Ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Ordinær generalforsamling Torsdag den 31. marts 2011 kl på Helnan Marina Hotel Dagsorden på den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Svend B. Hansen (modtager genvalg) Henrik Hougaard (modtager genvalg) Anders Høgenhaven (modtager genvalg) På valg er følgende suppleanter: Anders Lisvad Per Lund 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 2 Generalforsamling

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...4 Ledelsespåtegning...5 Revisionspåtegning...6 Ledelsens beretning...6 Bestyrelsens beretning...7 Anvendt regnskabspraksis...9 Samlet resultatopgørelse...10 Samlet balance...11 Resultatopgørelse, Grenaa...12 Balance, Grenaa...13 Resultatopgørelse, Anholt...14 Balance, Anholt...15 Pengestrømsanalyse, Grenaa...16 Pengestrømsanalyse, Anholt...16 Noter Indhold 3

4 Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.a. Teknologivej Grenaa Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 29. august 2005 Hjemsted: Grenaa Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Svend Brandstrup Hansen, formand Valdemar Haumand, næstformand Anders Høgenhaven Henrik Hougaard Ibb Havmøller Vernersen Direktion Henrik Harregaard Jordalen Revision RevisionsGruppen statsautoriseret revisionspartnerselskab Storegade Grenaa Anholt Vandværk Havdal Vandværk Dolmer Enge Kildeplads Vejlby Vandværk Vandværk Boring 4 Selskabsoplysninger

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og driftsledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Grenaa, den 24. februar 2011 Direktør Henrik Harregaard Jordalen Bestyrelse Svend Brandstrup Hansen (formand) Valdemar Haumand Henrik Hougaard Anders Høgenhaven Ibb Havmøller Vernersen Ledelsespåtegning 5

6 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a Vi har revideret årsregnskabet for Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelser, balancer, pengestrømsanalyser og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Vor påtegning omfatter ikke de viste budgetter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsens beretninger Ledelsen har ansvaret for, at beretningerne indeholder en retvisende redegørelse. Vi har gennemlæst beretningerne, men ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på den baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsens beretninger er i overensstemmelse med årsregnskabet. Grenaa, den 24. februar 2011 RevisionsGruppen statsautoriseret revisionspartnerselskab Knud Kildal statsautoriseret revisor Ledelsens beretning Hovedaktivitet Selskabets virksomhed omfatter produktion og distribution af drikkevand. Selskabets indtægter er baseret på brugerafgifter i form af tilslutningsbidrag, målerafgift og vandafgifter, der takstfastsættes årligt og godkendes af Norddjurs Kommune. Herudover sælges ydelser til omkringliggende vandværker. Udvikling i regnskabsåret Regnskabsresultatet for 2010 blev et overskud på kr , som fordeles mellem et overskud fra Grenaa på kr og et underskud fra Anholt på kr Kommentarer til hovedposter i forsyningsområde Grenaa i t.kr. Nettoomsætningen for 2010 nåede kr mod forventet kr (sammenlignelige tal fra 2009). Nettoomsætning vil fra og med 2010 afspejle omsætning excl. statsafgift. Stigningen skyldes primært ekstra vandsalg på kr. 111, excl. statsafgift, samt et større salg af tjenesteydelser på kr Produktionsomkostningerne nåede kr mod forventet kr Afvigelsen skyldes øgede afskrivninger på kr. 30 og øgede produktionsomkostninger på kr. 189 samt en lidt billigere drift af rådvandsanlæg på kr. 10. Distributionsomkostningerne nåede kr mod forventet kr Administrationsomkostningerne nåede kr mod forventet kr Årsagen findes hovedsageligt i øgede omkostninger til ingeniør- og revisorbistand på grund af udgifter til udarbejdelse af åbningsbalancen til Forsyningssekretariatet samt bogføringsassistance. Fordelingsomkostningerne, som omfatter bl.a. lønninger, personaleudgifter, autodrift m.m., udviser en afvigelse i forhold til budget på kr. 164 som skyldes ekstraordinære administrationsomkostninger og udgift til personalerekruttering. Kommentar til hovedposter i forsyningsområde Anholt i t.kr. Nettoomsætningen for 2010 nåede kr. 629 mod forventet kr Produktionsomkostningerne nåede kr. 139 mod forventet kr Årsa- 6 Revisionspåtegning

7 gen findes bl.a. i mindre afskrivninger p.g.a. ændringer i renoveringsplanen for Anholt. Administrationsomkostningerne nåede kr. 193 mod forventet kr Årsagen findes bl.a. i Anholts andel i GAV s samlede administrative omkostninger. Af regnskabet fremgår det, at GAVs frie reserver er steget fra 4,68 mill. til 5,21 mill., svarende til årets resultat. Dette er ikke en opsparing, men et led i en fastlagt renoveringsstrategi fra 2007 som løber frem til Set over denne 10 års periode forventes det akkumulerede resultat at være 0 kr. og derfor leve op til hvile i sig selv princippet. Vandforbrug I 2010 er der indvundet ca. 1,53 mill. m 3 grundvand, hvoraf 1,44 mill. m 3 har kunnet viderefaktureres. Der er således tale om et spild på ca. 6,13% mod den statsfastsatte grænse på 10 %. Det samlede tab indeholder forbrug til udskylning, brandslukning samt lækagetab i ledningsnettet. Spildprocenten er faldet fra 9,85% i 2009 til 6,13% i Dette er opnået gennem en større kampagne i foråret 2010 for at finde lækager på nettet samt den løbende fornyelse af nettet. Vi er ikke tilfredse med lækagetab og vil også fremover bruge energi på at minimere dette yderligere. Vandkvalitet Grenaa: Der har i 2010 ikke været overskridelser af kvalitetskravene på prøver udtaget fra vandværkerne Havdal, Vejlby og Mølleskolen. Der er i Dolmer på afgang fra vandværk fundet for lavt iltindhold på 1,2 mg/l. Grænseværdien er 5 mg/l. Der er dialog i gang med Norddjurs Kommune omkring dette forhold. Anholt: Der har været 1 overskridelse af kimtal 22 o C på afgang fra Anholt Vandværk. Der blev fundet 87 kim pr. ml. Grænseværdi er max. 50 kim pr. ml. Opfølgende prøve viste kimtal < 1 kim pr. ml. Der er analyseret efter kravværdierne i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 11. december Grenaa & Anholt Vandforsyning benytter sammen med Norddjurs Vandråd, AnalyTech Miljølaboratorium A/S, som er et akkrediteret laboratorium. Ledningsnettet Ledningsnettets længde incl. stikledninger udgør ultimo 2010 ca. 28 km på Anholt og ca. 270 km i Grenaa. Årets aktiviteter Som det fremgår af aktiverne, produktions- og distributionsanlæg, er disse steget med 3,8 mill. kr. efter afskrivninger. Dette afspejler årets aktivitetsniveau med reinvesteringer og nyinvesteringer i ledningsnettet. Der er i 2010 tilsluttet 19 nye forbrugere i Grenaa. Dette tal omfatter 212 plejeboliger som Norddjurs Kommune opfører. Der er tilsluttet en enkelt ny forbruger på Anholt. GAV har således i alt forbrugere ved udgangen af Vandprisen i 2011 Prisen pr. m 3 og den faste afgift er uændret i Grenaa. Således 4,70 kr./m 3 og 520 kr. i fast målerafgift. Prisen er excl. moms. På Anholt er prisen pr. m 3 og den faste afgift ligeledes uændret. Således 7,40 kr./m 3 og 900 kr. i fast målerafgift. Prisen er excl. moms. Der er fra 1. januar 2011 indført en rabatordning for storkunder. Denne vil fremgå af det nye takstblad. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.a. Henrik Harregaard Jordalen Bestyrelsens beretning Ledelses- og personaleforhold I 2009 udvidede vi vores administrations- og værkstedsfaciliteter på Teknologivej, ikke fordi den solgte vandmængde var blevet væsentlig større, men fordi de rammer for bygninger, som vi overtog fra Grenaa kommune, ikke var tidssvarende. Det var en god beslutning; bestyrelsen har den opfattelse, at GAV nu er klar til fremtiden, også set i lyset af de beslutninger vi har taget på personalesiden i vores administration. Vores direktør Jesper Brødsgaard ønskede nye udfordringer og opsagde sin stilling pr. 1. september 2010, og vi ønskede fra bestyrelsen en stærkere ledelse af administrationen under direktøren i tilknytning til de administrationsopgaver vi udfører for andre vandværker. Opgaven blev så at ansætte en ny leder med titel af direktør og få administrationspersonalet organiseret rigtigt. Vi aftalte med et eksternt rekrutteringsfirma en proces for formulering af direktørstilling, annoncering og ansættelsessamtaler. Bestyrelsen kunne i november skrive kontrakt med den nye direktør Henrik H. Jordalen til ansættelse fra den 1. december. Tilsvarende fik vi organiseret administrationsarbejdet hensigtsmæssigt ved personaleudskiftning, og ved at Kirsten Bertelsen formelt nu er leder af hele administrationen med en assistent ansat, en administration som også løser regnskabs- og administrationsopgaver for andre vandværker. Forsyningsområde og vækst I 2009 formulerede bestyrelsen en vision for GAV. Den forsøger vi at følge i det daglige bestyrelsesarbejde, vi formulerede bl.a., at vi vil være den foretrukne samarbejdspartner som følger og påvirker indenfor vandforsyningsområdet. Norddjurs kommune er i gang med forberedelserne af en ny vandforsyningsplan for hele kommunen; i den forbindelse har kommunen kontaktet og besøgt alle vandforsyninger, og udarbejdet en slags statusrapport for Ledelsesberetning 7

8 hvert enkelt anlæg. Kommunens sigte er at skabe sikkerhed for levering af sundt drikkevand til alle borgere. Det indebærer bl.a. udstikning af nye forsyningsområder for de enkelte vandforsyninger og forslag til sammenlægning af vandforsyningsselskaber, hvoraf langt de fleste i kommunen er private anlæg ejet af forbrugerne. For GAV kan det betyde, at vi bliver større; dog er vores indgang til samarbejde at det baseres på frivillige ordninger. Vi har på nuværende tidspunkt en konkret henvendelse fra Veggerslev vandværk om sammenlægning. I 2008 inddragede vi Sangstrup vandværk, og i 2009 startede vi levering af vand til Ålsø vandværk, så den udvikling alle forventer indenfor vandforsyning er med til, at vi i Grenaa kan fastholde en god udvikling af selskabet, fordi vi har gode muligheder for at vokse, d.v.s. skabe synergi mellem vores nuværende kapacitet og et større forsyningsområde. Vores indgang til enhver forhandling er, at prisen på leveret vand til vores forbrugere ikke må stige med baggrund i udvidelser, men at vi minimum kan fastholde prisen og udvikle vores organisation så den til enhver tid er hensigtsmæssig i forhold til opgaverne. Regnskabs- og administrationsopgaver for andre vandværker Vi er oppe på at administrere for 16 andre vandværker, nogle større end andre. Vi har en mindstepris på arbejdet, alt afhængigt af hvad de efterspørger. De fleste er Djursland-vandværker, men nogle ligger også lidt længere væk i det østjyske. Vi opfatter klart opgaverne med andre vandværker som en måde at fastholde personale på et højt niveau her på GAV, så de aktiviteter kommer også vore forbrugere til gode. DDS, Dokumenteret drikkevands sikkerhed I GAV har vi etableret vores egen drikkevandskvalitetskontrol; vi har vores eget laboratorium til daglig kontrol af vandets kvalitet. Lige netop den ydelse har vi en forudsætning om vil kunne sælges til andre vandforsyningsselskaber, dog uden at den vil kunne erstatte de lovpligtige analyser, som selskaberne skal foretage. Andre forsyningsselskaber vil med vores hjælp kunne sikre sig kvaliteten imellem de lovpligtige analyser, som for flere små selskaber måske kun er halvårlige, og vi oplever tit, at forbrugere i små forsyningsselskaber efterspørger den samme sikkerhed for kvaliteten, som man får i de større selskaber. Vedligeholdelse og renovering af vores forsyningsnet Vintermånederne i begyndelsen af 2010 lagde en forsinkelse af arbejdet i marken. Som bekendt har vi en nøje afstemt vedligeholdelses- og renoveringsplan for de enkelte år som vi følger, og det er en problematik, som vi i bestyrelsen følger med stor opmærksomhed. Vi har vores faste personale til mark- og værkstedsarbejde, og i den udstrækning arbejdet ikke består af renoveringsopgaver, går udgifterne direkte på driften og ikke på forsyningsnettet, hvor de indgår som aktiver, der afskrives. Vi har dog fanget en væsentlig del af arbejdet i månederne efterfølgende, og er som helhed overbeviste om, at vi har den rigtige størrelse på personalet til formålet. Det er i den relation vigtigt at tilføje selskabets vagtordninger, som igen giver os forbrugere sikkerhed for, at vandforsyningen fungerer, også når vi andre holder fri. Store vandforbrugere De danske Spritfabrikker, eller Lallemands gærproduktion, er vores absolut største forbruger. DDSF har egne boringer til en væsentlig del af deres vandforbrug, men har spurgt GAV om en storforbrugerrabat, hvis/når de ønsker at øge deres vandforbrug i forbindelse med produktionsudvidelser. Bestyrelsen har i den forbindelse været positive, og har formuleret en afregningspolitik for storforbrugere, som giver en rabat efter registreret forbrug. Vi har en stor interesse i også at forsyne vores industrier og være den rigtige partner til levering af vand, også til proces. Vi har ikke kendskab til, om DDSF får mulighed for at fastholde egne boringer og oppumpning fremover; det bliver op til myndighederne, men hvis situationen opstår, hvor GAV skal levere hele mængden til DDSF, så kan vi det; vi har kapaciteten. Det bliver afgjort, når kommunen skal vurdere fornyelse af de forskellige indvindingstilladelser i området. I GAV har vi den holdning, at det er bedst, at vi leverer; vi har som forsyningsselskab forpligtelsen til at foretage foranstaltninger til bevarelse af kvaliteten af vandet, og som det væsentligste forsyningspligten i området, så er det også naturligt at vi leverer så vidt muligt hele mængden. Vandforsyningslovgivning Folketinget har vedtaget den nye lovgivning for vandforsyningsselskaber. Grundlæggende er vi enige i, at forsyningsselskaberne skal underlægges et økonomisk tilsyn - de er jo monopolvirksomheder, og det offentlige har bestemt en interesse i at holde prisen på leveret vand så billig som muligt. Vi har fået vores selskab godkendt med den pris, vi tager for vandet i det nye forsyningssekretariat; vi har endda et stykke til loftet sammenlignet med andre selskaber af ca. samme størrelse. Det har dog været en ret bureaukratisk affære, og vi har måttet ty til en del hjælp fra vores revisor og ingeniør, der har rådgivet på det økonomiske område. Det har faktisk medført en ekstra udgift for GAV på hen ved kr., som vi ikke kan videresende. Der er ingen afslutning på det arbejde; det indebærer bl.a., at vi får yderligere indberetningspligter, men til trods for vores udgifter håber vi på, at vi har fået begyndt rigtigt, og indberetningerne for fremtiden kun bliver rutine. Afslutning Bestyrelsens opgaver i 2010 har været ekstraordinære, primært fordi vores direktør ønskede nye udfordringer i et større selskab. Det var kun naturligt, og vore veje skiltes på en god måde for begge parter. Møderne udover de fastlagte kvartalsmøder har handlet om organisation og ansættelser. Vores kvartalsmøder har handlet om daglig økonomi, og vi fastholder foreløbig, at vores revisor er inde over kvartalsrapporterne, fordi vi ønsker en stram og mulig opfølgende styring af selskabets økonomi. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med alle medarbejdere i selskabet; vi trækker på samme hammel, og det vil vi fra bestyrelsen gerne sige tak for. 8 Bestyrelsesberetning

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a. for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens størrelse kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af vand samt tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering/risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Fordeling af omkostninger Ifølge selskabets vedtægter skal der være særskilt økonomi for hvert af forsyningsområderne Grenaa og Anholt. Derfor udarbejdes udover samlede opgørelser særskilt resultatopgørelse, balance og pengestrømsanalyse for begge forsyningsområder. De omkostninger, som ikke direkte kan henføres til et bestemt forsyningsområde, fordeles i den forbindelse med 94% til forsyningsområde Grenaa og 6% til forsyningsområde Anholt. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder forholdsmæssig andel af modtagne investeringsbidrag. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Erhvervede licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Licenser afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktions- og distributionsanlæg samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Desuden tillægges omkostninger, der skønnes at indebære en forbedring af selskabets aktiver, mens omkostninger til vedligeholdelse af selskabets aktiver udgiftsføres. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger, 50 år Produktions- og distributionsanlæg, år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 4-50 år Aktiver med en kostpris på under kr pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Dette gælder dog ikke, såfremt anskaffelserne sker i sammenhæng med væsentlige nyinvesteringer. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Investeringsbidrag o.lign. Modtagne investeringsbidrag indregnes som en forpligtelse og indtægtsføres lineært over 30 år under andre driftsindtægter. Anvendt regnskabspraksis 9

10 Modtagne engangsbeløb, der forpligter til levering af vand til andre vandforsyningsselskaber, behandles på samme måde. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst med tillæg af endnu ikke betalt skat af tidligere års skattepligtige indkomster og fradrag af betalte a conto skatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode og midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser samt på grundlag af de senest kendte skatteregler. Udskudte skatteaktiver optages ikke i balancen, fordi det ikke kan påregnes, at selskabet kan realisere aktivet. Gældsforpligtelser i øvrigt Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte omkostninger ved låneoptagelsen. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Samlet resultatopgørelse Note t.kr. t.kr. Salg af vand Statsafgift Fast afgift Salg af entreprenørarbejde Statsafgift nettoomsætning Afgift for indvindingstilladelse Afgift til Forsyningsdirektoratet Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 0 - Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Disponeret i alt Samlet resultatopgørelse

11 Samlet balance Aktiver Note t.kr. t.kr. Licenser Immaterielle anlægsaktiver 49 0 Grunde og bygninger Produktions- og distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af vand Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 31 0 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Note t.kr. t.kr. Egenkapital ved selskabets stiftelse Frie reserver i øvrigt Egenkapital i alt KommuneKredit Djurslands Bank Investeringsbidrag o. lign Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Djurslands Bank Tilbagebetalinger til kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Personaleomkostninger 13 Eventualposter m.v. 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Samlet balance 11

12 Resultatopgørelse for forsyningsområde Grenaa Ikke revideret budget Note t.kr. t.kr. t.kr. Salg af vand Statsafgift Fast afgift Salg af entreprenørarbejde Statsafgift Nettoomsætning Afgift for indvindingstilladelse Afgift fra Forsyningsdirektoratet Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Disponeret i alt Indtægtsfordeling, Grenaa Udgiftsfordeling, Grenaa Statsafgift 41% Fast afgift 19% Vandsalg 38% Øvrige indtægter 2% Statsafgift 41% Afgift for indvindingstilladelse 3% Produktion 8% Distribution 19% Administration 15% Afskrivninger 14% 12 Resultatopgørelse, Grenaa

13 Balance for forsyningsområde Grenaa Aktiver Note t.kr. t.kr. Licenser Immaterielle anlægsaktiver 49 0 Grunde og bygninger Produktions- og distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af vand Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 29 0 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Note t.kr. t.kr. Egenkapital ved selskabets stiftelse Frie reserver i øvrigt Egenkapital i alt KommuneKredit Djurslands Bank Investeringsbidrag o. lign Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Djurslands Bank Tilbagebetalinger til kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualposter m.v. 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Balance, Grenaa 13

14 Resultatopgørelse for forsyningsområde Anholt Ikke revideret budget 2011 Note t.kr. t.kr. t.kr. Salg Statsafgift Fast afgift Salg af entreprenørarbejde Statsafgift Nettoomsætning Afgift for indvindingstilladelse Afgift til Forsyningsdirektoratet Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Disponeret i alt Indtægtsfordeling, Anholt Udgiftsfordeling, Anholt Statsafgift 16% Fast afgift 60% Vandsalg 24% Statsafgift 14% Afgift for indvindingstilladelse 1% Produktion 11% Distribution 35% Administration 27% Afskrivninger 12% 14 Resultatopgørelse, Anholt

15 Balance for forsyningsområde Anholt Aktiver Note t.kr. t.kr. Grunde og bygninger Produktions- og distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg af vand Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 2 0 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Note t.kr. t.kr. Egenkapital ved selskabets stiftelse Frie reserver i øvrigt Egenkapital i alt Investeringsbidrag Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 6 5 Tilbagebetalinger til kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld 4 15 Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualposter m.v. 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Balance, Anholt 15

16 Pengestrømsanalyse for forsyningsområde Grenaa Ikke revideret budget Note t.kr. t.kr. t.kr. Driftsindtægter Driftsudgifter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Forskydning i varebeholdninger Forskydning i tilgodehavender Forskydning i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Tilgang af immaterielle anlægsaktiver Tilgang af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Forskydning i træk på driftskredit Optagelse af lån, netto Modtaget investeringsbidrag o. lign Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Likvide midler primo Likvide midler ultimo Pengestrømsanalyse for forsyningsområde Anholt Ikke revideret budget Note t.kr. t.kr. t.kr. Driftsindtægter Driftsudgifter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Forskydning i tilgodehavender Forskydning i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Tilgang af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Modtaget investeringsbidrag Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Likvide midler primo Likvide midler ultimo Pengestrømsanalyse

17 Noter Grenaa Anholt Note t.kr. t.kr. 1 Produktionsomkostninger Drift af materiel og maskiner, inkl. forsikringserstatning, t.kr Drift af råvandsanlæg Drift af SRO-anlæg 84 0 Afskrivninger Diverse direkte produktionsomkostninger Fordelingsomkostninger, jf. note Distributionsomkostninger Drift af materiel og maskiner 12 0 Drift af rentvandsanlæg Ledningsnetdatabase 92 7 Målere 65 9 Afskrivninger Øvrige direkte produktionsomkostninger Fordelingsomkostninger, jf. note Administrationsomkostninger Opkrævningsvederlag til PBS 75 6 Vederlag til bestyrelse 97 6 Administrative lønninger Bogføringsassistance 76 5 Revision og regnskabsassistance vedr. årsrapport 72 5 Ingeniør- og revisorhonorar vedr. grundlag for fastsættelse af prisloft Revisorbistand i øvrigt 79 6 IT-udgifter 82 5 Tab på debitorer 6 0 Afskrivninger Øvrige direkte administrationsomkostninger Fordelingsomkostninger, jf. note Andre driftsindtægter Rykkergebyr m.m Vederlag for forbrugsoplysninger til brug for beregning af vandafledningsafgift Investeringsbidrag Administrationsvederlag Fordelingsomkostninger Lønninger Personaleudgifter Autodrift Bygninger Administration Honorar vedr. personalerekruttering 80 4 Øvrige fordelingsomkostninger Der fordeles på følgende måde: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Noter 17

18 Note Licenser 6 Immaterielle anlægsaktiver, Grenaa Kostpris Tilgang 74 Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger -25 Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Andre anlæg, Grunde og Produktions- og driftsmateriel Note bygninger distributionsanlæg og inventar 7 Materielle anlægsaktiver, Grenaa Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Materielle anlægsaktiver, Anholt Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Grenaa Anholt Note Andre tilgodehavender Bogføringsassistance til eksterne vandværker Rabat m.m. fra el-leverandør 10 0 Vandafgift 0 4 Moms Mellemregning med Grenaa-afd. 0 * Forsikringserstatning * Indgår ikke i den samlede balance, idet beløbet er modregnet i Grenaa-afdelingens tilsvarende gæld. Årets netto- Note bevægelser Egenkapital, Grenaa Frie reserver Egenkapital, Anholt Frie reserver Noter

19 Gæld i alt Gæld i alt Afdrag Restgæld Note næste år efter 5 år 10 Langfristede gældsforpligtelser, Grenaa KommuneKredit Djurslands Bank * Investeringsbidrag Langfristede gældsforpligtelser, Anholt Investeringsbidrag * Afvikling er endnu ikke aftalt. Grenaa Anholt Note t.kr. t.kr. 11 Anden gæld Vandafgift Skyldig løn 72 0 Feriepengeforpligtelser, fastlønnede Mellemregning, Anholt-afd. * Beregnede skyldige renter 36 0 Øvrige skyldige omkostninger * Indgår ikke i den samlede balance, idet beløbet er modregnet i Anholt afdelingens tilsvarende tilgodehavender Note 12 Personaleomkostninger Gennemsnitligt antal beskæftigede personer 9,5 Samlede personaleomkostninger i t.kr.: Løn og gager, inkl. feriepenge m.v., men eksl. samtlige pensionsbidrag og bestyrelseshonorar Pensioner 497 Arbejdsgiverbidrag 69 Andre personaleomkostninger Note 13 Eventualposter m.v. Eventualforpligtelser Med virkning fra den 1. januar 2010 er selskabet blevet skattepligtig. I forbindelse med overgang fra skattefri til skattepligtig virksomhed skal selskabets aktiver i en skattemæssig åbningsbalance værdiansættes til handelsværdi. Det er ledelsens opfattelse, at disse værdier kan ansættes til samme beløb som opgjort efter myndigheders anvisning i relation til bestemmelserne om prisloft, hvilket fører til, at selskabet ikke har hverken aktuelle eller udskudte skatteforpligtelser. Det er imidlertid ikke afklaret, om SKAT vil anerkende dette værdiansættelsesprincip. Selskabets eventualforpligtelser omfatter herudover de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser og forpligtelser ifølge entrepriseaftaler. Leasing Selskabet har indgået leasingaftale, der ikke er optaget i balancen, for følgende beløb: Restløbetid 26 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.kr. 1, i alt t.kr Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Noter 19

20 Drikkevand er et unikt produkt, som har utallige anvendelses muligheder. Men først og fremmest er drikkevand et levnedsmiddel, hvortil der fra myndighedernes side stilles krav til kvalitet og kontrol. Kontrollen planlægges efter retningslinier fra Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Kontrollen udføres af et uafhængigt statskontrolleret laboratorium. Vandforsyningen leverer rent drikkevand til ca forbrugere i forsyningsområdet. Vandet hentes op fra undergrunden fra dybder på ca. 50 meter under jordens overflade. Vandet behandles på vandværker, hvor det iltes for at give smag. Teknologivej Grenaa Tlf Fax GP-Tryk A/S

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.00 på Helnan Marina Hotel. 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.

Ordinær generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.00 på Helnan Marina Hotel. 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse. Årsrapport 2008 Ordinær generalforsamling Torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.00 på Helnan Marina Hotel Dagsorden på den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3.

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS. Årsrapport

Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS. Årsrapport Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 20 27 37) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Tom G. Totalentreprise ApS

Tom G. Totalentreprise ApS CVR-nr. 20 33 17 04 Årsrapport for 2013 (17. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04 2014 Tom Preben Gudmandsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/01/2013 Mikael Walther Dirigent Side 2 af

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Dirigent: Poul Jensen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ

Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 05 65 63 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014 Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hf 2015 DIrIg Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AHK Service & Support ApS Nøkkerosevej 6, 8240 Risskov

AHK Service & Support ApS Nøkkerosevej 6, 8240 Risskov AHK Service & Support ApS Nøkkerosevej 6, 8240 Risskov CVR-nr. 10 05 47 61 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår)

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår) (10. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. maj 2013 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere