MEDLEMSNYT GENERALFORSAMLING I NORDFYNS LÆRERKREDS. Kreds 83 Marts Tirsdag den 17. marts 2015 kl på Søndersøskolen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSNYT GENERALFORSAMLING I NORDFYNS LÆRERKREDS. Kreds 83 Marts 2015. Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.30 på Søndersøskolen."

Transkript

1 MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2015 GENERALFORSAMLING I NORDFYNS LÆRERKREDS Tirsdag den 17. marts 2015 kl på Søndersøskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens forelæggelse af revideret årsregnskab for Forslag fra kredsstyrelsen, (udsendes til tillidsrepræsentanterne senest 3 dage før generalforsamlingen). 5. Forslag fra medlemmerne, (skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen og udsendes til tillidsrepræsentanten senest 3 dage før generalforsamlingen). 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til kredsen. 7. Eventuelt. Forslag til forretningsorden: 1. Generalforsamlingen indledes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. 3. Kredsstyrelsen udpeger stemmetællere. 4. Kredsstyrelsen udpeger referent. 5. Dirigenten påser, at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 6. Generalforsamlingen eller kredsstyrelsen bestemmer, at dele af generalforsamlingen afholdes for lukkede døre. 7. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 8. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten, dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal jf. dog vedtægternes 11, hvorefter vedtagelse af vedtægtsændringer kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

2 Skriftlig beretning: Siden sidste generalforsamling er der sket meget store ændringer indenfor vores felt. Vi er gået fra at arbejde under A08, en arbejdstidsaftale der beskrev rammer og vilkår på rigtig mange områder af vores arbejde. En aftale indgået mellem kreds og kommune, der beskrev en aftalt retfærdighed, hvor begge parter havde givet og taget. En aftale begge parter efterlevede og bakkede op om. Vi vidste, at vi fra 1. august skulle til at arbejde efter Lov 409, som Folketinget havde besluttet, som afslutningen på KL s lockout af lærerne og børnehaveklasselederne. Tiden frem til sommerferien var præget af uvished og frustration. Helt grotesk var det, at samtidig med at vi var blevet trynet ved OK13 vedtog arbejdsmarkedets parter på det offentlige område en tillidsreform sammen med regeringen. I tillidsreformen beskrives et samarbejde mellem parterne, der skulle fremme en offentlig opgavevaretagelse og kultur med fokus på tillid, samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed. Det lyder rigtig godt, men vi kunne se, at på vores område gik det i den stik modsatte retning. Danmarks Lærerforening kunne ikke anbefale, at vi deltog i dette projekt, men det kunne vi ikke overbevise FTF om, så via vores medlemskab af FTF er vi også med i tillidsreformen. I foråret deltog vi som lærerkreds i arbejdet med en ny Børn- og Ungepolitik for Nordfyns kommune. Udover en del møder i arbejdsgruppen afholdt vi et møde på Besøgscenteret Eriksholm ved Gyldensten Strand, hvor mange interessegrupper var repræsenteret. Arbejdet er endt med et forslag, der pt er sendt i høring her i februar måned. I juni måned deltog kredsen i et informationsmøde arrangeret af Venstre om skolereformen. Karen Ellemann, uddannelsesordfører for Venstre i Folketinget, Lars Bjørnsbo, medlem af kommunalbestyrelsen og med plads i Børn- & Ungeudvalget for Venstre og kredsformanden gav oplæg. Et godt møde, der kom til at handle om inklusion, forældresamarbejde, karakterer og test. Lige inden sidste generalforsamling underskrev Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns kommune en fælles forståelsesramme for skolernes planlægning af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid Den nordfynske arbejdstidsforståelse. En forudsætning for denne fælles forståelse var, at vi også kunne indgå en lønaftale. Det lykkedes at opnå enighed på løndelen i juni måned. Lønaftalen betød, at vi beholdt vores løn med et Nordfyns tillæg og med et undervisningstillæg, der dækker op til 760 / 830 timers undervisning pr år for hhv. lærere og børnehaveklasseledere. Nogle tillæg blev taget ud af Nordfynstillægget og bliver nu udbetalt efter overenskomstens bestemmelser. Samtidig fik vi videreført høkeraftalen, der er vigtig for vores tjenestemandsansatte kolleger, der med denne regel opnår en pensionering fra et højere skalatrin end ellers. En lønaftale vi kan være tilfredse med. Men en forståelsesramme og en lønaftale gør det ikke. Flere kolleger end sædvanligt valgte at forlade kommunen i forbindelse med afslutningen af skoleåret 2013/14. for at arbejde tættere på deres bopæl. Med fuld tilstedeværelse på skolen betød det, at de havde svært ved at få deres arbejdsliv og privatliv til at passe sammen. Der var også flere kolleger end sædvanligt, der valgte helt at stoppe som lærer/børnehaveklasseleder. Flere gav udtryk for, at de ikke kunne se dem selv arbejde under Lov 409 og derfor valgte at gå på efterløn eller pension. De grundlæggende vilkår for at være lærer/børnehave- 2

3 klasseleder blev ændret radikalt, ikke med den nye folkeskolelov, men med lovgivningen om vores arbejdstid. Fra at have fleksibilitet og stor indflydelse på egen arbejdsdag stod næste skoleår forude med en rigid arbejdstid, hvor med bestemmelse og medindflydelse var væk. Vi stod ved indgangen til det nye skoleår foran porten til ubetrådt land. Alt hvad vi kendte til fra tidligere af aftaler og kutymer var væk, og vi skulle til at bygge noget nyt op. Et hav af ubesvarede spørgsmål krævede svar og de var rigtig svære at få. Helt banalt og presserende var der spørgsmålet om tid til forberedelse af det nye skoleår. Nogle var krøbet til korset og havde forberedt sig i sommerferien og andre holdt fanen højt og ventede med forberedelsen til uge 32, den sidste uge af elevernes sommerferie. Det var besluttet at invitere alle til kommunens Kickoff -dag. En invitation man ikke kunne sige nej til. Desværre. Dagen blev oplevet som spild af god tid. Tid som kunne være blevet brugt langt bedre til planlægning og forberedelse af det kommende skoleår. Mange steder var arbejdspladserne ikke på plads og mange stod med deres sammenpakkede materialer fra hjemmekontoret i papkasser og forsøgte at få skabt orden i en kaotisk start. Efterhånden er der kommet styr på arbejdspladserne. Nogle skoler var hurtigt på plads med skriveborde og skabspladser, mens andre steder var længere tid om det. Dette var bl.a. forårsaget af ombygning på flere skoler. En gammel talemåde siger: Det skal være skidt, før det kan blive godt. Og skidt var det. Store bygningsmæssige ændringer satte sine spor og har været en stor udfordring i hverdagen, men heldigvis er det også flere steder blevet godt. Opgaveoversigten, der beskriver et årsværk for den enkelte, skulle ligge klar ved skoleårets start. En opgaveoversigt, som lederen har gennemgået med den enkelte lærer og børnehaveklasseleder. Det er hvad man har krav på, men det har ikke fundet sted. Opgaveoversigten skal indeholde en angivelse af hvilke fagdelte undervisningsopgaver, lederen har tiltænkt den enkelte samt hvilke understøttende undervisningsopgaver man skal udføre. Begge disse undervisningsopgaver skal være angivet med et undervisningstimetal. Derudover beskriver opgaveoversigten hvilke andre opgaver den enkelte skal løse i skoleårets løb. Det kan være tilsynsopgaver, en tovholderfunktion, klasselæreropgaven og meget andet. Disse opgaver er ikke tildelt et bestemt timetal, så det er ikke muligt at se, hvor meget ledelsen har tænkt opgaven skal fylde tidsmæssigt og på hvilket niveau opgaven skal løses. Det gør det endog meget svært for den, der har opgaven. Vi vil gerne løse alle vores opgaver, så godt vi kan, men gør vi det med alle de opgaver, vi har fået tildelt uden ledelsen har beskrevet forventningen til opgavevaretagelsen, står man hurtigt i en situation, hvor tid og opgaver ikke passer sammen. Sænk barren er den besked vi flere gange har fået, når vi påpeget problemstillingen overfor forvaltningen. Men det er svært og ikke tilfredsstillende at levere et stykke arbejde, som den enkelte ved kunne gøres bedre. Opgaveoversigten er også et løntilsagn, idet bl.a. mængden af undervisning har indflydelse på lønnen. Alle fuldtidsansatte er ifølge lønaftalen garanteret undervisningstillæg for 760 / 830 timers undervisning på årsbasis for en lærer / børnehaveklasseleder. Timer derudover afregnes med lige godt 108 kr./time. Hvis man er ansat på nedsat tid, f.eks. 80 %, får man 80 % af det fulde undervisningstillæg og grænsen for at få det høje undervisningstillæg på de godt 108 kr. nedsættes tilsvarende. Det var der en del problemer med i starten af skoleåret. Alle på nedsat tid fik et forkert undervisningstillæg, men vi fik forklaret Nord- 3

4 fyns kommune, hvordan tillægget skulle beregnes. Desværre var der rigtig mange fejl og mangler på lønsedlerne de første måneder. En del af fejlene skyldtes, at lønkontoret ikke havde fået de rigtige oplysninger fra skolerne, og så skal det jo gå galt. Men det er ikke kun undervisningstillægget, der skal være styr på. Der er også et tillæg for at undervise i specialklasser, for at undervise tosprogede elever samt tillæg for at foretage tale- /høreundervisning. Der er mange steder, det kan gå galt, men korrekt løn til tiden er stadig målet, og nu ser det også ud til at være på plads. I november 2014 var vi med i en landsdækkende kampagne for at sikre korrekt løn. Dette løntjek afdækkede fejl, der senere er blevet rettet. Til hjælp for at kunne kontrollere sin lønseddel har Nordfyns Lærerkreds udviklet et regneark, der ved hjælp af ganske få oplysninger beregner den korrekte løn. Regnearket ligger tilgængeligt på vores hjemmeside, og vi holder det opdateret i forhold til reguleringer og ændringer i overenskomsten. Den helt store problemstilling i indeværende skoleår er som sagt ikke den nye folkeskolelov og ej heller den fulde tilstedeværelse. Problemet er den manglende tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Vores arbejdsgiver ville have fuld kontrol over vores arbejdstid på timer. Fraregnet ferier og helligdage er der nettoarbejdstimer tilbage, hvori vi skal udføre vores arbejde. Jeg er af den faste overbevisning, at langt de fleste lærere og børnehaveklasseledere tidligere arbejdede mere end det de faktisk skulle. Forberedelsen derhjemme var som elastik i metermål. Det var svært at gøre den præcist op, men den kom i klumper på forskellige tidspunkter i løbet af skoleåret, med elevudtalelser, retteopgaver, prøver og censur, projektopgave, forældrehenvendelser, skole- /hjemsamtaler og meget andet. Nogle perioder var hektiske og andre var mere fredelige. Der var tillid til, at vi løste opgaven. Men det er fortid. Nu skal der være styr på, at vi arbejder det vi skal på skolen og ikke mere. Der er sat hegn om vores arbejdstid, og det er som udgangspunkt godt, så vi ved, hvornår vi har fri. Ledelsen skal ved skoleårets afslutning gøre vores tjenestetid op, så evt. overarbejde kan beregnes. At hele dagens arbejde ligger på skolen ud i en kører, er ikke den mest effektive måde at arbejde på for alle. Det var godt at kunne beskæftige sig med noget andet i nogle timer inden arbejdet blev genoptaget derhjemme. Den gennemsnitlige undervisningsforpligtelse er steget fra 705 til 765 timer om året, svarende til 2 lektioner om ugen. Det er da ikke så voldsomt, kunne jeg høre en lægmand sige, men det er galt! For det første havde vi en høj undervisningsforpligtelse før, og med en arbejdsdag, hvor den tid der skal bruges til forberedelse, efterbehandling og mødeaktivitet ligger i spredt fægtning på ugeskemaet, så er det ikke indenfor det muliges kunst, at løse opgaven på tilfredsstillende vis. En mulighed ville være, at få samlet den tid der ikke bruges på undervisningsopgaven i større blokke, så tiden kan bruges bedre. Ofte er der ikke et skrivebord til hver, så der går tid med at hente de materialer man skal bruge, og når den næste undervisning eller mødeaktivitet står for døren, skal der ryddes op, så den næste kan overtage arbejdspladsen. Men en mere sammenhængende tid til egen disposition kan gøre problemet mindre, men fjerner det ikke. I bund og grund er undervisningsforpligtelsen for stor. Så enkelt er det. Tænk engang hvor meget det kunne have lettet på undervisningsforpligtelsen, hvis kommunens skattelettelse til borgerne var blevet brugt til at nedsætte det pligtige undervisningstimetal. Så var vi landet på ca. 23,5 lektion pr uge. 4

5 For det andet er der med den nye folkeskolereform sat større fokus på elevernes udbytte af undervisningen. Nu skal eleverne i 8. klasse være lige så dygtige som eleverne var i 9. klasse var førhen. Inklusionsdagsordenen fortsætte, hvilket stiller yderligere krav til en velforberedt undervisning. Hertil kommer den øgede samarbejdsforpligtelse både omkring de inkluderede elever, men også med andre personalegrupper f.eks. i forbindelse med den understøttende undervisning. Så ja, det er galt med 2 lektioner mere om ugen. Vi slynger om os med visioner for folkeskolen, strategiplaner og politikker, incitamentsstruktur og sammenlægninger til større enheder for at skolevæsnet skal blive så godt og effektivt som muligt. Men hvad er det vi står tilbage med? En hverdag, hvor det psykiske arbejdsmiljø er under et voldsomt pres. Det er desværre ikke et særsyn, at kolleger bryder sammen, fordi mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde ikke er tilstede. Det er her de gode kolleger, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten skal hjælpe med at samle deres kollega op. Og heldigvis har de fleste et netværk, der kan træde til når filmen knækker. Vi har i mange sammenhænge bedt om at få en sygestatistik for lærere og børnehaveklasseledere. I pressen har vi kunne læse om et stærkt stigende sygefravær i visse kommuner og selvfølgelig har vi også en interesse i at se, hvordan det ser ud i Nordfyns kommune. Disse tal har vi indtil nu ikke kunne få. Både direktør, skolechef og økonomichef har forsikret os om, at vi nok skal få tallene lige så snart, de er tilgængelige. Vi efterspørger tallene jævnligt og venter og venter og. Jeg undre mig over, hvorfor vi ikke kan få de oplysninger. Indenfor undervisningsområdet kan vi se, at sygefraværet er steget, men tallene omfatter også andre faggrupper end vores, så hvordan sygefraværet er fordelt på faggrupper, kan vi ikke se. I Område-MED for undervisning har vi et mål om, at sygefraværet skal ned på 6,9 dage pr år pr medarbejder. Måltallet blev sat i 2012 og var 1 dag lavere end det gennemsnitlige fravær på det tidspunkt. I dag er det faktiske tal på 14,7 dage for alle medarbejdere indenfor Område-MED for undervisning. Altså over det dobbelte af, hvad måltallet er. Der er 572 ansatte indenfor området fordelt på mange forskellige personalegrupper. Set hen over året, har der også været mere opmuntrende begivenheder. Vores lokale pensionistforum, der består af Hans Kappel, Finn Søberg, Else Andersen og Lone Green fra kredsstyrelsen har gennemført 2 arrangementer. Først var det en heldagstur til Roskilde den Første stop var på det ombyggede Sinatur Hotel Storebælt, hvor der blev serveret morgenbuffet. Herefter gik turen til Vikingeskibsmuseet, hvor der var en rundvisning med efterfølgende frokost. Dagen blev sluttet af i Roskilde Domkirke, hvor der også var en rundvisning. Det andet arrangement var et eftermiddagsforedrag på Vissenbjerg Storkro, hvor Christiane Hach fortalte om livet i en præstegård i det tidligere DDR. Dette arrangement var som sædvanligt i samarbejde med Vestfyns- og Vends Herreds Lærerkredse. 5 I januar måned blev der gennemført en trivselsundersøgelse for samtlige af kommunens ansatte. Resultatet af denne undersøgelse er endnu ikke gjort op og bearbejdet.

6 I det forpligtende kredssamarbejde på Fyn er der et underudvalg for pensionister. Hver af de 6 lærerkredse på Fyn har to pladser her. Finn Søberg og Keld Tygesen har deltaget i dette arbejde, men begge har nu valgt at trække sig. Det betyder, at der er to nye der kan komme til. Både Finn og Keld skal have mange tak for deres indsats i dette arbejde. For øjeblikket er Nordfyns kommune i gang med at forhandle en ny MED-aftale på plads med et forhandlingsudvalg bestående af organisationsrepræsentanter. Nordfyns Lærerkreds er med i dette arbejde. I kommunens budget er der indlagt en besparelse på dette område på kr. Om denne besparelse opnås er usikkert. Besparelsen ønsker kommunen opnået ved, at slanke MED-strukturen bl.a. ved at sammenlægge Område-MED for familie og Område-MED for undervisning. Begge udvalg ligger under samme direktørområde og der har været medarbejderrepræsentanter, der har siddet i begge udvalg. Samtidig ønsker kommunen, at der ikke er dobbelt repræsentation fra en personalegruppe i udvalgene. Som det er nu, sidder både formand og næstformand for Nordfyns Lærerkreds i Område-MED for undervisning. På skoleniveau ønsker kommunen, at det lokale MED-udvalg på medarbejdersiden består af de tillidsvalgte, der er på skolen. Dvs. valgte arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter for de personalegrupper, der er på stedet. Det er fortsat således, at der ikke kan være flere ledelsesrepræsentanter end medarbejderrepræsentanter. Når dette Medlemsnyt bliver udsendt, er medlemsdebatten om OK15 i fuld gang. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad der er overenskomststof og hvad der ligge udenfor overenskomsten. I grove træk er overenskomstforslaget delt i to: arbejdstid løn Hvad angår arbejdstiden fik vi ikke det vi gik efter. Vi ønskede en fælles arbejdstidsaftale, men det kunne KL ikke gå med til. Som vi får det forelagt, var det finansminister Bjarne Corydon, der satte en kæp i hjulet for den del af overenskomsten. Resultatet blev så, at KL og LC skrev ind i overenskomsten, at parterne kunne konstatere, at det ikke lykkedes at opnå enighed om en ny arbejdstidsaftale. Derfor reguleres arbejdstiden for lærere m.fl. fortsat efter Lov 409 vedtaget af Folketinget den Dvs. at vi stemmer ikke om Lov 409 idet den ikke er en del af overenskomsten. Til gengæld er der 15 punkter som parterne kunne blive enige om vedr. arbejdstid. KL s tidligere bandbulle mod aftaler på arbejdstid er ophævet. Løndelen indebærer at der er et løntrin til alle. Dog er en del af denne lønstigning betalt med tillægget for udfasning af 60-årsreglen der bortfalder. På lønsedlen hedder det Centralt lærertillæg. Der er en ændring af specialklassetillægget og andre tillæg. Dette er mere udførligt beskrevet andre steder. Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse er enige om at anbefale et ja til overenskomsten. Kredsstyrelsen i Nordfyns Lærerkreds er enige i denne anbefaling. Men uanset om du stemmer JA eller NEJ så brug din stemme! 6

7 Regnskab for samt budget tal i kr. Regnskab 2014 Budget 2014 Forslag til budget 2015 Indtægter Kontingent , Adm. Særlig fond , Refusion AKUT , I alt , Udgifter Styrelsesudgifter , TR udgifter , AMR-udgifter 6.676, Medlemsudgifter , Administration , Personaleomkostninger , Diverse , I alt , Renter 5.046, Årets resultat overskud , Regnskab for Særlig fond 2014 Indtægter - tal i kr. Husleje ,00 Renter 2.471,11 i alt ,11 Udgifter Administration ,00 Gebyr 1.000,00 Skatter og forsikringer 9.533,89 Forbedringer 9.423,84 I alt ,73 Årets resultat før afskrivning ,62 Årets afskrivninger ,00 Årets resultat ,62 Bankkonto ,63 Vurdering af Vestergade ,48 Hele regnskabet for 2014 og budgettet for 2015 kan ses på kredsens hjemmeside: 7

8 Til pkt. 6 Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til kredsen Styrelsen foreslår et frikøbstimetal på nettotimer, en stigning på 62 timer i forhold til nuværende frikøb. Timerne fordeles blandt styrelsesmedlemmerne ved konstituering og opgavefordeling. Styrelsen ønsker bemyndigelse til i perioden frem til næste generalforsamling, at kunne ændre frikøbstimetallet, hvis vilkår for fællestillidsrepræsentanten ændres. Styrelsen foreslår, at kontingentet til lokalkredsen pr for fraktion 1, 2 og 4 fortsætter uændret året ud. Kontingent pr : Fraktion 1 og 2: 151 kr./måned opkræves månedsvis Fraktion 4: 40 kr./måned opkræves én gang årligt Kontingentet kan reguleres igen med KL s sædvanlige pris og lønfremskrivning pr. 1. januar Hertil kommer kontingent til DLF centralt og evt. konfliktkontingent. I tidens strøm Der går gennem tiden en strømning, som ikke kan dø, af arbejdets sang og af tankernes spirende frø Hvert et slægtled skal finde sin vilje sit håb og sin tro - finde vejen derhen hvor dets fremtid og lykke kan gro Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp - som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid for at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid Vil du møde de børn af vor tid som har fremtiden med i tro på at børnenes drøm kan bli virkelighed Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav Der er meget som splitter i tiden og vejen er lang Der er kræfter som truer selv arbejdets brusende sang I en brændende verden hvor mennesker sulter ihjel kan vi vise, vi alle har ansvar for mer end os selv Lad os glæde os over det udsyn, vort arbejde gi r ved en daglig forening af gamle og nye værdier Vi har skabt Danmarks Lærerforening så lad os stå ved: Der hvor menneskets værd bli r forsvaret må vi være med. Musik og tekst: Gudmund Auring Nordfyns Lærerkreds Vestergade 3 Særslev 5471 Søndersø mobil: Mail: Hjemmeside: Kontorets åbningstid: mandag - torsdag: kl fredag: i øvrigt efter aftale.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Kredsen er vært ved et let tragtement kl. 16.30 forud for generalforsamlingen

Kredsen er vært ved et let tragtement kl. 16.30 forud for generalforsamlingen MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2016 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Torsdag den 17. marts 2016 kl. 17.00 på Havrehedskolen, afd. Havrehed Dagsorden: Kredsen er vært ved et let tragtement kl. 16.30 forud

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016 GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

MEDLEMSNYT. Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds. Kreds 83 Marts Torsdag den 16. marts 2017 kl på Søndersøskolen.

MEDLEMSNYT. Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds. Kreds 83 Marts Torsdag den 16. marts 2017 kl på Søndersøskolen. MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2017 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Torsdag den 16. marts 2017 kl. 17.00 på Søndersøskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK

VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK 1 NAVN OG FORMÅL: Foreningens navn er Personaleforeningen i Topdanmark. Foreningen er en sektion af Forsikringsforbundet, og har til formål at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Pkt. 64 Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Sagsnr. 243463 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 22. december 2017 TR-udsendelse nr. 28: 17/18 Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Møde for nye kandidater til de forskellige

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde:

Den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde: Skriftlig beretning 2016. Folkeskoleloven blev vedtaget. Med en længere skoledag skal det faglige niveau løftes, med anderledes og mere spændende undervisning. Politikerne fortæller aldrig, at finansieringen

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere