Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10"

Transkript

1 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom 5 AT-synopsisopgave med mundtlig prøve Opgaveuge 6 Emne og problemstilling 6 Fag 6 Hvad er en synopsis 6 Aflevering af synopsis 7 Årsprøven den tredelte eksamen 7 Forberedelse af mundtlig eksamen 7 Bedømmelse 8 Studiecenteret 9 Anvendte begreber 10 Opgaveskrivning generelt Udformning af problemformulering 11 Anvendelse af problemformulering 11 Arbejdsplan 11 Materialeindsamling 12 Det videre arbejde 12 Disposition 12 Indholdsfortegnelse 13 Lay-out 13 Citater 14 Noter 14 Litteraturliste 14 Korrekturlæsning 15

2 - 2 - Større skriftlige opgaver i 2g I 2g skal du, foruden de skriftlige opgaver i de enkelte fag, skrive 2 større skriftlige opgaver: En opgave i 2 af dine studieretningsfag En synopsis til årsprøven i AT Studieretningsopgave Vigtige datoer Uge 5 Studieretningslærerne udmelder de 2-3 studieretningsopgave/-emner, der er fælles for klassen Uge 5 eller uge 6 Mandag d. 2. februar Uge 5-8 Studiecenterinformation Du afleverer blanket til studieretningslærere med angivelse af, hvilken af de udmeldte opgaver/emner, du ønsker at skrive om samt angivelse af foreløbige problemstillinger og kilder, og om du skriver i gruppe eller individuelt Studieretnings-opgave-uger februar Skrivedage til studieretningsopgave Mandag d. 23. februar Kl. 8:10 Aflevering af studieretningsopgave. Afleveringsprocedure aftales med studieretningslærere AT-synopsisopgave Uge 17 eller 18 AT synopsisskrivning 24. april eller 1. maj Aflevering af synopsis til lærere Maj/juni Synopsis-årsprøve i AT

3 - 3 - Studieretningsopgaven Studieretningsopgaven (SRO) er en opgave, der skal træne dig til studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Opgaven er tænkt som en flerfaglig fordybelsesopgave i 2 af dine studieretningsfag. Opgaven kan skrives og afleveres i grupper, men du vil få en individuel karakter, der tæller med i dine interne standpunktskarakterer for de pågældende fag. Udmelding af opgaver I uge 5 melder dine studieretningslærere ud, hvilke 2-3 opgaver, klassen har mulighed for at besvare. Opgaverne tager udgangspunkt i 2 af dine studieretningsfag. Forberedelse Som forberedelse til opgaven vil dine lærere i et antal moduler introducere dig generelt og fagligt til opgaverne. Samtidig samler du inspiration og information om opgaverne/emnerne og konsulterer dine lærere for yderligere information. Evt. eksperimentelt arbejde, også uden for huset, kan forekomme og foregår i fagenes uddannelsestid. Valg af opgave Senest 2. februar afleverer du en blanket til dine studieretningslærere med angivelse af fag og lærere, valg af opgave, angivelse af om du skriver individuelt eller i gruppe, og med hvem, samt opgavens foreløbige problemstillinger og kildemateriale. Vejledning Dine lærere skal vejlede dig i, hvor og hvordan du bedst finder materiale til opgaven. Men det er dig selv, der har ansvaret for at kontakte dine lærere for vejledning. Vær i god tid med at søge materiale. Skolens studiecenter vil være til stor hjælp (Se senere i vejledningen) Opgaveugerne Fra opgaven er meldt ud, skal du arbejde med at finde materiale om emnet. Du skal forberede opgaven sideløbende med din almindelige undervisning, men tirsdag d til torsdag d.19.2 er undervisningsfri til at skrive/færdiggøre opgaven.

4 - 4 - Besvarelse Du vælger selv, om du vil skrive i gruppe eller individuelt, og hvilken opgave du vil besvare. Ved opgaver, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder være på det/de fremmede sprog. Hvis et eller flere fremmedsprog indgår som studieretningsfag i opgaven, kan din lærer godkende, at opgavebesvarelsen helt eller delvist udarbejdes på et af de pågældende sprog. Kravene til opgavens sproglige udformning er dog altid de samme, som hvis den var skrevet på dansk. Det betyder generelt, at du ikke vil opnå nogen fordel i bedømmelsen af opgaven ved at udarbejde den på fremmedsprog, medmindre du behersker fremmedsproget ligeså godt som eller bedre end dansk. Der er afsat 20 elevtidstimer til besvarelsen af opgaven. Opgaven skal fylde 7-10 normalsider, hvis du skriver i gruppe. En normalside udgør 2400 anslag incl. mellemrum. Indholdsfortegnelse, bilag, litteraturliste, figurer, billeder tæller ikke med i de 7-10 (10-15) sider. Hvis du har skrevet i gruppe, skal du angive, hvilke sider af besvarelsen, som du er ansvarlig for. Besvarelsen skal endvidere indeholde et kort abstract på engelsk på ca. 200 ord. Abstract Et abstract er et resumé altså en kort sammenfatning af hele besvarelsen, skrevet på engelsk. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold. Det engelske resumé: fylder typisk linjer indeholder en beskrivelse af opgavens: formål/problemstilling anvendte metoder resultater og konklusioner indeholder ikke citater eller kildehenvisninger skrives i ét afsnit laves efter opgaven er skrevet placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen Aflevering Opgaven skal afleveres senest mandag d.23. februar kl.8:10 efter aftale med studieretningslærerne; husk et eksemplar til hver af dine studieretnings-fags-lærere. Du kan ikke oprykkes i 3g, hvis du ikke har afleveret og fået godkendt opgaven.

5 - 5 - Bedømmelse Opgaven bedømmes af dine studieretnings-fags-lærere. Det engelske abstract, som tæller med som en engelskaflevering, vil blive rettet og bedømt af din engelsklærer. Ellers er bedømmelsen af opgavebesvarelsen en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i studieretningsopgaven. Ved bedømmelsen lægges der herudover vægt på nedenstående forhold: om opgaven er besvaret i overensstemmelse med opgaveformuleringen, herunder de afgrænsninger og krav, der indgår i denne om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og opgavebesvarelsens omfang og kvalitet om der selvstændigt er udvalgt, inddraget og anvendt relevant baggrundsstof for besvarelsen om der er anvendt passende faglige analyse- og arbejdsmetoder ved besvarelsen om stoffet er behandlet tilstrækkeligt dybtgående om der er gennemført en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag om der er sket en selvstændig bearbejdelse og perspektivering af stoffet om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation om alle kilder er oplyst om noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende om fremstillingen i opgavebesvarelsen er overskueligt disponeret, og den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele besvarelsen. Sygdom Bliver du syg på skrivedagene, skal du straks underrette din studieretningslærer, som så vil tage stilling til, hvad der videre skal ske. Du skal under alle omstændigheder kunne dokumentere din sygdom.

6 - 6 - AT-synopsisopgave med mundtlig prøve I forbindelse med AT4 i forårssemesteret skal du udarbejde en synopsis som oplæg til den mundtlige AT4-årsprøve i maj/juni i 2g. Synopsis og den efterfølgende mundtlige prøve er en slags generalprøve på AT-synopsisopgaven i 3g. Synopsen skal udarbejdes på baggrund af din SRO og arbejdet med denne. Opgaveuge I uge 17 eller 18 - afhængig af hvilken klasse du går i (se i lectio)- skal du i forbindelse med AT4 udarbejde en såkaldt synopsis. Du skal efterfølgende i maj/juni måned til en mundtlig årsprøve i denne. Emne og problemstillinger Opgavens overordnede emne og problemstillinger er dem, du har arbejdet med i SRO, og som du nu skal behandle ud fra en metodisk vinkel. Hvad er en synopsis En synopsis er en skriftlig præsentation af en undersøgelse af en række problemstillinger i forbindelse med et givent emne. Synopsen skal indeholde: titel på emnet og angivelse af fagkombination problemformulering (hovedspørgsmål: hvad, hvem, hvilken, hvor, hvordan ) præsentation af de problemstillinger, der er arbejdet med (underspørgsmål og delkonklusioner) diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne (hvordan afspejles de indgående fags metoder og/eller teorier i undersøgelsen af det valgte materiale og din valgte fremgangsmåde) resultater af undersøgelsen konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger (sammenfatning af delresultater), som evt. kan kombineres med en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse litteraturliste en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten Vær opmærksom på at synopsen ikke skal indeholde hele din undersøgelse; det gør din SRO jo. Det er en god ide at gemme

7 - 7 - selvstændige og særlige pointer til den mundtlige fremlæggelse ved eksamen. Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider med punktstørrelse 12 og et antal tegn med mellemrum svarende til 2400 pr. side. Aflevering af synopsis Du skal ved afslutningen af AT-forløbet aflevere en kopi til hver af dine lærere. Hvis du har haft AT4 i uge17 skal du aflevere fredag d.24. april Hvis du har haft AT4 i uge 18 skal du aflevere fredag d. 1. maj. Årsprøven - den tredelte eksamen Med din synopsis og et talepapir som forlæg afholdes en individuel mundtlig årsprøve, som består af en fremlæggelse med udgangspunkt i din synopsis (10-15 min.) og en uddybende dialog (10-15 min.) Inden eksamen skal du have udarbejdet et talepapir, som du skal bruge i din fremlæggelse. I dialogen kan der desuden blive stillet spørgsmål i din ATstudierapport, som du derfor selv skal udskrive fra holdets studieplan i lectio og medbringe til prøven. Du skal altså til prøven medbringe din synopsis, din studierapport og dit talepapir. Det forventes af dig: at du i den skriftlige synopsis i kort form gør rede for hvad undersøgelsen går ud på, og hvad den indeholder. Vær opmærksom på at du først og fremmest bedømmes for din brug af synopsis og ikke udfærdigelsen af den at du i den mundtlige del (10-12 min) fremlægger resultater, konklusioner, argumenter og oplæg til videre arbejde. Du skal her uddybe summarisk omtalt stof i synopsen eller fremhæve områder, der ikke er berørt i synopsen. Du skal ikke bruge den mundtlige eksamen til at resumere synopsis, eller læse op af den. at du i dialogen (10-12 min) med eksaminator og censor er i stand til at diskutere dine resultater, konklusioner etc., og at du kan inddrage viden fra dine hidtidige AT-forløb gennem studierapporten. Eksaminationstiden er min, og der er ingen forberedelsestid.

8 - 8 - Forberedelse af mundtlig eksamen Når du har besluttet dig for, hvad du vil fremlægge til årsprøven, er det en god ide at udarbejde et talepapir. I talepapiret kan du f.eks. benytte dig af følgende disposition: - kort indledning med afsæt i synopsis - de fagligt vigtigste og mest selvstændige resultater af undersøgelsen - forklaring på fremgangsmåden - undersøgelsens perspektiver og begrænsninger - undersøgelsen i forhold til studierapporten - forslag til emner for dialog f.eks. konsekvenser, metodeproblemer, perspektivere. Bedømmelse Bedømmelsen er en vurdering af, i hvor høj grad du lever op til de faglige mål i AT. Der lægges vægt på, i hvor høj grad du: har fået viden om en sag med anvendelse af flere fag og deres metoder kan behandle en problemformulering og fremlægge resultater heraf kan perspektivere sagen kan vurdere de anvendte fags og metoders muligheder og begrænsninger kan demonstrere en vis viden om videnskabelig tankegang og elementær videnskabsteori kan strukturere og formidle et fagligt stof Bedømmelsen vil indgå som en årsprøvekarakter i AT.

9 - 9 - Studiecenteret Når du skal i gang med at finde materialer til din SRO og synopsen til AT4, vil det være helt naturligt at gå til Studiecenteret. Her kan du bl.a. låne bøger og DVD er om dit emne få hjælp til at søge efter relevante steder på internettet, f.eks. gode hjemmesider eller artikler i udvalgte databaser få hjælp til at finde og bestille artikler og bøger fra andre biblioteker (søg og bestil selv først i Bibliotek.dk). Søg efter materialer i skrivemetroens Find materiale eller ved at klikke på ikonet Studiecentrets bogbase på dit skrivebord på skolens pc ere. Studiecentrets hjemmeside rummer desuden mange relevante links. Husk også at skolen har mange brugbare bøger i bogkælderen. Studiecentret er åbent hver dag mellem kl. 8 og 16. Du skal altid huske at skrive lånesedler på de bøger, du vil låne - eller få registreret lånet elektronisk. Lånetiden på bøger er en måned med mulighed for forlængelse. OBS: Det er vigtigt, at du begynder din søgning efter materialer til din opgave i god tid før skriveugerne. Der er ofte stor efterspørgsel på materialerne, og mange elever skriver inden for det samme emne, så hvis du ikke er hurtigt ude, er bøgerne allerede udlånt og det kan være svært at nå at skaffe materialer hjem. Men samtidig skal du sørge for at målrette dit lån af materialer. Lad være med at rydde hylden for alt materiale, men gå efter det, som du kan se, er relevant for lige dit emne. Samtidig skal du af hensyn til dine medstuderende levere materiale tilbage, som du kan se, at du ikke skal bruge. Du skal løbende præsentere dine lærere for det materiale, du har fundet, så det kan kun være en fordel at begynde din søgning efter materialer, ligeså snart du ved, hvad din opgave skal handle om.

10 Anvendte begreber i skriftlige opgaveformuleringer I det følgende kan du se en oversigt over, hvilke begreber du typisk vil støde på i opgaveformuleringer i de enkelte fag. De 4 kolonner læst fra venstre mod højre angiver en stigende taksonomi, hvilket betyder, at du på det unistrukturelle niveau befinder dig på det laveste faglige niveau, og omvendt på det udvidet abstrakte niveau befinder dig på det højeste faglige niveau. For at opfylde kravene til en god opgave, skal du kunne arbejde og demonstrere faglig viden på mindst de 3 første niveauer. Sprogfag Musik Højeste niveau Fokus på et enkelt relevant aspekt Værk Referat Beskrivelse Redegørelse Værk Flere relevante enkeltaspekter inddrages, men samordnes ikke Værk Analyse Værk Flere relevante enkeltaspekter samordnes til en sammenhængende helhed med konklusioner. Sammenhængen er forstået Værk/intertekstuelt Fortolkning Sammenligning Sammenfatning Diskussion Refleksion Værk Besvarelsen i de forudgående faser skaber en forståelse for bagvedliggende strukturer Mere abstrakte teorier og principper inddrages til belysning Intertekstuelt/ interkulturelt Diskussion Refleksion Perspektivering Tage stilling Vurdering Værkeksternt Redegørelse Samfundsfag Redegørelse Analyse Analyse Undersøgelse Undersøgelse Vurdering Perspektivering Vurdering Diskussion Vurdering Matematik/ Fysik Beregning Bestemmelse Eftervisning Omtale Beskrivelse Redegørelse Kommentering Sammenhold Forklaring Perspektivering

11 Opgaveskrivning generelt I det følgende gennemgås arbejdsgangen ved projektskrivning. Hvordan laver man en problemformulering? Det kan godt være, at du vil føle, at den første fase i arbejdet er frustrerende: "Hvornår kommer jeg i gang?". Men det er vigtigt, at du giver dig god tid til at finde ud af, hvad du vil arbejde med, og hvilke spørgsmål du vil have svar på. Først opstiller du en problemliste over ting, du ønsker svar på. Listen skal bestå af hv-spørgsmål: hvem, hvor, hvad, hvordan, hvorfor osv. Dernæst gennemgår du listen og ser, om spørgsmålene falder i overordnede grupper - på den måde vil du kunne nå frem til 1 eller 2 overordnede spørgsmål med tilhørende underspørgsmål. Du må gøre dig klart, hvorfor du vil have svar på disse spørgsmål, og hvilke spørgsmål du ikke ønsker at undersøge. Husk også at der både skal være hvordan-spørgsmål (der lægger op til beskrivelse) og hvorfor-spørgsmål (der lægger op til forklaringer). På denne måde foretager du en afgrænsning af dit emne, og du har nu en foreløbig problemformulering. Hvordan bruger man en problemformulering? Opgaven går nu ud på at besvare problemformuleringen. Men det er vigtigt, at du hele tiden gør op med dig selv, om du kommer nærmere en besvarelse af problem-formuleringen, eller om du er ved at arbejde dig ud ad et sidespor. Er det sidste tilfældet, er der to muligheder. Enten gælder det om at vende tilbage til hovedsporet, eller også indser man, at man har fat i noget, der er interessant, og så tilpasser man problemformuleringen til det arbejde, der foregår. Ideen med en problemformulering er altså ikke at fastlåse sig selv fra start, men hele tiden at være bevidst om, hvad det er, man er i gang med. Hvordan laver man en arbejdsplan? Lav en skematisk opstilling af: Hvor mange dage har jeg? Hvor mange timer vil jeg arbejde hver dag? Hvad skal jeg have færdigt hvornår? Hvilket materiale mangler jeg at få fat i? Hvilket materiale kan jeg umiddelbart gå i gang med? Hvad skal der konkret ske de enkelte dage? Husk altid at skrive forfatter, titel, sidehenvisning og udgivelsesår

12 på din litteraturliste, så du ikke skal bruge kostbar tid til sidst på at finde oplysningerne. Tag planen frem ofte og se om du holder den, revider den således, at du hele tiden har en plan, der skal munde ud i en færdig opgave den sidste dag. Hvordan finder man materialet? Indsamlingen af materiale/bøger skal i gang så hurtigt som muligt, helst før problemet er blevet formuleret, men under alle omstændigheder straks efter at den foreløbige problemformulering er nedfældet. Man skelner normalt mellem primært materiale og sekundært materiale. Det sekundære materiale er de bøger, artikler og andet, man er nødt til at fremskaffe for at have en hjælp til bearbejdelse af det primære materiale. Spørg læreren, brug studiecenteret og bibliotekaren, ring til folk, der kan hjælpe dig, eller opsøg folk, der kan give dig relevante oplysninger. Desuden skal du søge på nettet. Det er en god ide at begynde din søgning på studiecenterets hjemmeside, hvor du også kan finde lister over anbefalede biblioteker og databaser. Du kan også søge i Skrivemetroens Find materiale. Hvordan foregår det videre arbejde? Du foretager nu en grundig læsning af det primære materiale og en overblikslæsning af det sekundære materiale. Når du læser dit stof igennem, er det vigtigt, at du tager notater undervejs. Skriv vigtige stikord ned, når du støder på områder, der er centrale for den problemstilling, du arbejder med. Brug et nyt ark papir eller kartotekskort for hvert emne. Det vil betyde, at du samtidig med at du tager notater også disponerer dit stof, og det vil også betyde, at du kan finde dine henvisninger, når du skal bruge dem. Husk at skrive kilde ved dine notater: forfatter, titel, side, forlag, årstal. Efter læsningen kan du sortere i det indsamlede materiale. Hvad kan bruges, hvad må kasseres? Gå i dybden med det primære og husk hele tiden at tjekke med arbejdsplanen, om du holder tempoet og med problemformuleringen, om du er på vej det rette sted hen. Hvordan laver man disposition? Når du begynder at overveje, hvordan de forskellige afsnit i opgaven skal placeres i forhold til hinanden, vil du opdage at du

13 allerede har lavet en stor del af dette systematiseringsarbejde. Det gjorde du nemlig, da du lavede din problemformulering. Af din opdeling i primært og sekundært materiale fremgår det også, hvilke områder der er de overordnede, og hvilke der er de underordnede. Det er vigtigt, at du finder frem til den måde, du bedst kan systematisere dine overvejelser på. Hvordan laver man en indholdsfortegnelse? Dispositionen er et arbejdsredskab, så du kan få styr på opgaven. Indholdsfortegnelsen er en vejledning for den, der skal læse rapporten. Men ellers skulle der helst være overensstemmelse mellem de to ting. Kontroller at siderne er paginerede (dvs. der er skrevet sidenumre på alle sider). Foruden en illustration er det praktisk, at der på forside/titelblad står: Titel på opgaven Navn og klasse på forfatterne Uddannelsessted Årstal Hvordan skal opgaven se ud? Du får dit budskab bedre igennem, hvis du stiller opgaven rigtigt op: Skriv ikke helt ude i siden på papiret, sådan at opgaven bliver gnidret og vanskelig at overskue og læse. Det kan meget vel betyde, at du dermed nedsætter læsbarheden så drastisk, at vigtige pointer går tabt for læseren (i dette tilfælde læreren). Endvidere er det umuligt for samme lærer at skrive kommentarer til din opgave, hvis du vælger at skrive på denne måde. Noget andet der gør opgaven vanskeligt at læse, er at du ikke sætter tegn og i det hele taget ikke laver afsnit eller opdeling af teksten, men kører hele fremstillingen i et hæsblæsende tempo med en mængde sætninger, der går lige over i hinanden uden ophold! Altså: lav margin, lav tydelige afsnit, lav overskrifter til de enkelte afsnit lav 1½ linieafstand

14 Hvordan citerer man korrekt? Brug aldrig en bog uden at angive det. Skriv bogens titel i en note, hvis du citerer, eller skriv: "Det følgende er baseret på..." Brug altid dit eget sprog når du skriver. Pas på at du ikke tager afsmitning fra den bog du lige har læst, dvs. at du ikke bruger bogens ord og ordsammenstillinger. En god regel er altid at lægge den bog væk, man lige har læst, og så prøve at formulere det man har læst med egne ord. Er der en enkelt sætning som du synes det er vigtigt at få med i den form som bogens forfatter har givet den, så husk at markere at du citerer. Der er to ting du skal huske når du citerer: 1. Marker det citerede med "..." og/eller kursiv 2. Mellem citationstegnene skriver du nøjagtigt det, der står i den bog, du vil citere fra. Du må ikke lave om på ordene, deres bøjning, deres stavning. Du må ikke tilføje ord, og hvis du udelader ord, skal det markeres med (...), der hvor du har udeladt noget. Hvordan laver man noter? En note er en forklaring til det, du skriver. Normalt vil det være en henvisning til din kilde. Du skal i noterne angive, hvor du har citater og oplysninger fra. Du kan også have brug for at lave noter, hvor du ønsker at give supplerende oplysninger eller uddybende kommentarer, som falder lidt uden for sammenhængen, men som alligevel skal med, hvis du vil sikre dig, at læseren forstår problemstillingen. Denne type noter skal dog kun bruges sjældent. Skriv normalt sammenhængende, således at teksten kan læses, uden at læseren behøver at kikke i noterne. En note kan enten skrives i en parentes direkte efter det man vil lave noten til, eller også laver man en parentes med et nummer, og selve noten placerer man så nederst på siden som fodnote, efter hvert afsnit eller bagerst i opgaven lige før litteraturlisten. Hvordan laver man litteraturliste? Litteraturlisten skal indeholde alt det til materiale, du har anvendt til opgaven. Materialet skal listes alfabetisk og opdeles i bøger, artikler, billeder, film, musik, hjemmesider på internettet, osv. Husk altid at angive forfatter, titel, forlag og årstal. Et eksempel på angivelse af bog: Andersen Nexø, Martin: Pelle Erobreren. Gyldendal, 1965.

15 Et eksempel på angivelse af artikel: Blüdnikow, Bent: Det store bedrag in Weekendavisen, Eksempel på angivelse af billede, film, musik: Billede: Munch, Edvard: Skriget Kilde: Gombrich, E.H.: Kunstens historie. 5. udgave. Gyldendal, side 565. Film: von Trier, Lars: Dogville. Zentropa, 2003 Musik: Halberg, Poul og Mona Larsen: Magi i luften in Transit. Replay, Et eksempel på angivelse af internetside: Vogelsang, Peter og Brian B. M. Larsen: Danske jøders skæbne Besøgt d Eksempler på angivelse af f.eks. undersøgelser og lærernoter: 1) Jensen, Poul: Spørgeskemaundersøgelse, 27 personer, på nettet, oktober (Bilag 1) 2) Høyrup, Mogens: Nogle sociologiske definitioner, upublicerede lærernoter, 4 sider, Se i øvrigt den litteraturliste, som I har fået præsenteret ved søgekurset i studiecenteret, og som ligger på studiecenterets hjemmeside (se i skrivemetroens Find materiale ). Hvordan læser man korrektur? Det er svært at fatte, at opgaven ikke er færdig, når den er skrevet. Men det betyder meget for læserens opfattelse af opgaven, om den har fået den sidste afpudsning. Tjek, at der ikke er gentagelser i de forskellige afsnit i opgaven, og at afsnittene hænger sammen. Læs hele opgaven igennem og slå ord op i Retskrivningsordbogen eiler Nudansk Ordbog, hvis du er usikker på stavemåden. Kontroller, at citater er korrekt citeret og med korrekt stavemåde (evt. gammeldags stavemåde skal bibeholdes). Husk også, at kommaer og andre tegn skal være sat således, at de ikke forstyrrer læsningen, men netop støtter læseren. Marker i margin, hvis der er en passage, der er uklart formuleret, og du ikke selv kan finde en bedre formulering. Lad endelig en anden læse opgaven og kommentere den Denne vejledning samt yderligere vejledning om at skrive større opgaver kan hentes på Skrivemetroen.

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2013 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2013 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2013 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

SRP køreplan: What to do.

SRP køreplan: What to do. SRP køreplan: What to do. SRP en synes sikkert at være langt ude i fremtiden, men du skal faktisk allerede så småt i gang nu. Her kan du finde en kort oversigt, som kan hjælpe dig i din planlægning. Start

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Indhold 1. Placering af opgaverne... 2 2. Dansk- og/eller historieopgaven... 3 3. Studieretningsprojekttræningsopgaven.... 3 4. Studieretningsprojektet...

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - februar 2016 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - februar 2016 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - februar 2016 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Vejledning i AT-synopsis

Vejledning i AT-synopsis Vejledning i AT-synopsis Kalundborg Gymnasium & HF Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en AT-synopsis?... 3 2. Synopsen skal indeholde:... 3 Valg af emne/sag...... 4 4 Problemformulering...... 4 5. Oversigt

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiecenteret s. 12

Indholdsfortegnelse. Studiecenteret s. 12 Indholdsfortegnelse 1 AT-synopsis-eksamen s. 2 Udmelding af opgaver og ressourcerum s. 3 Opgaven januar 2015 s. 3 Ressourcerummet s. 4 Fælles vejledning s. 4 Valg af fag og emne s. 4 Emne/problem for din

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD LANGKAER GYMNASIUM / HF / IB WORLD SCHOOL Studieretningsprojekt 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning 2 Tidsplan Dato Aktivitet Du skal 8/10 Valg af fag og overskrift for SRPemnet

Læs mere