Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050"

Transkript

1 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden at skulle mætte. Vi bliver rigere, og det betyder, at fødevareforbruget pr. indbygger vil stige. Stigende produktivitet og større høstudbytter er nødvendige for at imødekomme den fremtidige fødevareefterspørgsel. Alternativet er at inddrage mere jord i landbrugsproduktionen, ogdet kan gå ud over regnskove og miljøfølsomme områder. Vi skal også producere landbrugsafgrøder til energiformål. Samtidig vil fødevaremarkederne blvie mere ustabile, og vi vil givetvis opleve endnu flere fødevarekriser. - Landbrugsjord - hvor stort landbrugsareal er der i fremtiden? - Befolkningsvækst - Mindre landbrugsjord pr. person - Stigende produktivitet - Klimaforandringer - Vand som ressource - Ustabilitet - Nye fødevarekriser? - Landbrugsvarer: Fødevarer eller energi? - Hvor skal vi producere fødevarer fremover? - Økologi og/eller GMO - GMØ? - Argumenter for og imod GMO i økologi 1

2 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Introduktion Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. En række forhold vil påvirke den fremtidige fødevareforsyning, og der vil være et betydeligt pres på landbrugssektoren med henblik på at kunne forsyne befolkningen med fødevarer: - Frem til 25 vil der være mere end 1/3 flere mennesker på jorden at skulle mætte. - Verdens befolkning bliver (forhåbentligt) rigere og mere økonomisk velstillet, og det betyder, at fødevareforbruget pr. indbygger vil stige. - Bioenergi baseret på skov- og landbrugsproduktion vil også øge efterspørgslen efter landbrugsjord. - Byudvikling vil beslaglægge en stigende del af arealerne. - En stigende del af verdens landbrugs jord udpines eller ødelægges på grund af erosion, saltophobning m.m. Det medfører alt andet lige en mindre land brugsproduktion. - I i-landene vil en stigende del af landbrugsjorden blive reserveret til naturformål, ekstensive arealer, skovrejsning m.m., hvilket også vil reducere landbrugsproduktionen. - Stigende produktivitet og større høstudbytter er nødvendige for at imøde komme den fremtidige fødevareefterspørgsel. Væksten i høstudbytterne er imidlertid aftagende, og indsatsen inden for landbrugsudvikling og -produktivitet er aftagende. - En stigende del af verdens befolkning vil bo i byerne. Dermed skal landbrugsproduktionen pr. landmand stige betydeligt for at kunne sikre alle indbyggere tilstrækkeligt med fødevarer. - Alt ialt vil det være nødvendigt med en fordobling af verdens samlede landbrugsproduktion frem til år 25 for at kunne imødekomme efterspørgslen. I det følgende ses der nærmere på en række af disse udfordringer. Landbrugsjord - hvor stort landbrugsareal er der i fremtiden? I dag bliver ca. 12 pct. af verdens samlede areal brugt på planteproduktion - ialt 1,5 mia. ha.. D.v.s., at 12 pct. af arealet bruges på deciderede afgrøder - etårige eller flerårige. Umiddelbart kan det se ud som om, at der er store muligheder for at udvide landbrugsarealerne og dermed også landbrugs-produktionen fremover, jfr. figur 1. - De ændrede klimaforhold vil ændre dyrkningsvilkårene, men generelt vil det sandsynligvis medføre en faldende landbrugsproduktion. Nedgangen vil være størst, hvor problemerne i forvejen er mest alvorlige, nemlig i u-landene. 2

3 Figur 1. Verdens samlede landareal fordelt på nuværende anvendelse (211) Andet areal Landbrugsjord* Som det ses af figur 2, er det teoretiske potentiale for en udvidelse af landbrugsarealet fordelt meget ulige på de enkelte landområder. Figur 2. Teoretisk potentiale for udvidelse af arealet med landbrugsjord til planteproduktion Landbrugsjord Potentiel landbrugsjord Vedvarende græs og eng Transitionslande I-lande Skov * Landbrugsjord i omdrift og flerårige afgrøder Østasien Sydasien Kilde: Egne beregninger på grundlag af FAO (213) FAO vurderer således, at det areal, som i yderste tilfælde kan bruges til landbrugsafgrøder i form af planteproduktion, er 3 gange så højt som det nuværende landbrugsareal, nemlig 36 pct., jfr. FAO (29a). Dette er dog et noget teoretisk tal - af flere grunde. For det første er en stor del af det areal, som teoretisk kunne opdyrkes til landbrugsjord, så vigtigt for den økologiske balance og for CO 2 -balancen, at det ville være uforsvarligt at inddrage det i den almindelige landbrugsdrift. Regnskovene i Sydamerika og Afrika er eksempler herpå. For det andet findes den største del af det uudnyttede potentiale i Sydamerika og i Afrika syd for Sahara - områder, som ligger langt fra de store landbrugs-markeder, og som i høj grad mangler infrastruktur til at kunne udnyttes optimalt i en landbrugsproduktion i den nærmeste fremtid. Nærøst /Nordafrika Afrika syd for Sahara Sydamerika Anm: Den potentielle landbrugsjord er arealer, som i dag ikke er landbrugsjord, men som potentielt kan inddrages til normal planteproduktion Kilde: Bruinsma, J. (29) Mill. ha. I en anden undersøgelse af Ramankutty et al. (22) bliver det vist, at vi i dag dyrker ca. halvdelen af det areal, som er dyrkningsegnet. Det er dog værd at bemærke, at den halvdel, som potentielt kan opdyrkes, i dag især består af tropisk regnskov i Sydamerika og Afrika. Det vil i sagens natur være neget problematisk at opdyrke disse områder. Af disse årsager bør det have høj prioritet at øge høstudbytterne på det eksisterende landbrugsareal For det tredie skal der også fratrækkes de landbrugsarealer, som på grund af intensiv landbrugsudnyttelse ikke mere er egnede på 3

4 grund af saltophobning, vind- og vanderosion m.m. Igennem de sidste 5 år er mere end 2 mia. ha. landbrugsjord og skovarealer blevet udpint og er mere eller mindre ødelagt. Man regner med, at der årligt mistes 5-12 mill. ha. landbrugsjord som følge af ødelæggelse, jfr. Scherr, S. J. (1999). Det svarer til,3-1 pct. af verdens areal med landbrugsjord. Den hel eller delvise ødelæggelse af landbrugsjorden medfører, både at en del af landbrugsjorden ikke mere kan dyrkes, og at høstudbytterne på andre arealer falder betydeligt. Der er flere forskellige undersøgelser over konsekvenserne for den samlede landbrugsproduktion. Generelt antages det, at den hel eller delvise udpining og ødelæggelse af landbrugsjorden medfører et tab på omkring 1-15 pct. af verdens samlede landbrugsproduktion. For det fjerde vil der fremover være et stort behov for træproduktion. En fældning af store skovarealer med henblik på landbrugsproduktion vil dermed skabe nogle nye problemer og mangelsituationer. Endeligt for det femte vil det ikke være økonomisk rentabelt at udvide arealet med landbrugsjord i betydeligt omfang. Jorden er så dårlig, at der skal endog meget høje fødevarepriser til, før det kan betalte sig at dyrke jorden - og dyrkningsusikkerheden vil stadig være meget stor. På denne baggrund vurderer FAO (29a), at arealet med landbrugsjord i 25 kun vil være udvidet med 5 pct., svarende til 7 mio. ha. Dette tal dækker over en stigning i u-landene på 12 mio. ha. og en nedgang i i-landene på 5 mio. ha. Udvidelse af landbrugsarealet er således ikke alene nogen løsning på det fremtidige fødevareproblem. Det vil også være nødvendigt 4 at øge produktion på landbrugsarealet - der må altså ske betydelige produktivitetsstigninger. Befolkningsvækst Ifølge de seneste befolkningsprognoser fra FN forventes verdens samlede befolkning at stige fra 6,7 mia. i dag til 9,1 mia. i 25 - d.v.s. mere end en trediedel flere mennesker skal have mad hver dag. Befolkningsudviklingen er dog meget forskellig fra kontinent til kontinent. Også udviklingen i i- og u-landene er meget forskellig. FN forventer således en negativ befolkningsudvikling i både Europa og Japan frem mod 25. Næsten hele befolkningstilvæksten forventes derfor at ske i u-landene. I Afrika syd for Sahara forventes således en fordobling af befolkningstallet. Det betyder dermed også, at befolkningstallet stiger mest i de områder, hvor fødevaresituationen allerede i dag er mest kritisk. Det betyder også, at Afrika og Asien bliver langt mere dominerende som kontinenter, når man ser det rent befolkningsmæssigt, jfr. figur 3. Figur 3. Verdens samlede befolkning. Forventet udvikling frem til Mia. mennesker Europa Asien Amerika 1 Afrika Kilde: Egen fremstilling på grundlag af FAO (213).

5 Figuren illustrerer også, at befolkningsvæksten forventes at aftage i de kommende årtier. Den faldende vækst er dog ikke tilstrækkeligt til at forhindre, at der kan forventes at være ca. 2½ mia. flere mennesker om ca. 4 år. Man forudser dog, at væksten i verdens samlede befolkning vil aftage i de kommende år - i takt med stigende velfærd og uddannelse i især u-landene. Ikke nok med, at verdens samlede befolkning stiger dag for dag: Andelen af jordens befolkning, som er beskæftiget med at producere fødevarer, falder markant i de kommende år. I 25 forventes det, at 7 pct. af verdens samlede befolkning lever i byerne - i dag er tallet ca. 5 pct., jfr. figur 4. Figur 4. Bybefolkning i pct. af ialt Pct Verden ialt Europa Asien Amerika Afrika Kilde: FAO (213) samt egne beregninger. Den kraftigt stigende bybefolkning vil både beslaglægge mere landbrugsjord og øge forsørgerbyrden på de landmænd, som forbliver i landbruget. Begge dele vil lægge et pres på fødevareforsyningen fremover. Mindre landbrugsjord pr. person Gennem mange årtier har befolkningstilvæksten været langt større end væksten i landbrugsarealerne. Det medfører, at landbrugsarealet pr. person er vedvarende faldende, jfr. figur 5. Figur 5. Areal med landbrugsjord pr. indbygger i forskellige områder Ha. pr. indbygger,8,7,6,5,4,3,2,1 I-lande Hele verden U-lande Kilde: Egne beregninger på grundlag af FAO (213) Figuren viser, at landbrugsjord bliver en mere og mere knap ressource verden over. Det gælder især i u-landene, hvor befolkningstilvæksten er størst, og hvor det trods inddragelse af arealer til landbrugsproduktion forventes, at der kun er,15 ha. landbrugsjord til rådighed pr. indbygger i 25. I i- landene vil der være 2-3 gange så meget landbrugsjord til rådighed pr. indbygger. Ud fra et rent ressourcemæssigt perspektiv kan man således sige, at i-landene umiddelbart har de bedste komparative fordele til at producere landbrugsvarer. Det antyder også, at i-landene også fremover vil have en væsentlig rolle i at producere landbrugs- og fødevarer til den stadigt voksende befolkning. 5

6 Stigende produktivitet Befolkningstallet stiger langt mere end landbrugsarealet i de kommende år. Derfor må en stor del af den stigende fødevareproduktion komme fra stigende produktivitet. Inden for planteavlen skønnes det f.eks., at 9 pct. af produktionsstigningen skal komme fra stigende høstudbytter og mere intens produktion. Gennem adskillige årtier har der været en markant stigende produktivitet i planteavlen. Som følge af planteforædling, gødskning, driftsledelse m.m. har man år for år kunnet øge høstudbytterne. Udviklingen startede for alvor omkring 2. verdenskrig, og som figur 6 viser, har det medført en 3-5 dobling af hvede- og majsudbytterne i USA Figur 6. Kornudbytter i USA, Hkg pr. ha Anm: 3 års løbende gennemsnit Majs Hvede Kilde: Egen fremstilling på grundlag af USDA (213) og FAO (213) Ser man på udviklingen i USA over en meget lang periode - så man kan tage højde for tilfældige udsving nogle enkelte år - er der således intet der tyder på, at vi nærmer os en markant aftagende produktivitetsudvikling. Produktivitetsstigninger vil på et eller andet tidspunkt aftage, da der jo er en vis øvre grænse for den potentielle landbrugsproduktion. På det hele globale niveau har der også gennem de sidste mange årtier været stigende høstudbytter i det meste af verden, men produktivitetsvæksten er dog aftagende. I slutningen af 196 erne var der årlige gennemsnitlige udbyttestigninger på 3-4 pct i verdens samlede kornproduktion. Siden har der generelt været en faldende tendens, og i de seneste år er væksten nede på omkring 1 pct., jfr. figur 7. Figur 7. Årlig gennemsnitlig vækst i kornudbytterne i hele verden under ét, Pct. pr år Anm.: 5 års glidende gennemsnit Kilde: Egne beregninger på grundlag af FAO (213). Med den nuværende udvikling vil den lave produktivitetsvækst være en afgørende forhindring i at producere tilstrækkelige fødevarer til den voksende befolkning. Udviklingen afspejles af, at der i de seneste årtier tilsyneladende er en faldende interesse for at understøtte landbrugsudvikling i u-landene, herunder udvikle nye teknologier, bedre effektivitet målrettet netop u-landenes land- 6

7 brug. Dette er i skarp kontrast til, at netop investeringer i udvikling af u-landenes landbrug generelt giver meget store positive effekter. Klimaforandringer Klimaforandringer er en meget ukendt faktor i den fremtidige fødevareforsyning. Generelt forventes klimaforandringerne at få stor betydning for den fremtidige landbrugsproduktion. Landbruget er sandsynligvis det erhverv, som er mest følsomt over for klimaforandringer. Klimaforandringerne vil bl.a. give sig til udtryk i mere ekstreme klimaforhold. Perioder med tørke eller oversvømmelse vil således forekomme oftere. Netop tørke og oversvømmelse er de vigtigste grunde til, at der i perioder opstår akut fødevaremangel i områder i Afrika syd for Sahara og i Sydasien. Det viser således, at områder, hvor fødevareforsyningen i forvejen er kritisk, vil blive mest påvirket i negativ retning af klimaforandringerne. Man vurderer (FAO, 29b), at klimaforandringerne over en længere periode vil reducere landbrugsproduktionen i Afrika med i størrelsesordenen 15-3 pct. Nyere forskning viser, at verdens hvedeproduktion bliver hæmmet af klimaforandringerne. For hver grad temperaturen stiger, vil der blive produceret seks procent mindre hvede. En temperaturstigning på mindst 2 grader er næsten uundgåelig. Selv om man kan forædle sig frem til mere tolerante sorter og få bedre dyrkningssystemer, kan vi ikke helt undgå, at udbyttet generelt bliver lavere (Olesen, J., 215). Vand som ressource Sammen med jord er vand en meget vigtig ressource for den fremtidige fødevareforsyning. Imidlertid vil både klimaforandringer, industriel udvikling, inddragelse af marginale landbrugsjorder samt øgede krav til større høstudbytter lægge et betydeligt pres på vand-ressourcerne fremover. Det forventes dog, at de senere årtiers stigende anvendelse af vanding ikke kan fortsætte fremover. I i-landene vil landbrugsarealerne med vanding næppe blive forøget, mens der kun vil ske en mindre forøgelse i u-landene, jfr. figur 8. Figur 8. Landbrugsjord med kunstvanding, og skøn for 23 og 25 Mill. ha Hele verden Kilde: FAO (29a+213) I-lande U-lande Som det ses af figuren, forventes det, at væksten i u-landenes landbrugsarealer med kunstvanding vil aftage i de kommende år. Vand er mange steder den begrænsende ressource i u-landenes landbrug, og mere intensivt landbrug med højudbytte afgrøder vil forudsætte mere og mere vand i vækstperioderne. Ustabilitet EU s landbrugspolitik har gennem mange år sikret højere og mere stabile priser på EU s indre marked end på verdensmarkedet mere for nogle vareområder og mindre for andre. Dette er snart historie, for med liberaliseringer af landbrugsstøtten ikke bare i EU men i alle WTO-lande, kan man ikke mere i samme grad regulere markedet. 7

8 Man kan ikke mere gå ind på markedet og reducere prisudsvingene gennem oplagring og udlagring eller gennem styring af import og eksport. Derfor vil vi med al sandsynlighed også komme til at opleve betydelige prisudsving i de kommende år. Dertil kommer, at klimaforandringer vil medføre mere ekstreme vejrforhold, som også vil medføre større variationer i den årlige landbrugsproduktion verden over. Også inddragelse af nye marginale arealer til landbrugsproduktion vil bidrage til større variabilitet og usikkerhed i landbrugsproduktionen. Det er baggrunden for, at der må nye tiltag til, såfremt markederne skal stabiliseres. Forsikringsordninger, terminshandler, futures m.m. bliver således fremtidige instrumenter, som den enkelte landmand skal overveje. Alt ialt vil en række forhold tale for meget svingende priser fremover: Klimaforandringer og mere ekstremt vejr vil medføre mere ustabil og varierende planteproduktion rundt i verden. Dette vil også medføre større prisfluktuationer. Stigende efterspørgsel efter landbrugsvarer til både føde, foder og energiformål vil i sig selv betyde et stigende pres på markedet, som kan medføre situationer med underforsyning og dermed prisfluktuationer. Vandressourcerne bliver stadig mere knappe, og det øger risikoen for misvækst på grund af tørke, og det begrænser det landbrugsareal, som kan kunstvandes. Det kan også medføre en dårligere dyrkningssikkerhed. Fortsat handelsliberalisering vil i mange tilfælde medføre, at lande ikke kan stabilisere de indenlandske priser. Det betyder dog samtidig, at verdensmarkedet ikke mere bliver et dumping-marked, og dermed stabiliseres verdensmarkedspriserne. Prisudsving kan i praksis kun undgås, hvis staten eller EU griber ind (intervenerer) ved hjælp af oplagring, import- og eksportregulering m.m. Meget taler dog for, at hverken EU eller andre lande vil eller kan vende tilbage til tidligere tiders protektionisme. Andre forhold dog for mere stabile priser fremover: Stigende fokus på planteforædling inden for dyrkningssikkerhed, større vidensspredning, bedre infrastruktur og større international handel kan bidrage til en stigende prisstabilitet. Endeligt vil også den store politiske opmærksomhed på problemet og de konkrete politiske tiltag på området også kunne bidrage til at mere stabile priser. Risiko for nye fødevarekriser Uden at male skræmmebilleder kan vi godt frygte, at der vil opstå flere alvorlige fødevarekriser inden for de næste 4 år. Fødevarekriser i form af dramatiske prisstigninger på basale landbrugs- og fødevarer og efterfølgende fødevaremangel og sultproblemer har optrådt 3-4 gange i det seneste århundred. Hidtil har prisstigningerne været relativt kortvarige - ofte maksimalt 1-2 år, hvorefter markederne igen har stabiliseret sig. Der har således ikke været tale om vedvarende niveau-skift. Man kan karakterisere de hidtidige fødevarekriser som kortvarige prisbobler. Fødevarekriserne i 27-8 og igen i har også medført en debat om, hvordan vi undgår - eller begrænser - fremtidig fødeva- 8

9 rekriser. Fødevarekrisen vil derfor også fremover være på dagsordenen - især med henblik på at analysere, hvordan vi undgår en ny alvorlig krise. Samtidig har fødevarekriserne medført en debat og en række dilemmaer: En række politiske og moralske dilemmaer og spørgsmål er opstået i kølvandet på fødevarekrisen. Fuel vs. food - kan vi tillade os at bruge fødevarer til energi, når der mangler fødevarer, og folk dør af sult? Jord - til natur eller til fødevareproduktion? Skal vi opdyrke naturområder for at sikre en bedre fødevareforsyning? Fødevarer og ny teknologi. Skal vi tillade GMO for at producere flere fødevarer og skabe en bedre fødevareforsyning? Hvad er økologiens rolle i en verden, der efterspørger både bæredygtighed og vedvarende flere fødevarer? Fødevarepolitik og miljøpolitik. Hvordan skal man vægte miljø og fødevarer i en verden med fødevaremangel? Uanset dette er sandsynligt, at der vil opstå flere alvorlige fødevarekriser inden for de næste 4 år jfr. f.eks. FAO (29a). Vi står i en relativt sårbar situation med stadig meget små lagre, efterspørgselspres fra bioenergiområdet og en konstant voksende befolkning i verden samt negative klimaforandringer. Samtidig er der ikke udsigt til, at man fra f.eks. FN s side er indstillet på at opbygge bedre størpudelagre af bl.a. korn, som eller kunne være med til at stabilisere markederne og forhindre nye store fødevarekriser. Landbrugsvarer: Fødevarer eller energi? Landbrugets skal ikke blot producere fødevarer, men også i stigende omfang bioenergi. Der er flere årsager hertil: For det første er bioenergi et vigtigt politisk tiltag til at begrænse væksten i CO 2 - emissionen. CO 2 -besparelsen ved at producere ethanol ud fra korn er dog meget diskuteret og der er uenighed om den reelle effekt, men rent politisk og teknologisk lægges der betydeligt vægt på dette område. For det andet vil bioenergi reducere Vestens afhængighed af energiimport fra Mellemøsten og Rusland. Denne større uafhængighed er et væsentligt politisk motiv i bl.a. USA. For det tredie bliver det også ofte anført, at bioenergi giver landmændene et nyt produktionsalternativ og dermed og dermed også en bedre markeds- og afsætningssituation. Produktion af landbrugsafgrøder til bioenergi spiller allerede en betydelig rolle. Dette ses ud fra følgende nøgletal: - I USA bruges f.eks. ca. 5 pct. af majsproduktionen til bioenergi. - Bioenergiproduktionen beslaglægger i dag ca. 5 pct. af verdens samlede kornproduktion og 1 pct. af planteolieproduktionen FAO og OECD forudser, at verdens produktion af bioenergi i form af ethanol og biodiesel vil fortsætte med at sige i de kommende år, jfr. figur 9. 9

10 Figur 9. Verdens samlede produktion af ethanol og biodiesel, Mia. liter Ethanol Biodiesel Kilde: OECD-FAO (212) Det fremtidige omfang af bioenergi baseret på landbrugsprodukter er dog meget usikkert at vurdere - af flere grunde: For det første er prisforholdet mellem olie (energi) og korn (landbrugsprodukter) afgørende for den fremtidige udnyttelse af bioenergi. Dyr olie og billigt korn vil fremme bioenergi, men relativt høje kornpriser kan gøre bioenergi meget urentabelt - således som det sås under fødevarekriserne i 27/ 8 og igen i 21/11. Derfor kan det også forudses, at priserne på olie og korn i et vist omfang vil følges ad fremover. Olie- og kornpriser ser i stigende grad ud til at samvariere. Som det ses af figur 1, har prisen på hhv. olie og hvede udviklet sig meget i samme retning gennem det seneste årti. Figur 1. Udvikling i priser på hhv. råolie og hvede Hvedepris, US$ pr. ton Anm: Månedsdata Hvede Oliepris, US$ pr. tønde 18 5 Olie Kilde: Federal Reserve Economic Data (213) og USDA (213) For det andet vil bioteknologiske fremskridt også være vigtige - og en forudsætning for en stor udbredelse af bioenergi fremover. Anden-generations bioenergianlæg bliver sandsynligvis mere effektive og kan bidrage til at gøre bioenergien væsentligt billigere end i dag. Dertil kommer, at også affaldsprodukter og produkter, som ikke er deciderede fødevarer, kan bruges som råvarer i bioenergiproduktionen. Uanset dette vil råvareprodukter til bioenergiproduktionen næsten altid beslaglægge jord, som i større eller mindre omfang alternativt kunne bruges til landbrugs- eller fødevareformål. Dermed vil bioenergiproduktion direkte eller indirekte - mere eller mindre synligt - konkurrere med landbrugsog fødevareproduktion For det tredie er den fremtidige miljø- og klimapolitik en ukendt men vigtig faktor. Et stærkt politisk ønske om at begrænse de 1

11 menneskeskabte temperaturstigninger vil fremme udviklingen af alternative energikilder, og her er bioenergi et vigtigt alternativ. Det er i den sammenhæng også ukendt men vigtigt, i hvilket omfang man vil subsidiere bioenergi, og hvormeget samfundet vil betale for det reducerede CO 2 -udslip, som bioenergi medfører. Hvor skal vi producere fødevarer fremover? Der er generelt enighed om, at de er brug for en betydelig vækst i verdens samlede fødevareproduktion i de næste årtier. Nulvækst-ideerne findes reelt ikke mere. Der er også en generel erkendelse af, at da landbrugsjorden er begrænset, må den stigende fødevareproduktion især komme via bedre effektivitet og mere intensiv landbrugsproduktion. I mange år har ekstensivering, braklægning, skovrejsning og naturgenopretning været på dagsordenen, og det kan også være udmærkede goder i et velfærdssamfund med fødevarer nok, og med ressourcer til overs til også at investere i natur. Spørgsmålet er ikke, om vi skal have en betydelig vækst i den samlede landbrugs- og fødevareproduktion. Spørgsmålet er mere, hvor og hvordan produktions-stigningen skal foregå. Rent logisk bør produktionsstigningen finde sted, hvor den kan foregå mest effektivt og bæredygtigt. Det vil sige, hvor man nemmest og billigst kan øge produktionen med færrest omkostninger og mindst mulig skade på miljøet. Produktionsstigningen skal uden tvivl i vid udstrækning finde sted i u-landene. Landbruget i u-landene har langt lavere høstudbytter, så potentialet for at øge produktionen er relativt stort i u-landene. Samtidig vil behovet for fødevarer stige mest i u-landene, og det er også her, at sultproblemerne opstår. Stigende fødevareproduktion tæt på de fattigste u-lande er derfor essentielt. Det vil dog være naivt blindt at afvise, at i- landene også skal udvide produktionen. Produktionsudvidelse kan i mange tilfælde finde sted i i-landene. Landbrugsjord er en relativt stor ressource i i-landene ca. dobbelt så stor som i u-landene målt i forhold til befolkningens størrelse. I-landene har derfor ressourcerne som jord, teknologi og know-how til at kunne producere landbrugsvarer på en ressourcemæssig og bæredygtig måde. Kompetencerne til at producere fødevarer på en bæredygtig måde, som i høj grad bliver en vigtig parameter, findes i i-landene, og den kan og skal spredes til u-landene, i det omfang det er muligt. At fordoble landbrugsproduktionen på 4 år er en krævende udfordring, som vi ikke blot kan overlade til u-landene at udfylde på deres faldende og relativt begrænsede landbrugsareal. Der er netop ikke brug for nogen ny-kolonialisme på dette område..hvis u-landene via overførsel af viden og kapital fra i-landene kan stå for en stor del af den fremtidige stigning i landbrugsproduktion på en effektiv og bæredygtig måde, er det optimalt. Hvis omvendt u-landene kun kan øge landbrugsproduktionen på en ikke-bæredygtig eller ineffektiv måde, hvis fødevareforsyningen bliver voldsomt ustabil, dyr eller mangelfuld, eller hvis u-landenes landbrugsproduktion forhindrer en økonomisk udvikling af andre sektorer i landet ja, så har i-landene absolut et yderligere ansvar i den fremtidige globale fødevareforsyning. Danmark har også et ansvar med hensyn til at få udviklet, spredt og anvendt viden på landbrugsområdet i u-landene. Danmark kan fungere som laboratorium for landbrugsudvikling og bæredygtig produktion baseret 11

12 på den store viden, der er opbygget omkring den danske fødevaresektor. Figur 11. Andel af officiel udviklingsstøtte til landbruget Konkrete tiltag Det er ikke nemt at opstille garanterede løsninger på at sikre den fremtidige fødevareforsyning i Verden. Dels er der mange usikkerheder, dels er der mange forhold, der påvirker fødevaresituationen. Derfor er der brug for flere forskellige tiltag på én gang. Trods disse komplekse forhold kan der opstilles en række konkrete tiltag: Pct. Store udsving i landbrugspriserne og nye fødevarekriser bør begrænses, da de medfører en uheldig turbulens, uforudsigelighed og ofte en dårligere fødevareforsyning. Der er flere måder, hvorpå man kan reducere disse udsving. En løsning er at opbygge internationale stødpudelagre af korn, som kan sælges, hvis der er tegn på prisstigninger. Lageropbygningen kan ske på flere måder: De enkelte lande kan forpligte sig til at foretage en vis lageropbygning, eller det kan ske direkte i FN-regi. En bedre landbrugsudvikling i u-landene er en af nøglerne til at begrænse omfanget af en ny fremtidig fødevarekrise. Konkret skal i-landene øge udviklingsbistanden med henblik på at udvikle landbruget, landbrugsproduktionen, landbrugsmarkederne samt teknologi og effektivitet i landbrugssektoren. Se f.eks. Godfray, H. Charles J. et al. (21). Det er bemærkelsesværdigt, at verdens samlede udviklingsbistand til landbruget har udgjort en faldende andel de seneste årtier. Selv om der i de allersenbeste år igen er en lille stigning, udgør den kun 4-5 pct. af den samelde udviklingsbistand, jfr. figur Kilde: OECD (212) samt FAO (29a) baseret på OECD. Der er givetvis større politisk prestige i at udvikle andre sektorer end landbruget i u-landene. Omvendt har de seneste år vist, at fødevareforsyningen langt fra er stabil, og at udvikling af landbruget i u-landene bør have større prioritet. Potentialet for at forøge u-landenes egen fødevareproduktion er stort, og en stigende indtjening og produktion i landbruget har en stor afsmittende effekt på den samlede samfundsøkonomi i u-landene. Mange undersøgelser viser, at investeringer i landbrugsforskning og -udvikling giver et meget stort økonomisk afkast. Vi skal undgå at fødevareforsyningen bliver sorteper i klimadebatten og i euforien for at fremme bioenergi baseret på landbrugs- og fødevarer. Bioenergi baseret på landbrugsvarer skal revurderes kritisk. Som situationen er i dag, er bioenergi langt fra den mest effektive måde at løse miljø- og klimapolitiske problemer på. Dertil kommer, at netop den stigende anvendelse af især korn til energiformål var med til at presse priserne op og 12

13 forstærke fødevarekrisen. I betragtning af bioenergiens begrænsede positive effekter på klima og miljø, bør man være tilbageholdende med at understøtte denne energiform, indtil der er udviklet effektive teknologier, som ikke på samme måde kan være en potentiel trussel for fødevaresikkerheden i Verden.. Det er også vigtigt, at vi undgår nyprotektionisme. Liberaliseringen og globaliseringen af de internationale fødevaremarkeder bør fortsætte, således at produktionen kommer til at foregå de mest effektive steder, og således at man via international handel kan sikre forsyningerne til underskudsområder. Jo større og mere velfungerende verdensmarkedet er, jo bedre kan det udjævne fødevareforsyningen. Endeligt er det også vigtigt, at markedsforholdene bliver overvåget endnu mere fremover. Det er vigtigt at kunne forudsige nye fødevarekriser, før de for alvor opstår. Hvis situationen bliver fulgt tæt, er der størst sandsynlighed for, at der er kan gribes forebyggende ind så tidligt som muligt. Økologi og/eller GMO Som verden ser ud i dag, kan økologi og GMO ikke forenes: Økologiske landmænd må ikke dyrke GMO-afgrøder eller have gensplejsede dyr. Økologi og GMO har dog det til fælles, at de begge er meget omdiskuterede, og deres betydning vokser også år for år. Diskussionen om økologi og GMO foregår på både etiske, saglige og kommercielle niveauer og ofte med vægt på forsigtighedsprincippet. Både tilhængere og modstandere af GMO i den økologiske produktion har en række argumenter. Modstanderne fremhæver bl.a., at GMO er unaturligt, og at man ikke kender de langsigtede konsekvenser. Tilhængerne ser mange positive muligheder i GMO - også til gavn for den fremtidige økologiske produktion. Det er muligt, at økologernes mistillid til GMO reduceres i takt med større viden og flere og flere praktiske erfaringer med GMO. Økologiske landmænd og virksomheder må ikke bruge GMO til fremstilling af deres landbrugsprodukter. Det betyder, at landmanden ikke må dyrke GMO-afgrøder eller have gensplejsede dyr. Landmanden må heller ikke fodre sine dyr med GMO-foder. Bliver dyrene syge, er det dog tilladt, at bruge medicin fremstillet ved hjælp af GMO. Med det nuværende regelsæt - som er mere eller mindre gældende i hele verden - kan økologi og GMO således ikke forenes. GMO og økologi - begge dele i vækst Selv om GMO og økologi er uforenelige, har de flere fælles kendetegn. Både økologi og GMO optager meget plads i medierne, og der er både holdninger, følelser og fakta med i diskussionerne. Et andet fælles træk er, at væksten fra år til år er betydelig, som det ses af figur 12. Figur 12. Verdens samlede areal med hhv. GMO-afgrøder og økologiske afgrøder Mill. ha GMO Økologisk Kilder: Egen fremstilling på grundlag af FiBL (213) og Clive, James (213) 13

14 Til sammenligning er verdens samlede dyrkede landbrugsareal steget med 14 mil. ha. gennem de sidste 1 år svarende til 1, pct. Det betyder således også, at både GMO-afgrøder og økologiske afgrøder får en relativt stigende betydning, og at deres markedsandele er stigende. Hvorfor er GMO forbudt? GMO er og produkter, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO er, er uforenelige med begrebet økologisk produktion og forbrugernes opfattelse af, hvad økologiske produkter er. Fravalget af GMO kan betragtes som et mere vidtgående forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet i økologisk jordbrug begrundes i erkendelsen af vores begrænsede viden om naturen og om vores påvirkning af den. Økologisk jordbrug adskiller sig fra konventionelt jordbrug ved, at driften skal leve op en til en målsætning om at tage yderligere hensyn til blandt andet miljø, natur og husdyrvelfærd. Diskussionen om GMO i økologi Diskussionerne om GMO i økologi kan tage udgangspunkt i flere forskellige synsvikler: Der er en etisk synsvinkel, hvor man ud fra rent moralske eller naturmæssige holdninger tager afstand fra GMO. Denne synsvinkel er undertiden meget følelsesbetonet. Man kan også ud fra en etisk vinkel argumentere for, at GMO er nødvendig for at sikre tilstrækkelige fødevarer i verden og for at begrænse sult og hungersnød. Der er også en rationel synsvinkel, hvor man sammenvejer mulige fordele og ulemper ud fra en videnskabelig eller blot en faglig vurdering. På dette grundlag træffer man så sin beslutning. Der er også en række kommercielle synsvinkler - mere eller mindre skjulte. Det er klart, at en række virksomheder har klare økonomiske motiver for at argumentere for GMO. Monsanto, som har meget store kommercielle interesser inden for GMO-produktion, går f.eks. også selv ind i debatten om GMO vs. økologi (Monsanto, 21). Endeligt er der også en forsigtigheds-synsvinkel, hvor man vurderer, at der ikke er tilstrækkelig viden om GMO. Derfor er man af forsigtighedshensyn negativ over for GMO. Diskussionerne om GMO i økologi drejer sig ofte om ja eller nej til GMO. Modstandere af GMO i økologi er generelt modstandere af GMO - og samme mønster for tilhængere af GMO. Økologerne kunne dog få en ekstra konkurrence- og salgsparameter, hvis GMO får en større udbredelse i det konventionelle landbrug. I boks 2 ses eksempler på meninger, holdninger og diskussioner i relation til GMO og økologi Argumenter imod GMO Den internationale forening af den økologiske landbrugsbevægelse, IFOAM, afviser GMO af flere årsager. IFOAM er grundlæggende imod genteknologi i landbruget, i betragtning af det hidtil usete fare den udgør for hele biosfæren og de særlige økonomiske og miljømæssige risici det indebærer for økologiske producenter. I boks 3 er IFOAMs argumenter mod GMO vist. Landsforeningen Praktisk Økologi opstiller også en række argumenter imod GMO i form af et debatindlæg på deres hjemmeside, 14

15 Boks 2. Meninger om GMO og økologi Fødevarekrisen: Det er risikabelt at satse på økologi uden GMO Ingeniøren, 3. december 29 GMØ GMØ - altså genmodificerede, økologisk dyrkede planter kan bidrage til at løse den globale fødevarekrise. Peter Olesen, professor KU- LIFE, 29 Økologi i u-lande giver højere udbytte Undersøgelser viser, at økologi kan øge fødevareproduktionen betydeligt i i u- landene. Påstanden om, at mere kunstgødning, pesticider og GMO er løsningen på fødevarekrisen, er baseret på manglende indsigt Information, 1. maj 28 GM-afgrøder kan måske være gavnlige for økologisk jordbrug i Danmark. Men hvad har vi på markedet? Pesticidresistente GMOer.. Og hvis de brugbare GMOer kommer, hvorfor skulle man så anvende dem, hvis der er bedre alternativer for dansk landbrug, naturen og de forbrugere, der ikke ønsker GMO? Rikke Bagger Jørgensen, seniorforsker Risø-DTU. 29. Det nytter ikke, at det økologiske landbrug har fine fornemmelser i forhold til genteknologien. Med den politik kører man økologiens muligheder for at præge fremtiden i sænk. Og det vil være synd og skam. Birger Lindberg Møller, professor i plantebiokemi ved KU-LIFE. 28 GMO og økologi Jeg er ikke 1 pct. imod GMO. Jeg mangler dog stadig de gode eksempler Rikke Bagger Jørgensen, seniorforsker Risø-DTU. 29. Teknologi og økologi GMO og økologi hånd i hånd Teknologi skal være en Jeg er helt uforstående over for nogle økologers nærmest»hellige del af økologien - men krig«imod GMO. GMO kan det er kunstigt at bruge reducere brugen af pesticider og teknologi til at flytte et gødning og reducere jordbearbejdning og CO 2 enkelt gen - det er ikke belastning - naturligt. uden at det går ud over udbytte Ewald Vestergaard, og kvalitet. Er det ikke netop formand for Økologisk økologiens mål og store udfordring? Landsforening, DR 31. Klaus K. Nielsen, udviklingsdirektør i marts 29 DLF-TRIFOLIUM Ved at anvende GMO kan man skabe organismer, som egner sig bedre til økologisk dyrkning. Genteknologi er en af mulighederne for at - tage hensyn til miljø - producere sund mad - producere mad nok - drage omsorg for økologi Peter Olesen, professor KU-LIFE, 29 Apropos... Økologi og GMO Er der noget, der er uforeneligt med tankegangen hos økologiske producenter og forbrugere, er det tanken om at pille ved planternes gener og sætte dem ud i landskabet. Der er ikke tilstrækkelig klarhed over, hvad konsekvensen vil være på længere sigt.. men omvendt er der gode argumenter for at bilægge striden mellem økologien og genvidenskaben. For ved at modificere generne kan man fremstille planter, som netop egner sig bedre til økologisk dyrkning, så man sparer naturen for sprøjtemidlerne. DR, 31. marts 29 DLG: Økologi er eneste garanti for GMOfrit foder Berl. Business, 2. januar 214 GMO-afgrøder er gode for miljøet Et godt argument for brugen af GMOafgrøder er, at de er gode for miljøet, fordi de behøver færre sprøjtemidler april

16 jfr. Landsforeningen Praktisk Økologi (21). Argumenterne er meget baseret på etiske holdninger, omend også faglige argumenter spiller en rolle. I det følgende refereres i korte træk deres væsentligste argumenter: Ejendomsret og brugsret til gener - GMO krænker den fri ret til arvemassen Enhver organisme ejer sine egne gener sammen med sine artsfæller, som den er tvunget til at udveksle sine gener med. Individuelle gener kan således kun have en ejer, nemlig den organisme, som de tilhører. Gener er og skal være frie. GMO indebærer normalt patentering og dermed ejerskab til gener. Artens og genernes fornyelse - GMO er hasard Arvemassen ændres spontant ved en naturligt forekommende proces i form af små ændringer i generne. Store ændringer i arvemassen er normalt dødelige allerede i de tidligste stadier af livet. Hvis de små arvelige ændringer er til fordel for arten, vil de have gode chancer for at overleve. Sjældent sker der en overførsel af gener fra en art til en anden. GMO-generne er fremmede for arten. GMO udvisker grænserne mellem arter. Det indebærer en ukendt risiko for skadelige virkninger, når artsbarrieren overskrides. Boks 3. IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements, har følgende begrundelser for at være imod GMO-anvendelse IFOAM mener, at genteknologi i landbruget forårsager eller kan forårsage: * Negative og uoprettelige miljøpåvirkninger * Frigivelse af organismer, som aldrig før har eksisteret i naturen, og som ikke kan trækkes tilbage * Forurening af gen-pulje af dyrkede afgrøder, mikroorganismer og dyr * Forurening af organismer uden for landbruget * Ingen eller mindre valgfrihed både for landmænd og forbrugere * Trussel mod landmændenes grundlæggende ejendomsret og mod deres økonomiske uafhængighed * Metoder der er uforenelige med principperne om bæredygtigt landbrug * Uacceptable trusler mod menneskers sundhed Derfor IFOAM opfordrer til et forbud mod GMO er i alle landbrug. IFOAM (22) 16

17 Naturlig spredning af gener - GMO er forurenende Det er geners natur, at de skal spredes, for at arten forsat kan udvikle sig og være robust. Hvis gener ikke er til fordel for arten, vil de forsvinde.»gmo-gener«vil spredes før eller senere og dermed ende ufrivilligt i sammenhænge, hvor de er uønskede, hvad enten det er i naturen eller i kultiverede organismer. GMO vil således med tiden ukontrolleret inficere, invadere og forandre sin art. Geners tilpasning og evolution - GMO er farlig Enhver art har per definition en barriere over for andre arters skadevoldere. GMO er ensbetydende med, at ukendte, ikke alene artsfremmede, men også evolutionsmæssigt ukendte kombinationer af arvelige egenskaber blandes på tværs af arterne. Konsekvenserne af denne indblanding er ikke alene komplet ukendt og uforudsigelig, men også irreversibel, altså man ikke kan komme tilbage til udgangspunktet. Følgerne heraf kan blive langt alvorligere for menneskeheden og for klodens økosystemer end tidligere kendte miljøtrusler. Artens sundhed og genernes udvikling - GMO er uansvarlig Enhver art er per definition sund. Den er i stand til at modstå det meste. Derfor eksisterer den fortsat. Når en art tilføres gener fra en anden art ved GMO, er det, fordi det antages, at arten ikke er god nok eller sund nok. Vendes kikkerten om, kan det omformuleres til, at omgivelserne ikke er gode nok til arten, eller at vi har valgt den forkerte art til de rette omgivelser. Set med økologiske øjne findes de bæredygtige løsninger ved at se på helheden. Fikseringen på GMO-løsningen forhindrer os i at få øje på, at problemet måske meget bedre løses ved at se på omgivelserne. Genetisk mangfoldighed og valgmuligheder - GMO er en forblindelse Menneskers»leg«med gener i sin forædling af planter og dyr er sket dels som et led i vores kamp for at overleve og dels som resultatet af vores stræben efter skønhed. Et rigt, alsidigt udbud af arvemasse giver i sidste ende både den største sikkerhed for overlevelse og for skønhed. GMO er en fristende løsning, men vil under de givne vilkår kun yderligere forringe arvemassens alsidighed. Artens og genernes forandring - GMO er udemokratisk Når levende væsner parrer sig, opstår der nye arvelige kombinationer i afkommet. Miljøet øver sin indflydelse og fremmer de kombinationer og de afkom, der er bedst til at klare sig. Således har enhver art ofte gennem årmillioner gradvist flyttet sine egenskaber med små skridt ad gangen. Når mennesket griber ind i processen og styrer både parring og udvælgelsen, sker det, for at vi kan få kulturplanter og husdyr, der passer os bedre på kort sigt. Vi griber ind for at gøre os til herrer over de organismer, som skal tjene os. GMO er det ultimative valg af teknik til at gribe ind for endegyldigt at gøre mennesket til herre over arvemassen. I bedste fald er GMO nysgerrighedens og grådighedens tjener og en i bund og grund udemokratisk måde at skabe forandringer for menneskeheden. I værste fald har GMO et hidtil ukendt potentiale for at være skadelig, når det bliver brugt af de forkerte. Og det vil GMO blive. 17

18 Forplantningsevnen - GMO en blindgyde Den mest basale egenskab ved liv er organismens evne til at genskabe sig selv. Enhver forædling i menneskets tjeneste skal fremme evnen til sortens, racens eller artens overlevelse, udvikling og selvreproducerende evne. GMO og andre forædlingsteknologier kan være et indgreb i denne evne direkte med sterile afkom eller indirekte med degenererede afkom til følge. Set med livets øjne kan disse teknologier være en blindgyde. Set med demokratiske øjne fratager det andre mulighederne for at bruge generne. Gener og angst - GMO angstprovokerende I alle folk og kulturer lurer der en angst for det ukendte. Psykologisk er mange følsomme overfor truslen om at forrykke den genetiske balance, der kontrollerer de enkelte arters udtryk. Svaret på denne angst er at holde sig fra at eksperimentere med indgreb i livets kode DNA udover hvad der kan gøres med kendte, nedarvede forplantningsmetoder. Gener og tro -GMO en krænkelse af manges tro. For mange mennesker, religioner og kulturer er levende væsener og livet helligt. Troen omfatter livet som en ukrænkelig størrelse ordnet af guddommelige kræfter og forsyn. Troen overlader det til andre magter at afgøre, hvad der er sandt og falsk eller ret og rimeligt. Mennesket forsynder sig således mod det guddommelige eller troen, når det griber ind i livets kerne. Argumenter for GMO i økologi Der er tilsvarende mange, der argumenterer positivt for GMO i økologi, jfr. f.eks. Olesen, P. (29), Lindberg Møller, B. (21) og Streibig, J. C. (21), Nielsen, K. K.(29) Argumenterne kan deles i to grupper: - Argumenter for at anvende GMO i alle tilfælde - Argumenter for, at GMO har en særlig rolle og betydning, når det gælder økologisk landbrugsproduktion. Når det gælder den generelle anvendelse af GMO, bliver den fremtidige fødevaresituation ofte nævnt Et stigende globalt befolkningstal kombineret med fortsat inddragelse af landbrugsjord til andre formål betyder, at udbyttet per arealenhed i det næste årti vil skulle forøges drastisk for at kunne imødekomme det globale fødevarebehov. De forventede klimaforandringer betyder, at planter samtidig skal kunne modstå mere ekstreme vækstbetingelser (kulde, varme, tørke, salt, oversvømmelse) og være mere modstandsdygtige over for skadedyr og sygdomme. Samtidig er der et stort ønske om, at vi ud fra planter skal kunne udvikle bioenergi. I fremtiden vil planter også skulle kunne tjene som grønne fabrikker, der på miljøvenlig måde producerer stoffer som i dag produceres i den kemiske industri på basis af fossile brændstoffer. Hvis disse forventninger skal opfyldes, må det bedste fra alle de teknologier, der er til rådighed bringes i anvendelse. Der bliver også argumenteret for, at de store sikkerheds- og godkendelses-procedurer i både EU og USA på højeste ekspertniveau er en garanti for, at risikoen er forsvindende lille. Dertil kommer, at der også er en direkte eller indirekte risiko og et muligt tab ved at sige nej til GMO. 18

19 Når det specifikt gælder GMO i den økologiske produktion, påpeges det ofte, at der vil blive stillet meget store krav til fremtidens kulturplanter, og så nytter det ikke, at det økologiske landbrug helt afviser genteknologien. Også de økologiske produkter har brug for de forbedrede egenskaber, der kan opnås ved brug af genteknologi. På lang sigt kan det derfor betyde, at økologien får langt mindre indflydelse på udviklingen af fremtidens jordbrug. Det understreges undertiden, at ved at anvende GMO kan skabe organismer, som egner sig bedre til økologisk dyrkning. Genteknologi er dermed en af mulighederne for både at tage hensyn til miljøet, og producere sund mad og drage omsorg for økologi på én gang. Udgangspunktet er derfor, at man kan opnå ekstra fordele - skabe synergier - ved at kombinere økologi og GMO-teknologi. Peter Olesen, professor ved KU-Life, anfører således 7 steder, hvor økologi og GMteknologi kan gøre en forskel sammen, jfr. boks 4. I boks tre vises hvorledes man ved at ændre attitude eller udgangspunkt kan opnå en række fordele. Et væsentligt område er således at lægge mere vægt på accept og forståelse af, at det er virkelige globale udfordringer, som sætter dagsordenen, og at de globale problemer er af langt større betydning end de lokale problemer. Kan det forenes i fremtiden? Der skal ske grundlæggende ændringer i økologi-konceptet, for at GMO kan anerkendes som økologiske produkter. Omvendt bunder meget af økologernes modstand mod GMO i usikkerheden om de fremtidige konsekvenser. I takt med større viden og flere og flere praktiske erfaringer med GMO er det sandsynligt, at mistilliden til GMO reduceres. Dertil kommer, at en ny kommende fødevarekrise med stigende korn- og fødevarepriser, fødevaremangel og stigende sultproblemer kan påvirke debatten og medføre behov for stigende landbrugsproduktion - og dermed bliver GMO et endnu mere relevant redskab. Det er også sandsynligt, at GM-afgrøder på flere områder kan overhale de økologiske produkter indenom. Når der ved hjælp af GM-teknologi er udviklet landbrugsplanter, som - selv kan forsvare sig mod insekter og plantesygdomme, hvorved behovet for pesticider begrænses - ved hjælp af højere næringsstof- og vitaminindhold øger levestandarden blandt de fattigste befolkningsgrupper - via knoldbakterier m.m. selv kan opsamle en stor del af næringsbehovet, hvor behovet for at tilføre gødning reduceres - er meget vand- og salttolerante og som derfor kan være med til at begrænse ørkenspredning m.m. - via forbedrede egenskaber kan øge fødevareproduktionen og -kvaliteten væsentligt, således at en ny fødevarekrise hurtigere overstås, ja, så kan det på et tidspunkt blive svært at se bort fra GMO - også ud fra et økologisk og miljømæssigt hensyn. 19

20 Boks 4. Syv teser: Økologi og GM-teknologi kan gøre en forskel - sammen * Synergier: Fra modsætningsforhold à det bedste fra begge sider * Globalt: Fra navlebeskuende luksusproblemer àerkendelse af større samfundstruende udfordringer og behov * Behov: Fra grønt og lidt sundere à grønt, meget sundere, og nok * Teknologi: Fra først behovà valg af bedste teknologi eller kombination * Marketing: Fra smart marketing à behov, bæredygtighed og integreret kvalitet * Medansvar: Fra kun at tænke økologi til de velbjergede à medansvar for de store globale problemer * Sult og sikkerhed: Fra mad nok à at være med til at bekæmpe social uro og konflikter Kilde: Olesen, Peter (29b) Omvendt er det også sikkert, at såfremt der opstår alvorlige negative følgevirkninger ved GMO-afgrøder - trods de omfattende kontrol- og godkendelsesregler - vil det skabe endnu større afstand mellem GMO og økologi. 2

Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden?

Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden? Vestermølle Tirsdag den 29. januar 213 Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk Indhold

Læs mere

Landbrugets globale *47 udvikling

Landbrugets globale *47 udvikling Landbrugets globale *47 udvikling Den globale udvikling for et bæredygtigt landbrug, der skal producere nok mad, energi og industriråvarer til en stadig markant stigende verdensbefolkning Henning Otte

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Vand - det 21. århundredes olie. Ændringer i egnethed for dyrkning af uvandet korn

Vand - det 21. århundredes olie. Ændringer i egnethed for dyrkning af uvandet korn Økonomisk analyse 7. juni 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vand - det 21. århundredes olie Verden præget af ubalancer Verden står i det

Læs mere

Udvikling i landbrugets produktion og struktur

Udvikling i landbrugets produktion og struktur Udvikling i landbrugets produktion og struktur Indlæg ved jens Ejner Christensen Verdens befolkning fremskrevet i mia. personer Befolkningsvækst og fødevareefterspørgsel, pct. pr. år 1979-99 2000-15* 2015-30*

Læs mere

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18.

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Hvad lærte landbruget af krìserne Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KUenhed 18. marts 215 For at ændre Enhedens navn og Sted og dato : Klik i menulinjen,

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

- 1 - Kornets vej fra mark til forbruger

- 1 - Kornets vej fra mark til forbruger - 1 - Kornets vej fra mark til forbruger - 2 - Kornets vej fra mark til forbruger - Ofte skal kornet passere 3-5 led, før det havner i indkøbskurven som en mere eller mindre forarbejdet fødevare - Vi kan

Læs mere

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020 Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 22 12 (Procent) U-lande Verden I-lande 1 8 6 4 2 Korn Kød Kilde: IFPRI IMPACT simulations (July 1999) Regionalfordeling af den samlede stigning

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Hvad bestemmer den langsigtede prisudvikling?

Hvad bestemmer den langsigtede prisudvikling? Hvad bestemmer den langsigtede prisudvikling? Plantekongres 2011 Onsdag den 12. januar 2011 Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Indhold Hvordan fungerer landbrugsmarkederne? Hvad er afgørende for de fremtidige

Læs mere

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring 1 Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres 2009 v. Direktør Torben Harring 2 Fødevarekrise Finanskrise og? 3 Hvad skabte prisstigningerne? 5-7 år

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug?

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Professor Jørgen E. Olesen Globale udfordringer Klimaændringer Befolkningstilvækst især middelklasse

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Af Direktør Henrik Zobbe Fødevareøkonomisk Institut Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Disposition Indledning Malthus

Læs mere

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Fodergræs kvalitet Meget at vinde for landmand og miljø! Mere sukker Mere protein Bedre fiber sammensætning

Læs mere

Hvad lærte landbruget af kriserne og hvordan kommer vi videre?

Hvad lærte landbruget af kriserne og hvordan kommer vi videre? Hvad lærte landbruget af kriserne og hvordan kommer vi videre? November 215 Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet KU Science Hvad lærte vi af

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Danish OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt Sammendrag på dansk Outlooket kort fortalt De makroøkonomiske omgivelser bag dette outlook

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Stigende fødevarepriser hvad sker der nu?

Stigende fødevarepriser hvad sker der nu? 29. september 2008 KLJ, LNI Stigende fødevarepriser hvad sker der nu? De markante globale prisstigninger på råvarer i fødevareproduktionen har skabt betydelig opmærksomhed. I nærværende notat vil der gives

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Nordamerikansk og europæisk landbrugs konkurrenceevne

Nordamerikansk og europæisk landbrugs konkurrenceevne Nordamerikansk og europæisk landbrugs konkurrenceevne Palle Pedersen, PhD Assistant Professor Soybean Extension Agronomist Iowa State University palle@iastate.edu 13 januar, 2009 Palle Pedersen, Iowa

Læs mere

Fremtidens landbrug bliver Big Business

Fremtidens landbrug bliver Big Business Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fremtidens landbrug bliver Big Business På sporet af fremtidens landbrug Plantekongres 2016 21. januar Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Institut for Fødevare-

Læs mere

27-10-2009. Scenarier for strukturudviklingen i Danmark. Hovedbudskaber (I) Hovedbudskaber (II) Hvad er strukturudvikling?

27-10-2009. Scenarier for strukturudviklingen i Danmark. Hovedbudskaber (I) Hovedbudskaber (II) Hvad er strukturudvikling? 27-1-29 Min egen baggrund... Scenarier for strukturudviklingen i Danmark Dansk Byplan Laboratorium Mandag den 26. oktober 29 Agronom, Ph.D. m.m. Landbrugsraadet 1986-23 DLG 23-27 27- KU-LIFE, Fødevareøkonomisk

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen?

Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen? Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen? På mange områder er landbrugets udvikling forudbestemt! Landbruget følger nogle udviklingstendenser, som er globale, eller som er sikre historiske og vedvarende.

Læs mere

Frøavlens fremtid i Danmark

Frøavlens fremtid i Danmark Frøavlens fremtid i Danmark 8. oktober 2008 DLF-TRIFOLIUM-konference Henning Otte Hansen Fødevareøkonomisk Institut (hoh@foi.dk) Indhold 1. Vil høje kornpriser være en trussel mod dansk frøavl i fremtiden??

Læs mere

Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen

Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen GMO Status Europa / USA Hvorfor / hvorfor ikke? Forskellige holdninger og konklusioner Andre forskelle mellem kontinenterne Lille gødnings-

Læs mere

NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug

NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug NOTAT 5 Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug Notat af Tina Søndergaard Thorsen, Bo Normander & Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd 3. september 2014 For at kunne

Læs mere

Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser. Globale tendenser

Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser. Globale tendenser Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser Efterårskonference 216 23. november Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER

SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER PRISEN PÅ FODER, JORDLEJE OG JORD PLANTEAVLSKONGRES 2013 TIRSDAG D. 15 JANUAR KONTAKT Troels Schmidt trs@agrocura.dk Tlf. 24 94 72 48 Agrocura Finans og Råvarer www.agrocura.dk

Læs mere

Den strukturmæssige ramme status og pejlemærker

Den strukturmæssige ramme status og pejlemærker Den strukturmæssige ramme status og pejlemærker Efterårskonference 2017 13. november Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet KU Science Den strukturmæssige

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0360/29. Ændringsforslag. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato for EFDD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0360/29. Ændringsforslag. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato for EFDD-Gruppen 27.4.2015 B8-0360/29 29 Betragtning B B. der henviser til, at emnet for verdensudstillingen i Milano i 2015 udgør en lejlighed til at overveje og drøfte de forskellige forsøg på at finde løsninger på modsætningsforholdene

Læs mere

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd i 2012: Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd skrev blandt andet følgende om reguleringen af landbruget i deres rapport fra marts 2012:

Læs mere

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Henrik Hauggaard-Nielsen og Steffen Bertelsen Blume Risø DTU, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet Disposition 1.

Læs mere

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten.

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. LEKTION 3C MAD ELLER MILJØ LÆRINGSMÅL 1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. 2. Forberedelse fremstilling. I kan være med i en fælles idémylder

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere

Er Dansk markbrug klædt på til år 2023?

Er Dansk markbrug klædt på til år 2023? Er Dansk markbrug klædt på til år 2023? Nyborg Strand Tirsdag den 11. oktober 2008 Seniorrådgiver Morten Gylling gylling@foi.dk Seniorrådgiver Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Dias 1 Udgangspunkt DK markbrug

Læs mere

BIOENERGI ER IKKE GRØN Fakta om EU og Danmarks voldsomt voksende forbrug af bioenergi - på bekostning af natur, klima og lokalbefolkninger

BIOENERGI ER IKKE GRØN Fakta om EU og Danmarks voldsomt voksende forbrug af bioenergi - på bekostning af natur, klima og lokalbefolkninger BIOENERGI ER IKKE GRØN Fakta om EU og Danmarks voldsomt voksende forbrug af bioenergi - på bekostning af natur, klima og lokalbefolkninger Grøn omstilling? Skovrydning CO 2 -neutralitet? Land grabbing

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU

Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vivian Kvist Johannsen Skov & Landskab

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Økonomisk analyse. Global import af kød ventes at stige med 19 pct. frem mod 2026

Økonomisk analyse. Global import af kød ventes at stige med 19 pct. frem mod 2026 Økonomisk analyse 3. marts 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Global import af kød ventes at stige med 19 pct. frem mod 226 Væksten i global

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer 1. Konklusion Enhedslisten har fremsat

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

En verden uden sult Notat om den globale fødevarekrise fra Folkekirkens Nødhjælp til FAO-topmødet i Rom

En verden uden sult Notat om den globale fødevarekrise fra Folkekirkens Nødhjælp til FAO-topmødet i Rom En verden uden sult Notat om den globale fødevarekrise fra Folkekirkens Nødhjælp til FAO-topmødet i Rom Fakta - Hvert femte sekund dør et barn under 10 år af sult eller sultrelaterede sygdomme - Flere

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens Eleven kan

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)?

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Konsekvenserne af den globale fødevarekrise! Hvad er udfordringerne for dansk og europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Af Morten Emil Hansen, politisk rådgiver Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Afsætning for landbruget i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser dramatisk

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

DEN DANSKE PELSSEKTOR

DEN DANSKE PELSSEKTOR DEN DANSKE PELSSEKTOR Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Den danske pelssektor er Danmark mest konkurrencedygtige erhverv. Danmark

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder university of copenhagen Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder Gylling, Morten Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH Spis bæredygtigt mad til eftertanke NOAH INDLEDNING På vej mod bæredygtighed Denne guide handler om mad og miljø, men også om penge og politik. Guiden giver gode råd om, hvordan du ved at gøre en lille

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Europa-Huset 19.11.2015

Europa-Huset 19.11.2015 Opgør med myterne om Danmark som foregangsland EuropaHuset 19.11.2015 Støttet af Tankevækkende tendenser i energiforbruget Det samlede energiforbrug i EU28 har ligget nærmest konstant siden 1995 på trods

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Foto: Hans Christian Asmussen, NATiON

Foto: Hans Christian Asmussen, NATiON KAPITEL 7 MILLIARDER KAN BLIVE MÆTTE Siden afslutningen af den grønne revolution i 1980 erne har den globale produktion af fødevarer været tilstrækkelig til at dække den enkelte verdensborgers behov. Det

Læs mere

Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen?

Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen? Klimaændringer og CO 2 -målenes betydning for fremtidens planteavl Temadag 9. oktober 2007 kl. 9:30-15:30 på Landscentret Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen? Henrik

Læs mere

Kornproduktion i Danmark. - set i et globalt *47 perspektiv 31/01/ set i et globalt perspektiv. * Det globale perspektiv: Er der fødevarer nok?

Kornproduktion i Danmark. - set i et globalt *47 perspektiv 31/01/ set i et globalt perspektiv. * Det globale perspektiv: Er der fødevarer nok? Kornproduktion i Danmark - set i et globalt *47 perspektiv SAGRO 1. februar 2017 Henning Otte Hansen Københavns Universitet hoh@ifro.ku.dk Kornproduktion i Danmark - set i et globalt perspektiv * Det globale

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Hvor blev verdens fattige lande af?

Hvor blev verdens fattige lande af? Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. sa EUU alm. del - Bilag 160,FLF alm. del - Bilag 149 Offentligt Hvor blev verdens fattige lande af? Oplæg ved Folketingets høring om EU s

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere