Budget Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-18. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske mål. Forudsætninger for Egedal Kommunes økonomiske politik Effektiviseringer Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Service- og anlægsudgifter Befolkningsprognose og den demografiske udvikling Pris- og lønskøn Lån, renter og balanceforskydninger. Skatter, tilskud og udligning.. SOLT principper.. Center for Borgerservice. Jobcenter Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg.. Center for Skole og Dagtilbud. Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø. Center for Ejendomme og Intern Service. Center for Administrativ Service Direktion og Sekretariater... Investeringsoversigt samt bemærkninger Bilag 1 Hovedoversigt til budget Bilag 2 Sammendrag af budget.. Bilag 3 Tværgående artsoversigt.. Bilag 4 oversigt drift og refusion... Bilag 5 oversigt konto 7 og 8... Bilag 6 Takstoversigt Bilag 7 Aftale om budget

3

4 Forord Forord Den 6. oktober 2014 vedtog Byrådet med et stort flertal på 20 ud af 21 medlemmer kommunens budget for Det var det første budget under det nye Byråd. Danmark befinder sig stadig i en svær økonomisk tid, og der er fortsat usikkerhed om den økonomiske fremtid. Den økonomiske vækst er fortsat lav. Også hvis man ser på lande, vi normalt sammenligner os med. Egedal Kommunes budget er præget af udsigten til lavere vækst i samfundet. Det er en generel udfordring for de fleste af landets kommuner. Det giver færre indtægter og samtidig et pres på udgifterne. Det vil sige, at balancen mellem indtægter og udgifter bliver presset. Det tager vi hånd om i dette budget. aftalen som er indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Partierne er enige om at fortsætte den stramme økonomiske politik. Vi vil effektivisere vores drift af kommunen, så vi kan opnå samme service men for færre penge. Vores ambition er, at når Byrådet vedtager sit sidste budget i denne valgperiode, nemlig budgettet for 2018, er der gennemført effektiviseringer som svarer til godt 5 % af driftsbudgettet. Derudover vil vi investere i byudvikling, som vil være med til at sikre vækst i kommunen. Disse tiltag vil sikre et økonomisk råderum i de kommende år, således at vi kan foretage nødvendige investeringer, afvikle gæld, være rustet til de forskydninger i befolkningssammensætningen som vil komme, og som vil betyde, at der bliver væsentlig flere ældre borgere. Derudover vil der blive økonomisk råderum til politiske prioriteringer. Jeg vil gerne takke mine kollegaer i Byrådet for godt samarbejde, og for fortsat at bakke op om den økonomiske kurs. Jeg vil også gerne takke administrationen for en god indsats. Willy R. Eliasen Borgmester 3

5 4

6 Politisk organisation Byrådet Jens Jørgen Nygaard (C) Willy Eliasen (V) Ib Sørensen (A) 1. Viceborgmester Borgmester 2. Viceborgmester Vicky Holst Marianne Røgen (A) Flemming Hoff Anne-Mie Højsted Rikke Mortensen (B) Rasmussen (A) Kjeldsen (A) Johansen (A) Philip Hesselbjerg (B) Charlotte Niels Lindhardt Erhard Filtenborg (C) Haagendrup (C) Johansen (C) Peter Hansen (F) Bendt Tranekjær Peter Rosgaard Flemming Karsten. Rasmussen (I) Hemmingsen (O) Schandorff (O) Søndergaard (V) Ole B. Hovøre (V) Keld Stenlien (V) Carina Buurskov (V) Bo Vesth (V) 5

7 Administrativ organisation Egedal Kommunes administrative organisation Den administrative organisation skal agere ud fra Byrådets vision om, at borgerne og virksomhederne i Egedal Kommune skal opleve en venlig, effektiv og korrekt service. Organisationen er blevet tilpasset for at imødekomme de kommende års udsigt til en fortsat stram økonomi, det stigende udgiftspres, vigende skattegrundlag samt stigende forventninger hos borgere og politikere om service. Der vil fortsat være fokus på at udvikle og effektivisere driften og organisationen, så kommunen yder en god service under de nye vilkår. Organisationen skal fremme det sammenhængende serviceforløb for borgeren, sikker myndighedsudøvelse, vedligeholdelse af realkapitalen, samt at organisationen er handlekraftig. Organisationen i Egedal Kommune er bygget op omkring: Syv store fagcentre, der er i stand til at levere sammenhængende ydelser af god faglig kvalitet til kommunens borgere To servicecentre, der skal bistå Direktionen, fagcentre og institutioner med administrativ/teknisk service, vejledning, controlling og økonomisk analyse Et sekretariat, der bistår Direktionen med at støtte den øvrige organisation 6

8 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger aftalen for Den 17. september 2014 indgik 6 partier i Byrådet en budgetaftale for Egedal Kommunes budget tet blev vedtaget i Byrådet den 6. oktober med 20 stemmer, 1 undlod at stemme. aftalen viderefører kursen for den økonomiske genopretningsplan, som blev vedtaget i budgettet for Partierne bag budgetaftalen er enige om, at målene for genopretningsplanen skal videreføres. Økonomiudvalget har igangsat indsatsen Parat til fremtiden økonomisk råderum. Indsatsen skal medvirke til at skabe råderum, til dels nødvendige investeringer i driftsoptimering, ejendomsinvestering og vedligehold, dels afvikling af gæld og opbygning af kassebeholdningen. Endvidere skal den sikre at kommunen er parate til at imødekomme de demografiske forskydninger, især på ældreområdet som kommunen står over for, samt sikre at der er et økonomisk råderum til politisk prioritering. Råderummet skal findes ved effektiviseringer i form af driftsoptimeringer og strukturændringer. Servicereduktioner sker kun hvis det er nødvendigt. Effektiviseringsindsatsen fastholdes i hele budgetperioden Der er et overskud på driftsbalancen i størrelsesordenen mio. kr. i alle årene. Kassebeholdningen er mellem 90 og 140 mio. kr. ved udgangen af hvert af årene jf. hoved- og beholdningsoversigt på næste side. Udgiftsfordeling på udvalgte områder Figur 1 viser, hvor mange kr. pr. indbygger, der anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i Nettodriftsudgifter pr. indbygger udgør i alt kr. Figur 1 Nettedriftsudgifter pr. indbygger i kr. Center for Teknik og Miljø 100 Center for Ejendomme og Intern Service 86 Center for Plan, Kultur og Erhverv 52 Center for Administrativ Service 146 Direktion og Sekretariater 44 Center for Borgerservice 217 Jobcenter 256 Center for Skole og Dagtilbud 706 Center for Social Service 286 Center for Sundhed og Omsorg 331 7

9 Generelle bemærkninger Hoved- og beholdningsoversigt Tabel 1 Hoved- og beholdningsoversigt Den Korr. i kr A. Det skattefinansierede område Skatter Generelle tilskud mv Skatter og tilskud i alt Drift eksl. forsyningsvirksomheder Center for Borgerservice Jobcenter Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Administativ Service Direktion og Sekretariater Drift eksl. Forsyn.virksomheder i alt Pris og lønstign. i overslagsårene Renter Resultat af ordinær drift Anlæg eksl. forsyningsvirksomheder 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt Transport og infrastruktur Undervisning og kultur sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgiter og administration Anlæg i alt A. Resultat skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift Anlæg B. Resultat brugerfinansierede område Resultat af A og B i alt C. Kassebeholdning primo (incl. Forsyningsvirksomhed) Resultat jf. ovenstående Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger D. Kassebeholdning ultimo (incl. forsyning) Fortegn:positiv kassebeh. (-) negativ kassebeh. (+) E. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning. Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)

10 Generelle bemærkninger Vision, politikker og strategiske mål Egedal Byråd udviklede en samlet proces for det strategiske arbejde i 2012, hvor kommunens vision, politikker og strategiske mål i endnu højere grad følger samme overordnede retning og koordineres med budgetlægningen. Første år kørte som en light version i forhold til formuleringen af 4-årige strategiske mål til Mål- og Efterfølgende har processen kørt i fuld skala i 2013 i forhold til målene for Således opererer kommunen nu med fire 4- årige strategiske mål, som alle er bredt formuleret, så store dele af kommunens organisation er involveret. De fire mål er indenfor følgende emner: Promovering af Egedals byudviklingsområder Involvering af civilsamfundet Sund i Egedal Ung i Egedal I 2014 har det strategiske arbejde især været fokuseret på udarbejdelse af en ny vision og en ny Plan og Agenda 21 strategi, som skal vedtages i Ud over de strategiske mål arbejder Byrådet med flere store udviklingsprocesser såsom at formulere politikker (Kultur og fritid, Sundhed, Erhvervsområdet) og implementere skolereformen samt den nye skolestruktur. Samlet set er der gang i udvikling på hele det kommunale område, og derfor vil der i 2015 blive arbejdet med at sikre en succesfuld gennemførelse af det allerede igangsatte arbejde. Således bliver der ikke igangsat strategiske mål for nye fokusområder i Derimod styrkes den politiske indsats i de nuværende fire mål ved at Byrådet deltager mere i formuleringen af de 1-årige mål for 2016, som konkretiserer, hvordan kommunen vil arbejde for at opnå de 4- årige strategiske mål. Mål for 2015 Hvert år konkretiseres det kommende års strategiske arbejde i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal pege op på et overordnet mål, kan alle målene præsenteres i et såkaldt målhierarki. På de kommende sider præsenteres målhierarkierne for 2015 i figurer opdelt i de fire strategiske emner. Øverst i figurerne ses det 4-årige strategiske mål i en blå kasse, dette mål er uændret i alle fire budgetår. Under dette ses en række røde kasser, som indeholder 1-årige tværgående mål for De nederste kasser med gul basisramme er 1-årige centermål for Den smalle ramme i forskellige farver, angiver hvilket center, der er ansvarlig for målet. Farvekoderne er forklaret nederst i det ene hjørne af hver figur. Hvis der er afsat budget fra de strategiske midler til et centermål, er dette specificeret ved et beløb under målet. Alle de mål, der ikke er beløb på, gennemføres inden for egen ramme. 9

11 Generelle bemærkninger 10

12 Generelle bemærkninger 11

13 Generelle bemærkninger Forudsætninger for budget Følgende forudsætninger for budgetlægningen vil blive gennemgået nedenfor: Egedal Kommunes økonomiske politik Effektiviseringer Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen Serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter i 2015 Pris- og lønskøn Skatter, tilskud og udligning Lån, renter og balanceforskydninger SOLT teringsprincipper Egedal Kommunes økonomiske politik Kommunens reviderede økonomiske politik blev godkendt af den tidligere Kommunalbestyrelse den 27. februar Den økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i kommunen. Udvikling af service til borgerne tager udgangspunkt i, at kommunens budgetter ikke længere vokser. Det betyder, at økonomisk råderum og bedre service til borgerne skal ske gennem effektiviseringer, fornyelse og innovation eller i sidste ende politisk vedtagne foranstaltninger. Den økonomiske politik hænger tæt sammen med Plan- og agenda-strategiernes visioner, den demografiske udvikling og udviklingen i konjunkturerne. Den økonomiske politik er desuden udformet med hensyntagen til den kendte demografiske udvikling på de store serviceområder ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet og dagpasningsområdet. For at nå sine mål lægger Byrådet derfor afgørende vægt på, at der er solide overskud på driftsbalancen. Dette er forudsætningen for, at, der bl.a. kan skabes råderum til udvikling og investeres i renoveringer og nybyggeri. Tabel i forhold til centrale elementer af Byrådets økonomiske politik Byrådets mål/udmeldt krav Korri-geret budget 2014 forslag 2015 forslag 2016 forslag 2017 forslag 2018 Servicerammen Overholdes (1.747 mio. kr. i 2015) Anlægsrammen Overholdes Driftsbalance* 175 mio. kr Kassebeholdning* mio. kr Note 1: de med * markerede tal er målsætninger fra Kommunens økonomiske politik, mens de øvrige er udmeldt fra KL. Note 2: Rammen vedrører skattefinansierede anlægsudgifter, dvs. ekskl. det brugerfinansierede område. Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne lægger begrænsninger på kommunernes service- og anlægsudgifter i Aftalen gælder alle kommuners samlede anlægs- og serviceudgifter. 12

14 Generelle bemærkninger KL har udarbejdet en vejledende serviceramme for hver enkelt kommune. En kommune kan således godt overskride denne serviceramme så længe andre kommuner ligger tilsvarende under. Den teknisk beregnede serviceramme udgør mio. kr. i Kommunens serviceudgifter i budget 2015 er opgjort til mio. kr., hvilket ligger 6 mio. kr. under rammen. Anlægsrammen er ikke opgjort for hver enkelt kommune, og der kan ikke opsættes specifikke målsætninger for den. Inden udgangen af 2014 forventes der at komme en udmelding fra Finansministeriet og KL om, hvorvidt kommunerne i de vedtagne budgetter for 2015 har overholdt betingelserne i økonomiaftalen. Driftsbalancen ligger 75 mio. kr. under målet i Kassebeholdningen ligger inden for målsætningen i Byrådet lægger vægt på følgende grundlæggende principper i den økonomiske styring: Overskud på den løbende drift Solide overskud på kommunens løbende drift er centralt for kommunens udvikling på kort og lang sigt. Det betyder, at Byrådet i sin budgetlægning lægger vægt på at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter skal give et markant overskud, der giver råderum til investeringer i udvikling, afholdelse af skattefinansierede anlægsudgifter, afdrage på gæld, afholde indskud i SOLT-projektet og opbygge en robust kassebeholdning til uforudsete udgifter, så der er mulighed for at iværksætte gennemarbejdede initiativer, der kan fastholde de langsigtede økonomiske sigtepunkter. Den overordnede målsætning er, at der hvert år skal budgetteres med et overskud på 175 mio. kr. på den løbende drift. Status: Overskuddet på driftsbalancen (den løbende drift) er i budgettet på 100 mio. kr. i 2015, 97 mio. kr. i 2016, 109 mio. kr. i 2017 og 120 mio. kr. i Robust kassebeholdning Den solide daglige likviditet (kassebeholdning) og gennemsnitlige kassebeholdning skal være solvent (jf. kassekreditreglen). Dette dobbelte fokus giver rum til at imødegå uforudsete udgiftsfluktuationer (jf. ovenfor). Kassebeholdningen består af flere elementer: Mellemværende med renovationsområdet institutionernes opsparing/overførsler opsparing til investeringer i anlæg disponibel kassebeholdning Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en disponibel kassebeholdning på mio. kr. ultimo året. Hertil kommer, at kassebeholdningen skal afspejle eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler. For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr. Status: Kassebeholdningen pr. 31. december er i budgettet 143 mio. kr. i 2015, 98 mio. kr. i 2016, 91 mio. kr. i 2017 og 117 mio. kr. i Kommunen har dog en gæld på renovationsområdet på ca. 30 mio. kr. Det er ikke muligt at budgetlægge med den gennemsnitlige kasse- 13

15 Generelle bemærkninger beholdning over de seneste 365 dage, men pr. 30. september 2014 kunne den opgøres til 360 mio. kr. Realistisk budgettering Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at budgettet er lagt på grundlag af realistiske forudsætninger og der ikke budgetteres med forventede salgsindtægter fra jord eller fast ejendom. Hovedprincippet er aktivitetsbudgettering i størst muligt omfang. Der gennemføres en systematisk budgetopfølgning 3 gange årligt. Hvis den løbende økonomiske opfølgning viser, at budgetforudsætningerne ikke holder, skal der tages initiativ til at sikre opfyldelse af målsætningen. Status: Der er indarbejdet en nettoindtægt på 18,1 mio. kr. i 2016 for salg af Ølstykke rådhus, baseret på en konkret aftale. Derudover er der ikke budgetlagt med salg af jord og faste ejendomme i budget Tillægsbevillinger Der gives principielt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det kan dog af lovgivningsmæssige eller konjunkturbetingede årsager være nødvendigt at overveje tillægsbevillinger. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger til Byrådet kan først fremsendes, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet. Ansøgninger skal ledsages af forslag til omprioriteringer/kompenserende besparelser. Status: Til trods for en generel tendens til at niveauet for tillægsbevillinger er blevet reduceret i de seneste år, har der været en markant stigning i Forberedt til fremtiden Den demografiske udvikling i de kommende år betyder en nedgang i antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper samtidig med, at vi vil opleve en markant stigning i antallet af ældre borgere. Dette vil sætte økonomien under et voldsomt pres. Forskydninger i alderssammensætninger betyder, at der er behov for omprioriteringer. Sundhed og forebyggelse er vigtige temaer fremover. For at imødekomme de økonomiske udfordringer skal der løbende foretages investeringer i effektiviseringer og nye opgaveløsninger, der gennem tværgående processer undersøger mulighederne for udvikling, afvikling og effektivisering af kommunens opgaveløsning. Kommunens opgavevaretagelse skal således vurderes i forhold til økonomisk hensigtsmæssighed og serviceniveau. Formålet hermed er at sikre et råderum til politiske prioriteringer både på kort og lang sigt. Status: Der er i budget indregnet budgetmidler, der tager højde for udviklingen i aktivitet og den demografiske udvikling. Fastholdelse af kommunens værdier i ejendomme og anlæg Kommunalbestyrelsen har fokus på, at kommunen har store værdier i ejendomme, veje og anlæg. Investeringerne i disse værdier skal sikres. Det er målsætningen, at der afsættes de nødvendige midler, således at værdien af de kommunale ejendomme og anlæg kan fastholdes. I forbindelse med enhver form for byggeri og anlæg skal fremtidige alternative anvendelsesbehov og muligheder indgå i overvejelserne omkring placering og udformning, fx placering af daginstitutioner nær skoler, således at institutionen eventuelt senere kan overtages af skolen og anvendes til undervisningsformål eller omvendt. Det forudsættes desuden, at mulighederne for at anvende og/eller afvikle eksisterende bygningsmasse er undersøgt, inden nybyggeri planlægges og budgetteres. 14

16 Generelle bemærkninger Det skal tilstræbes, at det skattefinansierede anlægsbudget udgør mio. kr. således, at der er mulighed for investering i anlæg og renoveringer af bygninger, infrastruktur og øvrige anlæg. Status: Det skattefinansierede anlægsbudget i 2015 er 112 mio. kr. I 2016 er der budgetlagt med 75 mio. kr. brutto. Gæld Der skal være sammenhæng mellem lånoptagelse og afdrag på lån. Undtaget herfor er låneoptagelse i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, der tilbagebetales af tilsvarende driftsbesparelser, samt lån til almene boliger/ældreboliger, der afdrages over huslejen. Status: I årene sker der samlet set en reduktion af såvel gælden som vedrører SOLT som af den øvrige gæld. Sælg og lej tilbage (SOLT-projekterne) En række af kommunens skoler samt et rådhus er solgt, renoveret og herefter lejet tilbage. Salgssummen er forvaltet af en række kapitalforvaltere da bygningerne skal tilbagekøbs. For at sikre en fortsat opbygning af den deponerede formue indbetales der årligt til depotet. Dels indbetales i overensstemmelse med den oprindelige betalingsplan dels indbetales til det lån depotet har ydet til rådhus og sundhedscenter. Ydelserne fra lånet til Rådhus og sundhedscenter tilbagebetales via tilsvarende driftsbesparelser. Afkastet fra kapitalforvalternes formuepleje forbliver i depotet, således at der skabes det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne i etaper og senest i Status: I budget er der i henhold til den økonomiske politik afsat det fastlagte beløb til indbetaling i SOLT-projektet. Kommunaløkonomiske aftaler Kommunalbestyrelsen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi. Status: Egedal Kommune bidrager i budget til at aftalen overholdes. Inden udgangen af 2014 vil Finansministeriet og KL melde ud om kommunerne samlet set har overholdt økonomiaftalen. Effektiviseringer I de seneste års økonomiaftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi har det været forudsat, at der skal arbejdes med effektiviseringer i landets kommuner. I 2009 blev den såkaldte gensidighedsaftale indgået. Her var det en forudsætning, at staten skulle bidrage med effektiviseringer til kommunerne i form af regelforenklinger mv., samtidig med at kommunerne skulle bidrage med tilsvarende beløb. Egedal Kommune iværksatte i 2013 en samlet indsats i arbejdet med effektiviseringer. Den 26. juni 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen første runde af effektiviseringer, som blev indarbejdet i budget Tabel 3 Effektiviser vedtaget juni 2013, nettoprovenu (1.000 kr.) I alt I maj 2014 igangsatte Økonomiudvalget programmet Parat til fremtiden økonomisk råderum. Programmet har den målsætning at gennemføre effektiviseringer for 125 mio. kr. årligt med virkning fra Formålet er dels at medvirke tilt at kommunen også på længere sigt 15

17 Generelle bemærkninger har det økonomiske råderum der skal til for at kunne prioritere de nødvendige investeringer i driftsoptimering, ejendomsinvestering og vedligehold, samt afvikle gæld og opbygning af kassebeholdning. Dels at sikre, at vi er parate til at imødekomme de demografiske forskydninger, især på ældreområdet, som forventes. Endelig skal programmet etablere økonomisk råderum til politisk prioritering, nye tiltag og uforudsete udgifter. I aftalen om budgettet er der indregnet følgende effektiviseringer ind som vedrører Parat til fremtiden. Der er tale om nettogevinster, dvs. der er indregnet eventuelle udgifter til investeringer. Tabel 4 Effektiviseringer parat til fremtiden, nettoprovenu (1.000 kr.) Center for Personale- og Økonomiservice Effektiviseringer som er indarbejdet i budget Parat til fremtiden, fase Parat til fremtiden (områdestruktur for dagpasning og principper for klassedannelse) I alt Der vil blive indarbejdet yderligere effektiviseringer i de årlige budgetlægninger, i takt med at konkrete analyser kan dokumentere et effektiviseringspotentiale. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Den 3. juni 2014 indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen tager udgangspunkt i den økonomiske ramme, som lå til grund for 2014 budgettet. Kommunernes økonomi for 2014 Kommunernes samlede serviceudgifter er i økonomiaftalen for 2015 opgjort til 234,7 mia. kr. Den tekniske serviceramme for Egedal Kommune er opgjort til mio. kr. Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde denne serviceramme i såvel budget 2015 som i regnskab Sker dette ikke, har regeringen mulighed for at pålægge kommunerne sanktioner i form af tilbageholdelse af det betingede bloktilskud. Det betingede bloktilskud udgør for Egedal Kommune 22,4 mio. kr. i Eventuelle sanktioner består af en individuel sanktion som udgør 60 %, og en kollektiv sanktion som udgør 40 %. Sanktioner kan udløses, hvis alle kommuner under et ikke overholder servicerammen. Det betyder, at der godt kan være kommuner som overskrider rammen så længe andre kommuner ligger tilsvarende under. I lighed med aftalen for 2014 er der i 2015 afsat et ekstraordinært tilskud til kommunerne på 2 mia. kr. Dette svarer til 14,9 mio. kr. for Egedal Kommune. Den samlede anlægsramme i økonomiaftalen er på 17,5 mia. kr. i I 2014 var den på 18,1 mia. kr. Der udmeldes ikke vejledende rammer for de enkelte kommuner. Der er ikke aftalt sanktioner, hvis anlægsrammen ikke overholdes, men det er aftalt, at KL og kommunerne foretager en koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter vedtages inden for den aftalte ramme. Kommunerne skal holde skatterne i ro under ét. Der er i lighed med tidligere år afsat en ramme på 150 mio. kr. således, at nogle kommuner kan hæve skatten inden for denne ramme. Det forudsætter dog, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Der er afsat en 16

18 Generelle bemærkninger pulje, hvor det er muligt at søge om delvis dækning af provenutabet. Dette kan højst udgøre 75 % af provenutabet i 2015, 50 % i 2016 og 2017 og 25 % i Forebyggelse og sundhed Regeringen, KL og Danske Regioner har en fælles målsætning om, at patienterne oplever, at almen praksis, sygehusene og den kommunale plejesektor samarbejder og sikrer gode sammenhængende patientforløb. For at kunne sikre denne målsætning er der i økonomiaftalen afsat yderligere 350 mio. kr. med henblik på, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger indenfor følgende mål for den patientrettede forebyggelse: Færre uhensigtsmæssige indlæggelser Færre forebyggende indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene Egedal Kommunes andel af de 350 mio. kr. er 2,3 mio. kr. Egedal Kommune har i flere år været på forkant på netop dette område, og er en af landets bedste kommuner til at forebygge indlæggelser, korttidsindlæggelser og genindlæggelser. Derfor skønnes det ikke nødvendigt at tilføre yderligere midler til området. Beskæftigelsesområdet Regeringen har fremlagt et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen. Udkastet indeholder en række tiltag, der vil styrke det kommunale ansvar for beskæftigelsesindsatsen, regelforenkling mv. KL og regeringen vil planlægge en proces for implementeringen. Da ændringerne vil omfatte en omlægning af refusioner mv., er der enighed om, at de byrdefordelingsmæssige ændringer vil skulle imødegås ved korrektioner i udligningssystemet. Beskæftigelsestilskud tager udgangspunkt i den eksisterende lovgivning. Folkeskole Regeringen og KL er enige om i fællesskab at følge udviklingen med implementeringen af folkeskolereformen. Der er ikke afsat yderligere midler til folkeskolen i økonomiaftalen for Beredskabsområdet Regeringen og KL er enige om, at der skal ske en forenkling på beredskabsområdet, og det forudsættes, at der på landsplan sker en reduktion fra de nuværende 87 beredskabsenheder til ca. 20. Dette vil give en betydelig effektiviseringsgevinst. På den baggrund er der enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder for at reducere antallet af enheder til ca. 20. Der er indlagt en reduktion af det kommunale bloktilskud for kommunerne under ét på 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. I 2013 indgik regeringen og KL en moderniseringsaftale som indebærer at hhv. staten og kommunerne skal levere effektiviseringer, som aftales i de årlige økonomiforhandlinger. I økonomiaftalen for 2015 forudsættes det som et led i moderniseringsaftalen, at kommunerne effektiviserer for 100 mio. kr. frem mod Dette indgår i den samlede økonomi for beredskabsområdet. Administrationen undersøger i øjeblikket muligheden for at indgå et samarbejde med flere kommuner om et fælles beredskab. 17

19 Generelle bemærkninger Modernisering og effektivisering I økonomiaftalen blev det aftalt at frigøre ressourcer svarende til 1 mia. kr. frem til Egedal Kommunes andel udgør 6,5 mio. kr. beregnet ud fra bloktilskudsfordelingen. Dette er en del af regeringens overordnede målsætning om, at den offentlige sektor skal effektivisere med 20 mia. kr. frem mod Egedal Kommune har iværksat nye effektiviseringer på 14,6 mio. kr. fra og med Hvis man også medregner effektiviseringer som effektiviseringer som blev besluttet i 2013, vil der blive effektiviseret for i alt 27,0 mio. kr. i Serviceudgifter og anlægsudgifter 2015 Servicevækstrammen for alle landets kommuner Det er i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 fastsat, at rammen for kommunernes serviceudgifter i 2015 under ét højst må udgøre 234,7 mia. kr. I 2014 udgjorde den samlede ramme ca. 230,1 mia. kr. Kommunernes serviceudgifter i 2015 opgøres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonti, fratrukket nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (hovedkonto 1), nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter (f.eks. kontanthjælp og førtidspensioner) og udgifter til forsikrede ledige, nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, nettodriftsudgifter til ældreboliger samt indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Sanktioner på service I 2015 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunernes budget overholder den aftalte serviceramme for kommunerne under et. Det svarer til 22,4 mio. kr. for Egedal Kommune. sanktionen er som udgangspunkt kollektiv i loven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Regnskabssanktionen vil ske med 60 % individuelt og 40 % kollektivt. Det endelige regnskab holdes op mod det aftalte niveau. Serviceudgifterne for Egedal Kommune i 2015 Den vejledende tekniske ramme som er udmeldt af KL for serviceudgifterne for Egedal Kommune er opgjort til 1.747,2 mio. kr. Det er således de maksimale serviceudgifter, som Kommunen isoleret set må have for at overholde økonomiaftalen. I budget 2014 er serviceudgifterne opgjort til 1.741,2 mio. kr. Egedal Kommune s budget ligger således 6,0 mio. kr. under servicerammen. Anlægsramme og Egedal Kommunes anlægsudgifter I økonomiaftalen er niveauet for anlægsudgifterne i 2015 fastsat til 17,5 mia. kr. for alle landets kommuner. Anlægsniveauet i 2015 er 0,6 mia. lavere end det aftalte i I 2015 er der ikke et egentligt loft over de kommunale anlægsinvesteringer, og hermed ingen sanktion på anlæg. Regeringen og KL har imidlertid aftalt, at kommunerne i fællesskab skal sikre at anlægsbudgettet holdes indenfor det aftalte niveau på 17,5 mia. kr. Anlægsudgifterne opgøres som de samlede bruttoanlægsudgifter fratrukket brugerfinansierede områder (hovedkonto 1) og ældreboliger på I budget 2015 er Egedal Kommunes bruttoanlægsudgifter opgjort til 112 mio. kr. 18

20 Generelle bemærkninger Befolkningsprognose og den demografiske udvikling En befolkningsprognose giver et overblik over den forventede befolkningsudvikling herunder befolkningens aldersprofil og geografiske tilhørssted i distrikter. Udviklingen hænger især sammen med boligudbygningen, til- og fraflytning og antallet af fødsler samt dødelighed. Prognosen danner grundlag for at kunne planlægge den fysiske byudvikling og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes i kommunens økonomiske planlægning. Befolkningsprognosen viser den forventede befolkningsudvikling frem til Primo 2014 var der indbyggere i Egedal Kommune, svarende til en tilvækst på 193 borgere i Dette skyldes en nettotilflytning fra andre kommuner på 106 personer samt et fødselsoverskud på 83 personer og endelig en lille nettoindvandring på 4 personer fra andre lande. Folketallet ventes at stige til indbyggere frem til 2018 svarerende til 826 borgere eller 2,0 %. I de seneste år er folketallet i gennemsnit steget lidt under 1 % om året. I de kommende år inden for budgetperioden forventes en mere afdæmpet stigning på mellem 0,2 og 0,7 %. Dette skyldes blandt andet, at forventningerne til boligbyggeriet er lavere end i de tidligere år og en mere afdæmpet flytteaktivitet. Tabel 5 Nominel og procentvis ændring i antal indbyggere pr. aldersgruppe Aldersgruppe Procent procent Procentændring ændring ændring år , , ,0 3-5 år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , ,6 85+ år , , ,5 I alt , , ,0 Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts 2014 Af centrale forhold for budgetperioden skal peges på følgende: Forventningerne til indflytning i nye boliger er afdæmpede, idet de økonomiske konjunkturer fortsat reducerer ny-opførelser og flytteaktiviteten Antallet af 0-2 årige børn forventes frem til 2018 at stige med 24 børn til børn Antallet af 3-5 årige børn forventes frem til 2018 at falde med 155 børn til børn Der er allerede indregnet et fald i budgetterne. I forhold til sidste års prognose er der nu samlet set 15 færre børn i alderen 0-5 år primo 2014 Antallet af 6-16 årige forventes relativt stabilt frem til 2018, men herefter sker der et større fald frem til 2026 Antallet af årige stiger frem til 2018 med 768 personer (41,2 %), mens antallet af 85+ årige stiger med 204 personer (59,1 %). Dette svarer stort set til tidligere prognoser og er indregnet i budgettet. 19

21 Generelle bemærkninger Centrale forhold på lang sigt: Frem til 2018 ventes en stigning på 1,9 % for vuggestuebørn og et fald på -9,3 % for børnehavebørn. Det svarer til, at antallet af små børn frem til 2018 vil falde med 131 børn til børn, hvorefter faldet flader ud Som andel af den samlede befolkning flader de helt små børn og de lidt større børn ud på at udgøre henholdsvis 3,2 og 3,7 % Der er nu børn i den skolesøgende alder der ventes et fald på 129 børn frem til I 2026 forventes 581 færre 6-16 årige end nu. Det er derfor et ret drastisk fald på 8 %, der starter nu De skolesøgende børn går fra at udgøre 17,0 % af befolkningen i 2014 til 14,8 % i 2025 Antallet af årige forventes til 2018 at falde til personer svarende til et fald på 39 personer og vil derefter stige med omkring 50 personer For de yngre erhvervsaktive mellem år ses et fald på -1,5 % til personer i Der forventes fortsat færre børnefamilier med små og større børn, idet de yngre erhvervsaktive medio 30 år er små årgange. Som andel af den samlede befolkning vil gruppen af de årige falde fra at udgøre 13,9 % til 13,4 % i Herefter sker der en svag stigning til 13,7 % i 2026 Aldersgruppen med de modne erhvervsaktive fra år forventes at udgøre en uændret andel af befolkningen på ca. 37 %. Deres antal stiger frem til 2026 med 5,9 % til personer Antallet af årige ventes at falde med -2,7 % til personer i Derefter vil antallet falde til personer i I forhold til 2014 svarer det til et fald i hele perioden på personer Den procentvist største vækst ses blandt de ældre. Væksten i antal 85+ ses over hele prognoseperioden. Antallet af 85+ årige har således endnu ikke toppet På det lange sigt frem til 2026 vil der være en markant stigning i antal og 85+ årige på henholdsvis 106,6 % og 242,5 %. Væksten er således særlig høj for de ældste. Gruppen af årige vil frem til 2026 vokse til at udgøre 8,6 % mod nu 6,1 % af den samlede befolkning Gruppen med de ældste på 85+ år vil vokse til at udgøre 2,6 % mod nu 1,3 % - i antal personer svarer dette til en vækst fra 346 til ældre over 85 år i Forudsætninger bag befolkningsprognosen En befolkningsprognose er ikke en forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet ud fra nogle givne forudsætninger. Prognosens holdbarhed er således afhængig af, om forudsætningerne holder. Prognosen fra 2014 tager udgangspunkt i de historiske befolknings- og boligtal for de seneste 7 år samt boligindflytningsplanen. Udover folketallet fordelt på køn og alder indeholder prognosens data oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Egedal Kommune. Udtynding/fortætning (færre/flere beboere i den eksisterende boligmasse) Antallet af tilflytninger til nye boliger er generelt større end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder, at der sker en udtynding i den gamle boligmasse eller sagt på anden måde, at husstandsstørrelserne bliver mindre. Dette er en generel tendens på landsplan. Udtyndingen hænger sammen med flytteaktiviteten og er størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger. Flyttemønstrene i prognosen er baseret på historiske data fra Ser man på parametrene i disse år er det ydeligt, at det har været en turbulent periode. Årene 2007 og 2008 var præget af opgang både økonomisk og på boligmarkedet. I forbindelse med finanskrisen gik boligmarkedet i stå. Dette har betydet, at blandt andet flyttemønsteret har udviklet sig ujævnt i perioden. Ser man på de forskellige parametre, blandt andet tallene for til- og fraflytninger tyder noget på, at de er ved at stabilisere sig igen. 20

22 Generelle bemærkninger Historisk og planlagt boligbyggeri Boligindflytningsplanen har afgørende betydning for befolkningsprognosen. Planen blev godkendt af Økonomiudvalget den 19. februar Forventningerne til boligindflytningen er de seneste år nedjusteret. I prognoseårene ventes indflytning i boliger, svarende til gennemsnitligt 125 boliger pr. år. Boligprogrammet er ujævnt fordelt 2016 forventes flest indflytninger i nye boliger. Der ventes færrest indflytninger i prognosens sidste 3 år. Flyttebalance Flyttebalance er et udtryk for forskellen mellem tilflyttere og fraflyttere. For Egedal Kommune forventes vækst gennem en positiv flyttebalance. Fertilitet og fødsler Antallet af fødsler beregnes på grundlag af antal kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen år). Der anvendes data for kvinder bosat i Egedal Kommune - ikke et landsgennemsnit. Fertilitetsniveauet varierer meget - selv inden for en kommune, hvorfor der anvendes data fra delområderne. Der er indregnet en generel stigning på 2 % i fertilitetsniveauet i hele perioden. Dødsfald Den aldersbetingede dødelighed svarer til antallet af døde i en aldersgruppe i forhold til antal personer i den pågældende alder. Prognosen anvender de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder korrigeret med niveauet for Egedal Kommune. Split-faktor og tilflytning pr. boligtype Data for husstandsstørrelser i Egedal Kommune viser, at der i gennemsnit: Tilflytter 3,35 personer pr. parcelhus, hvor 49,1 % tilflytter fra anden kommune Tilflytter 2,46 personer pr. rækkehus, hvor 62,5 % tilflytter fra anden kommune Tilflytter 1,78 personer pr. etagebolig (væsentligt lavere end tidligere), hvor 46,3 % tilflytter fra anden kommune. Pris- og lønskøn Økonomiudvalget vedtog ved fastlæggelse af budgetproceduren for budgetlægningen , at pris- og lønfremskrivningen til 2015 prisniveau sker ud fra KL s pris- og lønskøn. Nedenfor angives, de skøn som er benyttet i budget

23 Generelle bemærkninger Tabel 6 Oversigt over pris- og lønstigningsprocenter Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på arter Lønninger 2,00 2,00 2,00 2, Fødevarer 2,20 1,61 1,61 1, Brændsel og drivmidler 3,00 1,61 1,61 1, Køb af jord og bygninger 2,50 1,61 1,61 1, Anskaffelser 1,00 1,61 1,61 1, Øvrige varekøb 0,90 1,61 1,61 1, Tjenesteydelser uden moms 2,10 2,10 2,10 2, Tjenesteydelser uden moms u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Entrprenør- & håndværkerydelser 0,90 0,90 0,90 0, Entrprenør- & håndværkerydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Betalinger til staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til regioner 1,76 1,76 1,76 1, Øvrige tjenesteydelser 2,10 2,10 2,10 2, Øvrige tjenesteydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Tj. mandspensioner m.v. *) 2,00 2,00 2,00 2, Overførsler til personer 1,50 1,50 1,50 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,00 2,00 2,00 6. Finansudgifter 0,00 0,00 0,00 0, Egne huslejeindtægter 1,97 1,97 1,97 1, Salg af produkter og ydelser 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra regioner 1,97 1,97 1,97 1, Øvrige indtægter 1,97 1,97 1,97 1, Øvrige indtægter u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Finansudgifter 1,50 1,50 1,50 1,50 Kilde: KL s budgetvejledning 2015, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen Den samlede løn- og prisudvikling i budgettet I tabel 7, 8 og 9 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budget Tabel 7 De anvendte lønskøn Procent Anvendt lønstigning i budgettet ,00/2,08* 2,00 2,00 2,00 Kilde: KL s budgetvejledning 2015, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen * hhv. inkl. Og ekskl. Kompensation for udfasning af 60-årsregel for lærere Det skal bemærkes, at lønfremskrivningsprocenten anvendes på alle overenskomstgrupper i form af en gennemsnitlig fremskrivning. Tabel 8 Den anvendte prisudvikling Procent Anvendt prisstigning i budgettet ,89 1,89 1,89 1,89 Kilde: KL s budgetvejledning 2015, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen Tabel 9 Den samlede pris- og lønudvikling Procent Anvendt pris-/lønstigning i budgettet ,00 2,00 2,00 2,00 Kilde: KL s budgetvejledning 2015, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen

24 Generelle bemærkninger Genforsikringsprocent for tjenestemandsforsikringer I budget 2013 er indregnet en afregningsprocent på 40,75 %, og udløbsalderen er sat til 65 år. I budget er afregningsprocenten efter anbefaling fra Sampension nedsat til 39,42 %, selvom det faldende renteniveau sætter kommunens genforsikring hos Sampension under et vis pres, vurderes det at være et forsvarligt skøn, der tager højde for den almindelige usikkerhed på området. Der er valgt uændret udløbsalder på 65 år. Lån, renter og balanceforskydninger Låneoptagelse I tabel 10 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden. Set over de sidste par år, er der færre sager vedrørende pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, som ønsker at låne penge af kommunen til betaling af deres ejendomsskatter. Kommunen har iht. lånebestemmelserne adgang til at låne det beløb, som kommunen udlåner til pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagernes betaling af ejendomsskatter. Egedal Kommune havde pr. 31. december 2013 et samlet udlån på 140,5 mio. kr. til betaling af ejendomsskatter. Energibesparende foranstaltninger omfatter lån til projekter, der på sigt nedbringer kommunens udgifter til energi. Der er indregnet låneoptagelse for 6,3 mio. kr. i hele budgetperioden Lån til vejbelysning på 35 mio. kr. vedrører en modernisering af kommunens vejbelysningsanlæg. Der er sket en overtagelse af ejerskabet af vejbelysningsanlæggene i kommunen fra DONG Energy som medfører en besparelse af abonnementet til DONG. Efterfølgende skal driften udbydes. Der er overført låneoptagelse på 8,2 mio. kr. fra 2013 til Tabel 10 Låneoptagelse budget Beløb i 1000 kr. Korrigeret Løbende priser ) Ejendomsskatter Energibesparende foranstaltninger Vejbelysning Overførsel fra 2013 til Låneoptagelse i alt ) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8.oktober 2014 (i 2015 priser) Afdrag på lån og finansielle leasede aktiver I tabel 11 er vist forventningerne til afdrag på lån med den nuværende låneoptagelse. Afdragene på vores lån udgør 26,8 mio. kr. i 2015 stigende til 31,0 mio. kr. i Der er i 2015 indregnet afdrag på vores leasinggæld, SOLT på 16,5 mio. kr. (Stenløse SOLT projekt). I 2016 og 2017 er der indregnet afdrag på 33 mio. kr. og i 2018 er afdraget 409,2 mio. kr. hvilket skyldes restindfrielse af Stenløse porteføljen og tilbagekøb af Jørlunde skole. I 2014 er der budgetteret afdrag på 52 mio. kr. i Kommunekredit. Dette skyldes omlægning af SWAP til lån. I forbindelse med kommunens SOLT-projekter har der været indgået aftaler om renteswap. En renteswap er en aftale mellem 2 parter om at bytte rentebetalinger på aftale vilkår over en aftalt periode. Med en renteswap kan man ændre renteeksponering på et lån eller en leasingaftale. På grund af det lave renteniveau der er i øjeblikket, er kommunens SWAP-aftaler omlagt til lån. 23

25 Generelle bemærkninger Når afdraget på leasinggæld i 2014 er på 52 mio. kr., skyldes det tilbagekøb af Stenløse Rådhus. Tabel 11 Afdrag på lån budget Beløb i 1000 kr. Korrigeret Løbende priser ) Selvejende institut. med overenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Ældreboliger Afdrag på lån Afdrag på leasinggæld, SOLT Afdrag på lån og finansielle leasede aktiver ) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015 priser) Udviklingen i langfristet gæld (excl. finansielt leasede aktiver) Med de budgetterede låneoptagelser og afdrag på lån incl. ældreboliger falder gælden fra 586 mio. kr. i 2013 til 534 mio. kr. i 2018 jf. figur 2. Figur 2. Udvikling i langfristet gæld ultimo året Mio. kr Gæld pr Gæld pr excl. Ældreboliger 24

26 Generelle bemærkninger Renter I tabel 12 vises alle kommunens renteindtægter og renteudgifter. De største poster er renteindtægter af deponerede midler vedr. SOLT-projekter og renteudgifter på lån. Tabel 12 Renteindtægter og renteudgifter Beløb i 1000 kr. Korrigeret Løbende priser ) Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender (excl SOLT) Renter af udlæg vedr forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Øvrige renter (kurstab og kursgevinster) Renter Renter af SOLT-depoter Renter i alt ) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 Renter af likvide aktiver er budgetlagt på grundlag af følgende forudsætninger: Rente på Nationalbankens indskudsbevisrente 0,05 % + tillæg, jf. den aftale kommunen har med Nordea samt indgåelse af diverse aftaleindskud. Renter af kort- og langfristede tilgodehavender dækker over poster som renter af betalingstilgodehavender, pantebreve, beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskatter. Herudover er der renter af deponerede midler (excl. SOLT). Renteindtægterne af beholdningen i SOLT-depotet er budgetlagt med. 24,9 mio. kr. i Leasingafgiften, som afholdes på driftskontiene, er ligeledes budgetteret med 24,9 mio. kr., hvorved der er balance i SOLT-depotet. Renter af langfristet gæld er renter på eksisterende lån og renter af forventet låneoptagelse i budgetperioden. De budgetterede lån er forudsat optaget som annuitetslån, der afdrages over 25 år, og gælden på de nye lån er budgetteret med en rente på 2,52 %. Balanceforskydninger Balanceforskydninger viser årets bevægelser på diverse tilgodehavender, gæld og mellemregningskonti. Desuden konteres her indskud i Landsbyggefonden samt diverse deponeringer. Tabel 13 er excl. budgetteret kassebeholdning. 25

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-21 1 Program Kl. 18.00 18.15 Velkommen tag noget at spise Budgettets udgangspunkter Borgernes synspunkter og råd til politikerne Budgetprocessen Kl. 18.15 19.00 Budgetforslagets udgangspunkter

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse

Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Redigeret april 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 6 Center for Borgerservice... 37 Jobcenter... 49 Center for Social Service...

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

at sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter.

at sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 9. september 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.04-P15-1-14 REVIDERET Flerårig økonomisk strategi 2014-2018 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse

Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Indholdsfortegnelse Forord.. Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger Budgetaftalen for 2013-16. Hoved- og beholdningsoversigt..

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Indtægter: Skatter -1.142,9-1.221,7-1.262,1-1.306,2 Udligning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere