Ordinær generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Ordinær generalforsamling Torsdag den 31. marts 2011 kl på Helnan Marina Hotel Dagsorden på den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Svend B. Hansen (modtager genvalg) Henrik Hougaard (modtager genvalg) Anders Høgenhaven (modtager genvalg) På valg er følgende suppleanter: Anders Lisvad Per Lund 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 2 Generalforsamling

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...4 Ledelsespåtegning...5 Revisionspåtegning...6 Ledelsens beretning...6 Bestyrelsens beretning...7 Anvendt regnskabspraksis...9 Samlet resultatopgørelse...10 Samlet balance...11 Resultatopgørelse, Grenaa...12 Balance, Grenaa...13 Resultatopgørelse, Anholt...14 Balance, Anholt...15 Pengestrømsanalyse, Grenaa...16 Pengestrømsanalyse, Anholt...16 Noter Indhold 3

4 Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.a. Teknologivej Grenaa Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 29. august 2005 Hjemsted: Grenaa Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Svend Brandstrup Hansen, formand Valdemar Haumand, næstformand Anders Høgenhaven Henrik Hougaard Ibb Havmøller Vernersen Direktion Henrik Harregaard Jordalen Revision RevisionsGruppen statsautoriseret revisionspartnerselskab Storegade Grenaa Anholt Vandværk Havdal Vandværk Dolmer Enge Kildeplads Vejlby Vandværk Vandværk Boring 4 Selskabsoplysninger

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og driftsledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Grenaa, den 24. februar 2011 Direktør Henrik Harregaard Jordalen Bestyrelse Svend Brandstrup Hansen (formand) Valdemar Haumand Henrik Hougaard Anders Høgenhaven Ibb Havmøller Vernersen Ledelsespåtegning 5

6 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a Vi har revideret årsregnskabet for Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelser, balancer, pengestrømsanalyser og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Vor påtegning omfatter ikke de viste budgetter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsens beretninger Ledelsen har ansvaret for, at beretningerne indeholder en retvisende redegørelse. Vi har gennemlæst beretningerne, men ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på den baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsens beretninger er i overensstemmelse med årsregnskabet. Grenaa, den 24. februar 2011 RevisionsGruppen statsautoriseret revisionspartnerselskab Knud Kildal statsautoriseret revisor Ledelsens beretning Hovedaktivitet Selskabets virksomhed omfatter produktion og distribution af drikkevand. Selskabets indtægter er baseret på brugerafgifter i form af tilslutningsbidrag, målerafgift og vandafgifter, der takstfastsættes årligt og godkendes af Norddjurs Kommune. Herudover sælges ydelser til omkringliggende vandværker. Udvikling i regnskabsåret Regnskabsresultatet for 2010 blev et overskud på kr , som fordeles mellem et overskud fra Grenaa på kr og et underskud fra Anholt på kr Kommentarer til hovedposter i forsyningsområde Grenaa i t.kr. Nettoomsætningen for 2010 nåede kr mod forventet kr (sammenlignelige tal fra 2009). Nettoomsætning vil fra og med 2010 afspejle omsætning excl. statsafgift. Stigningen skyldes primært ekstra vandsalg på kr. 111, excl. statsafgift, samt et større salg af tjenesteydelser på kr Produktionsomkostningerne nåede kr mod forventet kr Afvigelsen skyldes øgede afskrivninger på kr. 30 og øgede produktionsomkostninger på kr. 189 samt en lidt billigere drift af rådvandsanlæg på kr. 10. Distributionsomkostningerne nåede kr mod forventet kr Administrationsomkostningerne nåede kr mod forventet kr Årsagen findes hovedsageligt i øgede omkostninger til ingeniør- og revisorbistand på grund af udgifter til udarbejdelse af åbningsbalancen til Forsyningssekretariatet samt bogføringsassistance. Fordelingsomkostningerne, som omfatter bl.a. lønninger, personaleudgifter, autodrift m.m., udviser en afvigelse i forhold til budget på kr. 164 som skyldes ekstraordinære administrationsomkostninger og udgift til personalerekruttering. Kommentar til hovedposter i forsyningsområde Anholt i t.kr. Nettoomsætningen for 2010 nåede kr. 629 mod forventet kr Produktionsomkostningerne nåede kr. 139 mod forventet kr Årsa- 6 Revisionspåtegning

7 gen findes bl.a. i mindre afskrivninger p.g.a. ændringer i renoveringsplanen for Anholt. Administrationsomkostningerne nåede kr. 193 mod forventet kr Årsagen findes bl.a. i Anholts andel i GAV s samlede administrative omkostninger. Af regnskabet fremgår det, at GAVs frie reserver er steget fra 4,68 mill. til 5,21 mill., svarende til årets resultat. Dette er ikke en opsparing, men et led i en fastlagt renoveringsstrategi fra 2007 som løber frem til Set over denne 10 års periode forventes det akkumulerede resultat at være 0 kr. og derfor leve op til hvile i sig selv princippet. Vandforbrug I 2010 er der indvundet ca. 1,53 mill. m 3 grundvand, hvoraf 1,44 mill. m 3 har kunnet viderefaktureres. Der er således tale om et spild på ca. 6,13% mod den statsfastsatte grænse på 10 %. Det samlede tab indeholder forbrug til udskylning, brandslukning samt lækagetab i ledningsnettet. Spildprocenten er faldet fra 9,85% i 2009 til 6,13% i Dette er opnået gennem en større kampagne i foråret 2010 for at finde lækager på nettet samt den løbende fornyelse af nettet. Vi er ikke tilfredse med lækagetab og vil også fremover bruge energi på at minimere dette yderligere. Vandkvalitet Grenaa: Der har i 2010 ikke været overskridelser af kvalitetskravene på prøver udtaget fra vandværkerne Havdal, Vejlby og Mølleskolen. Der er i Dolmer på afgang fra vandværk fundet for lavt iltindhold på 1,2 mg/l. Grænseværdien er 5 mg/l. Der er dialog i gang med Norddjurs Kommune omkring dette forhold. Anholt: Der har været 1 overskridelse af kimtal 22 o C på afgang fra Anholt Vandværk. Der blev fundet 87 kim pr. ml. Grænseværdi er max. 50 kim pr. ml. Opfølgende prøve viste kimtal < 1 kim pr. ml. Der er analyseret efter kravværdierne i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 11. december Grenaa & Anholt Vandforsyning benytter sammen med Norddjurs Vandråd, AnalyTech Miljølaboratorium A/S, som er et akkrediteret laboratorium. Ledningsnettet Ledningsnettets længde incl. stikledninger udgør ultimo 2010 ca. 28 km på Anholt og ca. 270 km i Grenaa. Årets aktiviteter Som det fremgår af aktiverne, produktions- og distributionsanlæg, er disse steget med 3,8 mill. kr. efter afskrivninger. Dette afspejler årets aktivitetsniveau med reinvesteringer og nyinvesteringer i ledningsnettet. Der er i 2010 tilsluttet 19 nye forbrugere i Grenaa. Dette tal omfatter 212 plejeboliger som Norddjurs Kommune opfører. Der er tilsluttet en enkelt ny forbruger på Anholt. GAV har således i alt forbrugere ved udgangen af Vandprisen i 2011 Prisen pr. m 3 og den faste afgift er uændret i Grenaa. Således 4,70 kr./m 3 og 520 kr. i fast målerafgift. Prisen er excl. moms. På Anholt er prisen pr. m 3 og den faste afgift ligeledes uændret. Således 7,40 kr./m 3 og 900 kr. i fast målerafgift. Prisen er excl. moms. Der er fra 1. januar 2011 indført en rabatordning for storkunder. Denne vil fremgå af det nye takstblad. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.a. Henrik Harregaard Jordalen Bestyrelsens beretning Ledelses- og personaleforhold I 2009 udvidede vi vores administrations- og værkstedsfaciliteter på Teknologivej, ikke fordi den solgte vandmængde var blevet væsentlig større, men fordi de rammer for bygninger, som vi overtog fra Grenaa kommune, ikke var tidssvarende. Det var en god beslutning; bestyrelsen har den opfattelse, at GAV nu er klar til fremtiden, også set i lyset af de beslutninger vi har taget på personalesiden i vores administration. Vores direktør Jesper Brødsgaard ønskede nye udfordringer og opsagde sin stilling pr. 1. september 2010, og vi ønskede fra bestyrelsen en stærkere ledelse af administrationen under direktøren i tilknytning til de administrationsopgaver vi udfører for andre vandværker. Opgaven blev så at ansætte en ny leder med titel af direktør og få administrationspersonalet organiseret rigtigt. Vi aftalte med et eksternt rekrutteringsfirma en proces for formulering af direktørstilling, annoncering og ansættelsessamtaler. Bestyrelsen kunne i november skrive kontrakt med den nye direktør Henrik H. Jordalen til ansættelse fra den 1. december. Tilsvarende fik vi organiseret administrationsarbejdet hensigtsmæssigt ved personaleudskiftning, og ved at Kirsten Bertelsen formelt nu er leder af hele administrationen med en assistent ansat, en administration som også løser regnskabs- og administrationsopgaver for andre vandværker. Forsyningsområde og vækst I 2009 formulerede bestyrelsen en vision for GAV. Den forsøger vi at følge i det daglige bestyrelsesarbejde, vi formulerede bl.a., at vi vil være den foretrukne samarbejdspartner som følger og påvirker indenfor vandforsyningsområdet. Norddjurs kommune er i gang med forberedelserne af en ny vandforsyningsplan for hele kommunen; i den forbindelse har kommunen kontaktet og besøgt alle vandforsyninger, og udarbejdet en slags statusrapport for Ledelsesberetning 7

8 hvert enkelt anlæg. Kommunens sigte er at skabe sikkerhed for levering af sundt drikkevand til alle borgere. Det indebærer bl.a. udstikning af nye forsyningsområder for de enkelte vandforsyninger og forslag til sammenlægning af vandforsyningsselskaber, hvoraf langt de fleste i kommunen er private anlæg ejet af forbrugerne. For GAV kan det betyde, at vi bliver større; dog er vores indgang til samarbejde at det baseres på frivillige ordninger. Vi har på nuværende tidspunkt en konkret henvendelse fra Veggerslev vandværk om sammenlægning. I 2008 inddragede vi Sangstrup vandværk, og i 2009 startede vi levering af vand til Ålsø vandværk, så den udvikling alle forventer indenfor vandforsyning er med til, at vi i Grenaa kan fastholde en god udvikling af selskabet, fordi vi har gode muligheder for at vokse, d.v.s. skabe synergi mellem vores nuværende kapacitet og et større forsyningsområde. Vores indgang til enhver forhandling er, at prisen på leveret vand til vores forbrugere ikke må stige med baggrund i udvidelser, men at vi minimum kan fastholde prisen og udvikle vores organisation så den til enhver tid er hensigtsmæssig i forhold til opgaverne. Regnskabs- og administrationsopgaver for andre vandværker Vi er oppe på at administrere for 16 andre vandværker, nogle større end andre. Vi har en mindstepris på arbejdet, alt afhængigt af hvad de efterspørger. De fleste er Djursland-vandværker, men nogle ligger også lidt længere væk i det østjyske. Vi opfatter klart opgaverne med andre vandværker som en måde at fastholde personale på et højt niveau her på GAV, så de aktiviteter kommer også vore forbrugere til gode. DDS, Dokumenteret drikkevands sikkerhed I GAV har vi etableret vores egen drikkevandskvalitetskontrol; vi har vores eget laboratorium til daglig kontrol af vandets kvalitet. Lige netop den ydelse har vi en forudsætning om vil kunne sælges til andre vandforsyningsselskaber, dog uden at den vil kunne erstatte de lovpligtige analyser, som selskaberne skal foretage. Andre forsyningsselskaber vil med vores hjælp kunne sikre sig kvaliteten imellem de lovpligtige analyser, som for flere små selskaber måske kun er halvårlige, og vi oplever tit, at forbrugere i små forsyningsselskaber efterspørger den samme sikkerhed for kvaliteten, som man får i de større selskaber. Vedligeholdelse og renovering af vores forsyningsnet Vintermånederne i begyndelsen af 2010 lagde en forsinkelse af arbejdet i marken. Som bekendt har vi en nøje afstemt vedligeholdelses- og renoveringsplan for de enkelte år som vi følger, og det er en problematik, som vi i bestyrelsen følger med stor opmærksomhed. Vi har vores faste personale til mark- og værkstedsarbejde, og i den udstrækning arbejdet ikke består af renoveringsopgaver, går udgifterne direkte på driften og ikke på forsyningsnettet, hvor de indgår som aktiver, der afskrives. Vi har dog fanget en væsentlig del af arbejdet i månederne efterfølgende, og er som helhed overbeviste om, at vi har den rigtige størrelse på personalet til formålet. Det er i den relation vigtigt at tilføje selskabets vagtordninger, som igen giver os forbrugere sikkerhed for, at vandforsyningen fungerer, også når vi andre holder fri. Store vandforbrugere De danske Spritfabrikker, eller Lallemands gærproduktion, er vores absolut største forbruger. DDSF har egne boringer til en væsentlig del af deres vandforbrug, men har spurgt GAV om en storforbrugerrabat, hvis/når de ønsker at øge deres vandforbrug i forbindelse med produktionsudvidelser. Bestyrelsen har i den forbindelse været positive, og har formuleret en afregningspolitik for storforbrugere, som giver en rabat efter registreret forbrug. Vi har en stor interesse i også at forsyne vores industrier og være den rigtige partner til levering af vand, også til proces. Vi har ikke kendskab til, om DDSF får mulighed for at fastholde egne boringer og oppumpning fremover; det bliver op til myndighederne, men hvis situationen opstår, hvor GAV skal levere hele mængden til DDSF, så kan vi det; vi har kapaciteten. Det bliver afgjort, når kommunen skal vurdere fornyelse af de forskellige indvindingstilladelser i området. I GAV har vi den holdning, at det er bedst, at vi leverer; vi har som forsyningsselskab forpligtelsen til at foretage foranstaltninger til bevarelse af kvaliteten af vandet, og som det væsentligste forsyningspligten i området, så er det også naturligt at vi leverer så vidt muligt hele mængden. Vandforsyningslovgivning Folketinget har vedtaget den nye lovgivning for vandforsyningsselskaber. Grundlæggende er vi enige i, at forsyningsselskaberne skal underlægges et økonomisk tilsyn - de er jo monopolvirksomheder, og det offentlige har bestemt en interesse i at holde prisen på leveret vand så billig som muligt. Vi har fået vores selskab godkendt med den pris, vi tager for vandet i det nye forsyningssekretariat; vi har endda et stykke til loftet sammenlignet med andre selskaber af ca. samme størrelse. Det har dog været en ret bureaukratisk affære, og vi har måttet ty til en del hjælp fra vores revisor og ingeniør, der har rådgivet på det økonomiske område. Det har faktisk medført en ekstra udgift for GAV på hen ved kr., som vi ikke kan videresende. Der er ingen afslutning på det arbejde; det indebærer bl.a., at vi får yderligere indberetningspligter, men til trods for vores udgifter håber vi på, at vi har fået begyndt rigtigt, og indberetningerne for fremtiden kun bliver rutine. Afslutning Bestyrelsens opgaver i 2010 har været ekstraordinære, primært fordi vores direktør ønskede nye udfordringer i et større selskab. Det var kun naturligt, og vore veje skiltes på en god måde for begge parter. Møderne udover de fastlagte kvartalsmøder har handlet om organisation og ansættelser. Vores kvartalsmøder har handlet om daglig økonomi, og vi fastholder foreløbig, at vores revisor er inde over kvartalsrapporterne, fordi vi ønsker en stram og mulig opfølgende styring af selskabets økonomi. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med alle medarbejdere i selskabet; vi trækker på samme hammel, og det vil vi fra bestyrelsen gerne sige tak for. 8 Bestyrelsesberetning

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a. for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens størrelse kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af vand samt tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering/risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Fordeling af omkostninger Ifølge selskabets vedtægter skal der være særskilt økonomi for hvert af forsyningsområderne Grenaa og Anholt. Derfor udarbejdes udover samlede opgørelser særskilt resultatopgørelse, balance og pengestrømsanalyse for begge forsyningsområder. De omkostninger, som ikke direkte kan henføres til et bestemt forsyningsområde, fordeles i den forbindelse med 94% til forsyningsområde Grenaa og 6% til forsyningsområde Anholt. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder forholdsmæssig andel af modtagne investeringsbidrag. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Erhvervede licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Licenser afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktions- og distributionsanlæg samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Desuden tillægges omkostninger, der skønnes at indebære en forbedring af selskabets aktiver, mens omkostninger til vedligeholdelse af selskabets aktiver udgiftsføres. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger, 50 år Produktions- og distributionsanlæg, år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 4-50 år Aktiver med en kostpris på under kr pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Dette gælder dog ikke, såfremt anskaffelserne sker i sammenhæng med væsentlige nyinvesteringer. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Investeringsbidrag o.lign. Modtagne investeringsbidrag indregnes som en forpligtelse og indtægtsføres lineært over 30 år under andre driftsindtægter. Anvendt regnskabspraksis 9

10 Modtagne engangsbeløb, der forpligter til levering af vand til andre vandforsyningsselskaber, behandles på samme måde. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst med tillæg af endnu ikke betalt skat af tidligere års skattepligtige indkomster og fradrag af betalte a conto skatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode og midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser samt på grundlag af de senest kendte skatteregler. Udskudte skatteaktiver optages ikke i balancen, fordi det ikke kan påregnes, at selskabet kan realisere aktivet. Gældsforpligtelser i øvrigt Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte omkostninger ved låneoptagelsen. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Samlet resultatopgørelse Note t.kr. t.kr. Salg af vand Statsafgift Fast afgift Salg af entreprenørarbejde Statsafgift nettoomsætning Afgift for indvindingstilladelse Afgift til Forsyningsdirektoratet Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 0 - Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Disponeret i alt Samlet resultatopgørelse

11 Samlet balance Aktiver Note t.kr. t.kr. Licenser Immaterielle anlægsaktiver 49 0 Grunde og bygninger Produktions- og distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af vand Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 31 0 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Note t.kr. t.kr. Egenkapital ved selskabets stiftelse Frie reserver i øvrigt Egenkapital i alt KommuneKredit Djurslands Bank Investeringsbidrag o. lign Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Djurslands Bank Tilbagebetalinger til kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Personaleomkostninger 13 Eventualposter m.v. 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Samlet balance 11

12 Resultatopgørelse for forsyningsområde Grenaa Ikke revideret budget Note t.kr. t.kr. t.kr. Salg af vand Statsafgift Fast afgift Salg af entreprenørarbejde Statsafgift Nettoomsætning Afgift for indvindingstilladelse Afgift fra Forsyningsdirektoratet Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Disponeret i alt Indtægtsfordeling, Grenaa Udgiftsfordeling, Grenaa Statsafgift 41% Fast afgift 19% Vandsalg 38% Øvrige indtægter 2% Statsafgift 41% Afgift for indvindingstilladelse 3% Produktion 8% Distribution 19% Administration 15% Afskrivninger 14% 12 Resultatopgørelse, Grenaa

13 Balance for forsyningsområde Grenaa Aktiver Note t.kr. t.kr. Licenser Immaterielle anlægsaktiver 49 0 Grunde og bygninger Produktions- og distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af vand Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 29 0 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Note t.kr. t.kr. Egenkapital ved selskabets stiftelse Frie reserver i øvrigt Egenkapital i alt KommuneKredit Djurslands Bank Investeringsbidrag o. lign Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Djurslands Bank Tilbagebetalinger til kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualposter m.v. 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Balance, Grenaa 13

14 Resultatopgørelse for forsyningsområde Anholt Ikke revideret budget 2011 Note t.kr. t.kr. t.kr. Salg Statsafgift Fast afgift Salg af entreprenørarbejde Statsafgift Nettoomsætning Afgift for indvindingstilladelse Afgift til Forsyningsdirektoratet Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Disponeret i alt Indtægtsfordeling, Anholt Udgiftsfordeling, Anholt Statsafgift 16% Fast afgift 60% Vandsalg 24% Statsafgift 14% Afgift for indvindingstilladelse 1% Produktion 11% Distribution 35% Administration 27% Afskrivninger 12% 14 Resultatopgørelse, Anholt

15 Balance for forsyningsområde Anholt Aktiver Note t.kr. t.kr. Grunde og bygninger Produktions- og distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg af vand Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 2 0 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Note t.kr. t.kr. Egenkapital ved selskabets stiftelse Frie reserver i øvrigt Egenkapital i alt Investeringsbidrag Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 6 5 Tilbagebetalinger til kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld 4 15 Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualposter m.v. 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Balance, Anholt 15

16 Pengestrømsanalyse for forsyningsområde Grenaa Ikke revideret budget Note t.kr. t.kr. t.kr. Driftsindtægter Driftsudgifter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Forskydning i varebeholdninger Forskydning i tilgodehavender Forskydning i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Tilgang af immaterielle anlægsaktiver Tilgang af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Forskydning i træk på driftskredit Optagelse af lån, netto Modtaget investeringsbidrag o. lign Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Likvide midler primo Likvide midler ultimo Pengestrømsanalyse for forsyningsområde Anholt Ikke revideret budget Note t.kr. t.kr. t.kr. Driftsindtægter Driftsudgifter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Forskydning i tilgodehavender Forskydning i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Tilgang af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Modtaget investeringsbidrag Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Likvide midler primo Likvide midler ultimo Pengestrømsanalyse

17 Noter Grenaa Anholt Note t.kr. t.kr. 1 Produktionsomkostninger Drift af materiel og maskiner, inkl. forsikringserstatning, t.kr Drift af råvandsanlæg Drift af SRO-anlæg 84 0 Afskrivninger Diverse direkte produktionsomkostninger Fordelingsomkostninger, jf. note Distributionsomkostninger Drift af materiel og maskiner 12 0 Drift af rentvandsanlæg Ledningsnetdatabase 92 7 Målere 65 9 Afskrivninger Øvrige direkte produktionsomkostninger Fordelingsomkostninger, jf. note Administrationsomkostninger Opkrævningsvederlag til PBS 75 6 Vederlag til bestyrelse 97 6 Administrative lønninger Bogføringsassistance 76 5 Revision og regnskabsassistance vedr. årsrapport 72 5 Ingeniør- og revisorhonorar vedr. grundlag for fastsættelse af prisloft Revisorbistand i øvrigt 79 6 IT-udgifter 82 5 Tab på debitorer 6 0 Afskrivninger Øvrige direkte administrationsomkostninger Fordelingsomkostninger, jf. note Andre driftsindtægter Rykkergebyr m.m Vederlag for forbrugsoplysninger til brug for beregning af vandafledningsafgift Investeringsbidrag Administrationsvederlag Fordelingsomkostninger Lønninger Personaleudgifter Autodrift Bygninger Administration Honorar vedr. personalerekruttering 80 4 Øvrige fordelingsomkostninger Der fordeles på følgende måde: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Noter 17

18 Note Licenser 6 Immaterielle anlægsaktiver, Grenaa Kostpris Tilgang 74 Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger -25 Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Andre anlæg, Grunde og Produktions- og driftsmateriel Note bygninger distributionsanlæg og inventar 7 Materielle anlægsaktiver, Grenaa Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Materielle anlægsaktiver, Anholt Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Grenaa Anholt Note Andre tilgodehavender Bogføringsassistance til eksterne vandværker Rabat m.m. fra el-leverandør 10 0 Vandafgift 0 4 Moms Mellemregning med Grenaa-afd. 0 * Forsikringserstatning * Indgår ikke i den samlede balance, idet beløbet er modregnet i Grenaa-afdelingens tilsvarende gæld. Årets netto- Note bevægelser Egenkapital, Grenaa Frie reserver Egenkapital, Anholt Frie reserver Noter

19 Gæld i alt Gæld i alt Afdrag Restgæld Note næste år efter 5 år 10 Langfristede gældsforpligtelser, Grenaa KommuneKredit Djurslands Bank * Investeringsbidrag Langfristede gældsforpligtelser, Anholt Investeringsbidrag * Afvikling er endnu ikke aftalt. Grenaa Anholt Note t.kr. t.kr. 11 Anden gæld Vandafgift Skyldig løn 72 0 Feriepengeforpligtelser, fastlønnede Mellemregning, Anholt-afd. * Beregnede skyldige renter 36 0 Øvrige skyldige omkostninger * Indgår ikke i den samlede balance, idet beløbet er modregnet i Anholt afdelingens tilsvarende tilgodehavender Note 12 Personaleomkostninger Gennemsnitligt antal beskæftigede personer 9,5 Samlede personaleomkostninger i t.kr.: Løn og gager, inkl. feriepenge m.v., men eksl. samtlige pensionsbidrag og bestyrelseshonorar Pensioner 497 Arbejdsgiverbidrag 69 Andre personaleomkostninger Note 13 Eventualposter m.v. Eventualforpligtelser Med virkning fra den 1. januar 2010 er selskabet blevet skattepligtig. I forbindelse med overgang fra skattefri til skattepligtig virksomhed skal selskabets aktiver i en skattemæssig åbningsbalance værdiansættes til handelsværdi. Det er ledelsens opfattelse, at disse værdier kan ansættes til samme beløb som opgjort efter myndigheders anvisning i relation til bestemmelserne om prisloft, hvilket fører til, at selskabet ikke har hverken aktuelle eller udskudte skatteforpligtelser. Det er imidlertid ikke afklaret, om SKAT vil anerkende dette værdiansættelsesprincip. Selskabets eventualforpligtelser omfatter herudover de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser og forpligtelser ifølge entrepriseaftaler. Leasing Selskabet har indgået leasingaftale, der ikke er optaget i balancen, for følgende beløb: Restløbetid 26 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.kr. 1, i alt t.kr Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Noter 19

20 Drikkevand er et unikt produkt, som har utallige anvendelses muligheder. Men først og fremmest er drikkevand et levnedsmiddel, hvortil der fra myndighedernes side stilles krav til kvalitet og kontrol. Kontrollen planlægges efter retningslinier fra Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Kontrollen udføres af et uafhængigt statskontrolleret laboratorium. Vandforsyningen leverer rent drikkevand til ca forbrugere i forsyningsområdet. Vandet hentes op fra undergrunden fra dybder på ca. 50 meter under jordens overflade. Vandet behandles på vandværker, hvor det iltes for at give smag. Teknologivej Grenaa Tlf Fax GP-Tryk A/S

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.00 på Helnan Marina Hotel. 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.

Ordinær generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.00 på Helnan Marina Hotel. 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse. Årsrapport 2008 Ordinær generalforsamling Torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.00 på Helnan Marina Hotel Dagsorden på den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14 apoere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BMI Innovation ApS Metalgangen 15 2690 Karlslunde (CVR-nr. 25 48 71 76) Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 80 26 45 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2016. Eigild Bødker Christensen

Læs mere

Extra Fabriksparken ApS

Extra Fabriksparken ApS Extra Fabriksparken ApS CVR-nr. 35 05 31 82 Årsrapport for 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05 2015 Henrik Fruergaard Dirigent

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding CVR-nr. 36 90 67 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2016.

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS. Årsrapport

Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS. Årsrapport Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 20 27 37) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N.R.S. A/S CVR-nr

N.R.S. A/S CVR-nr N.R.S. A/S CVR-nr. 14 33 90 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. maj 2013. Mogens Saugmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LJ Biler A/S Søndergade 117, 8620 Kjellerup

LJ Biler A/S Søndergade 117, 8620 Kjellerup Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark LJ Biler A/S Søndergade 117, 8620 Kjellerup CVR-nr. 30 72 18 53 Årsrapport 1. oktober 2015-30.

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Ecotech Systems A/S. Årsrapport 2014/15

Ecotech Systems A/S. Årsrapport 2014/15 Ecotech Systems A/S Niels P. Thomsensvej 12 7500 Holstebro CVR-nr. 34 57 59 40 Årsrapport 2014/15 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11 2015 Stener

Læs mere