DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 11. MARTS 2008 KL CORNELIUS HANSEN-SKOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 11. MARTS 2008 KL. 18.45 CORNELIUS HANSEN-SKOLEN"

Transkript

1 DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 11. MARTS 2008 KL CORNELIUS HANSEN-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl

2 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 1. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse. 2. Talere får ordet i den rækkefølge, hvori de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden, udvalgsformanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade korte svarreplikker. Dirigenten kan tildele indbudte repræsentanter fra DLF, GEW, BUPL og GL ordet ved generalforsamlingen. Når forsamlingen går til afstemning, kan ordet ikke begæres af noget medlem. Undtaget herfra er alene ordet til forretningsordenen. 3. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dog vil formanden og forslagsstilleren kunne være undtaget fra denne bestemmelse. 4. Dirigenten eller fem medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Stilles der forslag om, at debatten afsluttes straks, er der dog mulighed for at foreslå, at debatten først afsluttes efter de indtegnede talere. Beslutter generalforsamlingen at afslutte debatten straks, kan kun formanden, udvalgsformanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 5. Alle forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten i underskrevet stand. 6. Alle afstemninger foregår efter dirigentens anvisning, med mindre valgproceduren er fastsat i vedtægter el. lign. 7. Skriftlige afstemninger kan kun foregå på de af Kredsstyrelsen udleverede stemmesedler. Dirigenten afgør spørgsmål om gyldighed/ugyldighed af afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmetællerne må kun modtage en stemmeseddel fra hvert tilstedeværende medlem. Ingen kredsstyrelsesmedlemmer eller kandidater kan vælges til stemmetællere. 8. Når ti medlemmer kræver det, skal en afstemning foregå skriftligt, dog skal der altid fortages skriftlig afstemning, når der til tillidsposter er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. 9. Under generalforsamlingens forhandlinger kan formanden eller Kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde. 10. Kredsstyrelsen kan beslutte, at en del af generalforsamlingen afholdes som lukket møde. Kun medlemmer af Danmarks Lærerforening kan deltage i lukket møde. 11. Protokolførerne udformer et beslutningsreferat. Dette udsendes til skolerne.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 DAGSORDEN... 2 BILAG TIL DAGSORDEN... 3 INDLEDNING... 5 DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG... 6 Kredsstyrelsen m.fl Udvalg... 7 Kredsstyrelsesmøder... 7 Kurser for kredsstyrelsesmedlemmer... 7 Kredskontoret... 8 Løn/vederlag og arbejdsfordeling... 8 Kredsstyrelseskursus TR og TR-møder... 9 Møde for nyansatte lærere... 9 Lederforeningen Fraktion Pensionistarrangementer Fagfordelingsproblemer Pensionsmøde i samarbejde med BUPL og GL Sagsbehandlingen Stemmeret i overenskomstforhold Driftsrådet Driftsrådsstruktur Hjemmeside DANMARKS LÆRERFORENING Det forpligtende kredssamarbejde GEW FAGLIGT UDVALG Generelt om forhandlingerne Den generelle overenskomst Den specielle overenskomst Tjenestetidsaftalen Det videre forløb PÆDAGOGISK UDVALG Mobning OVERFØRTE MIDLER DRIFTSREGNSKAB I EURO STATUS I EURO

4 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Vedtagelse af forretningsorden 3. Valg af protokolførere 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Regnskab 7. Indkomne forslag - ingen 8. Budget - herunder fastsættelse af vederlag og kontingent 9. Valg 10. Eventuelt 2

5 BILAG TIL DAGSORDEN Ad. 1 Valg af dirigent Kredsstyrelsen foreslår John Duggen Ad. 2 Vedtagelse af forretningsorden Kredsstyrelsen foreslår vedlagte forretningsorden Ad. 3 Valg af protokolførere Kredsstyrelsen foreslår Ad. 4 Valg af stemmetællere Kredsstyrelsen foreslår a) Erik Andresen b) Henriette Nøiers Hesse a) Jytte Byg b) Helga Light Braun c) Mette Bladt Hansen d) Ad. 5 Beretning side 5 Ad. 6 Regnskab side 19 Ad. 7 Indkomne forslag - ingen Ad. 8 Budget side 19 Kredsstyrelsen foreslår følgende månedlige lokalkredskontingent: Lokalkredskontingent + (kontingent til DLF) = samlet kontingent Fraktion ,75 + (25,25 ) = 52,00 Fraktion ,75 + (32,65 ) = 59,40 Fraktion ,90 + (10,10 ) = 13,00 Fraktion ,85 + (13,15 ) = 18,00 Ad. 9 Valg for perioden kongresdelegerede Kredsstyrelsen foreslår: Niels A. Nielsen Henriette Nøiers Hesse Formand (vælges blandt de kongresdelegerede) Kredsstyrelsen foreslår: Niels A. Nielsen 2 suppleanter for den anden delegerede Kredsstyrelsen foreslår Erik Andresen Kjeld Bonato 3

6 Næstformand Kredsstyrelsen foreslår: Henriette Nøiers Hesse Kasserer Kredsstyrelsen foreslår: Lars Mølhave Pedersen 4 kredsstyrelsesmedlemmer Erik Andresen Kjeld Bonato Tue Küssner Per Dammann 3 Suppleanter 2 revisorer Kredsstyrelsen foreslår: Knud-Vagn Budde Danny Hansen 2 revisorsuppleanter 4

7 INDLEDNING Der har ingen udskiftning været i Kredsstyrelsen i denne valgperiode. Kredsstyrelsen består ved valgperiodens udløb af 7 medlemmer med mellem 2 og 17 år i kredsstyrelsesarbejdet. Der arbejdes grundigt med emnerne, og arbejdet foregår i en afslappet atmosfære. Ved møderne når vi som regel frem til beslutninger, som hele Kredsstyrelsen kan tilslutte sig. På kredsstyrelseskurset i november 2007 var et af punkterne overvejelser om arbejdet i Kredsstyrelsen og på kredskontoret samt samspillet med driftsrådet. En overvejelse var, om man skulle reducere størrelsen af Kredsstyrelsen fra 7 til 5. En anden overvejelse var, om man kunne fordele det daglige arbejde på kredskontoret anderledes. Drøftelserne på kurset indgår i det videre arbejde. Overenskomstfornyelsen er desværre ikke i hus endnu. Det så ellers lovende ud efter generalforsamlingen i Der blev aftalt en række forhandlingsmøder. En del blev igen aflyst af Skoleforeningen. Siden sommerferien har der været længere mellem møderne, men de er til gengæld i det store hele blevet gennemført som aftalt. Både i forbindelse med forhandlingerne og i offentligheden beklager Skoleforeningen sig over stigende udgifter til (lærer-)lønninger. Det er, som om det skulle være lærernes skyld, at Skoleforeningen har økonomiske problemer. Det kunne måske for Skoleforeningen som arbejdsgiver være fristende at ønske lavere lønninger, men det vil næppe være en løsning, man på sigt bliver lykkelig med. I en situation, hvor der bliver mangel på arbejdskraft ikke mindst på lærerområdet kan det føre til en væsentlig kvalitetsforringelse, hvis ikke Skoleforeningens politiske og administrative ledelse skærper fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. I den forestående kamp om arbejdskraften vil der være behov for både gode lønninger og forbedring af arbejdsvilkårene. 5

8 DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG Kredsstyrelsen m.fl. Kredsstyrelsen har følgende sammensætning: Niels A. Nielsen - formand tlf. 0461/74102 Westerstr. 30B fax 0461/ Harrislee Erik Andresesn - næstformand tlf. 0461/95260 Wedinger Weg 3 fax 0461/ Jarplund-Weding Lars Mølhave Pedersen - kasserer tlf / An de Wurth 15 fax 0461/ Rieseby Kjeld Bonato tlf. 0461/ Moltkestr Flensburg Henriette Nøiers Hesse tlf / Im Winkel 32 fax 04631/ Wees Per Dammann tlf. 0461/ Marienstr Flensburg Tue Küssner tlf. 0461/ Hans Christian Andersenweg Flensburg Else Tornbo - lederforeningen tlf / Klaus-Groth-Str / (skolen) Husum Per Sand Pedersen - hovedstyrelsen tlf Egevænget 34 fax DK-6392 Bolderslev Suppleanter til Kredsstyrelsen 1. suppleant Kennet Stenbakken 2. suppleant Volker Giesa 3. suppleant Sven-Erik Reinke 6

9 Revisorer: Knud-Vagn Budde John Nielsen Revisorsuppleanter: Danny Hansen Willi Petersen Udvalg Kredsstyrelsen har konstitueret sig som følger: Fagligt udvalg: Pædagogisk udvalg: Overførte midler: Niels A. Nielsen (formand) Erik Andresen Kjeld Bonato Henriette Nøiers Hesse Erik Andresen (formand) Lars Mølhave Pedersen Tue Küssner Per Dammann Lars Mølhave Pedersen (formand) Niels A. Nielsen Erik Andresen Ud over de faste udvalg har vi en forhandlingsdelegation, der sammensættes af medlemmer i Fagligt Udvalg. Vedrørende udvalgenes arbejde i årets løb henvises til beretningerne. Kredsstyrelsesmøder Kredsstyrelsen holder normalt møde med 3 ugers mellemrum. I dette arbejdsår er der pr. 19. februar 2008 afholdt 14 kredsstyrelsesmøder, og der er planlagt endnu et møde inden generalforsamlingen. Møderne afvikles ud fra en udsendt dagsorden. Sammen med indkaldelsen udsendes relevante bilag, for at kredsstyrelsesmedlemmerne kan forberede sig til drøftelse af og beslutning om de enkelte dagsordenspunkter. Møderne varer som regel fra kl til kl Kurser for kredsstyrelsesmedlemmer Kredsstyrelsen har i årets løb været repræsenteret på følgende af DLF s kurser: Niels A. Nielsen Klon af DLF s hjemmeside Erik Andresen Klon af DLF s hjemmeside Formanden deltager i kredsformandsmøderne, hvor der bliver orienteret om aktuelle emner inden for DLF. Disse møder afholdes normalt i København. 7

10 Kredskontoret Kredskontoret er åbent for medlemshenvendelser 4 dage om ugen på skoledage: Siden 27. august 2007 har åbningstiderne været: Mandag: Tirsdag: Torsdag: Fredag: Udover åbningstiden på skoledage etableres der en telefonvagtsordning i sommerferien. Alle henvendelser i løbet af sommerferien, der kræver hurtig behandling, skal ske telefonisk, idet telefonen stilles om til den vagthavendes privattelefon. Kredskontoret er lukket, og postkasse og fax tømmes kun lejlighedsvis. Kredskontoret er bemandet efter følgende plan: Mandag: Niels A. Nielsen og Erik Andresen Tirsdag: Lars Mølhave Pedersen, Niels A. Nielsen og Erik Andresen Torsdag: Niels A. Nielsen og Erik Andresen Fredag: Niels A. Nielsen og Erik Andresen Løn/vederlag og arbejdsfordeling Ligesom de tidligere år har der i indeværende arbejdsår dels været tale om nedsat arbejdstid ved Skoleforeningen kombineret med ansættelse ved Lærerforeningen, dels om ansættelse ved Lærerforeningen som bibeskæftigelse. Kredsformand Niels A. Nielsen er ansat med en beskæftigelsesgrad på 80 % ved Lærerforeningen og aflønnes med udgangspunkt i satserne for sagsbehandlere/konsulenter i Danmark. Næstformand Erik Andresen, der har kontortid 4 dage om ugen og er i DLS s forhandlingsdelegation, er ansat med en beskæftigelsesgrad på 50 % og aflønnes efter grundlønsatsen for en viceskoleinspektør. Kredskasserer Lars Mølhave Pedersen er ansat med en beskæftigelsesgrad på 20 % og aflønnes efter løntrin 44. De øvrige kredsstyrelsesmedlemmer får et vederlag svarende til 6 % af lønnen på løntrin 44. De to almindelige kredsstyrelsesmedlemmer i Fagligt Udvalg får vederlaget forhøjet med 2 procentpoint for deltagelsen i forhandlingsdelegationen. For kredsstyrelsesmedlemmer, der har nedsat tjenestetid ved Skoleforeningen indbetales pensionsbidrag til P51. Der betales fortsat bidrag til arbejdsløshedsforsikringen for de kredsstyrelsesmedlemmer, der tjener mere end 400 EUR om måneden ved Lærerforeningen. I de tilfælde, hvor der skal betales bidrag til tyske sociale forsikringer, forhøjes lønnen, så nettolønnen bliver den samme som ved beskæftigelse ved Skoleforeningen. For kredsstyrelsesmedlemmer, der tjener op til 400 EUR pr. måned, anvendes Mini-Job - reglerne. Lærerforeningen har i længere tid arbejdet på at blive registreret til indbetaling af ATP. Det er desværre endnu ikke lykkedes. I foråret 2007 meddelte Erhvervs- og selskabsstyrelsen, at Lærerforeningen ikke kunne registreres, fordi foreningen ikke har en dansk adresse. Styrelsen anbefalede at rette spørgsmålet om registrering til ATP. I december 2007 fik vi følgende svar: ATP har undersøgt sagen og kan oplyse at man ikke har mulighed for at oprette jer i ATP hvis I ikke har et dansk SE-nr. og dette kan man kun få fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Så vi har ikke mulighed for at hjælpe jer. 8

11 Kredsstyrelsen besluttede i januar 2008 at bede Danmarks Lærerforening undersøge, om der er en mulighed for, at DLS kan komme til at indbetale ATP-bidrag for de kredsstyrelsesmedlemmer, der er på nedsat tjenestetid ved Skoleforeningen. Kredsstyrelseskursus 2007 Kredsstyrelsen var på et internt kursus fredag den 2. og lørdag den 3. november 2007 på Hotel Intermar i Lyksborg. De største punkter på programmet var: overvejelser om foreningens ledelse og det daglige arbejde på kredskontoret kommunikation med medlemmer og offentligheden Under det første punkt var vi bl.a. omkring overvejelser om Kredsstyrelsens størrelse, f. eks en mindre Kredsstyrelse, hvor kredsstyrelsesmedlemmerne inddrages mere i arbejdet på kredskontoret og en anden fordeling af opgaverne mellem formand, næstformand og kredskasser, der kunne forbedre mulighederne for et samspil mellem fagforeningsarbejde og driftsrådsarbejde. Til det andet punkt havde vi inviteret Allan Andresen som oplægsholder. Allan Andresen er kommunikationsrådgiver i Danmarks Lærerforening. TR og TR-møder Tillidsrepræsentanterne er et værdifuldt bindeled mellem det enkelte tjenestested og Kredsstyrelsen. Så godt som alle skoler har valgt en tillidsrepræsentant. De fleste steder har ligeledes valgt en suppleant for tillidsrepræsentanten. Funktionsperioden udløber pr. 31. juli Der er i år valg til alle tillidsposter i foreningen. Det gælder også posterne som tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleant. Valget gælder for perioden 1. august juli Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 3 TR-møder, et fjerde er planlagt til 21. februar TR-møderne holdes som regel på Oksevejens Skole. På møderne har et gennemgående tema været overenskomstforhandlingerne. Men også andre aktuelle emner kommer på dagsordenen til møderne. Den 7. juni var kravopstillingen til OK08 i Danmark på dagsordenen. Hovedstyrelsens overvejelser blev præsenteret af Kurt Abildgaard. Hovedstyrelsesvalget var på programmet den 26. november. Til dette møde havde vi inviteret Per Sand Pedersen, der fik lejlighed til at præsentere sig og sit fagpolitiske ståsted for tillidsrepræsentanterne. Desuden er møderne et forum for debat mellem tillidsrepræsentanterne og mellem Kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne. Møde for nyansatte lærere Den 9. oktober 2007 inviterede Kredsstyrelsen traditionen tro de nyansatte lærere ved Skoleforeningen til et informationsmøde. De fremmødte fik en orientering om de særlige forhold i Sydslesvig, herunder vore overenskomster samt en orientering om lærernes fagforening, det være sig den centrale, den lokale og GEW. 9

12 Lederforeningen Lederforeningens formand, Else Tornbo, har en stående invitation til at deltage i kredsstyrelses- og TR-møder. Det er med til at vedligeholde kontakten mellem Lederforeningen og Kredsstyrelsen. Ved årsskiftet fusionerede Danmarks Skolelederforening med Danmarks Lærerforening. Lokalt betød det, at Skolelederforeningens medlemmer blev registreret i DLS og dermed også i den lokale Lederforening. Næsten alle ledere i skolevæsenet er dermed samlet i en fagforening. Fraktion 4 Pensionistudvalget består af Wilhelm Klüver, Jytte Vester og Anders Schaltz Andersen. Udvalget tilrettelægger nogle spændende og afvekslende pensionisteftermiddage, en julefrokost og en udflugt for vore pensionerede medlemmer. I forbindelse med omstruktureringen i Danmarks Lærerforening er der under det forpligtende kredssamarbejde oprettet et pensionistforum. Jytte Vester og Anders Schaltz Andersen repræsenterer kredsen i dette forum. Pensionistudvalget har inviteret til valgmøde den 25. februar i det nye forsamlingshus i Sporskifte. På mødet vælges et pensionistudvalg for perioden 1. april marts 2010 samt 2 repræsentanter til pensionistforum under det forpligtende kredssamarbejde. Pensionistarrangementer Pensionistudvalget har arrangeret følgende for medlemmerne af fraktion 4: Den nye Højskolesangbog foredrag og sang med Karen Hanne Munk Ikoner i den græsk-ortodokse tradition foredrag ved Inger Blitger Sommerudflugt gennem Angels skønne land under ledelse af Manfred Kornagel Rejsen til Ariane et billedessay om feltpræstetjenesten i Afganistan ved pastor Chr. Ulrich Terp Julefrokost med konkurrencer, underholdning og sang på Dansk Senior-Center Tarp Der deltager mellem 20 og 50 pensionister i arrangementerne. Som sædvanligt var julefrokosten det største tilløbsstykke, men bussen var også fyldt, da pensionisterne drog på sommerudflugt. Fagfordelingsproblemer Der har i 2007 været flere henvendelser vedrørende fag- og opgavefordelingen end tidligere. Denne udvikling bekymrer Kredsstyrelsen. Derfor blev der skrevet til Skoleforeningen om problemet. Det blev pointeret, at det ikke kun var et problem for den berørte lærer, men at det også førte til en kvalitetsforringelse, når en lærer blev sat til at løse en eller flere opgaver, som vedkommende ikke følte sig kvalificeret til at løse. Det burde være en ledetråd i en skoles fagfordeling, at der er fokus på at udnytte lærernes stærke sider, så man ikke efterfølgende står med lærere, der er tildelt opgaver, som de ikke formår at løse på en kvalificeret måde. Lærerforeningen opfordrede derfor Skoleforeningen til at sætte fokus på problemerne omkring opgave- og fagfordelingen til gavn for undervisningens kvalitet og lærernes velbefindende. 10

13 Skoleforeningen svarede, at problemet ville blive taget op på et af de kommende skoleledermøder. Pensionsmøde i samarbejde med BUPL og GL Da det var omkring 10 år siden, Lærerforeningen sidst havde arrangeret et orienteringsmøde om pensionsforhold, syntes vi, at tiden var inde til at holde et igen. I samarbejde med BUPL og GL inviterede vi forretningsføreren for Pensionsfonden af 1951, Betty Zepka, til at give en orientering om pensionsforhold for medlemmer af pensionsfonden. Efter orienteringen var der lejlighed til at stille generelle spørgsmål. Som det sidste punkt på dagsordenen var der mulighed for individuel rådgivning, hvilket en del medlemmer benyttede sig af. Da mange medlemmer har været glade for dette arrangement, regner vi med at gentage det om 3 år. Sagsbehandlingen Sagsbehandlingen i kredsen varetages af Niels Nielsen assisteret af Erik Andresen. Omfanget har været på nogenlunde samme niveau som i Der har i det væsentlige været samme sagstyper som i de foregående år. I forbindelse med en konkret sag har Danmarks Lærerforening fået udarbejdet et kort notat om de arbejdsretslige krav i Tyskland til udtalelser. Efterfølgende er notatet blevet forelagt for Skoleforeningen, så problemer i forbindelse med udtalelser fremover kan undgås. Skoleforeningen lovede at tage problemstillingen op på et skoleledermøde. Et spørgsmål, der dukker op med mellemrum, er plejeforsikring. Man er lovmæssigt forpligtet til at tegne en plejeforsikring, når man er omfattet af Beihilfe. Der er stadig enkelte medlemmer, der endnu ikke har tegnet en plejeforsikring. Når de vil tegne en plejeforsikring, har de det problem, at forsikringsselskaberne fra 2002 ikke længere er forpligtet til at tegne plejeforsikringer. Lærerforeningen anbefaler, at man retter henvendelse til et forsikringsselskab, hvor man i forvejen har andre forsikringer. Vi har eksempler på, at denne fremgangsmåde har båret frugt. Stemmeret i overenskomstforhold I marts 2007 rettede Dansk Lærerforening i Sydslesvig henvendelse til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse vedrørende stemmeretten i forbindelse med overenskomstforhold i Danmarks Lærerforening. Baggrunden for henvendelsen var hovedstyrelsens forslag til kongressen i 2005, om at kreds 163 ikke længere skulle have stemmeret i overenskomstforhold i Danmarks Lærerforening. Forslaget blev på denne kongres trukket tilbage, så spørgsmålet kunne undersøges nærmere. Fra kredsens skrivelse citeres det centrale indhold: I Dansk Lærerforening i Sydslesvig giver det anledning til bekymring, at Danmarks Lærerforening overvejer at ændre kredsens status i forhold til Danmarks Lærerforenings overenskomstarbejde. I kredsen er der et stærkt ønske om at bevare indflydelsen på og forbindelserne til Danmarks Lærerforenings overenskomster, idet disse udgør kernen i vore overenskomster i Sydslesvig. Eksempelvis er vore overenskomster på hele lønområdet stort set identiske med DLF s. I forlængelse af denne henvendelse var kredsformand Niels A. Nielsen og næstformand Erik Andresen til møde med formanden for Organisationsudvalget, Astrid Schjødt Pedersen, og kontorchef Laurits Lynge den 25. maj På mødet uddybede vi kredsens synspunkter og påpegede, at der var andre mindre medlemsgrupper i Danmarks Lærerforening, der ikke var 11

14 omfattet af Danmarks Lærerforenings overenskomst, men alligevel havde stemmeret i overenskomstforhold. En måneds tid efter modtog vi det svar fra Danmarks Lærerforening, at hovedstyrelsen indtil videre ikke agter at foreslå ændringer i stemmeretten for medlemmerne af kreds 163. Driftsrådet Kredsstyrelsen har en god kontakt til Driftsrådet i kraft af personsammenfald. Det er meget vigtigt, at der er et godt samarbejde med Driftsrådet, så fagforening og Driftsråd kan trække på samme hammel i arbejdet for at sikre medarbejderne gode arbejdsvilkår. Gode vilkår er en forudsætning for også fremover at tiltrække den fornødne arbejdskraft. Og det er en nødvendighed med kvalificeret arbejdskraft for at opretholde den fornødne kvalitet i skolevæsenet. Driftsrådsstruktur Fra Skoleforeningens side er der i forbindelse med etableringen af fællesskolen med gymnasial overbygning i Slesvig udtrykt ønske om ændringer i driftsrådsstrukturen. Der er imidlertid intet sket i denne sag det sidste års tid. Kredsstyrelsen foretrækker stadig en model, hvor lærergruppen har et eget driftsråd. Samtidig foreslår vi, at antallet af medlemmer i Fællesdriftsrådet øges, så der bliver en direkte sammenhæng mellem medarbejdergruppernes størrelse og deres repræsentation i Fællesdriftsrådet. Ændringer i driftsrådsstrukturen kan næppe nå at være på plads, inden A. P. Møller Skolen starter op efter sommerferien, idet overenskomsten om driftsråd ved Skoleforeningen skal ændres og efterfølgende godkendes af de tyske myndigheder. Hjemmeside I sommer fik Danmarks Lærerforening en ny Internetportal Et element i dette projekt var, at kredsene fik tilbudt en klon af DLF s hjemmeside med tilhørende kursus for to personer i kredsen. Da kredsstyrelsens tidligere drøftelser var mundet ud i, at vi skulle afvente dette tilbud, besluttede vi at købe en klon med tilhørende kursus til Erik Andresen og Niels Nielsen. Kurset gennemføres i januar februar 2008, så vi regner med at have en lille hjemmeside oppe at køre inden påske. 12

15 DANMARKS LÆRERFORENING De vigtigste opgaver i Danmarks Lærerforening i det forgangne år har været forberedelserne til overenskomstfornyelsen 2008 og kampen mod den om sig gribende bureaukratisering af den offentlige sektor og dermed også af folkeskolen. På kongressen sidst i september var kreds 163 repræsenteret af Erik Andresen og Kjeld Bonato. Niels Nielsen var på grund af sygdom forhindret i af deltage. Det vigtigste punkt på dagsordenen var opstilling af krav til OK08. Kredsens kontaktperson i hovedstyrelsen har indtil årsskiftet været hovedstyrelsesmedlem Kurt Abildgaard fra Esbjerg. Men da Kurt ønskede at gå på pension, kandiderede han ikke ved hovedstyrelsesvalget i december. Kredsen har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Kurt gennem en årrække. Kredsstyrelsen har for den nye valgperiode aftalt et samarbejde med Per Sand Pedersen fra Åbenrå. Vi ser frem til et godt og givtigt samarbejde med Per Sand Pedersen. I Danmarks Lærerforenings sekretariat er det fortsat kontorchef Yvonne Hindsberg, som kredsen har mest kontakt til. Samarbejdet fungerer upåklageligt. Det forpligtende kredssamarbejde Dansk Lærerforening i Sydslesvig danner sammen med Sønderborg Lærerkreds, Åbenrå Lærerkreds, Haderslev Lærerkreds, Tønder Lærerkreds og Kolding Lærerkreds et forpligtende kredssamarbejde. Det forpligtende kredssamarbejde er organiseret i flere forskellige fora: Det tværgående fagpolitiske samarbejde, hvor de delegerede mødes omkring 10 gange om året. Møderne holdes som regel dagen før hovedstyrelsen holder møde, så hovedpunkterne på hovedstyrelsens dagsorden kan drøftes. Fra Sydslesvig deltager Erik Andresen og Niels Nielsen. I dette forum er det primære erfaringsudveksling mellem kredsene og den fagpolitiske diskussion indbyrdes og med hovedstyrelsesmedlem Per Sand Pedersen. Arbejdsmiljøforum mødes en gang i kvartalet. For kreds 163 deltager Niels Nielsen. Pædagogisk udviklingsforum mødes en gang i kvartalet. Her er vi repræsenteret ved Erik Andresen og Per Dammann Kursusforum arbejder med kurser. Kredsen deltager ikke i dette forum. Pensionistforum mødes et par gange om året. Dette forum udpeger to deltagere til pensionistårsmødet i Danmarks Lærerforening. Kredsen er repræsenteret ved Jytte Vester og Anders Schaltz Andersen. Det forpligtende kredssamarbejde er med til at holde kontakten til kredsene nord for grænsen ved lige. Erfaringsudveksling på møderne er en værdifuld inspiration til arbejdet i Dansk Lærerforening i Sydslesvig. 13

16 GEW Antallet af dobbeltmedlemmer stiger langsomt, men støt. 369 af de aktive medlemmer og 61 af de pensionerede har nu et dobbeltmedlemskab. I sagens natur er dobbeltmedlemskabet mest relevant for de aktive medlemmer. I foråret 2007 blev der afholdt et møde med GEW s nye formand Matthias Heidn og forretningsfører Bernd Schauer. Foruden Lærerforeningens formand deltog BUPL Sydslesvig formand, Irid Stephani, i mødet. Det primære formål med mødet var at orientere Matthias Heidn om vores forhold, herunder overenskomstforhandlingerne med Skoleforeningen. På GEW s Delegiertenversammlung i november blev Mattias Heidn genvalgt som formand. GEW s sekretariat i Kiel er til stor hjælp, når vi står over for spørgsmål i relation til tyske regler og lovgivning. En opringning hjælper os hurtigt videre. Dobbeltmedlemmer er som en del af medlemskabet omfattet af GEW s Berufshaftpflichtversicherung og nøgleforsikring, Dobbeltmedlemskabet er stadig uden ekstra omkostninger. 14

17 FAGLIGT UDVALG Udvalgets ansvarsområde er løn- og ansættelsesforhold. Udvalget forbereder og fører forhandlinger evt. via Forhandlingsfælleskabet med Skoleforeningen. Kredsstyrelsen giver udvalget mandat til at indgå aftaler. Desuden arrangerer udvalget generalforsamlingerne. Generelt om forhandlingerne Efter generalforsamlingen i 2007 blev der aftalt en række forhandlingsmøder i perioden fra påske til sommerferien. Det gik fint efter påske med at gennemføre de aftalte møder, men i maj og juni blev en del møder aflyst. Forhandlingerne om den specielle overenskomst gik nærmest i stå inden sommerferien, mens det gik bedre med tjenestetidsforhandlingerne. Forhandlingerne om den generelle overenskomst blev gennemført efter planen. Efter sommerferien foreslog vi Skoleforeningen, at forhandlingerne om den specielle overenskomst og tjenestetidsforhandlingerne blev lagt sammen i et forhandlingsforløb. Det kneb med at få gang i forhandlingerne efter sommerferien, men siden efterårsferien har der været regelmæssige forhandlinger om den specielle overenskomst og tjenestetidsaftalen. Den generelle overenskomst Der har indtil sommerferien været et nogenlunde kontinuerligt forhandlingsforløb omend langsommeligt. I maj måned besluttede Forhandlingsfællesskabet at fremsætte et kompromisforslag med henblik på en hurtig afslutning af forhandlingerne. Kompromisforslaget blev fremsendt til Skoleforeningen forud for forhandlingerne den 31. maj. Forhandlingerne fortsatte på grundlag af kompromisforslaget. Den 10. juli kunne der sættes et foreløbigt punktum for forhandlingerne om den generelle overenskomst, idet der kun var et udestående punkt. Det var spørgsmålet om seniorordninger. Her have Skoleforeningen ønsket en accept fra relevante myndigheder af, at der i en seniorordning kunne indgå tilkøb af pensionsalder. Pensionsfonden havde allerede sagt god for modellen, men der manglede stadig svar fra de tyske myndigheder. Der er nu kommet et positivt svar, men det er endnu ikke lykkedes at få Skoleforeningen til forhandlingsbordet igen. Det foreløbige forhandlingsresultat indeholder forbedringer/ændringer på følgende områder: Tidsbegrænsning kun ændringer for børnehaveledere/pædagoger og magistre Midler til Ny Løn Ferie Fravær fra tjenesten i forbindelse med graviditet, barsel, adoption, omsorg og tvingende familiemæssige årsager Anmeldelse og dokumentation af sygdom, tilvejebringelse af helbredsoplysninger og forhold i forbindelse med sygdom Afskedigelse pga. sygdom I forløbet har Forhandlingsfællesskabet frafaldet en del krav, ligesom Skoleforeningen har frafaldet kravet om en nedsættelse af sydslesvigtillægget. 15

18 Den specielle overenskomst Det har som tidligere nævnt været vanskeligt at få den fornødne fremdrift i forhandlingerne om den specielle overenskomst. Indtil videre er der opnået enighed om anvendelsen af de midler, der er afsat til Ny Løn i den generelle overenskomst. Det har været en meget langvarig proces at nå til enighed om fordelingen af disse lønmidler til skolelederne og skolekonsulenterne, mens det er gået lettere for midlerne til skolepsykologerne. Desuden er der opnået enighed om at veksle funktionslønstillægget på kr. for lærere på grundløn til et løntrin kr. Efterfølgende har begge parter fremsat kompromisforslag. Men selv efter, at vi i kompromisforslaget har frafaldet nogle krav, er der stadig et gab mellem vore og Skoleforeningens forestillinger. Tjenestetidsaftalen Forhandlingerne på dette område er præget af, at Skoleforeningen helst ikke vil forhandle det. Skoleforeningen henviser til forventningen om en ny arbejdstidsaftale i Danmark, men den vil man på den anden side ikke på forhånd forpligte sig til at forhandle om den nye aftale. Vi har derfor fremsat et kompromisforslag, hvor vi bl.a. som forudsætning har, at parterne går i gang med at se på en kommende arbejdstidsaftale for lærere i folkeskolen i Danmark, når den foreligger. I kompromisforslaget frafalder vi nogle krav for at fremme en afslutning af forhandlingerne. Det videre forløb Når forhandlingerne er ført til ende på hele overenskomstområdet lærere m.fl., pædagoger og magistre sender de tre fagforeninger forhandlingsresultatet til urafstemning. Hvis resultatet bliver godkendt ved alle tre urafstemninger, underskriver Forhandlingsfællesskabet de nye overenskomster, der så træder i kraft. 16

19 PÆDAGOGISK UDVALG Udvalget varetager kredsens interesser på det pædagogiske område. Det er udvalgets arbejde at fremme DLS s pædagogiske mål. Det sker dels direkte gennem repræsentation i nævn m.v., dels gennem afholdelse af pædagogiske arrangementer. Udvalget gennemfører selv sine arrangementer. Udvalget arrangerer kredsens kurser. Pædagogisk Udvalg repræsenterer Lærerforeningen følgende steder: Repræsentantskabet for voksenundervisningsnævnet: Erik Andresen og Per Dammann. Voksenundervisningsnævnet: Erik Andresen. Dansk Skoleidræt i Sydslesvig: gæstestatus ved repræsentantskabsmøderne. Mobning En skolebørnsundersøgelse foretaget i 2002 viser, at op mod 25 % af børnene i den danske folkeskole er blevet mobbet. Samtidig blev der i Sverige lavet en tilsvarende undersøgelse efter at man i en årrække havde gjort en systematisk indsats for at begrænse mobningen. Her var det tilsvarende tal helt nede på 6 %. Selvfølgelig kan vi ikke umiddelbart anvende den danske undersøgelse på vores skolesystem her i Sydslesvig, men hvis vi antager, at vi bare har halvt så mange ofre som i Danmark, så vil det betyde at hver 8. elev er eller har været udsat for mobning. På baggrund af den information og resultatet af skemaundersøgelsen, som vi gennemførte i foråret 2007, hvor mange kollegaer gav udtryk for, at de gerne ville høre mere om emnet, planlagde vi i udvalget at arbejde med begrebet mobning. Dette resulterede i et foredrag med Peter Poulsen fra DCUM den 12. november 2007 og i en kronik i Flensborg Avis den 18. december Men hvad er nu mobning for noget? Dan Olweus, en kendt personlighedspsykolog fra Norge, definerer mobning på følgende måde: En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og ud over en vis tid bliver udsat for negative handlinger* fra én eller flere personer og ofte på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig. *Negative handlinger er f.eks.: Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc. Handlingerne kan også være ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting til hinanden. Handlinger kan også være nonverbale, f.eks. ved brug af grimasser og gestik, ved at vende vedkommende ryggen til eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker blot for at irritere eller såre. Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen. Mobning må således adskilles fra drilleri. Almindeligt drilleri er kendetegnet ved, at det foregår mellem to ligeværdige parter. Først når drilleriet ændrer karakter, altså når magtforholdet i en gruppe bliver skævt fordelt, bliver det til mobning. Den stærke udelukker en person, som viser svaghedstegn i en eller anden form. Mobberen bliver tit bakket op af en eller flere medløbere eller tilskuere. Det vil sige det drejer sig bl.a. også om trivsel derhjemme, på skolen og ikke mindst i klassen. Det var så også trivsel, Peter Poulsens foredrag kom til at handle om. Hvordan man kan klarlægge trivslen blandt eleverne. Både i klassen og på skolen. Hertil viste han forskellige modeller, som f.eks. Jeg er OK du er OK eller Dream Team. 17

20 OVERFØRTE MIDLER Udvalget for overførte midler består af de tre personer, der juridisk tegner foreningen, nemlig formanden, næstformanden samt kassereren. Sidstnævnte er formand for udvalget. Der har i årets løb været afholdt en række uformelle møder var præget af meget uro på obligationsmarkedet. Renten steg og faldt med meget korte mellemrum. Denne uro har medført, at vi desværre igen i år måtte realisere et kurstab på ca over driftsregnskabet, da vi i henhold til tysk lov skal kursfastsætte værdipapirer til deres værdi pr I 2007 kom først et sparbrief ved Union Bank på og dernæst % Deutsche Telekom INTL FIN B.V. ud. Men på grund af det ustabile marked har vi valgt ikke at købe nye obligationer, men i stedet at afvente situationen og sætte pengene ind på en festgeldkonto. Senest til 4,4 % p.a. i rente. 18

21 DRIFTSREGNSKAB I EURO INDTÆGTER BUDGET 2007 REGNSKAB 2007 BUDGET 2008 KONTINGENT , , ,00 RENTER OG UDBYTTE 50000, , ,00 KURSGEVINSTER 0,00 0,00 0,00 LEDERFORENINGEN 5000, , ,00 DIV. INDTÆGTER 0,00 0,00 0,00 INDTÆGTER TOTAL , , ,00 UDGIFTER KONTINGENT/DLF , , ,00 LØN/VEDERLAG , , ,00 KS, UDVALG 5000, , ,00 TR, MEDLEMSMØDER 4000, , ,00 FAGLIGE KLUBBER 1000,00 0,00 500,00 GENERALFORSAMLING 800,00 422,80 800,00 KONGRES 1500,00 572,70 600,00 KURSER 4000, , ,00 PENSIONISTARRANGEMENTER 3000, , ,00 HUSLEJE, EL, VARME 9000, , ,00 RENGØRINGSARTIKLER M.M. 150,00 85,76 150,00 FORSIKRINGER 1800, , ,00 KONTORARTIKLER 2000, , ,00 TELEFON OG FAX 1000, , ,00 PORTO 2500, , ,00 ABONNEMENT/FAGLITTERATUR 700,00 416,88 700,00 PÆDAGOGISKE ARRANGEMENTER 2000,00 592, ,00 GAVER 1250, , ,00 NYANSKAFFELSER/VEDLIGEHOLD 6000, , ,00 REVISION/LØNAFREGNING 2500, , ,00 SAGKYNDIG BISTAND 1000,00 114, ,00 LEDERFORENINGEN 4000, , ,00 HANDELSOMKST./DEPOTGEBYRER 2500, , ,00 KURSTAB 0, ,21 0,00 HENSÆTTELSE/SKYLDIG FRIKØB 0, , ,00 HENSÆTTELSER 8000, , ,00 DIV. UDGIFTER 100,00 33,12 100,00 UDGIFTER TOTALT , , ,00 DRIFTSOVERSKUD 200,00 448,11 50,00 BALANCE , , ,00 19

22 STATUS I EURO AKTIVER kurs kurs BANKKONTO , UB 18884, ,55 BANKKONTO SB/DK 2679,82 0,00 BANKKONTO LSB/DK 0, ,91 FESTGELDKONTO , UB 0, ,82 KONTOR SYD TILGODEHAVENDE 176,36 0, STK. INTER-RENTA ANTEILE 80613,00 13, ,00 12,96 DT. TELEKOM 7,5%, ,00 101,22 0,00 SPARBRIEF UB 3,25% ,00 0,00 SPARBRIEFF UB 3%, , ,00 4% REALKREDIT DK. 43D, ,58 90, ,84 86,55 5% NYKREDIT DK ,70 97, ,38 93,60 UB NAMENSAKTIEN 14375,00 575, ,00 575,00 SUM AKTIVER , ,50 PASSIVER EGENKAPITAL , ,39 HENLÆGGELSER , ,00 ÅRETS OVERSKUD 941,61 448,11 SUM EGENKAPITAL , ,50 SKYLDIGT FRIKØB 49734, ,00 SUM PASSIVER , ,50 Valutakurs den : 1 Euro = 7,4560 DKK Valutakurs den : 1 Euro = 7,4583 DKK 20

Generalforsamling. Mandag den 19. marts 2012 kl. ca. 18.45 på Jens Jessen-Skolen

Generalforsamling. Mandag den 19. marts 2012 kl. ca. 18.45 på Jens Jessen-Skolen Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 19. marts 2012 kl. ca. 18.45 på Jens Jessen-Skolen Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf. 0461-773230

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 KL. 18.45 HANVED DANSKE SKOLE

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 KL. 18.45 HANVED DANSKE SKOLE DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 KL. 18.45 HANVED DANSKE SKOLE Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 11. marts 2013 kl. ca. 18.45 på Lyksborg Danske Skole

Generalforsamling. Mandag den 11. marts 2013 kl. ca. 18.45 på Lyksborg Danske Skole Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 11. marts 2013 kl. ca. 18.45 på Lyksborg Danske Skole Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf. 0461-773230

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 17. marts 2014 kl. ca. 18.45 på Cornelius Hansen-Skolen

Generalforsamling. Mandag den 17. marts 2014 kl. ca. 18.45 på Cornelius Hansen-Skolen Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 17. marts 2014 kl. ca. 18.45 på Cornelius Hansen-Skolen Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf.

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Kredsstyrelsen foreslog Jytte Byg, Sven Reinke, Nina Mau Jensen og Daniel Lies, som blev valgt

Kredsstyrelsen foreslog Jytte Byg, Sven Reinke, Nina Mau Jensen og Daniel Lies, som blev valgt Protokol over DLS ordinære generalforsamling den 13. marts 2017 Dagsorden 1. Valg af dirigent Kredsstyrelsen foreslog Kirsten la Cour, som blev valgt 2. Vedtagelse af forretningsorden Kredsstyrelsen foreslog

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 2. MARTS 2010 KL GUSTAV JOHANNSEN-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 2. MARTS 2010 KL GUSTAV JOHANNSEN-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 2. MARTS 2010 KL. 18.45 GUSTAV JOHANNSEN-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 16. marts 2015 kl. ca. 18.45 på Husum Danske Skole

Generalforsamling. Mandag den 16. marts 2015 kl. ca. 18.45 på Husum Danske Skole Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 16. marts 2015 kl. ca. 18.45 på Husum Danske Skole Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf. 0461-773230

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Protokol fra generalforsamlingen den 19. marts 2012 på Jens Jessen-Skolen

Protokol fra generalforsamlingen den 19. marts 2012 på Jens Jessen-Skolen Protokol fra generalforsamlingen den 19. marts 2012 på Jens Jessen-Skolen Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til alle medlemmer, Per Sand fra Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse,

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 22. december 2017 TR-udsendelse nr. 28: 17/18 Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Møde for nye kandidater til de forskellige

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

Skolelederforeningens vedtægter pr

Skolelederforeningens vedtægter pr Skolelederforeningens vedtægter pr. 21.10.2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København 2. Formål Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer.

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 Sektionens navn er DM s Pensionistsektion 2 Som medlemmer af sektionen optages pensionister og efterlønsmodtagere, der i deres aktive arbejdsliv har været medlem af én af DM s sektioner, hhv. sektorer

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 13. marts 2017 kl på Hanved Danske Skole

Generalforsamling. Mandag den 13. marts 2017 kl på Hanved Danske Skole Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 13. marts 2017 kl. 18.00 på Hanved Danske Skole Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen efter generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING Forslag Anvendes kun hvis der ikke i forvejen findes en klub på virksomheden Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG VEDTÆGT for Den selvejende institution KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Navn og Hjemsted

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Østjylland, som er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt. 2 Formål Dansk Skoleidræt har med

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere