Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 03-maj-2001 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Hanne Staff, Niels Boe Lauridsen, Orla Hansen, Poul Weber, Rita Pedersen. Arne Ebsen deltog under behandlingen af pkt. 107.

2 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Sydfyns Erhvervsråd Til efterretning - Det skæve Danmark Til behandling - for åbne døre Kurser - Kommuneforeningen Egebjerg Kommunes årsberetning og regnskab Regelsanering - Lønsumsstyring Regelsanering - Ansættelses/afskedigelsesprocedure og -kompetence Regelsanering - Indkøbsregler Ledelsespolitik i Egebjerg Kommune Handleplan Politisk struktur pr Vedr. bussagen mellem Dk-Espe og Egebjerg Ungdomsskole Egebjerg Erhvervscenter Driftsbudget 2001/ Driftsbudget 2001/ Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af afløb fra Scan - Hide til V. Åby Ansøgning om bevilling Klokakering Strandhuse / Fjællebroen Skovfald 8, stk. 3 fritagelse på (7) skovejendomme Information til pressen

3 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 85 Til efterretning - for åbne døre 98. Til efterretning - Sydfyns Erhvervsråd J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sydfyns Erhvervsråd fremsender referat af møde i Erhvervsrådet den 04. april (Bilag ligger i sagen.) Til efterretning. 99. Til efterretning - Det skæve Danmark J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Det Skæve Danmark fremsender referat fra Landsudvalgets møde i Tjele den (Bilag ligger i sagen.) Til efterretning.

4 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 86 Til behandling - for åbne døre 100. Kurser - Kommuneforeningen J.nr.:.I00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt afholder orienterings- og debatmøde om overenskomstfornyelsen pr. 01. april 2002 den 30. maj 2001 kl på Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg. KL afholder alle udgifter i forbindelse med mødet../. Indbydelse vedlagt. Ingen deltagelse Egebjerg Kommunes årsberetning og regnskab 2000 J.nr.: Sagsid.: Initialer: Åben sag Fra Økonomiafdelingen foreligger årsberetning og regnskab for 2000 med tilhørende regnskabsbeskrivelser samt anlægsregnskaber. Det skattefinansierede resultat viser et overskud på 0,1 mio kr. efter afdrag på lån samt optagne lån. Resultatet indeholder overførselsudgifter for 1999 på 3,7 mio. kr. og der er tilsvarende overført udgifter til 2001 på 5,5 mio. kr. Resultatet på forsyningsvirksomhederne er vist i en resultatopgørelse for hver forsyning. Resultatet af den samlede forsyning udviser et underskud på 1,9 mio. kr. før afdrag på lån samt optagne lån. I nøgletal er vist udviklingen på forskellige områder fra 1999 til De samlede restancer viser en stigning på 1,4 mio. kr. fra 1999 til Kommunens kassebeholdning ultimo 2000 er på 8,1 mio.kr../. Årsregnskab vedlagt.

5 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 87 Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse Regelsanering - Lønsumsstyring J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Kommunalbestyrelsen har besluttet, at lønsumsstyring skal gennemføres i sammenhæng med indførelse af kontraktstyring. Løn- og personaleafdelingen arbejder på et udkast til model for lønsumsstyring. Forud for inddragelse af andre interessenter i udviklingen af lønmodellen får Økonomiudvalget hermed mulighed for at udmelde overordnede principper for indførelse af lønsumsstyring. Det indstilles, at Økonomiudvalget efter principdiskussion anmoder Direktionen om at udarbejde et forslag til lønsumsstyring, der drøftes i Ledergruppen og Hovedudvalget inden endelig vedtagelse i Økonomiudvalget.../. Direktionens arbejdsnotat vedlagt. Kim Christoffersen og Knud Rasmussen deltager i mødet. Økonomiudvalgets beslutning den På baggrund af drøftelserne udarbejder administrationen et 2. udkast, der udsendes til fagudvalgene med henblik på udtalelse til Økonomiudvalget inden udgangen af maj måned Punktet dagsordensættes på Økonomiudvalgets møde den /. Lønsumsstyring 2. udkast til principper. Sendes til høring i fagudvalgene.

6 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side Regelsanering - Ansættelses/afskedigelsesprocedure og -kompetence J.nr.: P21. Sagsid.: Initialer: Åben sag De gældende bestemmelser (ligger i sagen) er meget omfattende og passer ikke ind i kommunens kontrakt strategi. Vedlagt følger et forslag til revideret procedure og kompetence. Det anbefales, at Økonomiudvalget sender forslaget i høring i Hovedudvalget og i Ledergruppen. Ændringerne vedrører i sær følgende: 1. Et ny afsnit om kommunaldirektør og vicekommunaldirektør. Procedure og kompetence følger den beslutning, der blev truffet i forbindelse med ansættelsen af den ny vicekommunaldirektør. 2. Medlemmerne af kommunens ledergruppe i øvrigt (30 ledere på rådhus og på institutioner) foreslås ansat af Økonomiudvalget gennem nedsættelse af rådgivende ansættelsesudvalg. Det foreslås, at fagudvalgene repræsenteres gennem formanden i modsætning til i dag, hvor hele udvalget kan vælge at være repræsenteret. 3. Alle øvrige medarbejdere incl. mellemledere på institutioner foreslås ansat af den lokale leder, som i forvejen er kontrakt ansvarlig. Afskedigelseskompetencen foreslås også placeret lokalt, såfremt evt. omkostninger kan holdes inden for eget budget. Det bemærkes, at der er udarbejdet detaljerede retningslinier for, hvorledes afskedigelser kan finde sted, således at vi sikres imod procedurefejl../. Vedlagt: Procedure/kompetence Ansættelse/afskedigelse af bilag bilag Økonomiudvalgets beslutning den Fremsendes til Hovedudvalget og Ledergruppen med anbefaling. Udtalelser skal være fremsat til Økonomiudvalget inden udgangen af april måned. HOVEDmedudvalgs beslutning den Forslaget kan anbefales med enkelte ændringer: Det er ikke obligatorisk at indhente straffeattest altid det beror på et skøn i hvert enkelt tilfælde. Indhentes straffeattester, er der klare regler for, hvordan det skal ske. Der vil blive indføjet retningslinier for ansættelse af vikarer, ligesom det vil blive angivet, at tillidsrepræsentanten skal inddrages i forbindelse med bl.a. lønfastsættelse ved nyansættelser. Når der er indført kontrakter, vil det blive tydeliggjort, at ledelsens overvejelser om genbesættelse af ledigblivende stillinger sker under hensyntagen til kontraktens vilkår. I øvrigt er det en selvfølge, at medarbejderne inddrages i sådanne overvejelser, men at afgørelsen træffes af ledelsen. Der var enighed om at finde en formulering, der giver adgang til delegation af kompetencen til at ansætte (fx på hjemmeplejeområdet).

7 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 89 Ledergruppens beslutning april 2001: Anbefaler forslaget. Rådhusets MED-udvalgs beslutning den Sidste afsnit på side 1 redigeres på en sådan måde at det fremgår at straffeattest kan anvendes. Andet afsnit efter stillingsopslaget ændres til : Rekruttering af vikarer/ midlertidige stillinger kan ske gennem arbejdsformidlingen eller andre måder som er hensigtsmæssig for institutionen, med mindre andet fremgår af overenskomster eller aftaler. Der skal tilføjes et afsnit om lønfastsættelse med medvirken af tillidsmand og organisationer. Kim vil tilrette og videresende til Økonomiudvalget. Med disse bemærkninger er forslaget godkendt. Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Forslaget tilrettes i overensstemmelse med Hovedudvalgets beslutning den Regelsanering - Indkøbsregler J.nr.: P22 Sagsid.: Initialer: Åben sag Direktionen har som del af den iværksatte regelsanering udarbejdet udkast til ajourførte indkøbsregler. I udkaster er indkøb adskilt fra gældende retningslinier for underhåndsbud og licitation i forbindelse med anlæg og større bygningsmoderniseringer. Udkastet fastholder nugældende politik i forhold til lokale leverandører. Indstilling: Det indstilles, at forslaget fremsendes med anbefaling til kommunalbestyrelsen../. Vedlagt: - Udkast til indkøbsregler - Gældende vejledende regler godkendt af kombest. den Præciseret udkast indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

8 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side Ledelsespolitik i Egebjerg Kommune J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag I handleplan 2000 blev der efterlyst en ledelsespolitik i kommunen. Den nye ledergruppe bestående af direktion, rådhuschefer og institutionsledere har på et lederseminar den 07. og 08. februar udarbejdet et forslag, der anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget og udsendelse til høring i Hovedudvalget. Ledelsespolitikken vil understøtte den nye struktur og den vil bl.a. blive anvendt i forbindelse med ansættelse af nye ledere. Ledelsespolitikken indgår i øvrigt i de kommende drøftelser af ny politisk struktur../. Vedlagt: - Ledelsespolitikken i Egebjerg Kommune febr Økonomiudvalgets beslutning den Fremsendes til udtalelse i samarbejdsorganisationen med anbefaling. Niels Bo Lauridsen finder ikke, at dialogen brugerkommune er synlig nok i ledelsespolitikken. Ledergruppens beslutning april 2001: Ledergruppen har tidligere udarbejdet forslag til ledelsespolitik. Heraf fremgår, at punkt 2 Værdibaseret ledelse snarest skal præciseres. Økonomiudvalget har med anbefaling sendt forslaget til udtalelse i samarbejdsorganisationen. Parallelt hermed, har ledergruppen drøftet en præcisering af punktet vedr. værdibaseret ledelse og skal anbefale, at forslaget til ledelsespolitik vedtages, idet punkt 2 erstattes af følgende: 2. Værdibaseret ledelse som arbejdsgrundlag: Værdibaseret ledelse inddrager værdier til styring af adfærd i kommunen. Dermed bliver det en ledelsesform, der bevidstgør et samlet værdigrundlag for kommunen. Kommunens ledergruppe bidrager aktivt til at igangsætte og understøtte en debat blandt kommunens brugerbestyrelser og medarbejdere med henblik på at formulere kommunens overordnede værdigrundlag. Første del af punktet er en ren definition fra en lærebog ( Værdier på jobbet ). Ledergruppen finder det formålstjenligt, at en omtale af begrebet værdibaseret ledelse sker gennem en henvisning til en teoretisk, anerkendt definition. Anden del af punktet er en tilkendegivelse af, at ledergruppen aktivt vil gå ind i det videre arbejde med hensyn til, at borgere og medarbejdere drøfter kommunens værdier, således at der sættes kød på begrebet.

9 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 91 Såfremt Økonomiudvalget sender forslag til ledelsespolitik til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen, skal ledergruppen foreslå følgende procedure til det videre arbejde: Efter en politisk vedtagelse af ledelsespolitikken, kan Kommunalbestyrelsen anmode brugerbestyrelserne, ledergruppen og samarbejdsorganisationen om efter centrale og decentrale drøftelser at fremsende forslag til værdier for Egebjerg kommune til Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med disse værdidrøftelser kan Kommunalbestyrelsen anmode om, at alle forslag i det praktiske arbejde vil være egnet til at understøtte det overordnede hensyn om borgeren i centrum. Målet med værdibaseret ledelse er, at vore handlinger styres af hensynet til kommunens overordnede værdier dér, hvor lovgivningen giver mulighed herfor. Kommunens idégrundlag mulighedernes kommune er et eksempel på en sådan værdi, som meget gerne skulle påvirke vore handlinger i hverdagen. Midlerne, der skal til for at anvende værdibaseret ledelse, er, at kommunen beslutter fælles værdier, som skal sige noget særligt om netop Egebjerg kommunes adfærd over for borgerne og vort samarbejde internt. Den øgede decentralisering, som den ny struktur er udtryk for herunder kvalitetsstyring gennem kontrakter - understøtter anvendelsen af fælles værdier. Resultatet af værdibaseret ledelse er bl.a. øget fleksibilitet i opgaveløsningerne og dermed øget borgertilfredshed samt større arbejdstilfredshed hos den enkelte. Samtidig bidrager vedtagelsen af fælles værdier til en større samhørighed på tværs i kommunen. Ledergruppen har videre drøftet, hvilken kreds af ledere, der forpligtes af kommunens ledelsespolitik. På denne baggrund skal ledergruppen anbefale, at alle, der i kommunen udøver ledelse, skal være forpligtet af ledelsespolitikken. Denne kreds indbefatter Økonomiudvalget når udvalget optræder udøver funktioner som arbejdsgiver/personaleleder - medlemmer af ledergruppen samt mellemledere på institutionerne, eksempelvis souschefer og viceskoleinspektører. En praktisk konsekvens af en vedtagen ledelsespolitik i kommunen vil være, at den indgår som ansættelsesvilkår for ledere, hvilket skal fremgå af stillingsopslag og af ansættelsesbrev. Det vil endvidere være naturligt, at ledelsespolitikken jævnligt drøftes i samarbejdsorganisationen, og at der arbejdes med den i kommende uddannelsesprogrammer. Endelig har ledergruppen drøftet, hvornår og hvorledes kommunens medarbejderpolitik bør revideres. Som en konsekvens af kommunens ny administrative struktur er der behov for en á ajourføring af medarbejderpolitikken. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal vedtages nogle fælles værdier for kommunen, bør disse afspejle sig i medarbejderpolitikken. Efter en eventuel vedtagelse af værdier for kommunen, bør der i regi af Hovedudvalget nedsættes en eller flere arbejdsgrupper, der drøfter en revideret medarbejderpolitik. Et sådant arbejde ville kunne igangsættes efter sommerferien, og en revideret medarbejderpolitik kunne vedtages dette år. Hermed vil den nuværende kommunalbestyrelse kunne aflevere en ny, samlet organisatorisk pakke til den kommende kommunalbestyrelse: En administrativ struktur, en ledelsespolitik, en medarbejderpoli-

10 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 92 tik og en evt. ny politisk struktur. Hermed burde der ikke være behov for, at den ny kommunalbestyrelse skulle bruge stor energi på interne, organisatoriske forhold. Hovedudvalgets beslutning den : Et enigt Hovedudvalg tilslutter sig ledelsespolitikken og opfordrer ledere og medarbejdere til at arbejde aktivt med den i hverdagen, således at den til stadighed følges op. Der foreligger endvidere udtalelser fra følgende MEDudvalg: Vester Skerninge skole med en anbefaling Driftafdelingen under Teknisk afdeling med en anbefaling Rådhuset med en opfordring fra medarbejderside til en tydeliggørelse af forholdet mellem ledere og medarbejdere. Disse udtalelser ligger på sagen. På baggrund af ovenstående skal kommunaldirektøren indstille følgende: 1. Sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling om at forslaget til ledelsespolitik godkendes at Kommunalbestyrelsen beslutter, at kommunen skal udarbejde nogle grundlæggende værdier, der skal være styrende for vores indsats over for borgerne og vores interne samarbejde at denne debat igangsættes gennem ledergruppen og Hovedudvalget inden sommerferien at Kommunalbestyrelsen efter sommerferien vedtager grundlæggende værdier for kommunen at ledelsespolitikken á ajourføres, såfremt vedtagelsen af værdier giver anledning hertil at der via Hovedudvalget igangsættes et arbejde med udarbejdelse af en medarbejderpolitik i overensstemmelse med de vedtagne værdier at en sådan medarbejderpolitik vedtages politisk i løbet af efteråret Kommunalbestyrelsen inviteres til at overvære foredrag den af erhvervspsykolog Erno Metze et foredrag, der netop vedrører værdier på jobbet/værdibaseret ledelse. Dette foredrag er et led i de fyraftensmøder, som vi har fået midler til via Finansministeriet (Service og Velfærd). Det bemærkes, at vi fra KL har modtaget en række videoer om den levende arbejdsplads, herunder en film om værdibaseret ledelse, praktiseret på et stort Københavnsk plejehjem. Der bør arrangeres en fremvisning af denne video, såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter sig for at arbejde med værdier i kommunen. Forslag til ledelsespolitik med ændring af pkt. 2 som foreslået af Ledergruppen indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Udarbejdelse af værdier for Egebjerg Kommune igangsættes gennem debat i Kommunalbestyrelsen, hvorefter Ledergruppen, Hovedudvalget og brugerbestyrelser inddrages. Niels Bo Lauridsen kan ikke godkende ledelsespolitikken.

11 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side Handleplan 2002 J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: Åben sag Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Handleplan 2000 besluttet, at kommunen skal udarbejde en årlig handleplan. Herigennem får kommunen synliggjort særligt vigtige indsatsområder, og der bliver gennem handleplandrøftelserne god mulighed for tværgående prioriteringer. Som følge af strukturarbejdet, har det ikke været muligt at udarbejde en handleplan for 2001, hvorfor der nu lægges op til en procedure for udarbejdelse af en handleplan Arbejdet med handleplanen skal koordineres med budgetarbejdet, idet der skal være sammenfald mellem det vedtagne budget og den vedtagne handleplan. Det er vigtigt, at såvel det politiske som det administrative niveau inddrages i arbejdet med handleplanen, således at alle så vidt muligt får et ejerskab til den vedtagne plan og således også kan argumentere for de vedtagne prioriteringer, som handleplanen vil være udtryk for. Kommunaldirektøren indstiller derfor følgende procedure: 1. Foreløbig drøftelse i Økonomiudvalg med beslutning om at opfordre fagudvalgene, kommunens ledergruppe samt samarbejdsorganisationen (Hovedudvalget) til at fremkomme med forslag til indsatsområder for Der bør bl.a. for at sikre betydningen heraf højst være 5 indsatsområder. 2. Fagudvalgene, ledergruppen og Hovedudvalget fremsender forslag til Økonomiudvalget inden udgangen af april måned. 3. Økonomiudvalget drøfter de indkomne forslag og fremsender eget forslag til Kommunalbestyrelsen 4. Økonomiudvalgets forslag debatteres på et temamøde i Kommunalbestyrelsen i løbet af maj måned 5. Økonomiudvalget samler op på temadrøftelserne ligeledes i maj/juni måned med henblik på, at de politiske tilkendegivelser indgår i budgetdrøftelserne 6. Hovedudvalget inddrages løbende i budgetlægningen og får dermed lejlighed til også at forholde sig til status for handleplanen 7. Handleplanen vedtages samtidig med budgettet (oktober) efter evt. revision i lyset af 1. behandling af budgettet (august). Handleplan 2000 indeholdt 5 mål. Til orientering om status kan oplyses følgende: Mål 1: Orden i kaos inden på Mål 2-området. Der blev foreslået etablering af et fællessekretariat med Svendborg og Gudme. Målet er opfyldt, idet sekretariatet er etableret, og der er ligeledes iværksat et godt samarbejde på tværs af de 9 kommuner. Filmprojektet har bidraget aktivt hertil. Mål 2: Lobbyvirksomhed og fokus på den kommunale udligning. Den kommunale udligning har været drøftet intenst på møder og i pressen. Endvidere har Det skæve Danmark haft møde med indenrigsministeren, ligesom KL har gjort udligningsordnin-

12 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 94 gen til tema for drøftelser i landet. Egebjerg kommune har spillet aktivt med, senest ved brev til KL s formand. Målet er opfyldt. Mål 3: Landdistrikterne, Handleplan gennemføres. Der gennemføres 2 borgermøder i 2000 med inddragelse af Mål 2. Resultater af borgermøderne drøftes i Økonomiudvalget med henblik på evt. revision af modellen for borgermøderne. Målet er delvis nået idet dog det 2. møde først blev gennemført i starten af Økonomiudvalget skal evaluere på modellen. Mål 4: Vedr. Børnepasning: Akutte pasningsbehov løses. Målet skulle være budgetemne og synliggøres gennem borgervendt hjemmeside. Målet er delvis nået. Målet var budgetemne (bl.a. resulterende i flere dagplejepladser), men er ikke synliggjort på hjemmesiden. Følges op. Mål 5: Vedr. Den digitale Kommune: IT-strategi udarbejdes. Første udgave af strategi skulle udarbejdes inden og bl.a. indeholde cost-benefit, til-/fravalg af programmer, hjemmearbejdspladser og alle institutioner på nettet. Målet er delvis nået. Første udgave af IT-strategi er udarbejdet og offentliggjort. Hjemmearbejdspladser er gjort til budgettema, og alle institutioner er på nettet ca IT-strategien skal følges tæt op, og emnet ligger i øvrigt inde i jobprofilen for den ny vicekommunaldirektør. I forbindelse med handleplanen, pegede den daværende direktion på bl.a. følgende yderligere mål: Ny struktur Ledelsespolitik Strategisk lønpolitik Øget personaleudvikling. Disse mål er nået. Økonomiudvalgets beslutning den Godkendt, idet Handleplan 2000 følges op. Økonomiudvalgets beslutning den Udvalget peger på følgende områder: Udvikling i erhverv og boliger idet nordlige område i relation til motorvejen IT-strategi Konsolidering af struktur. Det Sociale Udvalgs beslutning den Fraværende: Asger Bjerre Socialudvalget fremkom med følgende forslag til indsatsområder: 1. Heldagstilbud, heldagsskole og fritidstilbud til børn og unge i Egebjerg Kommune med social og/eller adfærdsvanskelige problemer. 2. Genoptræning- og vedligeholdelsestræning. 3. Demensenhed på Stenstrup Plejehjem.

13 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 95 Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff Kulturudvalget fremkom med følgende forslag til indsatsområder: 1. Helhedsindsats overfor børn og unge i Egebjerg kommune med indlæringsog/eller adfærdsmæssige problemer. 2. Kulturcenter Nord 3. Kulturlivet i Egebjerg kommune 4. Egebjerggården Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Anette Nørskov Teknik & Miljøudvalget fremsender forslag til kommunalbestyrelsen om 1. at det nuværende aktivitetsniveau på vejvedligeholdelse fastholdes og 2. der skal tages endelig stilling til om Egebjerg Kommune skal følge aftalen mellem KL og Miljøministeriet. HOVEDmedudvalgs beslutning den Hovedudvalget besluttede denne gang at fremsende samtlige de forslag, der var tilgået udvalget. Hermed har Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen et idékatalog, som de kan lade sig inspirere af. Det drejer sig om følgende forslag til indsatsområder: - Ledergruppens (støttet af pædagogerne), Rådhusets MEDudvalgs forslag: 1. Sygedagpenge (kortere behandlingstid på sygehusene, således at borgerne hurtigere kan komme tilbage på arbejdsmarkedet). Vedligeholdelse af kommunens værdier. 2. Flere arbejdspladser (det skal gøres attraktivt at etablere sig i kommunen). 3. Pasningsgaranti. 4. Konsolidering af strukturen. - Driftsafdelingens MEDudvalgs forslag: 1. Vedligeholdelse af de grønne områder med plantebeskyttelsesmidler. 2. Vedligeholdelse af veje. - MEDudvalget for Kirkeby Skole: 1. Særlig indsats for truede børn og unge. 2. De kommunale bygninger. Ledergruppens beslutning april 2001: Ledergruppen har gennem anvendelse af en model for strategisk analyse besluttet at pege på følgende mål/indsatsområder i Handleplan 2002 (uprioriteret):

14 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 96 Forankring af strukturen Den ny struktur har i løbet af kort tid indført store forandringer i kommunen. Det er vigtigt, at strukturbeslutningen nu indarbejdes på en måde og i et tempo, således at kommunen kan fremstå robust og således, at medarbejdere og ledere får ejerskab til det ny. At gøre strukturforankring til et indsatsområdet betyder også, at den kommende kommunalbestyrelse som jo ikke fuldt ud har været en del af strukturarbejdet vier strukturen stor opmærksomhed. Samtidig vil det være et vigtigt signal til kommunens ansatte om, vedtagelsen af store forandringer følges op af en passende tid til virkeliggørelse. Helhedsindsats over for børn og unge med indlærings- og/eller adfærdsmæssige problemer I de senere år har der været en betydelig vækst i behovet for specialpædagogisk bistand og andre skoletilbud til børn med indlærings- og/eller adfærdsmæssige problemer. Det har bl.a. betydet, at antallet af pladser i specialklasserækken på Stenstrup Skole er forøget betydeligt. Samtidig med at der er sket en omlægning inden for den vidtgående specialundervisning, er det relevant at vurdere, om der findes andre og bedre tilbud end de nuværende, og om disse i givet fald kan etableres i samarbejde med andre kommuner. Svage ældre Efter ledergruppens opfattelse opretholder Egebjerg kommune et højt kvalitetsniveau over for kommunens ældre. Der er således et godt fundament for at yde en ekstra indsats. Hertil kommer, at andelen af ældre fortsat er stigende. Som tilfældet er med aktiveringsområdet, foreslår ledergruppen, at der sættes fokus på ældreområdet over en længere periode (mere end ét budgetår). For 2002 foreslår ledergruppen, at indsatsen rettes mod demensområdet. Det rummelige arbejdsmarked Aktivering blev gjort til et budgetemne i Resultaterne af denne særlige indsats opnormering samt sparemål lader sig naturligvis endnu ikke opgøre. Der er imidlertid tale om et sagsområde, som er så omfattende og så komplekst, at det ikke løses i løbet af ét budgetår. Derfor bør området fortsat være indsatsområde, og der bør tilrettelægges en strategi, hvori indgår erfaringerne fra En sådan strategi vil også blive drøftet i ledergruppen. Erhvervsboom Ledergruppen frygter, at den igangværende Mål 2 indsats ikke sætter sig varige spor i kommunen/regionen. Det er bl.a. gruppens opfattelse, at vi ikke har den fornødne viden om, hvilke krav erhvervslivet har for at lokalisere sig i kommunen/regionen. Indsatsområdet tager derfor sigte på følgende helst som samarbejde i mål 2 området, men ellers i kommunen alene: Hvilke krav stilles der af erhvervslivet? Kan vi honorere dem? I modsat fald, reparerer vi på dette? Hvordan markedsføres kommunen/regionen professionelt over for potentielle erhvervsforetagender? (Indsatsområdet havde en arbejdstitel: Mulighedernes kommune en attraktiv kommune for erhverv. Efter fokus på erhverv kan man således gå videre med fokus på andre emner: Bosætning, kultur, uddannelse, miljø osv).

15 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 97 Ledergruppen bidrager naturligvis til en yderligere konkretisering og konsekvensanalyse af ovenstående forslag og af andre, der måtte blive peget på. Ligeledes fremkommer ledergruppen gerne med forslag til nødvendige omprioriteringer, såfremt økonomien i 2002-indsatsområder nødvendiggør dette. Administrationen anmodes om at sammenskrive materialet til brug for Kommunalbestyrelsens temadrøftelse den 16. maj Samtidig udtaler Økonomiudvalget anerkendelse af det store engagement i sagsforløbet Politisk struktur pr J.nr.: A10 Sagsid.: 8424 Initialer: Åben sag Borgmesteren fremlægger 2 alternativer til ændret politisk struktur. Alt. 1: 3 udvalg Økonomiudvalg Social- og miljøudvalg Børne- og kulturudvalg./. Skitse af Alt 2: 4 udvalg Økonomiudvalg Socialudvalg Teknik- og miljøudvalg Børne- og kulturudvalg Umiddelbart uændret opgavefordeling dog er dagpleje, daginstitutioner og forebyggende foranstaltninger for børn og unge (herunder sundhedspleje) tænkt placeret under Børne- og kulturudvalget../. Vedlagt: - Notat: Signaler fra temamøde - Tidsplan. Arne Ebsen deltager ved behandlingen af punktet.

16 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 98 Drøftet. Direktionens notat af udleveret. Oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget 07. juni Behandles evt. på ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den kl og 2. behandles på det ordinære den Vedr. bussagen mellem DK-Espe og Egebjerg Ungdomsskole J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I efterårsferien 1996 lejede Ungdomsskolen en bus uden fører ved DK i Espe. På turen til Frankrig brændte bussen sammen i Kassel bakker. Efter turen blev anlagt sag mod ungdomsskolen med bl.a. krav om erstatning af motor. Ved byretten i Svendborg blev Ungdomsskolen frikendt, hvorefter modparten appellerede sagen til landsretten. Denne optog sagsbehandling den 22. og 23. marts 2001 og stadfæstede dommen fra byretten. Ungdomsskolen pure frikendt og modparten idømt til at betale sagens omkostninger. Disse er imidlertid standardtakster, hvorved ungdomsskolen alligevel skal udrede ca kr. i ekstra sagsomkostninger../. Afregning fra advokat i 1999 og 2001 samt brev fra advokaten om frifindelse vedlagt. Martin Andersen er indbudt til mødet kl Kulturudvalgets beslutning den Oversendes til økonomiudvalget til afklaring af, hvorfra udgiften skal afholdes. Indstilles, at beløbet afholdes af kommunekassen.

17 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side Egebjerg Erhvervscenter J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I december 2000 bevilgede Kommunalbestyrelsen kr. som medfinansiering til starten på Egebjerg Erhvervscenter. Den kommunale medfinansiering var en forudsætning for M2 støtte. Projektet er valgt ud til støtte og behandles i øjeblikket i Erhvervsfremmestyrelsen. De har bedt om nogle mindre justeringer i budgettet da nogle få punkter ikke er berettiget til støtte. For at få de nødvendige midler til rådighed er det aftalt med M 2 sekretariatet i Fyns Amt at centerets egenkapital indgår som en del af egenfinansieringen, og samtidig forhøjes støtteprocenten fra 39 til max 50. For at matche EU s mål 2 del på 50 % er der behov for at den kommunale medfinansiering forøges med kr. Projektoplæg er udsendt ved behandlingen i december, men 1 eksemplar samt M2 ansøgningen ligger i sagen. Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget bevilger det manglende beløb. Godkendt afholdes af udviklingspuljen Driftsbudget 2001/2002 J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Bestyrelsen for Plantagen har sendt driftsbudget for 2001/2002 samt langtidsbudget for planperioden frem til og med Budgettet indeholder også planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse, likviditetsbudget for henlæggelser samt en tilstandsrapport for kollegiets arkitekt. Indstilling: Budgetforslag for 2001/2002 godkendes Godkendt.

18 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side Driftsbudget 2001/2002 J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Bestyrelsen for Toften har sendt driftsbudget for 2001/2002 samt langtidsbudget for planperioden frem til og med Budgettet indeholder også planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse, likviditetsbudget for henlæggelser samt en tilstandsrapport for kollegiets arkitekt. Budgettet er i balance og der er opsparet til en større vedligeholdelse af taget i Udfyldt spørgeskema mangler, men eftersendes. Indstilling: Budgetforslag for 2001/2002 godkendes. Godkendt Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af afløb fra Scan - Hide til V. Åby J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: Åben sag Der ansøges om anlægsbevilling på kr til anlæg af spildevands trykledning fra Scan - Hide til Fåborg kommunes kloaksystem i V. Åby. Bevillingen finansieres ved låneoptagelse. Scan Hide fungerer i dag som hudecentral for de danske kreaturslagterier. På virksomheden modtages kreaturhuder som renses, sorteres og saltes, hvorefter huderne sendes videre til garverier i udlandet. Etableringen af spildevand trykledningen er blevet nødvendig gjort af at Scan Hide nu ønsker at etablerer en garverifunktion på virksomheden, således at en del af de modtagne huder han oparbejdes yderligt.

19 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 101 Denne produktion vil bevirke en yderligere produktion af m3 spildevand på virksomheden. Skulle denne spildevands mængde havde været behandlet på Ringsgård renseanlæg havde det været nødvendigt med en udvidelse af anlægget for 15 til kr. Efter forhandling er der indgået en aftale med Fåborg Kommune om modtagelse af spildevandet fra Scan Hide. Fåborg kommune har den nødvendige kapacitet på renseanlægget For at vi kan sende spildevandet til Fåborg kommune er det nødvendigt at anlægge en pumpestation og en trykledning fra V. Skerninge til V. Åby. Prisen på projektet fordeler sig således. Anlægsomkostninger ifølge overslag fra Cowi Byggestyring 4,5 % af kr. Tilslutningsbidrag til Fåborg Kommune Samlet anlægssum excl. Moms kr kr kr kr. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Anette Nørskov Det indstilles til økonomiudvalget at der meddeles tilllægsbevilling på kr. og bevillingen frigives fordelt som ovenfor nævnt. Tillægsbevilling finansieres ved optagelse af lån over 10 år som forudsat ved Kommunalbestyrelsens principgodkendelse af projektet den 21. marts Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

20 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side Ansøgning om bevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 4. april prioriteret hvilke af Trafiksikkerhedsplanens projekter der skal gennemføres i Sidste år blev de første 9 projekter samt nr. 26 igangsat. Udvalget har prioriteret nr. 10 til og med nr. 15 samt 17 og 18 til gennemførelse i 2001 for det afsatte rådighedsbeløb på kr. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb, sted nr , Trafiksanering kr Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 4. april også prioriteret mellem forskellige andre ønsker til trafikforbedringer. Med overførsler fra tidligere år er der et rådighedsbeløb på i alt kr. Udvalget har besluttet at reserverer kr. til Trafiksikkerhedsplanens projekter i 2002 og kr. til en busholdeplads ved Stenstrup Skole der først kan laves når det samlede projekt ved skole og hal er afklaret. Resten reserveres til følgearbejder ved landevejen gennem Vester Skerninge og projektet til forlægning af Øster Skerningevej. Her er der ikke afsat midler til en cykelsti- og gangsti langs vejen. Denne sti kom med i lokalplanen efter høringsperioden. Der søges om frigivelse af del af rådighedsbeløb, kr. fra sted nr , Rådighedsbeløb til trafikforbedringer Indstilling: Teknik & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget at der frigives et rådighedsbeløb på kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2001 og kr. til følgearbejder til landevejen gennem Vester Skerninge../. Skema vedlægges og Teknik & Miljøudvalget sag om prioritering ligger i sagen Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse Kloakering Strandhuse / Fjællebroen J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I 1997 påbegyndtes et projekt for kloakering af Strandhuse og Fjællebroen for en samlet anlægsbevilling på kr. Kloakarbejdet blev afsluttet i 1998, men den sidste reetablering af asfaltarbejderne blev først afsluttet i 2000.

21 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 103 Efter afslutning af arbejderne er det samlede forbrug opgjort til kr. I forhold til den samlede bevilling er der en besparelse på kr../. Regnskabsbilag Indstilling: Det indstiles til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet godkendes og besparelsen tilgår kloakforsyningen../. Skemaer for anlægsregnskab vedlægges Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Anette Nørskov Indstilling godkendt. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse Skovfald 8, stk. 3 fritagelse på (7) skovejendomme J.nr.: Sagsid.: Initialer: ols Åben sag I forbindelse med skovfaldet efter stormen den 3. og 4. december 1999 har 6 af kommunens skovejere (vedrører 7 ejendomme), der opfylder kriterierne for at søge fritagelse for at betale grundskyld søgt om fritagelse i henhold til 8, stk. 3 i ejendomsskatteloven. En fritagelse for beskatning, eller et nedslag i vurderingen, tilskud fra staten eller forsikringsdækning er nogle af de ingredienser, der naturligt bør indgå i ovennævnte bedømmelse af om kommunen og for den sags skyldt også vurderingsrådet ønsker at indgå i en fritagelsesordning. Selv om skovfaldet fandt sted for snart et år siden, har det ikke været mulig før nu at få det nødvendige grundlag for at kunne træffe denne bedømmelse. Den 17. maj 2000 udsendte Indenrigsministeriet en orienteringsskrivelse om fritagelse for grundskyld af skovejendomme, der har lidt skade på træbestanden, Den 17. maj vedtog Folketinget en revideret lov om stormflod og skovfald men først for nogle dage siden underskrev man den bekendtgørelse, som skulle sætte loven i kraft. Den blev sat i kraft den 27.september 2000.

22 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 104 Ovennævnte betyder at grundlaget for den egentlige sagsbehandling først nu er til stede. Til sagens oplysning kan nævnes: -at vurderingsrådet for vurderingen 2000 har undladt at lave fremskrivning på 10% af skovens grundværdi på alle kommunens skovejendomme, i alt 27 ejendomme. Det vil alt andet lige udmynte sig i en mindre indtægt på ejendomsskatterne. -at vurderingsrådet alene beslutter vurderingsgrundlaget. -at vurderingsrådet indstiller, at kommunalbestyrelsen beslutter at meddele fritagelse for pålignede og betalte ejendomsskatter for de 7 ejendomme der har søgt om fritagelse for det, der svar til fremskrivningen på 10%, som nævnt ovenfor. -at der ved en positiv beslutning skal betales allerede indbetalte skatter tilbage for så vidt gælder de kommunale ejendomsskatter. -at kommunalbestyrelsen står frit med hensyn til beslutningen om fritagelse. -at den tidligere kommunale bemyndigelse til kommunerne om at kunne fritage på amtets vegne blev trukket tilbage 27. maj at Fyns amt har bedt om en opgørelse over skovfaldet omfang fra alle fynske kommuner, men endnu ikke har truffet beslutning. -at Fyns amt står frit med hensyn til fritagelse på samme måde som kommunen. -at der gennem lov og bekendtgørelse om stormflod og skovfald pr. 27 september 2000 er åbnet op for at skovejerne har mulighed for at få forsikringsdækning. -at dette er op til forsikringsaftalerne (policen). -at skovejerne med forsikringsdækning på visse vilkår også har mulighed for at søge og få tilskud fra Stormudvalget til såvel oprydning m.m. som til forbedring af skoven i forbindelse med nytilplantning (forskelprisen på det der var til det nye, hvis det er bedre). -at dette er op til Stormudvalget Forvaltningen har endnu ikke haft mulighed for at sætte sig ind i de seneste regelsæt, og opgørelsen over hvad det reelt betyder for kommune ved fritagelse, forventes at kunne blive forelagt mundtligt på mødet. Det er dog forvaltningens vurdering for ikke at skulle ud i dobbeltadministration at man bør afvente Fyns amt, idet man ved en positiv beslutning fra amtet skal have fat i sagerne igen for at foretage ændringer på amtets del. Økonomiudvalgets afgørelse den : Oversendes til 2. behandling. Fyns Amt har på møde den 10. april 2001 behandlet ansøgninger om fritagelse for amtskommunal grundskyld af skovejendomme, der har lidt skade på træbestanden under orkanen den 3. december 1999 og senere storme. Økonomiudvalget vedtog:

23 Økonomiudvalget, torsdag den 03-maj-2001 Side 105..at meddele afslag på nedsættelse af den amtskommunale grundskyld på skovejendomme, der har lidt skade på træbestanden, jf. ejendomsskattelovens 8, stk. 3, idet udvalget lægger vægt på muligheden for at forsikre sig mod tabet samt at der i en lang række tilfælde allerede er taget højde for tabet ved den almindelige vurdering. Fyns amt nævner, at man i forbindelse med sagens behandling har fået oplyst, at der ved vurderingen for 2000 er undladt en ellers planlagt opskrivning af vurderingen med 10% i en stor del af de fynske kommuner../. Bilag 1 vedlagt Godkendt Information til pressen J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Alle.

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 28-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 11-marts-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.45 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 07-03-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Tirsdag den 18-juni-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt.

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt. 1 SERVICESTRATEGI. Indsatsområde: Det rummelige arbejdsmarked: Indledning: Egebjerg Kommunalbestyrelse har valgt det rummelige arbejdsmarked som et af sine indsatsområder i 2003 bl.a. fordi der er et stærk

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 14-januar-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.50 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere