Friskolelærer P. Smidts erindringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friskolelærer P. Smidts erindringer"

Transkript

1 Friskolelærer P. Smidts erindringer Begyndelsen af P. Smidts Erindringer findes i Sønderjydsk Maanedsskrift Nr. 3 og 4 for Han var f. 24. Septbr i Uge i Sønderjylland og fik sin Læreruddannelse paa Tønder Seminarium Fra ledede han Friskolen i Silstrup og udførte ved Siden af et stort Arbejde hos Befolkningen; han var saaledes mangeaarig Kirkeværge, Sogneraadsformand og ved et Par Lejligheder Folketingskandidat. DEN 25. JANUAR 1865 blev jeg konstitueret til at forestå embedet som lærer og kirkesanger i Tilsted, anneks til Thisted, med forpligtelse til at blive der 2 år; jeg skulde have embedets indtægter mod at betale den gamle, ikke entledigede lærer Nielsen 100 rigsdaler årlig. Så snart som mulig satte jeg da kursen nord på; det blev en besværlig, halvt æventyrlig rejse. Den begyndte i Kristiansfelt med lukket dagvogn til Kolding, hvor der overnattedes. Næste dag nåedes Horsens, og tredie dags aften Århus. Her begyndte jernbanen over Langå til Holstebro. Man skaffede mig en billet, og for første gang i mit liv kom jeg ind i en kupe og rullede afsted med toget. Det var så meget rart, aldrig før var jeg kommen så rask afsted; men jeg var både sulten og tørstig og dygtig forfrossen, og ukendt, som jeg var, med forholdene turde jeg ikke stå af undervejs og få noget at leve af. Nå, jeg holdt da pinen ud til Skive, hvorfra jeg straks kunne rejse videre med diligencen over Mors til Tisted; men jeg kunne ikke være med længere den aften, jeg foretrak at krybe ind i gæstgivergårdens lukkede vogn og tage med den for at overnatte og den følgende aften fortsætte rejsen med diligencen. Den gule kasse rumlede så afsted med postføreren og mig; men efter at have kørt en times tid, erklærede kusken ikke at kunne køre længere, fordi det var kommen til at sne. Så gjorde vi holdt ved en kro, og da postføreren ikke turde gå i seng dér, turde jeg heller ikke, og vi tilbragte en lang nat ved at spadsere omkring i storstuen. Ved dagens frembrud var vejret godt, og nu gik rejsen videre gennem Salling. Over Sallingsund måtte vi gå på sjapis til Nykøbing på Mors. Vildsund var ganske vist også belagt med is, men den var landløs, så færgekarlene måtte bære os ud paa isen og ligeledes bære os i land på Tylandssiden. Og endelig nåede vi ud på aftenen til Tis ted, femte dag efter rejsens begyndelse. Det havde unægtelig været en noget hård tur midt i den strænge vinter; men jeg var ung - 22 år - og rask, og da jeg havde overnattet hos min gode ven, Chr. P. Jakobsen, som var lærer ved Tisted realskole 1 ) og havde indbudt mig til at ende rejsen i hans hyggelige hjem, var det hele Overstået, og jeg kunde med godt mod tage fat på gerningen i min ny arbejdsmark. Jeg var kommen til Tisted d. 18. febr., og d. 22. begyndte jeg at holde skole; fastelavns søndag d. 26. ledede jeg første gang kirkesangen, og sognepræsten, H. Chr. Sonne 2 ), oplæste mit kaldsbrev. Han havde før været præst i Møgeltønder og var en livlig og meget dygtig og praktisk mand. Han var Bornholmer og påstod, at hans stamfader hed Ole Sol, og at navnet Sol var bleven fortysket til Sonne. Af befolkningen i Tilsted blev jeg modtaget med velvilje, og i skolen kom jeg godt til rette med børnene. Det thylandske mål havde, syntes jeg, megen lighed med det sønderjydske, medens der dog forekom en del ord og vendinger, som jeg ikke kendte. Derom blev jeg belært på en ret pudsig måde, da jeg kort efter ankomsten til Ty var gået hen at fremstille mig for provst Hunderup i Agerholm. På provstens spørgsmål, om jeg kunde forstå det thylandske mål, svarede jeg uden videre ja. Så lo provsten og sagde: Nu vil jeg prøve, om det passer. Da jeg var kommen her som præst i Ø. og V. Vandet, fik jeg besøg af en mand, som fortalte mig en længere historie, hvori der flere gange forekom nogle ord, som jeg ikke forstod; de lød sådan: Æ bår lå o rol i æ og! Kan De nu sige mig, hvad det betyder? Uagtet provsten på min anmodning gentog de mærkelige ord, måtte jeg alligevel give tabt og tilstå, at den nød kunde jeg ikke knække. I sønderjydsk mundart vilde det hedde: Æ barn lå o græd i æ vugg. Efter at jeg nu har levet den største del af mit liv bandt Tyboerne og bl.a. hørt deres mål i min kones og mine børns mund, vil en eksamen som den ovenfor skildrede ikke volde mig vanskeligheder. Det voldte ingen vanskeligheder at komme i godt forhold til sognefolkene; der blev lidt mere livligt i skolen, end der plejede at være, og børnene syntes godt om at være der. I forbindelse med en almindelig indsamling til de fordrevne Slesvigere gik jeg sognet rundt og samlede et ret pænt beløb. Dansk forening i Tisted, som nylig var bleven stiftet, nærmest ved Sonnes arbejde, meldte jeg mig straks ind i og fik derved lejlighed til at deltage i dens møder. Den fik for resten snart mange medlemmer fra landet. Her kan det også bemærkes, at Sonne året efter, 1866, stiftede Danmarks første brugsforening, Tisted arbejderforening. Det er ungdommens drift at udrette noget, og heldigvis følte jeg mig dreven til at tage fat både her og der. Jeg fik en aftenskole i gang og en læseforening oprettet, og det varede ikke længe, før lærerforeningen for det nordlige Ty valgte mig til formand. Jeg befandt mig, kort sagt, som en fisk i vandet, og folk fandt, at jeg var en skikkelig fyr, så da de to år lakkede mod enden, søgte sognerådet og fik af skoledirektionen tilladelse til, at min konstitution forlængedes på ubestemt tid. Den til embedet hørende jordlod havde jeg forlængst overladt til min nabo Enevold 1 Lærer i Thisted Senere Grosserer, Foregangsmand på Frøavlens Område. 2 Sognepræst

2 Kristensen i Anneksgården, hvor jeg så gik hen og spiste. Inden jeg kom til Ty, havde jeg hørt, at Tyboerne gør mange gilder, bojler, og jeg blev straks klog på, at hver passende lejlighed til at lave gilde bliver ret omhyggelig benyttet. Det var en ære af tvivisom værd for mig at deltage i mange af disse bojler, hvor der altid spilledes kort, en dårlig tidsfordriv, som altid gør fortræd, og som jeg en tid var forfalden til, men heldigvis dog igen rev mig løs fra. Min sønderjydske ven, Chr. P. Jakobsen, besøgte jeg jævnlig; det var vist i 1866, hans svigermoder fra Tønder var kommen til Tisted på besøg, og da jeg agtede at rejse hjem til mine forældre i høstferien, aftalte vi at følges ad for selskabs skyld. Altså: først med damper til Skive, derfra med tog til Århus og så med en kluntet fragtdamper Vigilant til Kolding. Som eneste passagerer fik vi plads i en stor kahyt i skibets forstavn uden andet bohave end en fast bænk langs siderne. Da der var gået en føje tid, syntes vi, det kunde være rart at få en kop kaffe, og jeg gik for at finde en opvarter; men jeg kom ikke længere end i døren, for hele dækket var tæt pakket med svin, der afskar al færdsel. Der var rigtig nok fastgjort en lang planke hen over de gryntende passagerer; men den turde jeg ikke vove mig ud på, og så måtte vi finde os i at tilbringe natten uden at få vådt eller tørt. Ved dagens frembrud kom vi til Kolding og slap ud af fangeburet, og nu var der endelig lejlighed til at få en vederkvægelse for derefter at rejse videre med jernbanen. Om jeg husker ret, var det på denne ferierejse, jeg besøgte L. B. Povlsen i Bovlund, der havde indrettet en sal til søndagsmøder i sit stuehus. Både Svejstrup og Appel var tilstede; det var, før Appel og Povlsen blev præsteviede. Jeg fik ved samme lejlighed hilst på Laust Arnum, en god dansk mand, som var beslægtet med den hjemmetyske kromandsfamilie i Uge. Men jeg må tilbage til mit tylandske hjem i Tilsted. Her skete en forandring, der træffende er udtrykt i et vers af A. A. Ovesen, lærer, siden gårdejer i Solbjerg på Mors (død som landstingsmand 1893). Som modstykke til det grimme vers i kæmpevisen: Først så rømte de Morsingboer og så de forrædere fra Ty digtede Ovesen et vers, der lød således: Først så vågned de Morsingboer og sang, så det runged i sky; det klang så yndeligt over fjord, så vågned de også i Ty. Der havde længe været en vækkelse på Mors med gudelige forsamlinger, og den gik i slutningen af halvtredserne over i grundtvigsk retning, ikke mindst efter at Povlsen Dal i begyndelsen af tredserne oprettede højskolen i Galtrup; og vækkelsen forplantede sig til Ty, navnlig til Tilsted og Torsted s ogne. Både Ovesen, Niels P. Jespersen (der efter at have været højskolelærer, friskolelærer o. m. nu har en købmandshandel i Holstebro) og navnlig Povlsen Dal kom her over og holdt møder i forskellige hjem. Ved en sådan lejlighed mødtes jeg første gang med P. D. Da jeg hilste på ham, og han hørte, at jeg var lærer i almueskolen, spurgte han: Er De gift? Nej! Er De forlovet? Nej, heller ikke! Ja, så vil jeg give Dem det råd ikke at gifte Dem, før De er kommen ud af statsskolen! Jeg blev noget forbløffet over den tiltale, og den var også ret mærkelig, da det ellers ikke var Povlsens sædvane at være nærgående. En tid efter besøgte jeg tilligemed nogle venner P. D. på hans højskole, og da forekom han mig igen at være nærgående. Han fik at vides at jeg var Sønderjyde, og ytrede da spørgende: Så er De vel dansk? Hjlig forundret svarede jeg: Ja, naturligvis, ellers var jeg nok ikke kommen her op!, hvortil P. D. bemærkede: Det er nok ikke saa sikkert endda! Hvad han kunde mene med det, forstod jeg slet ikke den gang; senere måtte jeg give ham ret. Det røre, der opstod her i Tilsted og Torsted, stod jeg i begyndelsen ret uforstående over for, medens en del af de livligste folk i Tilsted og Silstrup sluttede sig til Bevægelsen; men ret længe varede det dog ikke, før også jeg blev greben, og da først fik jeg syn for livets herlighed og følte mig gennemstrømmet af lykken ved at være dansk og have til fædreland den solbeskinnede plet på jord, hvor et folkeligt og kirkeligt liv vidnede om, at Guds faderøje våger over sine børn. Når jeg nu skal sige noget om, hvorledes dette åndelige omsving kendtes i mit ydre liv, vender jeg mig først til dansk forening i Tisted. I den indmeldte sig efterhånden mange landboere, nærmest Grundtvigianere, hvorved foreninger, der fra først af havde et noget fornemt præg og havde stærkt nationalliberalt tilsnit, lidt efter lidt skiftede karakter, hvilket fik til følge, at Sonne og hans meningsfæller trådte ud af foreningen og lod Grundtvigianerne beholde valpladsen. De mest fremtrædende blev nu nærmest de to fuldmægtige Lindholm (gift med Kolds søster Kristiane) og Lomborg (g. m. Skovkirsten ). Ved foreningens møder var jeg ikke sjældent ordfører. Povlsen Dal holdt også foredrag, og en gang talte både Svejstrup og Peter Larsen (Skræppenborg), efter at Svejstrup havde prædiket i Tisted kirke. Vi var utrættelige i at synge; foreningen udgav en sangbog, der blev brugt rundt om i landet ved møder og på højskoler, f. e. Testrup og Vallekilde. Efterhånden udkom der flere sangbøger, så Tisted sangbog måtte vige pladsen efter en kort glanstid. Så var der lærerforeningen ; der holdt vi lærere mindre møder; men ret snart begyndte lægfolk at komme med, og så blev det til folkeskolemøder, der holdtes hist og her i egnen, bl.a. i Ø. Vandet og ved Oddershedegård; de var ret godt besøgte, og ordførerne var foruden mig min gode ven lærer Bertelsen i Ø. Vandet, pastor Prytz i Hillerslev de to fuldmægtige fra Tisted o. fl., og så sang vi, som om det aldrig skulde få ende. Et udslag af disse møder var udgivelsen af Salmer og sange, der indeholdt bibelhistoriske samt morgen- og aftensange, og som blev samlet af mig, indbundet af Bertelsen og udsendt af lærer M. S. Andersen i Tisted. Den naaede at blive trykt i tre oplag på adskillige tusinde eksemplarer og var i flere år en yndet sangbog i mange skoler, især friskoler, omkring i landet. Penge til at afholde udgiften ved bogens trykning, der begyndtes 1872, skaffede en kreds af venner ved aktier, der efterhånden udbetaltes, og den solgtes så billigt, at den

3 slet ikke gav fortjeneste, uagtet flere aktionærer gav afkald på at få deres penge igen. Allerede i midten af tredserne havde Chr. P. Jakobsen virket stærkt for fremme af skyttesagen, og det var nærmest ham, der gennem samtaler gjorde sit til, at også jeg blev opildnet til at arbejde for denne sag. I 1868 lykkedes det at få oprettet en skytteforening i Tilsted, og det fornøjer mig endnu at tænke på, hvorledes jeg gik rundt og bearbejdede folk så eftertrykkeligt, at næsten ingen slap fri for at tegne sig som medlem og betale bidrag. Næste år udvidedes foreningen til også at omfatte Torsted; men kredsen var stærk og levedygtig, og øvelserne overværedes tidt af stærkt interesserede mænd og kvinder, hvilke sidste skænkede en fane med indskriften: Under dette kors skal du sejre. Øvelserne, både skydning og eksercits, holdtes på Limfjordstranden (Østergaard mark), sædvanlig om søndagen. Vi samledes gerne i Jens Støvrings gård og marsjerede med fanen i spidsen og under sang ned til stranden, og efter at øvelserne var forbi, gik vi i sluttet trop til en af Silstrupgårdene, hvor vi så holdt møde med tale og sang; ældre folk tog ivrig del, og alle tanker samledes om: Sønderjylland vundet, det er Danmarks mål! Da jeg kom til Ty, kendte jeg ikke engang friskolen af navn, men fra først af søgte jeg så vidt mulig at fjerne udenadslæsningen, og efterhånden fik jeg dog så megen forståelse af friskoletanken, at jeg kunde finde det i sin orden, at der (1868) oprettedes en lille friskole i Jens Støvrings gård i Silstrup. Det var mine bedste venner, som sendte deres børn i den ny friskole, og til forundring for mange vedblev jeg fortrinsvis at omgås den samme kreds. Hverken pastor Sonne eller en Del af beboerne syntes om, at jeg kastede vrag på udenadslæsninger; der klagedes over, at børnene lærte for lidt, og der fremkom en skriftlig klage i den retning til skoledirektionen. Uagtet samme klage var uden underskrift, tillagde direktionen den dog så megen betydning, at der skulde holdes provstevisitats for at få sagen undersøgt. Så kom provst Hunderup, og efter at have hørt min og børnenes samtale om religion m. m. og dannet sig en mening om sagen - skrev han i protokollen, at børnene ved overhøringen havde svaret tænksomt og rigtigt. Fæstningen faldt således ikke for den første storm, og hvis børnene skulde have fældet dommen, vilde den sikkert være bleven til min fordel. Så vidt jeg nu mindes, kom ikke ret meget af utilfredsheden mig for øre ud over dette, at mit venlige forhold til Grundtvigianerne var ilde set, men det tog jeg mig ikke nær. Jeg holdt skole, som jeg fandt det rigtigt, og en gang imellem fik vi besøg i skolen af bitte Volle, der så fortalte et æventyr og gerne vilde høre på børnenes sang. Hans egentlige navn var Ole Kristensen, var fra Mors, noget værkbrudt og næsten blind, men vandrede desuagtet landet rundt og var kendt i alle grundtvigske kredse. Ved siden af aftenskolen havde jeg fået aftenmøder i gang, hvor der også kom venner fra Tisted. Foruden at jeg gerne havde noget at fortælle, brugte vi tiden til samtale og sang, og lille Ole var med ved et af møderne og holdt da et foredrag over ordsproget: Det er godt at møde ven på vej. Ved en skyttefest på Fårtoft bakker 1869 holdt jeg første gang offentligt foredrag (om skyttesagen). Nogle ytringer, som jeg fremkom med, blev opfattede som en fornærmelse mod den danske hær, og et par mænd truede mig bagefter med udsigt til at få en dragt prygl, en trussel, der dog heldigvis ikke blev til noget. Der holdtes ligeledes 1871 en skyttefest på Bulbjerg, hvori en del morslandske skytter deltog; men den mest storartede skytte- og folkefest blev afholdt den 23. juni 1872 på Morslands højeste punkt, Salgjerhøj, hvor der samledes folk i tusindvis fra Mors og Ty; her fra Tisted og omegn sejlede vi over bredningen i dampskib. Povlsen Dal sagde i en tale ved denne lejlighed, at man i gamle dage havde heksemøller ; det det var nyttige indretninger, som man kunde putte gamle, skrøbelige mennesker i og få dem foryngede ud igen. Sådanne heksemøller er statsskolerne, sagde P. D. Som lærer i statsskolen fandt jeg anledning til at protestere mod at blive regnet til den slags næringsdrivende; men det hjalp ikke; P. D. holdt på, at jeg hørte til lavet. Sidst i tredserne begyndte præsten P. Rønne (fra Torup i Han herred) at holde gudstjeneste i Torsted kirke for en kreds af kirkelige folk fra Tilsted og Torsted sogne samt Tisted o. fl. st. Ved disse gudstjenester var jeg kirkesanger, og efter oprettelsen af valgmenigheden på Mors med dens aflægger i Ty overtog Bertelsen denne bestilling i Torsted, medens jeg havde den i Tilsted, idet valgmenighedens præst, R. Sund, skiftevis kom til Tilsted og Torsted. Bygningen af Ansgarskirken på Mors havde vi her ovre fra støttet med bidrag; den blev indviet lige før jul 1871, og et år efter indviedes dens dejlige altertavle Ansgar døber et barn, malet af Dalsgård og skænket af Peter Larsen (Dons). Kirken er bygget af murer J. Lavsen i Tisted (g. m. en af Kolds søstre). Han lever endnu som gammel mand og har fortalt mig, hvordan det gik til, at han, som Morsingerne udtrykte det, narrede dem ved at bygge kirken større end efter aftalen. Efter at de var bleven enige med Lavsen om kirkens vidde m. m., kom de i tanker om, at den blev for stor ; de opsøgte ham da og fik ham til at gå ind på at opføre den noget snævrere end efter første bestemmelse. De tænkte på udvendigt mål, sagde Lavsen og lo, men jeg tænkte på indvendigt mål og anvendte det ved arbejdets begyndelse, og det opdagede de så sent, at det ikke godt kunde ændres. Glædeligvis har det vist sig, at Ansgarskirken aldeles ikke blev for stor til den menighedskreds, der til stadighed samles i den. Det er ret mærkeligt, at den store, smukke kirke er opført af en almindelig murer, som ikke havde nogen tegning at gaa efter, men fulgte bare en plan, han havde dannet efter sit eget hoved og hjerte. Nu kommer jeg til de politiske forhold. Ty i almindelighed og Tisted amts anden valgkreds især (med Tisted som valgsted) hørte politisk til de egne, som C. Berg kaldte døde pletter. Venstre søgte efter evne at albue sig frem; men det gik småt, og uden for de grundtvigske kredse sporedes såre lidt venstresind. Vi havde prøvet at stille venstrekandidater op ved folketingsvalg, og da det ikke hjalp, vovede vi et nyt stormløb mod højres fæstning ved at opfordre C. Berg til at komme os til hjælp. Han fulgte kaldet og holdt politisk møde paa Tisted rådhus d. 22. juli Selvfølgelig klarede han venstres sag med dygtighed over for modstanderne; om den virkning, det gjorde, kan der vanskeligt siges noget, kun er det sikkert, at min anseelse - om jeg havde nogen - ikke blev øget ved, at jeg havde

4 iværksat indbydelsen til Berg og ved mødet optrådte som indleder og ordstyrer. Imidlertid nærmede tiden sig, da den gamle degn, Knud Gråh Nielsen, skulde afskediges, og så skulde det afgøres, hvem der fremtidig skulde have embedet. Der var rigtignok en god ven, som mente, at det måtte blive mig, da jeg havde tjent syv år for Rakel ; men derom kunde der nok være delte meninger. Sognerådet var ikke venligt stemt, og selv om jeg blev indstillet, var sagen ikke afgjort. Sonne, der var bleven provst, sagde til mig: Deres sag står ikke godt; forleden talte vi om Deres udsigter i skolerådet, og jeg anbefalede Dem så godt, som jeg kunde, og sagde, at De var en dygtig lærer og et skikkeligt menneske; men dertil svarede et af medlemmerne: Ja, det kan gerne være, at han er en dygtig lærer, men skikkelig er han min s... ikke! Nej, det så unægtelig ud til, at min tid som lærer i Tilsted snart var forbi, og jeg vilde dog gerne blive der; jeg var glad ved mit arbejde både i og uden for skolen, og jeg følte mig i det hele taget som hjemme. Dertil kom endnu en anden meget væsentlig omstændighed: jeg var bleven forlovet med Enevold Kristensens datter Karen Marie, og det knyttede mig endnu nærmere til Tilsted. Hun var født i Tilsted den 15. april 1852, altså meget yngre end jeg; jeg havde da også været hendes lærer en kort tid; sommeren 1869 var hun elev på Kolds højskole i Dalum, ganske vist meget ung, men dog ikke for tidlig, - Kold døde nemlig den følgende vinter. I høstferierne plejede han at samle en kreds af lærere, som ønskede at høre hans mærkelige tale. Så snart jeg fik høstferie 1869, rejste jeg til Dalum; Kold gik ude på marken, iført grå vadmels tøj med Selerne over vesten og et tørklæde bundet op om ørerne. Den usædvanlige fremtræden var dog ikke stødende; når Kold talte, glemte man alt andet end at høre. Desværre kom jeg lovlig sent; høsten i Ty og følgelig min ferie kom ikke, før den næsten var endt andet steds. Deltagerne i samlingen hos Kold var i færd med at bryde op ved min ankomst, og to dage efter var alle borte, så jeg fik ikke lejlighed til at høre Kold tale mere end to gange. Det var jo imidlertid en oplevelse at se Kold og høre ham og tale med ham, og for øvrigt gjorde jeg ved samme lejlighed bekendtskab med Morten Eskesen, som havde en friskole i Odense. Kort efter vor forlovelse døde Karens fader d. 11. decbr. 1869; hans enke stod ene med gården og fem børn, og denne omstændighed gjorde sit til, at jeg ønskede at blive i Tilsted. Udsigterne var jo, som sagt, ikke gode, - og så kom afgørelsen i efteråret Dommen fældedes, sognerådet forbigik mig ved indstillingen. Det var ingen overraskelse, men dog altid en skuffelse. Jeg skulde nu forlade Tilsted, hvor jeg havde levet over syv indholdsrige år, fundet mig selv som hjemme i det himmelske og det jordiske fædreland, vundet en talrig vennekreds, stående i en livlig virksomhed blandt ungdommen og i skolen, også havde jeg til slut fundet og vundet en hjertenskær. Alt dette gjorde, at jeg såre gerne vilde have beholdt embedet i Tilsted, og så kom jo dertil, at jeg nu stod ledig på torvet. Bag efter har jeg måttet prise min Lykke, at jeg således ret lemfældigt blev hældt ud af statsskolen og derved hjulpet ind i den fri skole, som var mit egentlige ideal. En mand, som sad i sognerådet i 1872, har mange år efter fortalt mig, at da han kom hjem fra det afgørende sognerådsmøde og fortalte sin kone, at de havde ikke indstillet mig til at blive i embedet, blev hun betænkelig og sagde: Ja, det var måske alligevel fejl!, hvortil manden bemærkede: Ja, men Herregud, bitte Dorte, det skulde du have sagt før! og så trøstede han sig selv og mig med den bemærkning: Du fik dog et brød, men ingen tilmad! Jens Østerg. Lavritsen, der endnu lever som en meget gammel mand, havde været sognerådsformand til en tid, før lærerindstillingen skulde finde sted, men nægtet at lade sig genvælge og var således ikke med ved afgørelsen. Det traf sig så kort efter udbrudet af den store krig i 1914, at vi kørte sammen i toget og talte sammen; så følte han trang til at komme frem med en forklarende tilståelse og ytrede da: Der er en ting, som jeg længe har tænkt på at sige dig; det er hidtil ikke bleven til mere, men nu vil jeg sige det: Det er min skyld, at du ikke blev degn i Tilsted! Hvordan det? spurgte jeg, du var jo ikke i sognerådet den gang! Nej, jeg kunde være blevet genvalgt, men vilde ikke. Jeg kunde godt lide dig; men der var jo dette med Grundtvigianeriet, du ved (her puffede han til mig med albuen) og jeg var for fejg til at vedkende mig min mening. Jeg prøvede nu at søge embede flere steder, uden at det dog førte til noget. Bl.a. prøvede jeg at blive lærer i Tøving på Mors, og fremstillede mig i den anledning for sognerådsformanden, pastor Brask i Galtrup. Da han forklarede mig vanskelighederne ved den ønskede lærerstilling på grund af valgmenighedsbevægelsen og ytrede: Vi er endog kommet så vidt, at vi har bygget en valgmenighedskirke! var jeg uforsigtig nok til at bemærke: Ja, det har vi hjulpen ved! Det skulde jeg ikke have sagt; da sognerådet siden foretog indstillingen, sagde Brask om mig: Han talte, som om han allerede var degn i Tøving! Og dermed var den sag afgjort. Jeg prøvede flere steder, men fandt alle døre lukkede - heldigvis. Samme efterår, som jeg havde fået afskedspas fra Tilsted, deltog jeg med en skare venner fra Tilsted og Torsted sogne samt Mors i et tog til Røddingegnen i Sønderjylland. Vi var til møde i Rødding højskole hos Cornelius Appel og overværede en gudstjeneste i Københoved hos H. D. Kloppenborg, som havde indrettet en kirkesal i sit rummelige stuehus, og hvor Appel prædikede. Jens Støvring og jeg boede hos Hans Jokum Physant i Langetved, og de folk, vi i det par dage omgikkes, hørte til den kreds, der siden dannede Rødding frimenighed med Appel som præst. Derfra drog vi til Askov højskole, hvor der var åbningsmøde, og hvor L. Schrøder talte om at klæde fjeldet. Så var vi med til Peter Larsens store høstmøde i Dons. Der var en talrig forsamling, og alle beværtedes som Peter Larsens gæster. Der holdtes mange taler, den bedste dog af Svejstrup, som fortalte, at en gang, da Frederik den syvende var i Jelling, talte seminarieforstander Svendsen til ham fra Tyras gravhøj, og talen gik kongen til hjerte, så at tårerne randt ned ad hans kinder; men da han siden inde i Vejle omtalte besøget i Jelling i hofsindernes kreds, sagde han: Den Satans præst, han fik mig ordentlig til at græde! Der var i Frederik den syvende noget af en konge og noget af en

5 sjover, sagde Svejstrup; tal til kongen i et menneske, så kommer kongen frem, men tal til sjoveren, så kommer han! I Kolding skilte jeg mig fra rejseselskabet og drog syd på for at besøge mine forældre; men satte derefter kursen tilbage til Tilsted. Jeg var fremdeles uden virksomhed; da skrev min sønderjydske ven, H. J. Physant, til mig, at der søgtes en lærer til at forestå en privat drengeskole i Ballum, efter hans mening der, hvor Kold i sin tid havde arbejdet; dette var dog en fejltagelse, der beroede på en forveksling med Forballum. Jeg skrev straks til privatskolens formand, Knud Hansen, sendte mine anbefalinger og gjorde rede for mit standpunkt og min virksomhed, og skønt skoleinteressenterne ikke syntes videre o m, hvad K. Hansen kaldte min stærke grundtvigianisme, blev de alligevel let enige om at fæste mig til deres privatskoles lærer. I sidste halvdel af januar 1873 drog jeg da til Ballum. Der var 7 mænd, som havde oprettet skolen: 5 gårdmænd, 1 købmand og 1 toldkontrollør (og postmester), gode danske folk undtagen embedsmanden, som dog var meget imødekommende og let at omgås. De 11 drenge, i en alder af 9-15 år, var velbegavede og flinke, og når jeg bare sørgede for grundig undervisning i tysk (det forlangte autoriteterne), kunde jeg selv råde for resten. Skolestuen og plads til mig havdes til leje i et nyt hus, hvor der også boede en prøjsisk gendarm (fra Glogau i Slesien), som skulde sørge for at give mig fuldstændig fri station. De nævnte 5 mænd er store bønder ; K. Hansen har 14 tdr. htkn. Han var en oplyst mand, der t. eks. skrev fejlfrit dansk; men ud over det danske sindelag sporedes intet åndeligt liv. På en måde var forholdene ret behagelige; men opbyggeligt samliv måtte jeg søge i nabosognet Meolden, hvor dansk samfund lod holde møder, som regel en gang månedlig. De holdtes hos en gårdmand, som ved at borttage en fjælskillevæg fremstillede en rummelig sal. Her slutter den gamle Mands Erindringer. Som allerede nævnt kom han tilbage til Silstrup En meget stor Glæde oplevede han i sine sidste År, nemlig at deltage i Afstemningen 1920 i sin Hjemegn i Sønderjylland. Han døde 19. Maj 1922, 80 Aar gammel. (Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1953, side )

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus.

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus. Dagbogsbladene De følgende sider printes på groft karduspapir, som efterfølgende krølles sammen og lægges i en balje med en blanding af vand, kaffegrums, soja, cola eller lignende. Når papiret har ligget

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600)

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch (1539-1607) var en dansk præst med lang tilknytning til Viborg, der i middelalderen og århundrederne efter var

Læs mere