Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 27. august kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Side 162. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Godkendelse af forslag til lokalplan for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej i Silkeborg Godkendelse af forslag til lokalplan nr for et område til fritidsformål i Kjellerup Godkendelse af anlægsbevilling til forbedringer i varmecentralerne på Kejlstrupvej og Hostrupsgade Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til kloakering af Romervej, etape 1, Grauballe Godkendelse af projektbevilling til rådgivning og forundersøgelser i forbindelse med nedlægning af Kjellerup renseanlæg og udbygning af Truust renseanlæg Orientering om Region Midtjyllands debatoplæg til råstofplan, herunder godkendelse af svar til Region Midtjylland Godkendelse af bevilling til projektering af Medborgerhus på Bindslevs Plads, Silkeborg Godkendelse af forslag til sundhedspolitik Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af brandslukningsmateriel Orientering om risikobaseret dimensionering samt godkendelse af serviceniveau for beredskabet Godkendelse af nyt regulativ for sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum i Silkeborg Kommune Godkendelse af kommunegaranti til Ferskvandscentret Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til om- og tilbygning på Entreprenørgården, Tietgensvej 5, Silkeborg Orientering om årlig beretning fra Handicaprådet Godkendelse af garantistillelse for lånoptagelse til Silkeborg Kraftvarmeværk A/S Godkendelse af procesnotat for Kommuneplan

3 180. Lukket - Godkendelse af tilslutning af vandværk til Silkeborg Kommunes Vandforsyning Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Underskrifter

4 162. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 07/1251 Sagsansvarlig: bgh Fraværende: Afbud: Beslutning Byrådet den Vagn Meyer, Silkeborg Fjernvarmeforbrugerforening, kommenterede sag 178. Side 417

5 163. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 07/28584 Sagsansvarlig: bgh Fraværende: Afbud: Beslutning Byrådet den Sag 171 tages af dagsordenen, herefter blev dagsordenen godkendt. Side 418

6 164. Godkendelse af forslag til lokalplan for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej i Silkeborg Sagsnr.: 07/29036 Sagsansvarlig: TJWF Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan , samt tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune , med henblik på efterfølgende høring i 8 uger. Sagsbeskrivelse Lokalplanen giver mulighed for, at der mod Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej kan opføres byggeri i maks. 3 etager. Mod gården kan der opføres byggeri i maks. 1 etage. For lokalplanområdet som helhed kan der opføres et samlet etageareal på maks m 2. Heraf et samlet butiksareal på maks m 2. Den 5. marts 2007 principgodkendte Plan- og Miljøudvalget en bebyggelsesplan for en ny bebyggelse på ejendommen, matr. nr. 720d, Silkeborg Markjorder, Borgergade 67 og Lundsgade 2 og 2A. For at sikre en sammenhæng med naboejendommen, matr. nr. 720a, Borgergade 69-73, blev det besluttet, at bebyggelsesplanen skulle indarbejdes i en samlet lokalplan og kommuneplantillæg for begge ejendomme. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af en ny randbebyggelse mod Borgergade, der i skala og materialer indpasses i den eksisterende sammenhæng, så den Side 419

7 samlede bebyggelse mod Borgergade fremstår harmonisk og helstøbt. Herudover skal det sikres, at boliger inden for lokalplanområdet får velbeliggende og tilstrækkelige udendørs opholdsarealer. Miljøvurdering Lokalplanforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Indhold af screeningen fremgår af lokalplanen. Forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Tillægget omfatter lokalplanområdet og benævnes rammeområde Tillægget giver mulighed for, at der inden for området kan opføres byggeri svarende til en maks. bebyggelsesprocent for området som helhed på 117 %. Bebyggelse mod Borgergade skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinien, i maks. 3 etager med en højde på maks. 11,0 m. Borgerinddragelse Lokalplanforslaget vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt borgermøde. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg nr. 43 fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Side 420

8 at der på baggrund af miljøscreeningen, ikke skal foretages miljøvurdering af forslag til lokalplan Bilag - Åben Forslag til lokalplan Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen godkendt, idet detailhandelsarealerne opjusteres i overensstemmelse med ny gældende lovgivning. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 421

9 165. Godkendelse af forslag til lokalplan nr for et område til fritidsformål i Kjellerup Sagsnr.: 07/21004 Sagsansvarlig: tefpej Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan nr for et område til fritidsformål i Kjellerup med henblik på efterfølgende høring i 8 uger. Sagsbeskrivelse Lokalplanens baggrund og formål er at videreudvikle fritidsområdet Bjerget ved Hasselvej i den østlige del af Kjellerup med et idrætscenter. Den 22. marts 2006 godkendte Byrådet i Kjellerup principperne for fritidsområdets udbygning og den 8. maj 2006 blev disse principper drøftet og godkendt i Sammenlægningsudvalget. På baggrund heraf er der nu udarbejdede et lokalplanforslag. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre: at området fastlægges til idræts- og kulturcenter, at der sikres mulighed for at kombinere forskellige former for offentlige og almennyttige serviceaktiviteter såsom sport, skole- og fritidstilbud, musik, udstillinger kurser m.m. at sikre, at den fremtidige udnyttelse af arealet sker under hensyntagen til skovlandskabet og de omkringliggende boligområder, at sikre en funktionel sammenhæng med det eksisterende fritidsområde, at sikre, at ny bebyggelse fremtræder som en arkitektonisk og materialemæssig helhed. Side 422

10 Miljøvurdering Lokalplanen er blevet screenet i henhold til 3, stk.1 nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Resultatet heraf betyder, at lokalplanens byggefelt reduceres, således at ny bebyggelse udelukkende kun kan opføres inden for rammedelsområde 10.D.7. I det først forslag gik byggefeltet lidt ind i rammedelsområde 10.F.8, Der er et særligt beskyttelsesområde og en del af den grønne forbindelse omkring Kjellerup by. Borgerinddragelse Repræsentanter for KIC (Kjellerup Idrætscenter) har været inddraget ved forslagets tilblivelse. Lokalplanforslaget vil efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes borgermøde den 20. august Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at lokalplanforslaget fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger at der på baggrund af miljøscreeningen, ikke skal foretages miljøvurdering af forslag til lokalplan Bilag - Åben forslag til lokalplan Side 423

11 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 424

12 166. Godkendelse af anlægsbevilling til forbedringer i varmecentralerne på Kejlstrupvej og Hostrupsgade Sagsnr.: 07/35871 Sagsansvarlig: FHM Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på kr. til forbedringer i varmecentralerne på Kejlstrupvej og Hostrupsgade for at effektivisere driften af varmecentralerne. Sagsbeskrivelse Byrådet bevilgede i mødet den 26. marts kr. til ombygning af varmecentralen på Kejlstrupvej (se sag nr. 07/10109). Projektet indeholder fjernelse af 2 varmevekslere og installation af 3 nye pumper. Der skal bruges 6 pumper i alt. Man valgte i første omgang at beholde 3 eksisterende pumper. Efter ombygningen er disse imidlertid for store, hvorfor driften af dem er uøkonomisk. Det er derfor hensigten også at erstatte disse pumper med 3 nye. Det vil medføre besparelser på elregningen i årene fremover. Nogle af pladerne i de 2 varmevekslere, der fjernes fra Kejlstrupvej, kan bruges til at gøre de 2 varmevekslere i varmecentralen i Hostrupsgade større, så de kan afkøle vandet bedre. Det vil medføre et mindre varmetab fra transmissionsledningen og forbedre elvirkningsgraden på Kraftvarmeværket. Når vekslerne i Hostrupsgade åbnes, for at blive forlænget med nye plader, kræver det, at der skal nye gummipakninger i, hvilket er ret kostbart, men det skulle være gjort alligevel indenfor overskuelig tid. Der er 2 nødstrømsanlæg, bestående af en dieselmotor og en generator, på hver af centralerne. Anlæggene i Hostrupsgade er fra 1979, mens anlæggene på Kejlstrupvej er fra Som det er nu, går anlæggene i gang, når elnettet falder ud. Anlæggene kan ikke køre parallelt med nettet, så ved afprøvninger, skal centralerne kobles fra nettet. Ved at udskifte generatorstyringspanelerne kan dette ændres, hvilket vil være en stor fordel, idet anlæggene så kan startes og levere el ud på nettet, når der er behov for det. Anlæggene (i alt 1.9 MW) kan så meldes til en reservepulje hos Energinet.dk. Det kan give en indtægt på op til kr. pr. MW pr. måned. De 2 anlæg i Hostrupsgade er ikke pålidelige længere, så man kan risikere, at de ikke vil starte. Derfor skal generatorerne på disse udskiftes med nye. Økonomiske forhold Omkostningerne bliver overslagsmæssigt: Side 425

13 3 pumper Kejlstrupvej kr. 3 frekvensomformere for pumper Kejlstrupvej kr. Indbygning af pumper Kejlstrupvej kr. Udvidelse af 2 varmevekslere Hostrupsgade kr. Opgradering af nødstrømsanlæg Hostrupsgade og Kejlstrupvej kr. El- og SRO-arbejder kr. Diverse og uforudsete omkostninger kr. I alt kr. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet søges om anlægsbevilling på kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 426

14 167. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til kloakering af Romervej, etape 1, Grauballe Sagsnr.: 07/5212 Sagsansvarlig: tefbkr Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med kr. til i alt kr. til udførelse af kloakering i forbindelse med byggemodning af Romervej, etape 1, i Grauballe, afvanding af omfartsvej, samt forberedelse af regnvandsafledningen fra etape 2. Sagsbeskrivelse Der er i Gjern Kommune bevilget kr. til kloakering af Romervej, etape 1, hvoraf kr. er overført til Anlægsarbejdet er igangsat i 2006 og udføres af Entreprenørsektionen. Der er blevet udarbejdet et økonomisk overslag for udførelse af den resterende del af kloakeringen. Som led i kvalitetssikringen af det udførte arbejde er det nødvendigt at udskifte fire brønde og enkelte ledningsstrækninger, hvilket har fordyret arbejdet. Derudover er arbejdet blevet udvidet med 1. etape af en omfartsvej, samt forlængelse af Keltervej. Økonomiske forhold Der er udarbejdet overslag for gennemførelse af den resterende kloakering for etape 1: Samlede anlægsudgifter, ekskl. moms kr. Tidligere bevilget kr. Forhøjelse af bevilling, ekskl. moms kr. Byggemodning af etape 1 vil samlet medføre kloaktilslutningsbidrag til Forsyningsafdelingen på kr. Økonomistaben foreslår, at forhøjelse af anlægsbevillingen med kr. til i alt kr. kan gives på Bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet ansøges om forhøjelse af anlægsbevillingen Side 427

15 med kr. til i alt kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 428

16 168. Godkendelse af projektbevilling til rådgivning og forundersøgelser i forbindelse med nedlægning af Kjellerup renseanlæg og udbygning af Truust renseanlæg Sagsnr.: 07/35059 Sagsansvarlig: FHJJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til rådgivning og forundersøgelser i forbindelse med nedlægning af Kjellerup renseanlæg, udbygning af Truust renseanlæg, etablering af pumpestationer, sanering af kloaksystemer mm. Projekterne er blevet aktualiseret efter henvendelse fra en fremtidig virksomhed i Thorning med formodet opstart primo Sagsbeskrivelse Teknik- og Forsyningsudvalget behandlede i mødet den 19. juni 2007 (budgetdagen) et oplæg til fremtidig rensestruktur og slamhåndtering for Silkeborg Kommune. Oplægget, der er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Envidan sammen med Forsyningsafdelingen, blev godkendt som udgangspunkt for budget 2008 og det kommende arbejde med udarbejdelse af Spildevandsplanen. I rapporten er der beskrevet og vurderet tre modeller (A, B og C) for den fremtidige rensestruktur med følgende afsluttende anbefaling: Nedlæggelse af 13 små renseanlæg med efterfølgende pumpning af spildevandet til 3 (model B) senere 2 (model C) større renseanlæg. Nedlæggelsen sker over en årrække efter en nærmere prioriteret rækkefølge. Snarlig nedlæggelse af Kjellerup renseanlæg og pumpning af spildevandet herfra til Truust renseanlæg der udbygges. I løbet af en årrække nedlægges Them renseanlæg og pumpning af spildevandet herfra til Søholt renseanlæg. På længere sigt fornyelse af procesanlægget på Søholt renseanlæg. Med hensyn til slambehandling og slamafsætning anbefales: Etablering af anlæg til slutafvanding på både Søholt og Truust renseanlæg. Reservekapacitet samt sikkerhed ved service og nedbrud bør overvejes. Der bør planlægges og forberedes løsninger, som ikke indebærer jordbrugsanvendelse og som kan iværksættes med forholdsvis kort varsel. Side 429

17 Fra ingeniørfirmaet Envidan er modtaget rammeaftale for projektets gennemførelse. Aftalen omfatter angivelse af juridiske-, økonomiske- og garantimæssige forhold samt en oplistning af følgende faser / delopgaver: 1. Indledende projektfase 2. Projektering 3. Grundlag for tilbudsindhentning. 4. Tilbudsindhentning, tilbudsvurdering og aftaleindgåelse. 5. Bistand ved gennemførelse af arbejderne. 6. Aflevering. 7. Bistand ved idriftsætning. 8. Bistand ved indkøring. Hver enkelt opgave igangsættes efter nærmere aftale ved en igangsætningsmeddelelse. Enkelte projekter forventer Forsyningsafdelingen selv at kunne projekter. Igangsætningsmeddelelse nr. 1 omfatter den indledende projektfase med opstilling af projektgrundlag, kravspecifikationer, dimensioneringsgrundlag og tekniske løsninger på skitseniveau. Arbejdet kan overslagsmæssigt udføres for kr. ekskl. moms. Hertil kommer udgifter til udlæg, forundersøgelser mm der skønnes til kr. I alt kr. Opgaven forventes løst i sidste halvdel af 2007 med efterfølgende projektering og udbud i første halvdel af Som en del af den aktuelle opgave udarbejdes en mere detaljeret tidsog aktivitetsplan for det samlede projekt. Et samlet økonomisk overslag kan først udarbejdes når omfanget af de nødvendige projekter kendes. Der må dog forventes en udgiftsramme på 40 til 50 mio. kr. Økonomiske forhold Udgiften til rådgivning, udlæg og forundersøgelser på kr. kan afholdes indenfor de afsatte rådighedsbeløb i budget I forslag til budget 2008 er der i perioden 2008, 2009 og 2010 afsat ca. 50 mio. kr. til arbejdernes gennemførelse. Det må forudses, at der bliver behov for en justering af budget 2008 når omfanget af opgaverne kendes. Økonomistaben foreslår, at projekteringsbevilling på kr. gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder indenfor budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet søges om projekteringsbevilling på kr. Side 430

18 Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 431

19 169. Orientering om Region Midtjyllands debatoplæg til råstofplan, herunder godkendelse af svar til Region Midtjylland Sagsnr.: 07/31842 Sagsansvarlig: tlpe Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om Region Midtjyllands debatoplæg til råstofplan 2008, herunder godkendelse af svar til Region Midtjylland. Sagsbeskrivelse Baggrund Region Midtjylland har udsendt et debatoplæg til en råstofplan, der skal gælde i perioden 2008 til Planen skal indeholde graveområder og råstofinteresseområder, som skal dække mindst 24 år. Graveområderne angiver de steder hvor råstofgravning skal foregå, mens råstofinteresseområder er områder, der er reserveret til fremtidig råstofgravning. Debatoplægget er udsendt i uge 21 og alle interesserede opfordres til at indsende forslag til råstofplanen. De indkomne forslag til debatoplægget behandles indtil 1. november hvor forslaget til råstofplanen er klar til politisk behandling. Regionsrådet behandler forslaget den 12. december. Derefter udsendes Forslag til råstofplan for Region Midtjylland inden årets udgang. Der er herefter 8 ugers indsigelsesfrist og efter en behandling af eventuelle ændringsforslag vil planen træde i kraft den 1. juli Planen tages op til revision hvert 4. år. Planen er bindende for kommunalbestyrelsen. I debatoplægget er der en opfordring til at komme med synspunkter om den regionale forsyningsstruktur. Det kan f.eks. være: a. hvor skal råstofferne indvindes b. hvor skal de anvendes c. transportforhold d. nye indvindingsområder e. områder, der skal friholdes for indvinding f. hvad der skal ske med områderne efter gravningen er afsluttet Situationen i Silkeborg Kommune på nuværende tidspunkt På nuværende tidspunkt er der råstofgravning i 8 grave. Gravene er af varierende størrelse og ligger spredt over kommunen. Disse forhold betyder, at der ofte er kort transport fra graveområde til forbrugssted. Oversigt over graveområdernes placering i Silkeborg Kommune fremgår af kortbilag 1. Side 432

20 Silkeborgområdet er et vækstområde, og det vil medføre et øget behov for råstoffer til byggeri, vejanlæg m.v. Byrådet Der er i øjeblikket en produktion på ca m 3 hvilket svarer til en udnyttelse på ca. 50 % af den mængde, der er søgt tilladelse til. Situationen i Silkeborg Kommune på længere sigt Af hensyn til den langsigtede planlægning af byudvikling, industriområder samt overordnede vejforbindelser og hensynet til den eksisterende infrastruktur i Silkeborg Kommune, vil det være hensigtsmæssigt at koncentrere råstofgravningen til nogle få områder. For at koncentrere råstofindvindingen til så få steder som muligt og samtidig tilgodese forsyningen med råstoffer i fremtiden, foreslår Silkeborg Kommune at råstofindvindingen sker på 3 lokaliteter nemlig Kongensbro/ Grønbæk, Tandskov og et nyt graveområde i Lille Bredlund. Der er i disse områder en mængde på ca. 50 mio. m 3 til rådighed hvilket vil sikre forsyningen en del år frem både lokalt og i områder, der grænser op til kommunen. På kortbilaget er det lokaliteterne med numrene 2,3, 4 og 11. Af hensyn til den fremtidige byudvikling i kommunen ønskes der ikke udpeget nye graveområder i følgende områder (tallene henviser til lokalitetens placering og fremgår af kortbilaget): Hårup(7), et område der er udarbejdet en strukturplanskitse for og er omfattet af en igangværende kommuneplanlægning, Ans(1), et område der ligger i umiddelbar nærhed af byen og indgår i den fremtidige byudvikling, Hvinningdal(8), et bynært område og Sinding(5) hvor råstofgravningen bør ophøre senest år Endelig bør område 12 ved Ans udgå som interesseområde af hensyn til den fremtidige byudvikling. Af hensyn til infrastrukturen ønsker Silkeborg Kommune ikke, at der udpeges nye råstofindvindingsområder i Asklev/Sepstrupområdet(6) samt området ved Funder(9) Knudstrup (10) samt område13 ved Ans. Silkeborg Kommune ønsker ikke at der gives tilladelse til råstofgravning uden for de udpegede områder. Silkeborg Kommune foreslår at de arealer, hvorpå der har været gravet råstoffer, kan efterbehandles til andre formål end landbrugsdrift. Der kan være tale om efterbehandling til naturområder med søer, bevoksninger m.v. Det vil give en bedre beskyttelse af grundvandet end traditionel landbrugsdrift, fordi råstofgravningen har fjernet en del af det jordlag, der beskyttede grundvandet. Der vil derfor være en større risiko for forurening af grundvandet med pesticider, gødning m.v., ved en tilbagevenden til traditionel drift. I graveområder bør der også tages geologiske og arkæologiske hensyn ved reetableringen f.eks. ved at lade graveprofiler stå urørte. I Asklev findes der et område, som er National Geologisk Interesseområde. Teknik- og Miljøchefen indstiller, at der sendes et brev til Region Midtjylland med Silkeborg Kommunes forslag. at Plan - Miljøudvalgets beslutning videresendes til Teknik- og Forsyningsudvalget til orientering Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Udvalget tilslutter sig forslaget som indstillet, men fremsender det til byrådets behandling Side 433

21 inden der afgives svar til Region Midtjylland. Udvalgets beslutning videresendes til Teknik- og Forsyningsudvalget til orientering. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag - Åben Gennemgang af råstofområder i Silkeborg kommune - Åben Notat om råstofplan Åben Oversigt over Råstofområder i Silkeborg Kommune - Råstofområder.pdf Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Udvalget kan tilslutte sig Plan- og Miljøudvalgets forslag til høringssvar, men ønsker tilføjet, at graveområdet ved Asklev har særdeles uheldige trafikale konsekvenser, og at graveområdet ved Tandskov fortsat skal kunne anvendes til affaldsdeponi. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 434

22 170. Godkendelse af bevilling til projektering af Medborgerhus på Bindslevs Plads, Silkeborg Sagsnr.: 07/28424 Sagsansvarlig: qbb Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af bevilling på kr. til projektering af nyt Medborgerhus, Bindslevs Plads, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Der er i budgettet for 2007 afsat midler til projektering af et nyt Medborgerhus på Bindslevs Plads. Medborgerhuset ønskes placeret ved det nye Kulturtorv, som indgår i planerne for området omkring Silkeborg Bibliotek og Den Kreative Skole. Økonomiske forhold Økonomistaben foreslår, at anlægsbevilling på kr. på bev.34 Kultur og Fritid kan gives indenfor budgettets rammer i Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Byrådet søges om bevilling til projektering på kr., jf. Økonomistabens udtalelse. Bilag - Åben Notat fra direktionen af Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Udvalget afventer et forslag til helhedsløsning for Bindslevs Plads. Direktionen foreslår, at vedlagte notat om Bindslevs Plads indgår i den videre planlægning af Medborgerhus m.v. Side 435

23 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 436

24 171. Godkendelse af forslag til sundhedspolitik Sagsnr.: 07/29239 Sagsansvarlig: YMA Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forslag til sundhedspolitik Sagsbeskrivelse Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 17. januar 2007 en proces for udarbejdelse af sundhedspolitik for Silkeborg Kommune. Ældre- og Sundhedsudvalget har fungeret som politisk styregruppe for arbejdet med sundhedspolitik. Desuden har repræsentanter fra Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget deltaget i arbejdet. Ældre- og Sundhedsudvalget fremsender nu et forslag til sundhedspolitik til endelig godkendelse i Byrådet. Forslaget er udarbejdet af en tværgående og tværfaglig arbejdsgruppe efter en række dialogaktiviteter med borgere og samarbejdsparter på sundhedsområdet. Den 21. marts 2007 blev der afholdt et indledende temamøde om visioner og ambitioner for sundheden i Silkeborg Kommune med deltagelse af både interne og eksterne nøglepersoner og samarbejdsparter. Den 25. april 2007 blev der afholdt en åben sundhedskonference, hvor alle interesserede blev inviteret til en dialog om visionerne og strategierne for at gøre Silkeborg Kommune til én af de sundeste kommuner i Danmark. Både temamødet og sundhedskonferencen har givet mange konkrete input til forslaget til sundhedspolitik. Alle politiske fagudvalg har drøftet et udkast til sundhedspolitikken i løbet af maj Der var generelt bred opbakning til politikken og bemærkningerne fra udvalgene er indarbejdet i det foreliggende forslag. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 6. juni 2007, at sundhedspolitikken skulle sendes i offentlig høring til den 20. juli Der er kommet 6 høringssvar fra forskellige samarbejdsparter - vedlagt som bilag - og en henvendelse fra en borger. Høringsparterne har generelt vist stor opbakning til sundhedspolitikken, og der er kommet mange inspirerende forslag til udviklingen af og samarbejdet om sundheden i Silkeborg Kommune. Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede sundhedspolitikken og de indkomne høringssvar på sit møde den 8. august 2007 og besluttede at fremsende sundhedspolitikken til endelig godkendelse i Byrådet. Sundhedspolitikken er for alle borgere i kommunen dog med særlig vægt på børn og unge, borgere med kroniske lidelser og socialt udsatte borgere. Derudover er der fokus på de såkaldte "KRAM" områder; Kost, Rygning, Alkohol (og misbrug generelt) og Motion. Sundhedspolitikken danner udgangspunkt for konkrete handleplaner, projekter og aktiviteter på sundhedsområdet i de kommende år. Side 437

25 Indstilling Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til sundhedspolitik sendes til videre behandling i Byrådet, idet Udvalget finder de modtagne høringssvar relevante i den senere udmøntning af politikken. Bilag - Åben Høringssvar fra Region Midtjylland og Regionshospitalet Silkeborg - Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Åben Høringssvar fra Dansk Firmaidrætsforbund - Åben Høringssvar fra Danmarks Idræts Forbund - Åben Høringssvar fra DGI Midtjylland - Åben Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse - Åben Oplæg til sundhedspolitik Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Taget af dagsordenen. Side 438

26 172. Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af brandslukningsmateriel Sagsnr.: 07/28208 Sagsansvarlig: XLH Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af brandslukningsmateriel (brandbil). Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetopfølgninger pr. 31. juli 2006 og 31. oktober 2006 blev henholdsvis 1,71 mio.kr. og 0,44 mio.kr., dvs. i alt 2,15 mio.kr. overført til anlæg med henblik på anskaffelse af brandslukningsmateriel (brandbil). Økonomiske forhold Bevilling Regnskab Anskaffelsessum Mer-/mindreudgift 0 Indstilling Beredskabschefen indstiller, at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 439

27 173. Orientering om risikobaseret dimensionering samt godkendelse af serviceniveau for beredskabet Sagsnr.: 07/25109 Sagsansvarlig: VKD Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om risikobaseret dimensionering samt godkendelse af serviceniveau for beredskabet. Sagsbeskrivelse Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering trådte i kraft pr. 1. september 2005 med en overgangsperiode på to år. Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet betyder, at redningsberedskabet skal dimensioneres som følge af lokale risici og øvrige lokale forhold som f.eks. demografi, geografi, vejnet og erhvervssammensætning. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der i dimensioneringen blandt andet skal tages hensyn til følgende: Vedr. redningsberedskabets opgaver: Der skal foretages en analyse, der kan identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats. Kommunalbestyrelsen skal fastlægge, hvilket serviceniveau redningsberedskabet skal kunne levere på grundlag af risikoprofilen. Kommunalbestyrelsen skal fastlægge redningsberedskabets dimensionering på såvel den afhjælpende som den forebyggende indsats, på grundlag af kommunens risikoprofil og det ønskede serviceniveau. Kommunens risikobaserede dimensionering skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab. Den af kommunalbestyrelsen godkendte dimensionering skal udmøntes i en plan for det kommunale redningsberedskab. Planen skal indsende til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Med gennemførelsen af processen med risikobaseret dimensionering, er det Silkeborg Kommunes mål at sikre et forsvarligt sikkerhedsniveau for de opgaver, der påhviler det kommunale redningsberedskab. Forslag til serviceniveau for beredskabet har været forelagt LSU (Lokal Samarbejdsudvalg) på et ekstraordinært møde den 13. juni Side 440

28 Efter gennemgang og tilretning af det udsendte materiale, hvor det faktuelle indhold tager udgangspunkt i et uændret udkaldsmønster, kan LSU godkende oplægget til risikobaseret dimensionering. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at Beredskabskommissionen godkender oplæg til serviceniveau for beredskabet, som derefter fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Bilag - Åben Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr.forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Silkeborg Kommune - Åben Plan for risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Beslutning Beredskabskommissionen den Godkendt. Efter Beredskabskommissionens møde har planen for den risikobaserede dimensionering har efterfølgende været indsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. I konklusionen i Beredskabsstyrelsens svarskrivelse, der vedlægges som bilag, fremgår det, at planforslaget med den risikobaserede dimensionering lever op til kravene i bekendtgørelsen. Derudover har Beredskabsstyrelsen fremsat nogle forslag, som de anbefaler, at det overvejes at medtage ved en kommende revision af planen. Beredskabschefen indstiller planen til godkendelse i sin nuværende form. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 441

29 174. Godkendelse af nyt regulativ for sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum i Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/25109 Sagsansvarlig: VKD Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af nyt regulativ for sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd har 9. januar 1995 godkendt regulativ for sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum i Silkeborg. Under henvisning til bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum nr. 732 af 20. august 2003 og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave nr af 8. november 2004 samt det forhold, at trusselsbilledet for Danmark er ændret, så er varslingstiden meget lang. Tidligere skulle beskyttelsesrum kunne klargøres på 24 timer, i dag først efter ministerens beslutning om klargøring. Der har tidligere været krav om opførelse af sikringsrum i midtbyen, men med intentionerne i bekendtgørelserne og det lavere trusselsniveau, anses det for forsvarligt at lempe på kravene. Det nye regulativ erstatter tidligere regulativer for Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them kommuner. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at Beredskabskommissionen godkender forslag til nyt regulativ for sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum. Bilag - Åben Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum nr. 732 af 20. august Åben Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave nr af 8. november Åben Regulativ for sikringsrum og offentlige beskyttelsesrum i Silkeborg Side 442

30 Kommune af 1. september 2007 Beslutning Beredskabskommissionen den Godkendt. Fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 443

31 175. Godkendelse af kommunegaranti til Ferskvandscentret Sagsnr.: 07/28980 Sagsansvarlig: HAB Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af kommunegaranti til Ferskvandscentret. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune er ejer af ejendommene ved Ferskvandscentret. I henhold til lejeaftalen udøver Ferskvandscentret en ejers rådighed over de udlejede ejendomme, og har overfor Silkeborg Kommune den fulde indre og ydre vedligeholdelse. Udlejer skal dog godkende bygningstekniske forandringer og forandringer i ejendommen. Ferskvandscentret søger om tilladelse til at opføre ny bygning til erhvervslejemål og eventuelt hotelværelser, samt om godkendelse af at der ydes kommunegaranti for finansiering af projektet. Økonomiudvalget godkendte i møde den 25. juni 2007 Skitseforslag til nybyggeri til erhvervsformål og evt. hotelværelser At DAI Gruppen A/S antages som rådgiver At Ferskvandscentret udfører byggetilsyn m.v. i lighed med tidligere projekter At der aflægges byggeregnskab med investering, svarende til låneoptagelsen Det samlede projekt skønnes at ville koste 18 mio. kr. Ferskvandscentrets bestyrelse har i mødet den 26. april 2007 godkendt, at der arbejdes videre med at få opført et punkthus på m 2 mellem bygning O og Danmarks Miljøundersøgelser. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser at: Afgivelse af lånegaranti påvirker kommunens låneramme i det år, hvor lånet udbetales. Det vurderes, at der indenfor lånerammen i 2007 er mulighed for at stille garanti på 18 mio. kr. Såfremt der ikke er låneramme til garantibeløbet skal der ske deponering. Indstilling Ejendomschefen indstiller, Side 444

32 at der fremsendes sag til byrådets godkendelse om meddelelse af kommunegaranti for et lån, som anført på 18 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 445

33 176. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til om- og tilbygning på Entreprenørgården, Tietgensvej 5, Silkeborg Sagsnr.: 07/7194 Sagsansvarlig: HBA Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. til om- og tilbygning på Entreprenørgården, Tietgensvej 5. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd har i mødet den 23. april 2007 godkendt en samlet plan for anlægsaktiviteter i 2007 og 2008 i forbindelse med driften på Entreprenørgården, herunder aktiviteternes fordeling mellem Økonomiudvalget (som ejer ) og Teknik- og Forsyningsudvalget (som lejer ). Samtidig godkendte byrådet en finansieringsmodel og den fremsendte bevillingsansøgning for 2007 på kr. samt forhøjelse af Entreprenørgårdens lejebetaling (6%). Efter byrådets godkendelse er der afholdt licitation. Ved licitationen var der en overskridelse på kr. på det oprindelige projekt. Derudover har Entreprenørgården ønsket, at salthallens areal forøges med 200 m 2 til i alt 800 m 2. Dette medfører en merudgift på kr., eller i alt merudgifter på ca kr. Af hensyn til overholdelse af tidsplanen er der indgået aftale med entreprenørerne efter forudgående drøftelse med borgmesteren. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at tillægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme, hvis beløbet bevilges overført fra kassen. Side 446

34 Indstilling Ejendomschefen indstiller, at Økonomiudvalget ansøger byrådet om forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 447

35 177. Orientering om årlig beretning fra Handicaprådet Sagsnr.: 07/25403 Sagsansvarlig: oin Fraværende: Afbud: Sagens formål Handicaprådet afgiver mindst en gang årligt en beretning til Byrådet om sit arbejde, jf. rådets forretningsorden 9 stk. 2. Beretningen afgives til orientering af Byrådet. Sagsbeskrivelse Kommunerne har siden 1. april 2006 haft pligt til at nedsætte handicapråd, der rådgiver om handicapspørgsmål. Handicaprådet består af repræsentanter udpeget af hhv. De Samvirkende Invalideorganisationer og byrådet. Handicaprådet har drøftet mange meget forskellige sager i det forgange år og er aktuelt bl.a. optaget af udarbejdelse af handicappolitik i Silkeborg Kommune. Beretningen beskriver nogle af de væsentligste områder i Rådets første virkeår. Økonomiske forhold Rådets arbejde har ikke haft umiddelbare økonomiske konsekvenser. Indstilling Handicapchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets orientering. Bilag - Åben Beretning til Byrådet om Handicaprådets arbejde Beslutning Handicaprådet den Forslaget godkendt. Side 448

36 Beslutning Økonomiudvalget den Fremsendes til Byrådet til orientering. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 449

37 178. Godkendelse af garantistillelse for lånoptagelse til Silkeborg Kraftvarmeværk A/S Sagsnr.: 07/32600 Sagsansvarlig: DR07077 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af garantistillelse for Silkeborg Kraftvarmeværk A/S for optagelse af lån på 90 mio. kr. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kraftvarmeværk A/S søger i skrivelse af 5. juli 2007 om kommunal garanti for hjemtagelse af lån til dækning af anlægsprojekter på Kraftvarmeværket for i alt 90 mio. kr. Der er tale om følgende anlægsopgaver: 2007 Udskiftning af en (ud af to) gasturbine til en ny og mere tidssvarende model. Etablering af et røggas by-pass uden om den første dampkedel. Forprojekt til etablering af en flisfyret fjernvarmekedel Udskiftning af den anden gasturbine til en ny og mere tidssvarende model. Etablering af et røggas by-pass uden om den anden dampkedel. Etablering af en flisfyret fjernvarmekedel. Økonomiske forhold I h. t. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er anført, at kommunens samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån. I samme bekendtgørelse står anført, at kommunens adgang til lånoptagelse eller garanti for lån svarer til bl.a. Udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg med tilbehør, herunder ledningsnet. Kommunen kan således yde garanti for lån i det enkelte år med et beløb svarende til anlægsudgiften til ovenstående anlægsprojekter i det enkelte regnskabsår. Det skal bemærkes, at Økonomistaben ikke har kendskab til beløbets størrelse ud over anførelsen i ovenstående ansøgning. Side 450

38 Indstilling Økonomichefen indstiller, at der ydes en samlet garanti for lånoptagelse på i alt 90 mio. kr. med en effektuering i h.t. afholdte anlægsudgifter i det enkelte regnskabsår. Bilag - Åben Anmodning om Garantistillelse i forbindelse med hjemtagelse af lån Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 451

39 179. Godkendelse af procesnotat for Kommuneplan Sagsnr.: 06/25962 Sagsansvarlig: YAMJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af procesnotat for den kommende kommuneplanrevision. Sagsbeskrivelse I forbindelse med Byrådets behandling den 25. juni 2007 af oplæg til Udviklingsstrategi blev godkendt, at Silkeborg Kommunes formelle Planstrategi består af Udviklingsstrategien udvidet med et procesnotat vedr. kommuneplanrevisionen. Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet forslag til et sådan procesnotat. Heri tilkendegives, at Silkeborg Kommune inden udgangen af 2009 vil gennemføre en samlet revision af kommuneplanen. Notatet indeholder en samlet oversigt over hvilke planer, der er gennemført i hhv. de fire gamle kommuner og de tidligere amter Viborg og Århus siden sidste kommuneplanrevision. Endvidere er redegjort for overvejelser vedr. den lovpligtige bæredygtighedsstrategi. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at oplæg til procesnotat vedr. kommuneplanrevision godkendes af Byrådet. Bilag - Åben Planstrategi; ny kommuneplan for Silkeborg Kommune Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 452

40 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 453

41 180. Lukket - Godkendelse af tilslutning af vandværk til Silkeborg Kommunes Vandforsyning Sagsnr.: 07/1679 Sagsansvarlig: FNG Fraværende: Afbud: Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 454

42 181. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/33164 Sagsansvarlig: HTB Fraværende: Afbud: Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 455

43 182. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/22150 Sagsansvarlig: HBA Fraværende: Afbud: Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Leif Lund stemte imod. Side 456

44 183. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 06/25807 Sagsansvarlig: HAB Fraværende: Afbud: Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 457

45 Underskrifter Jens Erik Jørgensen Frank Borch-Olsen Mia Schmidt Ella Porskær Hans-Jørgen Hørning Vagn Larsen Jørgen S. Rask Leif Bæk Steen Vindum Kjeld Aagaard Kjærulff Bent Dalsgaard Pedersen Evald Vestergaard Bent Braüner Hanne Bæk Olsen Erling Prang Carl-Erik Larsen Lars Munksø Søren Kristensen Ove Sølvsten Kurt Brunk Hansen Søren Stauning Goldmann Ivan Greve Mustafa Kellegöz Arne Lund Lars Faarup Torben Hansen Jørn Rye Rasmussen Elin Sonne Svend Thue Damgaard Leif Lund Peder Svinth Protokol Ført af: Jann Hansen Side 458

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 25. juni 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 246. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 20. oktober 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen Indholdsfortegnelse Side 400. Godkendelse af dagsorden... 936 401. Endelig behandling af lokalplan

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol

Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. april 2007 - kl. 14:15 Fuglemosen, Fuglemosevej 5 Afbud: Lars Munksø, Jørn Rye Rasmussen Indholdsfortegnelse Side 127. Besøg i Demensafsnittet i Fuglemosen i Kjellerup... 254 128.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej i Løgstør 2012 3 002. Kontaktforløb

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært Møde Dato 23. maj 2012 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere