7UDILNGDJHSn $DOERUJ8QLYHUVLWHW

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7UDILNGDJHSn $DOERUJ8QLYHUVLWHW"

Transkript

1 7UDILNDJHSn $DOERUJ8QLYHUVLWHW (YDOXHULQJDI7UDILNDJHSn$DOERUJ8QLYHUVLWHW HQVS UJHVNHPDXQHUV JHOVH +DUU\/DKUPDQQVHSWHPEHU 1

2 ,QKROVIRUWHJQHOVH Indledning Side 3 Deltagelse Side 3 Respondenterne Side 4 Annoncering Side 5 Konferencens indhold Side 5 Konferencens afvikling Side 8 Bilag 1: Bemærkninger anført på spørgeskemaerne Side 11 Bilag 2: Spørgeskema 2

3 ,QOHQLQJ Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet afholdt i august måned i samarbejde med Transportrådet for femte år i træk konferencen 7UDILNDJH Sn $DOERUJ 8QLYHUVLWHW. Trafikdagenes formål er at præsentere og debattere forskningsresultater, analyser og praktiske erfaringer fra projekter inden for transportsektoren i et forum, hvor forskere møder praktikere. Konferencen retter sig mod Nordiske trafik- og transportforskere Trafikplanlæggere på kommune, amts- og statsniveau Trafikøkonomer Konsulenter inden for sektoren På konferencen var der 132 indlæg fordelt på 8 linier i 17 sessioner. Der var i alt WLOPHOW til konferencen. Konferencedeltagerne fik alle udleveret et spørgeskema. De 151 deltagere besvarede spørgeskemaet. Bl.a. disse svar danner grundlag for de efterfølgende vurderinger. 'HOWDJHOVH Konferencen var lagt op som en nordisk trafikkonference. Dette skete ved en målrettet direct mail til en række institutioner i de nordiske lande og til enkeltpersoner samt ved annoncering i Samferdsel. Programmet afspejler, at dette er lykkedes, idet 11% af indlæggene blev afholdt af ikke-danskere. De 11% er dog en markant nedgang i forhold til de to forrige år, hvor tallet lå på 25%. Tilmeldingerne til konferencen fortsatte helt frem til konferencens begyndelse. Deltagerlisten rummer derfor ikke alle deltagere. Ud fra deltagerlistens 430 deltagere var (tallene i parentes er tal fra 1997) 383 (351) fra Danmark 31 (25) fra Norge 15 (35) fra Sverige 1 (5) fra Europa i øvrigt. Dette er ligeledes en understregning af, at konferencen har en klar nordisk profil. En forklaring på, at deltagertallet fra Sverige er faldet, kan være, at programkomiteen ikke i 1998 har haft svensk deltagelse. 3

4 5HVSRQHQWHUQH Der er i alt indkommet 151 besvarelser 1, som fordeler sig på 138 (94) fra Danmark 6 (4) fra Norge 6 (7) fra Sverige 0 (0) fra Europa i øvrigt. Besvarelserne er indleveret af 10 (6) mødeledere/programkomitémedlemmer 42 (33) foredragsholdere 97 (65) ordinære deltagere 2 andre Respondenterne har følgende erhvervsfunktioner: 12 (15) Forsker/udvikler på universitet eller højere læreanstalt 13 (10) Forsker/udvikler på sektorforskningsinstitution 10 (5) PhD-studerende 16 (6) Studerende 19 (9) Konsulent i rådgivende firma 36 (17) Embedsmand, stat 19 (13) Embedsmand, amt 13 (15) Embedsmand, kommune 4 (4) Interesseorganisation 2 (1) Transportfirma 1 (0) Journalist 2 Andet 14 Ubesvaret De mange ubesvarede skyldes at der var en fejl i spørgeskemaet, hvor der i spørgsmål 9 henvises til spørgsmål 14, hvis der svares nej. Der skulle have været henvist til spørgsmål Tallene i ( ) angiver antal besvarelser i 1997, hvor der i alt var 105 besvarelser 4

5 $QQRQFHULQJ Konferencen er annonceret gennem Dansk Vejtidsskrift og Samferdsel. Derudover er der udsendt direct mail til tidligere deltagere, institutioner, firmaer, kommuner m.fl. Der er etableret en database, som løbende udbygges med henblik på at sikre en bredt dækkende annoncering af dels call for papers dels annoncering af konferencen. Respondenterne opgiver, at de har bemærket annoncering for konferencen i følgende: 76 (44) gennem personlig direct mail ved call for papers/program 66 (56) gennem direct mail til firma ved call for papers/program 25 (7) Trafikdagenes hjemmeside på Internettet 8 (10) Annonce i Dansk Vejtidsskrift 5 (3) Annonce i Samferdsel 26 (12) Andet Der er ikke tvivl om, at direct mail er den væsentligste kilde til information om Trafikdagene, men bemærk, at den personlige direct mail nu overstiger direct mail til firma. Bemærk også, at Internettets betydning stiger. Annoncering i fagtidsskrifter har kun lille gennemslagskraft, men er nok væsentlige at bibeholde som markering af konferencen i forhold til en større offentlighed..rqihuhqfhqvlqkro Konferencen forløb i 8 parallelle linier. Fordelt over de to dage konferencen varede, var der i alt 17 sessioner. Med udgangspunkt i de besvarede 151 spørgeskemaer fordelte deltagelsen i linierne sig således: 54 bæredygtig transport 35 trafiksikkerhed 43 transportøkonomi 35 trafikmodeller 21 trafikledelse og trafikinformatik 9 miljø og teknologi 42 jernbaner 48 kollektiv trafik 6 kapacitet af veje 35 godstransport 56 byplanlægning og trafik 33 prioritering og beslutningsproces 26 bæredygtig transport i praksis 44 trafik og miljø i byer 54 trafikantadfærd 20 støj og luftforurening 6 deltagelse i internationaler projekter Med en besvarelsesprocent på 33% og under forudsætning af at besvarelserne er repræsentative for alle deltagerne skal ovennævnte tal ganges med tre for at få en vurdering af, hvor mange der i kortere eller længere tid har fulgt den enkelte session. 5

6 I Tabellen herunder er vist en krydstabel mellem session og deltagernes arbejdsplads. % bæredygtig transport trafiksikkerhed transportøkonomi trafikmodeller trafikledelse og trafikinformatik miljø og teknologi jernbaner Kollektiv trafik kapacitet af veje godstransport byplanlægning og trafik prioritering og beslutningsproces bæredygtig transport i praksis trafik og miljø i byer trafikantadfærd støj og luftforurening deltagelse i internationaler projekter I alt Forsker universitet mv Forsker sektorinstitution Konsulent rådg. firma Embedsmand stat Embedsmand amt Embedsmand komm Interesseorganisation Ph.D. studerende Studerende I alt Konferencen var organiseret i 8 parallelle linier. Det betød, at deltagerne ville kunne opleve, at der var flere foredrag på samme tid, som de pågældende kunne ønske at følge. Respondenterne oplyser, at dette er sket 13 (12) mange gange 82 (58) nogle gange 47 (32) få gange 6 (3) aldrig Fordelingen svarer nogenlunde til sidste års fordeling. Det er sikkert ikke muligt at tilrettelægge konferencen således, at kun få oplever denne konflikt. Det er dog tilfredsstillende, at forholdsvis få af respondenterne oplyser, at de har oplevet denne konflikt mange gange. Konferencens faglige niveau skulle være sikret gennem programkomitéens faglige bedømmelse af de indsendte abstrakts. Det kan imidlertid være vanskeligt på en gang at tilfredsstille såvel forskerens teoretisk faglige forventninger som praktikerens forhåbninger om umiddelbart anvendelige resultater. Respondenterne blev bedt om at vurdere det faglige niveau for de sessioner, som de primært havde fulgt. Resultatet er vist i tabellen herunder - dels som absolutte tal, dels som en procentfordeling for alle sessioner med mere end 10 respondenter. Som det ses i tabellen næste side har de 151 respondenter i alt givet 310 vurderinger af det faglige niveau - altså i gennemsnit to pr. respondent. 6

7 Antal 3URFHQW For højt Passende For lavt Svingende I alt )RUK MW 3DVVHQH )RUODYW 6YLQJHQH Bæredygtig transport Trafiksikkerhed Transportøkonomi Trafikmodeller Trafikledelse og trafikinformatik Miljø og teknologi Jernbaner Kollektiv trafik Kapacitet af veje odstransport Byplanlægning og trafik Prioritering og beslutningsproces Bæredygtig transport i praksis Trafik og miljø i byer Trafikantadfærd Støj og luftforurening Deltagelse i internationale. projekter I alt Ses der på konferencen som helhed er 68% af alle vurderinger i kategorien "Passende", 5% i "for højt", 7% i "for lavt" og 19% i "svingende". Ses der på de enkelte sessioner skiller sessionerne Trafiksikkerhed, Trafikmodeller og Trafik og Miljø i Byer sig ud. I Trafiksikkerhed vurderer 42% at indlæggenes faglige niveau var svingende, i session Trafikmodeller vurderer 26% at niveauet var for højt og i session Trafik og Miljø i Byer vurderer 21%, at niveauet var for lavt, men selv i disse "skæve" sessioner vurderer mindst halvdelen af respondenterne, at det faglige niveau er passende. Tabellen herunder viser sammenhængen mellem respondenternes arbejdsplads og deres vurdering af det faglige niveau. Der synes ikke at være de store forskelle. Antal 3URFHQW Vurderede niveauet For højt Passende For lavt Svingende I alt )RUK MW 3DVVHQH )RUODYW 6YLQJHQH Forsker universitet mv Forsker sektorinstitution Konsulent rådg. firma Embedsmand stat Embedsmand amt Embedsmand komm Interesseorganisation Privat transportfirma Eget firma Politiker Journalist Ph.D. studerende Studerende Andet I alt

8 Sammenfattende kan det konkluderes, at langt de fleste oplever det faglige niveau som passende, både når man ser på konferencen som helhed, og når man ser på de enkelte sessioner..rqihuhqfhqvdiylnolqj Tilrettelæggelsen af Trafikdagene er baseret på, at programkomitéen ikke blot er aktiv ved planlægningen af konferencen, men også medvirker som mødeledere for de enkelte linier. Det giver programkomitéen et førstehåndskendskab til fagligt niveau, programmets afvikling osv., ligesom det giver dem mulighed for aktivt at præge konferencen. Deltagerne oplevede mødeledernes funktion således: Antal 3URFHQW od Tilfreds Acceptabel Ringe I alt *R 7LOIUHV $FFHSWDEHO 5LQJH Bæredygtig transport Trafiksikkerhed Transportøkonomi Trafikmodeller Trafikledelse og trafikinformatik Miljø og teknologi Jernbaner Kollektiv trafik Kapacitet af veje odstransport Byplanlægning og trafik Prioritering og beslutningsproces Bæredygtig transport i praksis Trafik og miljø i byer Trafikantadfærd Støj og luftforurening Deltagelse i int. projekter I alt Der er givet i alt 289 vurderinger af mødeledernes funktion. 88% vurderede funktionen som god/tilfredsstillende, 9% som acceptabel og kun 3% som ringe. Ses på de enkelte sessioner skiller kun session trafiksikkerhed sig ud med 42% i gruppen acceptabel og 17% i gruppen ringe. Ved deadline for konferencerapporterne var der indsendt 92 papers ud af 132 mulige. De 92 papers er trykt i to konferencerapporter - i alt 885 sider. Der vil er efterfølgende udsendt yderligere 28 papers i et supplementsbind på 320 sider. Det betyder, at i alt 120 ud af 132 indlæg er dokumenteret i et paper. Et tilfredsstillende resultat. Respondenterne mener om nytteværdien af konferencerapporterne: 49 (51) stor nytte 79 (46) nogen nytte 16 (7) lille nytte 0 (1) ingen nytte 8

9 For langt de fleste er konferencerapporterne således nyttige, og for den mere videnskabelige del af Trafikdagene er konferencerapporterne nødvendige. I forhold til sidste år kan der spores en vigende tendens. Det kan hænge sammen med, at papers nu også findes dels på nettet, dels på en CDROM. Respondenterne siger om brugen af Trafikdagenes hjemmeside på Internettet: 70 ja 81 nej Respondenterne siger om brugen af papers lagt ud på hjemmesiden: 43 ja 108 nej Respondenterne har i følgende omfang modtaget Trafikdagenes CD-rom. 101 ja 49 nej Om brugen af Cd-rom'en svarer de respondenter, der har modtaget den 53 jeg har ikke brugt Cd-rom'en 27 jeg har haft den i en PC en enkelt eller to gange for at se, hvad den indeholdt 15 jeg har brugt Cd-rom'en i en konkret faglig sammenhæng I tabellen herunder er brugen af Internet/CDROM krydset med arbejdsplads. Det ses, at brugen af hjemmesiden er mest udbredt på universiteterne og hos konsulenterne og mindst udbredt hos kommunerne. Antal respondenter Procent som har brugt Hjemmesiden på Internettet Procent som har brugt Papers på hjemmesiden Procent som har modtaget Cd-rom'en Forsker universitet mv Forsker sektorinstitution Konsulent rådg. firma Embedsmand stat Embedsmand amt Embedsmand komm Interesseorganisation 4 Privat transportfirma 2 Journalist 1 Ph.D. studerende Studerende Andet 2 I alt

10 Respondenternes holdning til også næste år at arrangere en lille udstilling: 82 ja 7 nej 43 ved ikke Respondenternes holdning til næste år at supplere sessionerne med workshops: 50 ja, god ide 23 nej, ikke en god ide 54 ved ikke Til slut blev respondenterne spurgt om de tidligere havde deltaget i Trafikdagene: 97 (66) Ja 54 (38) Nej Endelig var der mulighed for selvformulerede kommentarer på spørgeskemaet omkring ris/ros og forslag til ændringer ved fremtidige Trafikdage - herunder gerne forslag til nye temaer. 66 ud af de 151 respondenter havde kommentarer. Kommentarerne er medtaget i bilag 1. 10

11 %LODJNRPPHQWDWHUWLOHYDOXHULQJVVNHPDIUD7UDILNDJH OHWWHUHUHLJHUHWLHWNRPPHQWDUHURPQDYQJLYQHHQNHOWSHUVRQHUHUIMHUQHW Et fagligt spændende og hyggeligt arrangement. Nogle indlæg (især ph.d.e re) havde svært ved at formidle/forklare teoretiske/matematiske resultater (forklar dem, at de skal formidle resultater). Lidt lam diskussion, anvend muligvis en opponent. En af mødelederne i Trafiksikkerhedsessionen havde en uacceptabel adfærd overfor en PhDstuderende. Vi bør finde nogle metoder til at stramme op på fagligt indhold og relevans samt på selve formidlingen. Desuden foreslår jeg færre emner/linier foreksempel 6 Om lejlighed gives vil jeg gerne uddybe ovenstående. Ris: Var foredragsholder tirsdag formiddag i auditorium C. Jeg synes ikke, det var helt acceptabelt, at overheadprojekteren ikke rigtig kunne indstilles til en hel A4 side på det hvide lærred. Ingen af foredragsholderne formåede dette. Selv havde jeg højre arm i bind og eksperimenterede ikke, men dette burde vel også være klaret af arrangørerne på forhånd. Ros: godt med danskvand ved auditoriet, hjernen kræver væske, så det var et godt initiativ. Håber at deltage igen næste år. Har ikke fået brugt Cd-rom'en da jeg først for nylig har fået Cd-rom på min arbejdsplads PC ideen er oplagt og god. Bedste program hidtil. Vil hellere følge oplæg i andre spændende linier end deltage i workshops. Stort ønske: vil det ikke være muligt at udsende en mere detaljeret synopsis for de enkelte oplæg forud for trafikdagene, så man som deltager bedre kan orientere sig blandt de mange spændende oplæg. Der er nogle indlæg som er for dårlige både fagligt og præsentationsmæssigt. Workshops er en god ide for sessioner med folk som er på ensartet niveau. Det er en rigtig, rigtig god ide med et særtog til København. Der var for lidt personale og for lidt plads på Rock Nielsen mandag aften. Det er nødvendigt med bedre marketing af rapport salget, det var ikke til at finde. Stil større krav til foredragsholdernes forberedelse/præsentation. Ofte venstrehåndspræget ellers et virkelig godt og uundværligt arrangement. Session 13: Svingende kvalitet. Dagen var præget af mange ph.d. studerende som enten endnu ikke havde den fornødne indsigt i sit fagområde til at bibringe tilhøreren ny viden eller indsigt, eller havde et for lavt kvalitetsniveau i sit studie eller havde fordybet sig i ligegyldige model detaljer, ligninger eller lignende så tilhørerne tabte tråden undervejs. Måske kan dette afhjælpes i at hver foredragsholder får tildelt en tjeckliste på foredragets mål/midler, årsag/virkning, konklusion og perspektivering. Der bør kræves en minimums skrift størrelse for overheads i større auditorier f.eks. skriftstørrelse 16-bold. I øvrigt et vellykket seminar. Ses næste år. Bra idé att ha en opponent på vaje paper! Detta gav mer djupliggande konstruktiv kritik ak den vanliga formen, där kommer spridda hugskatt. Jeg synes, at man skal gøre mere for at gennemtænke placeringen af streams på de 2 dage. I år har man placeret alle de matematiske/økonomiske indlæg på samme dag 1. dag. Da der er en stor gruppe deltagere, der næsten udelukkende går efter disse, havde de mange dobbeltplaceringer denne dag og få 11

12 interessante på 2. dag. Jeg synes også at rapportudstillingen skal være bedre, i stedet for demonstrationer. Der skal være ordentlig vejvisning. Vejdirektoratet havde fået deres eget rum, men der var flere rapporter der. Resten var derimod forvist til sidegangen, hvor man ikke opdagede dem. ärna fler norrmän och svenskar. Trevligt med tygkasse. Bättre vantilation i lokalerna önskas. No smoking please. Stort ønske om, at alle indlæg varer tiden ud. I trafikmodeller den sluttede IS indlægget en halv time før lukketid kl De tidsmæssige muligheder for at skifte session inde i en tidsblok er dårlige og giver gener i starten af flere indlæg. Forslag: lav lidt større deltidsskemaer og kortere gangafstand, eller samling og ens indlæg i tidsblokken. Workshops giver mulighed for mere fordybelse. De forholdsvist korte indlæg giver kun overblik over hvad man kan rekvirere mere materiale om! Ikke nok tid til den faglige meningsudveksling. Var det muligt at få konferencens telefonnummer oplyst før man tager hjemmefra, så man kan give det til dem derhjemme? Det ville være en fordel at have tilgang til foredragsholderens abstrakts før afholdelsen af trafikdagene for derigennem at kunne danne bedre indblik i, hvad indholdet af foredragene er. Vi ses næste år. Forslag. Deltagerne sorteres efter arbejdssted. limrende arrangement. odt nach-spiel Ros til AAU s tilrettelæggelse. ode lokaler, god mad og god stemning. Ris: nach-spielet havde en forfærdelig start med underbemanding af bar o.lign. ellers var der god musik o.s.v. Der har under de sessioner jeg har deltaget i været for få teoretiske, begrebslige og metodiske oplæg/diskussioner. Programmet (ud fra titlerne) synes at være præget af overvægt af praktiske afrapporteringer. En større balance mellem praktiske og teoretiske indlæg ville være fint. Noen av de danske foreleserene var vanskelig at forstå. enindfør en mærkning af de enkelte indlæg efter kategorierne: teoretisk diskussion/metode diskussion/afrapportering af konkrete resultater(teori/praksis) /præsentation af nye data. Udbyg temaet Bd. Transport i praksis? med konkrete projekter/redskaber der er afprøvet. Mere fokus på overordnet transportplanlægning eksemplificeret med erfaringer fra stat, amter og større kommuner. Opfølgning på trafik 2005 eller på evt. revision Samordning af transportformer/transportsektorplaner. Man kunne overveje at udvide konferencen til 3 dage, så man ikke går glip af for mange indlæg. Indledningssektionen w var noget banal (auditorium B), mens den anden vel kun har interesse for trafiksikkerhedsforskere? OHérne bør gås efter, for at undgå blåt/gult skær. Bare en justering inden trafikdagene. Frokosten var igen i år meget flot. Tillykke med endnu et vellykket arrangement. Trafikdagene har nu definitivt slået sig fast som mødestedet for hele sektoren. En enkelt advarsel: Pas på arrangementet ikke bliver større. Sorter i stedet lidt kraftigere for at sikre/højne kvalitetsniveauet. 12

13 Selvom der er god/ok tid til spørgsmål, ville workshops fokuseret på debat om et aktuelt emne (fx Femer Bælt udredning) være et plus i form af, at man kan diskutere ud af den organisatoriske ramme, man til dagligt optræder i. Nogle af indlæggene var på et for højt teoretisk niveau til at vække interessen for uddybning af emnet, specielt på luftemissionsområdet. enerelt er trafikdags initiativet en god ting, der giver et stort udbytte, der kan bruges i hverdagens arbejde. Mødelederne er generelt for dårlige til at præsentere indlægsholdere, men også til at få spørgestilleren til at præsentere sig. Det bør forbedres. Workshops er en god ide både i tværfaglige og homogene miljøer. Et højt fagligt niveau er nødvendigt i forhold til workshops. Jeg synes der er en svingende kvalitet i oplæggene, og de pædagogiske/formidlingsmæssige evner lader meget tilbage at ønske hos en række af oplægsholderne. Programkomiteen bør derfor være mere selektive ved udvælgelse af oplægsholdere og ikke kun se på oplæggets indhold, men også om oplægsholderen formår at give konklusioner/resultater mv. af undersøgelser/overvejelser klar for deltagerne. Nyt tema: inddragelse af medarbejdersiden betydning for personalepolitikken arbejdsmiljøet ikke kun fokus på de nuværende hardware og produktionsområder. Det er fint med noget transportadfærd, men aktuelt mener jeg, det har bevæget sig for snævert på det teoretiske plan, der har manglet noget omkring fremlæggelse af case studier. Overskrifterne er ofte ikke dækkende for indholdet. Et par gange har jeg oplevet halve indlæg, altså at indlægsholderen ikke er nået til det interessante ved projektet. Begge dele er lidt frustrerende. odt arrangement. od tid til præsentationer. od længde på pauser. Alt for mange mennesker kom for sent til foredragene, hvilket var meget generende. Behov for mere erfaringsudveksling det kunne en workshop benyttes til. Der er for mange foreløbige resultater. For mange ph.d.er. Det kan godt være en god ide med mange meget korte indlæg, og at alt har karakter af et supermarked. Men sessionerne bliver særdeles overfladiske. Et anvendt mikroøkonomisk perspektiv (emneområde). Bedre kobling mellem teori og praksis. Anskueliggøre hvad praktikerne kan bruge teoretikerne til og omvendt. odsdelen var generelt præget af gode indlæg. Jeg finder ideen med opponenten i Trafikadfærd helt ødelæggende for alle andre end foredragsholderen og opponenten og det lægger op til en diskussion på et akademisk niveau, der efter min opfattelse ødelægger alle andres samspil med indlæggene. Trafikdagene er efter min mening IKKE et sted, hvor forskellige arbejder prøves af på et højt fagligt niveau. Tilhørerne (i hvert fald jeg) blev simpelthen her koblet af. I mange tilfælde var det faglige niveau ok, men formidlingen ganske dårlig. Mangler ofte modtager orientering. Vi har brug for mere tid til uddybning og diskussion. Tre forelæsninger uden pause er for meget. Det er svært at bevare koncentrationen. Mere styr på det tekniske udstyr (lysbilleder m.v.). Jeg savnede lys-pegepind (min egen fejl). 13

14 Fyr jeres WEB-master: Jeg forsøgte at tilmelde mig på hjemmesiden, men fik den tilbage i hovedet med ugyldig modtager. Forsøgte at maile til WEB-master om dette, men fik intet svar. Elendige amatør. Ellers en fin konference som altid. Men 8 parallelle linier er ca. 2 for mange. Det er alt for mange gange man er tvunget til umulige valg. 6 er et meget bedre antal. Overskrifterne er ikke altid dækkende. Fjern 30 de fagligt tynde indlæg. Kan hver linie afsluttes med en workshop? Arrangementet bliver bedre og bedre. Der bliver bygget mere ovenpå hinandens forskning. Workshop konceptet med plads til mere diskussion bør bruges mere. I forhold til workshops bør der være større mulighed for diskussion. Når I nu sponsorerer fine tasker osv., kunne I så ikke også give hver deltager en blok og en kuglepen? Hvis man lige har glemt papir selv, er det rart at få noget, når man kommer. Sørg for, at alt teknisk udstyr (dias, overhead, mikrofoner mv.) virker INDEN foredragene går i gang, så der ikke spildes tid og energi på at stille skarpt, justere lyd ect., mens tilhørerne venter. Workshops er kun en god ide, hvis der ikke er nye faglige diskussionsmuligheder til at udfylde de 8 linier. Trafiksikkerhed: Efter et af indlæggene kom mødelederen med for grov kritik af indlægget. Tiden mellem de enkelte indlæg bør overholdes så muligheden for at pendle kan benyttes med fuldt udbytte. De forskningsmæssige indlæg var for teoretiske, dvs. manglede opsamling og konkret mål anvendelse. Vi skal stille skrappere krav til indlæggenes kvalitet. Kunne godt savne en øget grad af resultater af forskning og undersøgelser. ode lokaler og teknik. Ingen irriterende kan ikke høre og se problemer. od forplejning. Fin mad til frokost, stor ros til kantinen. Forslag: Bedre at opdele deltageroversigt i stat, amt og kommune. Så tror jeg det bliver lettere at bruge dem efterfølgende. Tak for i år. Ikke flere sessioner, gerne færre, så der bliver mulighed for at høre flere indlæg. Eventuelt 3 dage i stedet for 2 eller evt. færre sessioner. Workshop: od ide med nye initiativer og denne ide er god. Forstærk gerne muligheden for at gå på tværs. Nogle linier virker straks fra starten meget workshop-agtige (f.eks. session 15). Alment: od bredde i foredrag og gennemgående høj kvalitet. Forbilledlig dokumentation og afvikling af dagene. 14

15 Evalueringsskema for "Trafikdage på Aalborg Universitet - '98" Kære konferencedeltager! Vær med til at gøre Trafikdagene bedre. Udfyld skemaet og aflever det til mødelederen, til konferencesekretariatet eller i kassen placeret i forhallen til Fibigerstræde 16, før du forlader konferencen. På forhånd tak. Anette Pittelkow og Harry Lahrmann 1. Konferencen havde 17 sessioner. Hvilke har du deltaget i? Svingende (uddyb gerne under bemærkninger) 1 Bæredygtig transport 2 Trafiksikkerhed 3 Transportøkonomi 4 Trafikmodeller 5 Trafikledelse og trafikinformatik 6 Miljø og teknologi 7 Jernbaner 8 Kollektiv trafik 9 Kapacitet af veje 10 odstransport 11 Byplanlægning og trafik 12 Prioritering og beslutningsproces 13 Bæredygtig transport i praksis 14 Trafik og miljø i byer 15 Trafikkantadfærd 16 Støj og luftforurening 17 Deltagelse i internationale projekter 2. I hvilket omfang har der været foredrag på samme tid, som du har haft ønsker om at følge? Mange gange Nogle gange Få gange Aldrig For den eller de sessioner (højest 3), som du primært har deltaget i, vil vi gerne have din vurdering af sessionens faglige indhold og mødeledernes håndtering af sessionen. Anfør sessionens nr. og giv din vurdering 3.A Session nr.: Vurdering af sessionens faglige niveau? For højt/for teoretisk Passende For lavt 3.B Session nr: Vurdering af mødeledernes håndtering af sessionen? od Tilfredsstillende Acceptabel Ringe (uddyb gerne under bemærkninger) 4.A Session nr.: Vurdering af sessionens faglige niveau? For højt/for teoretisk Passende For lavt Svingende (uddyb gerne under bemærkninger) 4.B Session nr: Vurdering af mødeledernes håndtering af sessionen? od Tilfredsstillende Acceptabel Ringe (uddyb gerne under bemærkninger) 5.A Session nr.: Vurdering af sessionens faglige niveau? For højt/for teoretisk Passende For lavt Svingende (uddyb gerne under bemærkninger) 15 5.B Session nr: Vurdering af mødeledernes håndtering af sessionen? od Tilfredsstillende Acceptabel Ringe (uddyb gerne under bemærkninger) 6. Hvilken nytte har du haft/vil du få af konferencerapporten? Stor nytte Nogen nytte Lille nytte Ingen nytte 7. Trafikdagene har egen hjemmeside på Internettet. Har du kigget på denne hjemmeside? Ja Nej 8. Alle papers fra trafikdagene er tilgængelige på hjemmesiden i fuldtekstformat og i søgbar form. Har du brugt denne facilitet? Ja Nej 9. Sammen med Call for Papers til dette års trafikdage udsendte vi

16 en CDROM med alle papers fra trafikdagene siden Har du fået denne CDROM? Ja Nej (gå til spørgsmål 14) 10. Hvis ja, hvordan har du brugt den? Jeg har ikke brugt den Jeg har haft den i en PC en enkelt eller to gange for at se, hvad den indeholdt Jeg har brugt CDROM'en i en konkret faglig sammenhæng 11. Vi har i år - som noget nyt - haft en lille udstilling. Er det en god idé, som vi skal fortsætte med? Ja Nej 12. Nogle år har vi suppleret sessionerne med en workshop, og programkommiteen har diskuteret, om det er en form vi burde satse mere på, i stedet for f.eks. en af de 8 linier. Hvad mener du? (uddyb gerne under kommentarer) 13. Hvad er dit arbejde? Forsker/udvikler på universitet/ højere læreanstalt Forsker/udvikler på sektorforskningsinstitution Konsulent i rådgivende firma Embedsmand - stat Embedsmand - amt Embedsmand - kommune Interesseorganisation Privat transportfirma Eget firma Politiker Journalist PhD-studerende Studerende Arbejdsløs Pensionist Andet: 14. Hvilket land kommer du fra? Danmark Sverige Norge Finland Europa iøvrigt 15. Har du tidligere deltaget i Trafikdage på Aalborg Universitet? Ja Nej 16. Hvorledes deltager du i "Trafikdage på Aalborg Universitet" Mødeleder/ programkomitémedlem Foredragsholder Ordinær deltager Andet 17. "Trafikdage på Aalborg Universitet" er annonceret på forskellig måde. Hvilke af nedenstående medier har du bemærket. Sæt gerne flere krydser Personlig direct mail Direct mail til mit firma Trafikdagenes hjemmeside på Internettet Annonce i Dansk Vejtidsskrift Annonce i Samferdsel Andet: Ja, god idé Nej, ingen god idé 16

17 Ris/ros og forslag til ændringer ved fremtidige Trafikdage - herunder gerne forslag til nye temaer:

Evaluering af Vejforum 2013

Evaluering af Vejforum 2013 Evaluering af Vejforum 2013 Indhold Samlet vurdering... 3 Besvarelser af spørgeskema... 3 Åbningsssessionen... 4 Udstillingen... 4 Praktiske forhold... 5 Udvikling af indhold og aktualitet... 7 Kommentarer

Læs mere

2. Hvor er du ansat Stat 133 (25,1 %) Kommune 186 (35,2 %) Entreprenør 69 (13,0 %) Rådgiver 91 (17,2 %) Andet 50 (9,5 %)

2. Hvor er du ansat Stat 133 (25,1 %) Kommune 186 (35,2 %) Entreprenør 69 (13,0 %) Rådgiver 91 (17,2 %) Andet 50 (9,5 %) Evalueringsskema Vejforum 2007 1. Hvilken uddannelse har du Ingeniør 330 (62,5 %) Akademiker 80 (15,2 %) Vejformand 7 (1,3 %) Teknisk assistent eller tilsvarende 57 (10,8 %) Kontoruddannet eller tilsvarende

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole, Aalborg. Vodskov Det åbne bibliotek. Det erhvervsrelaterede projekt. Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole, Aalborg. Vodskov Det åbne bibliotek. Det erhvervsrelaterede projekt. Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole Udarbejdet af: Studie: Danmarks Biblioteksskole, Aalborg Hold/Årgang: 2 / 2005 Titel: Fag: Vejleder: Kontaktperson: Vodskov Det åbne bibliotek Det erhvervsrelaterede projekt Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Udarbejdet af Signe Friis Jensen April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Undersøgelsesfeltet... 4 3 Metode...5 3.1

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af www.sindnet.dk

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af www.sindnet.dk BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af www.sindnet.dk Udarbejdet af: Majbritt Bang Andersen Cand.scient.soc. 01-11-2013 1-11-2013 Rapporten

Læs mere

Evaluering EBF seminar 2013 116 respondenter

Evaluering EBF seminar 2013 116 respondenter Evaluering EBF seminar 2013 116 respondenter Summary Seminaret som helhed? Udmærket 61 53% Over middel 44 38% Middel 10 9% Bemærkninger - Seminar som helhed Arrangementet var fint, og godt tilrettelagt

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere