Nr.XXVIII 19. maj ISSN Årg I FORM TIL EKSAMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN"

Transkript

1 Nr.XXVIII 19. maj Årg. K MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN I FORM TIL EKSAMEN

2 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet 9.2.1, 1171København K, Blegdamsvej 3, TLF: København N. TLF: WWW: Oplag: 2100 Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd MOK Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forebeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII: (Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere) ANSI: (Råtekst-standard for Windows-maskiner) WP 5.0ð7.0 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0, 6.1 og 7.0 format til DOS eller windows) Word 2.1ð97 (Word 2.1, 6.0, 6.01, 7.0(95) og 97 format til Mac og PC) Pagemaker 5ð6.51 (Aldus Pagemaker 5.0, 6.0, 6.5 & 6.51 til Mac og PC) Grafik TIFF: (Standard-grafikformat) GIF: (CompuServe bitmap) BMP: (Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format) JPG/JPEG: (Stærkt komprimeret billedformat) CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format) Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. 3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post". OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Forsider honoreres med 100,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE KL !!!!!!! Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen. Denne uges forside: Pauline Calf og hende kender vi jo allesammen -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Denne redaktion: Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok" Dag Morgen Aften Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag MOK nr. 28 årg. 31 udkommer 6. sem. HR 1. sem. HR 4. sem. HR PINSE MOKs deadline!! & 2. sem. HR 3. sem. HR 5. sem. HR 19.30: MED Antroposofisk studiekreds holder møde på Kong Georgsvej 15 Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

3 Redaktionelt DU DANSKE SOMMER, JEG EL- SKER DIG... MOK omkring Pinse MOK udkommer som normalt omkring pinse. Men da vareindleveringen er lukket 2. pinsedag kan vi ikke hente post (på papir altså). Er du en af dem der sender via Post Danmark skal vi have dit indlæg senest på fredag. Deadline er den sædvanlige. Sidste MOK inden sommerferien Det nærmer sig nemlig. Næste nummer er det næstsidste inden ferien, og onsdag d. 2/6 udkommer det sidste MOK inden sommerferien. Sidste deadline bliver derfor mandag d. 31/5 kl Mvh MOK-red/Jon Styrende organer SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Annette Jørgensen, sekretær, lokale , (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester, planlægning fase I, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Berit Brix, lokale , (planlægning fase II) Klinikudvalget Rigshospitalet Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon Laura Johnsen, studentersekretær Træffetid:mandag Rita Dalhammer, sekretær Træffetid:mandag-torsdag Klinikudvalget Københavns Kommune Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer Træffetid:mandag-fredag Klinikudvalget Københavns Amt KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer Træffetid:mandag-fredag MØDE 06-99, STUDIENÆVN FOR MEDICIN MØDEDATO7. APRIL 1999 KL STED LILLE MØDESAL, PANUM INSTITUTTET Tilstede Finn Bojsen-Møller, Brian Bjørn (suppl.), Asger Dirksen (fra kl ), Perninne Due, Niels Høiby, Louise Isager, Poul Jaszczak, Jens-Ulrik Jensen, Bue Juvik (suppl.), Christopher Schäfer. Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Jes Braagaard (studievejl.), Grete Rossing. Afbud Lisbeth Ludvigsen, Klara Vinsand Naver, Simon Serbian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Personsager 3. Godkendelse af referat Studieplan Kommissorier for Semesterudvalg 5. Forespørgsel vedr. brugen af Kemiske Data ved eksaminer 6. Eksamensbekendtgørelse vedr. notatpligt 7. Nordisk overenskomst om adgang til højere uddannelse i Norden v/leif Christensen 8. Meddelelser a. NFMU møde og generalforsamling i Bergen maj 1999 b. AMEE møde i Linköping 29. aug.-1. sept c. IT undervisning 9. Eventuelt ad 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. ad 2 Personsager Intet til dette punkt. MOK & Studiet 3 ad 4 Studieplan Studielederen oplyste indledningsvis, at et første udkast til rammebekendtgørelse var under udarbejdelse. Arbejdet foregår i samarbejde med de sundhedsvidenskabelige fakulteter i Århus og Odense semesterudvalget har påbegyndt arbejdet semesterudvalget: der er indkaldt til møde ultimo april semesterudvalget afholder første møde primo maj. Følgegruppen havde det endnu ikke været muligt at samle, men denne vil blive indkaldt snarest. Til kommissoriet for semesterudvalget var udarbejdet et tillæg vedr. odontologi. Studienævn for Medicin godkendte tillægget, som vil blive fremsendt til Odontologisk Studienævn med henblik på godkendelse. Vedr. det tidlige kliniske ophold bør en arbejdsgruppe overveje form og indhold. Studienævnet drøftede, hvorvidt det skulle overlades til de studerende selv at arrangere det tidlige kliniske ophold, hvilket mange allerede gør. Studienævnet konkluderede, at det er nævnets ansvar, at der er pladser til alle til kliniske ophold. Kommissoriet for semesterudvalget blev gennemgået og dette vil blive tilrettet i overensstemmelse med de fremsatte kommentarer. Kommissoriet for semesterudvalget. Forslag til repræsentation fra Institut for Folkesundhedsvidenskab fremlægges på næste møde. Vedrørende kommissoriet for semesterudvalget drøftedes integrationen af klinisk socialmedicin og psykiatri. Det var studienævnets holdning, at fagene så vidt muligt skal integreres. Studielederen meddelte, at for de fagområder, hvor der stadig mangler repræsentanter i semesterudvalgene, vil disse blive udpeget snarest. ad 5 Forespørgsel vedr. brugen af Kemiske Data ved eksaminer Fra Jørgen Christoffersen forelå en anmodning om studienævnets stillingtagen til, om Kemiske Data fremover må medtages også ved eksaminer, tentamener og prøver, der følger efter tentamen i kemi. Den nye udgave er væsentlig forbedret i forhold til den tidligere udgave og indeholder endvidere Human Metabolism oversigt. Studienævnet havde ingen indvendinger mod, at bogen anvendes ved eksamener, tentamener og prøver. Studielederen tager kontakt til fagene. ad 6 Eksamensbekendtgørelse vedr. notatpligt Det er med eksamensbekendtgørelsen understreget, at også eksaminator har en forpligtelse til at tage notater i forbindelse med en mundtligt eksamen. Så vidt det juridiske responsum kan gennemskues, må det forståes således at der næppe hermed reelt er sket en ændring, idet en eksaminator også tidligere skulle kunne rekapitulere et eksamensforløb i forbindelse med en klagebehandling. Afgørelse i en klagesag er en forvaltningsakt (hvilket bedømmelse og karaktergivning ved en eksamen ikke er) og eksaminator er underkastet ekstraheringspligt (notaterne er til personligt brug, men eksaminator kan afkræves et uddrag med de for behandlingen og afgørelsen relevante oplysninger). ad 7 Nordisk overenskomst om adgang til højere uddannelse i Norden Der er afgivet et foreløbigt svar fra universitetet, som for det første meddeler, at et svar fra fakulteter og universitet vil blive afgivet, når den endelige rapport foreligger, inkl. de væsentlige oplysninger om studenterstrømmene. For det andet tilkendegives, at universitetet ønsker enten den nuværende ordning, hvorefter der kan fastlægges kvoter for bestemte fag, eller at der kan indgås særlige aftaler for udvalgte fag. Såfremt det ikke er muligt finder universitetet ikke at overenskomsten bør forlænges. ad 8 Meddelelser a. NFMU møde og generalforsamling i Bergen maj Medlemmer af studienævnet, som ønsker at deltage i dette møde blev anmodet om snarest at aflevere tilmeldingsblanket på sekretariatet. Tilmeldingsfristen var 1. april. b. AMEE møde i Linköping 29. august til 1. september Tilmeldingsfristen til dette møde er 1. juni. Ønske om at deltage i mødet bør foreligge i sekretariatet i begyndelsen af maj. c. IT undervisning. De nuværende muligheder for denne type undervisning blev kort drøftet. Man fandt disse, set med medicins og formentlig også odontologis øjne, minimale. Det blev bemærket, at den nye bachelor og kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab har været med til at udvide maskinparken betydeligt og så frem til en god fælles udnyttelse af de nytilkomne faciliteter. ad 10 Eventuelt Christopher Schäfer rejste et spørgsmål vedr. meritering af udlandsophold på fase I. Studielederen oplyste, at studienævnet tidligere havde besluttet, at såfremt eksamen i anatomi, biokemi og fysiologi er bestået ved et udenlandsk universitet gives der merit for dette men at deltagelse i 6. semesters integrerede eksamen var et krav. dette gav anledning til nogen diskussion og man enedes om at tage sagen op. ref. Grete Rossing EKSAMENSAFMELDLING For god orden skyld skal vi atter gøre opmærksom på, at fristen for at afmelde en eksamen fremover er 5 hverdage. På vegne af Studie- og eksamenskontoret Michael Sørensen Studie- og eksamenskontoret Bygning a Tlf.: ad 3 Godkendelse af referat Referat godkendt.

4 4 VALG TIL STUDENTERGRUPPEN I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET Alle interesserede studerende tilknyttet Klinikudvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg af studenterrepræsentanter. Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisningen, og de problemer, der opstår ved afviklingen af undervisningen. Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende sammensætning: Medlemmer: Pernille Bruusgaard (13. semester) Søren Mehl Knudsen (12. semester) Troels Bygum Knudsen (11. semester) Inger Christine Munch (11. semester) Sven Pörksen (10. semester) Inger Johanne Poulsen (10. semester) Susanne Skovgaard Hansen (9. semester) Christian Engell (8. semester) Peter Plumgaard (7. semester) Valget afholdes torsdag d kl i grupperummet i LKF. Studievejledningen STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN Træffetider i foråret 1999 ( ugerne 18, 19, 20 og 21 ). Dag / dato. Telefontid.Træffetid.Vejleder. Bemærkning. Studiet Fase I KÆRE 5. SEMESTERS OSVAL-STUDERENDE Så er det ved at være tid til at tænke på aflevering af OSVAL I opgaven. Opgaven skal afleveres senest fredag den 25. juni 1999 kl eksemplarer afleveres sammen med en bedømelseserklæring til vejlederen, der sørger for at give det ene videre til censor, og 1 eksemplar afleveres til OSVAL-sekretariatet. Der skal bruges en standardforside til opgaven, af samme slags som du afleverede til OSVAL-sekretariatet da du startede din opgave. En sådan forside kan afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet på studienævnsgangen, sammen med bedømmelseserklæringen. Bedømmelserne forventes at foreligge medio august, på grund af sommerferien. Bedømmelserne vil blive slået op på opslagstavlen ved OSVAL-sekretariatet løbende, dog vil studerende der ikke får godkendt opgaven få besked pr. brev fra sekretariatet. Husk at en bestået OSVAL I opgave er en forudsætning for indskrivning til 6. semesters eksamen. OSVAL-EMNEKATALOG FOR EFTERÅRSSEMESTERET Emnekataloget for efterårets OSVAL I opgaver kan fra medio juni 1999 afhentes i kommoden udenfor OSVAL-sekretariatet, lokale Der kan ikke laves fast aftale med ønsket vejleder før fordelingen på institutter og afdelinger har fundet sted! Dette sker som anført i emnekataloget i begyndelsen af efterårssemestret. Emnekataloget giver mulighed for at orientere sig om OSVAL I generelt og for at studere forårets emner. Fordeling på institutter og afdelinger sker efter introduktionens første dag, og skal sikre en retfærdig fordeling af pladserne i tilfælde af pladsmangel på de ønskede institutter og afdelinger. ALLE skal derfor aflevere et prioriteringsskema med ønskede institutter/afdelinger før der træffes aftale med en vejleder. Der vil ikke blive taget hensyn til aftaler indgået før den centrale fordeling har fundet sted. Mandag Jes Braagaard ( Ferie i uge 19 ) Tirsdag Ulrik Bodholdt ( Ferie i uge 18 ) Onsdag Margit Skousen Torsdag Maria Salling Rasmussen Fredag Palle Rasmussen Primær international vejleder Dag / dato. Træffetid. Telefontid. Vejleder. Bemærkning. Torsdag Christian Heilmann OBS! Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS og lign. ) samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i København. Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan e til os på Tid til samtale kan bestilles hos :Gitte Birkbøll tlf lokale Anette Jørgensen tlf lokale VEDR. ADRESSEÆNDRINGER. Fase I Du skal ikke længere give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPR-registret. Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du dog give studie- og eksamenskontoret besked om hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give besked hvis du senere ønsker, at de skal bruge din folkeregisteradresse. Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studie- og eksamenskontoret også oplysninger om din udenlandske adresse. Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din støtte kan blive ændret. Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og eksamenskontoret for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde. Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om navneændringer. Fase II Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit klinikudvalg besked. Med venlig hilsen Studievejledningen Yderligere information om reglerne for OSVAL I kan læses i emnekataloget - og har du spørgsmål efter læsningen, er du velkommen i OSVAL-sekretariatet. Gitte Birkbøll, sekretær for OSVAL KURSUS I BASAL SEXOLOGI Undervisere: Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum Instituttet Kursusleder: Lektor Gorm Wagner tlf Studiesekretær: Therese Lylloff, Medicinsk Fysiologisk Institut, lokale , tlf Træffetid kl i semestermånederne. Afholdes for studerende på 6. semester mandag kl til fredag i DAM auditoriet. Kursus er opbygget som temaundervisning med vægt på diskussioner og vekslende mellem katedral information, videoer og plenumdiskussioner. Foruden fysiologiske aspekter behandles adfærd, børns sexualitet, sexuelle afvigelser, antikonception, omskæring, etniske problemstillinger og prostitution i den hensigt at give deltagerne en bred basal forståelse af menneskets sexualitet. Tilmelding nødvendig. Giroindbetalingskort (75 kr.) afhentes hos studiesekretæren, Medicinsk Fysiologisk Institut. Tilmelding senest mandag d Detaljeret program og kursusmateriale udleveres første dag. INDTEGNING TIL TENTAMEN I KEMI FOR MEDI- CIN-STUDERENDE VINTEREN 1999/00 For studerende, der går på 1. semester i foråret 1999 og skal til kemi-tentamen den 16. september 1999 er der tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne (bygning ), senest den 21. juni 1999, kl (henvendelse til laboranten). For studerende, der ikke går på 1. semester (omgængere o.l.) er der tilmelding til kemitentamen på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 23. april juni Med venlig hilsen Michael Sørensen Eksamenskontoret Blegdamsvej København N TILMELDING TIL 5. OG 6. SEMESTER EFTERÅR 1999 Tilmeldingsskema hentes på gangen over for studiesekretariatet , og afleveres til studiesekretær Therese Lylloff eller i postkassen udenfor fysiologiøvelsesgangen bygning Tilmeldingsfristen er torsdag den 10. juni 1999

5 RIV UD OG GEM. Gode råd om forberedelse til kemitentamen. Du skal til kemitentamen! Du ved ikke hvordan du skal starte! Du ved ikke hvad du skal kunne! Du kan ikke sove, spise eller slappe af! Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød! Men pludselig kommer du i tanke om studievejledningens riv ud og gem indlæg om kemi tentamen. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du mærker en indre ro og balance, efterhånden som du får svar på dine spørgsmål. Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende ord om kemitentamen: Beskrivelse af et tentamen sæt: Forside. 5-6 opgaver delt op i delopgaver. Vægtning af hver delopgave er angivet. Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi er ca. 1:2. Ingen af opgaverne kan fra vælges. Væsentlige emner: Organisk kemi: Gruppernes typiske reaktioner. Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal m. fl.) Aldoldannelse. Opløselighed, syre-base egenskaber. Isomeri, hybridisering. Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater og lipider. Almen kemi: Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, reaktioner. Ligevægtsloven. ph. Opløselighed. Energetik. Kinetik. Elektrokemi. Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsentlig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver udenad, eller sætte tal ind i formler. Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og hurtigt. I kemi bruges specielt: Købmandsregning (proportionalitet). 1. Gradsligning. Omskrivning af formler Potens-regning. Log og 10, ln og e. Log-regler Vær tryg ved din lommeregner, men brug også hovedregning til at vurdere tal. Forberedelse: Start i god tid. Op med humøret. Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1) Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3) Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i infopakken. Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver, noter i infopakken og noterne om protein m. fl. Start med det nyeste tentamen sæt og arbejd baglæns igennem ca. ti sæt. Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå. Ved tentamen: Del tiden op efter vægtningen af opgaver. Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de væsentligste punkter. Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal blot være læseligt. Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du alligevel kan svare på de efterfølgende. Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap lidt af, og prøv at tænke klart. Opgaverne er nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af. Bedømmelse af organisk kemi: Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært, man kan ikke digte. Skriv formler og reaktioner omhyggeligt. Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket. Afstemning er ikke altid ønsket. Bedømmelse af Almen kemi Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene. Man skal være i gang med at anvende oplysningerne fornuftigt. Pas på enheder og fortegn. Vurder om resultatet er fornuftigt. Studiet SNYD ikke dig selv TIL ANATOMIEKSAMEN! 5 Er anatomieksamen lige om hjørnet, og synes du det hele virker lidt uoverskueligt? Vi har i studievejledningen haft indtryk af en snigende, stigende magtesløshed overfor denne store hurdle. Følgende skal ikke ses som den eviggyldige sandhed, eller den eneste rigtige måde at læse til eksamen på, men blot en samling gode råd eller forslag til hvordan man kunne vælge at tilrettelægge sin læseperiode. Princippet i indlæring af et stort pensum er gentagelse med kortere og kortere interval. Følgende tager udgangspunkt i to studerende og at det meste af stoffet er kendt, d.v.s. der har været undervist i det og I har læst det på et eller andet tidspunkt. Start i god tid med at få overblik over hvor mange dage I har til rådighed, og med at dele pensum op i overskuelige bidder efter spørgsmålslisten. Udskyd hvis nødvendigt at gennemgå funktionel anatomi og regionær anatomi til efter spotten, det bliver I ikke eksamineret i til spotten alligevel. Del nu pensum op således, at I er færdige med pensum første gang 5 dage før spotten. Brug de sidste 4 dage på at gennemgå pensum endnu engang med vægt på de ting I har svært ved. Sidste dag hænger pensum Jer sikkert ud af halsen, så hold fri, brug den til at samle tankerne eller evt. til at kigge på det særligt svære en sidste gang. Glem ikke at afse tid til at holde fri (som tommelfingerregel en ugentlig fridag), ellers når I at blive grundigt trætte af hinanden. Det er rent faktisk muligt at have et liv under eksamenslæsningen! I hele læseperioden mødes læsegruppen ca. 3 timer om formiddagen og læser individuelt om eftermiddagen. Når I mødes; træk lod om hvem der gennemgår det første spørgsmål for den anden. Gennemgå derefter skiftevis dagens spørgsmål. Lad som om I er til eksamen, og indøv den systematiske fremstilling af stoffet (brug evt. oversigten bagest i pensumbeskrivelsen). Når I er færdige med at gennemgå alle dagens spørgsmål; hold da en kort pause, og gå derefter på studiesalen for at spotte dagens pensum. Herved får I ikke en uoverskuelig mængde at spotte i dagene før spoteksamen (hvor spotsalen er fyldt med andre, der ikke har planlagt så godt som jer). De sidste par dage er det en god ide, at bruge de gamle prøvespots som ligger på studiesalen. Efter spoteksamen gennemgås funktionel og regionær anatomi. Regionær anatomi skulle gerne vække gensynets glæde, de samme navne, bare præsenteret på en anden måde. Alt efter hvor meget tid I har kan i til allersidst repetere de spørgsmål i synes er særlig svære. Sidst men ikke mindst, vær ikke bange for selve eksamenssituationen. Når man har øvet, er to minutter ved hver spotsituation rigeligt. Ved den mundtlige eksamen, skal I ikke glemme at I som oftest har et præparat til rådighed i forberedelsestiden, hvilket er en stor hjælp. Eksaminatorerne er flinke folk, som er gode til at trække det I ved ud af Jer. Held og Lykke! HVORDAN BOLLER MAN ØKOLOGISK? På fredag er der GRILL-FEST i klubben fra kl. 19. En fest er jo et KØDMARKED, så medbring eget hormonfrie kød, så klarer vi resten. Hele natten Køb billet til DKK 20,- resten af ugen kl 12 i kantinen. Tag gerne venner med, men billet skal medbringes. Intet salg i døren. Man lader være med at sprøjte! P. v. af HR 5 sem: Jacob & Tobias Fase II INFORMATION FRA LABORATORIUM FOR KLINI- SKE FÆRDIGHEDER LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig i de praktiske procedurer, de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik, kateteranlæggelse, avanceret genoplivning samt GU. Endvidere kan studerende fra 10. semester og opefter øve sig i praktiske færdigheder inden for oto-, rhino- & laryngologi samt oftalmologi i LKF. Blot skal man have gennemgået klinikken indenfor det pågældende område og af praktiske grunde skal man være to til at øve (ellers har man ingen at øve på). Der kan øves i tidsrummene anført nedenfor. Desuden har vi en PC-sal med 16 PC er, hvortil hører et væld af interaktive CD-ROM programmer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi. Åbningstider for LKF HverdageWeekend PC-Salen Laboratorierne * *Kun for øvede. OBS: Gennemsyn af egne videoer fra SPK foregår også i ovennævnte tidsrum. Åbningstider for LKF & læselokalerne på 2. Pinsedag - mandag d. 24. maj: Som i weekends, altså kl Kurser i LKF Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding Gynækologi 21/ Gynækologi 21/4-99 Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II. Tilmelding sker på tlf på hverdage i tidsrummet og i weekender ml Jo før man tilmelder sig jo større er chancen for at få plads, idet holdstørrelsen er sat til 6. Dog skriver vi 10 op til hvert kursus og de sidste 4 står derved standby i tilfælde af afbud. Hvis man har tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få karantæne for deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret.nb: Husk altid studiekort, også ved brug af Klinikudvalgets læselokaler!! Efter kl. 17 samt i weekenden sker indgang gennem glasdøren, umiddelbart til venstre for rampen ned til kælderen!

6 6 Annoncer & Indre organer EVALUERINGSKEMAER, 7. OG 8. SEMESTER, EFTERÅRET 1998 OG FORÅRET 1999 Evalueringsudvalget har i efteråret 1998 evalueret det kliniske kursus på 7. og 8. semester. Vi har heldigvis fået en del skemaer retur, men mangler stadig nogle. Så har du haft klinisk kursus på 7. og 8. semester i efteråret 1998 og endnu ikke afleveret dit evalueringsskema, vil udvalget kraftigt opfordre dig til at gøre det nu. Din evaluering kan få betydning for at uhensigtsmæssigheder på de kliniske kurser bliver forbedret, men også at det gode bliver bibeholdt. Jo højere svarprocent, jo bedre evaluering. I foråret 1999 har udvalget gentaget evalueringen af 7. og 8. semester, så denne opfordring gælder også de studerende, der har haft klinisk kursus på 8. semester i foråret semester-studerende har endnu ikke afsluttet kurset. Har du smidt skemaet eller dit evalueringsnummer væk, kan du få et nyt hos klinikudvalgssekretæren eller hos Annette Jørgensen, bygn på Panum. Her kan skemaerne også afleveres. HUSK AT AFLEVERE DIT EVALUERINGSSKEMA. Turnusnumre EN ENKEL OPFORDRING At sætte turnusnumrene i MOK synes vi er en rigtig god ide, men var det ikke muligt at koordinere det bare lidt, så vi modtog et indlæg istedet for 8. Det ville gøre det hele en anelse mere overskueligt. Mvh MOK-red/Jon TURNUSNUMRE FORÅR 1999 Kvalifikationer: Kendskab til EDB Selvstændig og pligtopfyldende med overblik og sans for detaljer. Humor ingen hindring. Løn: I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat. Spørgsmål: Kan rettes til studentersekretær Laura Johnsen eller sekretær Rita Dalhammer på telefon Ansøgning: Skriftlig ansøgning sendes til Klinikudvalget Rigshospitalet Afsnit 5404, Teilumbygningen Blegdamsvej København Ø Ansøgningsfrist: Mandag d. 31. maj Basisgrupperne ANGÅENDE VENFLONKURSUS I FORBINDELSE MED PRÆKLINISK OPHOLD. Præklinisk udvalg afholder venflonkursus den 9. juni klokken i Fadl s mødelokale. Der vil blive undervist i at lægge venflon samt i at steroskopere. Husk derfor stetoskop, hvis du har et. Kurset er kun for studerende, der skal på præklinisk ophold i sommeren Husk at skrive dig på tilmeldingslisten uden for IMCC s kontor! Præklinisk udvalg, IMCC-København. Turnusnumre Hold KRH-4 21; 82; 61; 57; 130; 106; 96; 90; 2; 77; 75 Hold KRH-3 har fået følgende numre: 6, 28, 51, 146, 148(x2), 151, 152, 191, 199(x2) 1, 18, 33, 67, 76,103, 116, 121, 125, 132, 145, 149, 154, 169, 174, 177, 179 Bispebjergholdet KKK-3, som gerne KRH-1 sommer 1999: 3, 7, 31, 56, 94(dobbeltnr.) og 139(dobbeltnr.). Turnusnumre forår 99 fra KK-1 og KK-2, Hvidovre: 5, 29, 42, 44, 58, 73, 128, 131, 134, 147, 158, 168, 173, 188, 201 Turnusnumre trukket på hold KRH-2: 10, 15, 23, 55, 65, 79, 114, 155, 182, 199 Der er én der mangler! Rigshospitalet hold Annoncer SÆLGES Medicinsk komp. 14 udg. sælges for 1.000,- kr Uden overstregninger eller andet knald. tlf efter kl TURNUS BYTTE Haves : Storstrøms amt Ønskes : HS, Kbh. s, Roskilde eller Frederiksborg amt Henv. : Jesper Thulesen, tel. arb , SÆLGES: Børnepsykiatri, Lene Lier m.fl. 2.udg Er som ny. Pris: 200,- Lars Møller Pedersen, tlf: STUDENTERSEKRETÆR - MED GODT KENDSKAB TIL EDB søges straks til Klinikudvalget Rigshospitalet. Vi har primært brug for din hjælp til at implementere programmerne Access og Celcat - med henblik på at gøre semesteroplysningerne tilgængelige via Internet. Arbejdet kan fint placeres i juni, juli og august med eksempelvis timer om ugen - i første omgang forestiller vi os en tidsbegrænset ansættelse til løsning af overnævnte opgave. Der er imidlertid også mulighed for en varig ansættelse, da vores nuværende studentersekretær er villig til at dele jobbet. Arbejdsopgaverne er bl.a. praktisk planlægning af undervisning og kliniske ophold, skemalægning, holdsætning og vejledning af studerende. KATOLSKE MEDICINSTUDERENDE SAKS Sammenslutningen af Katolske Studerende indbyder alle katolske medicinstuderende til informationsmøde. Hvad skal vi som katolske medicinstuderende lave i efterårssemesteret? Kom til mødet, så kan du jo finde ud af hvem vi i grunden er. Lad os så diskutere hvad vi kan og vil bruge SAKS til. Westend 13 st. tv. Onsdag d. 26. maj 1999 kl. 17 Vi glæder os til at se jer. Hvis du har spørgsmål kan du ringe eller skrive til Philip Ryom MEDICINSK ANTROPOSOFISK STUDIEKREDS Tirsdag den 25. maj holdes semesterets sidste møde på Kong Georgsvej 15 kl Den engelske studiebog er kommet, og gives til de der har bestilt. Vi siger tak for dette semester, og håber at se en talrig skare af både nye og gamle deltagere i efterårssemesteret Venlig hilsen CM\GIM FADL FADL ADL S S FIRMA-AFTALE ALE MED FORM OG FITNESS-CENTRENE Som tidligere meddelt i MOK, har FADL indgået en såkaldt firma-aftale med Form og Fitness-centrene i hele landet. FADL s firmaaftale er landsdækkende, hvorved du også kan benytte dit medlemskab af Form og Fitness ved ferieophold i provinsen. Adresseliste over alle Fitness-centrene forfindes på sekretariatet. Som FADL-medlem kan du opnå følgende rabat: FADL-pris Normal pris: 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr Nu er det også muligt at købe et klippekort: Prisen for et klippekort med 30 klip koster 850,00 kr. svarende til 28,00 pr. gang. Hvis du ønsker at gøre brug af FADL s tilbud, skal du indbetale prisen for henholdsvis klippekortet, 3, - 6, - eller 9 måneder på gironr Adresse: Administration Form og Fitness Amager Boulevard 70, st., 2300 København S.

7 Efterfølgende skal du medbringe din girokvittering til FADL s sekretariat, hvorefter indmeldelsesblanket skal udfyldes og medlemskab af FADL skal attesteres af sekretariatet. Fra Form- og Fitness-administrationen er det blevet oplyst, at der efter indsendelsen af tilmeldingsblanketten vil gå en lille uges tid, hvorefter adgangskort kan afhentes i et at Fitness-centrene. VB meddeler 7 Vi har fået nye adresser på vagtbureauet. Du kan nu skrive til os på følgende adresser: og Der er stadig flere ledige dagvagter, især på hverdage, så ring på chancen og få en vagt! Eller er du træt af at skulle skrue ned for budgettet fordi eksamenslæsningen snart sætter ind? Søg ind på ét af vore mange hold. Der er gode arbejdsvilkår og rigtig god løn, og samtidig ved du, hvornår du skal på vagt i god tid forinden. Med venlig hilsen f. FADL s sekretariat Anette og Linda Vagtbureauet SPV - VAGTER Ugestatistik for ugen: 10/ / ma tir ons tor fre Lør søn ialt % bestilt udækket bestilt udækket bestilt udækket ,5 ialt bestilt udækket dæknings % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken dæknings % angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været. Tallene i rubrikken % angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har været. VT - VAGTER Ugestatistik for ugen: 10/ / man Tirs ons Tors Fre Lør søn ialt Ledige hold Arbl. Vagter Planlagte vagter Antallet af ledige hold opgøres kl Er der anført et minustegn i kolonnen ledige hold, angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette. ÅBNINGSTIDER PÅ VB Ekspeditionen har åbent: Mandag, onsdag og torsdag fra kl og fra Tirsdag og fredag lukket for personlig henvendelse du kan dog stadig ringe. Ekspeditionen holder lukket mandag den 24. maj Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henvendelse fra kl til 24.00, men husk, at undgå at ringe mellem og Opskrivningstider! Når du skal foretage en SPV-opskrivning skal det foregå i tiderne: kl og Husk! Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk at give os besked enten pr. brev eller telefon. Hilsen VB MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE Træffetider uge 20 Onsdag den 19. maj Fredag den 21. maj Mandag den 24. maj Lukket (uge 21) Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op. Vi er i øvrigt også begyndt at annoncere med de hold, der søger nye medlemmer, på vores spritnye hjemmeside. Her kan du således fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er specialsyet til netop dine ønsker. Adressen er Arbejde på hold OPRÅB! Der er efterhånden mange af vores VT hjemme- og VT afdelingshold der mangler holdmedlemmer. Derfor opfordres alle FADL medlemmer med minimum 150 VT timer, til at søge på disse hold. Flere af holdene kræver ikke mere end 3-5 vagter per måned; så den faste indkomst fra holdarbejdet kan sagtens kombineres med SU. Arbejde på hold giver dig også mulighed for selv at bestemme hvornår du vil arbejde og du er garanteret vagterne! Holdstrukturen er noget helt specielt for FADL s Vagtbureau, idet andre bureauer ikke tilbyder denne funktion. Det er derfor vigtigt, at vi kan blive ved med at opretholde de aktive hold. Så hvis du vil have en fast struktur på dit arbejde ved siden af studiet, opfordres du til at søge på holdene herunder. Venlig hilsen Lars Vadstrup & Caroline Møller Vagtchefer ANNONCER! Børneventilatør er det noget for dig? 3302 er Fadl s børneflyverhold. Vi er et hyggeligt hold, som er meget efterspurgte og vellidte på afdelingerne. Holdet er specielt uddannede til arbejdet med børn under otte år, og har fortrinsret til vagter bestilt til disse patienter. Derfor har du hos os mere sikkerhed for at få de vagter, som du planlægger, end på andre flyverhold. Vi varetager i tæt samarbejde med sygeplejerskerne barnets pleje. Sygeplejerskerne ved at vi har stor erfaring med pleje af børn, og vi får derfor lov til meget mere, end almindelige ventiler: manuel ventilation, sugning, bleskift (små portioner!), kontakt, leg o.s.v. Forældre til små børn er ofte indlagt sammen med deres børn, og er således meget på stuen. Derfor får vi en tæt kontakt til de pårørende og lærer en masse om patientkommunikation. Hvis du overvejer at søge på permanent hold, så er det værd at bemærke, at de som regel foretrækker ansøgere med BVT-kursus. Dette er dog som udgangspunkt ikke et krav på børneflyverholdet, du skal blot kunne deltage på førstkommende BVT-kursus og forpligter dig ved tilmelding på holdet til at tage kurset. Holdet er noget for dig hvis du har lyst at: arbejde med børn udvide din kompetence som ventilatør stifte bekendtskab med et godt og vellidt hold få større sikkerhed for at få dine vagter Krav: 3 vagter/måned 150 VT-timer Du skal tage førstkommende BVT-kursus, hvis du ikke allerede har det. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte holdleder Halfdan Lauridsen på eller Hæmodialyseholdet 4202 på Herlev søger 2-3 nye medlemmer. Vi har det ultimative tilbud til dig som gerne vil være hæmodialyse- assistent: - oplæring i juli måned efter dine eksamener, men gerne tidligere - alt det arbejde du orker, eller maks. 8 vagter/md. - et rart og velfungerende hold Inden for det sidste år er holdet vokset fra 6 til nu 12 medlemmer, og vi kan stadig ikke følge med afdelingens behov. Samtidig står vi over for et mindre generationsskifte da en del af os er ved at være færdige på studiet. Nogle holder op og andre er gået på pension. Og sidst men ikke mindst ønsker de fleste at have et arbejde ved siden af studiet og ikke omvendt, så vi søger at gøre holdet af en sådan størrelse at vi ikke skal tage uanede mængder af vagter. Så har du lyst til: - at arbejde på lige vilkår med de fastansatte sygeplejersker? - bedre løn? - at være sikker på at få dine vagter når de er planlagt? - at blive en rasende dygtig kliniker? - at blive en haj til at stikke? - at være fri for nattevagter og mange dagvagter? Så søg! Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 patienter, observation, medicingivning, evt. sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang med mere.

8 8 Afdelingen har for tiden godt 100 patienter ud over midlertidige dialysepatienter på blandt andet intensiv-afdelingen. Der er ansat ca. 45 sygeplejersker som vi har et utroligt godt samarbejde med. VB meddeler Kvalifikationer: Minimum 200 VT-timer. Desuden at du via fleksibilitet, ansvarsbevidsthed og godt humør kan indgå i et positivt samarbejde med det faste personale. Det er en fordel hvis du har erfaring med børn og/eller allerede har haft vagter i afdelingen. Arbejdstider: Man.-fre.: og lør.: og søn Krav: - Min. 200 VT-timer - fase II, semester - bestået farmakologi indenfor ½ år vagter/md., dog min. 8 vagter/md. så længe vagtudbudet er så stort - deltagelse i holdmødet 27/5 kl hvor der lægges vagter for sommeren. Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student med efterfølgende 3 måneders vagtbinding på min. 8 vagter/md. Ansøgningsfrist: Torsdag den 20. maj 1999 kl på Vagtbureauet. Ansættelsessamtale: På afdelingen fredag den 21. maj kl Har du spørgsmål, så ring til holdleder Susanne el Nohi, tlf eller Helen Pedersen tlf Udfordrende og fleksible vagter tilbydes Hold 4301 på neonatalklinikken på Rh søger 2 ventilatører Vi tilbyder: - Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang og blodprøvetagning af 2-4 børn. - Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter. - Oplæring efter eksamen/ferie/vikariat (eller med det samme). - Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, laboranter o.a. ansatte i afde- - lingen. - Holdmøder med spisning og hygge. Kvalifikationer: Min. 300 VT-timer. Ansøgere med VT-II kursus har l. prioritet. Har du ikke VT II skal du melde dig til førstkommende kursus Ansøgere med Neonatal/børneerfaring foretrækkes Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet). 2 vagter med sygeplejerske (lønnede) Blodprøvetagning med laborant (ulønnet) Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter. Herefter 5-6 vagter om måneden. Ansøgningsfrist: Torsdag den 3. juni 1999 kl til Vagtbureauet.. Yderligere oplysninger: Vagtcheferne på VB. Ansættelsessamtale med kvalificerede. Intensiv Hold 4402 søger 2 nye ventiler Permanenthold 4402, på thoraxkirurgisk intensiv RH, søger 2 nye ventiler til indsupplering. Vi er 15 på holdet, 7 kvinder og 8 mænd, som ca. tager 8 vagter pr. måned. Vagterne ligger på hverdage som aften- og natte-vagter, samt lørdag og søndag, hvor vi dækker dag-, aften og nattevagter. Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter. Neonatale hjerteoperede, coronar bypass patienter til hjerte- og lunge transplanterede. Arbejdet er ansvarsfuldt og sælvstændigt og der arbejdes tæt sammen med afdelingens øvrige personale, et samarbejde som gensidigt er meget værdsat. Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at deltage i afdelingens interne undervisning (mod betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at overvære operationer, m.m. For at komme på holdet skal du: Have 400 SPV-timer, 400 VT-timer. Tage ca. 8 vagter pr. måned (alle årets måneder) i et år. Efter et år vil der være mulighed for at gå på pension. Have bestået Fase I. Oplæring i afdelingen: 4 følgevagter; alle er aflønnede. Der bliver afholdt ansættelsessamtaler, og vi vil kontakte dig herom. Er du blevet nysgerrig og vil høre mere om hold 4402, er du velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf.: Ansøgningsfrist: Torsdag den 20. maj 1999 Kl på VB, hvor ansøgningsblanket forefindes. Afdelingshold 4404 søger 2 medlemmer Fast ventilatørhold til Intensiv Terapiafdeling Rigshospitalet Afdelingen er en multidisciplinær intensivafdeling for både børn og voksne patienter fra såvel kirurgiske som medicinske afdelinger. Vagterne er placeret på aften- og natperioderne på hverdage samt hele weekenddøgnet. Alle vagter er på 8 timer. Du skal kunne tage 5-6 vagter pr. måned. Arbejdsområdet vil bestå af observation og pleje udført i tæt samarbejde med afdelingens faste sygeplejerpersonale og i overensstemmelse med afdelingens rutiner og standarder. Ansøgningsfrist: Torsdag d. 20. maj 1999 kl Afdelingen vil efterfølgende have mulighed for at vælge mellem de kvalificerede ansøgere. Yderligere information: Kontakt vagtcheferne. Hjemme ventilatør hold 4627 Søger 3 nye ventilatø-rer grundet øget dækningspligt Idet holdet er blevet døgndækkende - fra tidligere kun at have dækket aften- og nattevagter - søger vi 4 nye kollegaer til indsupplering på vores gode hjemmehold i løbet af marts måned. Vi er et nyt og meget velfungerende hold. Det svinger lidt med antallet af vagter, som de enkelte ventilatører dækker, dog er dækningspligten 4 vagter - som er perfekt for folk på SU! Holdet passer en sød lille fyr på snart 4 måneder, der har chonal atresi, hvilket vil sige at der ved fødslen ikke var huller i næseborene. Som led i behandlingsplanen har barnet fået lagt to plastikrør op i næsen, som skal soigneres og suges i efter behov. Arbejdet består altså dels i typiske ventil opgaver med soignering og sugning, og dels i almen pleje af barnet og så vidt muligt dets tvillingebror. Børnene passes i et meget tæt, behageligt og godt samarbejde med forældrene. Ventilatørerne følger med i forældrenes naturlige dagligdag, endvidere er det aftalen at holdet skal fortsætte med at passe barnet ved en evt. indlæggelse. På trods af holdets relative unge alder har vi fået indarbejdet vanen med gode hyggelige holdmøder. Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt. Kvalifikationskrav: - Min 150 VT-timer, - Mulighed for at tage mindst 4 vagter om måneden, også i eksamensmåneder. - - Fleksibilitet mht. vagtlægning. - Vi ser gerne at ansøgere har gennemført VT-II kursus/børnekursus og/eller børneerfaring, sådanne ansøgere vil blive foretrukket i ansættelsesproceduren. Oplæring: 1 ulønnet vagt. Ca. 4 timer i følge med 1 ventilatør fra holdet. Transport: S-tog og/eller flere busser Hellerup S-St, hvorfra der er 2 min. gang. Yderligere oplysninger hos holdleder Berouz Andersen på Ansøgningsfrist: Torsdag den 20. maj 1999 kl på Vagtbureauet. MVS-hold 5404 søger 1 nyt medlem Vi arbejder på Diakonissestiftelsens afd. 4. Arbejdet består i at være ansvarshavende natsygeplejerske for to genoptræningsafdelinger, hvor vi bl.a. står for uddeling af p.n. medicin. Derudover er der en nødkaldsfunktion til 3 tilknyttede blokke med beskyttede boliger. På vagterne kommer du til at arbejde sammen med en rutineret sygehjælper, og arbejdet er absolut roligt og overkommeligt. Arbejdestider: Man søndag fra kl til Krav: - Min. 400 SPV-timer. Bestået farmakologi og mikrobiologi - Ca. 4 vagter pr. måned - Du skal kunne deltage i vores næste holdmøde torsdag den 27. maj - Fleksibilitet mht. vagtlægning, både i eksamensperioder og i ferier - MVS-kursus ses gerne, men er ingen betingelse Oplæring: En følgevagt med et holdmedlem Ansøgningsfrist: Den 20/ kl til Vagtbureauet. Yderligere information: Holdleder Lene Ringholm Only in America MOK har været på nettet og fundet disse love og forordninger fra USA Find flere på: Utah State Laws When a person reaches the age of 50, he/she can then marry their cousin. It is illegal not to drink milk. It is illegal to detonate any nuclear weapon. You can have them, but you just can t detonate them. A husband is responsible for every criminal act committed by his wife while she is in his presence. No one may have sex in the back of an ambulance if it is responding to an emergency call. New York A man may not turn around and look at a woman in that way, and violators are forced to wear horse blinders. It is illegal for a woman to be on the street wearing body hugging clothing. Women may go topless in public, providing it is not being used as a business. Allentown There is a ban on men becoming aroused in public.

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXVII 14. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Nr.XXIV 21. apr. 31-1999 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXIV 21. apr. 31-1999 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXIV 21. apr Årg. M K 31-1999 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur

Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T 22. OKTOBER 2008 Vedr.: Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur UDDANNELSESSERVICE Sagsbehandler: Gitte Duemose Københavns Universitets

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

Nr.XXVI 6. maj 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXVI 6. maj 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXVI 6. maj Årg. K 30-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XXVIII 21. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Nr.XXIX 26. maj 31-1999. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXIX 26. maj 31-1999. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXIX 26. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Huskeliste inden kursus/lejrstart

Huskeliste inden kursus/lejrstart Huskeliste inden kursus/lejrstart Kalenderoversigt for kursus- og lejrledere Hvad skal jeg som kursus- eller lejrleder huske inden aktiviteten begynder? Det kan være svært at holde overblik over vigtige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Adventure-party. Nr.XXII 7. april. TEMAFEST Foråret 1999. Lørdag d. 10. april kl. 22.30 Billetpris kr. 40,- MDEN ROYALE HUSGRUPPE PRESENTS

Adventure-party. Nr.XXII 7. april. TEMAFEST Foråret 1999. Lørdag d. 10. april kl. 22.30 Billetpris kr. 40,- MDEN ROYALE HUSGRUPPE PRESENTS Nr.XXII 7. april Årg. 31-1999 K Danmarks Mest Royale Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 MDEN ROYALE HUSGRUPPE PRESENTS TEMAFEST Foråret 1999 The Great and Wonderful Adventure-party...også

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Landsdelsledelsesmøde 7023

Landsdelsledelsesmøde 7023 Landsdelsledelsesmøde 7023 Dato: 25. maj 2011 Klokkeslæt: 18:00 Sted: Morten Larsen, Bondesager 9, 4220 Korsør Mødetype Ordinært Landsdelsledelsesmøde Møde indkaldt af Morten Larsen Mødeleder Morten Larsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

Nr.XV 11. feb 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XV 11. feb 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XV 11. feb Årg. K 30-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 Statens Scenekunstskole optager hvert år to studerende på hver af de fire teatertekniske uddannelser: Lysuddannelsen (se under center 2) Lyduddannelsen (se under center 2)

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt 04.03.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 15.05.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 1. semester

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXX 31. maj 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MOK'S STORE SOMMER STEREOGRAM KONKURRENCE Gæt hvad der står i stereogrammet og deltag

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

Nr. IX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 3. nov. 32. årgang 1999-2000M KISSN

Nr. IX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 3. nov. 32. årgang 1999-2000M KISSN Nr. IX 3. nov. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2012 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de oplyses på Instituttets

Læs mere

Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Torsdag den 15. december, kl

Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Torsdag den 15. december, kl Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Torsdag den 15. december, kl. 15.30-17.00 i Winsløwparken 19, 3. sal, mødelokale 402 Til stede: Helle Ploug Hansen (HPH), Christine

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

Jeg har været utrolig glad for at undervise Jeres allesammens børn, og jeg vil uden tvivl savne dem hver og én!

Jeg har været utrolig glad for at undervise Jeres allesammens børn, og jeg vil uden tvivl savne dem hver og én! Fredagsbrev d.3.2.2017 uge 5. Det er naturligvis aldrig rart at skulle sige farvel, og heldigvis har vi også tid til at øve os, for Michelle har valg at opsige sit job her på skolen med virkning fra 1.

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte November 2001 no 0 10 VidarNyt VidarNyt November 2001 Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 Kære læser Her får du endnu engang et kalendernummer. Vi

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Studienævnsmøde STUDIEADMINISTRATIONEN

Studienævnsmøde STUDIEADMINISTRATIONEN KØBENHAVNS UNIVERSITET ØKONOMISK INSTITUT MØDEREFERAT 08. MAJ 2017 Forum Studienævnsmøde STUDIEADMINISTRATIONEN Mødedato: 08-05-2016, kl. 13:15-15 ØSTER FARIMAGSGADE 5, BYGN. 26, Sted: CSS, 26.3.24, mødelokalet,

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Nr.XII 26. nov 30-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XII 26. nov 30-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XII 26. nov Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år)

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjertekarsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love der bestemmer, hvordan blodet

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Efterårsferie tilmelding

Efterårsferie tilmelding Efterårsferie tilmelding Selvom vi næsten lige er startet på et nyt skoleår nærmer efterårsferien sig så småt. Få at kunne planlægge vores personaletimer har vi derfor brug for at vide hvem af jeres børn

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 24. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 24. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN Nr. XXIX 24. maj 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

UNIONEN ER SLET IKKE DØD - VÆRSGO OG STEM!!!...

UNIONEN ER SLET IKKE DØD - VÆRSGO OG STEM!!!... Nr.XXX 2. juni Årg. 31-1999 MISSN 0907-5658 K MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift UNIONEN ER SLET IKKE DØD - VÆRSGO OG STEM!!!... Dansk Folkeparti / FRP Dei Europäische Union Kristeligt

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Nr.XXIV 23. apr 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXIV 23. apr 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXIV 23. apr Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Krystalgade 16, Panum Instituttet

Læs mere

Nr. XXVII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN

Nr. XXVII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN Nr. XXVII 10. maj 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Eksamensplan sommer 2015 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 10. juni 2015 Retningslinjer Bacheloruddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Københavns Universitets retningslinjer for års- og skemastruktur for bachelor- og kandidatuddannelserne

Københavns Universitets retningslinjer for års- og skemastruktur for bachelor- og kandidatuddannelserne K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T 15. DECEMBER 2010 Vedr.: Justerede retningslinjer for års- og skemastruktur (gældende fra september 2011) Sagsbehandler: Uddannelsesservice Københavns

Læs mere

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 0-6 års katalog Ringsted Biblioteks tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 Kære børneinstitution og dagplejer. Ringsted Bibliotek har lavet et 0-6 års katalog over de aktiviteter, I kan benytte

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

If you lay up, make sure you lay up, not in

If you lay up, make sure you lay up, not in Velkommen Opstart og information for eliten 2013 Trupper og træningstider Træningslejr/samling Kriterierne for holdudtagelse Sportslig målsætning og vores værdier Eksterne elitematcher 2013 Race to sæsonstart

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen Gældende studieordninger: og for offentliggørelsen: 09.11.2016 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen Karakterer ordinær eksamen Syge- /reeksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere