Generalforsamling. Naleqqatigiit. Årg No. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Naleqqatigiit. Årg. 2015 No. 1"

Transkript

1 Naleqqatigiit r Årg No. 1 Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag den 21. februar 2015 kl i Forsamlingshuset/Katersortarfik Dagsorden 1. Valg af dirigent Valg af bestyrelsesformand Ujarak Kreutzmann genopstiller Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Peter Grønvold genopstiller Lars Erik Bengtsson genopstiller Jon Wilche genopstiller 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 3. Godkendelse af regnskab for 2014 (se inde i bladet) 4. Fastsættelse af Indmeldelsesgebyr m.m. samt godkendelse af budget for 2015 (se budget under regnskab) Bestyrelsen har følgende forslag til dagsordenen til generalforsamlingen den 21. februar 2015 Forhøjelse afpladsleje med 10 procent, således at det løber over 2 år, fordelt 5 procent i 2015 og yderligere 5 procent i Siddende bestyrelsesmedlemmer for yderligere i år: Rudolf Heilmann Knud Petersen Carl Isaksen (Bror) Suppleanter: Der skal vælges to suppleanter. 7. Evt fastsættelse af honorar til bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af revisorer Grønlands Revisionskontor AIS Bestyrelsen foreslår genvalg 9. Eventuelt 5. Forslag fra medlemmer. Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 1

2 Ataatsimeersuarneq mut aningaasartuutissatut missigissersuutit akuersissutiginerat (aviisimiittut takukkit) Sinniisussat: Nutaanik marlunnik qinersisoqassaaq Ataatsimeersuarnissamut 2 1.februar 2015 nal mit pisussamut 7. Ajornanngippat siulittaasup siulersuisunullu oqaluuserisassanut siulersuisut ilaasortat sinnerisa aningaas anik tullinnguuttutut siunnersuutigaat pis assaannik aalaj angiineq. Kukkunersiuisussamik qinersineq Peqatigiiffiup puttasuliaani urniatsiali- Grønlands Revisionskontor A/S siulittaasut vimmik atuisinnaatitaanerrnut akiliut 10 siunnersuutigaat procent-irnik qaffaavigineqarnissaa, tamannalu ukiut marluk iluanni pissasoq 9. Tamalaat. irnatut: 2015, 5 procent-irnik, aarnrnalu 2016, 5 procent-imik. 5. Ilaasortanit siunnersuutit. Siunnersuutit suli allat ileqquusurnik ataatsimeersuarnermi oqaluuseritikkurnasat allaganngorlugit nassiunneqassapput siulersuisuneeriissallutillu kingusinnerpaamik ataatirneersuamissaq ullunik qulinik sioqqullugu. 6. Siulersuisunik qinersineq Siulittaasussamik qinersineq. Ujarak Kreutzrnann Ileqquusurnik ataatsimeersuartoqassaaq Qinigassanngorteqqinniarpoq arfininngornermi februarip ulluisa 21-anni 2015 nal Katersortarfimmi Tunuartussat: Lars Erik Bengtsson Oqaluuserisass at: Qinigassanngorteqqinniarpoq Peter Grønvold 1. Aqutsisussamik qinersineq Qinigassanngorteqqinni arpoq Jon Wilche 2. Ukiumi qaangiuttumi peqatigiiffiup Qinigassanngorteqqinniarpoq suliaai pillugit siulersuisut nalunaarutaa. Siulersuisut suli ukioq ataaseq mut naatsorsuutit atagallartussat: akuersissutiginerat (aviisimiittut Rudolf Heilmann takukkit) Knud Petersen Carl Isaksen (Bror) 4. Ilaasortanngornermut akiliut ii. Ii

3 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, vil blive udleveret i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Ukiumi qaangiuttumi peqatigiiffiup suliai pillusit siulersuisut nalunaarutaa, ileqquusumik ataatsimeersuarnermi aqquaanneqarrumaarpoq. På bestyrelsen i Godthåb Bådeforenings vegne Uj arak Kreutzmann Formand

4 Grønlands Revisionskontor AIS statsautoriserede_revisorer lrnaneq 18 Postboks Nuuk Grønland Telefon Telefax Godthåb Bådeforening GER-nr Årsrapport 1. december november 2014 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer, reg nr. A1S , Nuuk. Medlem af RevisorGruppen Danmark Ansvarlige indehavere. Knud Østergaard og Per 1augesen, statsautoriseredc revisorer

5 Grønlands Rev[sionskontor AIS Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 i Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab 1. december november 2014 Anvendt regnskabspraksis 5 Resuitatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2014

6 Grønlands Revisionskontor AIS Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. december Godthåb Bådeforening. 30. november 2014 for Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver den interne årsrapport et retvisende billede af forenings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2014 samt af resultatet af forenings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. december november Nuuk, den 22. januar 2015 :::utzmnl- ieinf isen Formand Næsiformand Kasserer Peter Grønvold Lars-Erik Bengtsson kfnu Pçtrsen ion Wilche Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2014

7 Grønlands Revisionskontor AIS Den uafliægg çyio åjçgjng på årsregnskabet Til Bestyrelsen i Godthåb Bådeforening Vi har revideret den interne årsrapport for Godthåb Bådeforening for regnskabsåret 1. december november 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse samt noter. Den interne årsrapport udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en intern årsrapport. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en intern årsrapport, der giver et retvisende billede i overens stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en intern årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om den interne årsrapport på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstenme1se med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om den interne årsrapport er uden væsentlig fej linformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i den interne årsrapport. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i den interne årsrapport, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forenings udarbejdelse af en in tern årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionsliandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konidusion om effektiviteten af forenings interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af den interne årsrapport. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

8 Grønlands Revisionskontor AlS Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at den interne årsrapport giver et retvisende billede af forenings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2014 samt af resultatet af forenings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. december november 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en intern årsrapport. Nuuk, den 22. januar 2015 Grønlands Reisionskontor AIS,yrisercd rcvisorr statsautoriseret revisor (J Godthåb Bådeforening Årsrapport for

9 Telefon: Nuuk Iggiaanut 4 Postboks 395 Foreningen Godthåb Bådeforening orençpynger Godthåb Bådeforening Årsrapport for Postboks Nuuk 3900 Nuuk BankNordik AIS Qullilerfik 2 Bankforbindelser GrønlandsBANKEN AIS Revision Grønlands Revisionskontor AIS, Statsautoriserede revisorer, Jon Wilche Peter Grønvold Knud Petersen Carl Isaksen, Kasserer Rudolf Heilmann, Næstformand Lars-Erik Bengtsson Bestyrelse Ujarak Kreutzmann, Formand Regnskabsår: 1. december - Hjemsted: Nuuk Stiftet: 1. januar 2001 GER-nr.: Hjemmeside: Telefax: Grøn1ans Revisionskontor AIS 30. november

10 Grønlands Revisionskontor AIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Godthåb Bådeforening er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel ser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om et foreningsregnskab. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Mdre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktiviteter. Balancen Materielle anlægsaktiver Bygninger, Bro- og havneanlæg, driftsmateriel og inventar samt porte og alarmanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Gamle broanlæg Nye broanlæg, dænminger mv. Inventar og andre driftsmidler 40 år 10 år år 5 år Varebeholdninger Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemta gelsesomkostninger. PeriodeaIrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende ef terfølgende regnskabsår. Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

11 Grønlands Revisionskontor AIS Anvendt regnskabspraksis Egenkapital Under andre reserver indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse i generalforsamlingsbeslutning. overensstemmelse med Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsakti vitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og af slutning. Pengestrømine fra driftsaktivitet Pengestrømme fra drifisaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, æn dring i drifiskapital. Pengestromme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investerings aktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af foreningenskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubety delig risiko for værdiændringer. Godthåb Bådeforening Årsrapport for

12 Grønlands Revisionskontor AIS Resultatopgørelse 1. december november i Nettoomsætning Omkostninger til råvarer og hjælpemidler Bruttoresultat Personaleomkostninger Bro og pladsudgifter Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansiefle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overføres til overført resultat Overføres til andre reserver Disponeret fra overført resultat Disponeret i alt Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

13 Grønlands Revisionskontor AIS Balance 30. november Note Aktiver Anlægsaktiver 10 Bygninger 10 Bro- og havneanlæg 10 Inventar og andre driftsmidler 10 Porte og alarmanlæg Forudbetalinger og anlæg under opførelse Materielle anlægsaktiver i alt 11 Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdning Varebeholdninger i alt 12 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

14 Grønlands Revisionskontor AIS Balance 30. november Passiver Note Egenkapital - 13 Egenkapital Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Egenkapital i alt Gældsforpligtelser 15 Gæld til pengeinstitut Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del aflangfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt I.45L104 Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

15 Grønlands Revisionskontor AIS Pengestrømsopgørelse 1. december november Note Resultat før finansielle poster Afskrivninger mv Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld og anden gæld Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende * Pengestramme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsalctiver Pengestramme fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld Peugestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. december Likvider 30. november Likvider Likvide beholdninger Likvider 30. november Godthåb Bådeforen ing Årsrapport for

16 Grøniands Revisionskontor AIS Noter Nettoomsætning Indmeldelsesgebyrer Kontingent, aktive incl. pladsleje, grundbeløb Friplads bestyrelse / personale Pensionistrabat Rabat æresmedlemmer Vinteroplægspladser Årskontingent støttemedlem Kontingenter i alt Bod I bøder Flag Nøgler Nøgleringe, oppustelige Standerhejsningsfest Rykkergebyr debitorer Diverse indtægter Gæstepladser Ændringsgebyr Ønskeflytningsgebyr Indtægtsført sponsorart porte Diverse indtægter i alt Omkostninger til råvarer og hjælpemidler Køb af salgsvarer, nøgler Regulering af salgsvarer Godthåb Bådeforening Årsrapport for

17 Grønlands Revisionskontor AiS Noter Personaleomkostninger Lønninger Feriepenge Bestyrelseshonorar AMA bidrag Arbejdsskadeforsikring Ansvarsforsikring Fortæring Arbejdstøj Småanskaffelser, diverse Bro og pladsudgifter Udlægning broer Optagning broer Vedligehold broer Vedligehold overvågning Vedligehold porte / master Vedligehold vinteroplægningsplads Isbrydning / dykkerassistance Værktøj / småanskaffelser Vand Taphus medlemmer Uddybning af havnebasiner Båd, drift Gummiged, drift Containertømning Kørselsudgifter Renovation Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

18 Grønlands Revisionskontor AiS Noter Lokaleomkostninger Elektricitet Forsikring Vand Vedligehold Småanskaffelser Overvågning Administrationsomkostninger Telefoner Porto Diverse omkostninger Kontorartikler Kontorinventar EDB-udgifter Generalforsamling Bestyrelsesmøder Standerhejsningsfest Kassedifference Forsikringer Revision Bogføringsassistance Mødelokale, småanskaffelser Tryksager Godthåb Bådeforening Årsrapport for

19 Grønlands Revjsionskontor AIS Noter Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Afskrivning på bygninger Afskrivning på installationer Afskrivning på bro og havneanlæg Afskrivning på andre driftsmidler og inventar Skrottet broanlæg Fortjeneste/tab ved salg afmatr. anl.aktiver Andre finansielle indtægter Kassekredit Udbytte porteføljeaktier Urealiseret kursrevist på aktier Andre finansielle omkostninger Kassekredit Bankgebyr Banklån Diverse Urealiseret kurstab på aktier Godthåb Bådeforening. Arsrapport for

20 driftsmidler Grønlands Revisionskontor AIS Noter 10. Materielle anlægsaktiver Inventar og Bro-. og andre Porte og Bygninger havneanlæg - abrmang Kostpris 1. december Tilgang Afgang Kostpris 30. november Afskrivninger 1. december Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger 30. november Regnskabsmæssig værdi 30. november Andre værdipapirer og kapitalandele 30/ / Kostpris 1. december Kostpris 30. november Opskrivninger Årets ned- og opskrivninger Opskrivninger 30. november Regnskabsmæssig værdi 30. november Godthåb Bådeforening - Årsrapport for

21 Grønlands Revisionskontor AIS Noter 30/ / Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Debitorer Egenkapital Egenkapital 1. december Årets overførte overskud eller underskud Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Henlagt af årets resultat Reserveret til vedligeholdese af Bro- og havneanlæg 15. Gæld til pengeinstitut Grønlandsbanken Grønlandsbanken Heraf forfalder indenfor lår Anden gæld A-skatogAMA Depositum Feriepenge indeværende år Hensættelse sponsorporte Godthåb Bådeforening - Årsrapport for

22 Grønlands Revisionskontor AIS Noter 17. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Foreningen har deponeret ejerpantebreve på i alt t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpante brevene giver pant i ovenstående bygninger samt i materielle anlægsaktiver. Godthåb Bådeforening Årsrapport for

23 Budget 2015 Side I 1.000kr. REAL BL DG BUDO EST EST EST EST SE AFVIGEL- Estinieringsforudsætninger Indtægtsindeks 100% Omkostningssindeka 102% Antal Aktive medlemmer, kontingent og pladsleje Nye medlemmer, indmeldelsesgebyt Vinteroplægspladser Indtægter IndmeldelsesgebyTer pladsleje aktive Vinteroplægning l Kontingenterog Medlemsindtægter Rabattermv Diverseindtægter Forbrug Bro og pladsudgifler, overvågning mv II Lun Personaleudgifter i ovrigt Drift Administration, medlemsarrangementer mv i alt afhal afsalgavarer Kontante udgifter -l -l.294 Kontant resultat Afakrivningermv fu renter finanaielleomkostninger Resultat Renterogandre Nettoresultat Udvikling likviditet i og lån Resultat for renter 54l l Afskrivninger tilbagefores I Renter og andre finansielle omkostninger Fomkydning i driflakapital Pengeslrnmnse fra driften Investeringer Bro- og havneanlæg Forudbetaling og anlæg under opforelse Øvrige investeringer l.06l Investeringer i alt Finansiering Afdrag på lån Finansiering i alt Likviditetsforskydning i alt Likvidebeholdningerprimo Likviditet ultimo l.l Samlet lån og Kassekredit Lån GB Driftskredit Lån og likviditet i alt t 3.3 h1 Grønlands Revisionskontor AIS ararsautoriserede Rev/aster I Srare Aurhsrized Public Acrsunranrs M:\l GRK Klienter\504 Godthåb Bådeforeaing\20 l4\budget\budget

24 rl, Side 2 (1% Starzsutcrcn2je Pev,sorer I State Author/jcdPubtcAccauntants ht Grønlands Revisionskontor AIS _] Kontant resultat REAL REAL REAL BUDG EST EST EST EST f Udvikling kontant resultat Indtægter i alt D Kontante udgifter i alt REAL REAL REAL BUDG EST EST EST EST Visualisering af budget

25 Side Investeringer i alt I I 7\ REAL REAL REAL BUDG EST EST i EST EST Investeringer i alt Lån og kassekredit udvikling I REAL REAL REAL BUDG EST EST EST EST i czlån GB Driftskredit &rlån og likviditet i alt -- Grønlands Revisionskontor AIS Stt3tC,sc,rde Pev,sorr I Stage Autho,,zed Publlc Accounants

26 AKTIVE MEDLEMMER 10% 7,75% 5% 5% 10% 10% Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pris 2010 Pris 2010 Pris 2011 Pris 2011 Pris 2012 Pris 2012 Pris 2013 Pris 2013 Pris 2014 Pris 2014 Pris 2015 Pris 2015 Pris 2015 Pris 2015 Både op til 7,00 meter 97, ,00 97, ,00 107, ,00 107, ,00 107, ,00 112, ,00 118, ,00 Både fra 7,01 til 8,85 meter 115, ,00 115, ,00 127, ,00 127, ,00 127, ,00 133, ,00 140, ,00 Bådefra 8,86 tillo,69 meter 133, ,00 133, ,00 147, ,00 147, ,00 147, ,00 154, ,00 162, ,00 Både over 10,70 meter 151, ,00 151, ,00 167, , ,00 167, ,00 175, ,00 184, ,00 Både op til 7,00 meter: % % 2015 Hansvik 485 Sport 2.359, , , , , , ,00 Flipper 630 HT 2.950, , , , , , ,00 Bayliner2O52 WA 3.068, , , , , , ,00 Både fra 7,01 til 8,85 meter: % % 2015 Coronet 24 Family 3.974, , , , , , ,00 Faicon 26 Fantino 4.045, , , , , , ,00 Saga , , , , , , ,00 Både fra 8,86 til 10,69 meter: % % 2015 Dacapo 9000 HTS 5.310, , , , , , ,00 Viksund 290 St Cruz 5.755, , , , , , ,00 Ardea 34 Pantium 6.455, , , , , , ,00 Bäde over 10,70 meter: % % 2015 Nord West , , , , , , ,00 Nord Star 40 Patrol 9.435, , , , , , ,00 Boyliner , , , , , , ,00

27 Statistik medlemmer 01/ til 30/ Broerne blev søsat 8/ og taget op igen 12/ Nye medlemmer, aktive 71 Nye medlemmer, passive 2 Støttemedlemmer, almindelige 11 Aktive medlemmer, udmeldt 38 Passive medlemmer, udmeldt 17 Status ændret fra aktivt til passivt medlemskab 41 Status ændret fra passivt til aktivt medlemskab 19 Aktive medlemmers ændring af bådtype 28 Aktive medlemmer ekskluderet, da betaling ej modtaget 12 Passive medlemmer ekskluderet, da betaling ej modtaget 14 Uautoriserede nøgler, inddraget 27 Ledige pladser totalt ( opgjort i breddemeter) 149,79 Aktive medlemmer 863 Passive medlemmer 82 Pensionister 47 Aktive medlemmer på venteliste til at få en bådeplads 0 Aktive medlemmer på ønskeflytningslisten til en anden bådeplads 81 Aktive medlemmers bronøgler åbnet 841 Besøgende på (starttal ) Brolængder i alt ( Broerne 1-4+ Gæstebro +Broerne A-P) Så mange forskellige bådmodeller er registreret 564 Portene ned til broerne har været åbnet (fra 8. april til 12. november) Banksætninger anvendt 123 Tildelte vinteroplægspladser 312 Medlemmer på venteliste til en vinteroplægsplads 0 Opgjort pr 30/

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. maj 2014-30. april 2015. CVR-nr.

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. maj 2014-30. april 2015. CVR-nr. Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle Årsrapport for 1. maj 2014-30.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2014

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2014 Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou 8300 Odder Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling den 10. marts 2015 Dirigent CVR-nr. 29762228

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf.: 96561700 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret Havnegade 18 DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. Ligustervej 2 4070 Kirke Hyllinge. CVR-nummer: 33 12 65 22. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31.

Brunskær Vandværk A.m.b.a. Ligustervej 2 4070 Kirke Hyllinge. CVR-nummer: 33 12 65 22. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. Ligustervej 2 4070 Kirke Hyllinge CVR-nummer: 33 12 65 22 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2013 Nordskov Revision Hovedgade 41 4050 Skibby Tlf.: +45 47 52 98 45 E-Mail: lone@nordskov.dk CVR:30348184

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere