pwc Fonden Københavns Madhus Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens møde den / CVR-nr Dirigent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pwc Fonden Københavns Madhus Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens møde den / - 2013 CVR-nr. 30 31 70 68 Dirigent"

Transkript

1 pwc Fonden Københavns Madhus CVR-nr Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens møde den / Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: , F: , pwc.dk

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Fondsoplysninger Ledelsesberetning Årsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse i. januar december Balance 31. december Noter til årsrapporten

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret i. januar december 2012 for Fonden Københavns Madhus. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, den omhandler Årsrapporten indstilles til godkendelse. København, den 18. marts 2013 Direktion Anne-Birgitte Agger Bestyrelse Rasmus Kjeldahl Else Sommer Jens Kondrup formand Berit Sander Helle Brønnum Carlsen Claus Juhl Ida Husby Lars Nielsen Jens Elmelund Katja Kayser 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Fonden Københavns Madhus Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Fonden Københavns Madhus for regnskabsåret i. januar december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger, jf. regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold pwc 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger, jf. regnskabspraksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 18. marts 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kent Hedegaard statsautoriseret revisor Jens Olsson statsautoriseret revisor

6 Fondsoplysninger Fonden Fonden Københavns Madhus Ingerslevsgade København V CVR-nr: Regnskabsperiode: 1. januar december Regnskabsår: 6. regnskabsår Hjemstedskommune: København Bestyrelse Rasmus Kjeldahl Else Sommer Jens Kondrup Berit Sander Helle Brønnum Carlsen Claus Juhl Ida Husby Lars Nielsen Jens Elmelund Katja Kayser Direktion Anne-Birgitte Agger Advokat Advokaterne Foldschack & Forchhammer Skindergade 23,4. sal 1019 København K Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Bank Danske Bank Frederiksberggade København K pwc 4

7 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Fondens hovedaktiviteter har jf. formålet været at udvikle madordninger, omlægge til økologisk køkkendrift og højne kvaliteten af København Kommunes offentlige måltider. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Fondens resultatopgørelse for 2012 udviser et resultat på DKK , og fondens balance pr. 31. december 2012 udviser en egenkapital på DKK Fondens resultat og økonomiske udvikling levede ikke op til forventningerne og er ikke tilfredsstillende. Resultatet for 2012 er væsentlig påvirket af Fondens omdannelsesproces til en Erhvervsdrivende Fond (almennyttig) med virkning for regnskabsåret Processen blev iværksat i efteråret 2012 og medførte såvel yderligere interne omkostninger som omkostninger til ekstern rådgivning mv. Den forventede udvikling Der forventes en øget aktivitet også uden for Københavns Kommune og et tilfredsstillende regnskabsmæssigt resultat for det kommende år. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten. Der kan i øvrigt læses mere om Fondens udvikling og aktiviteter samt forventninger i Købehavns Madhus' Årsrapport, der udkommer i april hvert år. pwc 5

8 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Fonden Københavns Madhus for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder med de fornødne tilpasninger som følge af fondens aktiviteter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Årsrapporten er aflagt i DKK. Generelt om indregning og værdiansættelse I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning optages aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved honorarindtægter m.v. indtægtsføres efter produktionskriteriet. Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til kontorhold, telefon, repræsentation, transport m.v. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. pwc 6

9 Regnskabspraksis Skat I henhold til Selskabsskatteloven i, stk.i, nr. 6 er fonden fritaget for skat med undtagelse af indtægter fra erhvervsmæssige aktiviteter. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gæld indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der foretages sædvanlig periodisering, herunder hensættelse til feriepengeforpligtelse. pwc 7

10 Resultatopgørelse i. januar december Note DKK DKK DKK Indtægter Bruttoresultat Løn- & personaleomkostninger Personaleomkostninger Resultat af ordinær primær drift Lokaler Administration IT PR & presse Indretning Aktiviteter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Nettoresultat Nettoresultatet fordeles således på projekter: Stabsfunktioner Kommunikation & vidensformidling Arrangementer & kurser Køkkenløft Økologi Børnemad EAT EAT Kampagne RUM RegionH Kursusudvikling Udvikling Rådgivning & Udlejning Beskæftigelse Børnemad Innovation Københavns Køkkenhaver Landsdækkende Økologi Madbyen SMIL Menuværktøj Nordisk Konference Økologikurser pwc 8

11 Balance 31. december Aktiver Note DKK DKK DKK Mellemregning med medarbejdere Debitorer Huslejedepositum Øvrige tilgodehavender Igangværende projekter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

12 Balance 31. december Passiver Note DKK DKK DKK Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Hensat genetableringsforpligtelse Hensættelser Kreditorer Skyldige omkostninger A-skat, AM-bidrag og ATP Beregnet hensættelse til feriepenge Feriepenge Igangværende projekter Periodiseringer Kreditinstitutter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 6 pwc

13 Noter til årsrapporten DKK DKK DKK Indtægter Grundbevilling, Borgerrepræsentation Rådgivningstjenste, Ekstern Inspirationsarrangements Indtægter, ekstern Eksternarrangements Indtægter, ekstern AMU Indtægter, HRS Køkkenløftet, Borgerrepræsentation heraf hensat til Køkkenløft Viden Om, Indtægter heraf hensat til Økologi Indtægter, Borgerræpresentation heraf hensat til Økologi heraf hensat til økologi Børnemads Indtægter, BUF heraf hensat til Kommunikations Indtægter Børnemad Innovation Indtægter, DFFE EAT Indtægter, BUF heraf hensat til Tilskud til skolemad heraf hensat til Tilskud til skolemad heraf hensat til Tilskud til skolemad RUM Indtægter, ekstern (Lounge & Promillefonden i 2009) RegionH Kursusudvikling EAT Kampagne Indtægter, DFFE Beskæftigelsesprojekt, Indtægter, BIF Københavns Køkkenhaver, Indtægter, TMF Udviklings Indtægter, BIF MadByens Indtægter, Promilleafgiftsfond heraf hensat til Landsdækkende Økologi Indtægter, NaturErhverv Økologi Kurser Indtægter, NaturErhverv SMIL Indtægter, Nordea fonden Menuværktøj Indtægter Konference Indtægter Sponsor Indtægter Andre Indtægter, ekstern

14 Noter til årsrapporten DKK DKK DKK Lokaler Husleje Ekstern leje Rengøring El, vand og varme Vedligeholdelse og småanskaffelser Møbler og inventar Renovation Hensat til genetablering af lejemål Diverse Administration Kontorartikler Mødeudgifter Porto, taxa & transport Telefon Eksterne ydelser Abonnementer & tidsskrifter Faglitteratur Bestyrelseshonorar Forplejning - bestyrelsesmøder Foredrag Rejser & konferencer Bogføringsassistance Revision af årsrapporten Regnskabsmæssig assistance Revision af projektregnskaber Regulering, revision af projektregskaber tidligere år Advokat Repræsentation Tab på debitorer Diverse

15 Noter til årsrapporten DKK DKK DKK Aktiviteter Stab Inspirationsarrangementer Eksterne arrangmenter AMU aktiviteter Køkkenløft Viden om Økologi Børnemad Kommunikation EAT (BUF & Kampagne) RUM (indretning) Beskæftigelsesprojekt Rådgivning Børnemad Innovation (Dffe) Københans Køkkenhaver Landsdækkende økologi Økologi kurser Madbyen SMIL Menuværktøj Nordisk konference Udvikling Igangværende projekter Projekttilskud - Økologi kurser Projekttilskud - Børnemad innovation Projekttilskud - EAT Kampagne Projekttilskud - LBR Projekttilskud - Skolemad Rådgivning AMU lønrefsion Ej forbrugte midler vedrørende evaluering af skolemad Ej forbrugte midler vedrørende tilskud til skolemad Ej forbrugte midler vedrørende Køkkenløft Ej forbrugte midler vedrørende Økologi Ej forbrugte midler vedrørende Børnemad Ej forbrugte midler vedrørende Madbyen Der indregnes således: Igangværende projekter (aktiver) Igangværende projekter (passiver)

16 Noter til årsrapporten DKK DKK DKK 6 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Kontraktlige forpligtelser Fonden har påtaget sig operationelle leasingforpligtelser vedrørende EDB og IT, der pr. 31. december 2012 udgør DKK Fonden har endvidere påtaget sig sædvanlige kontraktlige forpligtelser vedrørende lejemål, der pr. 31. december 2012 udgør DKK Fonden er løbende part i retssager, tvister og lignende. Det er ledelsens opfattelse, at disse sager ikke vil have væsentlig indflydelse på fondens økonomiske stilling. 14

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere