7UDILNGDJHSn $DOERUJ8QLYHUVLWHW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7UDILNGDJHSn $DOERUJ8QLYHUVLWHW"

Transkript

1 7UDILNDJHSn $DOERUJ8QLYHUVLWHW (YDOXHULQJDI7UDILNDJHSn$DOERUJ8QLYHUVLWHW HQVS UJHVNHPDXQHUV JHOVH +DUU\/DKUPDQQVHSWHPEHU 1

2 ,QKROVIRUWHJQHOVH Indledning Side 3 Deltagelse Side 3 Respondenterne Side 4 Annoncering Side 5 Konferencens indhold Side 5 Konferencens afvikling Side 8 Bilag 1: Bemærkninger anført på spørgeskemaerne Side 11 Bilag 2: Spørgeskema 2

3 ,QOHQLQJ Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet afholdt i august måned i samarbejde med Transportrådet for femte år i træk konferencen 7UDILNDJH Sn $DOERUJ 8QLYHUVLWHW. Trafikdagenes formål er at præsentere og debattere forskningsresultater, analyser og praktiske erfaringer fra projekter inden for transportsektoren i et forum, hvor forskere møder praktikere. Konferencen retter sig mod Nordiske trafik- og transportforskere Trafikplanlæggere på kommune, amts- og statsniveau Trafikøkonomer Konsulenter inden for sektoren På konferencen var der 132 indlæg fordelt på 8 linier i 17 sessioner. Der var i alt WLOPHOW til konferencen. Konferencedeltagerne fik alle udleveret et spørgeskema. De 151 deltagere besvarede spørgeskemaet. Bl.a. disse svar danner grundlag for de efterfølgende vurderinger. 'HOWDJHOVH Konferencen var lagt op som en nordisk trafikkonference. Dette skete ved en målrettet direct mail til en række institutioner i de nordiske lande og til enkeltpersoner samt ved annoncering i Samferdsel. Programmet afspejler, at dette er lykkedes, idet 11% af indlæggene blev afholdt af ikke-danskere. De 11% er dog en markant nedgang i forhold til de to forrige år, hvor tallet lå på 25%. Tilmeldingerne til konferencen fortsatte helt frem til konferencens begyndelse. Deltagerlisten rummer derfor ikke alle deltagere. Ud fra deltagerlistens 430 deltagere var (tallene i parentes er tal fra 1997) 383 (351) fra Danmark 31 (25) fra Norge 15 (35) fra Sverige 1 (5) fra Europa i øvrigt. Dette er ligeledes en understregning af, at konferencen har en klar nordisk profil. En forklaring på, at deltagertallet fra Sverige er faldet, kan være, at programkomiteen ikke i 1998 har haft svensk deltagelse. 3

4 5HVSRQHQWHUQH Der er i alt indkommet 151 besvarelser 1, som fordeler sig på 138 (94) fra Danmark 6 (4) fra Norge 6 (7) fra Sverige 0 (0) fra Europa i øvrigt. Besvarelserne er indleveret af 10 (6) mødeledere/programkomitémedlemmer 42 (33) foredragsholdere 97 (65) ordinære deltagere 2 andre Respondenterne har følgende erhvervsfunktioner: 12 (15) Forsker/udvikler på universitet eller højere læreanstalt 13 (10) Forsker/udvikler på sektorforskningsinstitution 10 (5) PhD-studerende 16 (6) Studerende 19 (9) Konsulent i rådgivende firma 36 (17) Embedsmand, stat 19 (13) Embedsmand, amt 13 (15) Embedsmand, kommune 4 (4) Interesseorganisation 2 (1) Transportfirma 1 (0) Journalist 2 Andet 14 Ubesvaret De mange ubesvarede skyldes at der var en fejl i spørgeskemaet, hvor der i spørgsmål 9 henvises til spørgsmål 14, hvis der svares nej. Der skulle have været henvist til spørgsmål Tallene i ( ) angiver antal besvarelser i 1997, hvor der i alt var 105 besvarelser 4

5 $QQRQFHULQJ Konferencen er annonceret gennem Dansk Vejtidsskrift og Samferdsel. Derudover er der udsendt direct mail til tidligere deltagere, institutioner, firmaer, kommuner m.fl. Der er etableret en database, som løbende udbygges med henblik på at sikre en bredt dækkende annoncering af dels call for papers dels annoncering af konferencen. Respondenterne opgiver, at de har bemærket annoncering for konferencen i følgende: 76 (44) gennem personlig direct mail ved call for papers/program 66 (56) gennem direct mail til firma ved call for papers/program 25 (7) Trafikdagenes hjemmeside på Internettet 8 (10) Annonce i Dansk Vejtidsskrift 5 (3) Annonce i Samferdsel 26 (12) Andet Der er ikke tvivl om, at direct mail er den væsentligste kilde til information om Trafikdagene, men bemærk, at den personlige direct mail nu overstiger direct mail til firma. Bemærk også, at Internettets betydning stiger. Annoncering i fagtidsskrifter har kun lille gennemslagskraft, men er nok væsentlige at bibeholde som markering af konferencen i forhold til en større offentlighed..rqihuhqfhqvlqkro Konferencen forløb i 8 parallelle linier. Fordelt over de to dage konferencen varede, var der i alt 17 sessioner. Med udgangspunkt i de besvarede 151 spørgeskemaer fordelte deltagelsen i linierne sig således: 54 bæredygtig transport 35 trafiksikkerhed 43 transportøkonomi 35 trafikmodeller 21 trafikledelse og trafikinformatik 9 miljø og teknologi 42 jernbaner 48 kollektiv trafik 6 kapacitet af veje 35 godstransport 56 byplanlægning og trafik 33 prioritering og beslutningsproces 26 bæredygtig transport i praksis 44 trafik og miljø i byer 54 trafikantadfærd 20 støj og luftforurening 6 deltagelse i internationaler projekter Med en besvarelsesprocent på 33% og under forudsætning af at besvarelserne er repræsentative for alle deltagerne skal ovennævnte tal ganges med tre for at få en vurdering af, hvor mange der i kortere eller længere tid har fulgt den enkelte session. 5

6 I Tabellen herunder er vist en krydstabel mellem session og deltagernes arbejdsplads. % bæredygtig transport trafiksikkerhed transportøkonomi trafikmodeller trafikledelse og trafikinformatik miljø og teknologi jernbaner Kollektiv trafik kapacitet af veje godstransport byplanlægning og trafik prioritering og beslutningsproces bæredygtig transport i praksis trafik og miljø i byer trafikantadfærd støj og luftforurening deltagelse i internationaler projekter I alt Forsker universitet mv Forsker sektorinstitution Konsulent rådg. firma Embedsmand stat Embedsmand amt Embedsmand komm Interesseorganisation Ph.D. studerende Studerende I alt Konferencen var organiseret i 8 parallelle linier. Det betød, at deltagerne ville kunne opleve, at der var flere foredrag på samme tid, som de pågældende kunne ønske at følge. Respondenterne oplyser, at dette er sket 13 (12) mange gange 82 (58) nogle gange 47 (32) få gange 6 (3) aldrig Fordelingen svarer nogenlunde til sidste års fordeling. Det er sikkert ikke muligt at tilrettelægge konferencen således, at kun få oplever denne konflikt. Det er dog tilfredsstillende, at forholdsvis få af respondenterne oplyser, at de har oplevet denne konflikt mange gange. Konferencens faglige niveau skulle være sikret gennem programkomitéens faglige bedømmelse af de indsendte abstrakts. Det kan imidlertid være vanskeligt på en gang at tilfredsstille såvel forskerens teoretisk faglige forventninger som praktikerens forhåbninger om umiddelbart anvendelige resultater. Respondenterne blev bedt om at vurdere det faglige niveau for de sessioner, som de primært havde fulgt. Resultatet er vist i tabellen herunder - dels som absolutte tal, dels som en procentfordeling for alle sessioner med mere end 10 respondenter. Som det ses i tabellen næste side har de 151 respondenter i alt givet 310 vurderinger af det faglige niveau - altså i gennemsnit to pr. respondent. 6

7 Antal 3URFHQW For højt Passende For lavt Svingende I alt )RUK MW 3DVVHQH )RUODYW 6YLQJHQH Bæredygtig transport Trafiksikkerhed Transportøkonomi Trafikmodeller Trafikledelse og trafikinformatik Miljø og teknologi Jernbaner Kollektiv trafik Kapacitet af veje odstransport Byplanlægning og trafik Prioritering og beslutningsproces Bæredygtig transport i praksis Trafik og miljø i byer Trafikantadfærd Støj og luftforurening Deltagelse i internationale. projekter I alt Ses der på konferencen som helhed er 68% af alle vurderinger i kategorien "Passende", 5% i "for højt", 7% i "for lavt" og 19% i "svingende". Ses der på de enkelte sessioner skiller sessionerne Trafiksikkerhed, Trafikmodeller og Trafik og Miljø i Byer sig ud. I Trafiksikkerhed vurderer 42% at indlæggenes faglige niveau var svingende, i session Trafikmodeller vurderer 26% at niveauet var for højt og i session Trafik og Miljø i Byer vurderer 21%, at niveauet var for lavt, men selv i disse "skæve" sessioner vurderer mindst halvdelen af respondenterne, at det faglige niveau er passende. Tabellen herunder viser sammenhængen mellem respondenternes arbejdsplads og deres vurdering af det faglige niveau. Der synes ikke at være de store forskelle. Antal 3URFHQW Vurderede niveauet For højt Passende For lavt Svingende I alt )RUK MW 3DVVHQH )RUODYW 6YLQJHQH Forsker universitet mv Forsker sektorinstitution Konsulent rådg. firma Embedsmand stat Embedsmand amt Embedsmand komm Interesseorganisation Privat transportfirma Eget firma Politiker Journalist Ph.D. studerende Studerende Andet I alt

8 Sammenfattende kan det konkluderes, at langt de fleste oplever det faglige niveau som passende, både når man ser på konferencen som helhed, og når man ser på de enkelte sessioner..rqihuhqfhqvdiylnolqj Tilrettelæggelsen af Trafikdagene er baseret på, at programkomitéen ikke blot er aktiv ved planlægningen af konferencen, men også medvirker som mødeledere for de enkelte linier. Det giver programkomitéen et førstehåndskendskab til fagligt niveau, programmets afvikling osv., ligesom det giver dem mulighed for aktivt at præge konferencen. Deltagerne oplevede mødeledernes funktion således: Antal 3URFHQW od Tilfreds Acceptabel Ringe I alt *R 7LOIUHV $FFHSWDEHO 5LQJH Bæredygtig transport Trafiksikkerhed Transportøkonomi Trafikmodeller Trafikledelse og trafikinformatik Miljø og teknologi Jernbaner Kollektiv trafik Kapacitet af veje odstransport Byplanlægning og trafik Prioritering og beslutningsproces Bæredygtig transport i praksis Trafik og miljø i byer Trafikantadfærd Støj og luftforurening Deltagelse i int. projekter I alt Der er givet i alt 289 vurderinger af mødeledernes funktion. 88% vurderede funktionen som god/tilfredsstillende, 9% som acceptabel og kun 3% som ringe. Ses på de enkelte sessioner skiller kun session trafiksikkerhed sig ud med 42% i gruppen acceptabel og 17% i gruppen ringe. Ved deadline for konferencerapporterne var der indsendt 92 papers ud af 132 mulige. De 92 papers er trykt i to konferencerapporter - i alt 885 sider. Der vil er efterfølgende udsendt yderligere 28 papers i et supplementsbind på 320 sider. Det betyder, at i alt 120 ud af 132 indlæg er dokumenteret i et paper. Et tilfredsstillende resultat. Respondenterne mener om nytteværdien af konferencerapporterne: 49 (51) stor nytte 79 (46) nogen nytte 16 (7) lille nytte 0 (1) ingen nytte 8

9 For langt de fleste er konferencerapporterne således nyttige, og for den mere videnskabelige del af Trafikdagene er konferencerapporterne nødvendige. I forhold til sidste år kan der spores en vigende tendens. Det kan hænge sammen med, at papers nu også findes dels på nettet, dels på en CDROM. Respondenterne siger om brugen af Trafikdagenes hjemmeside på Internettet: 70 ja 81 nej Respondenterne siger om brugen af papers lagt ud på hjemmesiden: 43 ja 108 nej Respondenterne har i følgende omfang modtaget Trafikdagenes CD-rom. 101 ja 49 nej Om brugen af Cd-rom'en svarer de respondenter, der har modtaget den 53 jeg har ikke brugt Cd-rom'en 27 jeg har haft den i en PC en enkelt eller to gange for at se, hvad den indeholdt 15 jeg har brugt Cd-rom'en i en konkret faglig sammenhæng I tabellen herunder er brugen af Internet/CDROM krydset med arbejdsplads. Det ses, at brugen af hjemmesiden er mest udbredt på universiteterne og hos konsulenterne og mindst udbredt hos kommunerne. Antal respondenter Procent som har brugt Hjemmesiden på Internettet Procent som har brugt Papers på hjemmesiden Procent som har modtaget Cd-rom'en Forsker universitet mv Forsker sektorinstitution Konsulent rådg. firma Embedsmand stat Embedsmand amt Embedsmand komm Interesseorganisation 4 Privat transportfirma 2 Journalist 1 Ph.D. studerende Studerende Andet 2 I alt

10 Respondenternes holdning til også næste år at arrangere en lille udstilling: 82 ja 7 nej 43 ved ikke Respondenternes holdning til næste år at supplere sessionerne med workshops: 50 ja, god ide 23 nej, ikke en god ide 54 ved ikke Til slut blev respondenterne spurgt om de tidligere havde deltaget i Trafikdagene: 97 (66) Ja 54 (38) Nej Endelig var der mulighed for selvformulerede kommentarer på spørgeskemaet omkring ris/ros og forslag til ændringer ved fremtidige Trafikdage - herunder gerne forslag til nye temaer. 66 ud af de 151 respondenter havde kommentarer. Kommentarerne er medtaget i bilag 1. 10

11 %LODJNRPPHQWDWHUWLOHYDOXHULQJVVNHPDIUD7UDILNDJH OHWWHUHUHLJHUHWLHWNRPPHQWDUHURPQDYQJLYQHHQNHOWSHUVRQHUHUIMHUQHW Et fagligt spændende og hyggeligt arrangement. Nogle indlæg (især ph.d.e re) havde svært ved at formidle/forklare teoretiske/matematiske resultater (forklar dem, at de skal formidle resultater). Lidt lam diskussion, anvend muligvis en opponent. En af mødelederne i Trafiksikkerhedsessionen havde en uacceptabel adfærd overfor en PhDstuderende. Vi bør finde nogle metoder til at stramme op på fagligt indhold og relevans samt på selve formidlingen. Desuden foreslår jeg færre emner/linier foreksempel 6 Om lejlighed gives vil jeg gerne uddybe ovenstående. Ris: Var foredragsholder tirsdag formiddag i auditorium C. Jeg synes ikke, det var helt acceptabelt, at overheadprojekteren ikke rigtig kunne indstilles til en hel A4 side på det hvide lærred. Ingen af foredragsholderne formåede dette. Selv havde jeg højre arm i bind og eksperimenterede ikke, men dette burde vel også være klaret af arrangørerne på forhånd. Ros: godt med danskvand ved auditoriet, hjernen kræver væske, så det var et godt initiativ. Håber at deltage igen næste år. Har ikke fået brugt Cd-rom'en da jeg først for nylig har fået Cd-rom på min arbejdsplads PC ideen er oplagt og god. Bedste program hidtil. Vil hellere følge oplæg i andre spændende linier end deltage i workshops. Stort ønske: vil det ikke være muligt at udsende en mere detaljeret synopsis for de enkelte oplæg forud for trafikdagene, så man som deltager bedre kan orientere sig blandt de mange spændende oplæg. Der er nogle indlæg som er for dårlige både fagligt og præsentationsmæssigt. Workshops er en god ide for sessioner med folk som er på ensartet niveau. Det er en rigtig, rigtig god ide med et særtog til København. Der var for lidt personale og for lidt plads på Rock Nielsen mandag aften. Det er nødvendigt med bedre marketing af rapport salget, det var ikke til at finde. Stil større krav til foredragsholdernes forberedelse/præsentation. Ofte venstrehåndspræget ellers et virkelig godt og uundværligt arrangement. Session 13: Svingende kvalitet. Dagen var præget af mange ph.d. studerende som enten endnu ikke havde den fornødne indsigt i sit fagområde til at bibringe tilhøreren ny viden eller indsigt, eller havde et for lavt kvalitetsniveau i sit studie eller havde fordybet sig i ligegyldige model detaljer, ligninger eller lignende så tilhørerne tabte tråden undervejs. Måske kan dette afhjælpes i at hver foredragsholder får tildelt en tjeckliste på foredragets mål/midler, årsag/virkning, konklusion og perspektivering. Der bør kræves en minimums skrift størrelse for overheads i større auditorier f.eks. skriftstørrelse 16-bold. I øvrigt et vellykket seminar. Ses næste år. Bra idé att ha en opponent på vaje paper! Detta gav mer djupliggande konstruktiv kritik ak den vanliga formen, där kommer spridda hugskatt. Jeg synes, at man skal gøre mere for at gennemtænke placeringen af streams på de 2 dage. I år har man placeret alle de matematiske/økonomiske indlæg på samme dag 1. dag. Da der er en stor gruppe deltagere, der næsten udelukkende går efter disse, havde de mange dobbeltplaceringer denne dag og få 11

12 interessante på 2. dag. Jeg synes også at rapportudstillingen skal være bedre, i stedet for demonstrationer. Der skal være ordentlig vejvisning. Vejdirektoratet havde fået deres eget rum, men der var flere rapporter der. Resten var derimod forvist til sidegangen, hvor man ikke opdagede dem. ärna fler norrmän och svenskar. Trevligt med tygkasse. Bättre vantilation i lokalerna önskas. No smoking please. Stort ønske om, at alle indlæg varer tiden ud. I trafikmodeller den sluttede IS indlægget en halv time før lukketid kl De tidsmæssige muligheder for at skifte session inde i en tidsblok er dårlige og giver gener i starten af flere indlæg. Forslag: lav lidt større deltidsskemaer og kortere gangafstand, eller samling og ens indlæg i tidsblokken. Workshops giver mulighed for mere fordybelse. De forholdsvist korte indlæg giver kun overblik over hvad man kan rekvirere mere materiale om! Ikke nok tid til den faglige meningsudveksling. Var det muligt at få konferencens telefonnummer oplyst før man tager hjemmefra, så man kan give det til dem derhjemme? Det ville være en fordel at have tilgang til foredragsholderens abstrakts før afholdelsen af trafikdagene for derigennem at kunne danne bedre indblik i, hvad indholdet af foredragene er. Vi ses næste år. Forslag. Deltagerne sorteres efter arbejdssted. limrende arrangement. odt nach-spiel Ros til AAU s tilrettelæggelse. ode lokaler, god mad og god stemning. Ris: nach-spielet havde en forfærdelig start med underbemanding af bar o.lign. ellers var der god musik o.s.v. Der har under de sessioner jeg har deltaget i været for få teoretiske, begrebslige og metodiske oplæg/diskussioner. Programmet (ud fra titlerne) synes at være præget af overvægt af praktiske afrapporteringer. En større balance mellem praktiske og teoretiske indlæg ville være fint. Noen av de danske foreleserene var vanskelig at forstå. enindfør en mærkning af de enkelte indlæg efter kategorierne: teoretisk diskussion/metode diskussion/afrapportering af konkrete resultater(teori/praksis) /præsentation af nye data. Udbyg temaet Bd. Transport i praksis? med konkrete projekter/redskaber der er afprøvet. Mere fokus på overordnet transportplanlægning eksemplificeret med erfaringer fra stat, amter og større kommuner. Opfølgning på trafik 2005 eller på evt. revision Samordning af transportformer/transportsektorplaner. Man kunne overveje at udvide konferencen til 3 dage, så man ikke går glip af for mange indlæg. Indledningssektionen w var noget banal (auditorium B), mens den anden vel kun har interesse for trafiksikkerhedsforskere? OHérne bør gås efter, for at undgå blåt/gult skær. Bare en justering inden trafikdagene. Frokosten var igen i år meget flot. Tillykke med endnu et vellykket arrangement. Trafikdagene har nu definitivt slået sig fast som mødestedet for hele sektoren. En enkelt advarsel: Pas på arrangementet ikke bliver større. Sorter i stedet lidt kraftigere for at sikre/højne kvalitetsniveauet. 12

13 Selvom der er god/ok tid til spørgsmål, ville workshops fokuseret på debat om et aktuelt emne (fx Femer Bælt udredning) være et plus i form af, at man kan diskutere ud af den organisatoriske ramme, man til dagligt optræder i. Nogle af indlæggene var på et for højt teoretisk niveau til at vække interessen for uddybning af emnet, specielt på luftemissionsområdet. enerelt er trafikdags initiativet en god ting, der giver et stort udbytte, der kan bruges i hverdagens arbejde. Mødelederne er generelt for dårlige til at præsentere indlægsholdere, men også til at få spørgestilleren til at præsentere sig. Det bør forbedres. Workshops er en god ide både i tværfaglige og homogene miljøer. Et højt fagligt niveau er nødvendigt i forhold til workshops. Jeg synes der er en svingende kvalitet i oplæggene, og de pædagogiske/formidlingsmæssige evner lader meget tilbage at ønske hos en række af oplægsholderne. Programkomiteen bør derfor være mere selektive ved udvælgelse af oplægsholdere og ikke kun se på oplæggets indhold, men også om oplægsholderen formår at give konklusioner/resultater mv. af undersøgelser/overvejelser klar for deltagerne. Nyt tema: inddragelse af medarbejdersiden betydning for personalepolitikken arbejdsmiljøet ikke kun fokus på de nuværende hardware og produktionsområder. Det er fint med noget transportadfærd, men aktuelt mener jeg, det har bevæget sig for snævert på det teoretiske plan, der har manglet noget omkring fremlæggelse af case studier. Overskrifterne er ofte ikke dækkende for indholdet. Et par gange har jeg oplevet halve indlæg, altså at indlægsholderen ikke er nået til det interessante ved projektet. Begge dele er lidt frustrerende. odt arrangement. od tid til præsentationer. od længde på pauser. Alt for mange mennesker kom for sent til foredragene, hvilket var meget generende. Behov for mere erfaringsudveksling det kunne en workshop benyttes til. Der er for mange foreløbige resultater. For mange ph.d.er. Det kan godt være en god ide med mange meget korte indlæg, og at alt har karakter af et supermarked. Men sessionerne bliver særdeles overfladiske. Et anvendt mikroøkonomisk perspektiv (emneområde). Bedre kobling mellem teori og praksis. Anskueliggøre hvad praktikerne kan bruge teoretikerne til og omvendt. odsdelen var generelt præget af gode indlæg. Jeg finder ideen med opponenten i Trafikadfærd helt ødelæggende for alle andre end foredragsholderen og opponenten og det lægger op til en diskussion på et akademisk niveau, der efter min opfattelse ødelægger alle andres samspil med indlæggene. Trafikdagene er efter min mening IKKE et sted, hvor forskellige arbejder prøves af på et højt fagligt niveau. Tilhørerne (i hvert fald jeg) blev simpelthen her koblet af. I mange tilfælde var det faglige niveau ok, men formidlingen ganske dårlig. Mangler ofte modtager orientering. Vi har brug for mere tid til uddybning og diskussion. Tre forelæsninger uden pause er for meget. Det er svært at bevare koncentrationen. Mere styr på det tekniske udstyr (lysbilleder m.v.). Jeg savnede lys-pegepind (min egen fejl). 13

14 Fyr jeres WEB-master: Jeg forsøgte at tilmelde mig på hjemmesiden, men fik den tilbage i hovedet med ugyldig modtager. Forsøgte at maile til WEB-master om dette, men fik intet svar. Elendige amatør. Ellers en fin konference som altid. Men 8 parallelle linier er ca. 2 for mange. Det er alt for mange gange man er tvunget til umulige valg. 6 er et meget bedre antal. Overskrifterne er ikke altid dækkende. Fjern 30 de fagligt tynde indlæg. Kan hver linie afsluttes med en workshop? Arrangementet bliver bedre og bedre. Der bliver bygget mere ovenpå hinandens forskning. Workshop konceptet med plads til mere diskussion bør bruges mere. I forhold til workshops bør der være større mulighed for diskussion. Når I nu sponsorerer fine tasker osv., kunne I så ikke også give hver deltager en blok og en kuglepen? Hvis man lige har glemt papir selv, er det rart at få noget, når man kommer. Sørg for, at alt teknisk udstyr (dias, overhead, mikrofoner mv.) virker INDEN foredragene går i gang, så der ikke spildes tid og energi på at stille skarpt, justere lyd ect., mens tilhørerne venter. Workshops er kun en god ide, hvis der ikke er nye faglige diskussionsmuligheder til at udfylde de 8 linier. Trafiksikkerhed: Efter et af indlæggene kom mødelederen med for grov kritik af indlægget. Tiden mellem de enkelte indlæg bør overholdes så muligheden for at pendle kan benyttes med fuldt udbytte. De forskningsmæssige indlæg var for teoretiske, dvs. manglede opsamling og konkret mål anvendelse. Vi skal stille skrappere krav til indlæggenes kvalitet. Kunne godt savne en øget grad af resultater af forskning og undersøgelser. ode lokaler og teknik. Ingen irriterende kan ikke høre og se problemer. od forplejning. Fin mad til frokost, stor ros til kantinen. Forslag: Bedre at opdele deltageroversigt i stat, amt og kommune. Så tror jeg det bliver lettere at bruge dem efterfølgende. Tak for i år. Ikke flere sessioner, gerne færre, så der bliver mulighed for at høre flere indlæg. Eventuelt 3 dage i stedet for 2 eller evt. færre sessioner. Workshop: od ide med nye initiativer og denne ide er god. Forstærk gerne muligheden for at gå på tværs. Nogle linier virker straks fra starten meget workshop-agtige (f.eks. session 15). Alment: od bredde i foredrag og gennemgående høj kvalitet. Forbilledlig dokumentation og afvikling af dagene. 14

15 Evalueringsskema for "Trafikdage på Aalborg Universitet - '98" Kære konferencedeltager! Vær med til at gøre Trafikdagene bedre. Udfyld skemaet og aflever det til mødelederen, til konferencesekretariatet eller i kassen placeret i forhallen til Fibigerstræde 16, før du forlader konferencen. På forhånd tak. Anette Pittelkow og Harry Lahrmann 1. Konferencen havde 17 sessioner. Hvilke har du deltaget i? Svingende (uddyb gerne under bemærkninger) 1 Bæredygtig transport 2 Trafiksikkerhed 3 Transportøkonomi 4 Trafikmodeller 5 Trafikledelse og trafikinformatik 6 Miljø og teknologi 7 Jernbaner 8 Kollektiv trafik 9 Kapacitet af veje 10 odstransport 11 Byplanlægning og trafik 12 Prioritering og beslutningsproces 13 Bæredygtig transport i praksis 14 Trafik og miljø i byer 15 Trafikkantadfærd 16 Støj og luftforurening 17 Deltagelse i internationale projekter 2. I hvilket omfang har der været foredrag på samme tid, som du har haft ønsker om at følge? Mange gange Nogle gange Få gange Aldrig For den eller de sessioner (højest 3), som du primært har deltaget i, vil vi gerne have din vurdering af sessionens faglige indhold og mødeledernes håndtering af sessionen. Anfør sessionens nr. og giv din vurdering 3.A Session nr.: Vurdering af sessionens faglige niveau? For højt/for teoretisk Passende For lavt 3.B Session nr: Vurdering af mødeledernes håndtering af sessionen? od Tilfredsstillende Acceptabel Ringe (uddyb gerne under bemærkninger) 4.A Session nr.: Vurdering af sessionens faglige niveau? For højt/for teoretisk Passende For lavt Svingende (uddyb gerne under bemærkninger) 4.B Session nr: Vurdering af mødeledernes håndtering af sessionen? od Tilfredsstillende Acceptabel Ringe (uddyb gerne under bemærkninger) 5.A Session nr.: Vurdering af sessionens faglige niveau? For højt/for teoretisk Passende For lavt Svingende (uddyb gerne under bemærkninger) 15 5.B Session nr: Vurdering af mødeledernes håndtering af sessionen? od Tilfredsstillende Acceptabel Ringe (uddyb gerne under bemærkninger) 6. Hvilken nytte har du haft/vil du få af konferencerapporten? Stor nytte Nogen nytte Lille nytte Ingen nytte 7. Trafikdagene har egen hjemmeside på Internettet. Har du kigget på denne hjemmeside? Ja Nej 8. Alle papers fra trafikdagene er tilgængelige på hjemmesiden i fuldtekstformat og i søgbar form. Har du brugt denne facilitet? Ja Nej 9. Sammen med Call for Papers til dette års trafikdage udsendte vi

16 en CDROM med alle papers fra trafikdagene siden Har du fået denne CDROM? Ja Nej (gå til spørgsmål 14) 10. Hvis ja, hvordan har du brugt den? Jeg har ikke brugt den Jeg har haft den i en PC en enkelt eller to gange for at se, hvad den indeholdt Jeg har brugt CDROM'en i en konkret faglig sammenhæng 11. Vi har i år - som noget nyt - haft en lille udstilling. Er det en god idé, som vi skal fortsætte med? Ja Nej 12. Nogle år har vi suppleret sessionerne med en workshop, og programkommiteen har diskuteret, om det er en form vi burde satse mere på, i stedet for f.eks. en af de 8 linier. Hvad mener du? (uddyb gerne under kommentarer) 13. Hvad er dit arbejde? Forsker/udvikler på universitet/ højere læreanstalt Forsker/udvikler på sektorforskningsinstitution Konsulent i rådgivende firma Embedsmand - stat Embedsmand - amt Embedsmand - kommune Interesseorganisation Privat transportfirma Eget firma Politiker Journalist PhD-studerende Studerende Arbejdsløs Pensionist Andet: 14. Hvilket land kommer du fra? Danmark Sverige Norge Finland Europa iøvrigt 15. Har du tidligere deltaget i Trafikdage på Aalborg Universitet? Ja Nej 16. Hvorledes deltager du i "Trafikdage på Aalborg Universitet" Mødeleder/ programkomitémedlem Foredragsholder Ordinær deltager Andet 17. "Trafikdage på Aalborg Universitet" er annonceret på forskellig måde. Hvilke af nedenstående medier har du bemærket. Sæt gerne flere krydser Personlig direct mail Direct mail til mit firma Trafikdagenes hjemmeside på Internettet Annonce i Dansk Vejtidsskrift Annonce i Samferdsel Andet: Ja, god idé Nej, ingen god idé 16

17 Ris/ros og forslag til ændringer ved fremtidige Trafikdage - herunder gerne forslag til nye temaer:

Trafikdage på Aalborg Universitet 1999

Trafikdage på Aalborg Universitet 1999 Trafikdage på Aalborg Universitet 1999 Evaluering af Trafikdage 99 - en spørgeskemaundersøgelse Transportrådet og Trafikforskningsgruppen Oktober 1999 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse 2 Forord

Læs mere

Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 Evaluering af Trafikdage 2000 - en spørgeskemaundersøgelse Transportrådet og Trafikforskningsgruppen November 2000 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Call for Papers www.trafikdage.dk 23.-24. august 2010 Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Call for Papers Trafikdage 2014

Call for Papers Trafikdage 2014 ny viden og netværk Call for Papers Trafikdage 2014 25.-26. august 2014 Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet indbyder

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere

Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere Dato: 05-01-2016 Arr.nr.: 316867 Fordeling af score: Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal besvarelser Antal deltagere Svarandel Gns. score

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 01.02.2013 Til: 30.05.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været?

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været? Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering Hvordan har informationen om arrangementet været? god meget god Hvordan var din oplevelse af lokaler og faciliteter? Utilfreds tilfreds meget tilfreds

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Personligt udviklingsforløb (PUF) 2013

Personligt udviklingsforløb (PUF) 2013 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Generelt om formater 5 Forslag til

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Ind i Musikken en kort undersøgelse omkring skolens musikalske miljø og lyd generelt på Ollerup Efterskole. I forbindelse med årets selvevaluering har vi

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Økonomi, F11. Antal respondenter: 8

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Økonomi, F11. Antal respondenter: 8 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Økonomi, F11 Antal respondenter: 8 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg havde

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11 (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.) Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr.

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Evaluering af elever af besøg på Århus Universitet. Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Hvordan var besøget struktureret? o Hvad fungerede godt? 1. At vi blev ordentligt

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015 Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) - Anden? Skriv navn NN og senere NN Spørgeskemaet er besvaret 1 Spørgeskemaet er

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Evaluering, Kommunal topledelse, F15

Evaluering, Kommunal topledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Modulet - Organisationspsykologi, F13. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Modulet - Organisationspsykologi, F13. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Modulet - Organisationspsykologi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Personligt lederskab og coaching, F14

Personligt lederskab og coaching, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn 1 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet 2012. Rapport med data. KAAG okt 2012 Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn Redegørelse for evalueringen Der er indsamlet

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato 6 råd om Effektiv Opgaveproces Dias 1 Enhedens navn Sted og dato Store opgaver er spændende! Fordybelse koncentreret forløb uden noget ved siden af Bliver klogere på faget og processen Faglig udfordring

Læs mere

MPA, 1. sem. E15/Økonomi : Distributionsmail sendt til 10 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 1. sem. E15/Økonomi : Distributionsmail sendt til 10 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var kurset fagligt interessant? Et kursus jeg havde meget store forventninger til og som blev indfriet Set som helhed,

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere