Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2010 til 31. maj CVR. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2010 til 31. maj 2011. CVR. nr. 18849518"

Transkript

1 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2010 til 31. maj 2011 CVR. nr Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/ Dirigent Dansk Revision Telefon: Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Faaborg Registreret revisionsaktieselskab Fax: Hadsten Hjørring Holbæk Kalundborg Kolding-Egtved Resenvej 79 CVR nr.: Korsør København Køge Mariagerfjord Nykøbing Falster DK-7800 Skive Bank: Odder Odense Odsherred Randers Roskilde Silkeborg Skive Slagelse Sorø Sønderborg Viborg Århus

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance, aktiver 8 Balance, passiver 9 Noter 10 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 2

3 Selskabsoplysninger Selskab Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev CVR. nr.: Bestyrelse Ejvind Steen Olesen Svend Åge Sørensen Claus Rasmussen Preben Andersen Christian Pedersen Pengeinstitut Sparbank A/S og Salling Bank A/S Revisor Dansk Revision Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 3

4 Ledelsespåtegning Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juni 2010 til 31. maj Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Højslev, den 5. juli 2011 Bestyrelsen: Ejvind Steen Olesen Svend Åge Sørensen Claus Rasmussen Preben Andersen Christian Pedersen Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 4

5 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor Erklæring afgivet af uafhængig revisor vedrørende anmeldelsespligtige varmeforsyningers anmeldelse af regnskabsoplysninger til eftervisning af fastsættelsen af tariffer (priseftervisning), herunder oplysninger til brug for fastsættelse af prisloft, efter varmeforsyningslovens 21, stk. 1. I forbindelse med anmeldelse af regnskabsoplysninger til eftervisning af fastsættelsen af tariffer (priseftervisning), herunder oplysninger til brug for fastsættelse af prisloft, efter varmeforsyningslovens 21, stk. 1, og denne bekendtgørelse, fra Højslev Nr.Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a., CVR-nr for regnskabsår 1/ / skal vi i henhold til anmeldelsesbekendtgørelsen med revisionsinstruks af 1. juni 2009, herunder regler om regnskabsføring og revision, afgive erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af varmeforsyningens anmeldelse. Højslev Nr.Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. har ansvaret for den udarbejdede anmeldelse. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om anmeldelsen, som varmeforsyningen har udarbejdet, herunder at anmeldte regnskabsoplysninger til eftervisning af fastsættelsen af tariffer (priseftervisning) er opgjort i overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4 og de regler, der er udstedt i medfør heraf, samt Energitilsynets Vejledning til budget og priseftervisning. Erklæringen afgives alene til brug for Energitilsynets tilsyn og udmeldinger i henhold til lov om varmeforsyning. Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført vor revision i overensstemmelse med revisionsinstruks af 1. juni 2009, herunder regler om regnskabsføring og revision med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at anmeldelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har som led i vor revision kontrolleret, at anmeldelsen er i overensstemmelse med varmeforsyningens registreringer og opgjort efter varmeforsyningslovens kapital 4, denne bekendtgørelses regler og Energitilsynets vejledning til budget og priseftervisning. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at Højslev Nr.Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. anmeldte regnskabsoplysninger til eftervisning af fastsættelsen af tariffer (priseftervisning) for perioden 1/ / er opgjort i overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapital 4 og de regler, der er udstedt i medfør heraf, samt Energitilsynets vejledning til budget og priseftervisning. Skive, den 5. juli 2011 Dansk Revision Skive Registreret revisionsaktieselskab Peter R. Jørgensen Registreret revisor FRR Ella Høj Bisgaard Registreret revisor FRR Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 5

6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt bekendtgørelse ifølge lov om varmeforsyning af 31. maj Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Indtægtskriterier Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer samt fakturerbart salg af fjernvarme samt faste afgifter. Materielle anlægsaktiver Varmeanlægget og ledningsnettet måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Anskaffelsessummen for varmeværk og ledningsnet er udtryk for anskaffelsesprisen for de enkelte anlæg med tillæg af de omkostninger til blandt andet fremmed arbejdskraft, der er foranlediget af anskaffelsen. Modtagne tilslutningsafgifter fra forbrugerne er modregnet i anskaffelsessummen. Nyanskaffelser med en kostpris under skattevæsenets sats for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Der indgår forventede brugstider som følger: Grunde og bygninger, nyt værk Kedelanlæg Ledningsnet Andre driftsmidler 30 år 15 år 10 år 3-10 år Der er i indeværende regnskabsår påbegyndt afskrivning på nyt varmeværk. Kurstab Kommunekredit Kurstab udgiftsføres i takt med lånets afvikling. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Gældsforpligtelser Gæld fra varmeopgørelser er indarbejdet i balancen efter årsopgørelserne udarbejdet i juni måned Al gæld måles til nominel værdi. Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 6

7 Resultatopgørelse Perioden 1. juni maj / / /12 Budget Budget Varmeindtægter - forbrug mwh Produktionsomkostninger Overskud variabel drift Indtægter vedr. faste afgifter m.v Distributionsomkostninger Faste omkostninger Overskud faste afgifter m.v Løn, gager og personaleomkostninger Lejeindtægter antenne m.v Afskrivninger, anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat før fremf. af underskud Overført resultat/egenkapital tidl. år Årets resultat efter fremførsel Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 7

8 Balance Aktiver pr. 31. maj / /10 8 Grunde og bygninger, nyt værk Kedelanlæg, nyt værk Ledningsnet Andre driftsmidler Materielle anlægsaktiver i alt Kurstab Kommunekredit Kurstab Kommunekredit i alt Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdning Varebeholdninger i alt Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 8

9 Balance Passiver pr. 31. maj / /10 15 Egenkapital Egenkapital i alt Kommunekredit Langfristede gældsforpligtelser i alt Andel af langfristet gæld der forfalder indenfor 1 år Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gælds- og hensættelser i alt Passiver i alt Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 9

10 Noter 2010/ /10 1 Produktionsomkostninger Træpiller/træflis Tab i ledningsnet Solvarme Naturgas Kemikalier, renovation og miljøafgift m.v El Fragt 0 0 Forskydning i lager Vedligeholdelse anlæg Småanskaffelser Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Omkostninger hovedledninger Omkostninger stikledninger og målerudgifter Tab i ledningsnet Distributionsomkostninger i alt Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 10

11 Noter 2010/ /10 3 Faste omkostninger Repræsentation Arrangement Åbent Hus Annonce- og reklameudgifter Salgsfremmende omkostninger Brændstof Vægtafgift og forsikring Vedligeholdelse Autodrift Ejendomsskat og forsikring Vedligeholdelse Lokaleomkostninger Kontorartikler/tryksager EDB-udgifter Telefon Porto og gebyrer Revisorhonorar Bogføringsassistance Forsikringer Kontingenter Småanskaffelser og vedligeholdelse Bestyrelsesmøder Øvrige omkostninger Administrationsomkostninger Tab på debitorer Generalforsamling Øvrige kapacitetsomkostninger Faste omkostninger i alt Løn, gager og personaleomkostninger Gager Regulering feriepengeforpligtelse ATP-bidrag Forsikringer Kursusudgifter Kørselsudgifter Øvrige personaleomkostninger Lønbehandling Lønrefusion Løn, gager og personaleomkostninger i alt Antal beskæftigede i fjernvarmeværket (gns.) 2,0 2,0 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 11

12 Noter 2010/ /10 5 Afskrivninger, anlægsaktiver Grunde og bygninger, nyt værk Kedelanlæg, nyt værk Ledningsnet Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Afskrivninger, anlægsaktiver i alt Finansielle indtægter Renteindtægt, pengeinstitutter Aktieudbytte Obligationer, handelsrenter 0 0 Renter og gebyrer forbrugere Finansielle omkostninger i alt Finansielle omkostninger Renter, prioritetsgæld Afskrivning kurstab, anlægslån Renter, kreditorer Finansielle omkostninger i alt Grunde og bygninger, nyt værk Anskaffelsessum primo Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum Henlæggelse til nyt værk primo Årets afskrivninger Afskrivninger i alt Regnskabsmæssig værdi pr. 31. maj Kedelanlæg, nyt værk Anskaffelsessum primo Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger i alt Regnskabsmæssig værdi pr. 31. maj Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 12

13 Noter 2010/ /10 10 Ledningsnet Anskaffelsessum primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb -0-0 Samlet anskaffelsessum Afskrivninger primo Reg. afskrivning tidl. år p.g.a. egenkapitalregler jf. Energistyrelsen Årets afskrivninger Afskrivninger i alt Regnskabsmæssig værdi pr. 31. maj Andre driftsmidler Anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum Afskrivninger, primo Reg. afskrivning tidl. år p.g.a. egenkapitalregler jf. Energistyrelsen Årets afskrivninger Samlede afskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr. 31. maj Kurstab Kommunekredit Anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb 0 0 Samlet anskaffelsessum Afskrivninger, primo Årets afskrivninger Samlede afskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr. 31. maj Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 13

14 Noter 2010/ /10 13 Værdipapirer Anskaffelsessum: Sparbank A/S Salling Bank A/S Bankinvest korte obl Bankinvest virksomhedsobl Samlet anskaffelsessum Værdipapirer i alt Kursværdien af værdipapirerne udgør pr Andre tilgodehavender Periodisering af renteindtægter Moms 0 0 Periodeafgrænsningsposter Øvrige tilgodehavender Andre tilgodehavender i alt Egenkapital Tilladt egenkapital jf. Energistyrelsen Overført årets resultat primo Årets indbetalte andelskapital fra forbrugere Overført årets resultat til resultatet Overført årets resultat til næste år Overført resultat ultimo Egenkapital i alt Anden gæld Skyldig vedr. varmeopgørelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig moms Periodiserede renteudgifter Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP Beregnet feriepengeforpligtelse Anden gæld i alt Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. 14

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 Generalforsamling: Afholdes torsdag den 13. november 2008 kl. 19.30 i Kulturhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3.

Læs mere

Håndværkervej 9 3630 Jægerspris CVR nr. 18155141 Årsregnskab udarbejdet efter varmeforsyningsloven for 2013/2014 20. regnskabsår Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2006/07 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

CVR-nummer 12 78 71 11. Årsrapport for 2012/2013

CVR-nummer 12 78 71 11. Årsrapport for 2012/2013 Dansk Revision Esbjerg registreret revisionsaktieselskab Smedevej 33, Postboks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57 33 CVR:

Læs mere