 at bede Danmarks Lærerforening undersøge, om der er en mulighed for, at DLS kan komme til at indbetale ATP-bidrag for de kredsstyrelsesmedlemmer, der er på nedsat tjenestetid ved Skoleforeningen. Kredsstyrelseskursus 2007 Kredsstyrelsen var på et internt kursus fredag den 2. og lørdag den 3. november 2007 på Hotel Intermar i Lyksborg. De største punkter på programmet var: overvejelser om foreningens ledelse og det daglige arbejde på kredskontoret kommunikation med medlemmer og offentligheden Under det første punkt var vi bl.a. omkring overvejelser om Kredsstyrelsens størrelse, f. eks en mindre Kredsstyrelse, hvor kredsstyrelsesmedlemmerne inddrages mere i arbejdet på kredskontoret og en anden fordeling af opgaverne mellem formand, næstformand og kredskasser, der kunne forbedre mulighederne for et samspil mellem fagforeningsarbejde og driftsrådsarbejde. Til det andet punkt havde vi inviteret Allan Andresen som oplægsholder. Allan Andresen er kommunikationsrådgiver i Danmarks Lærerforening. TR og TR-møder Tillidsrepræsentanterne er et værdifuldt bindeled mellem det enkelte tjenestested og Kredsstyrelsen. Så godt som alle skoler har valgt en tillidsrepræsentant. De fleste steder har ligeledes valgt en suppleant for tillidsrepræsentanten. Funktionsperioden udløber pr. 31. juli Der er i år valg til alle tillidsposter i foreningen. Det gælder også posterne som tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleant. Valget gælder for perioden 1. august juli Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 3 TR-møder, et fjerde er planlagt til 21. februar TR-møderne holdes som regel på Oksevejens Skole. På møderne har et gennemgående tema været overenskomstforhandlingerne. Men også andre aktuelle emner kommer på dagsordenen til møderne. Den 7. juni var kravopstillingen til OK08 i Danmark på dagsordenen. Hovedstyrelsens overvejelser blev præsenteret af Kurt Abildgaard. Hovedstyrelsesvalget var på programmet den 26. november. Til dette møde havde vi inviteret Per Sand Pedersen, der fik lejlighed til at præsentere sig og sit fagpolitiske ståsted for tillidsrepræsentanterne. Desuden er møderne et forum for debat mellem tillidsrepræsentanterne og mellem Kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne. Møde for nyansatte lærere Den 9. oktober 2007 inviterede Kredsstyrelsen traditionen tro de nyansatte lærere ved Skoleforeningen til et informationsmøde. De fremmødte fik en orientering om de særlige forhold i Sydslesvig, herunder vore overenskomster samt en orientering om lærernes fagforening, det være sig den centrale, den lokale og GEW. 9

12 Lederforeningen Lederforeningens formand, Else Tornbo, har en stående invitation til at deltage i kredsstyrelses- og TR-møder. Det er med til at vedligeholde kontakten mellem Lederforeningen og Kredsstyrelsen. Ved årsskiftet fusionerede Danmarks Skolelederforening med Danmarks Lærerforening. Lokalt betød det, at Skolelederforeningens medlemmer blev registreret i DLS og dermed også i den lokale Lederforening. Næsten alle ledere i skolevæsenet er dermed samlet i en fagforening. Fraktion 4 Pensionistudvalget består af Wilhelm Klüver, Jytte Vester og Anders Schaltz Andersen. Udvalget tilrettelægger nogle spændende og afvekslende pensionisteftermiddage, en julefrokost og en udflugt for vore pensionerede medlemmer. I forbindelse med omstruktureringen i Danmarks Lærerforening er der under det forpligtende kredssamarbejde oprettet et pensionistforum. Jytte Vester og Anders Schaltz Andersen repræsenterer kredsen i dette forum. Pensionistudvalget har inviteret til valgmøde den 25. februar i det nye forsamlingshus i Sporskifte. På mødet vælges et pensionistudvalg for perioden 1. april marts 2010 samt 2 repræsentanter til pensionistforum under det forpligtende kredssamarbejde. Pensionistarrangementer Pensionistudvalget har arrangeret følgende for medlemmerne af fraktion 4: Den nye Højskolesangbog foredrag og sang med Karen Hanne Munk Ikoner i den græsk-ortodokse tradition foredrag ved Inger Blitger Sommerudflugt gennem Angels skønne land under ledelse af Manfred Kornagel Rejsen til Ariane et billedessay om feltpræstetjenesten i Afganistan ved pastor Chr. Ulrich Terp Julefrokost med konkurrencer, underholdning og sang på Dansk Senior-Center Tarp Der deltager mellem 20 og 50 pensionister i arrangementerne. Som sædvanligt var julefrokosten det største tilløbsstykke, men bussen var også fyldt, da pensionisterne drog på sommerudflugt. Fagfordelingsproblemer Der har i 2007 været flere henvendelser vedrørende fag- og opgavefordelingen end tidligere. Denne udvikling bekymrer Kredsstyrelsen. Derfor blev der skrevet til Skoleforeningen om problemet. Det blev pointeret, at det ikke kun var et problem for den berørte lærer, men at det også førte til en kvalitetsforringelse, når en lærer blev sat til at løse en eller flere opgaver, som vedkommende ikke følte sig kvalificeret til at løse. Det burde være en ledetråd i en skoles fagfordeling, at der er fokus på at udnytte lærernes stærke sider, så man ikke efterfølgende står med lærere, der er tildelt opgaver, som de ikke formår at løse på en kvalificeret måde. Lærerforeningen opfordrede derfor Skoleforeningen til at sætte fokus på problemerne omkring opgave- og fagfordelingen til gavn for undervisningens kvalitet og lærernes velbefindende. 10

13 Skoleforeningen svarede, at problemet ville blive taget op på et af de kommende skoleledermøder. Pensionsmøde i samarbejde med BUPL og GL Da det var omkring 10 år siden, Lærerforeningen sidst havde arrangeret et orienteringsmøde om pensionsforhold, syntes vi, at tiden var inde til at holde et igen. I samarbejde med BUPL og GL inviterede vi forretningsføreren for Pensionsfonden af 1951, Betty Zepka, til at give en orientering om pensionsforhold for medlemmer af pensionsfonden. Efter orienteringen var der lejlighed til at stille generelle spørgsmål. Som det sidste punkt på dagsordenen var der mulighed for individuel rådgivning, hvilket en del medlemmer benyttede sig af. Da mange medlemmer har været glade for dette arrangement, regner vi med at gentage det om 3 år. Sagsbehandlingen Sagsbehandlingen i kredsen varetages af Niels Nielsen assisteret af Erik Andresen. Omfanget har været på nogenlunde samme niveau som i Der har i det væsentlige været samme sagstyper som i de foregående år. I forbindelse med en konkret sag har Danmarks Lærerforening fået udarbejdet et kort notat om de arbejdsretslige krav i Tyskland til udtalelser. Efterfølgende er notatet blevet forelagt for Skoleforeningen, så problemer i forbindelse med udtalelser fremover kan undgås. Skoleforeningen lovede at tage problemstillingen op på et skoleledermøde. Et spørgsmål, der dukker op med mellemrum, er plejeforsikring. Man er lovmæssigt forpligtet til at tegne en plejeforsikring, når man er omfattet af Beihilfe. Der er stadig enkelte medlemmer, der endnu ikke har tegnet en plejeforsikring. Når de vil tegne en plejeforsikring, har de det problem, at forsikringsselskaberne fra 2002 ikke længere er forpligtet til at tegne plejeforsikringer. Lærerforeningen anbefaler, at man retter henvendelse til et forsikringsselskab, hvor man i forvejen har andre forsikringer. Vi har eksempler på, at denne fremgangsmåde har båret frugt. Stemmeret i overenskomstforhold I marts 2007 rettede Dansk Lærerforening i Sydslesvig henvendelse til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse vedrørende stemmeretten i forbindelse med overenskomstforhold i Danmarks Lærerforening. Baggrunden for henvendelsen var hovedstyrelsens forslag til kongressen i 2005, om at kreds 163 ikke længere skulle have stemmeret i overenskomstforhold i Danmarks Lærerforening. Forslaget blev på denne kongres trukket tilbage, så spørgsmålet kunne undersøges nærmere. Fra kredsens skrivelse citeres det centrale indhold: I Dansk Lærerforening i Sydslesvig giver det anledning til bekymring, at Danmarks Lærerforening overvejer at ændre kredsens status i forhold til Danmarks Lærerforenings overenskomstarbejde. I kredsen er der et stærkt ønske om at bevare indflydelsen på og forbindelserne til Danmarks Lærerforenings overenskomster, idet disse udgør kernen i vore overenskomster i Sydslesvig. Eksempelvis er vore overenskomster på hele lønområdet stort set identiske med DLF s. I forlængelse af denne henvendelse var kredsformand Niels A. Nielsen og næstformand Erik Andresen til møde med formanden for Organisationsudvalget, Astrid Schjødt Pedersen, og kontorchef Laurits Lynge den 25. maj På mødet uddybede vi kredsens synspunkter og påpegede, at der var andre mindre medlemsgrupper i Danmarks Lærerforening, der ikke var 11

14 omfattet af Danmarks Lærerforenings overenskomst, men alligevel havde stemmeret i overenskomstforhold. En måneds tid efter modtog vi det svar fra Danmarks Lærerforening, at hovedstyrelsen indtil videre ikke agter at foreslå ændringer i stemmeretten for medlemmerne af kreds 163. Driftsrådet Kredsstyrelsen har en god kontakt til Driftsrådet i kraft af personsammenfald. Det er meget vigtigt, at der er et godt samarbejde med Driftsrådet, så fagforening og Driftsråd kan trække på samme hammel i arbejdet for at sikre medarbejderne gode arbejdsvilkår. Gode vilkår er en forudsætning for også fremover at tiltrække den fornødne arbejdskraft. Og det er en nødvendighed med kvalificeret arbejdskraft for at opretholde den fornødne kvalitet i skolevæsenet. Driftsrådsstruktur Fra Skoleforeningens side er der i forbindelse med etableringen af fællesskolen med gymnasial overbygning i Slesvig udtrykt ønske om ændringer i driftsrådsstrukturen. Der er imidlertid intet sket i denne sag det sidste års tid. Kredsstyrelsen foretrækker stadig en model, hvor lærergruppen har et eget driftsråd. Samtidig foreslår vi, at antallet af medlemmer i Fællesdriftsrådet øges, så der bliver en direkte sammenhæng mellem medarbejdergruppernes størrelse og deres repræsentation i Fællesdriftsrådet. Ændringer i driftsrådsstrukturen kan næppe nå at være på plads, inden A. P. Møller Skolen starter op efter sommerferien, idet overenskomsten om driftsråd ved Skoleforeningen skal ændres og efterfølgende godkendes af de tyske myndigheder. Hjemmeside I sommer fik Danmarks Lærerforening en ny Internetportal Et element i dette projekt var, at kredsene fik tilbudt en klon af DLF s hjemmeside med tilhørende kursus for to personer i kredsen. Da kredsstyrelsens tidligere drøftelser var mundet ud i, at vi skulle afvente dette tilbud, besluttede vi at købe en klon med tilhørende kursus til Erik Andresen og Niels Nielsen. Kurset gennemføres i januar februar 2008, så vi regner med at have en lille hjemmeside oppe at køre inden påske. 12

15 DANMARKS LÆRERFORENING De vigtigste opgaver i Danmarks Lærerforening i det forgangne år har været forberedelserne til overenskomstfornyelsen 2008 og kampen mod den om sig gribende bureaukratisering af den offentlige sektor og dermed også af folkeskolen. På kongressen sidst i september var kreds 163 repræsenteret af Erik Andresen og Kjeld Bonato. Niels Nielsen var på grund af sygdom forhindret i af deltage. Det vigtigste punkt på dagsordenen var opstilling af krav til OK08. Kredsens kontaktperson i hovedstyrelsen har indtil årsskiftet været hovedstyrelsesmedlem Kurt Abildgaard fra Esbjerg. Men da Kurt ønskede at gå på pension, kandiderede han ikke ved hovedstyrelsesvalget i december. Kredsen har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Kurt gennem en årrække. Kredsstyrelsen har for den nye valgperiode aftalt et samarbejde med Per Sand Pedersen fra Åbenrå. Vi ser frem til et godt og givtigt samarbejde med Per Sand Pedersen. I Danmarks Lærerforenings sekretariat er det fortsat kontorchef Yvonne Hindsberg, som kredsen har mest kontakt til. Samarbejdet fungerer upåklageligt. Det forpligtende kredssamarbejde Dansk Lærerforening i Sydslesvig danner sammen med Sønderborg Lærerkreds, Åbenrå Lærerkreds, Haderslev Lærerkreds, Tønder Lærerkreds og Kolding Lærerkreds et forpligtende kredssamarbejde. Det forpligtende kredssamarbejde er organiseret i flere forskellige fora: Det tværgående fagpolitiske samarbejde, hvor de delegerede mødes omkring 10 gange om året. Møderne holdes som regel dagen før hovedstyrelsen holder møde, så hovedpunkterne på hovedstyrelsens dagsorden kan drøftes. Fra Sydslesvig deltager Erik Andresen og Niels Nielsen. I dette forum er det primære erfaringsudveksling mellem kredsene og den fagpolitiske diskussion indbyrdes og med hovedstyrelsesmedlem Per Sand Pedersen. Arbejdsmiljøforum mødes en gang i kvartalet. For kreds 163 deltager Niels Nielsen. Pædagogisk udviklingsforum mødes en gang i kvartalet. Her er vi repræsenteret ved Erik Andresen og Per Dammann Kursusforum arbejder med kurser. Kredsen deltager ikke i dette forum. Pensionistforum mødes et par gange om året. Dette forum udpeger to deltagere til pensionistårsmødet i Danmarks Lærerforening. Kredsen er repræsenteret ved Jytte Vester og Anders Schaltz Andersen. Det forpligtende kredssamarbejde er med til at holde kontakten til kredsene nord for grænsen ved lige. Erfaringsudveksling på møderne er en værdifuld inspiration til arbejdet i Dansk Lærerforening i Sydslesvig. 13

16 GEW Antallet af dobbeltmedlemmer stiger langsomt, men støt. 369 af de aktive medlemmer og 61 af de pensionerede har nu et dobbeltmedlemskab. I sagens natur er dobbeltmedlemskabet mest relevant for de aktive medlemmer. I foråret 2007 blev der afholdt et møde med GEW s nye formand Matthias Heidn og forretningsfører Bernd Schauer. Foruden Lærerforeningens formand deltog BUPL Sydslesvig formand, Irid Stephani, i mødet. Det primære formål med mødet var at orientere Matthias Heidn om vores forhold, herunder overenskomstforhandlingerne med Skoleforeningen. På GEW s Delegiertenversammlung i november blev Mattias Heidn genvalgt som formand. GEW s sekretariat i Kiel er til stor hjælp, når vi står over for spørgsmål i relation til tyske regler og lovgivning. En opringning hjælper os hurtigt videre. Dobbeltmedlemmer er som en del af medlemskabet omfattet af GEW s Berufshaftpflichtversicherung og nøgleforsikring, Dobbeltmedlemskabet er stadig uden ekstra omkostninger. 14

17 FAGLIGT UDVALG Udvalgets ansvarsområde er løn- og ansættelsesforhold. Udvalget forbereder og fører forhandlinger evt. via Forhandlingsfælleskabet med Skoleforeningen. Kredsstyrelsen giver udvalget mandat til at indgå aftaler. Desuden arrangerer udvalget generalforsamlingerne. Generelt om forhandlingerne Efter generalforsamlingen i 2007 blev der aftalt en række forhandlingsmøder i perioden fra påske til sommerferien. Det gik fint efter påske med at gennemføre de aftalte møder, men i maj og juni blev en del møder aflyst. Forhandlingerne om den specielle overenskomst gik nærmest i stå inden sommerferien, mens det gik bedre med tjenestetidsforhandlingerne. Forhandlingerne om den generelle overenskomst blev gennemført efter planen. Efter sommerferien foreslog vi Skoleforeningen, at forhandlingerne om den specielle overenskomst og tjenestetidsforhandlingerne blev lagt sammen i et forhandlingsforløb. Det kneb med at få gang i forhandlingerne efter sommerferien, men siden efterårsferien har der været regelmæssige forhandlinger om den specielle overenskomst og tjenestetidsaftalen. Den generelle overenskomst Der har indtil sommerferien været et nogenlunde kontinuerligt forhandlingsforløb omend langsommeligt. I maj måned besluttede Forhandlingsfællesskabet at fremsætte et kompromisforslag med henblik på en hurtig afslutning af forhandlingerne. Kompromisforslaget blev fremsendt til Skoleforeningen forud for forhandlingerne den 31. maj. Forhandlingerne fortsatte på grundlag af kompromisforslaget. Den 10. juli kunne der sættes et foreløbigt punktum for forhandlingerne om den generelle overenskomst, idet der kun var et udestående punkt. Det var spørgsmålet om seniorordninger. Her have Skoleforeningen ønsket en accept fra relevante myndigheder af, at der i en seniorordning kunne indgå tilkøb af pensionsalder. Pensionsfonden havde allerede sagt god for modellen, men der manglede stadig svar fra de tyske myndigheder. Der er nu kommet et positivt svar, men det er endnu ikke lykkedes at få Skoleforeningen til forhandlingsbordet igen. Det foreløbige forhandlingsresultat indeholder forbedringer/ændringer på følgende områder: Tidsbegrænsning kun ændringer for børnehaveledere/pædagoger og magistre Midler til Ny Løn Ferie Fravær fra tjenesten i forbindelse med graviditet, barsel, adoption, omsorg og tvingende familiemæssige årsager Anmeldelse og dokumentation af sygdom, tilvejebringelse af helbredsoplysninger og forhold i forbindelse med sygdom Afskedigelse pga. sygdom I forløbet har Forhandlingsfællesskabet frafaldet en del krav, ligesom Skoleforeningen har frafaldet kravet om en nedsættelse af sydslesvigtillægget. 15

18 Den specielle overenskomst Det har som tidligere nævnt været vanskeligt at få den fornødne fremdrift i forhandlingerne om den specielle overenskomst. Indtil videre er der opnået enighed om anvendelsen af de midler, der er afsat til Ny Løn i den generelle overenskomst. Det har været en meget langvarig proces at nå til enighed om fordelingen af disse lønmidler til skolelederne og skolekonsulenterne, mens det er gået lettere for midlerne til skolepsykologerne. Desuden er der opnået enighed om at veksle funktionslønstillægget på kr. for lærere på grundløn til et løntrin kr. Efterfølgende har begge parter fremsat kompromisforslag. Men selv efter, at vi i kompromisforslaget har frafaldet nogle krav, er der stadig et gab mellem vore og Skoleforeningens forestillinger. Tjenestetidsaftalen Forhandlingerne på dette område er præget af, at Skoleforeningen helst ikke vil forhandle det. Skoleforeningen henviser til forventningen om en ny arbejdstidsaftale i Danmark, men den vil man på den anden side ikke på forhånd forpligte sig til at forhandle om den nye aftale. Vi har derfor fremsat et kompromisforslag, hvor vi bl.a. som forudsætning har, at parterne går i gang med at se på en kommende arbejdstidsaftale for lærere i folkeskolen i Danmark, når den foreligger. I kompromisforslaget frafalder vi nogle krav for at fremme en afslutning af forhandlingerne. Det videre forløb Når forhandlingerne er ført til ende på hele overenskomstområdet lærere m.fl., pædagoger og magistre sender de tre fagforeninger forhandlingsresultatet til urafstemning. Hvis resultatet bliver godkendt ved alle tre urafstemninger, underskriver Forhandlingsfællesskabet de nye overenskomster, der så træder i kraft. 16

19 PÆDAGOGISK UDVALG Udvalget varetager kredsens interesser på det pædagogiske område. Det er udvalgets arbejde at fremme DLS s pædagogiske mål. Det sker dels direkte gennem repræsentation i nævn m.v., dels gennem afholdelse af pædagogiske arrangementer. Udvalget gennemfører selv sine arrangementer. Udvalget arrangerer kredsens kurser. Pædagogisk Udvalg repræsenterer Lærerforeningen følgende steder: Repræsentantskabet for voksenundervisningsnævnet: Erik Andresen og Per Dammann. Voksenundervisningsnævnet: Erik Andresen. Dansk Skoleidræt i Sydslesvig: gæstestatus ved repræsentantskabsmøderne. Mobning En skolebørnsundersøgelse foretaget i 2002 viser, at op mod 25 % af børnene i den danske folkeskole er blevet mobbet. Samtidig blev der i Sverige lavet en tilsvarende undersøgelse efter at man i en årrække havde gjort en systematisk indsats for at begrænse mobningen. Her var det tilsvarende tal helt nede på 6 %. Selvfølgelig kan vi ikke umiddelbart anvende den danske undersøgelse på vores skolesystem her i Sydslesvig, men hvis vi antager, at vi bare har halvt så mange ofre som i Danmark, så vil det betyde at hver 8. elev er eller har været udsat for mobning. På baggrund af den information og resultatet af skemaundersøgelsen, som vi gennemførte i foråret 2007, hvor mange kollegaer gav udtryk for, at de gerne ville høre mere om emnet, planlagde vi i udvalget at arbejde med begrebet mobning. Dette resulterede i et foredrag med Peter Poulsen fra DCUM den 12. november 2007 og i en kronik i Flensborg Avis den 18. december Men hvad er nu mobning for noget? Dan Olweus, en kendt personlighedspsykolog fra Norge, definerer mobning på følgende måde: En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og ud over en vis tid bliver udsat for negative handlinger* fra én eller flere personer og ofte på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig. *Negative handlinger er f.eks.: Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc. Handlingerne kan også være ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting til hinanden. Handlinger kan også være nonverbale, f.eks. ved brug af grimasser og gestik, ved at vende vedkommende ryggen til eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker blot for at irritere eller såre. Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen. Mobning må således adskilles fra drilleri. Almindeligt drilleri er kendetegnet ved, at det foregår mellem to ligeværdige parter. Først når drilleriet ændrer karakter, altså når magtforholdet i en gruppe bliver skævt fordelt, bliver det til mobning. Den stærke udelukker en person, som viser svaghedstegn i en eller anden form. Mobberen bliver tit bakket op af en eller flere medløbere eller tilskuere. Det vil sige det drejer sig bl.a. også om trivsel derhjemme, på skolen og ikke mindst i klassen. Det var så også trivsel, Peter Poulsens foredrag kom til at handle om. Hvordan man kan klarlægge trivslen blandt eleverne. Både i klassen og på skolen. Hertil viste han forskellige modeller, som f.eks. Jeg er OK du er OK eller Dream Team. 17

20 OVERFØRTE MIDLER Udvalget for overførte midler består af de tre personer, der juridisk tegner foreningen, nemlig formanden, næstformanden samt kassereren. Sidstnævnte er formand for udvalget. Der har i årets løb været afholdt en række uformelle møder var præget af meget uro på obligationsmarkedet. Renten steg og faldt med meget korte mellemrum. Denne uro har medført, at vi desværre igen i år måtte realisere et kurstab på ca over driftsregnskabet, da vi i henhold til tysk lov skal kursfastsætte værdipapirer til deres værdi pr I 2007 kom først et sparbrief ved Union Bank på og dernæst % Deutsche Telekom INTL FIN B.V. ud. Men på grund af det ustabile marked har vi valgt ikke at købe nye obligationer, men i stedet at afvente situationen og sætte pengene ind på en festgeldkonto. Senest til 4,4 % p.a. i rente. 18

21 DRIFTSREGNSKAB I EURO INDTÆGTER BUDGET 2007 REGNSKAB 2007 BUDGET 2008 KONTINGENT , , ,00 RENTER OG UDBYTTE 50000, , ,00 KURSGEVINSTER 0,00 0,00 0,00 LEDERFORENINGEN 5000, , ,00 DIV. INDTÆGTER 0,00 0,00 0,00 INDTÆGTER TOTAL , , ,00 UDGIFTER KONTINGENT/DLF , , ,00 LØN/VEDERLAG , , ,00 KS, UDVALG 5000, , ,00 TR, MEDLEMSMØDER 4000, , ,00 FAGLIGE KLUBBER 1000,00 0,00 500,00 GENERALFORSAMLING 800,00 422,80 800,00 KONGRES 1500,00 572,70 600,00 KURSER 4000, , ,00 PENSIONISTARRANGEMENTER 3000, , ,00 HUSLEJE, EL, VARME 9000, , ,00 RENGØRINGSARTIKLER M.M. 150,00 85,76 150,00 FORSIKRINGER 1800, , ,00 KONTORARTIKLER 2000, , ,00 TELEFON OG FAX 1000, , ,00 PORTO 2500, , ,00 ABONNEMENT/FAGLITTERATUR 700,00 416,88 700,00 PÆDAGOGISKE ARRANGEMENTER 2000,00 592, ,00 GAVER 1250, , ,00 NYANSKAFFELSER/VEDLIGEHOLD 6000, , ,00 REVISION/LØNAFREGNING 2500, , ,00 SAGKYNDIG BISTAND 1000,00 114, ,00 LEDERFORENINGEN 4000, , ,00 HANDELSOMKST./DEPOTGEBYRER 2500, , ,00 KURSTAB 0, ,21 0,00 HENSÆTTELSE/SKYLDIG FRIKØB 0, , ,00 HENSÆTTELSER 8000, , ,00 DIV. UDGIFTER 100,00 33,12 100,00 UDGIFTER TOTALT , , ,00 DRIFTSOVERSKUD 200,00 448,11 50,00 BALANCE , , ,00 19

22 STATUS I EURO AKTIVER kurs kurs BANKKONTO , UB 18884, ,55 BANKKONTO SB/DK 2679,82 0,00 BANKKONTO LSB/DK 0, ,91 FESTGELDKONTO , UB 0, ,82 KONTOR SYD TILGODEHAVENDE 176,36 0, STK. INTER-RENTA ANTEILE 80613,00 13, ,00 12,96 DT. TELEKOM 7,5%, ,00 101,22 0,00 SPARBRIEF UB 3,25% ,00 0,00 SPARBRIEFF UB 3%, , ,00 4% REALKREDIT DK. 43D, ,58 90, ,84 86,55 5% NYKREDIT DK ,70 97, ,38 93,60 UB NAMENSAKTIEN 14375,00 575, ,00 575,00 SUM AKTIVER , ,50 PASSIVER EGENKAPITAL , ,39 HENLÆGGELSER , ,00 ÅRETS OVERSKUD 941,61 448,11 SUM EGENKAPITAL , ,50 SKYLDIGT FRIKØB 49734, ,00 SUM PASSIVER , ,50 Valutakurs den : 1 Euro = 7,4560 DKK Valutakurs den : 1 Euro = 7,4583 DKK 20

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 KL. 18.45 HANVED DANSKE SKOLE

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 KL. 18.45 HANVED DANSKE SKOLE DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 KL. 18.45 HANVED DANSKE SKOLE Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 19. marts 2012 kl. ca. 18.45 på Jens Jessen-Skolen

Generalforsamling. Mandag den 19. marts 2012 kl. ca. 18.45 på Jens Jessen-Skolen Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 19. marts 2012 kl. ca. 18.45 på Jens Jessen-Skolen Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf. 0461-773230

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 11. marts 2013 kl. ca. 18.45 på Lyksborg Danske Skole

Generalforsamling. Mandag den 11. marts 2013 kl. ca. 18.45 på Lyksborg Danske Skole Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 11. marts 2013 kl. ca. 18.45 på Lyksborg Danske Skole Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf. 0461-773230

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 17. marts 2014 kl. ca. 18.45 på Cornelius Hansen-Skolen

Generalforsamling. Mandag den 17. marts 2014 kl. ca. 18.45 på Cornelius Hansen-Skolen Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 17. marts 2014 kl. ca. 18.45 på Cornelius Hansen-Skolen Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf.

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 16. marts 2015 kl. ca. 18.45 på Husum Danske Skole

Generalforsamling. Mandag den 16. marts 2015 kl. ca. 18.45 på Husum Danske Skole Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 16. marts 2015 kl. ca. 18.45 på Husum Danske Skole Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf. 0461-773230

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Af Kenneth Reinholt Formand MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Kontorberetning VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan snakke om tingene, også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor andre

Læs mere

2011 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2011 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2011 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 Indhold: s. 3. Derfor skal du s. 4. Forslag til forretningsorden s. 5. Vedtægter s. 8. Skr. Beretning s. 17. Regnskab s. 26. Regnskab og budgetforslag s. 27.

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 16. marts 2010 Kl. 17.30 Skolen på La Cours vej

Generalforsamling. Tirsdag d. 16. marts 2010 Kl. 17.30 Skolen på La Cours vej Generalforsamling Tirsdag d. 16. marts 2010 Kl. 17.30 Skolen på La Cours vej Indholdsfortegnelse: Dagsorden Side 3 Beretninger Side 4 Indkomne Forslag: 1) Forslag A til forretningsorden for FKFs generalforsamling

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse.

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse. Forord Kredsstyrelsens årsberetning 2014/2015 dækker sammen med den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, perioden 1. april 2014 4. marts 2015. Årsberetningen indeholder, udover selve

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS Tr-stormøde i Odense d. 5. marts 2013 SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 15. MARTS 2013 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige

SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF kreds 80 SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige beretning er også tilgængelig på kredsens hjemmeside. Beretningen kan også ses ved henvendelse til din

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN 27. MARTS 2014, KLOKKEN 17.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere