Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 27. august kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Side 162. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Godkendelse af forslag til lokalplan for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej i Silkeborg Godkendelse af forslag til lokalplan nr for et område til fritidsformål i Kjellerup Godkendelse af anlægsbevilling til forbedringer i varmecentralerne på Kejlstrupvej og Hostrupsgade Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til kloakering af Romervej, etape 1, Grauballe Godkendelse af projektbevilling til rådgivning og forundersøgelser i forbindelse med nedlægning af Kjellerup renseanlæg og udbygning af Truust renseanlæg Orientering om Region Midtjyllands debatoplæg til råstofplan, herunder godkendelse af svar til Region Midtjylland Godkendelse af bevilling til projektering af Medborgerhus på Bindslevs Plads, Silkeborg Godkendelse af forslag til sundhedspolitik Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af brandslukningsmateriel Orientering om risikobaseret dimensionering samt godkendelse af serviceniveau for beredskabet Godkendelse af nyt regulativ for sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum i Silkeborg Kommune Godkendelse af kommunegaranti til Ferskvandscentret Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til om- og tilbygning på Entreprenørgården, Tietgensvej 5, Silkeborg Orientering om årlig beretning fra Handicaprådet Godkendelse af garantistillelse for lånoptagelse til Silkeborg Kraftvarmeværk A/S Godkendelse af procesnotat for Kommuneplan

3 180. Lukket - Godkendelse af tilslutning af vandværk til Silkeborg Kommunes Vandforsyning Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Underskrifter

4 162. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 07/1251 Sagsansvarlig: bgh Fraværende: Afbud: Beslutning Byrådet den Vagn Meyer, Silkeborg Fjernvarmeforbrugerforening, kommenterede sag 178. Side 417

5 163. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 07/28584 Sagsansvarlig: bgh Fraværende: Afbud: Beslutning Byrådet den Sag 171 tages af dagsordenen, herefter blev dagsordenen godkendt. Side 418

6 164. Godkendelse af forslag til lokalplan for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej i Silkeborg Sagsnr.: 07/29036 Sagsansvarlig: TJWF Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan , samt tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune , med henblik på efterfølgende høring i 8 uger. Sagsbeskrivelse Lokalplanen giver mulighed for, at der mod Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej kan opføres byggeri i maks. 3 etager. Mod gården kan der opføres byggeri i maks. 1 etage. For lokalplanområdet som helhed kan der opføres et samlet etageareal på maks m 2. Heraf et samlet butiksareal på maks m 2. Den 5. marts 2007 principgodkendte Plan- og Miljøudvalget en bebyggelsesplan for en ny bebyggelse på ejendommen, matr. nr. 720d, Silkeborg Markjorder, Borgergade 67 og Lundsgade 2 og 2A. For at sikre en sammenhæng med naboejendommen, matr. nr. 720a, Borgergade 69-73, blev det besluttet, at bebyggelsesplanen skulle indarbejdes i en samlet lokalplan og kommuneplantillæg for begge ejendomme. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af en ny randbebyggelse mod Borgergade, der i skala og materialer indpasses i den eksisterende sammenhæng, så den Side 419

7 samlede bebyggelse mod Borgergade fremstår harmonisk og helstøbt. Herudover skal det sikres, at boliger inden for lokalplanområdet får velbeliggende og tilstrækkelige udendørs opholdsarealer. Miljøvurdering Lokalplanforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Indhold af screeningen fremgår af lokalplanen. Forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Tillægget omfatter lokalplanområdet og benævnes rammeområde Tillægget giver mulighed for, at der inden for området kan opføres byggeri svarende til en maks. bebyggelsesprocent for området som helhed på 117 %. Bebyggelse mod Borgergade skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinien, i maks. 3 etager med en højde på maks. 11,0 m. Borgerinddragelse Lokalplanforslaget vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt borgermøde. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg nr. 43 fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Side 420

8 at der på baggrund af miljøscreeningen, ikke skal foretages miljøvurdering af forslag til lokalplan Bilag - Åben Forslag til lokalplan Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen godkendt, idet detailhandelsarealerne opjusteres i overensstemmelse med ny gældende lovgivning. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 421

9 165. Godkendelse af forslag til lokalplan nr for et område til fritidsformål i Kjellerup Sagsnr.: 07/21004 Sagsansvarlig: tefpej Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan nr for et område til fritidsformål i Kjellerup med henblik på efterfølgende høring i 8 uger. Sagsbeskrivelse Lokalplanens baggrund og formål er at videreudvikle fritidsområdet Bjerget ved Hasselvej i den østlige del af Kjellerup med et idrætscenter. Den 22. marts 2006 godkendte Byrådet i Kjellerup principperne for fritidsområdets udbygning og den 8. maj 2006 blev disse principper drøftet og godkendt i Sammenlægningsudvalget. På baggrund heraf er der nu udarbejdede et lokalplanforslag. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre: at området fastlægges til idræts- og kulturcenter, at der sikres mulighed for at kombinere forskellige former for offentlige og almennyttige serviceaktiviteter såsom sport, skole- og fritidstilbud, musik, udstillinger kurser m.m. at sikre, at den fremtidige udnyttelse af arealet sker under hensyntagen til skovlandskabet og de omkringliggende boligområder, at sikre en funktionel sammenhæng med det eksisterende fritidsområde, at sikre, at ny bebyggelse fremtræder som en arkitektonisk og materialemæssig helhed. Side 422

10 Miljøvurdering Lokalplanen er blevet screenet i henhold til 3, stk.1 nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Resultatet heraf betyder, at lokalplanens byggefelt reduceres, således at ny bebyggelse udelukkende kun kan opføres inden for rammedelsområde 10.D.7. I det først forslag gik byggefeltet lidt ind i rammedelsområde 10.F.8, Der er et særligt beskyttelsesområde og en del af den grønne forbindelse omkring Kjellerup by. Borgerinddragelse Repræsentanter for KIC (Kjellerup Idrætscenter) har været inddraget ved forslagets tilblivelse. Lokalplanforslaget vil efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes borgermøde den 20. august Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at lokalplanforslaget fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger at der på baggrund af miljøscreeningen, ikke skal foretages miljøvurdering af forslag til lokalplan Bilag - Åben forslag til lokalplan Side 423

11 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 424

12 166. Godkendelse af anlægsbevilling til forbedringer i varmecentralerne på Kejlstrupvej og Hostrupsgade Sagsnr.: 07/35871 Sagsansvarlig: FHM Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på kr. til forbedringer i varmecentralerne på Kejlstrupvej og Hostrupsgade for at effektivisere driften af varmecentralerne. Sagsbeskrivelse Byrådet bevilgede i mødet den 26. marts kr. til ombygning af varmecentralen på Kejlstrupvej (se sag nr. 07/10109). Projektet indeholder fjernelse af 2 varmevekslere og installation af 3 nye pumper. Der skal bruges 6 pumper i alt. Man valgte i første omgang at beholde 3 eksisterende pumper. Efter ombygningen er disse imidlertid for store, hvorfor driften af dem er uøkonomisk. Det er derfor hensigten også at erstatte disse pumper med 3 nye. Det vil medføre besparelser på elregningen i årene fremover. Nogle af pladerne i de 2 varmevekslere, der fjernes fra Kejlstrupvej, kan bruges til at gøre de 2 varmevekslere i varmecentralen i Hostrupsgade større, så de kan afkøle vandet bedre. Det vil medføre et mindre varmetab fra transmissionsledningen og forbedre elvirkningsgraden på Kraftvarmeværket. Når vekslerne i Hostrupsgade åbnes, for at blive forlænget med nye plader, kræver det, at der skal nye gummipakninger i, hvilket er ret kostbart, men det skulle være gjort alligevel indenfor overskuelig tid. Der er 2 nødstrømsanlæg, bestående af en dieselmotor og en generator, på hver af centralerne. Anlæggene i Hostrupsgade er fra 1979, mens anlæggene på Kejlstrupvej er fra Som det er nu, går anlæggene i gang, når elnettet falder ud. Anlæggene kan ikke køre parallelt med nettet, så ved afprøvninger, skal centralerne kobles fra nettet. Ved at udskifte generatorstyringspanelerne kan dette ændres, hvilket vil være en stor fordel, idet anlæggene så kan startes og levere el ud på nettet, når der er behov for det. Anlæggene (i alt 1.9 MW) kan så meldes til en reservepulje hos Energinet.dk. Det kan give en indtægt på op til kr. pr. MW pr. måned. De 2 anlæg i Hostrupsgade er ikke pålidelige længere, så man kan risikere, at de ikke vil starte. Derfor skal generatorerne på disse udskiftes med nye. Økonomiske forhold Omkostningerne bliver overslagsmæssigt: Side 425

13 3 pumper Kejlstrupvej kr. 3 frekvensomformere for pumper Kejlstrupvej kr. Indbygning af pumper Kejlstrupvej kr. Udvidelse af 2 varmevekslere Hostrupsgade kr. Opgradering af nødstrømsanlæg Hostrupsgade og Kejlstrupvej kr. El- og SRO-arbejder kr. Diverse og uforudsete omkostninger kr. I alt kr. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet søges om anlægsbevilling på kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 426

14 167. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til kloakering af Romervej, etape 1, Grauballe Sagsnr.: 07/5212 Sagsansvarlig: tefbkr Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med kr. til i alt kr. til udførelse af kloakering i forbindelse med byggemodning af Romervej, etape 1, i Grauballe, afvanding af omfartsvej, samt forberedelse af regnvandsafledningen fra etape 2. Sagsbeskrivelse Der er i Gjern Kommune bevilget kr. til kloakering af Romervej, etape 1, hvoraf kr. er overført til Anlægsarbejdet er igangsat i 2006 og udføres af Entreprenørsektionen. Der er blevet udarbejdet et økonomisk overslag for udførelse af den resterende del af kloakeringen. Som led i kvalitetssikringen af det udførte arbejde er det nødvendigt at udskifte fire brønde og enkelte ledningsstrækninger, hvilket har fordyret arbejdet. Derudover er arbejdet blevet udvidet med 1. etape af en omfartsvej, samt forlængelse af Keltervej. Økonomiske forhold Der er udarbejdet overslag for gennemførelse af den resterende kloakering for etape 1: Samlede anlægsudgifter, ekskl. moms kr. Tidligere bevilget kr. Forhøjelse af bevilling, ekskl. moms kr. Byggemodning af etape 1 vil samlet medføre kloaktilslutningsbidrag til Forsyningsafdelingen på kr. Økonomistaben foreslår, at forhøjelse af anlægsbevillingen med kr. til i alt kr. kan gives på Bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet ansøges om forhøjelse af anlægsbevillingen Side 427

15 med kr. til i alt kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 428

16 168. Godkendelse af projektbevilling til rådgivning og forundersøgelser i forbindelse med nedlægning af Kjellerup renseanlæg og udbygning af Truust renseanlæg Sagsnr.: 07/35059 Sagsansvarlig: FHJJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til rådgivning og forundersøgelser i forbindelse med nedlægning af Kjellerup renseanlæg, udbygning af Truust renseanlæg, etablering af pumpestationer, sanering af kloaksystemer mm. Projekterne er blevet aktualiseret efter henvendelse fra en fremtidig virksomhed i Thorning med formodet opstart primo Sagsbeskrivelse Teknik- og Forsyningsudvalget behandlede i mødet den 19. juni 2007 (budgetdagen) et oplæg til fremtidig rensestruktur og slamhåndtering for Silkeborg Kommune. Oplægget, der er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Envidan sammen med Forsyningsafdelingen, blev godkendt som udgangspunkt for budget 2008 og det kommende arbejde med udarbejdelse af Spildevandsplanen. I rapporten er der beskrevet og vurderet tre modeller (A, B og C) for den fremtidige rensestruktur med følgende afsluttende anbefaling: Nedlæggelse af 13 små renseanlæg med efterfølgende pumpning af spildevandet til 3 (model B) senere 2 (model C) større renseanlæg. Nedlæggelsen sker over en årrække efter en nærmere prioriteret rækkefølge. Snarlig nedlæggelse af Kjellerup renseanlæg og pumpning af spildevandet herfra til Truust renseanlæg der udbygges. I løbet af en årrække nedlægges Them renseanlæg og pumpning af spildevandet herfra til Søholt renseanlæg. På længere sigt fornyelse af procesanlægget på Søholt renseanlæg. Med hensyn til slambehandling og slamafsætning anbefales: Etablering af anlæg til slutafvanding på både Søholt og Truust renseanlæg. Reservekapacitet samt sikkerhed ved service og nedbrud bør overvejes. Der bør planlægges og forberedes løsninger, som ikke indebærer jordbrugsanvendelse og som kan iværksættes med forholdsvis kort varsel. Side 429

17 Fra ingeniørfirmaet Envidan er modtaget rammeaftale for projektets gennemførelse. Aftalen omfatter angivelse af juridiske-, økonomiske- og garantimæssige forhold samt en oplistning af følgende faser / delopgaver: 1. Indledende projektfase 2. Projektering 3. Grundlag for tilbudsindhentning. 4. Tilbudsindhentning, tilbudsvurdering og aftaleindgåelse. 5. Bistand ved gennemførelse af arbejderne. 6. Aflevering. 7. Bistand ved idriftsætning. 8. Bistand ved indkøring. Hver enkelt opgave igangsættes efter nærmere aftale ved en igangsætningsmeddelelse. Enkelte projekter forventer Forsyningsafdelingen selv at kunne projekter. Igangsætningsmeddelelse nr. 1 omfatter den indledende projektfase med opstilling af projektgrundlag, kravspecifikationer, dimensioneringsgrundlag og tekniske løsninger på skitseniveau. Arbejdet kan overslagsmæssigt udføres for kr. ekskl. moms. Hertil kommer udgifter til udlæg, forundersøgelser mm der skønnes til kr. I alt kr. Opgaven forventes løst i sidste halvdel af 2007 med efterfølgende projektering og udbud i første halvdel af Som en del af den aktuelle opgave udarbejdes en mere detaljeret tidsog aktivitetsplan for det samlede projekt. Et samlet økonomisk overslag kan først udarbejdes når omfanget af de nødvendige projekter kendes. Der må dog forventes en udgiftsramme på 40 til 50 mio. kr. Økonomiske forhold Udgiften til rådgivning, udlæg og forundersøgelser på kr. kan afholdes indenfor de afsatte rådighedsbeløb i budget I forslag til budget 2008 er der i perioden 2008, 2009 og 2010 afsat ca. 50 mio. kr. til arbejdernes gennemførelse. Det må forudses, at der bliver behov for en justering af budget 2008 når omfanget af opgaverne kendes. Økonomistaben foreslår, at projekteringsbevilling på kr. gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder indenfor budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet søges om projekteringsbevilling på kr. Side 430

18 Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 431

19 169. Orientering om Region Midtjyllands debatoplæg til råstofplan, herunder godkendelse af svar til Region Midtjylland Sagsnr.: 07/31842 Sagsansvarlig: tlpe Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om Region Midtjyllands debatoplæg til råstofplan 2008, herunder godkendelse af svar til Region Midtjylland. Sagsbeskrivelse Baggrund Region Midtjylland har udsendt et debatoplæg til en råstofplan, der skal gælde i perioden 2008 til Planen skal indeholde graveområder og råstofinteresseområder, som skal dække mindst 24 år. Graveområderne angiver de steder hvor råstofgravning skal foregå, mens råstofinteresseområder er områder, der er reserveret til fremtidig råstofgravning. Debatoplægget er udsendt i uge 21 og alle interesserede opfordres til at indsende forslag til råstofplanen. De indkomne forslag til debatoplægget behandles indtil 1. november hvor forslaget til råstofplanen er klar til politisk behandling. Regionsrådet behandler forslaget den 12. december. Derefter udsendes Forslag til råstofplan for Region Midtjylland inden årets udgang. Der er herefter 8 ugers indsigelsesfrist og efter en behandling af eventuelle ændringsforslag vil planen træde i kraft den 1. juli Planen tages op til revision hvert 4. år. Planen er bindende for kommunalbestyrelsen. I debatoplægget er der en opfordring til at komme med synspunkter om den regionale forsyningsstruktur. Det kan f.eks. være: a. hvor skal råstofferne indvindes b. hvor skal de anvendes c. transportforhold d. nye indvindingsområder e. områder, der skal friholdes for indvinding f. hvad der skal ske med områderne efter gravningen er afsluttet Situationen i Silkeborg Kommune på nuværende tidspunkt På nuværende tidspunkt er der råstofgravning i 8 grave. Gravene er af varierende størrelse og ligger spredt over kommunen. Disse forhold betyder, at der ofte er kort transport fra graveområde til forbrugssted. Oversigt over graveområdernes placering i Silkeborg Kommune fremgår af kortbilag 1. Side 432

20 Silkeborgområdet er et vækstområde, og det vil medføre et øget behov for råstoffer til byggeri, vejanlæg m.v. Byrådet Der er i øjeblikket en produktion på ca m 3 hvilket svarer til en udnyttelse på ca. 50 % af den mængde, der er søgt tilladelse til. Situationen i Silkeborg Kommune på længere sigt Af hensyn til den langsigtede planlægning af byudvikling, industriområder samt overordnede vejforbindelser og hensynet til den eksisterende infrastruktur i Silkeborg Kommune, vil det være hensigtsmæssigt at koncentrere råstofgravningen til nogle få områder. For at koncentrere råstofindvindingen til så få steder som muligt og samtidig tilgodese forsyningen med råstoffer i fremtiden, foreslår Silkeborg Kommune at råstofindvindingen sker på 3 lokaliteter nemlig Kongensbro/ Grønbæk, Tandskov og et nyt graveområde i Lille Bredlund. Der er i disse områder en mængde på ca. 50 mio. m 3 til rådighed hvilket vil sikre forsyningen en del år frem både lokalt og i områder, der grænser op til kommunen. På kortbilaget er det lokaliteterne med numrene 2,3, 4 og 11. Af hensyn til den fremtidige byudvikling i kommunen ønskes der ikke udpeget nye graveområder i følgende områder (tallene henviser til lokalitetens placering og fremgår af kortbilaget): Hårup(7), et område der er udarbejdet en strukturplanskitse for og er omfattet af en igangværende kommuneplanlægning, Ans(1), et område der ligger i umiddelbar nærhed af byen og indgår i den fremtidige byudvikling, Hvinningdal(8), et bynært område og Sinding(5) hvor råstofgravningen bør ophøre senest år Endelig bør område 12 ved Ans udgå som interesseområde af hensyn til den fremtidige byudvikling. Af hensyn til infrastrukturen ønsker Silkeborg Kommune ikke, at der udpeges nye råstofindvindingsområder i Asklev/Sepstrupområdet(6) samt området ved Funder(9) Knudstrup (10) samt område13 ved Ans. Silkeborg Kommune ønsker ikke at der gives tilladelse til råstofgravning uden for de udpegede områder. Silkeborg Kommune foreslår at de arealer, hvorpå der har været gravet råstoffer, kan efterbehandles til andre formål end landbrugsdrift. Der kan være tale om efterbehandling til naturområder med søer, bevoksninger m.v. Det vil give en bedre beskyttelse af grundvandet end traditionel landbrugsdrift, fordi råstofgravningen har fjernet en del af det jordlag, der beskyttede grundvandet. Der vil derfor være en større risiko for forurening af grundvandet med pesticider, gødning m.v., ved en tilbagevenden til traditionel drift. I graveområder bør der også tages geologiske og arkæologiske hensyn ved reetableringen f.eks. ved at lade graveprofiler stå urørte. I Asklev findes der et område, som er National Geologisk Interesseområde. Teknik- og Miljøchefen indstiller, at der sendes et brev til Region Midtjylland med Silkeborg Kommunes forslag. at Plan - Miljøudvalgets beslutning videresendes til Teknik- og Forsyningsudvalget til orientering Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Udvalget tilslutter sig forslaget som indstillet, men fremsender det til byrådets behandling Side 433

21 inden der afgives svar til Region Midtjylland. Udvalgets beslutning videresendes til Teknik- og Forsyningsudvalget til orientering. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag - Åben Gennemgang af råstofområder i Silkeborg kommune - Åben Notat om råstofplan Åben Oversigt over Råstofområder i Silkeborg Kommune - Råstofområder.pdf Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Udvalget kan tilslutte sig Plan- og Miljøudvalgets forslag til høringssvar, men ønsker tilføjet, at graveområdet ved Asklev har særdeles uheldige trafikale konsekvenser, og at graveområdet ved Tandskov fortsat skal kunne anvendes til affaldsdeponi. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 434

22 170. Godkendelse af bevilling til projektering af Medborgerhus på Bindslevs Plads, Silkeborg Sagsnr.: 07/28424 Sagsansvarlig: qbb Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af bevilling på kr. til projektering af nyt Medborgerhus, Bindslevs Plads, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Der er i budgettet for 2007 afsat midler til projektering af et nyt Medborgerhus på Bindslevs Plads. Medborgerhuset ønskes placeret ved det nye Kulturtorv, som indgår i planerne for området omkring Silkeborg Bibliotek og Den Kreative Skole. Økonomiske forhold Økonomistaben foreslår, at anlægsbevilling på kr. på bev.34 Kultur og Fritid kan gives indenfor budgettets rammer i Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Byrådet søges om bevilling til projektering på kr., jf. Økonomistabens udtalelse. Bilag - Åben Notat fra direktionen af Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Udvalget afventer et forslag til helhedsløsning for Bindslevs Plads. Direktionen foreslår, at vedlagte notat om Bindslevs Plads indgår i den videre planlægning af Medborgerhus m.v. Side 435

23 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 436

24 171. Godkendelse af forslag til sundhedspolitik Sagsnr.: 07/29239 Sagsansvarlig: YMA Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forslag til sundhedspolitik Sagsbeskrivelse Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 17. januar 2007 en proces for udarbejdelse af sundhedspolitik for Silkeborg Kommune. Ældre- og Sundhedsudvalget har fungeret som politisk styregruppe for arbejdet med sundhedspolitik. Desuden har repræsentanter fra Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget deltaget i arbejdet. Ældre- og Sundhedsudvalget fremsender nu et forslag til sundhedspolitik til endelig godkendelse i Byrådet. Forslaget er udarbejdet af en tværgående og tværfaglig arbejdsgruppe efter en række dialogaktiviteter med borgere og samarbejdsparter på sundhedsområdet. Den 21. marts 2007 blev der afholdt et indledende temamøde om visioner og ambitioner for sundheden i Silkeborg Kommune med deltagelse af både interne og eksterne nøglepersoner og samarbejdsparter. Den 25. april 2007 blev der afholdt en åben sundhedskonference, hvor alle interesserede blev inviteret til en dialog om visionerne og strategierne for at gøre Silkeborg Kommune til én af de sundeste kommuner i Danmark. Både temamødet og sundhedskonferencen har givet mange konkrete input til forslaget til sundhedspolitik. Alle politiske fagudvalg har drøftet et udkast til sundhedspolitikken i løbet af maj Der var generelt bred opbakning til politikken og bemærkningerne fra udvalgene er indarbejdet i det foreliggende forslag. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 6. juni 2007, at sundhedspolitikken skulle sendes i offentlig høring til den 20. juli Der er kommet 6 høringssvar fra forskellige samarbejdsparter - vedlagt som bilag - og en henvendelse fra en borger. Høringsparterne har generelt vist stor opbakning til sundhedspolitikken, og der er kommet mange inspirerende forslag til udviklingen af og samarbejdet om sundheden i Silkeborg Kommune. Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede sundhedspolitikken og de indkomne høringssvar på sit møde den 8. august 2007 og besluttede at fremsende sundhedspolitikken til endelig godkendelse i Byrådet. Sundhedspolitikken er for alle borgere i kommunen dog med særlig vægt på børn og unge, borgere med kroniske lidelser og socialt udsatte borgere. Derudover er der fokus på de såkaldte "KRAM" områder; Kost, Rygning, Alkohol (og misbrug generelt) og Motion. Sundhedspolitikken danner udgangspunkt for konkrete handleplaner, projekter og aktiviteter på sundhedsområdet i de kommende år. Side 437

25 Indstilling Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til sundhedspolitik sendes til videre behandling i Byrådet, idet Udvalget finder de modtagne høringssvar relevante i den senere udmøntning af politikken. Bilag - Åben Høringssvar fra Region Midtjylland og Regionshospitalet Silkeborg - Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Åben Høringssvar fra Dansk Firmaidrætsforbund - Åben Høringssvar fra Danmarks Idræts Forbund - Åben Høringssvar fra DGI Midtjylland - Åben Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse - Åben Oplæg til sundhedspolitik Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Taget af dagsordenen. Side 438

26 172. Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af brandslukningsmateriel Sagsnr.: 07/28208 Sagsansvarlig: XLH Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af brandslukningsmateriel (brandbil). Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetopfølgninger pr. 31. juli 2006 og 31. oktober 2006 blev henholdsvis 1,71 mio.kr. og 0,44 mio.kr., dvs. i alt 2,15 mio.kr. overført til anlæg med henblik på anskaffelse af brandslukningsmateriel (brandbil). Økonomiske forhold Bevilling Regnskab Anskaffelsessum Mer-/mindreudgift 0 Indstilling Beredskabschefen indstiller, at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 439

27 173. Orientering om risikobaseret dimensionering samt godkendelse af serviceniveau for beredskabet Sagsnr.: 07/25109 Sagsansvarlig: VKD Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om risikobaseret dimensionering samt godkendelse af serviceniveau for beredskabet. Sagsbeskrivelse Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering trådte i kraft pr. 1. september 2005 med en overgangsperiode på to år. Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet betyder, at redningsberedskabet skal dimensioneres som følge af lokale risici og øvrige lokale forhold som f.eks. demografi, geografi, vejnet og erhvervssammensætning. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der i dimensioneringen blandt andet skal tages hensyn til følgende: Vedr. redningsberedskabets opgaver: Der skal foretages en analyse, der kan identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats. Kommunalbestyrelsen skal fastlægge, hvilket serviceniveau redningsberedskabet skal kunne levere på grundlag af risikoprofilen. Kommunalbestyrelsen skal fastlægge redningsberedskabets dimensionering på såvel den afhjælpende som den forebyggende indsats, på grundlag af kommunens risikoprofil og det ønskede serviceniveau. Kommunens risikobaserede dimensionering skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab. Den af kommunalbestyrelsen godkendte dimensionering skal udmøntes i en plan for det kommunale redningsberedskab. Planen skal indsende til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Med gennemførelsen af processen med risikobaseret dimensionering, er det Silkeborg Kommunes mål at sikre et forsvarligt sikkerhedsniveau for de opgaver, der påhviler det kommunale redningsberedskab. Forslag til serviceniveau for beredskabet har været forelagt LSU (Lokal Samarbejdsudvalg) på et ekstraordinært møde den 13. juni Side 440

28 Efter gennemgang og tilretning af det udsendte materiale, hvor det faktuelle indhold tager udgangspunkt i et uændret udkaldsmønster, kan LSU godkende oplægget til risikobaseret dimensionering. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at Beredskabskommissionen godkender oplæg til serviceniveau for beredskabet, som derefter fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Bilag - Åben Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr.forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Silkeborg Kommune - Åben Plan for risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Beslutning Beredskabskommissionen den Godkendt. Efter Beredskabskommissionens møde har planen for den risikobaserede dimensionering har efterfølgende været indsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. I konklusionen i Beredskabsstyrelsens svarskrivelse, der vedlægges som bilag, fremgår det, at planforslaget med den risikobaserede dimensionering lever op til kravene i bekendtgørelsen. Derudover har Beredskabsstyrelsen fremsat nogle forslag, som de anbefaler, at det overvejes at medtage ved en kommende revision af planen. Beredskabschefen indstiller planen til godkendelse i sin nuværende form. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 441

29 174. Godkendelse af nyt regulativ for sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum i Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/25109 Sagsansvarlig: VKD Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af nyt regulativ for sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd har 9. januar 1995 godkendt regulativ for sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum i Silkeborg. Under henvisning til bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum nr. 732 af 20. august 2003 og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave nr af 8. november 2004 samt det forhold, at trusselsbilledet for Danmark er ændret, så er varslingstiden meget lang. Tidligere skulle beskyttelsesrum kunne klargøres på 24 timer, i dag først efter ministerens beslutning om klargøring. Der har tidligere været krav om opførelse af sikringsrum i midtbyen, men med intentionerne i bekendtgørelserne og det lavere trusselsniveau, anses det for forsvarligt at lempe på kravene. Det nye regulativ erstatter tidligere regulativer for Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them kommuner. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at Beredskabskommissionen godkender forslag til nyt regulativ for sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum. Bilag - Åben Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum nr. 732 af 20. august Åben Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave nr af 8. november Åben Regulativ for sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum i Silkeborg Side 442

30 Kommune af 1. september 2007 Beslutning Beredskabskommissionen den Godkendt. Fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 443

31 175. Godkendelse af kommunegaranti til Ferskvandscentret Sagsnr.: 07/28980 Sagsansvarlig: HAB Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af kommunegaranti til Ferskvandscentret. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune er ejer af ejendommene ved Ferskvandscentret. I henhold til lejeaftalen udøver Ferskvandscentret en ejers rådighed over de udlejede ejendomme, og har overfor Silkeborg Kommune den fulde indre og ydre vedligeholdelse. Udlejer skal dog godkende bygningstekniske forandringer og forandringer i ejendommen. Ferskvandscentret søger om tilladelse til at opføre ny bygning til erhvervslejemål og eventuelt hotelværelser, samt om godkendelse af at der ydes kommunegaranti for finansiering af projektet. Økonomiudvalget godkendte i møde den 25. juni 2007 Skitseforslag til nybyggeri til erhvervsformål og evt. hotelværelser At DAI Gruppen A/S antages som rådgiver At Ferskvandscentret udfører byggetilsyn m.v. i lighed med tidligere projekter At der aflægges byggeregnskab med investering, svarende til låneoptagelsen Det samlede projekt skønnes at ville koste 18 mio. kr. Ferskvandscentrets bestyrelse har i mødet den 26. april 2007 godkendt, at der arbejdes videre med at få opført et punkthus på m 2 mellem bygning O og Danmarks Miljøundersøgelser. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser at: Afgivelse af lånegaranti påvirker kommunens låneramme i det år, hvor lånet udbetales. Det vurderes, at der indenfor lånerammen i 2007 er mulighed for at stille garanti på 18 mio. kr. Såfremt der ikke er låneramme til garantibeløbet skal der ske deponering. Indstilling Ejendomschefen indstiller, Side 444

32 at der fremsendes sag til byrådets godkendelse om meddelelse af kommunegaranti for et lån, som anført på 18 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 445

33 176. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til om- og tilbygning på Entreprenørgården, Tietgensvej 5, Silkeborg Sagsnr.: 07/7194 Sagsansvarlig: HBA Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. til om- og tilbygning på Entreprenørgården, Tietgensvej 5. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd har i mødet den 23. april 2007 godkendt en samlet plan for anlægsaktiviteter i 2007 og 2008 i forbindelse med driften på Entreprenørgården, herunder aktiviteternes fordeling mellem Økonomiudvalget (som ejer ) og Teknik- og Forsyningsudvalget (som lejer ). Samtidig godkendte byrådet en finansieringsmodel og den fremsendte bevillingsansøgning for 2007 på kr. samt forhøjelse af Entreprenørgårdens lejebetaling (6%). Efter byrådets godkendelse er der afholdt licitation. Ved licitationen var der en overskridelse på kr. på det oprindelige projekt. Derudover har Entreprenørgården ønsket, at salthallens areal forøges med 200 m 2 til i alt 800 m 2. Dette medfører en merudgift på kr., eller i alt merudgifter på ca kr. Af hensyn til overholdelse af tidsplanen er der indgået aftale med entreprenørerne efter forudgående drøftelse med borgmesteren. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at tillægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme, hvis beløbet bevilges overført fra kassen. Side 446

34 Indstilling Ejendomschefen indstiller, at Økonomiudvalget ansøger byrådet om forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 447

35 177. Orientering om årlig beretning fra Handicaprådet Sagsnr.: 07/25403 Sagsansvarlig: oin Fraværende: Afbud: Sagens formål Handicaprådet afgiver mindst en gang årligt en beretning til Byrådet om sit arbejde, jf. rådets forretningsorden 9 stk. 2. Beretningen afgives til orientering af Byrådet. Sagsbeskrivelse Kommunerne har siden 1. april 2006 haft pligt til at nedsætte handicapråd, der rådgiver om handicapspørgsmål. Handicaprådet består af repræsentanter udpeget af hhv. De Samvirkende Invalideorganisationer og byrådet. Handicaprådet har drøftet mange meget forskellige sager i det forgange år og er aktuelt bl.a. optaget af udarbejdelse af handicappolitik i Silkeborg Kommune. Beretningen beskriver nogle af de væsentligste områder i Rådets første virkeår. Økonomiske forhold Rådets arbejde har ikke haft umiddelbare økonomiske konsekvenser. Indstilling Handicapchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets orientering. Bilag - Åben Beretning til Byrådet om Handicaprådets arbejde Beslutning Handicaprådet den Forslaget godkendt. Side 448

36 Beslutning Økonomiudvalget den Fremsendes til Byrådet til orientering. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 449

37 178. Godkendelse af garantistillelse for lånoptagelse til Silkeborg Kraftvarmeværk A/S Sagsnr.: 07/32600 Sagsansvarlig: DR07077 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af garantistillelse for Silkeborg Kraftvarmeværk A/S for optagelse af lån på 90 mio. kr. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kraftvarmeværk A/S søger i skrivelse af 5. juli 2007 om kommunal garanti for hjemtagelse af lån til dækning af anlægsprojekter på Kraftvarmeværket for i alt 90 mio. kr. Der er tale om følgende anlægsopgaver: 2007 Udskiftning af en (ud af to) gasturbine til en ny og mere tidssvarende model. Etablering af et røggas by-pass uden om den første dampkedel. Forprojekt til etablering af en flisfyret fjernvarmekedel Udskiftning af den anden gasturbine til en ny og mere tidssvarende model. Etablering af et røggas by-pass uden om den anden dampkedel. Etablering af en flisfyret fjernvarmekedel. Økonomiske forhold I h. t. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er anført, at kommunens samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån. I samme bekendtgørelse står anført, at kommunens adgang til lånoptagelse eller garanti for lån svarer til bl.a. Udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg med tilbehør, herunder ledningsnet. Kommunen kan således yde garanti for lån i det enkelte år med et beløb svarende til anlægsudgiften til ovenstående anlægsprojekter i det enkelte regnskabsår. Det skal bemærkes, at Økonomistaben ikke har kendskab til beløbets størrelse ud over anførelsen i ovenstående ansøgning. Side 450

38 Indstilling Økonomichefen indstiller, at der ydes en samlet garanti for lånoptagelse på i alt 90 mio. kr. med en effektuering i h.t. afholdte anlægsudgifter i det enkelte regnskabsår. Bilag - Åben Anmodning om Garantistillelse i forbindelse med hjemtagelse af lån Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 451

39 179. Godkendelse af procesnotat for Kommuneplan Sagsnr.: 06/25962 Sagsansvarlig: YAMJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af procesnotat for den kommende kommuneplanrevision. Sagsbeskrivelse I forbindelse med Byrådets behandling den 25. juni 2007 af oplæg til Udviklingsstrategi blev godkendt, at Silkeborg Kommunes formelle Planstrategi består af Udviklingsstrategien udvidet med et procesnotat vedr. kommuneplanrevisionen. Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet forslag til et sådan procesnotat. Heri tilkendegives, at Silkeborg Kommune inden udgangen af 2009 vil gennemføre en samlet revision af kommuneplanen. Notatet indeholder en samlet oversigt over hvilke planer, der er gennemført i hhv. de fire gamle kommuner og de tidligere amter Viborg og Århus siden sidste kommuneplanrevision. Endvidere er redegjort for overvejelser vedr. den lovpligtige bæredygtighedsstrategi. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at oplæg til procesnotat vedr. kommuneplanrevision godkendes af Byrådet. Bilag - Åben Planstrategi; ny kommuneplan for Silkeborg Kommune Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 452

40 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 453

41 180. Lukket - Godkendelse af tilslutning af vandværk til Silkeborg Kommunes Vandforsyning Sagsnr.: 07/1679 Sagsansvarlig: FNG Fraværende: Afbud: Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 454

42 181. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/33164 Sagsansvarlig: HTB Fraværende: Afbud: Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 455

43 182. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/22150 Sagsansvarlig: HBA Fraværende: Afbud: Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Leif Lund stemte imod. Side 456

44 183. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 06/25807 Sagsansvarlig: HAB Fraværende: Afbud: Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 457

45 Underskrifter Jens Erik Jørgensen Frank Borch-Olsen Mia Schmidt Ella Porskær Hans-Jørgen Hørning Vagn Larsen Jørgen S. Rask Leif Bæk Steen Vindum Kjeld Aagaard Kjærulff Bent Dalsgaard Pedersen Evald Vestergaard Bent Braüner Hanne Bæk Olsen Erling Prang Carl-Erik Larsen Lars Munksø Søren Kristensen Ove Sølvsten Kurt Brunk Hansen Søren Stauning Goldmann Ivan Greve Mustafa Kellegöz Arne Lund Lars Faarup Torben Hansen Jørn Rye Rasmussen Elin Sonne Svend Thue Damgaard Leif Lund Peder Svinth Protokol Ført af: Jann Hansen Side 458

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol. 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet. Beslutningsprotokol. 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Mustafa Kellegöz, Arne Lund, Torben Hansen Indholdsfortegnelse Side 4. Dialogmøde med borgerne... 22 5. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Beslutningsprotokol 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 11. Til efterretning... 20 12. Ansøgning om af flagstangshuller... 21 13. Forsyning

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 10. september 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen Indholdsfortegnelse Side 312. Godkendelse af revisionsberetninger for 2006... 763 313. Endelig

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. juni 2017 Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1056,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version 27012016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 Indholdsfortegnelse Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 2 Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 omfatter

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 03-11-2014 08:30 D116 Afbud fra: Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere