ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND"

Transkript

1 ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts

2 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative rutiner for Landsforeningen SIND herefter kaldet SIND. Instruksen indeholder en beskrivelse af SINDs formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af SINDs regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordeling og de regelsæt, der skal følges af organisationens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Instruksen udleveres til hovedbestyrelsen og efter hovedbestyrelsens godkendelse af instruksen til medarbejderne. Instruksen er delt i en generel del, og en regnskabsdel og bilag. Instruksen er vedtaget af hovedbestyrelsen den 23. marts 2013 og træder straks i kraft. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Den regnskabsmæssige organisation 2. SINDs regnskabsopgaver Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Organisationens organisationsplan Oversigt over hvilke navngivne medarbejdere i organisationen, der beklæder de i organisationsinstruksen omtalte stillinger, henholdsvis varetager funktionerne Oversigt over medarbejdere i organisationen, der er bemyndiget til at disponere og godkende på særlige udgiftsområder Oversigt over funktionsansvarlige vedr. IT med tilhørende personkoder Indkøbsinstruks Regler for rejse- og mødeudgifter Lønpolitik 3

4 1. Den regnskabsmæssige organisation SIND er en interesseorganisation og har til formål at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. Landsforeningen arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering. SINDs vedtægter af 30. september 2012 angiver de overordnede regler for hovedbestyrelsen, daglig ledelse, den daglige drift og regnskabsforhold. SINDs regnskabsføring foregår på organisationens adresse: Jernbane Allé 45, 3. sal 2720 Vanløse tlf cvr nr SINDs pengeinstitutforbindelse er: Danske Bank Frederiksberg Afdeling Falkoner Alle Frederiksberg Tlf Bankoverførsler sker til: Danske Bank Swift kode DABADKKK IBAN DK Reg. nr kontonr SINDs organisation SINDs øverste ledelse er hovedbestyrelsen, der vælges på Landsmødet hvert 3. år i september måned. Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse af SIND og fastlægger de nærmere retningslinier for SINDs virksomhed samt godkender budget og regnskab. Hovedbestyrelsen fordeler indtægterne videre ud i organisationen. Hovedbestyrelsen kan beslutte at etablere aktiviteter og projekter under Landsforeningen SIND, idet det præciseres i hvilket omfang landsforeningen da yder underskudsdækning. 4

5 SINDs daglige ledelse består af landsformanden og to næstformænd, der alle vælges af landsmødet. Daglig ledelse har ansvaret for den daglige drift og den politiske ledelse af foreningen under ansvar over for hovedbestyrelsen. Den daglige ledelse er øverste ansættende myndighed for landsforeningens lønnede personale. Organisationen er i øvrigt beskrevet i et diagram jf. bilag 1, ligesom bilag 2 viser medarbejdere, der bestrider de i denne instruks nævnte stillinger. SINDs daglige administrative og økonomiske ledelse varetages af en af hovedbestyrelsen ansat sekretariatschef. Lederne af Landsforeningen SINDs aktiviteter og projekter refererer til et medlem af den daglige ledelse, sekretariatschefen eller den som daglig ledelse har udpeget er økonomisk ansvarlig for aktiviteten eller projektet er ansvarlig for udarbejdelse og fremsendelse af ansøgninger om økonomisk tilskud m.v. samt for en årlig rapportering. Kopi heraf forelægges den daglige ledelse til orientering. SINDs regnskab revideres af et af hovedbestyrelsen valgt statsautoriseret revisionsfirma. SINDs revisor er p.t. BHA Statsautoriseret Revision A/S Tuborgvej Hellerup tlf Regnskabsopgavernes organisering Sekretariatschefen er ansvarlig for regnskabsopgavernes organisering og gennemførelse i SIND. Regnskabsføringen varetages af en regnskabsfører, der tillige sammen med sekretariatschefen udfører betalingsforretningerne. 2. SINDs regnskabsopgaver 2.1 Generelt om opgaverne I dette hovedafsnit er givet en beskrivelse af SINDs regnskabsopgaver. Beskrivelsen af den enkelte opgave omfatter følgende: 1. En indledende kortfattet beskrivelse af arbejdsopgaven 2. Ansvars- og kompetencefordelingen med oplysninger om - Hvem der har ansvaret for opgaven - Hvem der eventuelt er stedfortræder 5

6 - Hvilke særlige beføjelser, der er tillagt sekretariatschefen og regnskabsføreren - Eventuelle beløbsmæssige eller andre begrænsninger i ovennævnte ansvar og kompetence Ovennævnte underskriver således: Palle N. Heilesen sekretariatschef Birgit Strøbech regnskabsfører 3. Regelsæt der skal følges ved udførelsen af regnskabsopgaven. 2.2 Forvaltning af udgifter Generelt Forvaltningen af udgifter omfatter disponering samt attestering og anvisning af udgiftsbilag. Sekretariatschefen har det generelle ansvar for budgettet, disponering og attestering. Den daglig ledelse kan godkende, at udvalgsformænd m/k eller ledere af projekter og aktiviteter har ansvaret for budgettet for projektet eller aktiviteten og har kompetence til disponering og attestering af udgifter herunder. Den regnskabsmæssige registrering og procedurer ved betaling varetages af regnskabsføreren / sekretariatschefen, herunder anvisning af udgiftsbilag Ansvars- og kompetencefordeling Ved disponering forstås indgåelse af aftaler m.v., der medfører eller kan medføre udgifter for Landsforeningen SIND. Disponering med bindende virkning for Landsforeningen SIND kan alene foretages af sekretariatschefen og de udvalgsformænd og ledere af aktiviteter og projekter, der af den daglige ledelse er blevet bemyndiget hertil. Køb og salg af ejendom samt optagelse af lån skal dog forinden være godkendt af Hovedbestyrelsen. Sekretariatschefen/regnskabsføreren gives fuldmagt til SINDs bankkonti ved en af formanden og en landsnæstformand underskrevet udskrift af forhandlingsprotokollen Regelsæt vedrørende forvaltning af udgifter Godkendelse af udgiftsbilag omfatter kontrol med bilagenes materielle og økonomiske indhold. Af bilag 3 fremgår, hvem der kan disponere og godkende særlige udgiftsområder. Sekretariatschefen godkender alle udgifter op til kr Ved dispositioner over kr kræves underskrift af landsformanden og en landsnæstformand i forening, med mindre daglig ledelse har bemyndiget sekretariatschefen til at disponere. Dispositioner over kr kræver hovedbestyrelsens godkendelse, med mindre hovedbestyrelsen har bemyndiget daglig ledelse til at disponere. a. Alle medarbejdere er i øvrigt forpligtet til at følge de rammer, der er fastlagt i SINDs budget. 6

7 b. Organisationen har særskilt i bilag (bilag 5) udarbejdet reglerne for organisationens indkøbspolitik med henblik på at indkøbe til laveste mulige priser under hensyntagen til kvalitet. c. Organisationen har i særskilt bilag (bilag 6) opstillet regler for rejse- og mødeudgifter. d. Organisationen har i særskilt bilag (bilag 7) omtalt organisationens lønpolitik e. Organisationen kan efter behov udarbejde andre særlige instrukser eller udvide nærværende instruks. 2.3 Forvaltning af indtægter Generelt Forvaltning af indtægter omfatter disponering, regningsudskrivning (kontingentopkrævning) og godkendelse af indtægtsbilag. SIND oppebærer indtægter i form af: a. Kontingenter fra medlemmer/abonnenter b. Tilskud fra Socialministeriet (tips- og lottomidler) c. Tilskud fra andre ministerier d. Tilskud fra regioner og kommuner e. Tilskud fra Danida f. Arv, gaver, sponsorater og bidragydere g. Deltagerafgifter ved konferencer m.v. h. Salg af merchandise m.v. i. Salg af bogføringsassistance j. Andre indtægter SINDs fastsættelse af priser for salg af merchandise foretages af PR-udvalget i samarbejde med sekretariatschefen og/eller regnskabsføreren. Priser for bogføringsassistance fastsættes af sekretariatschefen og regnskabsføreren Ansvars- og kompetencefordeling a. Tilskud fra ministerierne tilgår SIND, når bevillingerne på finansloven er godkendt af Folketinget, og SIND kan alene følge op på, at tilskuddene indgår. b. Fakturering af salg af merchandise m.v. sker ved receptionisten, som fremsender materialet c. Deltagerafgifter kontrolleres af regnskabsføreren på grundlag af tilmeldingslister fra den konferenceansvarlige. Regnskabsføreren er ansvarlig for at indføre rykkerprocedure, hvis betaling udebliver. Regnskabsføreren er ansvarlig for til enhver tid at anbringe SINDs overskydende likviditet på bedst mulig måde, enten på aftalekonti i banken eller evt. ved investering i obligationer eller obligationsbaserede investeringsforeninger. Sidstnævnte anbringelse kan dog kun ske i samråd med sekretariatschefen Regelsæt ved forvaltning af indtægter Regnskabsfører er ansvarlig for afstemning af de under nævnte indtægtsarter. 2.4 Regnskabsmæssig registrering 7

8 2.4.1 Generelt om regnskabsmæssig registrering Den regnskabsmæssige registrering skal foretages i overensstemmelse med den danske regnskabslovgivning og bogføringslovgivning. Registreringen skal omfatte samtlige økonomiske hændelser fra Landsforeningen SINDs aktiviteter. Ved registrering skal iagttages følgende. - at regnskabsføringen er opbygget således, at den sikrer, at alle indtrufne økonomiske hændelser registreres hurtigst muligt - at registreringen sker på korrekt grundlag (godkendelse, kontering og periodisering) - at der eksisterer et intakt transaktionsspor, således at alle registreringer (bilag) kan følges i årsrapporten og omvendt, at årsrapporten kan opløses i de registreringer (bilag), hvoraf dette er sammensat - at der findes kontrolspor, således at registreringerne indeholder de oplysninger, der er nødvendige til dokumentation af registreringens rigtighed - at der udvises omhyggelighed, at indtægter, tab, aktiver, passiver og tilsagn registreres i overensstemmelse med gældende retningslinier, herunder at alle gældsposter medtages og - at såfremt der ændres regnskabsmetoder, skal dette fremgå af materialet Registreringsopgaverne omfatter følgende: - Registreringsopgaver, der berører de likvide beholdningskonti (kasse og bank), idet der anvendes automatisk kasserapport - Øvrige registreringsopgaver sker i takt med fakturaudstedelsen og modtagelse af leverandørfakturaer - Sekretariatschef eller regnskabsfører foretager betalinger over netbank - Forud for registreringen påser regnskabsfører, at bilagene indeholder de nødvendige oplysninger: a. bilagsidentifikation (nummerkontrol med samtlige bilag) b. ved køb og salg (indtægter) købers henholdsvis sælgers navn og adresse c. dato (måned) transaktionen vedrører d. dato for udstedelse af bilaget e. beløb f. kontering og g. intern godkendelse efter føromtalte regler Ansvars- og kompetencefordeling Regnskabsfører har ansvaret for den regnskabsmæssige registrering Regnskabsfører og sekretariatschef har kode til udførelse af netbank og dataløn Regelsæt vedrørende den regnskabsmæssige registrering a. Den regnskabsmæssige registrering omfatter alle bilag vedrørende indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Registreringen omfatter desuden eventuelle stamdata og budgetter b. Der skal løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser af den regnskabsmæssige registrering. Endvidere foretages afstemning med kontoudtog fra pengeinstitut. c. Der skal løbende føres kontrol med korrekt og rettidig afvikling af registrerede gældsforpligtelser 2.5 Betalingsforretninger 8

9 2.5.1 Generelt a. SINDs betalinger sker i danske kroner b. Som almindelig driftslikviditet må der på anfordringskonto i banken i en periode på op til 1 måned så vidt muligt stå kr c. SINDs bankkonti fremgår af hovedafsnit 1. Den regnskabsmæssige organisation d. Regnskabsfører sørger efter samråd med sekretariatschefen for bedst mulig forrentning af SINDs overskydende likviditet, evt. ved investering i obligationer eller obligationsbaserede investeringsforeninger Ansvars- og kompetencefordeling Regnskabsfører har ansvaret for SINDs pengemidler. Regnskabsfører står for: a. Den daglige administration af SINDs pengemidler b. Oprettelse/nedlæggelse af konti i pengeinstitutter efter bemyndigelse af sekretariatschefen c. Anvisning af betalingsordrer Regelsæt vedrørende betalingsforretninger a. Alle betalinger sker så vidt muligt over SINDs pengeinstitut b. Udenlandske betalinger sker til den af regnskabsfører anviste bank med angivelse af SWIFT kode / IBAN nummer. Debitorer opfordres til fortrinsvis at anvende elektroniske bankforretninger. c. Forskudsbeløb til medarbejdere afregnes senest 14 dage efter en rejse eller et arrangements afslutning. 2.6 Regnskabsaflæggelse SINDs regnskabsår er kalenderåret. Ved regnskabsårets udløb udarbejdes en årsrapport/et årsregnskab omfattende ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter. Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabet skal være udarbejdet og udsendt i udkast til den daglige ledelse i løbet af februar måned efter regnskabsårets udløb. Revisionen skal være afsluttet inden udgangen af marts måned. Efter hovedbestyrelsens godkendelse underskrives regnskabet af den samlede hovedbestyrelse. 2.7 Budget Budgettet for den kommende landsmødeperiode skal være godkendt af Hovedbestyrelsen forud for afholdelsen af ordinært landsmøde. Budgettet angiver inden for hvilke rammer der må disponeres. Hovedbestyrelsen kan i løbet af landsmødeperioden beslutte at fravige budgettet ved oprettelse af kommenterende noter til de enkelte budgetposter. Den daglige ledelse kan tilsvarende i løbet af landsmødeperioden godkende ændringer i budgettet på op til kr pr ændring. 2.8 Opbevaring af regnskabsmateriale SINDs regnskabsmateriale som omfatter samtlige regnskabsbilag og uddata (balancer og specifikationer) skal opbevares på betryggende vis og på en måde som muliggør en selvstændig fremfinding og udskrivning i klarskrift af det pågældende materiale. Det gælder også registreringer, der alene er overført elektronisk. Som regnskabsmateriale anses: 9

10 - registreringer - bilags- og dokumentationsmateriale - regnskaber og lignende opstillinger samt eventuelle regnskabsmæssige årsberetninger - instrukser for regnskabsføringen - andet materiale til dokumentation af det øvrige regnskabsmateriales rigtighed Regnskabsføreren er ansvarlig for opbevaring i mindst 5 år efter udløbet af det pågældende kalenderår, hvorefter det kan destrueres. Regnskabsføreren sørger derudover for, at SIND altid har et originalt sæt af årsrapporten/-regnskab (statusbog), der aldrig må kasseres. Hovedbestyrelsen kan bestemme, at det originale sæt opbevares på anden måde. 2.9 Inventarlister Der udarbejdes inventarfortegnelse over alt udstyr tilhørende SIND. Inventarfortegnelsen opbevares både hos sekretariatschefen og hos regnskabsføreren. Inventarfortegnelsen skal indeholde angivelse af type (produkt), anskaffelsesdato og pris. Hensigten er overfor forsikringsselskab at kunne dokumentere evt. tab af genstande, ligesom listen er SINDs dokumentation for ejerforholdet. Tiltrådt af hovedbestyrelsen den 23.. marts

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00.

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00. VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 5. oktober 2015 Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16 Mødetid: Kl. 15.00 17.00. Regnskabsinstruks for VUC STORSTRØM CVR 29 54 18 68 Inst.nr. 369248 Forord

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde

Læs mere

Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 9

Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 9 Regnskabsinstruks 0 Indhold FORORD... 3 1 INDLEDNING... 4 1.1 SYDDANSK UNIVERSITETS OPGAVER OG ORGANISATORISKE OPDELING... 5 1.2 REGNSKABSMÆSSIGE OPGAVER... 7 1.3 IT-ANVENDELSE... 7 1.4 BUDGETOPGAVER...

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj 2009. Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af

Læs mere

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I Finansielle bestemmelser vedrørende alle udgifter, der finansieres gennem Athena Kapitel

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Bilag om tilskudsforvaltning

Bilag om tilskudsforvaltning Indhold 1. Indledning... 1 2. Krav til uddeling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3. Tilsagn og udbetaling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3.1 Risikovurdering... 2 3.2 Betingelser for tilskud...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere