Nuna Fonden GER-nr Årsrapport 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Nuna Fonden GER-nr Årsrapport 2012/2013 (27. regnskabsår) Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Nuna Fonden Indholdsfortegnelse Side Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 2012/20138 Balance pr Noter 11

3 Nuna Fonden 1 Fondsoplysninger Fonden Nuna Fonden Postboks Nuuk GER-nr.: Hjemstedskommune: Sermersooq Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Per Berthelsen, formand Kristian Jeremiassen, næstformand Anders Olsen Olga P. Berthelsen Johan Lund Olsen Søren Kaare-Andersen Direktion Steffen Petrussen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Nuna Fonden 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni maj 2013 for Nuna Fonden. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og den for ikke-erhvervsdrivende fonde gældende lovgivning. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Nuuk, den 5. september 2013 Direktion Steffen Petrussen Bestyrelse Per Berthelsen Kristian Jeremiassen Anders Olsen formand næstformand Olga P. Berthelsen Johan Lund Olsen Søren Kaare-Andersen

5 Nuna Fonden 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Nuna Fonden Vi har revideret årsrapporten for Nuna Fonden for regnskabsåret 1. juni maj 2013, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og den for ikke-erhvervsdrivende fonde gældende lovgivning. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni maj 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og den for ikke-erhvervsdrivende fonde gældende lovgivning. Nuuk, den 5. september 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Claus Bech statsautoriseret revisor

6 Nuna Fonden 4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Nuna Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at besidde aktier i GrønlandsBANKEN A/S og at virke til gavn for erhvervsmæssige, almennyttige og velgørende formål i Grønland. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Fonden har i 2012/2013 realiseret et overskud på t.kr. mod et overskud året før på t.kr. Stigningen i resultatet kan henføres til, at udbytte fra GrønlandsBANKEN er øget fra t.kr. til t.kr. Driftsomkostninger udgør t.kr. mod t.kr. året før. Stigningen kan væsentligst henføres til en stigning i lokaleomkostninger, som følge af flytning til andet lejemål og højere lejeudgifter. Der er i regnskabsåret ydet bevillinger og sponsorater på i alt t.kr. (året før t.kr.), som fratrukket tilbageførte bevillinger fra tidligere år på 394 t.kr. (året før 102 t.kr.) Den resterende del af årets indtjening udgør t.kr. (året før t.kr.), som er disponeret til fondens disponible egenkapital. For det kommende regnskabsår forventes et mindre fald i udbyttebetalingen fra GrønlandsBANKEN i foråret Forventningen er baseret på den seneste udmelding fra GrønlandsBANKEN i forbindelse med bankens officielle halvårsmeddelelse pr. 30. juni 2013 samt bankens hidtidige udbyttepolitik. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

7 Nuna Fonden 5 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den for ikke-erhvervsdrivende fonde gældende lovgivning og årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C samt de tilpasninger der følger af at årsrapporten er aflagt for en fond. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Aktiver der er modtaget ved fondens stiftelse, er indregnet til handelsværdier på stiftelsestidspunktet. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Finansielle poster Finansielle poster omfatter udbytte af grundkapitalen (aktier i GrønlandsBANKEN A/S) samt renteindtægter af bankindeståender. Driftsomkostninger Driftsomkostninger omfatter omkostninger til lokaler, markedsføring, bestyrelse, personale og administration. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under fondens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Skat Fonden er ikke skattepligtig i henhold til den grønlandske indkomstskattelov.

8 Nuna Fonden 6 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Anskaffelser under 25 t.kr. pr. enhed driftsføres i anskaffelsesåret. Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Beholdningen udgør aktiverne i fondens bundne kapital. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Egenkapital Egenkapitalen er opdelt i en bunden og disponibel del. Værdireguleringen af den bundne kapital føres direkte på egenkapitalen som reservefond, idet denne kursregulering ikke danner grundlag for indtægter der kan udloddes. Årets resultat anvendes forlods til bevillinger og eventuel konsolidering, og restbeløbet overføres til den disponible egenkapital.

9 Nuna Fonden 7 Anvendt regnskabspraksis Skyldige bevillinger Bevillinger indregnes i årsrapporten, når bestyrelsen har godkendt bevillingen og tilsagnet er kommet til modtagerens kendskab. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

10 Nuna Fonden 8 Resultatopgørelse for 2012/ / /2012 Note kr. t.kr. Udbytte, Grønlandsbanken A/S Andre finansielle indtægter Finansielle poster Lokaleomkostninger 2 ( ) (136) Markedsføringsomkostninger 3 (57.401) (76) Bestyrelsesomkostninger 4 ( ) (813) Personaleomkostninger 5 ( ) (769) Administrationsomkostninger 6 ( ) (700) Af- og nedskrivninger (20.125) (2) Driftsomkostninger ( ) (2.496) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Tilbageførte bevillinger fra tidligere år Disponibel egenkapital fra tidligere år I alt til disposition Der disponeres således: Årets bevillinger og sponsorater Overført til disponibel egenkapital

11 Nuna Fonden 9 Balance pr Note kr. t.kr. Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Bundne aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Disponible aktiver Aktiver

12 Nuna Fonden 10 Balance pr Note kr. t.kr. Grundkapital Reservefond (kursregulering af grundkapital) Disponibel egenkapital Egenkapital Skyldige bevillinger Leverandørgæld Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 13

13 Nuna Fonden 11 Noter 1. Andre finansielle indtægter 2012/ /2012 kr. t.kr. Renteindtægter, bank Lokaleomkostninger Husleje Reparation og vedligeholdelse Rengøring Opmagasinering Markedsføringsomkostninger Annoncer og reklamer Repræsentation Gaver og blomster Bestyrelsesomkostninger Bestyrelseshonorar Rejser og ophold Dagpenge Mødeudgifter Diverse bestyrelsesomkostninger

14 Nuna Fonden 12 Noter 5. Personaleomkostninger 2012/ /2012 kr. t.kr. Gage og ferietillæg, direktør og timelønnet personale Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger Tillæg, egen bil Feriefrirejse Regulering, feriepengeforpligtelse 0 1 Personaleforsikringer Arbejdsmarkedsafgift, AMA Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt

15 Nuna Fonden 13 Noter 6. Administrationsomkostninger 2012/ /2012 kr. t.kr. Telefon, datatrafik og hosting Kontorartikler Porto og gebyrer Abonnementer, kontingenter og faglitteratur Småanskaffelser og vedligeholdelse af inventar Rejser og opholdsudgifter Dagpenge Advokat Konsulentbistand Revision og regnskabsassistance Rådgivning, budgetassistance mv Bogføringsassistance IT-konsulent, software og hjemmeside Hardware 0 17 Kørsel og taxa Diverse

16 Nuna Fonden 14 Noter 7. Værdipapirer kr. t.kr. Kostpris Kostpris Opskrivninger Årets opskrivninger Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger 0 (5.760) Nettoopskrivninger Regnskabsmæssig værdi Værdipapirer omfatter aktier i GrønlandsBANKEN A/S, som udgør den bundne kapital i fonden. Ejerandelen svarer til 13,33% af aktiekapitalen i GrønlandsBANKEN A/S. Beholdningen er indregnet til officiel børskurs pr på 559 kr. pr. aktie ( : 409 kr.). 8. Grundkapital Fondens grundkapital består af nom kr. i aktier i GrønlandsBANKEN A/S, hvoraf Grønlands Hjemmestyre har indskudt aktier på nom kr. og BG Fonden aktier på nom kr. 9. Reservefond (kursregulering af grundkapital) Saldo Kursregulering af aktier (5.760) Reservefond Der henvises til omtale i note 7.

17 Nuna Fonden 15 Noter 10. Disponibel egenkapital kr. t.kr. Saldo Årets resultat før bevillinger Tilbageførte bevillinger fra tidligere år Årets bevillinger ( ) (5.937) Disponibel egenkapital Skyldige bevillinger Rest vedrørende 2009/ Rest vedrørende 2010/ Rest vedrørende 2011/ Rest vedrørende 2012/ Anden gæld Skyldig A-skat og AMA Skyldige feriepenge Feriepengeforpligtelse, funktionær Øvrige gældsposter Pantsætninger, eventualforpligtelser mv. Fonden har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser eller pantsat aktiver. Der påhviler ikke fonden eventualforpligtelser

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 14. maj 2014 Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere