Bachelorprojekt i ergoterapi : Fastholdelse af aktivitetsidentiteten hos veluddannede. arbejdsløse mennesker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt i ergoterapi : Fastholdelse af aktivitetsidentiteten hos veluddannede. arbejdsløse mennesker."

Transkript

1 Bachelorprojekt i ergoterapi : Fastholdelse af aktivitetsidentiteten hos veluddannede arbejdsløse mennesker. Udarbejdet af: Christina Bastholm Dahl Egle Saladzinskaite Stine Sander Vejleder: Marianne Kaslund Hold: ERG 110 Juni 2013 Antal anslag: Rutiner Forpligtelser og det man finder vigtigt Omgivelser Aktivitetsidentitet Roller & forbindelser Kapacitet & effektivitet Interessant & tilfredsstillede akt. "Denne opgave er udarbejdet af studerende ved University College Lillebælt, Ergoterapeutuddannelsen, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger ikke rettet og ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter". "Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med den/de studerendes tilladelse. Jvf. bekendtgørelse af lov om ophavsret nr 587 af 20/06/2008 og bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bek.nr.782 af 19/08/2009. Tilladelse til udlån.

2 Maintaining the occupational identity of well-educated unemployed people.

3 Læsevejledning I dette projekt vil vi anvende forkortelser der er i overensstemmelse med reglerne i Dansk sprognævn. Enkelte lange begreber og teorier forkortes. Første gang et begreb eller en teori optræder i et afsnit vil det blive skrevet i sin fulde længde, derefter anvendes forkortelsen. Når der henvises til bilag findes de bagerst i projektet fortløbende nummerering. Harvard anvendes som referencesystem. Alle projektets medlemmer er ansvarlige for udformning og indhold. Personer og steder vil anonymiseres medmindre andet er aftalt. Christina Bastholm Dahl Egle Saladzinskaite Stine Sander

4 Resumé Titel Fastholdelse af aktivitetsidentiteten hos veluddannede arbejdsløse mennesker. Problembaggrund Grundet finanskrisens opstart i 2008 er mange blevet arbejdsløse i Danmark. Gruppen af årige viste den største stigning. Arbejdsløsheden har konsekvenser for samfundet på det økonomiske plan samt velfærden for de mennesker der ikke kan deltage i samfundet via arbejde. Menneskets identitet og virkekraft påvirkes, ved tab af arbejdsrollen over en længerevarende periode. Opretholdelse af aktivitetsidentiteten under arbejdsløshed, kan ses ved daglige aktiviteter og rutiner samt hvilke nye aktiviteter der kan bidrage til fastholdelse af denne. Vores formål med projektet er, at belyse, hvordan man fastholder aktivitetsidentiteten under arbejdsløshed. Problemformulering Hvordan fastholdes aktivitetsidentiteten hos arbejdsløse veluddannede mennesker mellem 25 og 30 år? Metode Vores projekt er en kvalitativ undersøgelse der omhandler fastholdelse af aktivitetsidentiteten under arbejdsløshed, med to kvindelige informanter i alderen 25 og 30 år. Data blev indhentet via et fokusgruppeinterviet og analysen blev foretaget via meningskondensering beskrevet af Kvale. Resultater Under fokusgruppeinterviewet fortalte informanterne om fitness, jobrotation, løntilskudsjob og frivilligt arbejde, hvilket de har opstartet og deltaget i under arbejdsløshed, for at give dagen struktur og mening. Disse aktiviteter samt sociale aktiviteter viser sig at være effektive for dem begge i forbindelse med at fastholde deres aktivitetsidentitet.

5 Konklusion Deltagelse i de meningsfulde aktiviteter giver informanterne ressourcer der er med til at fastholde og udvikle deres aktivitetsidentitet. Dette udvikler deres aktivitetskompetencer hvilket bidrager til mestringen af arbejdsløshed. Aktiveringstilbuddene ses som mulige ressourcer i de økonomiske og politiske omgivelser da jobrotation og løntilskudsjob kan bidrage til fastholdelse og udvikling af den enkeltes faglige kompetencer. Perspektivering Projektet har en relevans indenfor arbejdsløshedsområdet, da det giver bud på, hvad jobcentrene ift. arbejdsløse kan gøre. De kan implementere programmer der promoverer meningsfulde aktiviteter og tilfredsstillende tidsforbrug for den arbejdsløse. Fokus i interventionen bør være på at udforske den arbejdsløses personlige meningsfulde aktiviteter og udvikling af aktivitetsbaserede og klientcentrerede mål. Ergoterapi ses som et relevant fag i forbindelse med arbejdsløshed, da den klientcentrerede tilgang er en værdi i ergoterapeuters arbejde med at muliggøre betydningsfulde aktiviteter. Dette projekt underbygger vigtigheden af ergoterapeuters bidrag, til det arbejde der ligger i at støtte og vejlede de arbejdsløse i en meningsfuld hverdag. Søgeord Aktivitet, fastholdelse, arbejdsløs, veluddannede, aktivitetsidentitet.

6 Abstract Title Maintaining the occupational identity of well-educated unemployed people. Purpose Due to the financial crisis that started in 2008 there are many unemployed people in Denmark. The group of 25- to 29-year-olds showed the largest increase. Unemployment has consequences for society in economic terms as well as the welfare of the people who cannot participate in society through work. Human identity and work force are affected by loss of job role over an extended period. Maintaining occupational identity during unemployment may happen by daily activities and routines, moreover what new activities contributes to maintain this. The purpose of this project is to illustrate how to maintain occupational identity during unemployment. Specification of problem How can occupational identity of well-educated unemployed people between 25 and 30 years be maintained? Method Our project is a qualitative study which deals with maintaining of occupational identity during unemployment of two female informants at the age of 25 and 30 years. Data was collected through a focus group interview and the analysis was made through meaning condensation described by Kvale. Results During the focus group interview informants discussed fitness, job rotation, subsidized employment and volunteering, which they have started and participated during unemployment to give their day structure and meaning. These activities and also social activities are found to be effective for both of them to maintain their occupational identity.

7 Conclusion Participation in meaningful activities gives the informants resources that help to maintain and develop their occupational identity. This develops their activity skills contributing to dealing with unemployment. Activation programs are seen as potential resources in the economic and political environment as job rotation and subsidized employment can contribute to the maintaining and development of the individual's professional skills. Perspectives The project is relevant in the field of unemployment since it offers suggestions about what job centers can do for the unemployed. They can implement programs that promote meaningful activities and satisfying time use for the unemployed. The focus of intervention should be exploring the unemployed personal meaningful activities and the development of activity-based and person-centered goals. Occupational therapy is seen as a relevant profession in unemployment since the client-centered approach is a value in occupational therapists work which enables meaningful activities. This project reinforces the importance of occupational therapists' contribution to the work that lies in supporting and guiding the unemployed in a meaningful life. Keywords Activity, maintaining, unemployed, well-educated, occupational identity.

8 Indhold Problembaggrund... 1 Formål og målgruppe... 2 Problemformulering... 3 Begrebsafklaring... 3 Arbejdsløshed... 3 Veluddannet... 3 Aktivitetsidentitet... 3 Aktivitetsdeltagelse... 4 Ergoterapifaglige perspektiver og teori... 4 MOHO... 4 Oplevelsen af sammenhæng (OAS)... 5 Forforståelse... 6 Metode... 7 Design... 7 Videnskabsteoretisk tilgang... 7 Forskningstype... 7 Tilrettelæggelse... 8 Udvælgelsesstrategi... 8 Inklusions- og eksklusionskriterier... 8 Kontakt til informanterne... 9 Dataindsamling Metode Tilrettelæggelse af dataindsamling - fokusgruppeinterview... 10

9 Spørgeguide Databearbejdningsmetoder Litteratursøgning: Søgestrategi Forskningsetiske aspekter Resultater Præsentation af informanter Præsentation af resultater Tema 1: Følelse af kapacitet og effektivitet Tema 2: Interessante og tilfredsstillende aktiviteter Tema 3: Omgivelser De økonomiske og politiske omgivelser De kulturelle omgivelser De sociale omgivelser, roller og forbindelser Tema 4: Forpligtigelser og værdier Tema 5: Rutiner Diskussion Præsentation af resultater Ekstern validitet Intern validitet Undersøgelsens begrænsninger Hvilke bias og tilfældige fejl har spillet ind Kunne fejlene være undgået Undersøgelsens styrke Overførbarhed... 35

10 Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsoversigt Bilag 1: Søgning af informanter... 2 Bilag 2: Brev til informanter... 3 Bilag 3: Spørgeguide fokusgruppeinterview... 4 Bilag 4: Retningslinjer for transskription... 8 Bilag 5: Søgeprofil... 9

11 Problembaggrund Danmark har siden 2008 været ramt af finanskrise og mange er blevet arbejdsløse. Et eksempel fra Akademikernes Centralorganisation, februar 2013 viser, at dette har medført, at (14,1 procent) af akademikere under 30 år står uden arbejde. Den gennemsnitlige arbejdsløshed i gruppen fra 30 til 60 år er på 3,3 procent. Opgørelser fra Økonomi- og indenrigsministeriet (2012) viser, at arbejdsløsheden steg fra midten af 2008 til 2010 inden for alle aldersgrupper, men gruppen af årige havde den største stigning med ca. 10 procent, og det er især de unge med en længere videregående uddannelse (LVU), der er berørt. Denne markante stigning har store konsekvenser for samfundet på det økonomiske plan og derved for velfærden, da disse er afhængige af den nyuddannede arbejdsstyrkes bidrag til samfundet i fremtiden. I arbejdsrollen ligger der en kulturel betydning om, at arbejde og bidrage til velfærdssamfundet, som er baseret på skatteindtægterne fra arbejdstagerne (Jacobsen 2007, s ). Arbejdets subjektive betydning afhænger af, hvor højt det prioriteres af den enkelte og hvor stor en del det fylder i vores life space (Graversen& Larsen 2004, s. 31). Ud fra virksomhedsteorien ved vi, at arbejdet er den dominerende virksomhed i voksenlivet. Jacobsen et al. (2007, s. 106) beskriver arbejdets betydning for den enkeltes individdannelse samt bibeholdelsen af identitet og status. Ifølge Hare, Jacobsen & Mathiasson (2007, s. 380), er arbejdsrollen med til at skabe menneskets oplevelse af identitet og selvværd, samt har betydning for hverdagens struktur. Personens identitet og virkekraft påvirkes ved tab af meningsfuld aktivitet i en længere periode (Polatajko et al. 2009, s. 106). For at opretholde aktivitetsidentiteten under arbejdsløshed kan det være nødvendigt at se på den enkeltes daglige aktiviteter og rutiner, for at få tilført aktiviteter, der kan bidrage til fastholdelse af denne. Arbejdsløshed kan ses som en form for Occupational deprivation. På dansk er Whiteford s definition oversat til: Aktivitetsdeprivation - en tilstand af langvarig udelukkelse fra deltagelse i nødvendige og/eller meningsfulde aktiviteter, som skyldes faktorer, der er uden for den enkeltes kontrol (Runge 2005, s. 225). Halvorsen (2004, s. 203) fremhæver, at den tidligere forskning inden for arbejdsløshed har været præget af elendighedsperspektivet (deprivationsperspektivet). En anden tilgang hertil er mestringsperspektivet, som ser individet som et handlende menneske, der aktivt kan mobilisere sine ressourcer og mestre situationen. 1

12 Der findes en del viden om, hvorledes arbejdsløshed påvirker det enkelte menneske negativt. I projektet vil vi gerne forfølge ressourceperspektivet og se nærmere på positive mestringsstrategier. Egne kompetencer og arbejdsmæssige udfordringer skaber motivationen for at arbejde, hvilket fremmer personens deltagelse på arbejdsmarkedet og i samfundet (Graversen & Larsen 2004, s ). En dansk undersøgelse af Christiansen et al. (2006, s. 366) konkluderer, at arbejdsløse med højt uddannelsesniveau, oftere anvender problemløsende strategier end arbejdsløse med lavt uddannelsesniveau. Vi vil gerne undersøge, hvordan de arbejdsløse mestrer hverdagen og hvad de gør helt konkret. Opgavens fokus er på veluddannede mennesker mellem 25 og 30 år, der er arbejdsløse. Det er en gruppe mennesker, som er i risiko for at komme ud i en længere periode med deprivation af arbejdsaktiviteter og derved svække eller miste aktivitetsidentiteten. Ergoterapeutisk intervention består i at muliggøre og fremme daglige aktiviteter (Fortmeier, Mathiasson & Scrøder 2007, s. 172) Ergoterapeuter har viden om aktiviteters betydning for det enkelte menneske og derved kompetencer og redskaber til at undersøge problematikker inden for dette og agere herpå. Det kan fx være på jobcenteret, hvor der kan tilbydes en sundhedsfremmende indsats, som kan bestå i at fastholde aktivitetsidentiteten. Dette projekts resultater kan bruges af forskellige aktører, der beskæftiger sig med målgruppen. Det er et mål at sikre, at den arbejdsløses personlige ressourcer ikke går tabt. Ifølge Kielhofner (2010a, s ) er forudsætningen for aktivitetsadaptation en kombination af aktivitetsidentitet og aktivitetskompetence, hvor aktivitetsidentitet er en grundlæggende faktor for udvikling af aktivitetskompetencen. Formål og målgruppe Formålet med projektet er at belyse, hvordan det er muligt at fastholde aktivitetsidentiteten under arbejdsløshed. I projektet undersøges der, hvilke fremmende og hæmmende faktorer i omgivelserne der kan påvirke dette, samt se på individets værktøjer, der kan fremme sundhed og mestring i hverdagen. Ud fra dette får vi et brugerperspektiv, hvor de arbejdsløse fortæller, hvad de gør for at opretholde aktivitetsidentiteten, og hvad deres eventuelle behov for indsats kunne være. 2

13 Målgruppen for projektet kan være ansatte på jobcentre og andre relevante fagpersoner, der er i kontakt med mennesker, der er arbejdsløse. Problemformulering Hvordan fastholdes aktivitetsidentiteten hos arbejdsløse veluddannede mennesker mellem 25 og 30 år? Begrebsafklaring Arbejdsløshed Arbejdsløshed defineres som: Arbejdsløshed, ledighed, manglende overensstemmelse på arbejdsmarkedet mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft ved de gældende lønninger. Arbejdsløshed defineres også som antal personer uden erhvervsmæssig beskæftigelse, som er til rådighed for arbejdsmarkedet, og som søger erhvervsarbejde (Den store danske 2013). Veluddannet En person som har en god, ofte højere uddannelse (Den Danske Ordbog 2013). I vores projekt vil dette indebære uddannelser på professionsbachelorniveau og derover. Aktivitetsidentitet Aktivitetsidentitet defineres som: ( ) en sammensat følelse af, hvem man er og ønsker at være som aktivitetsvæsen en følelse, der er skabt af ens aktivitetsdeltagelse gennem livet. Ens vilje, vanedannelse og erfaring som en levet krop samles til en aktivitetsidentitet (Kielhofner 2010a, s ). 3

14 I projektet ses aktivitetsidentitet ikke kun som den identitet, der knytter sig til aktiviteter, rettet mod arbejde og produktivitet, men inkluderer alle de aktiviteter informanterne nævner har betydning for dem. Opbygning, udvikling og fastholdelse af aktivitetsidentiteten afhænger af, at hverdagen indeholder aktiviteter, som giver en følelse af kapacitet og effektivitet, interessante og tilfredsstillende aktiviteter, roller og forbindelser, forpligtelser, rutiner samt støtte og forventninger i omgivelser. Disse elementer har alle indflydelse på menneskets opfattelse af at være et aktivt menneske og ens identitet som et aktivt menneske. I projektet defineres aktivitetsidentitet som et vigtigt element for mennesket at fastholde, for at opretholde deltagelse i meningsfulde og tilfredsstillende aktiviteter samt give struktur i hverdagen under ledighed. Aktivitetsdeltagelse Aktivitetsdeltagelse er et nødvendigt element for at fastholde aktivitetsidentiteten. Ifølge World Health Organization 2001, betyder det, at deltagelse indebærer menneskers medvirken i samfundet sammen med deres omgivelser inden for deres livs sammenhænge. I fortolkning af dette anvendes udtrykket aktivitetsdeltagelse, som kan betegne engagementet i aktiviteten der ikke kun indebærer udøvelsen af aktivitet, men også er en subjektiv følelse knyttet til aktiviteten (Kielhofner 2010a, s. 115). Ergoterapifaglige perspektiver og teori I afsnittet præsenteres den teori, der er anvendt i projektet. MOHO Vi anvender Modellen for menneskelig aktivitet (MOHO),(Kielhofner 2010a, s. 17 & 35), i begrebsafklaringen, til at tematisere dataindsamlingen med, samt ved bearbejdning af resultaterne. Der inddrages MOHO, idet modellen beskriver aktivitetsidentiteten som essentiel for menneskets videre handling i livet samt selvdefinition (Kielhofner 2010a, s. 120). 4

15 MOHO er en aktivitetsfokuseret begrebsmodel der belyser de tre komponenter i mennesket (vilje, vane og udøvelseskapacitet) i sammenspil omgivelserne. Modellen har en holistisk og klientcentreret tilgang. Aktivitetsperspektiv har et nuanceret syn på individets behov og roller igennem livet, samt hvordan disse ændrer sig. Elementer vilje, vaner, udøvelseskapacitet og omgivelser påvirker personens aktivitetsdeltagelse, som er vigtig for ens udvikling af aktivitetsidentitet. En del af modellen integrerer udvikling af aktivitetsidentitet samt aktivitetskompetence og derved opnåelse af aktivitetsadaptation igennem de forskellige livsfaser og beskriver bl.a. arbejdets store betydning i voksenlivet. I MOHO indeholder omgivelserne de økonomiske og politiske, sociale, fysiske og kulturelle elementer. De fysiske omgivelser er ikke relevante for problemstillingen, og de undlades derfor. I resultatafsnittet er de sociale omgivelser samt roller og forbindelser sat sammen da elementerne er tæt forbundet. Oplevelsen af sammenhæng (OAS) Aron Antonovsky anvender begrebet mestring i sin teori om oplevelsen af sammenhæng (OAS) (sence of coherence). Når man ser på hvorledes aktivitetsidentiteten fastholdes, vil det i en sundhedsfremmende og forebyggende intervention være oplagt at inddrage teori, der har forandringer i centrum. Når mennesker er arbejdsløse kan det påvirke oplevelsen af sammenhæng (sence of coherence) og derved aktivitetsidentiteten (den sammensatte følelse af, hvem man er og hvem man ønsker at være). Oplevelsen af sammenhæng indeholder elementerne begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (Hare, Jacobsen & Mathiasson 2007, s ). Hvis denne begribelighed og håndterbarhed er iboende i mennesket, har man en god forudsætning for at opleve livet som meningsfyldt, idet overskuddet og motivationen til at engagere sig i sit liv også mestres, når der opstår udfordringer, såsom arbejdsløshed. 5

16 Forforståelse I dette afsnit tydeliggøres forforståelsen. Ifølge Birkler (2010, s ) er forforståelsen den forståelse der hele tiden går forud for selve forståelsen. De fordomme som vi hver især i gruppen besidder, bidrager til den samlede horisont, som verden fortolkes ud fra. Ved projektstart havde vi en forforståelse om, at hvis en person ikke havde mulighed for at deltage i meningsfuldt arbejdsrettet aktivitet, ville dette påvirke aktivitetsidentiteten. Vi ser, at arbejdsløse mennesker har store ressourcer i form af erfaringer og ideer til, hvordan den erhvervsrettede rehabilitering kan forbedres, og dette ønsker vi at synliggøre. Vi tænker, at det at være arbejdsløs kan udvikle sig til en psykisk belastning for den enkelte. Over tid kan det være en nedadgående spiral, som vil besværliggøre fastholdelsen af aktivitetsidentiteten. Det at være arbejdsløs kan påvirke det sociale liv, og de økonomiske samt politiske krav, der stilles til den arbejdsløse, er høje. På det personlige plan er vores erfaringer med arbejdsløshed meget forskellige. To af de projektansvarlige har ingen eller kort erfaring med arbejdsløshed, mens den tredje har oplevet længere perioder uden job. De forskellige ståsteder kan bidrage positivt til projektet, da vi har individuelle synspunkter på arbejdsløshed, og dette kan bidrage til udvikling af nye måder at se og forstå emnet på. Undersøgelsens data giver os nye delforståelser, og en mulighed for at revidere vores helhedsforståelse. Vi vil i en forståelsesmæssig spiralbevægelse indfange informanternes horisont. Derved kan der ske en horisontsammensmeltning, og vi vil få en større indsigt i det vi søger at belyse. 6

17 Metode Der vil nu præsenteres og redegøres for valg af design, videnskabsteori, dataindsamlingen samt databearbejdning. Design Projektet tog afsæt i den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning, hvor det er de menneskelige erfaringer, der er interessante (Borg& Brandt 2007, s. 723). Forskningsdesignet, der blev valgt som den overordnede måde at tilrettelægge projektet på, var det forstående casestudie. Dette design er en fremgangsmåde, som er meget anvendelig i denne sammenhæng, da den kan give en dybdegående forståelse af de arbejdsløses erfaringer i deres kontekst (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s ). Videnskabsteoretisk tilgang Subjektperspektivet var styrende i projektet (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s. 60). I forskningslitteraturen er der flere typologier over paradigmer. Launsø, Olsen & Rieper (2011, s. 57) har fokus på tre paradigmer: Det empirisk-analytiske paradigme, det fortolkningsvidenskabelige paradigme samt det kritiske paradigme. Vi anvendte det fortolkningsvidenskabelige paradigme, der tager afsæt i hermeneutisk fortolkning, da problemformuleringen lægger op til fortolkning af subjektivt meningsindhold. Vi spurgte ind til de arbejdsløses egen forståelse af deres intentioner og formål med at handle, som de har gjort derved blev de arbejdsløse til den primære datakilde (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s ). Forskningstype Vi anvendte den forstående forskningstype, da vi ønskede at få informanternes subjektive meninger og vurderinger frem. Hver deltager har sin forståelse af emnet, og den er formet ud fra den kontekst hun befinder sig i. For os har viden om konteksten, (de fysiske, institutionelle og værdimæssige forhold, som har betydning for den arbejdsløses ageren) haft en stor betydning. Vi måtte kende den sammenhæng informanten indgik i, for at fortolkningen havde høj ekstern validitet (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s. 24). 7

18 Tilrettelæggelse Udvælgelsesstrategi Da empiri skulle indsamles via et fokusgruppeinterview, var det, ifølge Bojlén (2003, s. 170), mere effektivt at undersøge en ensartet gruppe end en heterogen gruppe. De homogene deltagere ift. uddannelsensniveau, har lignede erfaringer inden for emnet og kan derved supplere og inspirere hinanden under interviewet. Dette fører til en mere præciseret belysning af emnet. Yderligere kriterier ses i fig. 1. Den kvalitative undersøgelse var tilrettelagt ved brug af en strategisk udvælgelse - den homogene udvælgelsesstrategi, da vi ønskede at undersøge aktivitetsidentiteten og erfaringer med arbejdsløshed hos en specifik gruppe. Vi ønskede tre til fem informanter, der var veluddannede mellem 25 og 30 år. Denne gruppe er som tidligere nævnt især påvirket af arbejdsløshed. Optimalt ved vi, at en fokusgruppe sammensat af flere informanter giver mere nuanceret information i form af flere forskellige holdninger og synspunkter (Bojlén 2003, s. 170). Inklusions- og eksklusionskriterier Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Begge køn Nævneværdig fysisk eller psykisk handicap år Har været langtidsledig Veluddannet og professionsrettet uddannelse Studierelevant erfaring på arbejdsmarkedet i minimum et halv år efter færdiggjort uddannelse Har været arbejdsløs i minimum et år Er medlem af en A-kassse og dagpengeberettiget efter lov om arbejdsløshedsforsikring (Beskæftigelsesministeriet 2012) Er arbejdsmarkedsparat Fig. 1 Udvælgelseskriterier 8

19 Vi ønskede, at inddrage både mænd og kvinder. Da undersøgelses fokus lå på den enkeltes erfaringer og mestring under arbejdsløshed, ville vi kigge på begge køn og udelukke generalisering på baggrund af kønsforskelle. Informanter skulle være arbejdsmarkedsparate, dvs. uden fysisk eller psykisk handicap der kunne være til hinder for deltagelse i aktiviteter. Vi udelukkede informanter, der var langtidsledige og de skulle være medlemmer af en A-kasse og dagpengeberettigede. Ifølge Larsen (2003, s. 190), kan langtidsledighed skyldes af kombination af kvalifikationstab som følge af ledighed samt mangel på nye kvalifikationer. Derfor ses langtidsledighed som en mulig barriere for deltagelse i aktiviteter, fordi der er en større sandsynlighed for fysiske og psykiske problemstillinger. Kontakt til informanterne Vi kontaktede flere steder ift. rekruttering af informanter, efter vores problemformulering og metode blev udarbejdet (Bojlén 2003, s.175). Eksempelvis, tog vi telefonisk kontakt til 3 A-kasser for akademikere samt en medarbejder på et karrierecenter tilknyttet et universitet. Via mail kontaktede vi regionsformand Anna-Marie Laustsen fra Ergoterapeut Forening, region Syd, samt en ergoterapeut på et jobcenter. Sidstnævnte sted blev vi videresendt til en ekstern aktør, der afvikler forløb for jobcenteret. Udover det gjorde vi brug af det sociale medie Facebook og skrev bl.a. et opslag på en SDU s gruppe, som har flere tusind medlemmer samt flere opslag på vores private Facebookprofiler og UCL Fronter. Vi anvendte vores faglige og personlige netværk på skolen, og via forskellige nøglepersoner fandt vi 3 informanter til interviewet (bilag 1). Via telefonisk kontakt aftalte vi datoen og tidspunktet for interviewet og fortalte, at der ville blive lavet auditiv optagelse undervejs, hvilket deltagerne gav mundtligt samtykke til. Informanter fik en mail med praktiske oplysninger om projektet. Der blev udarbejdet et brev med samtykkeerklæring til informanter (bilag 2), hvor de skulle skrive under på, at de deltog frivilligt i et fokusgruppeinterview. Der afklares regler for anonymitet og offentliggørelse af interviewresultater. Mundtlig og supplerende skriftlig informering af informanter var med til at sikre, at informanter havde den nødvendige viden om interviewet, da det gerne skulle fremme deres medvirken under interviewet (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s. 157). Den ene informant mødte ikke op til interviewet, og der blev ikke meldt afbud. 9

20 Dataindsamling Metode Metoder der anvendes i det fortolkningsvidenskabelige paradigme, bidrager til at give en forståelse af menneskelige handlinger ved at mennesker selv beskriver deres levede begivenheder, handlinger, aktiviteter samt erfaringer (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s. 61). Undersøgelsen bestod af en kvalitativ bottom-up perspektiv, og derfor valgte vi at anvende fokusgruppeinterview som metode til indsamling af empirisk kvalitative data. Vi ønskede et ressourcepræget interview, hvor deltagerne sammen skabte en dialog og ville supplere hinanden om, hvad deres erfaringer var, i forbindelse med at mestre hverdagen som arbejdsløs. Valget af fremgangsmåde var baseret på refleksioner omkring fokusgruppens fordel, ved at give en større mængde data på kort tid, samt at deltagerne undervejs i dialogen skabte et forum for refleksioner, der var baseret på sande og beskrivende beretninger (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s ). Tilrettelæggelse af dataindsamling - fokusgruppeinterview Vi afsatte en time til fokusgruppeinterviewet og reserverede et større lokale, hvor informanter og moderator var placeret sammen omkring et bord. Vi overvejede nøje settingen for sikre, at informanterne følte sig godt tilpas. I den indledende fase (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s. 143) efter lidt small-talk, informerede vi deltagerne om rammen for interviewet. Vi fortalte, at det var deres subjektive perspektiver med erfaringer, ideer og behov vi ønskede at høre. Der blev informeret om, at hvis deltagerne blev afbrudt undervejs, var det for at moderator kunne føre dem tilbage til de emner vi havde brug for svar på. Dernæst præsenterede projektdeltagere og informanterne sig for hinanden. I hovedfasen (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s. 143) havde moderatoren den styrende rolle under interviewet, hvor hun stillede spørgsmål. To observatører tog notater undervejs og befandt sig i baggrunden, for således ikke at distrahere informanterne. 10

21 Spørgeguide For at forstå, hvad der kunne fastholde aktivitetsidentiteten ønskede vi, at deltagerne både så tilbage i deres arbejdsløshedsperiode og ud i fremtiden. Dette var vigtigt for at få bredere perspektiver omkring det at være arbejdsløs. MOHO (Kielhofner 2010a, s. 120) var anvendt som inspiration til udarbejdelse af en spørgeguide der indeholdt emnespørgsmål samt opfølgningsspørgsmål (bilag 3). Fokusgruppeinterviewet er karakteriseret ved at have en lav grad af struktur (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s. 112). Styrken er, at det er muligt at komme i dybden med emnet. Der kunne forekomme indblanding fra moderatorens side, hvis indholdet i samtalen bevægede sig væk fra emnet, eller hvis der ønskedes en uddybning af svarene. Moteratorens rolle er at træde i baggrunden, da informanten er eksperten (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s. 136). Spørgsmålene blev tilrettelagt, så det gav informanterne mulighed for at svare med egen stemme og på deres egne præmisser (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s. 137). Eksempelvis: Hvad tænker I om det at være arbejdsløs? Undervejs anvendes der aktiv lytten (Launsø, Olsen & Rieper 2011, s. 146). Databearbejdningsmetoder Der blev lavet en hel udskrivning af interviewlydoptagelsen. Datamængden var delt op i tre dele, så vi alle kunne være med til at transskribere. Der blev transskriberet i talesprog uden registrering af,,øh er og lignende (bilag 4) (Kvale& Brinkmann 2009, s ). Vi anvendte fem trin, der er beskrevet af Kvale & Brinkmann (2009, s. 228), til at analysere interviewet. Vi startede med at læse det transskriberede interview igennem, da vi gerne ville opnå en triangulering. De naturlige meningsenheder som informanterne udtrykte blev fundet og tematiseret efter elementer ift. aktivitetsidentitet: Følelsen af kapacitet og effektivitet Interessante og tilfredsstillende aktiviteter 11

22 Støttende og hindrende faktorer i omgivelserne samt roller og forbindelser Forpligtelser og værdier Rutiner (Kielhofner 2010a, s. 120). Disse elementer blev holdt op mod projektets problemformulering. Temaerne blev derefter teoretisk analyseret. Vi anvendte fortolkning på to niveauer i resultatafsnittet dvs. commonsense fortolkning og teoretisk fortolkning (Kvale& Brinkmann 2009, s ). Den teoretiske fortolkning tog udgangspunkt i teori af Kielhofner og Antonovsky. Litteratursøgning I projektet foretog vi søgninger efter relevant videnskabelig litteratur i følgende databaser og søgemaskiner: PubMed, OT Seeker, SocINDEX, Socilogical Abstracts, CINAHL, UCL bibliotek database og Google Danmark. Søgningen udviklede sig fra at omhandle arbejdsløses tidsforbrug og fritidsaktiviteter til, at berøre fastholdelse af aktivitetsidentiteten ved arbejdsløshed. Søgningen foregik i perioden februar juni 2013 (bilag 5). Følgende søgeord er anvendt: Activity, activity balance, time use, leisure, identity, unemployed, well-educated, young adults, job-loss, coping, occupational identity, occupational deprivation, arbejdsløse, aktivitetsbalance, young, deprivation, unemployment, occupational therapists, meaning og educational attainment. Søgestrategi Brandt & Winding (2007, s. 754) pointerer vigtigheden af en systematisk søgestrategi. Vi søgte litteratur/studier, der omhandlede: Begge køn, år, var fra lande, som vi kunne sammenligne Danmark med, udgivet på engelsk, dansk, tysk, norsk eller svensk, alle informationskilder (peer reviewed blev prioriteret højst), alle typer litteratur og studiedesigns (metode), udgivelsesperioden prioriteres højst. Teorier fra det humanistiske og samfundsvidenskabelige område blev vurderet efter relevans og i mindre grad efter 12

23 udgivelsestidspunkt. Søgningen blev suppleret med hånd- og kædesøgning (Brandt & Winding 2007, s. 763). Følgende artikler fandt vi og anvendte i diskussionen: Christensen et al. Coping with unemployment: Does educational attainment make any difference? (2006). Det er en dansk undersøgelse rettet mod årige 1064 kvinder og 575 mænd der er langtidssygemeldte. Undersøgelsen er en survey, der ser på sammenhæng mellem copingstrategier og uddannelsesniveau. Lobo, F Young people and unemployment: Does job loss diminish involvement in leisure? (1999). Det er en australsk forskningsartikel, der undersøger, hvordan arbejdsløshed påvirker fritiden hos unge mennesker. I artiklen inddrager Lobo kvalitativ og kvantitativ data og kigger på 82 unge mennesker (49 mænd og 33 kvinder) i alder mellem 18 og 30. Schöb, R Unemployment and Identity (2013). Denne forskningsartikel er et review af forskerens tidligere deltagelse i undersøgelser, der ser på tab af identitet og følelse af nytte under arbejdsløshed. Garrett Peters, R If I don t have to work anymore, who am I? : Job loss and collaborative self-concept repair (2009). Det er en kvalitativ amerikansk undersøgelse med empiriske data indsamlede via deltagende observation i 4 støttegrupper plus individuelle interviews med 22 gruppemedlemmer (gennemsnitsalder på 50 år), som led i udarbejdelsen af en analyse omkring strategier til at reparere ens selvopfattelse. De fleste deltagere i støttegrupper var veluddannede, der har mistet deres arbejde. 13

24 Scanlan JN, Bundy AC & Matthews LR Investigating the relationship between meaningful time us and health in 18 - to 25 year old unemployed people in New South Wales, Australia (2010). Det er en australsk undersøgelse, som omhandler 150 unge arbejdsløse mellem år (56% kvinder). Undersøgelsen indeholder data fra medicinsk survey, psykologisk test (K10) og dagbog (MOQ) som deltagerne skulle udfylde. De to første data kilder er et udtræk af en større undersøgelse, mens MOQ besvares af de 150 deltagere. Halvorsen, K Når det ikke er bruk for deg arbejdsløshet og levekår (2004). Vi anvender kapitel 7 i bogen som hedder Mestringsstrategier (eller: hvordan overleve som arbeidsløs). Essensen af kapitlet omhandler, hvad de arbejdsløse kan gøre i deres situation og giver eksempler på mestring i hverdagen. Baadsgaard et al. Tidsskrift for arbejdsliv (2012). Vi bruger artiklen på et overordnede plan, hvor forfatterne beskriver beskæftigelsespolitikkens ændringer i de senere år, hvor arbejdet på jobcentrene er gået fra et klientorienteret arbejde til et administrativt arbejde. Forskningsetiske aspekter Projektet her behøver ikke en godkendelse fra den Videnskabsetiske Komite, men vi finder det vigtigt at følge grundlæggende etiske aspekter. Som ergoterapeuter har vi en interesse i at have en høj faglig standard. I Ergoterapeutforeningens professionsgrundlag for ergoterapi (ETF, 2008) er der etiske retningslinjer som beskriver, hvorledes ergoterapeuter forventes at arbejde. Disse værdier sættes i spil, når vi på baggrund af Lindahl & Juhl (2010, s ), udarbejder et informationsbrev til deltagerne, som indeholder: vores navne og et telefonnummer, der anvendes ved spørgsmål, skolens navn, informationer om emne, dataindsamlingsmetode og tavshedspligt. 14

25 Resultater I dette afsnit præsenteres der først projektets to informanter og derefter resultaterne af fokusgruppeinterviewet. Præsentation af informanter Begge informanter er kvinder på henholdsvis 26 år (Y) og 30 år (X). Begge har en professionsrettet uddannelse idet X er pædagog og Y er civilingeniør med specialeretning. Længden af deres arbejdsløshedsperiode er meget forskellige. Y har været uden arbejde i få måneder og X i knap to år. Fig. 2 viser en oversigt over informanternes data. Køn: Kvinde, X Køn: Kvinde, Y Alder: 30 år Alder: 26 år Civil status: Samboende Uddannelse: Pædagog Arbejdsløs i: To år Aktiviteter: - Har været i løntilskudsjob (1 år) - Er i jobrotation nu - Går i fitnesscenter Civil status: Samboende Uddannelse: Civilingeniør med specialeretning Arbejdsløs i: 3 måneder (har fået job dagen inden fokusgruppeinterviewet) Aktiviteter: - Har bibeholdt sit studiejob i Netto (har dog givet sine vagter til kollegaer) - Er frivillig i et ældrecenter - Drikker kaffe med veninderne. Fig. 2: Informanternes data 15

26 Præsentation af resultater Resultaterne er opstillet efter komponenterne, som er inkluderet i aktivitetsidentitet. Tema 1: Følelse af kapacitet og effektivitet Kapacitet og effektivitet har indflydelse på aktivitetsidentiteten, idet disse er iboende i mennesket giver det følelsen af at foretage sig noget. For at fastholde aktivitetsidentiteten giver informanterne udtryk for følgende om kapacitet og effektivitet: X og Y føler en form for lettelse over ikke at skulle starte arbejde lige efter de havde afsluttet studiet. De første måneder af ledighedsperioden beskrives som en form for ferie: ( ) vi havde lige skrevet den store bacheloropgave og så var det dejligt lige at kunne holde ferie og sådan noget, men jeg havde det sådan puha syntes man så godt nok man godt kunne trænge til at komme ud på arbejdsmarkedet. Efter de første måneder var passeret, oplevede X et behov for at komme i arbejde. Mens Y ikke er nået til den følelse endnu, da tiden er fyldt ud med jobsamtaler: (...) så der gik faktisk i hvert fald en måned inden man begyndte at tænke okay nu må vi godt snart høre noget. X og Y sammenligner starten af deres ledighedsperiode med ferie og først efter et par måneder opleves der et behov for forandring i deres jobsituation. Følelsen af at være på ferie kan forklares ved, at informanterne har troen på sig selv, de har lige afsluttet en uddannelse og har en positiv oplevelse af egen virkekraft (Kielhofner 2010a, s. 48). Begge oplever efter nogen tid, at målet om job ikke endnu er opnået til trods for deres jobsøgning. X har søgt meget og været til samtaler uden resultat. Til trods for manglen på pædagoger mener hun, at det er svært som nyuddannet at få job, idet der ansættes dem med erfaring, og at hendes manglende erfaring er årsagen til at hun bliver fravalgt. Denne fravælgelse beskriver hun som negativt for hendes selvværd: 16

27 ( ) fordi de vælger ofte dem der har meget erfaring, og jeg har da været til nogle samtaler, men igen så valgte de en med mere erfaring, jeg har ikke nok erfaring, så de fravælger en og det er da træls og hårdt og det er det altså man bliver sådan lidt Altså ens selvværd bliver slået i stykker lidt. Jeg har godt nok en uddannelse men hvad hjælper det når du ikke kan få et job. Det informanten fortæller om at blive arbejdsløs, kan ses som begrænsning af individets levede rum, udvikling og selvfølelse. At blive konfronteret med ikke længere at have kontrol over eget liv fuldt ud, samtidig med at møde afvisninger i form af fravalg på ens erfaringsmæssige grundlag ved jobsamtaler, kan opleves som nedbrydende for den arbejdsløses selvværd. Den enkeltes følelse af kapacitet påvirkes via verdenen der leves i. Samfundets commonsense påvirker ens syn på sig selv og hvad man reelt har af personlige ressourcer til at udføre det der har værdi, både personligt men også i relation til ens levede verden (Kielhofner 2010a, s. 46). Informanterne beskriver en følelse af at være doven og ugidelig. Der er ikke energi eller overskud til noget, og at det er drænende: Jeg syntes virkelig jeg har haft det sådan zombie altså følt virkelig du bliver så doven altså du gider ingenting. ( ) og du har jo bare så meget tid altså i bund og grund ikke også, og ens energi og overskud det er bare lige nul Det dræner på en. Udover det fortæller Y: Jeg sørger for ikke bare at ligge derhjemme ellers så går der bare hurtigt tre dage, hvor man ikke har lavet noget som helst Begge informanter beskriver følelsen af manglende energi og overskud til hverdagens gøremål. Dette kan forklares med MOHO s teori (Kielhofner 2010a, s. 46) som beskriver, at ens subjektive følelse af virkekraft påvirker motivationen for at handle. 17

28 X har i sin ledighedsperiode været i løntilskudsjob samt i jobrotation, hvor hun på nuværende tidspunkt er tilknyttet. Jobrotation ses som positivt, erfaringsgivende og vigtigt for ikke at glemme det lærte fra studiet: Så har jeg været ude i det der løntilskud i et år, hvor jeg var på dagpenge, og det var da fint nok fordi så bibeholder man ligesom den der erfaring man har og det man altså den viden man har ikke, inden for sit arbejde, det pædagogiske. Y beskriver, at det bedste hun har gjort i hendes ledighedsperiode var at blive frivillig på et center for at lære ældre om computere. Det er ikke kun for at kunne skrive dette på cv et, men fordi hun følte hun brugte sin tid på noget hun følte gav mening på det professionelle plan: Altså det bedste jeg har gjort, tror jeg, er at blive frivillig. Informanten engagerer sig i frivilligt arbejde, og dette kan ses som en meningsgivende aktivitetskompetence, der medvirker til følelsen af tilfredsstillelse og giver en hvis kontrol til hverdagen. Som beskrevet af Kielhofner (2010a, s. 46), er den enkeltes motivation for at foretage sig noget påvirket af ens følelse af handleevne. Denne subjektive følelse styrer individet i enten en retning, der er udviklende og med vekselvirkning fra omgivelserne, der er med til at udvikle ens kompetencer samt er med til at opfylde den enkeltes målsætninger, eller i en retning, hvor individet føler sig utilstrækkelig og har en begrænset fornemmelse af sin effektivitet, der ofte medføre en manglende udviklende feedback fra omgivelserne og derved besværliggøre en udviklende vedholdenhed, der er essentiel for udvikling. Tema 2: Interessante og tilfredsstillende aktiviteter Det næste element, der er med til at fastholde aktivitetsidentiteten er de aktiviteter som mennesket finder interessante og tilfredsstillende at foretage sig. Disse medvirker bl.a. til en følelse af kontrol over sit eget liv og tilfredsstillelse, der er med til at styrke ens aktivitetsidentitet. Informanterne fortæller om deres interessante og tilfredsstillende aktiviteter: 18

29 X fortæller, at træning i et fitnesscenter giver hende tilfredshed i hverdagen under ledighed. Dog siger X, at hun ikke er så tilfreds som hun ellers ville være, hvis hun havde et fast fuldtidsjob. Informanten udtaler sig således: ( ) træningen giver mig da også en tilfredshed og sådan noget, men jeg er jo ikke hundrede procent tilfreds, jeg ville hellere være tilfreds hvis jeg havde et tredive eller et syvogtredive timers job. Man kan se træningen som en interessant og tilfredsstillende aktivitet for X, der giver struktur i hendes hverdag. Ud fra MOHO teori (2010a, s. 148) kan arbejdsløshed forstås som en overgang i voksenlivet. Da arbejdet er en af de væsentligste faktorer, der påvirker en følelse af virkekraft hos voksne, ses der en sammenhæng mellem arbejdsløshed og oplevelse af tilfredshed i det ovenstående citat. Under job med løntilskud arbejdede X 37 timer om ugen uden fuld løn, men det gav mange erfaringer, og det værdsætter hun: Jeg har fået afprøvet rigtig mange grænser og faktisk fundet ud af, hvad det er jeg vil inden for pædagogfaget. Det har det virkelig hjulpet mig, det der løntilskud. X har nu været i jobrotation en måned og fået afprøvet meget og fundet ud af, hvor interesserne inden for pædagogfaget ligger. Der tjener hun fuld løn og dette giver X en følelse af, at hun er en del af noget. Hun fortæller: ( ) der får jeg jo rigtig løn og så tror jeg måske også et eller andet sted man værdsætter det lidt mere at man faktisk får det. Man er lidt på lige fod med de andre. På baggrund af MOHO teori (2010a, s. 103), kan både løntilskud og jobrotation beskrives som påvirkning fra omgivelser, der muliggør og fremmer hendes aktivitetsdeltagelse. X fortæller, at det er vigtigt for hende at komme ud i praksis og bruge det hun har lært i sit arbejde med børn: ( ) du kan godt sidde og læse tyve bøger om en eller anden teori, men så når du kommer ud i praksis, så ser du det og arbejder med det, kan gå ind og se hvor kan jeg hjælpe henne? 19

30 Kielhofner beskriver (2010a, s. 117) aktivitetsdeltagelse som personlig og omgivelsesbestemt. Som beskrevet før, er jobrotation en støttende faktor i Xs omgivelser. Hendes viljemæssige deltagelse i jobrotationen sikrer udøvelsen af arbejdsaktiviteter, da de færdigheder, hun fik under studiet integreres. For informanterne er det vigtigt at komme ud blandt andre mennesker, indhente erfaring, bidrage med noget samt at få nogle gode oplevelser. Eksempelvis findes et løntilskudsjob attraktivt, så jeg ikke glemmer det jeg har lært, og får noget mere erfaring med i rygsækken. Y engagerer sig i frivilligt arbejde i et ældrecenter og beskriver dette som et positivt skud hun får en gang om ugen: ( ) hvis man kommer og har en dårlig dag, så er det bare super godt når man går derfra, fordi de er så søde. ( ) Og så tror jeg også det med at man føler, at man bruger sin tid på noget. Så det ikke bare er ligegyldigt. Her ses Antonovsky s meningsfuldhed i spil, idet informanten indgår i et socialt samspil og føler sig socialt værdsat samt deltager i en aktivitet der er værd at investere energi i (Hare, Jacobsen & Mathiasson 2007, s. 388). Oplevelsen af virkekraft, self-efficacy, er ligeledes en motivationsfaktor. Ifølge Kielhofner (2010a, s. 48 & 116), har alt det, man foretager sig både personlig og social betydning. Fx giver deltagelse i frivilligt arbejde Y positive oplevelser i hverdagen og hun føler, at de ældre mennesker har gavn af hendes hjælp. Gennem frivilligt arbejde bruges kapaciteten til at påvirke den ydre verden. Y fortæller, at det, der gør hende glad i hverdagen, er forbundet med hendes fag som civilingeniør og det handler om at finde løsninger og optimere hele tiden: Altså, hvis jeg har haft en rigtig god dag så har vi haft et virkeligt stort problem som vi endeligt har fået løst. Kielhofner (2010a, s. 53) beskriver, at der opnås en succesfølelse efter produktivt intellektuelt arbejde eller ved udarbejdelse af tilfredsstillende slutprodukt samt socialt samvær med andre mennesker, og dette gør en aktivitet tilfredsstillende og interessant at foretage sig. 20

31 Tema 3: Omgivelser Omgivelser kan, ifølge Kielhofner (2010a, s. 101), byde på både muligheder, ressourcer, begrænsninger og krav. Den indflydelse, omgivelserne har på en person, afhænger af, hvorledes de spiller sammen med personens værdier, interesser, følelse af handleevne, roller, vaner og udøvelseskapacitet. Her beskriver informanterne deres oplevelse af omgivelserne: De økonomiske og politiske omgivelser I afsnittet referer informanterne til systemet. Her dækker det over kommunen, jobcenter og/eller A-kassen. Y oplever i høj grad systemet som ufleksibelt: ( ) jeg synes ikke, at hvis man reelt har et ønske, det er det man vil, så synes jeg det er svært at få lov til. Jeg tror, hvis nu det blev mere individuelt og frit og mere sådan nu snakker vi med dig, om det her, og hvad du laver, og nå du er frivillig, nå det er fint, så skriver jeg bare lige et notits om, at du er frivillig nede i ældrecenteret ( ). Hvorfor kan jeg ikke bare lige ringe til dem og snakke med dem to sekunder over telefonen. X har samme opfattelse af systemet : Jeg er blevet tilbudt vikartimer og sådan noget, men der er så mange regler så skal du simpelthen det ene efter det andet efter det tredje og sendes ind og dokumenteres. Så gider man ikke. Man magter det ikke. Kravene påvirker her ens aktivitetsdeltagelse og engagementet. Manglende motivation kan føre til en oplevelse af håbløshed og derved svække aktivitetsidentiteten (Kielhofner 2010a, s. 103, 115 & 120). De ovenstående citater kan ses i relation til Antonovskys beskrivelse af menneskets behov for følelse af håndterbarhed for at få styrken til handling (Hare, Jacobsen & Mathiasson 2007, s. 388). 21

32 Mange regler skal overholdes fra både A-kassen og Jobcenteret. X siger: Der er så mange regler, det er så kringlet. ( ) søge de der to jobs om ugen gå ind i mit CV, møde op til rådighedssamtaler. Især det at glemme at tjekke jobopslag en gang om ugen opfattes som en psykisk belastning. Y fortæller: Gør du det tre gange, så lukker de og så får du simpelthen ikke dine penge. Det har psyket mig. Det synes jeg er faktisk den største faktor der har stresset. Her ses, at omgivelserne i høj grad stiller krav til informanterne, der ikke opleves som meningsfulde eller håndterbare. Ifølge Antonovsky, kan manglende meningsfuldhed fratage individets energi og engagement til at springe ud i de udfordringer livet giver. Oplevelsen af håndterbarhed modvirker følelsen af uretfærdighed samt styrker følelsen af at kunne handle (Hare, Jacobsen & Mathiasson 2007, s. 388). Det opleves som frustrerende ikke at blive forstået af systemet samt at blive presset til at søge job der ikke passer til den specialeretning man har. Y udtaler: Så vil de gerne have os til at passe ind i alle deres små skemaer, og det gør vi bare ikke. ( ) inden man dukker op, så er man allerede lidt på bagbenene og man er slet ikke åben overfor noget som helst. Dog oplever X dele af systemet som positivt og har valgt at komme i løntilskudsjob, hvilket ses som en givtig ordning: De har faktisk været rimelige large angående mig. Jeg havde valget mellem det der løntilskud og den her jobrotation. X præsenteres for forskellige muligheder af aktiviteter af systemet og dermed et valg for aktivitetsdeltagelse. Ifølge Kielhofner (2010a, s. 28), giver omgivelser muligheder samt 22

33 forventninger til at handle og hvor vidt individet ser og handler på disse er bestemt af den viljesmæssige proces. De kulturelle omgivelser Kulturen kan ses fra flere vinkler. Her ses på den kultur (fx værdier og normer) som er vigtig for informanterne samt på den kultur, der er i de økonomiske og politiske omgivelser. Det er vigtigt for Y at føle, at hun bruger sin tid på noget, der ikke er ligegyldigt: Det er jo ligegyldigt det, at jeg går op og drikker en kop kaffe oppe i byen eller tager hjem til en veninde og sidder i tre timer eller det er jo et eller andet sted ligegyldigt på et rent professionelt plan. Y s udtalelser kan ses som en stræben efter at være effektiv på et professionelt plan og dermed værdisætter hun ikke det at drikke kaffe med venner, som en aktivitet, der er medvirkende til at få job, men som en måde at strukturere sin dag på og en aktivitet, der er forbundet med nydelse. Kulturelt set har det at mødes med venner og drikke kaffe, ikke en direkte effekt på at komme tilbage i arbejde men stor social betydning. Ifølge Kielhofner (2010a, s. 44), er mennesker i høj grad præget af den kultur, de lever i, og kulturen præger individets retning, dvs. i hvilke aktiviteter er værd at stræbe efter. Virksomhedsteorien synliggør, at arbejde anses for væsentlig i mange kulturer og dette gør arbejdet til en aktivitet, der er attraktiv (Jacobsen 2007, s. 105). Kommunikationen med medarbejdere på jobcenteret beskrives som upersonlig. X fortæller: Jeg synes bare man bliver ikke set nok eller hørt nok. Jeg synes bare man er et tal i rækken, et nummer i rækken. Y supplerer: Jeg skal bare hurtigst muligt ud herfra og så skal I bare give mig frihed til at søge job og ikke skulle rende op her hele tiden. Disse oplevelser kan hæmme gejsten til at fastholde egen indsats for at nå målet om at komme i arbejde og at fastholde og udvikle aktivitetsidentiteten (Kielhofner 2010a, s. 102 & 120). 23

Bachelorprojekt i ergoterapi

Bachelorprojekt i ergoterapi Bachelorprojekt i ergoterapi Det lyder så banalt, men det er det der med at have alt ud i ét - En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv på Handifonen/Handi Defy+ Lavet af: Gayatri Katja Jørgensen

Læs mere

hotunge med en sindslidelse og uddannelse

hotunge med en sindslidelse og uddannelse hotunge med en sindslidelse og uddannelse et kvalitativt studie med fokus på unges udfordringer i forbindelse med at gennemføre en uddannelse Udarbejdet af: Maria Lagoni Thyssen Louise Marie Gregersen

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder.

Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder. Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder. Bachelorprojektet er udarbejdet af: Katrine Pedersen Metodevejleder:

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012

Bachelorprojekt Januar 2012 Bachelorprojekt Januar 2012 - Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på, at jeg er herinde - en kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning

Læs mere

Samarbejde som grundlag for at udvikle en demenscafé

Samarbejde som grundlag for at udvikle en demenscafé Samarbejde som grundlag for at udvikle en demenscafé Et praksisforskningsprojekt om professionelle og frivilliges samarbejde i en café for borgere med demens og deres pårørende University College Lillebælt

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Menneskets aktivitetsidentitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv

Menneskets aktivitetsidentitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv Menneskets aktivitetsidentitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af studerende Britt Friis Ryde, Louise Elisabeth Olsen, Morten Øllegaard University College

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

Når følelserne stjæler tankerne

Når følelserne stjæler tankerne Når følelserne stjæler tankerne En kvalitativ undersøgelse af, hvordan voksne borgere med socialfobi oplever kognitive vanskeligheder kan påvirke deres arbejdsevne. Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF

Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Bacheloropgave i ergoterapi Modul 14 Et innovationsprojekt Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Udarbejdet af: VIA University College Holstebro Vejleder: Tove Ptak

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis

En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis Bachelorprojekt i ergoterapi En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis En kvalitativ undersøgelse af elementer der har betydning for den menige ergoterapeuts arbejde med evidens på

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

SEKSUALITET. Tabu eller tema?

SEKSUALITET. Tabu eller tema? SEKSUALITET Tabu eller tema? Bachelorprojekt University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Vejleder: Stinne Bruhn Eksterne Vejledere: Renate Kæmpe Weilov Kirsten Siggaard Mathisen Aflevering:

Læs mere

Helene Wainwright Wiberg, Katrine Meyer & Mary Somsong Olsen

Helene Wainwright Wiberg, Katrine Meyer & Mary Somsong Olsen Overblik over lediges aktiviteter, struktur og tilfreds i hverdagen En spørgeskemaundersøgelse blandt ledige i Danmark Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning: Bachelor Udarbejdet af Bachelorgruppe

Læs mere

Forord. Theresa Marie Moore Højer

Forord. Theresa Marie Moore Højer Helle Vinther Johansen Karina Ivalo Kleist Laila Kate Davidsen Tenna Kuhn Theresa Marie Moore Højer Køkkenhjælpemidler hvorfor bruger de dem ikke? Professionshøjskolen University College Nordjylland. Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Livet efter gastric bypass

Livet efter gastric bypass Opgaveløsere: Pernille Rødkær Kristensen Maja Høyer Sørensen Sólveig Hauksdóttir SA2350, SA2468, SA2479 09IIC Modul 14 Bachelor opgave Antal tegn: 76.890 Vejleder: Karin Fenger Ellekrog Afleveringsdato:

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere