Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: Egtved Allé Kolding Telefon: Telefax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: Egtved Allé Kolding Telefon: Telefax: Landdistrikternes Fællesråd CVR-nr Årsrapport 2007

2 Landdistrikternes Fællesråd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Side Noter 11

3 Landdistrikternes Fællesråd 1 Foreningsoplysninger Forening Landdistrikternes Fællesråd Jacob Gade Allé 5 Postboks Vejen CVR-nr Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Lone Andersen (formand) Tage Hansen (1. næstformand) Jette Hansen (2. næstformand) Frede Hansen Susanna Maxen Henrik Jensen Niels Bruun Ruth Jørgensen Steffen Damsgaard Rikke Boss Jette Jonge Direktion Carsten Blomberg Hansen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på foreningens årsmøde, den 31. marts 2008 Dirigent

4 Landdistrikternes Fællesråd 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2007 for Landdistrikternes Fællesråd. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse. Vejen, den 28. februar 2008 Direktion Carsten Blomberg Hansen Bestyrelsen Lone Andersen Tage Hansen Jette Hansen Frede Hansen Susanna Maxen Henrik Jensen Niels Bruun Ruth Jørgensen Steffen Damsgaard Rikke Boss Jette Jonge

5 Landdistrikternes Fællesråd 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Landdistrikternes Fællesråd Vi har revideret årsrapporten for Landdistrikternes Fællesråd for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, revisionsbestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 3 af (bekendtgørelse af lov om revision af statens regnskaber m.m.) samt bekendtgørelse nr. 924 af (bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort). Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Kolding, den 28. februar 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kirsten Kiil-Nielsen statsautoriseret revisor

6 Landdistrikternes Fællesråd 4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for at skabe de bedst mulige betingelser for bosætning, erhverv og miljø i de danske landdistrikter. Der fokuseres på information, netværksopbygning samt landdistriktspolitik. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Foreningen har i 2007 haft et overskud på 179 t.kr., der af ledelsen vurderes som tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør pr i alt 103 t.kr. Foreningen forventer en øget aktivitet i 2008 og forventer samtidig at have den fornødne likviditet til rådighed. Sammenligningstallene i årsrapporten er ikke direkte sammenlignelige, da foreningen har ændret kontoplan samt konteringsrutiner i 2007 i forhold til Der henvises i øvrigt til særskilt årsberetning 2007 for Landdistrikternes Fællesråd. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

7 Landdistrikternes Fællesråd 5 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabssklasse C, samt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 3 af (bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.) og bekendtgørelse nr. 698 af (bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under kulturministeriets ressort). Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Materielle anlægsaktiver Inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen. Afskrivningsgrundlaget er kostpris og der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar 5 år Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

8 Landdistrikternes Fællesråd 6 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Igangværende projekter Igangværende projekter måles til salgsværdi af det på balancedagen udførte arbejde. Periodeafgrænsningsposter, passiver Periodeafgrænsningsposter under passiver omfatter modtagne/fakturerede indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår.

9 Landdistrikternes Fællesråd 7 Resultatopgørelse for 2007 ote kr. t.kr. Indtægter Indtægter Projekt-, information- og netværksvirksomhed 2 ( ) (589) Personaleomkostninger 3 ( ) (1.119) Lokaleomkostninger 4 ( ) (145) Administrationsomkostninger 5 ( ) (148) Omkostninger ( ) (2.001) Resultat før renter (46) Finansielle omkostninger, netto 6 (5.001) (3) Årets resultat (49) Forslag til resultatdisponering Overført til næste år

10 Landdistrikternes Fællesråd 8 Balance pr ote kr. t.kr. Depositum Immaterielle anlægsaktiver Inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdning bøger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Igangværende projekter Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

11 Landdistrikternes Fællesråd 9 Balance pr ote kr. t.kr. Egenkapital (76) Egenkapital (76) Bankgæld Leverandørgæld Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 14 Øvrige noter 15

12 Landdistrikternes Fællesråd 10 Pengestrømsopgørelse for 2007 ote kr. t.kr. Resultat før renter (46) Afskrivninger Ændring i driftskapital: Varebeholdninger (19) Tilgodehavender ( ) 1 Kortfristet gæld (3.123) (48) Finansielle poster, netto (5.001) (3) Pengestrømme vedrørende drift (8.124) (51) Køb mv. af materielle anlægsaktiver 0 (32) Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver (4.797) (49) Pengestrømme vedrørende investering (4.797) (81) Ændring i likvider (12.921) (132) Likvider (97.552) 34 Likvider ( ) (98) Likvide beholdninger kan specificeres således: Likvide beholdninger Bankgæld 12 ( ) (98) ( ) (98)

13 Landdistrikternes Fællesråd 11 oter kr. t.kr. 1. Indtægter Medlemsbidrag Tilskud fra Indenrigsministeriet Tilskud fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri (Landlegat) Tilskud Indenrigsministeriet ( Kørekort til Landdistrikterne") Tilskud Indenrigsministeriet ( Små skoler på landet") Tilskud Indenrigsministeriet ( Infostand") Tilskud Indenrigsministeriet ( Infoland") Tilskud fra Tips og Lotto Tilskud Spydspidsprojekt Indtægtsdækket virksomhed: Deltagerbetaling ved arrangementer/øvrige bidrag Konsulentydelser Salg publikationer Projekt-, indformations- og netværksvirksomhed Projektomkostninger inkl. omkostninger ved arrangementer med deltagerbetaling: Køb af bøger mv Øvrige "Landdistriktsudfordringen" "Spydspidsprojekt" Borgermøder Energiprojekt Transportomkostninger Erfamøder Kørekort til Landdistrikterne" Transport

14 Landdistrikternes Fællesråd 12 oter kr. t.kr. 2. Projekt-, indformations- og netværksvirksomhed - transport Transport Infoland" De små skoler på landet" Infostand" Fokusgrupper Landdistriktsmesse Eksterne konsulenter Samarbejdsmøder/"kulturarv" Omkostninger i forbindelse med årsmøde Personaleomkostninger Lønninger og gager Regulering beregnet feriepengeforpligtelse Lønrefusion mv. 0 (53) Udbetalte feriepenge Bestyrelseskompensation Honorar til bestyrelsesformand Pensionsbidrag Sociale bidrag Personaleomkostninger Uddannelse og kurser Rejseomkostninger administrationen Kørselsgodtgørelse administrationen Kørselsgodtgørelse bestyrelse Rejseomkostninger bestyrelse Gennemsnitligt antal medarbejdere Lokaleomkostninger Husleje El Vedligeholdelse/små anskaffelser

15 Landdistrikternes Fællesråd 13 oter kr. t.kr. 5. Administrationsomkostninger Kontorartikler Porto 0 6 Telefon, fax, internet mv Leasing kopimaskine og forbrugsstoffer Forsikringer Revision og udarbejdelse af årsrapport Regnskabsmæssig assistance, tilskudsregnskaber samt erklæringer Regnskabsmæssig assistance, fremtidig struktur Edb-anskaffelse/assistance i øvrigt Aviser, kontingenter, tidsskrifter mv Bogføringsassistance 0 33 Bestyrelsesaktiviteter Markedsføring Repræsentation 0 1 Afskrivning inventar Hensættelse til tab på debitorer 0 2 Moms af fællesomkostninger mv. 0 (65) Advokat, fremtidig struktur Datalønsgebyr Finansielle omkostninger, netto Renter, pengeinstitut Gebyrer mv Immaterielle anlægsaktiver Depositum kr. Kostpris Tilgang Afgang (18.000) Kostpris Regnskabsmæssig værdi Depositum vedrørende lokaleleje i Vejen.

16 Landdistrikternes Fællesråd 14 oter 8. Materielle anlægsaktiver Inventar kr. Kostpris Tilgang 0 Kostpris Afskrivninger (4.264) Årets afskrivninger (6.240) Afskrivninger (10.504) Regnskabsmæssig værdi Andre tilgodehavender kr. t.kr. Tilgodehavende merværdiafgift 0 31 Øvrige tilgodehavender Likvide beholdninger Kassebeholdning 61 0 Mercur Bank, kto.nr Egenkapital Egenkapital (76.046) (27) Årets resultat (49) Egenkapital (76)

17 Landdistrikternes Fællesråd 15 oter 12. Bankgæld kr. t.kr. Merkur Bank, kto.nr (kassekredit maks kr.) Anden gæld Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m Beregnede feriepengeforpligtelser Andre skyldige omkostninger Skyldig merværdiafgift Pantsætninger Ingen. 15. Leasingforpligtelser Der er indgået leasingaftale vedrørende kopimaskine cb-uaa T:\AFD2100\113327\113327re0801.doc

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 14. maj 2014 Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere