DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 43 de Beretning om Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg eg Landerupgaard % for Kjøbenhavn. Trykt hos J. H. Schultz

4

5 Flakkebjerg Aaret 1906 har for Anstalten været et Normalaar, hvad Elevernes Forhold angaar. Adskillige har forvoldt os Sorger og Bryderier; men den langt overvejende Part har opført sig godt. Jeg har omstaaende fremført enkelte Eksempler fra Malefikanternes Lejr for atter at vise, hvilke vanskelige Børn vi arbejde med. Mod Angreb udefra har vi haft stor Støtte i Omegnens forstaaende Befolkning og i vore egne Elever, der, hvad Børnenes Behandling angaar, ikke har kunnet indse det begrundede i disse Angreb. Uden nævnte Støtte vilde vort i Forvejen vanskelige Arbejde ogsaa have været aldeles umuligt. Udefra og ikke indefra kom i 1906 som i visse andre Aar de største Vanskeligheder. Anstalten opnaaede Stat sanerkendelse som Opdragelsesanstalt af strængere Art og Forstanderen kongelig Stadfæstelse. Det er mig en kær Pligt at bringe Anstaltens Overbestyrelse og alle Anstaltens Venner en hjærtelig Tak for al den Støtte og Velvilje, der er ydet og udvist mod os og vore Elever. Elevantallet paa Anstalten udgjorde: Den 1ste Januar Optagne i Aarets Løb Udtraadte i Aarets Lob 14 altsaa tilbage 31 /

6 4 De nyoptagne Elever hørte hjemme: i Odense Amt 3 i Aalborg 3 i Ribe 3 i Ringkøbing var fra Købstadkommuner. 8 var fra Landkommuner. Deres Alder ved Optagelsen: mellem Aar var konfirmerede før Optagelsen. Af de nyoptagne 10 Drenge havde 5 forhen væ-ret anbragte i Anstalter. Ved Konfirmationen i Foraaret 1906 blev 7 Drenge konfirmerede, og de 6 blev 1ste Maj anbragte ved Landvæsenet i Anstaltens nærmeste Omegn; medens 1 Dreng, der altid havde vist sig meget vanskelig, foreløbig blev tilbage paa Anstalten for senere at anbringes i Smedelære. Af de 6 Drenge har de 5 hidtil opført sig godt, 3 af dem endog saa godt, at de respektive Husbonder har udtalt, at bedre Drenge har de aldrig haft. Den 6te, Nr. 1612, fra en Landkommune i Fyn, har et frygteligt Sind, der, som det synes, med ligestore Mellemrum giver sig Udslag i desperate Handlinger, som han bagefter, naar han falder i Ro, inderlig fortryder. Han har, naar Ondskaben kom over ham, i Blinde hugget om sig med Knive og Grene og, hvad han tilfældigvis kunde faa fat paa. Da han havde været i Tjeneste i ca. 3 Maaneder, erklærede Husbonden, at han ikke turde have ham i Gaarden, da han truede alle og var i allerhøjeste Grad umedgørlig. Dertil kom, at han havde begaaet et mindre Tyveri og adskillige Gange været beruset. Jeg kørte straks til Husbondens Gaard,

7 5 traf Drengen og sagde til ham, at han maatte følge med hjem, da han ikke passede, hvor han var, men at han ingen Straf skulde faa. Han blev nu atter aldeles desperat og forsøgte at gøre en Ulykke, der dog blev afværget. Nu tog Øvrigheden sig af ham; han sad arresteret i nogen Tid, til han fik sin Dom, blev betinget benaadet og derefter atter anbragt her paa Anstalten. I Arresten opførte han sig ikke godt; han truede Arrestforvareren og var i det hele taget brutal. Her paa Anstalten er han ganske medgørlig, er en dygtig Arbejder, men er øjensynlig klar over, at han under friere Forhold ikke kan beherske sit Sind. Den syvende Konfirmand, Nr. 1625, fra en Købstadkommune i Østjylland, er velbegavet, men har som forannævnte Nr et ustyrligt Sind. I sin Tid gjorde han sig skyldig i Brandstiftelse, men blev betinget benaadet. Da hans Rygte her i Egnen derfor ikke var godt, blev vi enige om, at han skulde anbringes i Smedelære i en anden Egn, og vi havde Tilsagn fra en Smedemester, der senere vilde tage ham i Lære. I Vintertiden havde han ret frie Tøjler og blev skaanet for Markarbejde mod at være Pigerne behjælpelig m^d Gulvvask og lignende; men Lejlighed gør Tyve, og en Dag saa han sit Snit til at tilvende sig nogle Klæder, der tilhørte min Søn, forsvandt og naaede Hjemmet. Yi fik ham dog ved Politiets Hjælp straks tilbage og kort efter anbragt i den omtalte Smedelære. I Sommerhalvaaret 1906 var 6 ukonfirmerede Drenge anbragte i Sommertjeneste. De 4 opførte sig rosværdigt, den ene ganske godt, og én maatte tages tilbage, da han gik ind gennem Naboens Vindue og tog to Lommeure, der hang paa Væggen. Hans Bedrift blev dog straks opdaget, og han maatte op med Urene, der ikke havde taget nogen Skade. Man vil lægge Mærke til, at af de i 1906 optagne 10 Elever var de 8 konfirmerede før Optagelsen, og det vil forstaas, at saadanne gamle Drenge ikke er de bedste at arbejde med. Det er naturligvis deres Tilbøjelighed til Tyveri og Vagabonderen, der særlig har voldt os Kvaler. De kan ikke finde sig i et regelmæssigt Liv, selv om de maa indrømme, at de har det godt. Nr. 1661, 16 Aar gi. fra en Kobstadkommune i Nordjylland, kom her til Anstalten

8 (i i Efteraaret Han havde været paa et Optagelseshjem, men var bortgaaet derfra, havde gjort sig skyldig i Cycletyveri, men var betinget benaadet. Han var i legemlig Henseende ualmindelig godt udviklet, men doven og ligeglad. I Januar Maaned lob han til Korsør, men blev straks bragt tilbage. Paaskedag løb han atter sammen med en anden Jyde, Nr. 1658, der ved sin Yagabonderen og sit trodsige Sind havde gjort sig umulig paa en jysk Opdragelsesanstalt, hvor han tidligere havde været anbragt. De to Drenge gik til Kobenhavn, hvor Nr. 1658, der var sulten og omfodet efter Turen, selv meldte sig til Politiet, medens Nr fik Arbejde hos en Fisker i Valby. Efter nogle Ugers Ophold der tog han til Sverig og derfra til Helsingør, hvor han tilegnede sig nogle Klædningsstykker, blev anholdt og atter bragt her tilbage. Ved Midsommertid bortgik han atter sammen med Nr. 1658; i Haslev skiltes deres Veje. Nr sluttede sig under falsk Navn til et omrejsende Beriderselskab, men var saa uheldig at blive genkendt og anmeldt af en af Anstaltens ældre Elever, og saa A^ar den Kunstnerbane foreløbig afbrudt. Nr tog Plads i Roskilde, hvor han trods alle Eftersøgninger opholdt sig i længere Tid, indtil han efterat have gjort sig skyldig i Tyveri og Dyrplageri fandt det raadeligst at forsvinde. Derefter dukkede han op i Jylland, og efter ny Tyverier havnede han i Arresten, hvor han sad i længere Tid, da han ikke vilde ud med Sandheden. I et Brev fra vedkommende Herredsfoged skildres Nr i alt andet end smukke Farver. Da der ikke var mindste Udsigt for os til at faa noget godt ud af ham, tog Fængselshjælpen sig af ham. De sidste Oplysninger om ham fik jeg gennem»politiefterretninger-, hvori han efterlyses som flygtet fra Fængselshjælpens Optagelseshjem i Husum. En ydergt vanskelig og mærkelig Karakter har Nr. 1664, 16 Aar gi. fra en Landkommune i Jylland. Som ganske ung løb han 7 Gange fra sit Hjem, hvorefter han blev anbragt i et Optagelseshjem. Fra dette bortløb han ogsaa mange Gange og blev saa anbragt i en bekendt Opdragelsesanstalt af mildere Art; men Zigøjnernaturen fornægtede sig ikke, og efter at være bortgaaet fra Anstalten 6 Gange havnede han i Marts 1906 paa Flakkebjerg. Her gik det

9 7 godt til langt ind i Sommeren, men saa løb han en skøn Morgen og skjulte sig i et Stykke Rug, hvor vi ved Middagstid fandt ham. I Oktober Maaned bortgik han atter, naaede Hellerup og anholdtes der. I Vinterhalvaaret , da han gik til Konfirmationsforberedelse, holdt han sig i Ro, blev konfirmeret og 1ste Maj 1907 anbragt i Tjeneste hos en særdeles flink Gaardejer i en Naboby. I de første Uger besøgte han os af og til og var meget fornøjet med Forholdene. 2den Pinsedags Aften var han atter paa Anstalten, var glad og fornøjet og fik ved Bortgangen lidt Lommepenge. Han gik dog ikke tilbage til Husbonden, men tog Vejen mod Næstved og dryssede om i nogle Dage, til han blev anholdt i Nærheden af Præstø. Det blev telefonisk ordnet saaledes, at en Betjent fra Præstø skulde bringe Nr til Næstved, hvor en Lærer herfra skulde tage imod ham og føre ham tilbage til Anstalten. Overfor den Betjent, som anholdt ham, udtalte han sig truende og erklærede, at han vilde gøre Ulykker, og i Toget mellem Næstved og Flakkebjerg gentog han sine Trusler. Han erklærede, at han havde haft det godt saavel hos Husbonden som paa Anstalten, og at Grunden til hans Forhold maatte søges i hans eget Sind; men saaledes var han nu engang. Paa Vejen fra Flakkebjerg Station til Anstalten gik han foran Læreren og støttede sig til en temmelig tyk Stok. Pludselig vendte han sig og bibragte med Stokken den intetanende Lærer et saa kraftigt Slag i Panden, at en stiv Filthat flækkedes, og der fremkom en Bule i Panden af Størrelse som et Hønseæg. Efter dette Attentat maatte Læreren, der heldigvis ikke besvimede, tage alvorligt fat paa Knægten for at faa ham til Anstalten. Nu er Nr her hjemme og er som altid mellem»perioderne«den omgængeligste, høfligste og mest lydige Dreng. Jeg har omtalt Nr saa udførligt og fulgt ham i 1907, for at man kan se, hvilke vanskelige Emner vi maa arbejde med, og som sikkert de allerfleste vilde betakke sig for at have med at bestille. Jeg ved selvfølgelig, at mange gerne vilde give os gode Raad med Hensyn til Behandlingen af Børnene; men Teori er ét, Praksis et andet. Jeg kan ikke gaa videre i Detailler angaaende Drengenes Opførsel, men kun tilføje, at vi ogsaa har haft stor Glæde

10 8 af mange Elever. De søger til os baade unge og gamle og betragter Anstalten som deres Hjem. Sundhedstilstanden har i 1906 været særdeles god. Jeg vil slutte med en dybtfølt Tak til alle Anstaltens Funktionærer og særlig til d'hrr. Lærere Nielsen og Andersen for trofast og godt Samarbejde. Redegørelse for Legaternes Fordeling i 1906 vedlægges. Legaternes Fordeling i A. Hr. Borgmester, By- og Herredsfoged Kr. Kr.Ø. Sagers Legater, tilsammen i Kapital Kr., hvoraf Renten aarlig udgør 132 Kr., og hvoraf tilfalder Flakkebjerg L. N. Hvidts Minde skænket til: Nr. 1597, fra en Landkommune paa en af Smaaøerne, 15 Aar gi., konfirmeret i Foraaret 1906, anbragt ved Landvæsenet , fra en Landkommune i Vestjylland, 16 Aar gi., konfirmeret i Foraaret 1906, anbragt ved Landvæsenet. 8. 2) Biskop Mynsters Minde skænket til: 1301, Bagerkusk, 29 Aar gi., Understøttelse , Tjenestekarl, 22 Aar gi., Understøttelse 11-3) Overpræsident Kjærulffs Mi il de skænket til: 473, Arbejdsmand, 50 Aar gi., Understøttelse S* 1421, Arbejdsmand, 27 Aar gi., Understøttelse *

11 9 B. Hr. Kammerherre, Lehnsgreve Lerches Kr. Kr. 0. Legat, i Kapital 2,500 Kr., hvoraf Renten aarlig udgør 100 Kr., hele Beløbet tilfalder Flakkebjerg skænket fil: Nr. 248, Murer, 60 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 40 Aar gi., Understøttelse , Tjenestekarl, 50 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 45 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 41 Aar gi., Understøttelse , Fodermester, 36 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 28 Aar gi., Understøttelse , Skrædersvend, (Dragon) 22 Aar gi., Understøttelse... t , Tjenestekarl, (Dragon) 21 Aar gi., Understøttelse , Tjenestekarl, 19 Aar gi., Opmuntring 7. Til Fievernes Juletræ C. Hr. Konsul Jul. Edv. Hvidts Legat til Kr. Kr. 0. Minde om Faderen L. N. Hvidts Fødselsdag den 27de Oktober 1777, i Kapital 10,000 Kr., hvoraf Renten aarlig udgør 450 Kr., hvoraf tilfalder Flakkebj erg 180 skænket til: Nr. 43, Skovarbejder, 76 Aar gi., Understøttelse , Stenhugger, 60 Aar gi., Understøttelse At overføre

12 10 Kv. Overført Nr. 381, Børstenbinder, 52 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 47 Aar gi., Understøttelse , Skovarbejder, 44 Aar gi.. Understøttelse , Arbejdsmand, 45 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 40 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 38 Aar gi., Understøttelse , Jernbanearbejder, 38 Aar gi.. Understøttelse , Arbejdsmand, 36 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 27 Aar gi., Understøttelse , Smaahandler, 31 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 26 Aar gi., Understøttélse , Jordbruger, 22 Aar. gi., Opmuntring 1500, Fotograf, 25 Aar gi., Opmuntring 1518, Smed, 25 Aar gi., Opmuntring. 1538, Tjenestekarl, 25 Aar gi., Opmuntring , Tjenestekarl, 20 Aar gi., Opmuntring , Tjenestekarl. 23 Aar gi., Opmuntring 1567, Tjenestekarl. 22 Aar gi., Opmuntring. 1576, Tjenestekarl, 22 Aar gi., Opmuntring... At overføre

13 11 Kr. Kr. O. Overført Nr. 1577, Tjenestekarl. 19 Aar gi., Opmuntring , Tjenestekarl, 19 Aar gi., Opmuntring , Tjenestekarl, 22 Aar gi., Opmuntring , Tjenestekarl, 20 Aar gi., Opmuntring , Tjenestekarl. 18 Aar gi., Opmuntring , Maskinlærling, 16 Aar gi., Understøttelse D. Hr. Justitsraad, Birkedommer Beclis Kr. Kr. 0. Legat af 18de November 1881, i Kapital 500 Kr.. hvoraf Kenten aarlig udgør 20 Kr.; deraf tilfalder Flakkebjerg 10 skænket til: Nr. 1284, Skomagersvend, 32 Aar gi., Understøttelse E. Hr. Justitsraad, Forstander C. C. Møllers Kr. Kr. 0. Legat, i Kapital 2,300 Kr., hvoraf Kenten udgør aarlig 92 Kr., hele Beløbet tilfalder Flakkebjerg Nr. 17, fhv. Malermester, 82 Aar gi., Understøttelse , fhv. Lærer ved en Biskole, 75 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 59 Aar gi.. Understøttelse , Lygtetænder, 62 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 40 Aar gi., Understøttelse

14 12 F. Elev af Flakkebjerg,.Johan Carl Torsten- Kr. Kr. 0. sens Legat, i Kapital 200 Kr., hvoraf Renten aarlig udgør 8 Kr., hele Beløbet tilfalder Flakkebjerg 8 skænket til: Xr , Arbejdsmand, 23 Aar gi., Understøttelse (T. Det af en unævnt (Pastor B.) stiftede Legat, Kr. Kr. 0. i Kapital 000 Kr., hvoraf Renten aarlig udgør 24 Kr., hvoraf tilfalder Flakkebjerg 12 skænket til: Nr. 719, Cigarmager, 43 Aar gi., Understøttelse , Tjenestekarl, 22 Aar gi., Opmuntring H. Gaver til Elevernes Juletræ Kr. 0. Fra Lollands Spare- og Laanebank i Nakskov Kammerherre E. Vedel, Sorø 10. Fru Majorinde M 10. M. 10. x 5. - Stationsforstander Petersen, Flakkebjerg 3. Organist Fr. Fribert i Kobenhavn 2. Venner af Anstalten i Kobenhavn 50. Apotheker Chr. Lassen i København 10. Lehnsgreve Lerches Legat Afgivet fil Juletræet paa Landerupgaard 40. Til Juletræet paa Flakkebjerg, Rest i Foruden ovenanførte Pengegaver kommer endvidere: Fra Leverandører i Slagelse, d'hrr. Isenkræmmer H. Werner og Købmand G. A. Hoffgaard, stor Rabat ved Indkøb af Genstande til Juletræet og til Brug i Juletiden.

15 13 Hr Manufakturhandler Fr. Lauritzen, Slagelse, skænkede os forskellige Manufakturvarer, og Anstaltens Ven i Skelskør, Hr. Klasselotterikollektør Aug. Madsen betænkte os atter i 1906 med Bøger til Drengenes Bibliotek. Hr. Bryggeriejer G. Harboe, Skelskør, sendte os ekstra godt Juleøl, og fra Fru Hofjægermesterinde J. de Neergaard, Gyldenholm, fik vi som Gave et prægtigt Juletræ. For alle de mange og gode Gaver bringer jeg herved Drengenes og min hjerteligste Tak. Flakkebjerg Opdragelsesanstalt i Juli J. (.'hr. Mortensen.

16 Landerupgaard. Naar jeg skal give en Redegørelse for vor Virksomhed lier paa Landerupgaard i det sidstafvigte Aar, da maa jeg først sige, at vi fremdeles har haft Følelsen af, at vi lever under den Overgangstilstand, som er skabt ved Loven af 14. April 1905 om Behandlingen af forsømte Børn. Ganske vist er begge Søster-Anstalterne paa Flakkebjerg og Landerupgaard blevne anerkendte i Henhold til Lovens 27 som Anstalter, hvor Yærgeraadene kan anbringe Børn, og vor Anstalt vil blive regnet mellem de strængere Anstalter, d. v. s. for vanskeligere Børn. Men alligevel: for en saadan Anstalt, som den, der af Staten er ved at blive indrettet paa Braaskovgaard mellem Horsens og Vejle i Henhold til Lovens 28, og som er beregnet paa at optage det allervanskeligste Stof, er traadt ud i Virkeligheden, og før det viser sig, hvilken Virkning hele Værgeraads-Institutionen efter Haanden vil faa, og hvorledes den i Loven forudsatte Klassificering af de forsømte Børn kan gennemføres af Overværgeraadet før vil den fremtidige Stilling heller ikke klare sig for os. Saa meget kan jo siges, at herefter vil vel nok som hidtil enkelte Forældre henvende sig direkte til os om Optagelse af et Barn, og Sogneraadene kan ligeledes som hidtil direkte uden at gaa gennem Værgeraad og Overværgeraad anbringe Børn her af Forældre, som er under Fattigforsørgelse, og som selv samtykker i Anbringelsen. Men ellers vil vi jo kun faa de Børn, om hvis Anbringelse Overværgeraadet tager Bestemmelse, og som efter først midlertidig at have været underkastet en Prøve

17 15 paa et Optagelseshjem, regnes for egnede for en Anstalt som vor, eller som fra en mildere Anstalt maa overflyttes til en s trængere. Hvorledes alt det vil komme til at se ud, naar Ordningen en Gang er ført ud i Livet, hører som sagt Fremtiden til. Derfor er det en Overgangstid, og dette bliver det saa meget mere, som det vel ogsaa er rimeligt, at der, som det blev berørt under Finanslovsbehandlingen i afvigte Yinter, vil blive truffet en ny Ordning med Hensyn til vore Anstalters Stilling, ikke mindst i Forholdet til Staten. Et er jo imidlertid, hvad vi, der staar som Ledere af Opdragelsesanstalter, føler og ser, et andet er jo selve Virksomheden overfor de os betroede Børn, der har gaaet og uden Afbrydelse maa gaa sin Gang trods alt det uklare med Hensyn til Fremtiden. Ja ganske vist er Arbejdet gaaet sin Gang i det gamle og jævne Spor i det rundne Aar, men jo heller ikke uden at være mærket af de Vanskeligheder og Sorger, som vist slet ikke kan tænkes ikke at møde en Gerning som vor; og blandt andet bereder jo Rømningsforsøgene os stadige Bryderier, og de Drenge, som indlader sig derpaa, kan jo vel nok paa en vis Maade slippe nogenlunde lempeligt derfra, naar de ikke ligefrem har naaet at gøre sig skyldige i noget, som Øvrigheden maa tage sig af, men dybere set sætter det dog altid sine Mærker og gaar ikke af uden, at de lider Fortræd derved; det er, som sættes de stadig tilbage i Forhold til at naa det Maal, som det er værd at stræbe efter. Men lykkeligvis er der jo ogsaa Opmuntringer og Glæder, som heller aldrig har været skilte fra vort Arbejde; og vi ønsker jo kun derved at blive styrkede til at holde ud med Haab mod Haab, og vi ønsker at faa en lykkeligere og lykkeligere Haand til at gribe ind, til at retlede det forvildede og hjælpe det forsømte, som betroes os. %

18 16 Tallet paa vore Elever udgjorde: 1ste Januar I Aarets Lob udtraadte 22 I Aarets Løb indtraadte: Fra Købstadkommuner 4 Landkommuner 1 ved Overværgeraadet 5 ved Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse.. 4 ved Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning 3 17 Tilbage i Anstalten ved Aarets Udgang 65 Af de ny indtraadte Elever horte hjemme: I Kobenhavn og Frederiksberg 13 - den øvrige Del af Sjællands Stift 4 Deres Alder ved Optagelsen var følgende: mellem Aar / 48 Over Sundhedstilstanden har vi fremdeles lykkeligvis kun Grund til at glæde os, og intet Dødsfald er indtraadt. Det maa vel ogsaa enhver, som ser vore Bygninger, faa Indtryk af, at vore Drenge lever under fortrinlige hygiejniske Forhold. Af ukonfirmerede Elever var der i 1906 anbragt 11 i Sommertjeneste, for hvilke Vidnesbyrdet lød saaledes: 2 udmærket godt, 6 meget godt, 3 mindre godt:

19 17 Af disse sidste 3 bortgik en af sin Tjeneste og gjorde sig skyldig i Tyveri; han blev dog betinget benaadet mod at blive i Anstalten til sit 18. Aar. ' &MI I Foraaret 1906 konfirmeredes 15; deraf blev de 14 anbragt ved Landbruget og en i Smedelære; af disse gik 2 imidlertid bort fra Tjenesten; den ene dog saaledes, at lian uden at have gjort sig skyldig i noget ulovligt kom tilbage til sin Husbond, som gerne vilde have Drengen; han vilde ogsaa gerne være der, og han har opført sig godt siden. Den anden gjorde sig skyldig i Tyveri, men det gik ham dog, som den ukonfirmerede, hvorom ovenfor er talt. Om vort Forhold til de udtraadte Elever har jeg naturligvis intet egentlig nyt at melde. Huset vedbliver jo at staa aabent for dem, og baade ældre og yngre tyer stadig tilbage hertil, vi vil jo gerne række dem en hjælpende Haand, hvor der trænges, og saavidt vi formaar. I sidste Henseende maa vi jo skønne meget paa de Velgørere, som ved at betænke Anstalterne med Legater, har sat os i Stand til ofte under særlig vanskelige Forhold for vore gamle Jostersønner at kunne yde dem en meget kærkommen Hjælp. Vi har som sædvanlig haft Gæster, der ønskede paa nært Hold at faa Indtryk af vor Virksomhed. Men det ligger i denne Sammenhæng nær at nævne en Mand, nemlig Hr. Overretsassessor Brun; som virksom Formand i den ovennævnte Forening af 1837 har han ofte været os en kærkommen Gæst, og vi har altid følt i ham at have en Ven af Anstalten. Naar der nu i Henhold til den oftnævnte Børnelov skulde vælges udnævnt en Overinspektør for samtlige af Staten anerkendte Virksomheder for forsømte Børn, kunde det kun glæde os, at Valget faldt paa ham. Og ikke mindre, end vi før har budt ham velkommen som Gæst, har vi i 1906 budt ham velkommen som Tilsynsførende. Lærer J. C. Andersen er stadig en tro og forstaaende Medarbejder; Lærer Østergaard, hvem vi skønnede paa, søgte og fik Ansættelse i Folkeskolens Tjeneste efter Sommerferien. I hans Sted er traadt Lærer Stephansen, som vi ikke mindre har Grund til efter hvad vi hidtil har set 2

20 18 at være glade ved. I den store Bedrift har vi en paalidelig Hjælper i Forvalter Bundgaard, der nu i 5 Aar har virket hos os. Til de her nævnte og til vore andre daglige Medhjælpere, ja til enhver, som paa en eller anden Maade yde os en tit haardt tiltrængt og ofte saa god Hjælp, vil vi gerne bringe vor Tak for Aaret, som gik. Men sidst og ikke mindst vil og maa jeg bringe den hojtærede Overbestyrelse min Tak for al forstaaende Støtte og venlig Imødekommenhed ogsaa i Aaret Regnskab over Legaternes Uddeling i A. Hr. Borgmester, By- og Herredsfoged Sagers Kr. Kr. 0. Legater, tilsammen i Kapital 3,300 Ki, hvoraf Renten aarlig udgør 132 Kr. Hers; tilfalder Landerupgaard 80. ^ 1) L. N. Hvidt s Minde, uddelt til: Nr. 1740, 15 Aar gi., fra København, konfirmeret i Foraaret 1906 og derefter anbragt i Smedelære ) Biskop Mynsters Minde, uddelt til: Nr. 806, Arbejdsmand, 39 Aar gi., Understøttelse 1327, Jernbanearbejder, 29 Aar gi., Undeistøttelse > 1467, Fabriksarbejder, 26 Aar gi., Understøttelse 1567, Snedkersvend, 22 Aar gi., Understøttelse ^ 3) Overpræsident Kjærulffs Minde, uddelt til: Nr. 679, Fiskehandler, 42 Aar gi., Understøttelse! At overføre

21 19 Kr. Kr. 0. Overført T r. 1019, Arbejdsmand, 34 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 26 Aar gi., Understøttelse B. Konsul Edv. Julius Hvidts Legat til Minde Kr. Kr. 0. om Faderen, L. N. Hvidts Fødselsdag den 27de Oktober 1777, i Kapital 10,000 Kr, hvoraf Renten aarlig udgør 450 Kr. Heraf tilfalder Landerupgaard 270. uddelt til: r 458, Fodermester, 50 Aar gi., Understøttelse , Barber, 44 Aar gi, Understøttelse , Fodermester, 42 Aar gi, Understøttelse , Arbejdsmand, 43 Aar gi., Opmuntring _ 5 981, Cigarmager, 38 Aar gi, Understøttelse , Husejer, 34 Aar gi., Understøttelse , Depotarbejder, 33 Aar gi., Understøttelse , 'Arbejdsmand, 34 Aar gi.,- Understøttelse , Fodermester, 35 Aar gi., Bryllupsgave , Fyrbøder, 33 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 34 Aar gi., Understøttelse , 'Depotarbejder, 31 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 26 Aar gi., Bryllupsgave " , Arbejdsmand, 29 Aar gi., Opmuntrin g 10. At overføre

22 20 Kr. Kr. 0. Overført r. 1327, Banearbejder, 29 Aar gi., Understøttelse Bager, 29 Aar gi., Uderstøttelse , Portør, 28 Aar gi., Opmuntring , Fodermester, 33 Aar gi., Understøttelse , Fodermester, 29 Aar gi., Understøttelse , Arbejdsmand, 29 Aar gi., Understøttelse , Handelsmand, 29 Aar gi., Understøttelse _ , Tjenestekarl, 25 Aar gi., Understøttelse , Fabriksarbejder, 27 Aar gi., Understøttelse , Fodermester, 22 Aar gi., Bryllupsgave , Soldat, 21 Aar gi., Understøttelse , Soldat, 22 Aar gi., Understøttelse , Snedkersvend, 22 Aar gi., Understøttelse , Snedkerlærling, 17 Aar gi.. Opmuntring ' 1749, Tjenestedreng, 16 Aar gi., Opmun- 9 tnng C. Justitsraad, Birkedommer Bechs Legat af Kr. Kr. O. 18de November 1881, i Kapital 500 Kr., hvoraf Renten aarlig udgør 20 Kr Heraf tilfalder Landerupgaard 10. uddelt til: Nr 661, Statshusmand, 47 Aar gi, Opmuntring

23 21 D. Det af en unævnt (Pastor B ) stiftede Legat Kr. 0. i Kapital 000 Kr., hvoraf Renten aarlig udgpr 24 Kr. Heraf tilfalder Landerupgaard 12. uddelt til: Nr 1507, Snedkersvend, 22 Aar gi, Understøttelse E. Forstander Andreas Christian Kjærulff Kr Kr. 0. Møllers Bryllupslegat, i Kapital 500 Kr., hvoraf Renten aarlig udgør 20 Kr. Hele Beløbet tilfalder Landerupgaard 20. uddelt'til: Nr 1544, Arbejdsmand, 22 Aar gi, Bryllupsgave Gaver til Elevernes Juletræ i 1906 Kr. 0. Fra Flakkebjerg Opdragelsesanstalt 40. et besøgende Selskab Hr Gaardejer J Kring, Velling 2. Hr Maskinmester Petersen, Landerupgaard *. 2. Hr Læge Lakjær, København 25. Hr. Forvalter F. Bundgaard, Landerupgaard. 2. Hr. Købmand Fred. Neckelmann, Kolding Hr. Værkejer C. Buck, S. Vilstrup 3. Hr. Grosserer L. Berléme-Nix, København Hr. Lærer J. C. Andersen, Landerupgaard Hr. Dyrlæge.1. Schmidt, Kolding 4. Hr. Forstander A. Møller, Landerupgaard Fru Anna Moller, Landerupgaard Endvidere er modtaget som Gave til Juletræet: Fra Hr. Apotheker Chr. F. Nielsen i Kolding Lakrits og Peber X

24 W..H.W mrnw 22 mynter i Æsker til alle Eleverne, Hr. Boghandler P. Blicher i Kolding forskellige Bøger og Prospektkort, Hr. Købmand Niels Lund i Kolding forskellige Godter og Juletræspynt, Hr. Musikhandler Hannibal Marcus i Kolding Mundharper, Enkefru Hers i Kolding 1 Daase Brystsukker, Hr. Handelsgartner S. Hahn Møller i Assens 10 Ivr. til den flinkeste Elev, Hr. Lærer A. J. C. Bro i Saxkøbing 2 Boger til den flinkeste Elev i hver Klasse og fra en tidligere Elev i Anstalten 2 Bøger til den flinkeste og den yngste Elev. Min bedste Tak for disse velkomne Gaver bringer jeg enhver af Giverne. Landerupgaard Opdragelsesanstalt, i Juni A. Møller

25 Idet Overbestyrelsen udsender nærværende Aarsberetning og i øvrigt, henholder sig til de tvende Beretninger fra Forstanderne og den efterstaaende Oversigt over Anstalternes Regnskab, skal man særlig fremhæve, at der i det forløbne Aar er indtraadt en væsentlig Forandring i Anstalternes hele Stilling, idet begge Anstalter paa Andragende ere godkendte af Justitsministeriet som Opdragelsesanstalter for særlig vanskelige Børn i Henhold til Lov af 14de April 1905 om Behandling af forbryderske og forsømte Børn og unge Personer, hvorhos de tvende hidtilværende Forstandere, A. Møller for Landerupgaard og I. C. Morteasen for Flakkebjerg, have erholdt kongelig Stadfæstelse som saadanne. Som Følge af denne ministerielle Godkendelse ere begge Anstalter for Fremtiden undergivne de ved den nye Lov foreskrevne Regler for saadanne Opdragelsesanstalter. Af executores testamenti i Kong Christian den Niendes Dødsbo er der tillagt Landerupgaard Opdragelsesanstalt en Gave paa 1,500 Kr., for hvilken Overbestyrelsen aflægger sin erkendtligste Tak, ligesom vi bringer en fornyet Tak til Anstalternes Velgørere, til Regering og Rigsdag, til Kommuner og andre Autoriteter saavelsom til de mange Private, der atter i det forløbne Aar have ydet saa betydelige.bidrag til Anstalterne. En særlig Tak bringes det Schultz'ske Bogtrykkeri, som uden Vederlag har trykt denne Aarsberetning. ' Naar den foreliggende Aarsberetning bliver den sidste, der fremkommer fra den nuværende Overbestyrelse^ er Grunden dertil den gennemgribende Forandring i Anstalternes hidtidige Stilling, som den fornævnte Lov af 14de

26 24 April 1905 har ført med sig. Efter at Anstalterne son; ovenfor anført have erholdt den ministerielle Godkendelse, som økonomiske Hensyn gjorde det til en Nødvendig«at søge opnaaet, er deres tidligere Karakter som helt private Institutioner ophørt, idet det hele overordnede Tilsyn med dem er henlagt til Statsmyndigheder og Reglerne for deres Indretning og Styrelse foreskrives af Staten. Medens vi anse det for særdeles heldigt, at Staten omsider selv har paataget sig den vigtige Opgave, som hidtil væsentlig har været overladt til privat Forsorg, er det voropfattelse, at der under de saaledes forandrede Forhold ikke længere er nogen naturlig Plads for en Overbestyrelse som vor, hvis Opgave det nærmest har været at føre det nu til Staten henlagte overordnede Tilsyn. Som Følge af denne Betragtning henstillede vi det under 6te November 1906 til Justitsministeriet, om samme ikke maatte finde Anledning til paa Statens Vegne at overtage Anstalterne, idet disse tillige med samtlige dem tilhørende Midler efter vor Formening bedst vilde kunne overgives i Statens Værge med Sikkerhed for deres Anvendelse overensstemmende med det Formaal, hvortil de ere skænkede. Da der i sidste Rigsdagssamling ikke blev taget nogen Beslutning i Anledning af denne vor Henvendelse til Ministeriet, henstod Sagen saaledes fremdeles paa det uvisse, og der kunde hengaa lang Tid, inden endelig Afgørelse om Statens Overtagelse af Anstalterne blev truffen; for at imidlertid Overbestyrelsens Medlemmer ikke skulde nødsages til fremdeles i længere Tid at røgte et Hverv, som de alle paa Grund af de forandrede Forhold forlængst havde ønsket at fratræde, henvendte Overbestyrelsens Formand sig med Justitsministerens Billigelse til Overværgeraadet, for ved dettes Medvirkning at søge dannet en ny Bestyrelse, som i Samarbejde med Overværgeraadet kunde fortsætte Anstalternes Drift i det hidtidige Spor. Resultatet af denne Henvendelse blev, at Overbestyrelsen først supplerede sig med fire nye Medlemmer, nemlig to boende i København, de Herrer Kriminalretsassessor Cold og Overretssagfører E. Trolle, samt to for Sagen interesserede Mænd, bosiddende i Nærheden af henholdsvis Flakkebjerg og Landerupgaard, de Herrer Caardejer, Folketingsmand Rasmus Andersen, Tranderup,

27 25 og Provst A. Hey, Alminde, hvorefter den hidtidige Overbestyrelses samtlige Medlemmer i et den 3dje September d. A. afholdt Møde fratraadte, medens samtidig de fire nyvalgte Medlemmer konstituerede sig som Overbestyrelse med Kriminalretsassessor Cold som Formand og Overretssagfører Trolle som Kasserer. Af Hensyn navnlig til, at den hidtidige Overbestyrelse havde besluttet at nedlægge sit Hverv, indgav Forstander Mortensen paa Flakkebjerg og hans Hustru under 10de Juni d. A. Andragende om Afsked fra deres Stillinger fra den 1ste November d. A. at regne, og dette Andragende bevilligede Overbestyrelsen under særligt Hensyn til, at Forstanderens Stilling ved den mod ham rettede, efter Overbestyrelsens Mening ubeføjede, systematiske Forfølgelse var bleven saaledes undergravet, at dette kunde befrygtes at blive til Skade for Anstaltens hele Virksomhed; af Anstalternes Midler bevilgedes der dem begge en passende Pension.

28 Regnskab Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg og Landerupgaard for Aaret sultak^r- Cllkelte AnStalters Drift har S ivet pigende Re- A. Flakkebjerg. Indtægt: u n i n ror Sæd, Smør, Kreaturer m. m Kr. 0, Plejepenge og Sommerløn m. m. for Eleverne. 4, Udgift: Husholdningen Brændsel og Belysning 1, Elevernes Beklædning Undervisningen Bygningernes Vedligeholdelse Vogne, Seletøj, Maskiner, Avls- og Haveredskaber o. des! Besætningen 3,569." 08 10, At overføre... 17, ,147.67

29 27 Kr. 0. Ivr. 0. Overført Kunstgødning, Grundforbedring, Beplantning og Sædevarer Skatter og Afgifter Lønninger 5, Lægehonorar, Medicin o. desl Konfirmationshonorar, Offer og Tavlepenge Salmebøger, Skudsmaalsbøger, Fotografier og Smaagaver Politiassistance, Erstatninger og Omkostninger ved Desertioner Kontorudgifter og Rejseudgifter... " , Tab..". 14, B. Landerwpgaard. [ [ n d t æ g t: Kr. 0. For Sæd, Smør m. fl. 'Produkter, Kreaturer m. m. 45, Leje, Jordafgift o. desl Plejepenge, Sommerløn m. m. for Eleverne... 12, , U d g i f t: Kr. 0. Husholdningen 7, Brændsel og Belysning 5, Elevernes Beklædning 4, Undervisningen 1, Bygningernes Vedligeholdelse 5, Vogne, Seletøj, Avls- og Haveredskaber o. desl 2, Smederiet Besætningen 23, Kunstgødning, Plantning, Grundforbedring og Sæde varer 4, At overføre. 7756, ,281.39

30 28 Kr. 0. Kr. 0. Overført... 56, , Skatter og Afgifter 1, Lønninger 7, Lægehonorar, Medicin o. desl Konfirmationshonorar, Offer og Tavlepenge Salmebøger, Skudsmaalsbøger, Fotografier og Smaagaver Politiassistance og Omkostninger ved Desertioner Kontorudgifter og Rejseudgifter , Anstalternes samlede Driftsregnskab. Tab... 9, Indtægt: Kr. 0. Renter af Anstalternes Fonds 6, Renter af Anstalternes Kassebeholdning Gaver og Statstilskud ifølge efterstaaende Fortegnelse 14,213. Af Justitsministeriet til Dækning af Omkostningerne ved Transport af deserterede Elever , Udgift: Kr. 0. Flakkebjergs Driftstab 14, Landerupgaards Driftstab 9, Prioritetsr nter 4,290. Udbetalt Livrenter og Understøttelser 200. Uddelte Legatrenter paa Flakkebjerg Uddelte Legatrenter paa Landerupgaard 392. At overføre... 29, ,061.90

31 29 Kr. 0. Kr. 0. Øverført... 29, , Overbestyrelsens Kontorudgifter, herunder Trykning, Indbinding og Fremsendelse af Aarsberetningen for , Altsaa Underskud... 8, tormuen udgjorde ved Aarets Begyndelse ifølge Kr. 0. forrige Regnskab 182, og naar herfra trækkes ovennævnte Underskud, stort 8, bliver Anstalternes Formue herefter den 31te December , i hvilken Henseende henvises til efterfølgende Statusopgørelse. Status pr. 31te December Ejendommene med Bygninger, Inventar, Besætning og Beholdningen: Kr. Kr. 0. a. Flakkebjerg ansat til 50,000 Der hæfter paa Ejendommen Gæld til Konsul Edv. Kr. Jul. Hvidts Legat 10,000 og til Statskassen (rentefrit) 10,000 20,000 30, b. Lauderupgaard ansat til 211,000 Der hæfter paa Ejendom- Kr. men Gæld til Sparekassen for København og Omegn. 60,000 til Vemmetofte Kloster.. 36,000 og til Statskassen (rentefrit) 115, ,000 At overføre... 30,

32 30 Kr. 0. Overført... 30, Kassebeholdningen: i Sparekassen og hos Hovedkassereren... 3, Fonds: i Henhold til efterstaaende Specifikation.. 166,501. OS 199, Herfra maa drages: a. Udlægaf Forstanderen paa Flak- Kr. O. kebjerg 2, b. Udlæg af Forstanderen paa Landerupgaard 23, , Formue...173, Specifikation over Anstalternes Fonds. Den 31te December A. I Bestyrelsens Besiddelse: 43^ pct. Panteobligationer i Flakkebjerg (Hvidts Kr. p. Legat) med Rente fra u / , pct. jyske Købstad Kred'itf. Oblig. med Rente fra pct. Københavns Husejer Kreditkasse Oblig. med Rente fra , pct. Østifternes Kreditforen. Oblig., 7de Serie, med Renter fra x / , pct. Panteobligationer: Kr. 0. Gaardejer Søren Kjær, Bjerrisgaard 16,000. Gaardejer N. P. Christoffersens Enke 8, ,000. med Rente fra u / l ^2 pct. konv. Københavns Kreditforen. Oblig. med Rente fra 1 / ,400. At overføre... 56,500.

33 31 Kr. 0. Overført... 56,500. 3Yi pct. vest- og sønderjyske Kredit- Kr. 0. forenings Oblig., 1ste Serie, med Rente fra n / Vi , X A pct. vest- og sønderjyske Kreditforenings Oblig., 5te Serie, med Renter fra n / , ,000. 3Vi pct. jyske Landejendomsbesidderes Kreditforen. Oblig., 5te Serie, med Rente fra u / ,800. 3^2 pct. Landmandsbankens Hypothek Oblig. 1ste Serie, med Rente fra 1 / ,400. 3^ pct. uopsigelige Statsobligationer med Rente fra n / ,000. 3Mi pct. jyske Husmands Kreditforen. Oblig. med Rente fra 1 / ,000. 3y 2 pct. nye jyske Købstads Kredit- Kr. 0. foren. Oblig., 1ste Serie, med Rente fra n / ,000. sy 2 pct. nye jyske Købstad Kreditf. Oblig., 2den Serie, med Rente fra , , pct. Østifternes Kreditforen. Kr. 0. Oblig., 5te Serie med Rente fra n / , X A pct. Østifternes Kreditforen. Oblig., 6te Serie, med Rente fra , ,100. Aktier i Nationalbanken med Udbytte for 1906 ~ Aktier i Rosenborg Brøndanstalt med Udbvtte for ,900. At overføre ,900.

34 32 Kr. 0. Overfort...141, B. Indestaaendei Overformynderiet: Kr. 0. Legat efter Enkefru Djørup 1, Grosserer Heymann Enkefru Knudsen 22, , , Det bemærkes, at Renten af de af Enkefru Djørup legerede, endnu i Overformynderiet indestaaende, 1,500 Kr., oppebæres direkte af andre Legatarer for deres Livstid. Fortegnelse over Legater skænkede Anstalterne: Kr. 0. Tugthusfange Johan Frederik Kløves Legat... 3,800. Jomfru Henriette Augusta Ernsts Legat 2,000. Grosserer W. P. Hevmanns Legat 600. indestaaende i Overformynderiet. Etatsraad M. B. Nygaards Legat 10,000. Borgmester, Byfoged Sagers 3 Legater 3,300. Kammerherre, Lehnsgreve Lerches Legat 2,500. Veksellerer Nathan Hartvig og Hustru Betty Hartvig, født Herschell's Legat 2,000. De tvende Brødre M. D. B. og A. F. Høhnes Legat 9,900. Enkefru Margrethe Kirstine Jacobsens Legat.. 8,000. Konsul Edv. J. Hvidts Legat»Til Minde om den 27de Oktober 1777'. 10,000. Enkefru Knudsen, født Krintz's< Legat 22, indestaaende i Overformynderiet. Fru Thalia Djørup, født Lindahl's Legat 4,000. hvoraf 1,500 Kr. indestaar i Overformynderiet til Rentenydelse for en anden.»en Unævnts«Legat Justitsraad, Birkedommer Bechs Legat

35 Pastor J. R. Tørsleff og Hustru U. C. Tørsleff, Kr. 0. født Tolstrup's Legat 4,0(30. Justitsraad C. C. Mollers Legat 2,300. Johan Carl Emilius Thorstensens Legat 200. Gehejmekonferensraadinde Kjærulffs Legat... 6,000. Ritmester, Baron Juel Brockdorffs Legat 99, Forstander A. C. K. Møllers Bryllupslegat Fru Anna Susanne Juliane Møller, født Christensens Sølvbryllupslegat 500.

36 Fortegnelse over Bidragydere i 190(i. Landerup- gaard. ^'lakkebjerg. Kr. Kr. Gave fra Hans Majestæt Kong Christian den IXdes Dødsbo» 1,500 Hans Majestæt Kongen» 300 Statskassen, ordinært 1,600 2,400 ekstraordinært» 1,600 Københavns Kriminal- og Politiret» 4,000 De^Spannjerske Legater Aarhus Aintsraad» 100 Aarhus Byraad» 50 Adler B. D., Grosserer 10» Adolph, Fr., Etatsraad, Grosserer» 20 Andersen, Dyrlæge, Gimlinge pr. Slagelse. 5 >; Ballerup-Maaløv Sogneraad pr. Ballerup..» 20 Bentzen, N. C. C., Kontorchef, København» 4 Berléme-Nix, Grosserer, København...» 4 Berléme-Nix, Professor, Dr. med., Læge, Lille Næstved» 10 At overføre ,508

37 35 Landerup- gaard. Flakkebjerg. Kr. Kr. Overført... 2,115 10,508 Blicher, P., Boghandler, Kolding» 4 Bloch, Enkefrue, Fredericia» 4 Bloch, A., Forstander, Roskildehvile...» 4 Bloch, C., Direktør, Fredericia» 4 Borch, C. S., Købmand, Kolding» 4 Borch, E. A. & Co., Købmand, Kolding..» 4 Brandt, Klædefabrikant, Odense» 10 Brockenhuus-Schack, Enkegrevinde....10» Bræstrup, A. C., Byfoged, Politimester, Helsingør 10» Buchardt, A. D. & Søn, Grosserer, Kolding» 4 i Castenschiold, Kammerherre, Borreby... 10» Christensen, J. J., Købmand, Kolding..» 4 Christgau, Købmand, Kolding» 4 Christiansen, Alf., Købmand, Skelskør.. 5» Drewsen, E., Froken 10» Egebjerg Sogneraad pr. Nykøbing p Sjælland» 10 Ehnhus, C. L., Læge, Odense» 6 Fabricius, Godsejer, Lyngbygaard pr. Slagelse 10» Friis, 0., Læge, Skelskør 4» Fyens Stifts Sparekasse» 200 Gisselfeld Kloster» 40 Glahn, Pastorinde 10» Haas, Enkefrue, Kolding» 4 Halsted-Aunede Sogneraad pr. Nakskov 10 Hannover, Etatsraadinde, Frederiksberg 4» Hansen, Kammerraadinde, Henneberg Ladegaard pr. Kolding» 2 At overføre.., 2,188 10,82G 3*

38 3 ti Landerup- gaard. Flakkebjerg. Kr. Kaikar, Præst, Lyngby ' Kolding Sparekasse Kragh, J. F.1 Præst, Guldbjerg pr. Nyborg. Køster, Læge, Flakkebjerg Lauritzen, Th., Købmand, Slagelse... Leneth, J. P. & Søn, Jærnstøber, Kolding Liebe, Gehejmekonferensraadinde Lose, Th. & Co. (Grosserer F. Hee), København Kr. Overført... Hansen, Fabrikant, Kolding Hansen, Th. V. L., Lic. theol., Præst, S. Østrup pr. Otterup Harboe, Frue, Skelskør Harboe, Bryggeriejer, Skelskør Harboe, Fr., Brænderiejer, Skelskør... Harmsen, Møileejer, Fredericia Hauberg, Etatsraadinde, Frederiksberg. Helmer, Hospitalsforstander, Slagelse... Henriques, A. R., Grosserer, København Henriques, Martin, Vekselmægler, København Hersom-Bjerregrav Sogneraad pr. Holstebro Hobro Sparekasse Hunseby Sogneraad pr. Maribo Hvidt, E., Frue, København Højetaastrup Sogneraad Juhl, Proprietær, Sønderbygaard pr. Fredericia. Jyderup-Holmstrup Sogneraad pr. Jyderup Jørgensen, J. M., Købmand, Fredericia... 2, » »! 10 10» 10 5» »» 50» 10» 20 10»» 4 y> 4» 10 5» T> At overføre... 2,287 11,050

39 37 Lauderup- gaarcl. Flakkebjerg. * Kr. Kr. Overført.. 2,287 11,050 Lotz, Købmand, Skelskør 2 Lund, Niels, Købmand, Kolding» 4 Lyngbye, H. P. J., Etatsraad,Grosserer, København Madsen, H. P., Apoteker, Assessor pharm., 20 København.. Madsen, Aug., Klasselotterikollektør, Skel 4 skør 4 # Mahler, Mægler, Skelskør 3 y> Marcus, H., Musikhandler, Kolding...» 4 Meding, Frue, Skelskør 2 Meyer, Harald, Revisor, København... 5 Muller, Apoteker, Kolding» 4 Møller, L. 0., Præst, Gyllinge pr. Odder..» 10 Neckelmann, Manufakturhandler, Kolding Neergaard, C. A. D., Hofjægermester 4 Gyldenholm pr. Slagelse 10» -Nielsen, Chr. F., Apoteker, Kolding...» 4 Nygaard, Etatsraad, Godsejer, Sæby- 100 gaard, Ruds Vedbv 20» Obel, Tobaksfabrikant, Helsingør» 10 Odder Sogneraad 10 Paludan, Edv., Præst, Lindbjerg pr.ugløv y> 4 Petersen, E. N. C., Læge, Kolding» 4 Piper, Enke efter fhv. Bagermester, København 5 > Plum, født Hoppe, Frue, København....» 4 Quistgaard, V., Godsejer, Gerdrup pr. Skelskør 10» At overføre... 2,348 11,236

40 Landerup- gaard. Flakkebjerg. Kr. Kr. Overført«.. Raaschou, C. F., Frue, København Rasmussen, P., Møller, Halkevad Ringkøbing og Omegns Sparekasse Rink, Apoteker, Helsingør Roskilde Byraad Salomon, E. B., Thehandler, København. Schack, Blikkenslagermester, Kolding.. Schwartz, J. C., Kunstdrejer, København Selde-Aasted Sogneraad pr. Skive Skanderborg Amtsraad Slagelse Sparekasse Stenmagle Sogneraad pr. Sorø Svallerup Sogneraad pr. Slagelse Sørensen, A. C., Tømrermester, Kolding.. Thirsted-Skørringe-Vejleby Sogneraad pr. Maribo Thymann, Skovridder, Petersværft pr. Vordingborg Tørsleff, H. J., Boghandler, Slagelse... Vallensbæk Sogneraad pr. Glostrup Vedel, Kammerherre, fhv. Amtmand, Sorø Vejle Amtsraad Vetterslev-Hømb Sogneraad pr. Ringsted Vig-Asminderup Sogneraad pr. Vig, Nykøbing p Sj - Wassard, C. S., Etatsraad, Overretssagfører, København Werner, H. E., Isenkræmmer, Slagelse. Will, Carl, Direktør, København Zahn, Prokurator, Kolding At overføre... 2,348 11, »» 50» 4 60» 2» 4» 4» » 100» 20 10»» 4 y> 10 4»» »» 150» 5» 10 10» 4 10» 4 2,405 11,798

41 39 Flakkebjerg. Landerupgaard. Brønderslev Overført... Sogneraad pr. Kr. Kr. 2,405 11, lait... 2, København i Overbestyrelsen for Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg og Landerupgaard i September Vitus Ingerslev, Justitiarius. F. A. Berléme-Nix, Dr. med:, Professor. H. P. J. Lyngbye, Etatsraad, Grosserer. C. S. Wassard, Etatsraad, Overretssagfører. C. J. Linnemann, Slotspræst. "V ed Revision af det af Kassereren aflagte samlede Regnskab har jeg intet fundet at erindre. København, den 10de September Harald Meyer.

42 *T ' ' ' " v, > «I

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N.

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Fr. Petersen matte erklære sig villig til at købe, herom

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere