Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Att.: Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Dato Hermed fremsendes som aftalt ansøgning om kommunalgarantistillelse til etablering af biogasanlæg ved Grenaa. Djurs Bioenergi ser gerne en repræsentant for Norddjurs Kommune i selskabets bestyrelse. Formålet med biogasanlægget er mangesidigt og indbefatter udover en række erhvervs-, miljø- og klimamæssige perspektiver en betydelig, stabil og konkurrencedygtig varmeleverance til Grenaa. Efter mange års venten forventes det nu muligt at indgå en aftale om varmeafsætning til Grenaa Varmeværk eller Verdo. Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt 1. Indledning I henhold til Bekendtgørelse 1372 af om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 2 stk. 1 pkt. 4. ansøger Djurs Bioenergi hermed om kommunal lånegaranti i forbindelse med etablering af et biogasfællesanlæg ved Grenå. Beliggenheden er som vist på nedenstående tegning. Anlægget vil få adresse med udkørsel til ny, endnu ikke etableret omfartsvej. Via kraftvarmemotorer på anlægget vil anlægget blive varmeleverandør til det offentlige varmeforsyningssystem, Grenå Varmeværk evt. via Verdo. Planlagt placering af biogasanlægget 1

2 Projektet er i den indledende fase i forhold til de plan- og miljømæssige forhold (VVM-redegørelse m.m.). Der ansøges om anlægsstøtte ved NaturErhvervsstyrelsen med ansøgningsfrist d. 15. august Det skal bemærkes at såfremt projektet ikke realiseres, vil det naturligvis ikke være relevant med en kommunal garanti for låntagning i Kommunekredit. 2. Projektformål Projektets formål er primært: at sikre mulighed for etablering af et rentabelt biogasanlæg for derigennem at fremtidssikre husdyrproduktionen for andelshaverne på en miljømæssig forsvarlig måde Dette formål er fuldt ud i overensstemmelse med de nationale energimæssige målsætninger udtrykt i den såkaldte Vores energi -plan, både i forhold til ambitionen om biogasudrådning af 50 % af husdyrgødningen og i forhold til den betragtelige CO 2 - fortrængning, der følger af anvendelsen af biogas til kraftvarmeproduktion. På samme vis er projektet i tråd med Norddjurs Kommunes ambitioner som klimakommune. Djurs Bioenergi ønsker at gennemføre projektet for at øge udnyttelsen af næringsstoffer i husdyrgødning, lette omfordeling af næringsstoffer og derved mindske miljøbelastningen fra samme. Der vil være fokus på at etablere et fleksibelt anlæg med optimale driftsforhold og med effektiv reduktion af eventuelle lugtmæssige gener. Samtlige anlægsinvesteringer er nødvendige for at kunne opnå en effektiv og stabil produktion, som kan give en positiv driftsøkonomi. Det samlede projekt omfatter: Biogasanlæg, ca t/år (lastbiltransporter ind og ud pr. arbejdsdag ca. 30) Fjernvarmeledning, ca. 1 km Motorhus og motor, ca. 6,6 MW indfyret effekt 3. Biomasse til anlægget og gasproduktion Biomasseanvendelse og sikkerhed for leverancer Anlægget tilføres gylle, fast møg/dybstrøelse, fiber fra gårdsepareret gylle og energiafgrøder. I alt ca t pr. år, eller knap 500 t/dag. Biomasse t/år Kvæggylle Svinegylle Minkgylle Dybstrøelse Energiafgrøder Gyllefibre (= t gylle) I alt

3 Der er ikke p.t. skrevet kontrakt med leverandørerne, men dette er dog for nuværende under forberedelse. Djurs Bioenergi har efterhånden en næsten 10 årig historie, og oprindeligt var der ca. 200 husdyrbrug tilknyttet projektet. Det lange projektforløb har fået en del til at falde fra. I dag er medlemsskaren reduceret til ca. 60 fordelt over hele Djursland. Omkring 30 af disse findes inden for en radius af ca. 15 km omkring anlægget, og disse vil kunne levere omkring 75 % af ovenstående gødningsmængder (dog excl. fiber). Det skønnes, at det reelle potentiale i området er ca. 3 gange så stort, og det forventes, at en række producenter vil vende tilbage, når projektet endeligt bliver en realitet. Alle medlemmer er gentagne gange på generalforsamlinger blevet præsenteret for leveringsbetingelserne og har udtrykt accept af disse. Der forventes derfor ingen problemer mht. at kunne få gødning nok. Der er underskrevet kontrakter med andelshaverne om egenfinansiering af investeringen med kr./de i alt ca DE. Mht. gødningsfibre er det selskabets hensigt at etablere mobilt separationsudstyr til separation af gylle hos udvalgte leverandører, fortrinsvis sobesætninger. Energiafgrøder indkøbes primært hos leverandørerne af gødning. Prisen svarer til dækningsbidraget for en alternativ afgrøde, f.eks. vinterhvede. Der vil kunne tilbydes langtidskontrakter, hvilket forventes at være attraktivt for såvel landmanden som anlægget, idet der således vil kunne opnås en stabil og kendt indtjening over en årrække. Det skal bemærkes, at forholdet mellem de anvendte biomasser vil kunne varieres indenfor visse grænser med det formål at forbedre økonomien. F.eks. vil udskiftning af m 3 svinegylle med t energiafgrøder under de anvendte økonomiske betingelser (bilag 2) kunne forbedre økonomien med ca kr./år. Gasproduktion og følsomhed på produktionen I alt forventes årligt produceret ca. 10,2 mio. m 3 biogas svarende til ca MWh. (forventet metanindhold 60 % ~ brændværdi 6 kwh/m 3. I bilag 2 er anvendt en brændværdi på 6,5 kwh, hvilket således svarer til ca. 9,5 mio. m 3 biogas). I budgetberegningerne er anvendt gasudbytter, som de almindeligvis anvendes i planlægningsmæssige sammenhænge. Udbytterne varierer bl.a. efter indholdet af organisk tørstof. Mht. gylle drejer det sig således om, at leverandørerne leverer så god en vare som muligt. Der vil i den sammenhæng givetvis blive tale om en vis indkøring, således at unødigt vandspild undgås i staldene. En af de væsentligste økonomiske parametre for projektøkonomien er gasproduktionen. Men fleksibiliteten i anvendelse af biomasse medfører, at et mindre udbytte end forventet f.eks. vil kunne hentes ind ved en anden sammensætning. F.eks. kan et evt. 10 % mindre gasudbytte opvejes ved at anvende ca. 15 % flere energiafgrøder end forudsat. Anlægget vil kunne håndtere denne øgede mængde. 3

4 4. Energiproduktion På biogasanlægget etableres et motorgeneratoranlæg til omsætning af den fulde biogasmængde til kraftvarme. El-produktion herfra sælges til nettet og varme anvendes dels som procesvarme (ca. 7-9 %), og den overskydende mængde sendes til Grenå og sælges til Grenå Varmeværk (evt. via Verdo) og anvendes her som fjernvarme. Den foreløbigt aftalte pris er p.t. 225 kr./mwh. Prisen reguleres efter pristallet. Økonomisk tegner el-salget sig for ca. 78 % af selskabets indtægter. Efter det nye energiforlig er elafregningsprisen ca. 1,03 kr./kwh efter fradrag for NO x - og metanafgift og indregning af nedtrappet tilskud. Varmesalget giver ca. 18 % af indtægterne og gødningsbehandlingsgebyrer og salg af gødning de sidste ca. 4 % (se bilag 2). I alt produceres som nævnt ca MWh biogas. Omsat til kraftvarme bliver det til ca MWh el og MWh varme. Resten tabes. Egetforbruget af varme og el er henholdsvis på ca MWh og MWh. Energisalget fremgår af skemaet. Varmeproduktion (salg til Grenå Varmeværk) El produktion (salg til elnettet) Ca MWh Ca MWh Projektet vil bidrage med en reduktion af emissionen af drivhusgasser med ca t CO 2 - ækvivalenter pr. år (CO 2, metan, lattergas). 5. Udbud og budgetramme for anlægsinvesteringer Et identisk anlæg har været i udbud (marts 2010) i forbindelse med etablering af et søsteranlæg ved Andi, og opgaven med etableringen vil tilfalde Xergi A/S. En kontrakt er klar til underskrift. Udbuddet har omfattet et fuldt funktionsdygtigt biogasanlæg med kraftvarmemotorer og diverse tilpasninger m.m. Det indkomne tilbud fra Xergi A/S er anvendt til prissætning af Grenå-anlægget. Ændringer i forhold til tilbuddet er: procesmotor udgår, vejanlæg udgår og den samlede investering opjusteres med 5 % for at tage højde for prisstigninger siden Den samlede investering udgør herefter i alt 88,7 mio. kr., hvoraf selve anlægget udgør ca. 73 % af den totale investering. Tilbuddet er således reguleret i forhold til prisændringer på materialer og leverancer i tidsrummet frem til underskrevet ordre. Mht. anlægselementer, der ikke har været udbudt er indhentet særskilte budgetpriser samt anvendt erfaringspriser. Det drejer sig om investeringer i: - ekstra lagertanke (lovpligtig opbevaring af flydende gødning produceret af faste biomasser) 4

5 - investeringer på de tilknyttede landbrug (læsse/lossstudse og evt. nye fortanke, vejforstærkninger - grund - mobil decantercentrifuge (til decentral separation af gylle) - projektrådgivning (projektledelse, rådgiver/ingeniør, arkitekt, landskabsarkitekt, juridisk rådgivning, revision, m.m.) - byggetilsyn - diverse (bl.a. jordarbejde, nettilslutning, opstartsenergi, finansieringsomkostninger, lodsejererstatninger, vejtilslutning, hegn og beplantning, vand og kloaktilslutning og uforudset etc. Disse poster løber samlet op i i alt ca. 23,6 mio. kr. eller ca. 27 % af totalinvestering, (se bilag 2). 6. Finansiering og ansøgningsbeløb I forbindelsen med den forrige regerings Grøn-vækst -plan og indførelsen af anlægstilskud til biogasanlæg blev der fra myndighedernes side lagt op til en finansiering af biogasanlæg efter fordelingen 20:20:60 (tilskud fra staten: egenfinansiering: Kommunalt garanteret lån). I mellemtiden er tilskudsprocenten blevet hævet til 30 (til tilskudsberettigede anlægsdele). Nærværende projekt er p.t. til behandling mht. anlægstilskud og en afgørelse forventes senere på efteråret. Tilskudsreglerne medfører at der ikke kan forventes helt 30 % anlægstilskud, idet en række væsentlige projektelementer ikke vil kunne opnå tilskud (anlæg på gårde, grund, decentrale lagre, fjernvarmeledning). Nedenstående fordeling er således fremkommet efter forventningen om støtteprocent samt fastholdelse af egenfinansieringsandelen på kr./de DE. Statstilskud Egenfinansiering landmænd Kommunalt garanteret lån I alt 27,3 % (24,2 mio. kr.) 22,5 % (20,0 mio. kr.) 50,2 % (44,5 mio. kr.) 100,0 % (88,7 mio. kr.) I alt ansøges hermed på den baggrund om kommunal garantistillelse for optagelse af et lån i KommuneKredit på: 44,5 mio. kr. Skriver: fire-ti-fire-millioner-500 tusind-kroner. 7. Øvrige forhold og økonomisk sikkerhed Budgetprognosen viser, at det er muligt at opnå en rentabel drift, der giver plads til afskrivning af de beregnede investeringer og med en resulterende økonomisk positiv balance. I forhold til sikkerheden for en kommunal garantistillelse og risikoen, hvis selskabsøkonomien under driften skulle vise sig ikke at kunne holde kan det nævnes - ud over den tidligere nævnte muligheder for ændret biomassesammensætning - at der til styring af selskabsøkonomien findes flere økonomiske parametre, der kan ændres/justeres om nødvendigt: Robust økonomi 5

6 Selskabsøkonomien (bilag 2) viser under de givne forudsætninger et gennemsnitligt årligt overskud på ca. 7 mio. kr. (over 10 år). Det betyder, alt andet lige, at økonomien f.eks. kan tåle et næsten 25 % mindre gasudbytte uden at blive negativ. Forrentning af egenkapital I beregningsforudsætningerne er regnet med en forrentning af egenkapitalen med 7 %. I tilfælde af dårlig økonomi vil denne forrentning være det første, der justeres på. Forrentes egenkapitalen ikke, giver det en årlig forbedring af driftsøkonomien på ca. 1,1 mio. kr. Behandlingsafgift P.t. regnes med en behandlingsafgift på 5 kr./t gylle og 10 kr./t gødning. I tilfælde af dårlig økonomi vil denne parameter være det næste, der kan justeres på. En fordobling til 10 og 20 kr./t vil forbedre økonomien med ca. 1 mio. kr./år. Nedsættelse af afgrødepris P.t. regnes med en afgrødepris på 250 kr./t ensilage. Nedsættes prisen til 225 kr./t vil det forbedre økonomien med ca. 0,8 mio. kr./år. Dette vil dog givetvis kun være muligt så længe prisen stadig er konkurrencedygtig med dyrkning af vinterhvede. Herudover skønnes der at være en række andre muligheder for at forbedre driftsøkonomien, f.eks. gennem besparelser på energiforbrug etc. 8. Konklusion Ved at gennemføre det beskrevne projekt opnås: En effektiv energiproduktion på grundlag af landbrugets egen produktion af biomasse Lav varmepris for Grenås borgere Reducerede lugtgener pga. afgasning af rågylle og installation af lugtrenseanlæg Et biogasanlæg med en rentabel drift og en sund driftsøkonomi Fremtidssikring af tilknyttede husdyrbrug Etablering af ca. 7-8 fuldtidsjobs + ca. 150 årsværk i etableringsfasen 9. Tidsramme Der er som nævnt søgt anlægsstøtte hos NaturErhvervsstyrelsen. Denne forventes afgjort i efteråret Herefter indledes et snævert samarbejde med Norddjurs Kommune om gennemførelse af det nødvendige myndighedsarbejde (lokalplan, projektforslag, VVM-redegørelse m.m.). Denne proces forventes at kunne gennemføres på ca. 1 år. Bygning af anlægget varer ca. 3/4 år, og herefter vil der være en indkøringsperiode på 3-4 måneder inden anlægget forventes i fuld drift. Optimalt vil anlægget således kunne være indkørt og i fuld drift ultimo 2014/primo Tidsrammen afhænger således meget af myndighedsbehandlingen det næste års tid. Med venlig hilsen Lars Jakobsen, Formand for Djurs Bioenergi. 6

7 Bilag 1 1. Proces på anlægget kort beskrevet Gylle tilføres anlægget i lukkede tankbiler. Ensilage og separeret fiber tilføres med overdækkede containere Biomasser aflæsses i fortank i lukket modtagehal Biomasserne blandes i fortank og pumpes herfra via macerator (neddeling) til reaktortank, idet ensilage evt. tilføres via doserings-mixer og øvrige biomasser pumpes til Fra reaktorerne pumpes produktet til kombinerede gas/efterlagertanke, Gassen ledes herfra til gasmotorene på anlægget Det afgassede produkt læsses på tankbil i modtagehal og returneres til de tilsluttede landbrug Pålæsningen sker ved at suge/pumpe biomassen fra efterlagertanken til tankbilen Biogassen omsættes i et motorgeneratoranlæg på anlægget Samlet elsalg: ca MWh Samlet varmesalg: ca MWh (ekskl. varmetab) Samlet energibalance: Brutto energiproduktion MWh Samlet energiforbrug incl. transport MWh 2. Lugtmæssige forhold Der udarbejdes en strategi for bekæmpelse af lugt Der anvendes udelukkende landbrugsbaserede biomasser (ikke organisk industriaffald, som kan give særlige lugtmæssige problemer) Aflæsning og pålæsning af gylle og andre biomasser foregår i lukkede bygninger under effektiv ventilation. Desuden ventileres alle tanke og andre lokaliteter, hvor der kan emittere lugt konstant med styring af ventilationsmængde efter aktivitetsgrad Udsugning fra bygninger og tanke renses i et biofilter og afkast herfra afledes via skorsten Anlægget er udbudt med krav om at lugt under normal drift ikke må overstige 5 LE hos nærmeste nabo og 10 LE i skel, hvilket er en skærpelse af anbefalingen i Vejledning nr om begrænsning af lugtgener fra virksomheder Der afgives i øvrigt begrænsede lugtemissioner. Der kan dog forekomme lugtemission under driftsforstyrrelser og undtagelsesvise udslip fra sikkerhedsventiler på lagertanke. Der forventes kun meget lille emission fra disse, da der sjældent er overtryk i lagertankene Reaktorerne er forsynet med tryk-vacuumventiler. Evt. gasudslip fra reaktorer afledes over tag på tanke. Der sker kun udslip i forbindelse med uregelmæssigheder på driften i form af stop af motorer Kun i tilfælde af samtidigt driftsstop på begge gasmotorer og nødgasfyr vil der kunne forekomme biogasudslip. I så fald kan biogassen afbrændes i fakkel 7

8 Bilag 2 Selskabsøkonomi Vejledning til selskabsøkonomiske beregninger Regnearket er udviklet til at beregne selskabsøkonomien i biogasanlæg. En lang række variable kan i den forbindelse ændres, afhængigt af det konkrete projekt. I forbindelse med projektudviklingen startes typisk på skitseprojektniveau, hvor de fleste værdier er skønnede/erfaringsværdier. Efterhånden som projektet skrider frem lægges flere og flere parametre endegyldigt fast efter f.eks. afholdelse af udbud. For nærværende projekt har ca. 75 % af den budgetterede investering været i udbud og er således sikker. Resten er baseret på erfaringspriser. Af skema 1 fremgår den samlede investering på forskellige poster. Det fremgår, hvor stor en procentdel der forventes givet i statsligt tilskud. Posten diverse omfatter finansieringsomkostninger, udgifter til opstartsenergi, nettilslutning etc. Posten projekt/tilsyn omfatter udgifter til projektleder, ingeniører, arkitekter, landskabsarkitekter, tilsyn under byggeri m.v. Flere af disse udgiftsposter er kun kendt som erfaringsomkostninger på nuværende tidspunkt. Begge poster skønnes derfor at være med fornuftig sikkerhedsmargen. Projekt og tilsyn skønnes endda at være særdeles rummelig, idet hovedparten af projekteringsomkostningen ligger i tilbudsprisen (biogasanlæg og motorgeneratoranlæg). Til højre for investeringen ses tidshorisonten og hvordan restfinansieringen forventes finansieret. I dette tilfælde forventes ca. 75 % af resten finansieret via kommunalt garanterede lån. Resten via egenfinansiering (andelshaverne). Egenfinansieringen forrentes. Økonomien er beregnet i nutidskroner. Der er indregnet en inflation på 2 %. Af tabellen nederst fremgår forventede anvendte biomasser (med næringsstofindhold) samt forventede biogasudbytter. Der er indregnet et ekstra gasudbytte fra efterlagertanke, idet anlægget indeholder et meget stort efterafgasnings/lagertankanlæg, der næsten fordobler den hydrauliske opholdstid. Skema 2 indeholder oplysninger om driftsomkostninger. Mange omkostninger er angivet af anlægsleverandøren i forbindelse med tilbuddet. En væsentlig post er vedligehold af anlæg, som er sat til 2 % af investeringen. Posten omfatter også reinvesteringer, således at anlægget også efter år 10 vil være fuldt funktionsdygtigt. Transportomkostninger er anført efter erfaringsomkostninger med en passende margen (eksempel: gylletransport er angivet til 25 kr./t. Lemvig biogasanlæg har en gennemsnitlig omkostning på ca. 17 kr./t forskellen udgør omkring 1,4 mio. kr./år). Nederst på siden fremgår indtægterne ved el- og varmesalg. Indtægten fra el-salg er reguleret med 60 % af inflationen. Desuden fremgår indtægterne i form af behandlingsgebyr for gylle, dybstrøelse og separeret fiber. Der er desuden indregnet en indtægt på salg af overskydende gylle (fra fiber, dybstrøelse og energiafgrøder). Skema 3 viser det økonomiske resultat år for år i nutidskroner. Øverst fremgår udgifter, dernæst årlige indtægter, og endelig det årlige resultat. Det fremgår, at resultatet i år 1 påvirkes negativt af indregnede byggerenter. Fra en selskabsøkonomisk betragtning er det resultatet efter år 10, der er interessant, dvs. saldo ultimo Et gennemsnit pr. år fås således ved at dividere resultatet med 10. 8

9 Af skemaet fremgår desuden det akkumulerede overskud uden kapitaludgifter samt den simple tilbagebetalingstid. 9

10 10

11 11

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Forprojekt for Øko biogasanlæg 2.0 i BioM projektet Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning 7. januar 2011 Lars Baadstorp Lars.Baadstorp@PlanAction.dk Faaborg-Midtfyn kommune Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Læs mere

BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ

BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ - en forundersøgelse af placeringsmuligheder og økonomi for fælles- og gårdanlæg PlanEnergi, Midt september 2002 for Samsø Energiselskab 2 Indhold side Resumé 3 1. Indledning 5 2.

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen 220 IFRO Rapport 220 Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts-

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

Forprojekt, information og myndighedsbehandling

Forprojekt, information og myndighedsbehandling Start af biogasfællesanlæg Forprojekt, information og myndighedsbehandling Foto: Torben Skøtt/Biopress Start af biogasfællesanlæg 1 Start af biogasfællesanlæg Forprojekt, information og myndighedsbehandling

Læs mere

Økonomien i biogasfællesanlæg Hjort-Gregersen, Kurt

Økonomien i biogasfællesanlæg Hjort-Gregersen, Kurt university of copenhagen Økonomien i biogasfællesanlæg Hjort-Gregersen, Kurt Publication date: 2003 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse Projektnr.: 930 06 045-03 Udarbejdet af: HVL Xergi A/S ejes af: Xergi A/S Hermesvej 1 9530 Støvring Tlf. 99 35 16 00 Fax 99 35 16 99 mail@xergi.com www.xergi.com I:\930 06 045-03 Nørager Biogas\Finansieringsprospekt\081031

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse PlanAction Aps Klamsagervej 32 8230 Åbyhøj Tel. 29 43 74 45 Faaborg-Midtfyn Biogas Ansøgning om miljøgodkendelse Biogasanlæg Rev. 1: Generel revision efter aftale med Faaborg Midtfyns Kommune Dato: 29.

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE

Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE Energinet.dk Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE Sæsonvariation September 2010 Energinet Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE Sæsonvariation September 2010 D Udkast 17.12.10 ASM/TRN

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Business case modeller for decentralt biogasanlæg og centralt fællesbiogasanlæg i Danmark 7. maj 2013 Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021 Rammeområde 418 Biogasanlæg ved Jersie

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021 Rammeområde 418 Biogasanlæg ved Jersie SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021 Rammeområde 418 Biogasanlæg ved Jersie Baggrund Solrød Kommune bestræber sig på at eliminere drivhusgasserne og arbejder for at blive

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

FORSLAG Off. fremlagt 30. juni - 8. sep 2012

FORSLAG Off. fremlagt 30. juni - 8. sep 2012 FORSLAG Off. fremlagt 30. juni - 8. sep 2012 Kommuneplantillæg nr. 22 Temaplan for Biogas - Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Vedtaget juni 2012 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere