ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE /SERBIENSGADE KØBENHAVN S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE /SERBIENSGADE KØBENHAVN S ÅRSREGNSKAB 2008

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Regnskabsprincipper... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance... 8 Noter Specifikation af andelsværdi pr. 31/ Drifts- og likviditetsbudget... 17

3 2 FORENINGSOPLYSNINGER Andelsboligforening: A/B Østrigsgården Beliggenhed: Østrigsgade og Serbiensgade København S Opførelsessår ejendom: 1914 Matr.nr Sundbyøster CVR-nr Hjemstedskommune: Bestyrelse: Revision: Københavns Kommune Peter Christiansen Anna Jepsen Kristian Eilertsen Lars Damgård Nielsen Pia Bjerre Nielsen RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Antal andelsboliglejemål: 34 Antal boliglejemål: 1 Antal erhvervslejemål: 1 Regnskabsår: 1. januar 31. december

4 3 BESTYRELSENS PÅTEGNING Det er bestyrelsens opfattelse, at efterfølgende resultatopgørelse giver et retvisende billede af det forløbne regnskabsårs indtægter og udgifter samt at efterfølgende balance giver et retvisende billede af foreningens økonomiske situation pr. 31. december Nærværende regnskab indstilles derfor til godkendelse på foreningens generalforsamling. København, den 1. april 2009 I bestyrelsen: Peter Christiansen Anna Jepsen Kristian Eilertsen Lars Damgård Nielsen Pia Bjerre Nielsen

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i A/B Østrigsgården Vi har revideret årsregnskabet for A/B Østrigsgården for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik og gældende regnskabsbestemmelser for andelsboligforeninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende regnskabsbestemmelser for andelsboligforeninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING (fortsat) Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende regnskabsbestemmelser for andelsboligforeninger. København, den 1. april 2009 Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nis J. Bennetzen statsautoriseret revisor

7 6 REGNSKABSPRINCIPPER Generelle bemærkninger Årsregnskabet er udarbejdet efter almindelig anerkendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Resultatopgørelsen Indtægter Boligafgift og husleje der vedrører regnskabsperioden er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indgået til foreningen pr. 31. december Udgifter Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af foreningen pr. 31. december Balancen Aktiver Ejendommen matr. nr Sundbyøster er bogført til offentlig vurdering pr. 1/ Der afskrives ikke på ejendommen. Der afskrives på forbedringer, i det omfang det skønnes, at forbedringerne har en kortere levetid end ejendommen. Passiver Prioritetsgæld kr , er medtaget til nominel restgæld, hvilket vil sige, det beløb foreningen skal tilbagebetale ved normale afdrag. Såfremt foreningen ønskede at indfri gælden pr. 31. december 2008, skulle der betales et beløb svarende til gældens kursværdi pr. 31. december 2008 kr

8 7 RESULTATOPGØRELSE FOR 2008 Note 2007 tkr. Boligafgift Lejeindtægt Salg af vaskemønter Ventelistegebyrer Byfornyelse, tilskud Diverse indtægter (arbejdsweekend, varme m.v.) Indtægter i alt (1) Offentlige afgifter (2) Forsikringer (3) Renholdelse (4) Ordinær vedligeholdelse (5) Administrationsudgifter Afskrivninger Indvendig vedligeholdelse Udgifter i alt Resultat før renter m.v (6) Renteudgifter, netto ÅRETS DRIFTSRESULTAT Årets afdrag på prioritetsgælden Årets resultat før ekstraordinær vedligeholdelse (7) Dræning m.v ÅRETS RESULTAT

9 8 BALANCE PR. 31. DECEMBER /12-07 Note AKTIVER tkr. (8) Ejendommen (9) Vaskemaskiner Materielle anlægsaktiver i alt (10) Obligationer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Forudbetalte omkostninger Varme 2005/ (11) Likvide midler Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

10 9 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2008 (fortsat) 31/12-07 Note PASSIVER tkr. Andelsindskud Saldo pr. 1/ Afdragsfond Saldo 1/ Årets afdrag Reservefond Saldo pr. 1/ Årets resultat Kursregulering obligationer Nedskrivning ejendom til ejendomsvurdering 1/ Egenkapital i alt (12) Prioritetsgæld Deposita og forudbetalt leje ifølge kontrakt Langfristet gæld Forudbetalt boligafgift mv Indvendig vedligeholdelse, lejer (13) Skyldige omkostninger Varmeregnskab 2007/ Varmeregnskab 2008/ Tilbageholdt fraflyttede andelshavere m.v Kortfristet gæld Fremmedkapital i alt PASSIVER I ALT (14) Sikkerhedsstillelser (15) Udskudt skat (16) Andelskroneværdi

11 10 NOTER 2007 tkr. (1) Offentlige afgifter Ejendomsskat Vandafgifter Rottebekæmpelse Affaldsgebyr Forbrændingsafgift Renovation Elektricitet (2) Forsikringer og kontingenter Ejendomsforsikring ABF Falck TAC Service (3) Renholdelse Rengøringsartikler m.v Viceværtsservice (inkl. vinduespolering m.v.) (4) Ordinær vedligeholdelse Guldager Electrolyse Reparation dør 23, st.th SE Byg Udskiftning faldstamme Låseservice Transport

12 11 NOTER (fortsat) 2007 tkr. (4) Ordinær vedligeholdelse (fortsat) Transport Diverse elarbejde El tørrerum El kabel til kontor Udskiftning diverse radiatorer Diverse øvrige VVS-arbejde Diverse Tømmerarbejde Vaskeri Maling Østrigsgade 23, 1. Th Diverse elarbejder Varmeanlæg Glarmester Maler Gårdlaug Materialer m.v. vedr. arbejdsweekends Diverse isenkram Overført hensat indvendig vedligehold (5) Administrationsudgifter Kopier, porto m.v Bestyrelsesmøder og generalforsamling Administrationshonorar Revision og bogføringsassistance Varmeregnskabshonorar Hybridnet (netto) Telefon og varme, bestyrelseslokale Huslejeopkrævning/gebyrer Advokat vedrørende lejekontrakter Valuarvurdering Regulering varme m.m. fra tidligere år

13 12 NOTER (fortsat) 2007 tkr. (6) Renteudgifter, netto Prioritetsrenter, jf. note Nordea, kto Udgifter i alt Obligationer Nordea, kto. nr Indtægter i alt Renteudgifter, netto (7) Renovering m.v. Cowi Consult Hoffmann A/S SE Byg Amager malerservice Garantiprovision Låneomkostninger Ibrugtagningstilladelse (8) Ejendommen matr. nr Sundbyøster Bogført værdi, ejendom: Saldo pr. 1/ Nedskrivning til ejendomsvurdering pr. 1/ Ejendomsvurdering pr. 1/ kr (9) Vaskemaskiner Saldo pr. 1/ Tilgang afskrivning

14 13 NOTER (fortsat) (10) Obligationer Nom. kr , 6% Nykredit, 2026 á kurs 101, (11) Likvide midler Danske Bank, girokonto Nordea, kto. nr Kassebeholdning (12) Prioritetsgæld og -renter Der omfatter følgende lån: Restgæld Kursværdi Afdrag Renter pr. pr / / % Nykredit ,3262% Nordea Kredit (13) Skyldige omkostninger Revision og trykning af regnskaber Administrationshonorar samt bogføring 2. halvår (14) Sikkerhedsstillelser Ingen.

15 14 NOTER (fortsat) (15) Udskudt skat Der er en afsagt kendelse ved Landsretten om, at der skal finde ophørsbeskatning sted, når den sidste lejlighed i foreningen, der har været udlejet til et ikke-medlem, overgår til at blive benyttet af et medlem på andelsbasis. Beskatningen vil omfatte alle de lejligheder, der siden 19. maj 1994 er overgået til andelsbasis. Der er i nærværende regnskab ikke afsat udskudt skat, da ophørsbeskatning forudsætter, at foreningen ikke længere oppebærer skattepligtige indtægter. (16) Andelskroneværdi Beregning af andelskroneværdi, jf. Andelsboligloven 3 stk. 2 litra c (ejendomsvurdering): Egenkapital, jf. side Vaskemaskiner Regulering prioritetsgæld Reserveret til fremtidig vedligeholdelse Andelskroneværdi: = 37,00 ( 37,00 31/ ) ,00 37,00 37,00 32,00 10,00 5,97 5,86 6,

16 15 SPECIFIKATION AF ANDELSVÆRDI PR. 31/ Andels- Bolig- Oprindeligt krone jf. Andelsværdi nr. Adresse indskud note 16 pr. 31/ Østrigsgade 21, st.th. + 21, st.tv , Østrigsgade 21, 1.th. + 21, 1.tv , Østrigsgade 21, 2.th. + 21, 2.tv , Østrigsgade 21, 3.tv , Østrigsgade 21, 3.th , Østrigsgade 21, 4.tv , Østrigsgade 21, 4.th , Østrigsgade 23, st.tv , Østrigsgade 23, 1.tv , Østrigsgade 23, 2.tv , Østrigsgade 23, 2.th , Østrigsgade 23, 3.tv , Østrigsgade 23, 4.tv , Østrigsgade 23, 4.th , Østrigsgade 23, 5.tv , Østrigsgade 23, 5.th. + 25, 5. tv , Østrigsgade 25, st.th , Østrigsgade 25, 1.tv , Østrigsgade 25, 1.th , Østrigsgade 25, 2.th. + 25, 2.tv , Østrigsgade 25, 3.tv th , Østrigsgade 25, 3.th , Østrigsgade 25, 4.tv , Østrigsgade 25, 5.th , Serbiensgade nr. 3, st.tv , Serbiensgade nr. 3, st.th , Serbiensgade 3, 1.th. + 3, 1.tv , Serbiensgade 3, 2.tv , Serbiensgade 3, 2.th , Serbiensgade 3, 3.tv. + 3.th , Serbiensgade 3, 4.tv. + 25, 4. th , Serbiensgade 3, 4.th , Serbiensgade 3, 5.tv. + 5.th , I alt

17 16 DRIFTSBUDGET FOR 2009 Indtægter Boligafgift og lejeindtægt Vaskemønter Byfornyelsestilskud Renteindtægter Udgifter Prioritetsydelser Skatter og afgifter Forsikringer Vedligeholdelsesudgifter Renholdelse Omkostninger Administration Revision og bogføringsassistance RESULTAT... 0 LIKVIDITETSBUDGET PR. 31/ Likviditetsreserve pr. 1/ Overskud... 0 Udbetaling til kreditorer m.v LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 31/ Budgetterne er ikke revideret. Sag nr rgn mny/hpe

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

ARsntppoRT 2oo9 BUDGETTER FOR 2O1O

ARsntppoRT 2oo9 BUDGETTER FOR 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN NY BAKKEHUS cvr-nr. 282871 19 ARsntppoRT 2oo9 BUDGETTER FOR 2O1O INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger Bestyrelsens påtegning Den uafhængige revisors påtegning Regnskabsprincipper

Læs mere

IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2006 (28. regnskabsår) === LERSØ PARKALLE 112 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON 3929 0800 TELEFAX

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Andelsboligforeningen "Provstevænget"

Andelsboligforeningen Provstevænget Andelsboligforeningen "Provstevænget" Årsrapport for tiden 1/10 2010-30/9 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2011 Driftsbudget for tiden 1/10 2011-30/9 2012 Administration: Ejendomsadministrationen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (30. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

God kendt på generalforsamlingen AN D E LSBOLIG FORE N I N G EN GAMMEL KONGEVEJ 162 A.Ð. AnSNECNSKAB FOR PERIODEN I. SEPTEMBER 2OO9-31.

God kendt på generalforsamlingen AN D E LSBOLIG FORE N I N G EN GAMMEL KONGEVEJ 162 A.Ð. AnSNECNSKAB FOR PERIODEN I. SEPTEMBER 2OO9-31. God kendt på generalforsamlingen AN D E LSBOLIG FORE N I N G EN GAMMEL KONGEVEJ 162 A.Ð AnSNECNSKAB FOR PERIODEN I. SEPTEMBER 2OO9-31. AUGUST 2O1O lndhold: Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere