Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013"

Transkript

1 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé Køge T: F: E: W: addere.dk CVR: Uafhængigt medlem af DFK International

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning og generalforsamlingsvalgte revisorers påtegning 1 Revisionspåtegning 2 Regnskab for 1. januar december 2013 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Orientering om budget og overslag 15

3 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskabet for 2013 for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 4-5. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og anser regnskabet for at give et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Strøby Egede, den 25. februar 2014 Bestyrelse Hans Grøn Sørensen Jens Karoli John Høst Schmidt formand næstformand sekretær Børge Larsen Per Bøgelund-Hansen Georg Vad-Nielsen Henry Hansen Generalforsamlingsvalgte revisorers påtegning Vi har stikprøvevis gennemgået at Vandværkets bogholderi er i overensstemmelse med forelagt dokumentation. Strøby Egede, den 25. februar 2014 Generalforsamlingsvalgte revisorer: Ole Sepstrup H.C. Nielsen

4 2 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Vi har revideret årsregnskabet, opgjort på baggrund af vandværkets regnskabspraksis beskrevet på side 4-5, for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejdet et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 3 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis beskrevet på side 4-5. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Budgettal for 2013 er medtaget i regnskabet på baggrund af modtagne oplysninger fra ledelsen. Budgettallene for 2013 er godkendt på generalforsamlingen den 23. april Budgettal for 2014 og 2015 og overslag for 2016 er medtaget på baggrund af modtagne oplysninger fra Bestyrelsen. Vi har ikke foretaget revision eller gennemgang heraf. Køge, den 25. februar 2014 Addere Revision statsautoriseret revisionspartnerselskab Boye G. Rynord statsautoriseret revisor

6 4 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Regnskabet for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk er aflagt i overensstemmelse med nedenstående regnskabspraksis. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider: Strøby Egede Vandværk Opmåling af ledningsnet Boringer & terrænnære råvandsstationer Kontorinventar, bil m.m år 20 år 40 år 5 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

7 5 Anvendt regnskabspraksis Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Gældsforpligtelser Gæld til leverandører samt anden gæld måles til nominelle værdier. Kapitalkonto Nye andelshaveres bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledning føres på kapitalkontoen.

8 6 Resultatopgørelse 1. januar december Budget Realiseret Realiseret Note t.kr. kr. kr. 1 Indtægter Driftsudgifter Bruttoresultat Administrationsomkostninger Årets resultat før afskrivninger og finansielle poster Afskrivninger Årets resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering Overført fra tidligere år Årets resultat Til disposition Der anvendes således: Overført til næste år Anvendelse i alt

9 7 Balance pr. 31. december AKTIVER Realiseret Realiseret Note kr. kr. 7 Strøby Egede Vandværk Opmåling af ledningsnet Boringer & terrænnære råvandsstationer Kontorinventar, bil m.m Materielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Tilgodehavender vand- og tilslutningsafgift m.v Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andre værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

10 8 Balance pr. 31. december PASSIVER Realiseret Realiseret Note kr. kr. Kapitalindskud Overført resultat EGENKAPITAL I ALT Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristet gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

11 9 Noter Budget Realiseret Realiseret Note t.kr. kr. kr. 1 Indtægter Vand Andre indtægter Driftsudgifter Vandanalyser Biludgifter Elforbrug Fremmed arbejde, renholdelse Inventar, værktøj Kurser og arbejdstøj Løn og pension, bestyrer og afløser Vedligeholdelse anlæg og målerudskiftninger

12 10 Noter 3 Administrationsomkostninger Budget Realiseret Realiseret t.kr. kr. kr. Advokathonorar ATP bidrag m.v Edb-udstyr - service Forsikringer, alarmabonnementer og sms Gaver, blomster og reklame Kontingenter m.v Kontorartikler og tryksager Kontor- og bogføringsassistance, udvalgshonorar og formand Møder, konferencer og kurser Rengøring kontor Porto, nets- og finansielle gebyrer Regnskabsassistance og revision Regnskabsassistance og revision, tidligere år Tab debitorer Telefon Afskrivninger Anlæg Bil Opmåling af ledningsnet Terrænnære råvandsstationer Finansielle indtægter Renter og udbytter værdipapir Renter af bankkonti Urealiserede kursreguleringer værdipapirer

13 11 Noter 6 Finansielle omkostninger Budget Realiseret Realiseret t.kr. kr. kr. Realiserede kurstab værdipapir Urealiserede kursreguleringer værdipapirer Strøby Egede Vandværk Anskaffelsessum primo Tilgang, sikringsanlæg Anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført værdi Opmåling af ledningsnet Anskaffelsessum primo Årets tilgang Anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført værdi

14 12 Noter 9 Boringer & terrænnære råvandsstationer Budget Realiseret Realiseret t.kr. kr. kr. Anskaffelsessum primo Årets tilgang Anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført saldo Kontorinventar, bil m.m. Anskaffelsessum primo Anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført værdi Tilgodehavender vand- og tilslutningsafgift m.v. Tilgodehavender anlæg- og tilslutningsafgift, Vallø Strandpark Tilgodehavender fra salg af vand m.v Andre tilgodehavender (omsætningsaktiver) Moms Tilgodehavende vandafgift

15 13 Noter 13 Andre værdipapirer (omsætningsaktiver) Antal stk. Værdi kr. Investeringsbeviser Primo Årets tilgang Årets afgang Årets realiseret gevinst/tab ved salg Årets urealiseret gevinst/tab Ultimo Obligationer Primo Årets afgang Årets realiseret gevinst/tab ved salg Årets urealiseret gevinst/tab Ultimo Andre værdipapir i alt Likvide beholdninger Realiseret Realiseret kr. kr. DiBa Nordea Kassebeholdning

16 14 Noter 15 Egenkapital Realiseret Realiseret kr. kr. Saldo primo Årets indskud m.v. fra nye andelshavere Kapitalindskud Overført til næste år jf. resultatdisponering Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Grønne afgifter, A-skat, AM-bidrag, atp mv Feriepenge og feriepengeforpligtelse funktionærer

17 15 Orientering om budget og overslag Budget Regnskab Budget Budget Overslag t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Indtægter Driftsudgifter Administrationsomkostninger Årets resultat før afskrivninger og finansielle poster Afskrivninger Årets resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT Anlægsinvesteringer Terrænnære råvandsstationer Nye målere fjernaflæsning Forsyningssikkerhed Andre anlægsudgifter Anlægsinvesteringer i alt Investeringer i forsynings- og stikledninger til nye andelshavere er ikke indarbejdet p.g.a. usikkerhed om antal nye andelshavere. Finansieres via indskud i.h.t. takstblad.

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

Ganløse Vandværk A.m.b.a

Ganløse Vandværk A.m.b.a Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken 70, Ganløse, 3660 Stenløse. SE. nr. 35 42 88 60 Ganløse marts 2015 Ganløse Vandværk A.m.b.a Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2014 Vandværkets første

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere