Frederikshavn Elnet A/S Årsrapport for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Elnet A/S Årsrapport for 2014"

Transkript

1 Frederikshavn Elnet A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/ Claus Reimann Petersen Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 6 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar december 8 Balance 31. december 9 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 11 Noter til årsrapporten 12 Regnskabspraksis 19

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Frederikshavn Elnet A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederikshavn, den 20. april 2015 Direktion Claus Reimann Petersen Bestyrelse Jens Ole Jensen formand Jens Aage Hedegaard Kristensen næstformand Per Henrik Olesen Ole Hansen Hans Jørgen Klitgaard Pedersen Peter Bak Frigaard Peter Høstgaard-Jensen 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i Frederikshavn Elnet A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Frederikshavn Elnet A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Skive, den 20. april 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Holst statsautoriseret revisor 3

6 Selskabsoplysninger Selskabet Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1. januar december Hjemstedskommune: Frederikshavn Bestyrelse Jens Ole Jensen, formand Jens Aage Hedegaard Kristensen Per Henrik Olesen Ole Hansen Hans Jørgen Klitgaard Pedersen Peter Bak Frigaard Peter Høstgaard-Jensen Direktion Claus Reimann Petersen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej 81 Postboks Skive Pengeinstitut Nordjyske Bank A/S Jernbanegade Frederikshavn Nordea Bank A/S Algade Aalborg Koncernregnskab Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn, CVR-nr

7 Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Hovedtal Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Øvrige nøgletal Områdeforbrug i Mwh Antal kunder

8 Beretning Årsrapporten for Frederikshavn Elnet A/S for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Hovedaktivitet Virksomhedens hovedaktivitet består i drift af netvirksomhed, jf. Elforsyningsloven, herunder at være ansvarlig for udbygning og vedligeholdelse af forsyningsnettet i bevillingsområdet. Udvikling i året Selskabets resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på 4.345, og selskabets balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på Selskabet er underlagt Energitilsynets indtægtsrammeregulering, hvor bl.a. selskabets maksimale indtægter fastsættes. Selskabet har på baggrund af tidligere års regulering samt egne beregninger opgjort en samlet uudnyttet ramme på ved udgangen af I henhold til gældende regnskabspraksis for forsyningsvirksomheder er beløbet indregnet i omsætningen og optaget som tilgodehavende i balancen. Beløbet vil herefter blive indregnet i taksterne de kommende år. Omkostninger til Engrosmodellen for 2013 og 2014 er delt mellem Frederikshavn Elnet A/S og Frederikshavn Elhandel A/S med henholdsvis 60% til Frederikshavn Elhandel A/S og 40% til Frederikshavn Elnet A/S. Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling Områdeforbruget viser fortsat et lille fald hen over året. Den samlede nedgang i forhold til 2013 er på ca. 3,3%. Der har gennem hele 2014 været en vis usikkerhed i opgørelsen af områdeforbruget på grund af indførelse af Datahubben. Kapitalandele Selskabets kapitalandele i datterselskabet Frederikshavn Elhandel A/S blev primo 2014 udloddet op til moderselskabet Frederikshavn Forsyning A/S til indre værdi pr. 31. december Anlægsarbejder I 2014 er fiberkabel mellem Knivholtvej og 60/10 kv station Sæby sat i drift. Der er 2 stk. 10/0,4 kv stationer, som er blevet udvidet. Dette er foranlediget af større forbrug hos visse erhvervskunder. 6

9 Beretning Installationer og målere I 2014 er der registreret 303 tilmeldinger, hvoraf de 42 er nye. Der er i netområdet tilsluttet 19 nye solcelle anlæg med en samlet effekt på 280 kw. Der er også tilsluttet en husstandsmølle på 10kW. Fejlstatistik Der har i 2014 været en fejl på 60 kv nettet og en fejl på 10 kv nettet, der har ført til afbrydelser af kunder. På 60 kv nettet medførte denne afbrydelse, at alle kunder i Frederikshavn, Strandby og Elling var afbrudt i 13 minutter på grund af Energinet DK's arbejde på Starbakke. På 10 kv nettet medførte en graveskade forårsaget af tredjepart en afbrydelse af kunder i Sæby i op til 26 minutter. På 0,4 kv nettet har der været afbrydelser i forbindelse med vedligeholdelse af kabelskabe og reparation af kabelskader. Dette arbejde har berørt 945 kunder. Afbrydelserne har haft en varighed på 2 5 timer. På grund af de store vandmængder i efteråret 2014 blev transformerstation 151 afbrudt, og 31 forbrugere var uden strøm i 1-2 døgn. Kapitalberedskabet Selskabet havde en likvid beholdning på statustidspunktet på i alt samt løbende adgang til belåning af anlægsinvesteringer med kommunegaranti. Strategi og målsætninger Målsætninger og forventninger for det kommende år Det forventes, at den ordinære drift i det kommende regnskabsår vil give et beskedent positivt resultat. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. 7

10 Resultatopgørelse 1. januar december Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført resultat

11 Balance 31. december Aktiver Note Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Underdækning Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

12 Balance 31. december Passiver Note Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Kreditinstitutter Periodeafgrænsningsposter Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 13 Medarbejderforhold 14 Nærtstående parter og ejerforhold 15 10

13 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Note Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver m.v Salg af materielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver m.v Andre reguleringer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter Optagelse af gæld til kreditinstitutter Optagelse af gæld hos tilknyttede virksomheder Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Likvider 31. december

14 Noter til årsrapporten 1 Nettoomsætning Nettarif Abonnementer Investeringsbidrag, periodiserede Anden omsætning Takstmæssig over-/underdækning Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Andel af resultat i dattervirksomheder Finansielle indtægter Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Renteomkostninger tilknyttede virksomheder 0 1 Andre finansielle omkostninger

15 Noter til årsrapporten 5 Skat af årets resultat Årets aktuelle skat Årets udskudte skat Skat af årets resultat fordeles således: Beregnet 24,5% / 25% skat af årets resultat før skat Skatteeffekt af: Skat ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter Regulering af hensættelse til udskudt skat som følge af ændring i skatteprocenten Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, Materielle anlægsaktiver Produktionsanl driftsmateriel og un- æg og maskiner inventar der udførelse Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Overførsler i årets løb Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 5-45 år 3-10 år 13

16 Noter til årsrapporten 6 Materielle anlægsaktiver (fortsat) Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er omkostningsført under følgende poster: Produktionsomkostninger Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris 1. januar Afgang i årets løb Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar Årets afgang Årets resultat Værdireguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Øvrige finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Overførsler i årets løb Kostpris 31. december Nedskrivninger 1. januar Nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

17 Noter til årsrapporten 9 Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Egenkapital Foreslået udbytte Selskabskapital Overført resultat for regnskabs- året I alt Egenkapital 1. januar Betalt ordinært udbytte Årets resultat Egenkapital 31. december Selskabskapitalen består af aktier à nominelt 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 11 Hensættelse til udskudt skat Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse Investeringsbidrag Takstmæssig underdækning Overført til udskudt skatteaktiv Udskudt skatteaktiv 0 0 Opgjort skatteaktiv Regnskabsmæssig værdi

18 Noter til årsrapporten 12 Langfristede gældsforpligtelser Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: Kreditinstitutter Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Inden for 1 år Periodeafgrænsningsposter Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Inden for 1 år Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Eventualforpligtelser Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Frederikshavn Forsyning A/S, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. 14 Medarbejderforhold Selskabet lejer medarbejdere gennem det koncernforbundne selskab Frederikshavn Forsyning A/S. 16

19 Noter til årsrapporten 15 Nærtstående parter og ejerforhold Grundlag Bestemmende indflydelse Frederikshavn Forsyning A/S Hovedaktionær Øvrige nærtstående parter Frederikshavn Kommune Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Frederikshavn Affald A/S Frederikshavn Elhandel A/S Ultimativ ejer Tilknyttet virksomhed Tilknyttet virksomhed Tilknyttet virksomhed Tilknyttet virksomhed Tilknyttet virksomhed Tilknyttet virksomhed Transaktioner Stort set alle selskabets drifts- og anlægsopgaver udføres af moderselskabet Frederikshavn Forsyning A/S. De økonomiske transaktioner som følge heraf sker til medgåede omkostninger samt betaling af medgået timeforbrug til kostpris. Ejerforhold Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: Frederikshavn Forsyning A/S, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn 17

20 Noter til årsrapporten 16 Pengestrømsopgørelse - reguleringer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Af- og nedskrivninger inklusive tab og gevinst ved salg Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Skat af årets resultat Andre reguleringer Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandører m.v

21 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Frederikshavn Elnet A/S for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2014 er aflagt i. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes - baseret på følgende kriterier: levering af el har fundet sted inden regnskabsårets udløb, hvilket baseres på aflæsning af målere omkring regnskabsårets afslutning, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, salgsprisen er fastlagt, og på salgstidspunktet er indbetalingen modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 19

22 Regnskabspraksis Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af el indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering har fundet sted inden årets udgang, hvilket opgøres på grundlag af måleraflæsning omkring regnskabsårets afslutning. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, energiafgifter, opkrævning til overliggende net samt offentlige forpligtelser. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår køb af el til nettab, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v. Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, kursreguleringer på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. Skat af årets resultat Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 20

23 Regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Indregningen og målingen af elforsyningsnettet ved selskabets stiftelse er fremkommet på baggrund af de til Energitilsynet indrapporterede mængder og skønnede restlevetider af de enkelte aktiver, hvorefter der på baggrund af Energitilsynet for branchen fastsatte standardværdier af og levetider for aktiverne er beregnet en værdi af aktiverne pr. 1. januar Grunde, hvorpå der er placeret strømførende aktiver, transformere mv., indgår i netværdien og er indregnet til offentlig ejendomsværdi pr. 1. januar Bygninger på disse grunde indgår i elforsyningsnettet til standardpris. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-45 år 3-8 år Aktiver med en kostpris på under DKK omkostningsføres i anskaffelsesåret. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. I balancen indregnes under posten Kapitalandele i dattervirksomheder den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet. 21

24 Regnskabspraksis Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år. Nedskrivninger til tab på øvrige debitorer er foretaget på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Andre værdipapirer og kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under finansielle anlægsaktiver, omfatter aktier der måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi. I det omfang kapitalandele i andre virksomheder ikke handles på et velfungerende og effektivt marked, er værdien af kapitalandelene målt på grundlag af den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter selskabernes generalforsamlingsgodkendte årsrapport i det omfang disse foreligger. Egenkapital Udbytte Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 22

25 Regnskabspraksis Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Finansielle gældsforpligtelser Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgræsningsposter omfattende periodiserede investeringsbidrag samt udligningsbidrag til tilslutning af decentral produktion opføres under passiver og indtægtsføres i takt med, at anlægsudgifterne afskrives. Takstmæssig over-/underdækning Takstmæssig over-/underdækning, som i de kommende år skal afregnes til forbrugerne over taksterne, indregnes i balancen som henholdsvis en gældsforpligtelse i særskilt post Takstmæssig overdækning og som et tilgodehavende i særskilt post Takstmæssig underdækning. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. 23

26 Regnskabspraksis Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne. Likvider Likvide midler består af Likvide beholdninger. Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 24

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011

Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011 Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 64 59 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Datacon A/S Årsrapport for 2013/14

Datacon A/S Årsrapport for 2013/14 Datacon A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 10 64 89 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/11 2014 Jan Misser Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kop & Kande a.m.b.a Årsrapport for 2013

Kop & Kande a.m.b.a Årsrapport for 2013 Kop & Kande a.m.b.a Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 65 66 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /3 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kop & Kande a.m.b.a. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 32 65 66 25

Kop & Kande a.m.b.a. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 32 65 66 25 Kop & Kande a.m.b.a Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 66 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordi nære generalforsamling den 14/3 2015 Morten Riidevald Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

pwc Ringsted Spildevand Årsrapport for 2012 CVR-nr. 3115 20 62

pwc Ringsted Spildevand Årsrapport for 2012 CVR-nr. 3115 20 62 Ringsted Spildevand Årsrapport for 2012 A/S CVR-nr. 3115 20 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt ps selskabets ordinære generalforsamling den lø/q- 13 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.a. Årsrapport 2014/15

Nordsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.a. Årsrapport 2014/15 Nordsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.a CVR-nr. 42 73 76 15 Årsrapport 2014/15 (50. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/9 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013 Sydfyns Elforsyning A/S Årsrapport 2013 CVR nr. 32 87 99 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 830547 12001 / 2498059_1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere