Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10"

Transkript

1 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom 5 AT-synopsisopgave med mundtlig prøve Opgaveuge 6 Emne og problemstilling 6 Fag 6 Hvad er en synopsis 6 Aflevering af synopsis 7 Årsprøven den tredelte eksamen 7 Forberedelse af mundtlig eksamen 7 Bedømmelse 8 Studiecenteret 9 Anvendte begreber 10 Opgaveskrivning generelt Udformning af problemformulering 11 Anvendelse af problemformulering 11 Arbejdsplan 11 Materialeindsamling 12 Det videre arbejde 12 Disposition 12 Indholdsfortegnelse 13 Lay-out 13 Citater 14 Noter 14 Litteraturliste 14 Korrekturlæsning 15

2 - 2 - Større skriftlige opgaver i 2g I 2g skal du, foruden de skriftlige opgaver i de enkelte fag, skrive 2 større skriftlige opgaver: En opgave i 2 af dine studieretningsfag En synopsis til årsprøven i AT Studieretningsopgave Vigtige datoer Uge 5 Studieretningslærerne udmelder de 2-3 studieretningsopgave/-emner, der er fælles for klassen Uge 5 eller uge 6 Mandag d. 2. februar Uge 5-8 Studiecenterinformation Du afleverer blanket til studieretningslærere med angivelse af, hvilken af de udmeldte opgaver/emner, du ønsker at skrive om samt angivelse af foreløbige problemstillinger og kilder, og om du skriver i gruppe eller individuelt Studieretnings-opgave-uger februar Skrivedage til studieretningsopgave Mandag d. 23. februar Kl. 8:10 Aflevering af studieretningsopgave. Afleveringsprocedure aftales med studieretningslærere AT-synopsisopgave Uge 17 eller 18 AT synopsisskrivning 24. april eller 1. maj Aflevering af synopsis til lærere Maj/juni Synopsis-årsprøve i AT

3 - 3 - Studieretningsopgaven Studieretningsopgaven (SRO) er en opgave, der skal træne dig til studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Opgaven er tænkt som en flerfaglig fordybelsesopgave i 2 af dine studieretningsfag. Opgaven kan skrives og afleveres i grupper, men du vil få en individuel karakter, der tæller med i dine interne standpunktskarakterer for de pågældende fag. Udmelding af opgaver I uge 5 melder dine studieretningslærere ud, hvilke 2-3 opgaver, klassen har mulighed for at besvare. Opgaverne tager udgangspunkt i 2 af dine studieretningsfag. Forberedelse Som forberedelse til opgaven vil dine lærere i et antal moduler introducere dig generelt og fagligt til opgaverne. Samtidig samler du inspiration og information om opgaverne/emnerne og konsulterer dine lærere for yderligere information. Evt. eksperimentelt arbejde, også uden for huset, kan forekomme og foregår i fagenes uddannelsestid. Valg af opgave Senest 2. februar afleverer du en blanket til dine studieretningslærere med angivelse af fag og lærere, valg af opgave, angivelse af om du skriver individuelt eller i gruppe, og med hvem, samt opgavens foreløbige problemstillinger og kildemateriale. Vejledning Dine lærere skal vejlede dig i, hvor og hvordan du bedst finder materiale til opgaven. Men det er dig selv, der har ansvaret for at kontakte dine lærere for vejledning. Vær i god tid med at søge materiale. Skolens studiecenter vil være til stor hjælp (Se senere i vejledningen) Opgaveugerne Fra opgaven er meldt ud, skal du arbejde med at finde materiale om emnet. Du skal forberede opgaven sideløbende med din almindelige undervisning, men tirsdag d til torsdag d.19.2 er undervisningsfri til at skrive/færdiggøre opgaven.

4 - 4 - Besvarelse Du vælger selv, om du vil skrive i gruppe eller individuelt, og hvilken opgave du vil besvare. Ved opgaver, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder være på det/de fremmede sprog. Hvis et eller flere fremmedsprog indgår som studieretningsfag i opgaven, kan din lærer godkende, at opgavebesvarelsen helt eller delvist udarbejdes på et af de pågældende sprog. Kravene til opgavens sproglige udformning er dog altid de samme, som hvis den var skrevet på dansk. Det betyder generelt, at du ikke vil opnå nogen fordel i bedømmelsen af opgaven ved at udarbejde den på fremmedsprog, medmindre du behersker fremmedsproget ligeså godt som eller bedre end dansk. Der er afsat 20 elevtidstimer til besvarelsen af opgaven. Opgaven skal fylde 7-10 normalsider, hvis du skriver i gruppe. En normalside udgør 2400 anslag incl. mellemrum. Indholdsfortegnelse, bilag, litteraturliste, figurer, billeder tæller ikke med i de 7-10 (10-15) sider. Hvis du har skrevet i gruppe, skal du angive, hvilke sider af besvarelsen, som du er ansvarlig for. Besvarelsen skal endvidere indeholde et kort abstract på engelsk på ca. 200 ord. Abstract Et abstract er et resumé altså en kort sammenfatning af hele besvarelsen, skrevet på engelsk. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold. Det engelske resumé: fylder typisk linjer indeholder en beskrivelse af opgavens: formål/problemstilling anvendte metoder resultater og konklusioner indeholder ikke citater eller kildehenvisninger skrives i ét afsnit laves efter opgaven er skrevet placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen Aflevering Opgaven skal afleveres senest mandag d.23. februar kl.8:10 efter aftale med studieretningslærerne; husk et eksemplar til hver af dine studieretnings-fags-lærere. Du kan ikke oprykkes i 3g, hvis du ikke har afleveret og fået godkendt opgaven.

5 - 5 - Bedømmelse Opgaven bedømmes af dine studieretnings-fags-lærere. Det engelske abstract, som tæller med som en engelskaflevering, vil blive rettet og bedømt af din engelsklærer. Ellers er bedømmelsen af opgavebesvarelsen en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i studieretningsopgaven. Ved bedømmelsen lægges der herudover vægt på nedenstående forhold: om opgaven er besvaret i overensstemmelse med opgaveformuleringen, herunder de afgrænsninger og krav, der indgår i denne om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og opgavebesvarelsens omfang og kvalitet om der selvstændigt er udvalgt, inddraget og anvendt relevant baggrundsstof for besvarelsen om der er anvendt passende faglige analyse- og arbejdsmetoder ved besvarelsen om stoffet er behandlet tilstrækkeligt dybtgående om der er gennemført en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag om der er sket en selvstændig bearbejdelse og perspektivering af stoffet om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation om alle kilder er oplyst om noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende om fremstillingen i opgavebesvarelsen er overskueligt disponeret, og den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele besvarelsen. Sygdom Bliver du syg på skrivedagene, skal du straks underrette din studieretningslærer, som så vil tage stilling til, hvad der videre skal ske. Du skal under alle omstændigheder kunne dokumentere din sygdom.

6 - 6 - AT-synopsisopgave med mundtlig prøve I forbindelse med AT4 i forårssemesteret skal du udarbejde en synopsis som oplæg til den mundtlige AT4-årsprøve i maj/juni i 2g. Synopsis og den efterfølgende mundtlige prøve er en slags generalprøve på AT-synopsisopgaven i 3g. Synopsen skal udarbejdes på baggrund af din SRO og arbejdet med denne. Opgaveuge I uge 17 eller 18 - afhængig af hvilken klasse du går i (se i lectio)- skal du i forbindelse med AT4 udarbejde en såkaldt synopsis. Du skal efterfølgende i maj/juni måned til en mundtlig årsprøve i denne. Emne og problemstillinger Opgavens overordnede emne og problemstillinger er dem, du har arbejdet med i SRO, og som du nu skal behandle ud fra en metodisk vinkel. Hvad er en synopsis En synopsis er en skriftlig præsentation af en undersøgelse af en række problemstillinger i forbindelse med et givent emne. Synopsen skal indeholde: titel på emnet og angivelse af fagkombination problemformulering (hovedspørgsmål: hvad, hvem, hvilken, hvor, hvordan ) præsentation af de problemstillinger, der er arbejdet med (underspørgsmål og delkonklusioner) diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne (hvordan afspejles de indgående fags metoder og/eller teorier i undersøgelsen af det valgte materiale og din valgte fremgangsmåde) resultater af undersøgelsen konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger (sammenfatning af delresultater), som evt. kan kombineres med en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse litteraturliste en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten Vær opmærksom på at synopsen ikke skal indeholde hele din undersøgelse; det gør din SRO jo. Det er en god ide at gemme

7 - 7 - selvstændige og særlige pointer til den mundtlige fremlæggelse ved eksamen. Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider med punktstørrelse 12 og et antal tegn med mellemrum svarende til 2400 pr. side. Aflevering af synopsis Du skal ved afslutningen af AT-forløbet aflevere en kopi til hver af dine lærere. Hvis du har haft AT4 i uge17 skal du aflevere fredag d.24. april Hvis du har haft AT4 i uge 18 skal du aflevere fredag d. 1. maj. Årsprøven - den tredelte eksamen Med din synopsis og et talepapir som forlæg afholdes en individuel mundtlig årsprøve, som består af en fremlæggelse med udgangspunkt i din synopsis (10-15 min.) og en uddybende dialog (10-15 min.) Inden eksamen skal du have udarbejdet et talepapir, som du skal bruge i din fremlæggelse. I dialogen kan der desuden blive stillet spørgsmål i din ATstudierapport, som du derfor selv skal udskrive fra holdets studieplan i lectio og medbringe til prøven. Du skal altså til prøven medbringe din synopsis, din studierapport og dit talepapir. Det forventes af dig: at du i den skriftlige synopsis i kort form gør rede for hvad undersøgelsen går ud på, og hvad den indeholder. Vær opmærksom på at du først og fremmest bedømmes for din brug af synopsis og ikke udfærdigelsen af den at du i den mundtlige del (10-12 min) fremlægger resultater, konklusioner, argumenter og oplæg til videre arbejde. Du skal her uddybe summarisk omtalt stof i synopsen eller fremhæve områder, der ikke er berørt i synopsen. Du skal ikke bruge den mundtlige eksamen til at resumere synopsis, eller læse op af den. at du i dialogen (10-12 min) med eksaminator og censor er i stand til at diskutere dine resultater, konklusioner etc., og at du kan inddrage viden fra dine hidtidige AT-forløb gennem studierapporten. Eksaminationstiden er min, og der er ingen forberedelsestid.

8 - 8 - Forberedelse af mundtlig eksamen Når du har besluttet dig for, hvad du vil fremlægge til årsprøven, er det en god ide at udarbejde et talepapir. I talepapiret kan du f.eks. benytte dig af følgende disposition: - kort indledning med afsæt i synopsis - de fagligt vigtigste og mest selvstændige resultater af undersøgelsen - forklaring på fremgangsmåden - undersøgelsens perspektiver og begrænsninger - undersøgelsen i forhold til studierapporten - forslag til emner for dialog f.eks. konsekvenser, metodeproblemer, perspektivere. Bedømmelse Bedømmelsen er en vurdering af, i hvor høj grad du lever op til de faglige mål i AT. Der lægges vægt på, i hvor høj grad du: har fået viden om en sag med anvendelse af flere fag og deres metoder kan behandle en problemformulering og fremlægge resultater heraf kan perspektivere sagen kan vurdere de anvendte fags og metoders muligheder og begrænsninger kan demonstrere en vis viden om videnskabelig tankegang og elementær videnskabsteori kan strukturere og formidle et fagligt stof Bedømmelsen vil indgå som en årsprøvekarakter i AT.

9 - 9 - Studiecenteret Når du skal i gang med at finde materialer til din SRO og synopsen til AT4, vil det være helt naturligt at gå til Studiecenteret. Her kan du bl.a. låne bøger og DVD er om dit emne få hjælp til at søge efter relevante steder på internettet, f.eks. gode hjemmesider eller artikler i udvalgte databaser få hjælp til at finde og bestille artikler og bøger fra andre biblioteker (søg og bestil selv først i Bibliotek.dk). Søg efter materialer i skrivemetroens Find materiale eller ved at klikke på ikonet Studiecentrets bogbase på dit skrivebord på skolens pc ere. Studiecentrets hjemmeside rummer desuden mange relevante links. Husk også at skolen har mange brugbare bøger i bogkælderen. Studiecentret er åbent hver dag mellem kl. 8 og 16. Du skal altid huske at skrive lånesedler på de bøger, du vil låne - eller få registreret lånet elektronisk. Lånetiden på bøger er en måned med mulighed for forlængelse. OBS: Det er vigtigt, at du begynder din søgning efter materialer til din opgave i god tid før skriveugerne. Der er ofte stor efterspørgsel på materialerne, og mange elever skriver inden for det samme emne, så hvis du ikke er hurtigt ude, er bøgerne allerede udlånt og det kan være svært at nå at skaffe materialer hjem. Men samtidig skal du sørge for at målrette dit lån af materialer. Lad være med at rydde hylden for alt materiale, men gå efter det, som du kan se, er relevant for lige dit emne. Samtidig skal du af hensyn til dine medstuderende levere materiale tilbage, som du kan se, at du ikke skal bruge. Du skal løbende præsentere dine lærere for det materiale, du har fundet, så det kan kun være en fordel at begynde din søgning efter materialer, ligeså snart du ved, hvad din opgave skal handle om.

10 Anvendte begreber i skriftlige opgaveformuleringer I det følgende kan du se en oversigt over, hvilke begreber du typisk vil støde på i opgaveformuleringer i de enkelte fag. De 4 kolonner læst fra venstre mod højre angiver en stigende taksonomi, hvilket betyder, at du på det unistrukturelle niveau befinder dig på det laveste faglige niveau, og omvendt på det udvidet abstrakte niveau befinder dig på det højeste faglige niveau. For at opfylde kravene til en god opgave, skal du kunne arbejde og demonstrere faglig viden på mindst de 3 første niveauer. Sprogfag Musik Højeste niveau Fokus på et enkelt relevant aspekt Værk Referat Beskrivelse Redegørelse Værk Flere relevante enkeltaspekter inddrages, men samordnes ikke Værk Analyse Værk Flere relevante enkeltaspekter samordnes til en sammenhængende helhed med konklusioner. Sammenhængen er forstået Værk/intertekstuelt Fortolkning Sammenligning Sammenfatning Diskussion Refleksion Værk Besvarelsen i de forudgående faser skaber en forståelse for bagvedliggende strukturer Mere abstrakte teorier og principper inddrages til belysning Intertekstuelt/ interkulturelt Diskussion Refleksion Perspektivering Tage stilling Vurdering Værkeksternt Redegørelse Samfundsfag Redegørelse Analyse Analyse Undersøgelse Undersøgelse Vurdering Perspektivering Vurdering Diskussion Vurdering Matematik/ Fysik Beregning Bestemmelse Eftervisning Omtale Beskrivelse Redegørelse Kommentering Sammenhold Forklaring Perspektivering

11 Opgaveskrivning generelt I det følgende gennemgås arbejdsgangen ved projektskrivning. Hvordan laver man en problemformulering? Det kan godt være, at du vil føle, at den første fase i arbejdet er frustrerende: "Hvornår kommer jeg i gang?". Men det er vigtigt, at du giver dig god tid til at finde ud af, hvad du vil arbejde med, og hvilke spørgsmål du vil have svar på. Først opstiller du en problemliste over ting, du ønsker svar på. Listen skal bestå af hv-spørgsmål: hvem, hvor, hvad, hvordan, hvorfor osv. Dernæst gennemgår du listen og ser, om spørgsmålene falder i overordnede grupper - på den måde vil du kunne nå frem til 1 eller 2 overordnede spørgsmål med tilhørende underspørgsmål. Du må gøre dig klart, hvorfor du vil have svar på disse spørgsmål, og hvilke spørgsmål du ikke ønsker at undersøge. Husk også at der både skal være hvordan-spørgsmål (der lægger op til beskrivelse) og hvorfor-spørgsmål (der lægger op til forklaringer). På denne måde foretager du en afgrænsning af dit emne, og du har nu en foreløbig problemformulering. Hvordan bruger man en problemformulering? Opgaven går nu ud på at besvare problemformuleringen. Men det er vigtigt, at du hele tiden gør op med dig selv, om du kommer nærmere en besvarelse af problem-formuleringen, eller om du er ved at arbejde dig ud ad et sidespor. Er det sidste tilfældet, er der to muligheder. Enten gælder det om at vende tilbage til hovedsporet, eller også indser man, at man har fat i noget, der er interessant, og så tilpasser man problemformuleringen til det arbejde, der foregår. Ideen med en problemformulering er altså ikke at fastlåse sig selv fra start, men hele tiden at være bevidst om, hvad det er, man er i gang med. Hvordan laver man en arbejdsplan? Lav en skematisk opstilling af: Hvor mange dage har jeg? Hvor mange timer vil jeg arbejde hver dag? Hvad skal jeg have færdigt hvornår? Hvilket materiale mangler jeg at få fat i? Hvilket materiale kan jeg umiddelbart gå i gang med? Hvad skal der konkret ske de enkelte dage? Husk altid at skrive forfatter, titel, sidehenvisning og udgivelsesår

12 på din litteraturliste, så du ikke skal bruge kostbar tid til sidst på at finde oplysningerne. Tag planen frem ofte og se om du holder den, revider den således, at du hele tiden har en plan, der skal munde ud i en færdig opgave den sidste dag. Hvordan finder man materialet? Indsamlingen af materiale/bøger skal i gang så hurtigt som muligt, helst før problemet er blevet formuleret, men under alle omstændigheder straks efter at den foreløbige problemformulering er nedfældet. Man skelner normalt mellem primært materiale og sekundært materiale. Det sekundære materiale er de bøger, artikler og andet, man er nødt til at fremskaffe for at have en hjælp til bearbejdelse af det primære materiale. Spørg læreren, brug studiecenteret og bibliotekaren, ring til folk, der kan hjælpe dig, eller opsøg folk, der kan give dig relevante oplysninger. Desuden skal du søge på nettet. Det er en god ide at begynde din søgning på studiecenterets hjemmeside, hvor du også kan finde lister over anbefalede biblioteker og databaser. Du kan også søge i Skrivemetroens Find materiale. Hvordan foregår det videre arbejde? Du foretager nu en grundig læsning af det primære materiale og en overblikslæsning af det sekundære materiale. Når du læser dit stof igennem, er det vigtigt, at du tager notater undervejs. Skriv vigtige stikord ned, når du støder på områder, der er centrale for den problemstilling, du arbejder med. Brug et nyt ark papir eller kartotekskort for hvert emne. Det vil betyde, at du samtidig med at du tager notater også disponerer dit stof, og det vil også betyde, at du kan finde dine henvisninger, når du skal bruge dem. Husk at skrive kilde ved dine notater: forfatter, titel, side, forlag, årstal. Efter læsningen kan du sortere i det indsamlede materiale. Hvad kan bruges, hvad må kasseres? Gå i dybden med det primære og husk hele tiden at tjekke med arbejdsplanen, om du holder tempoet og med problemformuleringen, om du er på vej det rette sted hen. Hvordan laver man disposition? Når du begynder at overveje, hvordan de forskellige afsnit i opgaven skal placeres i forhold til hinanden, vil du opdage at du

13 allerede har lavet en stor del af dette systematiseringsarbejde. Det gjorde du nemlig, da du lavede din problemformulering. Af din opdeling i primært og sekundært materiale fremgår det også, hvilke områder der er de overordnede, og hvilke der er de underordnede. Det er vigtigt, at du finder frem til den måde, du bedst kan systematisere dine overvejelser på. Hvordan laver man en indholdsfortegnelse? Dispositionen er et arbejdsredskab, så du kan få styr på opgaven. Indholdsfortegnelsen er en vejledning for den, der skal læse rapporten. Men ellers skulle der helst være overensstemmelse mellem de to ting. Kontroller at siderne er paginerede (dvs. der er skrevet sidenumre på alle sider). Foruden en illustration er det praktisk, at der på forside/titelblad står: Titel på opgaven Navn og klasse på forfatterne Uddannelsessted Årstal Hvordan skal opgaven se ud? Du får dit budskab bedre igennem, hvis du stiller opgaven rigtigt op: Skriv ikke helt ude i siden på papiret, sådan at opgaven bliver gnidret og vanskelig at overskue og læse. Det kan meget vel betyde, at du dermed nedsætter læsbarheden så drastisk, at vigtige pointer går tabt for læseren (i dette tilfælde læreren). Endvidere er det umuligt for samme lærer at skrive kommentarer til din opgave, hvis du vælger at skrive på denne måde. Noget andet der gør opgaven vanskeligt at læse, er at du ikke sætter tegn og i det hele taget ikke laver afsnit eller opdeling af teksten, men kører hele fremstillingen i et hæsblæsende tempo med en mængde sætninger, der går lige over i hinanden uden ophold! Altså: lav margin, lav tydelige afsnit, lav overskrifter til de enkelte afsnit lav 1½ linieafstand

14 Hvordan citerer man korrekt? Brug aldrig en bog uden at angive det. Skriv bogens titel i en note, hvis du citerer, eller skriv: "Det følgende er baseret på..." Brug altid dit eget sprog når du skriver. Pas på at du ikke tager afsmitning fra den bog du lige har læst, dvs. at du ikke bruger bogens ord og ordsammenstillinger. En god regel er altid at lægge den bog væk, man lige har læst, og så prøve at formulere det man har læst med egne ord. Er der en enkelt sætning som du synes det er vigtigt at få med i den form som bogens forfatter har givet den, så husk at markere at du citerer. Der er to ting du skal huske når du citerer: 1. Marker det citerede med "..." og/eller kursiv 2. Mellem citationstegnene skriver du nøjagtigt det, der står i den bog, du vil citere fra. Du må ikke lave om på ordene, deres bøjning, deres stavning. Du må ikke tilføje ord, og hvis du udelader ord, skal det markeres med (...), der hvor du har udeladt noget. Hvordan laver man noter? En note er en forklaring til det, du skriver. Normalt vil det være en henvisning til din kilde. Du skal i noterne angive, hvor du har citater og oplysninger fra. Du kan også have brug for at lave noter, hvor du ønsker at give supplerende oplysninger eller uddybende kommentarer, som falder lidt uden for sammenhængen, men som alligevel skal med, hvis du vil sikre dig, at læseren forstår problemstillingen. Denne type noter skal dog kun bruges sjældent. Skriv normalt sammenhængende, således at teksten kan læses, uden at læseren behøver at kikke i noterne. En note kan enten skrives i en parentes direkte efter det man vil lave noten til, eller også laver man en parentes med et nummer, og selve noten placerer man så nederst på siden som fodnote, efter hvert afsnit eller bagerst i opgaven lige før litteraturlisten. Hvordan laver man litteraturliste? Litteraturlisten skal indeholde alt det til materiale, du har anvendt til opgaven. Materialet skal listes alfabetisk og opdeles i bøger, artikler, billeder, film, musik, hjemmesider på internettet, osv. Husk altid at angive forfatter, titel, forlag og årstal. Et eksempel på angivelse af bog: Andersen Nexø, Martin: Pelle Erobreren. Gyldendal, 1965.

15 Et eksempel på angivelse af artikel: Blüdnikow, Bent: Det store bedrag in Weekendavisen, Eksempel på angivelse af billede, film, musik: Billede: Munch, Edvard: Skriget Kilde: Gombrich, E.H.: Kunstens historie. 5. udgave. Gyldendal, side 565. Film: von Trier, Lars: Dogville. Zentropa, 2003 Musik: Halberg, Poul og Mona Larsen: Magi i luften in Transit. Replay, Et eksempel på angivelse af internetside: Vogelsang, Peter og Brian B. M. Larsen: Danske jøders skæbne Besøgt d Eksempler på angivelse af f.eks. undersøgelser og lærernoter: 1) Jensen, Poul: Spørgeskemaundersøgelse, 27 personer, på nettet, oktober (Bilag 1) 2) Høyrup, Mogens: Nogle sociologiske definitioner, upublicerede lærernoter, 4 sider, Se i øvrigt den litteraturliste, som I har fået præsenteret ved søgekurset i studiecenteret, og som ligger på studiecenterets hjemmeside (se i skrivemetroens Find materiale ). Hvordan læser man korrektur? Det er svært at fatte, at opgaven ikke er færdig, når den er skrevet. Men det betyder meget for læserens opfattelse af opgaven, om den har fået den sidste afpudsning. Tjek, at der ikke er gentagelser i de forskellige afsnit i opgaven, og at afsnittene hænger sammen. Læs hele opgaven igennem og slå ord op i Retskrivningsordbogen eiler Nudansk Ordbog, hvis du er usikker på stavemåden. Kontroller, at citater er korrekt citeret og med korrekt stavemåde (evt. gammeldags stavemåde skal bibeholdes). Husk også, at kommaer og andre tegn skal være sat således, at de ikke forstyrrer læsningen, men netop støtter læseren. Marker i margin, hvis der er en passage, der er uklart formuleret, og du ikke selv kan finde en bedre formulering. Lad endelig en anden læse opgaven og kommentere den Denne vejledning samt yderligere vejledning om at skrive større opgaver kan hentes på Skrivemetroen.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere PÆDAGOGISK CENTER SAMFUNDSVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Akademisk Studieteknik - for studiestartere AKADEMISK STUDIETEKNIK for studiestartere Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Københavns Universitet

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013 Inspirationsskrift april 2013 Forord... 3 og avu-reformen... 5 Faglig Dokumentation et næbdyr?... 8 Dansk... 14 Basis... 14 Eksempel 1 - Skriveproces og interview... 14 Eksempel 2 - Ordklasser og genrer...

Læs mere