Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen årgang Juli 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Juli 2009"

Transkript

1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen årgang Juli 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Referat fra generalforsamling i YF den Standerhejsning - Mere materiel til YF s helt unge sejlere Hus og havnedag søndag den 24. maj Projekt med støtte fra Dansk Sejlunion Juniorsejlads - Forår DFDS SEAWAYS CUP Aktivitetskalender Kom godt i gang lejr Sail Extreme Danske Bank Furesø Cup YF s Nye skolechef- og instruktør team Seniorsejlads tirsdage kl En aftentur til Hven Forårsstævne for kølbåde Opslagstavlen Kontingenter Bestyrelse og andre kontakter OBS! SE OM GLEMMEKURVEN EVENTUELT INDEHOLDER TING, DER TILHØRER DIG. Se også dit blad i farver på Næste nummer af Furesø Nyt udkommer medio oktober Deadline for bidrag: medio september 2

3 FORMANDEN TAGER ORDET En attraktiv sejlklub Vores sejlklub har en meget unik placering i naturskønne omgivelser. Det er en placering, som forpligter, og vi synes ikke helt, at klubben lever op til denne forpligtelse. Derfor vil vi gerne appellere til alle medlemmer, om at hjælpe til med til at forskønne vores område, så det fremstår mere ordentligt og attraktivt. Generelt bør vi alle være med til at holde orden, hvor vi færdes på klubbens område. Tage ansvar og handle, hvor det er nødvendigt. Bådejere bør straks efter søsætningen hjemtage stativer og trailere eller stille dem i stativgården. Pladsmangel gør, at klubben for tiden ikke kan tilbyde plads til alle, så hjemtagning er en stor hjælp. Meget store stativer, som ikke kan placeres i stativgården og vanskeligt kan hjemtages, kan i dag blive på pladsen mod betaling af sommerleje. Men helt ærligt: Der findes ikke ret mange kønne stativer, så prøv at tænke kreativt. Klubben tilbyder særdeles billig søsætning hvert år i slutningen af april, men ellers er der jo kranen og normalt også en hjælpende hånd, hvis de kniber. Forsømte både på land er ikke noget kønt syn. Bestyrelsen vil derfor tage kontakt til ejerne for at få problemet løst. Oprydning havde første prioritet på hus- og havnedagen og de fremmødte fik ved ihærdig indsats fyldt en container med affald og ryddet op i havnegaden. Det så fantastisk ud da vi var færdige. Bestyrelsen vil sørge for at en anlægsgartner tager sig af ukrudtsbekæmpelsen m.m., så vi kan få et attraktivt areal hele sommeren. Vi glæder os til en god sejladssæson i kønne omgivelser og med god plads på havne-området. Sejlerhilsen Både hører til i vandet om sommeren (Bortset fra joller og lignende, som tages op efter hver sejlads). Så sørg for at få båden i vandet. 3

4 Referat fra generalforsamling i YF den Valg af dirigent Jørn Berril blev valgt som dirigent og konstaterede, at reglerne for indkaldelse var overholdt. 2. Formandens beretning Formanden henviste til den trykte beretning i FuresøNyt og supplerede med følgende: Der har været afholdt 2 hus og havnedage. Tak til dem, som bidrog. Vil gerne se nogle flere medlemmer næste gang. Der har været afholdt et vellykket åbent-hus arrangement for juniorer. Klubben har været værter for 29 er DM. Torsdagsmatch sammen med de andre klubber på søen. Så gerne at flere fra YF deltager. Stor vintertræningsaktivitet sammen med andre klubber. Anskaffelse af både med god sponsorstøtte. Forbedringer i hus og på havn. Bestyrelsen arbejder med en plan for klubbens udvikling frem mod år Hans Saustrup Kristensen orienterede om arbejdet i havnerenoveringsudvalget og fortalte kort om tanker og idéer. Indtil nu er det interne overvejelser i klubben. Der skal nu indhentes tilladelser fra kommunen med flere ligesom finansieringen skal afklares. Sune afsluttede sin beretning med at takke alle medlemmer og forældre, der har gjort et stort arbejde for klubben i det forløbne år. Der var stor spørgelyst, og beretningen blev herefter godkendt. 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse Regnskabet for 2008 var udsendt i Furesø Nyt. Kassereren, Finn Andreasen, gennemgik regnskabet og kommenterede afvigelserne fra budgettet. Flere indtægter end budgetteret bl.a. på grund af omlægning af tilskudsperiode fra bagud til forud. Omkostningerne er realiseret lavere end budgetteret selvom aktivitetsniveauet har været stigende. Årets resultat er væsentlig bedre end budgetteret. Enkelte poster blev ud- 4

5 dybet efter anmodning fra medlemmerne. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pladsleje, rykkergebyr mm Budgettet for 2008 var udsendt i FuresøNyt sammen med regnskabet. Bestyrelsen har valgt en forsigtig vurdering ved budgettering af indtægterne. Omkostningsbudgettet indeholder en aktivitetsudvidelse i ungdomsarbejdet og en forøget administrationsomkostning til ekstern bogføringsassistance. Budgettet og den foreslåede kontingentforhøjelse blev vedtaget. 5. Behandling af evt. indkomne forslag. Der var fra bestyrelsen indkommet et forslag om at nedlægge reservefond og bådfond og overføre dem til den almindelige egenkapital. Formålet med denne regnskabstekniske ændring var at modernisere og forenkle klubbens bogholderi og regnskab. Forslaget om nedlægge reservefonden blev vedtaget, mens forslaget om at nedlægge bådfonden blev forkastet. Bestyrelsen blev opfordret til at se nærmere på, hvordan bådfonden skal fungere fremover, herunder især at den årlige henlæggelse anses for utidssvarende. 6. Valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes 12. Sune Elvig blev genvalgt som formand og Alfred Ørsted blev genvalgt som sekretær. Som øvrige bestyrelsesmedlemmer valgtes Henrik Brendstrup (genvalg), Finn Sørensen (genvalg), Niels Hansen (nyvalg for 2 år) samt Sven Kofoed-Hansen (nyvalg for 1 år). 7. Valg af juniorudvalg, jfr. vedtægternes 13. Generalforsamlingen overlod i lighed med sidste år Lærke Nørgaard opgaven med at sammensætte et juniorudvalg. 8. Valg af en eller to revisorer, jfr. vedtægternes 15. Revisorerne Lisbeth Brendstrup og Niels Axholm blev genvalgt. 9. Eventuelt. Dirigent: Jørn Berril Referent: Alfred Ørsted 5

6 6

7 Mere nyt materiel til YF s helt unge sejlere... I forbindelse med YF s standerhejsning lørdag den 25. april afholdt vi også båddåb denne gang for 4 nye Optimistjoller. Vores Ungdomsafdeling vokser markant i disse år, og vi har i dag ca. 125 ungdomssejlere. Da vi også fortsat har flere udtjente Optimistjoller fra omkring 1980, er der rigelig brug for de nye joller, så vi kan tilbyde godt materiel til de nye unge sejlere. Gudmødrene til de nye Optimistjoller YF - Et attraktivt samlingssted i smuk natur To af Optimistjollerne var anskaffet med støtte fra finansieringskilder med lokal forankring. Nordea Fonden var repræsenteret af filialdirektør Leif Sonne-Mortensen fra Nordea Holte, som havde taget souschef Kate Simonsen med som gudmor for Nordea IV. Tømmerhandler Johannes Fogs Fond havde finansieret en ny Optimistjolle, som Lykke Bønnelykke Lauritsen fra YF s Koordineringsudvalg fik lov at døbe Fog VI. Derudover havde Yachtklubben takket være Rudersdal Kommune og andre sponsorer fået mulighed for at anskaffe 2 Optimistjoller yderligere, hvor Edderfuglen blev døbt af Ida Mathiasen og Pibeanden af Ida Eriksen. Vi satser med det nye materiel på fortsat at være det absolutte smørhul for de unge sejlere i alderen fra 9 til 18 år. Det kan vi understøtte, bl.a. gennem den store opbakning fra sponsorer, som sikrer, at børn i Det Grønne Område fortsat kan sejle hos os uden at skulle stille med egen Optimistjolle. PR- og Sponsorudvalget /Gert Eriksen 7

8 Nyd det nu så længe det varer! Hus og havnedagen søndag den 24. maj 2009 Ikke i mands minde har havnepladsen set så pæn ud. På Husog Havnedagen, søndag d. 24. maj arbejdede klubmedlemmer med bestyrelsen i spidsen med at få orden på pladsen. Der blev fjernet nedfaldne blade og ukrudt, som blev kørt over i skoven. Der blev fjernet umærkede klodser, dæk, træ, dåser og andet affald, som blev fyldt i en stor lejet affaldscontainer. Gode klodser blev dog sorteret fra til klodsskuret. Det var utrolige mængder, som bådejerne havde efterladt på vinterpladserne og på skrænten, og containeren slog ikke til. Stativer og sidestøtter blev kørt til stativgården, hvor man forinden havde sat de allerede indsatte stativer længere ind og tættere sammen. Der kan ikke tages hensyn til, at alle helst vil have deres stativ lige indenfor i gården. Både på land blev flyttet, så de nu står i grupper, hvor de dels generer mindst og dels skæmmer havnen mindst. Tilbageværende stativer og trailere blev flyttet sammen. Det var et kæmpearbejde. Vejret var nogenlunde med svag vind, lidt regn af og til og en rimelig temperatur. Alle var mødt op med godt humør og nogle havde taget eget værktøj, herunder endda en trillebør, med hjemmefra. Undertegnede måtte igen konstatere, at der ikke skal gå ret mange minutter over kl. 11, før det manglende slag på klokken bliver påtalt! Ved frokosten kl.13, der på grund af regnvejr blev indtaget i skolestuen, blev der talt 25 fremmødte, og her gik snakken lystigt. Der blev udført meget af det planlagte arbejde, og resultaterne var fremragende. En varm tak til alle de fremmødte for jeres indsats. 8

9 Til 64 bådejere med båden i havnen!! I skal ikke tro jer sikrede imod forfølgelse fra Havneudvalgets side! Som medlemmer er I forpligtede til at kende og efterleve Havnereglementet, sidste udgave 2005, og nu må der specielt peges på 2e, som utroligt mange forsynder sig imod. Reglementet er skrevet på basis af mange års erfaringer, og der er gode argumenter bag hver enkelt bestemmelse. En kritisk gennemgang af havnen afslørede, at 64 bådpladser ikke havde fortøjningerne i reglementeret stand. Der blev skrevet en liste, hvor alle bådpladser blev set efter for fortøjningernes dimensioner og stand, om liner og forfortøjninger er bundet i fortøjningsringene, om agterfortøjningerne sidder rigtigt på pælene uden at hænge i knagen, og om der er mindst 2 fendere af rimelig størrelse på hver side af båden, og at disse er sat på båden i den rigtige højde. Det er urimeligt og hensynsløst overfor naboerne, at bådejerne ikke af sig selv holder deres både fortøjet efter reglerne. Jeg vil anbefale, at I 64 bådejere i egen interesse får jeres fortøjninger bragt i orden, og at I ligeledes i egen interesse ser naboernes fortøjninger efter. Det vil lette Havneudvalget i et urimeligt arbejde, hvis I tager en venskabelig snak om dette med ejerne af jeres nabobåde. På forhånd tak! Hans Saustrup Kristensen Formand for Havneudvalget Bundmaling I henhold til miljøministeriets seneste bekendtgørelse vedr. miljø kan følgende 2 typer maling fra Hempel anvendes til ferskvand: A/NEXUS serien, der kan bestå af primer + topcoat B/Mille Light Se mere i Den lille søstærke 9

10 I YF Ungdom har vi lavet et projekt med støtte fra Dansk Sejlunion. Projektet hedder: Ynglingen, en kølbåd for juniorer.. Formålet med projektet er at skabe muligheder for at lære at sejle, selvom man er for gammel til optimist. Vi har taget udgangspunkt i de henvendelser, vi får fra børn og unge, der er over 12 år. Vi har opsat nogle delmål og beskrevet et forløb for en ny ynglingesejler. Delmålene handler om at skabe rammer for fx. undervisning i sejlads samt et socialt liv omkring sejlerne (de har brug for et fristed uden voksne). Et af delmålene er at skabe fysiske rammer omkring sejlerne, således de lærer at håndtere bådene ved afrigning og tilrigning (her bruges frivillige hjælpere fra klubben samt sejlernes forældre). Et andet delmål er altid at kunne tilbyde gode, engagerede, inspirerende og dygtige trænere, der kan tage godt vare på sejlerne. Forløbet for en ny sejler kunne være 5 gange intro til sejlads. De nye bliver blandet med de sejlere, der i forvejen er i gruppen og lærer dermed af de andre i båden. Hvis der er mange nye, trækkes frivillige hjælpere ind som intro undervisere i vores Solinge. Når de nye har sejlet soling med opbakning fra erfarne sejlere, er det nemmere for dem at hoppe over i gruppen af ynglingesejlere og være med der. Hvorfor laver vi sådanne projekter? Vi elsker at sejle og vil gerne videregive vores glæde ved at være sejlere. Klubbens formålsparagraf er blandt andet at fremme sejlads på søen og dette er en af måderne. Hvad skulle det gerne ende med? Vi vil gerne have sejlere pr. år, hvoraf bliver sejlere for livet med alt hvad det indebærer af weekendlejre, sommerture, kapsejlads, tursejlads samt interesse for at deltage i klublivet som frivillig hjælper/træner. Sejler er noget man er det er ikke noget man går til! Ilene Eriksen /for YF Ungdom 10

11 JUNIORSEJLADS - FORÅR 2009 Året startede med ca. 135 juniorer, og alle disse friske sejlere har været særdeles aktive i første halvår. Første træningslejr foregik allerede 2. januar på Oure, og så har der være sejlere i træningslejre i Egå, Skive, Espergærde, YF og SKS. Den første udensøs sejlads - hvor der var aktivitet fra klubbens juniorer - var i uge 5, hvor Dansk sejlunion havde træningslejr for talentsejlerne. En stor oplevelse for de 5 sejlere som deltog. Derefter kom det slag i slag med sejladser på Gardasøen, Cavaliere Middelhavet, Vedbæk, Åbenrå, Assens, Bønnerup, Workum Holland, Kerteminde og Kaløvig. Inden sommerferien skal der deltagere til Kieler-ugen og til Istanbul. Træningen i forårssæsonen har været meget intens med 2-4 trænere på vandet på ugens første 4 dage. Al den gode træning i klubben har givet gode resultater, og lige nu er Zoom8 klassen domineret af YF sejlere, som sidder meget tungt på ranglistens top 10. Desuden har YF udfyldt pladserne i top 3 - både i pige- og drengerækken. For 29erne er bedste drenge- og mix besætning også hjemmehørende i YF. Optilandsholdet har i år 3 sejlere med, så også her kan juniorafdelingen følge med. Sommeren vil bringe deltagelse i Zoom 8 NM og VM, Opti NM, 29er EM og Ynglinge DM for en stor del af de meget aktive sejlere. For at alle disse aktiviteter har kunnet rulle planmæssigt har et stor antal forældre været særdeles aktive, og der er i det forgangne halvår kommet 4 nye optier til optiafdelingen. Peter Salskov-Iversen 11

12 Stranden i Workum, åbne Hollandske mesterskaber maj 2009 DFDS SEAWAYS CUP Vi stod tidligt op, for vi skulle til DFDS opti cup. Der var mange mennesker på Rungsted havn, men der var også tilmeldt 131 sejlere. Det hele var nyt og spændende. I løbet af dagen fik vi sejlet fire sejladser. Mens vi var ude og sejle foregik der en masse spændende ting inde på havnen, der var bl.a. hoppeborg og popcorn, og så var jack thepirate også nede for at sige hej. Da vi kom ind, fik vi fiske frikadeller og som en lille dessert, paradis is. Derefter var der præmie overrækkelse, der var en masse fra YF der fik fine placeringer. Der var en masse stolte og trætte børn, der tog hjem den dag. Beretning af Anne Louise, DEN

13 Min prik (i den ene sejlads) DFDS Seaways Opti Cup 2009 Igen i år var der DFDS cup og jeg skulle selvfølgelig med. Men jeg vil bare lige skrive om 4. sejlads. Nå 4. sejlads: jeg fik lavet en rigtig god start, ude ved bagbord, hvor jeg så startede på styrbord, og kørte den i et stykke tid, hvor jeg så vendte, og kørte den helt op til mærket. Jeg lå simpelthen nummer 2 ved topmærket, Og halede mere og mere ind på nummer 1 ( som var over linjen et minut for tidligt på grund af at der havde været tilbagekaldelse ), som jeg så overhalede nede ved bundmærket, ( sejt ikk ) og gik så i mål som nummer 1 fedt!!!. Det var så min anden pind, og i Kerteminde fik jeg min sidste, så nu er jeg B- sejler. Skrevet af B-sejleren Ida Eriksen 13

14 AKTIVITETSKALENDER SE: 14

15 AKTIVITETSKALENDER SE: 15

16 Kom-godt-i-gang-lejr (af Lærke og Karen) Fra fredag den 3. til søndag den 5. april 2009 afholdt YF en sejlerlejr for alle unge sejlere, der havde lyst til at få en god start på sejlsæsonen og prøve at sejle større både. Vi var i alt 18 sejlere fra Farum, KØS, Snekkersten og YF. Fredag eftermiddag ankom sejlerne. Alle var spændte på at se, hvad denne weekend ville bringe De søde trænere startede ud med at ryste sejlerne sammen med en navneleg - klemmelegen. Senere blev sejlerne delt op i tre hold, der hver stod for en ret til aftenens lækre 3-retters menu. Vi tog alle bussen til Holte for at købe ind, og kom hjem med masser af mad til alle. Vi fik nachos, burgere og en kæmpe stak Rasmus Klump Pandekager. Lørdag formiddag var der ingen vind, så vi legede Rock&Rul på vandet indtil der kom vind. Sejlerne tog ud på vandet uden sejl og styrede båden fremefter ved hjælp af bådens egen fremdrift når den bliver rokket og rullet (vippet) fra side til side. Vi holdt på denne måde en lille kapsejlads med tre sejladser. Så sig ikke, at man ikke kan sejle, når der ikke er vind! Herefter satte vi sejl, og dem der havde lyst trænede spilersejlads. Efter en velfortjent frokost med pandekagerester til dessert, sejlede vi Furesøen rundt. Det var en super hyggelig tur, hvor sejlerne hyggede om bord, nød det gode vejr på dækket og lå og slappede 16 af i bådene. På hjemturen fik vi en god tur med spiler med mere koncentreret sejlads. I havn igen var det tid til leg på land. Vi gik op til fodboldbanen ved Parcelvej og spillede kofodbold. Vi havde alle kopper på øjnene og så fjollede ud. Det var sjovt, for det var svært at bedømme, hvor bolden var, så den var svær at ramme og vi væltede rundt på plænen. Herefter fik de aktive og utrættelige sejlere overtalt trænerne til en løbetur, selvom det ikke var en del af programmet. Efter aftensmaden puttede sejlerne sig ned i deres soveposer og var klar til at se dagens billeder efterfulgt af Indiana Jones på storskærm.

17 Søndag morgen var alle godt trætte og havde mest af alt lyst til at blive i soveposerne og få serveret brunch på sovesalen. Men nu var der god vind, så det måtte vi jo ud og nyde! Sejlerne delte derfor sig selv op i to hold, et hyggeog et kapsejladshold, hvor alle fik lov til at udfolde deres evner i blæsevejr. Vi rundede af med en kapsejlads, hvor alle var med, selv en af trænerne. Til slut blev bådene rigget flot af, der blev ryddet op i huset og gjort rent, og så var det desværre allerede tid til at sige tak for denne gang og farvel. Vi sluttede af i skolestuen, hvor der blev holdt auktion med de sidste ting der lå og flød. Inden vi tog hjem, fik vi hver et gruppebillede, som den lokale fotohandler i Holte, Image Holte Aps., i Holte Midtpunkt 8-9, var så venlig at sponsere os med til alle sejlerne, så vi kan huske lejren, hinanden og skrive hilsner til hinanden i minde om denne fantastisk lejr. Tak for en god lejr! Og tak for hjælpen, alle som hjalp til! 17

18 Zoom8-sejlerne fra YF løb med alle podiepladserne ved Sail Extreme! Ved Sail Extreme 2009, som fandt sted i Kerteminde i pinsen lykkedes det for vores dygtige Zoom8- sejlere at besætte de tre første pladser i konkurrencen for Zoom8 -sejlere. August Bomholt kom ind på en suveræn førsteplads foran Mathias Schnack, som blev Danmarksmester i 2008, men som med til at sikre de gode resultater! August Bomholts og Mathias Schnacks joller er købt for penge derfra. Yachtklubben Furesøens sejlere i Optimistjolle og 29er viste også god form ved Sail Extreme. I det store felt af A-Optimister var Christopher Falholt og Clara Dahlberg- Garde godt med. I B-feltet kom Sebastian Olsen på en 11. plads. I C-feltet kom Ida Eriksen ind på en her kun formåede at blive nr. 2. På tredjepladsen kom Andreas Bekker Jeppesen, også fra Mønsterklubben ved Furesøen. Som I ved har vi gennem det sidste par år satset mange ressourcer på at opbygge et stort felt af dygtige Zoom8-sejlere. Det er denne indsats, som nu har båret frugt, da hele 5 af de 10 bedst placerede Zoom8-sejlere ved Sail Extreme kom fra YF og feltet var altså på 56 sejlere... Bl.a. Nordea og Nykredit har været 5.plads, og hun kunne dermed avancere til B-feltet. Sejt var det også med 29erne, her kom de to brødre Mads Emil Smil og Christian Peter CP Stephensen Lübeck ind på en meget flot fjerdeplads i feltet med i alt 24 besætninger. Vejret i Kerteminde viste sig fra den pæne side med masser af sol både lørdag og søndag og en god vind, som også var til at håndtere for de lettere sejlere. PR-udvalget/Gert Eriksen 18

19 Danske Bank Furesø Cup med masser af sejlere og masser af vind Danske Bank Furesø Cup fandt sted lørdag den 20. juni, 138 sejlere deltog langt flere end forventet. Tak til Danske Bank i Holte for et godt samarbejde! Der blev sejlet til den store guldmedalje i frisk til hård vind, og vores sejlere måtte kæmpe hårdt for placeringerne mod sejlere fra store dele af Østdanmark. Som optakt til præmieoverrækkelsen døbte souschef i Danske Bank i Holte Mette Friis den nye Optimistjolle, som Danske Bank i Lyngbys Fond donerede til klubben tidligere på året. Allerede fra starten tegnede lørdagen til at blive en dag med masser af vind og en god portion sol. Det blev især til en udfordring for de yngste sejlere i Opti- C-feltet, hvor mange sejlere fik godt med vand i deres joller og måtte have hjælp fra vores allestedsnærværende følgebåde. Trods disse udfordringer lykkedes det for alle bådklasser at gennemføre 4-6 sejladser. De 138 tilmeldte sejlere fordelte sig pænt på Optimist-A, Optimist- B, Optimist-C og Zoom8. At vi nåede op på så mange tilmeldinger skyldes, at vi fra stævneledelsen allerede fra det tidlige forår har gjort en stor indsats med at gøre opmærksom på arrangementet. Vinder i Opti-A-feltet blev Frederik Rask fra Kerteminde Sejlklub, ivrigt forfulgt af Jens Peter Hansen fra Skovshoved Sejlklub og Ulrich Svarrer fra Yachtklubben Furesøen, som efter en hård dyst, løb med præmien som tredjebedste sejler i A-feltet. I Opti-B-feltet var det 3 sejlere fra Skovshoved Sejlklub, der løb med de bedste placeringer: Emil Backhausen som Etter forfulgt af Phillip Skov Stolborg og Phillip Lyngbek. Vores bedste sejler var Ida Eriksen på en 10. plads, nyoprykket som B-sejler. Fortsættes på næste side 19

20 I Opti-C-feltet var det ubetinget Pernille Husby-Nielsen fra Helsingør Amatør Sejlklub, som var bedst til at håndtere den særdeles friske vind. Efter hende kom Daniel Nyborg og Jens-Philip Dehn- Toftehøj ind på 2. og 3.pladsen, begge KDY. Jonas Smith Müller fra YF kom ind på en flot 4.plads. Når det gælder Zoom8-jollesejlads, viste vores sejlere endnu en gang, at de er i en klasse for sig: 6 af sejlerne i top-10 kom fra Yachtklubben Furesøen. Bedste Zoom8-sejler var Mathias Schnack skarpt forfulgt af August Bomholt (nr. 1 på Zoom8-sejlernes rangliste). På 3. pladsen klemte Lau Zachariassen fra Juniorsejlcenter Frederikssund sig ind foran 3 af vores sejlere på 4., 5. og 6. pladserne. Bank i Holte til at døbe den Optimistjolle, som Danske Bank i Lyngbys Fond tidligere på året havde doneret til klubben, jollen fik navnet Pondus II. Efter båddåben var det tid til uddeling af de mange flotte præmier, som Danske Bank i Holte havde udsat til de mange dygtige sejlere. Denne opgave stod Mette Friis også for godt hjulpet af Steven Svarrer, som kunne berette at stævnet har været en kæmpesucces. Det er første gang i flere år, at Yachtklubben Furesøen og Danske Bank i Holte arrangerer et rigtigt Danske Bank Furesø Cup. Danske Bank sponserer hvert år omkring 200 store og små stævner under navnet Danske Bank Cup med mere end børn og unge som deltagere. Formålet med Danske Bank Cup erne er at støtte bredden og ungdommen i dansk idræt. Fra YF s side vil vi garanteret lægge billet ind på at gentage succes en til næste år. Efter kapsejladsernes afslutning, mens resultaterne blev gjort op, benyttede vi lejligheden til at få souschef Mette Friis fra Danske PR-udvalget / Gert Eriksen 20

21 YF s nye skolechef- og instruktør-team Carsten Kjær Instruktør Jørn Berril Instruktør Søren Christensen Instruktør Rene Ohms Instruktør Peter Carlslund har efter eget ønske valgt at stoppe som sejlerskolechef ved indgangen til denne sæson. Peter koncentrerer sig nu udelukkende om sejlerskolens nye tiltag fra duelighedsbevis til kapsejler, et pilotprojekt i samarbejde med Dansk Sejlunion. Kurset strækker sig over 10 gange og består både af lidt teori og en del praktiske øvelser. Det foregår mandage fra kl og omfatter 12 elever i 4 Ynglinge. Ideen med kurset er at have et spændende tilbud med aktiviteter til sejlere der lige har erhvervet duelighedsbeviset eller andre der har tilsvarende ønsker om aktiv sejlads. Når kurset er overstået vil klubben evaluere resultatet i samarbejde med DS og derefter tage stilling til, om det fremover skal være et permanent tilbud til klubbens medlemmer. Seniorsejlerskolen har alle tre skolebåde i vandet, og der er skolehold både mandage og tirsdage kl Skolen har tolv elever fordelt på fire 2.års elever og otte 1.års elever. Mandag er der p.t. et skolehold i gang, og der undervises af Jørn Berril. Hvis der kommer efterspørgsel vedr. yderligere pladser overvejer Sejlerskolen at oprette endnu et mandagshold. Tirsdag fuldt besat - der er tre hold i gang. Der undervises af Karsten Kjær, Rene Ohms og Søren Christensen. Skolens mål er i første omgang at komme op på seks skolehold, 3 mandage og 3 tirsdage fordelt med lige antal 1. års- og 2. års elever. Hvis der blandt dine bekendte er personer, der har ønsker om at lære at sejle, så sæt dem i forbindelse med Sejlerskolen, enten pr. til eller pr. telefon til Niels Hansen på Skolen vil gerne udbygge lærerstaben. Har du overvejet, om det evt. er noget for dig, så kontakt skolen. Vi kan sammen drøfte de muligheder, vi har for at uddanne dig til instruktør. Med sejlerhilsen Skolechef Niels Hansen 21

22 Seniorsejlads tirsdage kl Hver tirsdag mødes en del af klubbens medlemmer for at deltage i en afslappet og fornøjelig sejltur på søen. Tilbuddet gælder for alle, der har lyst til at være med. Vi sejler primært i klubbens både, op til 7 Ynglinge og 2 Solinge. Da hver båd er beregnet til 3 personer,har vi plads til mindst 27 personer. Der er ikke faste hold - vi ser hvor mange, der er mødt frem og fylder bådene op. Vi sejler fra og frem til solnedgang. Derefter er der fælles kaffebord, for dem der har lyst. Vi skiftes til at tage brød med. Kom og vær med - også selv om du ikke har tid hver tirsdag. Hvis du vil deltage i din egen båd, er det selvfølgelig en mulighed. Niels Hansen En aftentur til Hven Eller vil du blot prøve at sejle på sundet? YF arbejder på at lægge en Soling ud i Vedbæk Havn i en periode i august. Formålet er at give klubbens medlemmer mulighed for at prøve at sejle i Øresund. Da vi satser på at båden kan sejle mest muligt i perioden, vil vi gerne have en tilbagemelding fra de medlemmer, som er interesseret i at gøre brug af muligheden. Send en mail til: hvis du er interesseret. Gerne med angivelse af, hvor det passer dig bedst, så vil Skolen koordinere ønskerne. Tilbuddet gælder alle klubbens medlemmer og der sejles efter de normale regler for sejlads i klubbens både. Klubben sørger for, at båden har det nødvendige sikkerhedsudstyr. Niels Hansen 22

23 Hvor bliver alle de andre mon af? Traditionen tro afholdt Bådejerlauget stævne for alle kølbåde i YF. Til info gælder det både YF`s - samt alle privatejede kølbåde. Per Balle må have meget gode forbindelser til vejrguderne for efter en uge med blæst og regn, var det perfekt sejlvejr på dagen. Høj sol og en del vind. Per mente nok, at det blæste omk. 3-8 m/s. Vi er nu en del, der mente, at det nærmere var mellem 8-12 m/s fra vest. På skippermødet var der - på trods af et ikke alt for stort fremmøde (6 både) - disket op med frisk morgenbrød, ost, marmelade, kaffe og ikke at forglemme, Gammel Dansk. Da de deltagende både var af forskellige klasser, måtte Per i gang med lommeregneren for at finde de rigtige intervaller mellem starterne. Han bruger noget fint, som han kalder lystal. Idéen er, at alle både i princippet skal nå i mål samtidigt, det endte op med at blive til 3 starter. Banen var lagt med start fra YF, med kryds mod en bøje, Per havde gemt godt, ud for Papslottet Bundmærket var placerer lidt syd for Holte kirke (det var også svært at se). Som den lykkelige ejer af en Lynæs 14, var jeg med i første start og har derfor ikke den store føling med, hvad der skete bag os. Vi havde rigeligt at gøre med at holde bådene i pustene. Jeg rundede topmærket med båden ½ fuld af vand. Samtidigt sejlede vi meget tæt, hvilket resulterede i en del styrbord/bagbord situationer. Den ene endte med et mindre stævn(e) møde, dog uden skader. 23 Fortsættes på næste side

24 Banen skulle gennemsejles to gange, så på det sidste lænseben blev vi overhalet af nogen af de store drenge. Efter en vel gennemført sejlads, samledes vi til fælles frokost, nogen mere våde end andre. Igen en dejlig dag på søen i selskab med hyggelige og glade sejlere. Men hvor er det dog trist at der ikke møder flere op til disse sejladser. Det kræver ikke andet end at man kan sejle sin båd og kender forskel på styrbord og bagbord. Næste chance for er den 9. august kl , hvor vi sejler Sjælland Rundt Indenom. Kom og vær med, vi har det både hyggeligt og sjovt, og det koster kun 30,00 kr. at deltage. Stor tak til Per og hans medommer Hans The Nut 2 - Peter. 24

25 OPSLAGS TAVLEN Husk hus- og havnedag søndag den 27. september kl Der er bådoptagning med mobilkran mandag den 26. oktober fra kl Mandag d. 10 august 2009 fylder Eugen 90 år Eugen har haft sin gang i YF siden 1984, og med sit vindende væsen og sin uvurderlige indsats for klubben blev han hurtigt meget vellidt iblandt klubbens medlemmer. I 2006 blev Eugen udnævnt til æresmedlem Han er stadig aktiv i klubben, og hver mandag og onsdag kan man finde ham i gang med at løse såvel store som små opgaver. Glem ikke standernedhalingen lørdag den 24. oktober. Mon der blandt klubbens medlemmer er nogle, der tager initiativ til et festudvalg? Har I hørt, at Henrik og Merri er blevet gift!!!! Eugen holder reception i klubhuset på dagen fra kl til 1400 YF ønsker tillykke 25

26 KONTINGENTER Meddelelser fra kassereren Kontingent m. v. gældende pr 1/ Kontingent Juniorkontingent pr.år 1040,00 pr. halvår 520,00 Seniorkontingent pr.år 1370,00 pr. halvår 685,00 Ægtefællekontingent pr.år 420,00 pr. halvår 210,00 Passivkontingent pr.år 290,00 pr. halvår 145,00 Indmeldelsesgebyr 1. familiemedlem 380,00 Indmeldelsesgebyr flg. familiemedlemmer 190,00 Sommerskolekontingent pr. sommer 710,00 Leje af bådplads,skab og stativ/trailerplads Helårsplads pr kvm. pr år 172,00 pr. halvår 86,00 Halvårsplads pr kvm. pr år 114,00 pr. halvår 57,00 Optistativplads pr år 270,00 pr. halvår 135,00 Brætplads pr år 270,00 pr. halvår 135,00 Skab pr år 330,00 pr. halvår 165,00 Stativ/trailerplads (kun sommer) pr.sommer 660,00 Leje af hal Bærbare joller i 1. og 2. uge pr. uge 80,00 Bærbare joller i 3. og 4. uge pr. uge 160,00 Andre både i 1. og 2. uge pr. uge 160,00 Andre både i 3. og 4. uge pr. uge 320,00 Leje af trailer,beddingvogn og kran Trailer/beddingvogn 1.dag pr. dag 160,00 Trailer/beddingvogn flg.dage pr. dag 80,00 Kran (kun ikke-medlemmer) pr. gang 160,00 Diverse Depositum for nøgle 200,00 Klubstander 130,00 Slipsenål 80,00 Label til bil/båd 15,00 Ekstrakontingent for rykker 75,00 Junior-,senior-,ægtefælle-og passivkontingent, helårs-, halvårs-, optistativog brætpladsleje samt skabsleje opkræves to gange om året med det halve af det årlige beløb.alle andre beløb betales på en gang. For ægtefællekontingent og rabat på indmeldelsesgebyr kræves bopæl på samme adresse. Betalingsfrister Raten for 1. halvår skal være betalt senest 31. januar. Raten for 2. halvår skal være betalt senest 31.juli. Træf en aftale med kassereren, hvis du ikke kan overholde disse frister. Har du ikke en aftale, udsender vi rykkeropkrævning, der tillægges et gebyr på 75 kr. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt iflg. klubbens love og har virkning fra det følgende halvår. Venlig hilsen Finn Andreasen, kasserer 26

27 BESTYRELSE: ANDRE KONTAKTER Formand Sune Elvig yachtklubben.dk Kasserer Finn Andresen yachtklubben.dk Bådejerlaug Per Balle Jensen yachtklubben.dk Koordineringsudvalg: Ilene Eriksen Lykke Lauritsen Lars Mathiesen Søren Bentzen Steven Svarrer Peter Salskov-Iversen Jacob Buus Sven Koefoed-Hansen Susanne Gormsen Christian Iversen Lærke Nørgaard Ebbe Sørensen Torsdagsmatch-koordinering: Finn Beldring Juniorudvalg v/lærke Ilsøe Nørgaard Havnen Hans Saustrup Kristensen yachtklubben.dk Skolechef Niels Hansen Yachtklubben.dk Koordinering Sven kofoed- Hansen Yachtklubben.dk Sejlerskole: Niels hansen Opti, Zoom8, 405, 29er og Yngling - YF UNGDOM - Koordineringsudvalg Seniorsejlads: Sune Elvig Ungdomsleder Henrik Brendstrup yachtklubben.dk Husudvalg Finn Sørensen yachtklubben.dk Yachtklubben Furesøen Dronninggårds Allé 124 B Holte Tlf. kontor: Tlf. forhal: Sekretær Alfred Ørsted yachtklubben.dk - Træning: Ilene Eriksen Frederikke Mikkelsen Lærke Nørgaard Niels Joachim Gormsen Christian Iversen Karen Mandrup Cathrine Hall Thomas Christensen Christian Peter Lübeck Kristoffer Koefoed-Hansen Ulrik Bang Pedersen Stine Carlslund Nielsen PR- og sponsor ansvar: Gert Eriksen, Furesø Nyt Josefine 27

28 YF Dronninggaards Allé 124B,2840 Holte YF medlemsnøgle (F-nøgle) kan afhentes Mandag, onsdag og lørdag i tidsrummet Depositum for nøglen er kr. 200,- Beløbet betales kontant ved afhentning. Husk, at medbringe dit medlemsnummer 28

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen d. 24.3.2010... 9

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG.JUNI 2006 NR.2. - så lægger vi forårsarbejdet bag os

Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG.JUNI 2006 NR.2. - så lægger vi forårsarbejdet bag os Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG.JUNI 2006 NR.2 - så lægger vi forårsarbejdet bag os 2 Furesø Nyt BESTYRELSE: bestyrelse@yachtklubben.dk Seniorsejlads: Sune Elvig senior@yachtklubben.dk

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang. Kender du en, der er vild med vand? se side 25

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang. Kender du en, der er vild med vand? se side 25 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang Kender du en, der er vild med vand? se side 25 Indhold Formanden tager ordet Formanden tager ordet 3 Referat fra generalforsamlingen

Læs mere

Furesø Nyt. HERSLEV SEJLERLEJR har god vind i sejlene -SE SIDE 10. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2012 57.

Furesø Nyt. HERSLEV SEJLERLEJR har god vind i sejlene -SE SIDE 10. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2012 57. Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2012 57. årgang HERSLEV SEJLERLEJR har god vind i sejlene -SE SIDE 10 Indhold Formanden tager ordet 3 Standernedhaling med suppe! 4 Sjælland

Læs mere

Furesø Nyt. Standernedhaling lørdag den 26. oktober. bemærk start kl. 14.00. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 oktober 2013 58.

Furesø Nyt. Standernedhaling lørdag den 26. oktober. bemærk start kl. 14.00. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 oktober 2013 58. Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 oktober 2013 58. årgang Standernedhaling lørdag den 26. oktober bemærk start kl. 14.00 Indhold Formanden tager ordet Formanden tager ordet 3 Ranglistestævne

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Svendborg Sunds Sejlklub bestyrelsen 2014 På forkant Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk Kystvænget 1 5700 Svendborg Næstformand Henrik

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

2/07 J U N I. 25. årgang. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle

2/07 J U N I. 25. årgang. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: Nyt fra bestyrelsen.. 6 Pinseturen......... 8 Sejlerskolen....... 15 Kapsejladsudvalget. 17 Ungdomsafdelingen. 28 Windsurfing....... 35 Taskesejlere........ 40 Nye medlemmer....

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

September 2012 Nr. 4 35. årgang

September 2012 Nr. 4 35. årgang September 2012 Nr. 4 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg OS21 OffShOre/COaSt Sæt Mobil 27 84 40 46 herre model Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads.

Læs mere

36. årgang nr. 1 - februar 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 1 - februar 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 1 - februar 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere