Referat fra den ordinære generalforsamling i Parcelforeningen Elmegården den 24. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ordinære generalforsamling i Parcelforeningen Elmegården den 24. april 2010"

Transkript

1 Att: Bestyrelsen Kongelundsvej 98G 2300 København S Referat fra den ordinære generalforsamling i Parcelforeningen Elmegården den 24. april medlemmer var fremmødt med 14 fuldmagter = 71 parceller var repræsenteret 1. Valg af dirigent samt stemmeoptællingsudvalg Jens Duus blev valgt som dirigent. 2. Godkendelse af samtlige generalforsamlingsreferater fra og med seneste ordinære generalforsamling Referaterne blev godkendt. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ulla fremlagde bestyrelsens beretning: Om vejenes genopretning, elnettet der blev lagt i jorden, bestyrelsens havevandring, byggepjecen, Tutten, forureningssagen, hushandler (køb og salg af andele), fordeling af arbejdsbyrder i bestyrelsen, informationsarbejde (nyhedsbrev, sms-service og hjemmeside), Elmebladet (med særlig tak til Tove og velkommen til Ruth og Annelise, som er med i Elmebladredaktionen nu). Tanja og Jesper har af personlige grunde valgt at træde ud af bestyrelsen. 4. Fremlæggelse af årsregnskab Administrator Jens Duus gennemgik årsregnskabet. Det selvstændige regnskab for Fælleshuset, som blev efterlyst på forrige generalforsamling, viste, at Fælleshusets drift gav et underskud på kroner. Renteindtægten er blev væsentligt mindre. Det skyldes at bankerne har nedsat deres renter generelt. Spørgsmål til årsregnskabet: de interne revisorer havde ingen kommentarer. Vandregnskabet: Vandafgifterne er steget. Derudover er der et relativt stort svind, som alle i foreningen er med til at dække. Derfor bliver vandregningen højere i år. NB: Hvis du ønsker at få dine vand-aconto-betalinger sat op, så kontakt bestyrelsen eller Lene Nielsen (sekretær hos administrator Jens Duus). 5. Behandling af indkomne forslag Regulering af kørselsretning på havevejene (foreslået af bestyrelsen) Mik redegjorde for forslaget og sagde, at det først og fremmest handlede om at tage hensyn til trafiksikkerheden ved ind/udkørsel og udsynet, når man kører ud på Kongelundsvej.

2 Han lagde op til en debat om, hvorvidt der skal sættes regulerende skilte op eller om de foreslåede kørselsretninger kun skal gøres vejledende. Det væsenligste problem koncentrerer sig omkring udkørslen/indkørslen, fordi der altid er hurtigkørende trafik på Kongelundsvej. Det blev foreslået at fjerne alle skilte, give kørselsretningen fri med ud- og indkørsel på alle fem veje, og sætte massive bump op istedet. Der er ingen, der respekterer skiltene alligevel. Det sker ofte, der kommer store lastbiler ind, som blokerer en vej. Den eneste regel skal være, at udkørende skal vige for indkørende trafik. Udkørselsskiltet kan blive stående som en hjælp for gæster. Da dette forslag blev set som en udvidelse af det oprindelige forslag, kunne det ikke behandles som et ændringsforslag ifølge ordstyreren. Der blev fremsat ønske om at der sættes fem spejle op på hjørnerne. Ønske om at skiltene skal være æstetiske. Ønske om at havelågerne ved ud/indkørslen fjernes. Det fremsatte trafikreguleringsforslag blev vedtaget med overvældende flertal. Forslaget træder i kraft fra det øjeblik, der er blevet sat skilte op. Forslag om vejbump (nr 1 stillet af Else Frederiksen, 104K) Forslag om at der kommer bump/chikaner, samt tydelig skiltning med maxhastighed på alle veje i Elmegården. Der blev anbefalet, at det skal være en type bump, hvor cyklende og rulleskøjtende kan komme forbi, uden at det generer dem, og det blev desuden anbefalet, at bumpene laves ud for parcel-skellene. Forslaget blev derefter vedtaget med overvældende flertal. (Ingen stemte imod) Ny indretning af fællespladsen (nr 9 stillet af Pladsudvalget) Bianca fremlagde pladsudvalgets forslag. Hun sagde blandt andet: Det er to et halvt år siden, at foreningen begyndte at debatere, hvad vi vil med vores fællesplads. Vi har fællesarealer for biler, men ikke for mennesker. Dette ville vi gerne lave om på. Pladsen skal kunne bruges til fastelavn, loppemarked, sankt hans og lignende, men samtidig er der et ønske om, at den skal være grøn med buske og træer. Udformingen er båret af en drøm om, at pladsen kan blive et sted, hvor vi mødes, fortalte Bianca. Udvalgets plan indebærer blandt andet at: Boldburet beholdes, men gøres grønt ved at der etableres bedre vækstbetingelser til efeu. Stakittet foran Skuret fjernes. Der laves én parkeringsplads til Tutten, og to pladser til containere. Midt på pladsen plantes der elmetræer i en lille cirkel, så pladsen får en lille lund med grus, ikke asfalt. Der skal normalt ikke være nogen gennemkørende trafik på pladsen, men af praktisk grunde KAN lastbiler/varevogne køre ind over den, når det er nødvendigt. Belægningen skal signalere, at her er det fodgængere, der har førsteret. Legepladsstårnet foreslås bibeholdt. Budget: Udgifterne vil kunne holdes inden for max 1,5 millioner kroner. 2

3 Kommentarer fra beboere: Elmetræerne skal have en max-højde. De må ikke skygge ind i haverne. Der er fremavlet tre modstandsdygtige elmesorter, som ikke bliver syge. Flyt gyngernes placering. Lav en fugleredegynge. Dårlig idé med forslaget om terrasse foran fælleshuset det vil invitere til støjgener, fordi festen flytter udenfor. Der er også nødt til at være mulighed for parkering foran eksempelvis gæster, som kommer med handicappede børn. Forslag om at lave opholdssted på højre side af Fælleshuset i stedet (ud mod pladsen og Tutten). Kunne der være et sted, hvor der var lidt vand? Svar: det er meget dyrt at lave. Beboere ved pladsen klager over fygende sand fra sand-legepladsen. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal, og pladsudvalget fik mange klapsalver. Plancherne, der blev vist, kan ses på Forslag om skovtur (nr 8 stillet af Mikkel, 102C) Forslag om at foreningen holder en skovtur. Det vil være Mikkel, og ikke festudvalget, der står for planlægningen. Else vil gerne hjælpe. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Etablering af udgang med låge mod Ørestaden (nr 9 Jakob og Pernille) Jakob redegjorde for forslaget. Han sagde blandt andet: Hidtil har diskussionen om åbning af udgang mod Digevej handlet om at forkorte vejen til Metrostationen. Men i løbet af kort tid er der kommet restauranter, bank, dankortautomat, legeplads, vuggestue og gymnasium, og der kommer snart en biograf i Fields, samt en folkeskole med tilhørende bibliotek. Folkeskolebyggeriet er netop startet og den åbner allerede i Det bliver her, børnene i Elmegården kommer til at gå og dette er for forslagsstillerne det helt afgørende argument for etableringen af en udgang mod Digevej. Børnene skal kunne komme til skole og til besøg hos deres skolekammerater i området uden at skulle ud på den trafikerede Kongelundsvej. Forslaget er, at der skal være en låge, som koster cirka kroner. 3

4 Der blev fremsat ønske om at stien mellem Elmegårdens havevej og Digevej bliver asfalteret Der blev fremsat ønske om at låsen sættes i en højde, så også en fem-årig kan åbne den. Afstemning 1: Skal der åbnes ja eller nej? 29 stemte ja, 24 stemte nej. Afstemning 2: For en åbning i 102-gangen var der 20 stemmer. For en åbning i 88-gangen var der 29 stemmer. Beslutningen blev således, at der etableres en udgang mod Digevej fra 88-gangen. Opdatering af foreningens Vedtægter og Ordensregler. Alle forslag vedrørende vedtægtsændringer blev udskudt til en efterfølgende, ekstraordinær generalforsamling. 6. Godkendelse af den af bestyrelsen ansatte administrator Der var ingen bemærkninger. Godkendt 7. Godkendelse af ekstern revisor. Der var ingen bemærkninger. Godkendt 8. Valg til bestyrelsen Følgende blev valgt: Formand: Molly (94Q) Bestyrelsesmedlemmer: Susse (94C), Bianca (88L) og (100F) Bestyrelsessuppleant: Niclas (100P) så snart han er blevet andelshaver Intern revisor: Hilmar (102A) for de næste to år. (Else er på valg i 2011) Intern revisorsuppleant: Anja (100F) Bestyrelsen udgøres herefter af Formand: Molly (for 2 år) Næstformand: Susse (for 1 år) Sekretær: Mik (for 1 år) Kasserer: Kenneth (for 2 år) Medlem: Bianca (for 2 år) 9. Valg til festudvalg og andre udvalg Festudvalg: Kun Rosanna stillede op. Hvis der skulle være interesserede i at få festudvalget til at genopstå, så henvend jer til bestyrelsen. Spørgsmål: Kunne foreningens teenager-børn deltage i afviklingen af festerne? Pladsudvalget: Jakob, Bianca, Mads, Asbjørn, Rene, Carl og Tanja. 4

5 Vandaflæsningsudvalg: Alice (92E) og Hilmar (102A). Der blev stillet forslag om, at der for en periode aflæses vandforbrug hvert kvartal. Flagmand m/k: Rosanna Flagmandshjælper med hensyn til kalender-info: Kjeld (98D) Postomdelingsudvalg: Else (104K) og Alice (92E). 10. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og interne revisorer, samt administrator Honorarerne skal følge pristalsudviklingen. Honoraret til interne revisorer blev hævet til 700 kroner. 11. Forslag til budget, herunder fastlæggelse af kontingent, for det kommende regnskabsår Jens Duus redegjorde for budgettet. Da ejendomsskatten stod anført med en million kroner mere end sidste år, ønskedes dette afklaret, inden der kunne tages stilling til budgettet. Jens Duus har efterfølgende oplyst, at den budgetterede ejendomsskat er korrekt anført, hvorfor det bliver nødvendigt at tage budgettet op snarest muligt på en ekstraordinær generalforsamling. Stigningen i ejendomsskatten vil også skulle varsles over for de tilbageværende havelejere. 12. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, samt fastsættelse af afgift jævnfør 14 Indmeldelsesgebyret skal være uændret på kroner Gebyr ved overtrædelser af reglerne / manglende betaling: 500 kroner 13. Eventuelt Forslag: Skal Elmegården laves om til en grundejerforening? Vi bor i huse, vi ejer, men på lejet grund. På grund af finanskrisen er det ikke alle kreditinstitutter, der vil låne penge til nye købere. Som det ser ud i øjeblikket, er det kun Realkredit Danmark, man kan optage lån hos. Det skaber et problem: vi risikerer at blive stavnsbundne. Forslaget til den nye bestyrelse er at få undersøgt, om grundene kan udstykkes, så der laves en grundejerforening i stedet hvor man kan lave nøjagtigt de samme forpligtelser, som vi har i dag. Ét problem, som allerede er erkendt, er, at der i så fald skal oprettes vendepladser for enden af hver vej hvilket vil sige, at der skal ekspropieres land fra haverne. Generalforsamlingen blev hævet kl 13:40. Referent: Mik Aidt København den 10. maj 2010 Molly Plank, formand Jens Duus, administrator 5

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Nyt fra. 40 Juni 2002. Grundejerforeningen STORHØJ og STORHØJ Beboerforening. Referat af Generalforsamling i Beboerforeningen den 15.

Nyt fra. 40 Juni 2002. Grundejerforeningen STORHØJ og STORHØJ Beboerforening. Referat af Generalforsamling i Beboerforeningen den 15. Nyt fra Grundejerforeningen STORHØJ og STORHØJ Beboerforening 40 Juni 2002 Referat af Generalforsamling i Beboerforeningen den 15. april 2002 I referatet henvises der til de på dagsordenen fremsatte punkter

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere