Generalforsamling. Naleqqatigiit. Årg No. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Naleqqatigiit. Årg. 2015 No. 1"

Transkript

1 Naleqqatigiit r Årg No. 1 Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag den 21. februar 2015 kl i Forsamlingshuset/Katersortarfik Dagsorden 1. Valg af dirigent Valg af bestyrelsesformand Ujarak Kreutzmann genopstiller Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Peter Grønvold genopstiller Lars Erik Bengtsson genopstiller Jon Wilche genopstiller 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 3. Godkendelse af regnskab for 2014 (se inde i bladet) 4. Fastsættelse af Indmeldelsesgebyr m.m. samt godkendelse af budget for 2015 (se budget under regnskab) Bestyrelsen har følgende forslag til dagsordenen til generalforsamlingen den 21. februar 2015 Forhøjelse afpladsleje med 10 procent, således at det løber over 2 år, fordelt 5 procent i 2015 og yderligere 5 procent i Siddende bestyrelsesmedlemmer for yderligere i år: Rudolf Heilmann Knud Petersen Carl Isaksen (Bror) Suppleanter: Der skal vælges to suppleanter. 7. Evt fastsættelse af honorar til bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af revisorer Grønlands Revisionskontor AIS Bestyrelsen foreslår genvalg 9. Eventuelt 5. Forslag fra medlemmer. Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 1

2 Ataatsimeersuarneq mut aningaasartuutissatut missigissersuutit akuersissutiginerat (aviisimiittut takukkit) Sinniisussat: Nutaanik marlunnik qinersisoqassaaq Ataatsimeersuarnissamut 2 1.februar 2015 nal mit pisussamut 7. Ajornanngippat siulittaasup siulersuisunullu oqaluuserisassanut siulersuisut ilaasortat sinnerisa aningaas anik tullinnguuttutut siunnersuutigaat pis assaannik aalaj angiineq. Kukkunersiuisussamik qinersineq Peqatigiiffiup puttasuliaani urniatsiali- Grønlands Revisionskontor A/S siulittaasut vimmik atuisinnaatitaanerrnut akiliut 10 siunnersuutigaat procent-irnik qaffaavigineqarnissaa, tamannalu ukiut marluk iluanni pissasoq 9. Tamalaat. irnatut: 2015, 5 procent-irnik, aarnrnalu 2016, 5 procent-imik. 5. Ilaasortanit siunnersuutit. Siunnersuutit suli allat ileqquusurnik ataatsimeersuarnermi oqaluuseritikkurnasat allaganngorlugit nassiunneqassapput siulersuisuneeriissallutillu kingusinnerpaamik ataatirneersuamissaq ullunik qulinik sioqqullugu. 6. Siulersuisunik qinersineq Siulittaasussamik qinersineq. Ujarak Kreutzrnann Ileqquusurnik ataatsimeersuartoqassaaq Qinigassanngorteqqinniarpoq arfininngornermi februarip ulluisa 21-anni 2015 nal Katersortarfimmi Tunuartussat: Lars Erik Bengtsson Oqaluuserisass at: Qinigassanngorteqqinniarpoq Peter Grønvold 1. Aqutsisussamik qinersineq Qinigassanngorteqqinni arpoq Jon Wilche 2. Ukiumi qaangiuttumi peqatigiiffiup Qinigassanngorteqqinniarpoq suliaai pillugit siulersuisut nalunaarutaa. Siulersuisut suli ukioq ataaseq mut naatsorsuutit atagallartussat: akuersissutiginerat (aviisimiittut Rudolf Heilmann takukkit) Knud Petersen Carl Isaksen (Bror) 4. Ilaasortanngornermut akiliut ii. Ii

3 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, vil blive udleveret i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Ukiumi qaangiuttumi peqatigiiffiup suliai pillusit siulersuisut nalunaarutaa, ileqquusumik ataatsimeersuarnermi aqquaanneqarrumaarpoq. På bestyrelsen i Godthåb Bådeforenings vegne Uj arak Kreutzmann Formand

4 Grønlands Revisionskontor AIS statsautoriserede_revisorer lrnaneq 18 Postboks Nuuk Grønland Telefon Telefax Godthåb Bådeforening GER-nr Årsrapport 1. december november 2014 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer, reg nr. A1S , Nuuk. Medlem af RevisorGruppen Danmark Ansvarlige indehavere. Knud Østergaard og Per 1augesen, statsautoriseredc revisorer

5 Grønlands Rev[sionskontor AIS Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 i Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab 1. december november 2014 Anvendt regnskabspraksis 5 Resuitatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2014

6 Grønlands Revisionskontor AIS Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. december Godthåb Bådeforening. 30. november 2014 for Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver den interne årsrapport et retvisende billede af forenings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2014 samt af resultatet af forenings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. december november Nuuk, den 22. januar 2015 :::utzmnl- ieinf isen Formand Næsiformand Kasserer Peter Grønvold Lars-Erik Bengtsson kfnu Pçtrsen ion Wilche Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2014

7 Grønlands Revisionskontor AIS Den uafliægg çyio åjçgjng på årsregnskabet Til Bestyrelsen i Godthåb Bådeforening Vi har revideret den interne årsrapport for Godthåb Bådeforening for regnskabsåret 1. december november 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse samt noter. Den interne årsrapport udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en intern årsrapport. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en intern årsrapport, der giver et retvisende billede i overens stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en intern årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om den interne årsrapport på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstenme1se med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om den interne årsrapport er uden væsentlig fej linformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i den interne årsrapport. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i den interne årsrapport, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forenings udarbejdelse af en in tern årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionsliandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konidusion om effektiviteten af forenings interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af den interne årsrapport. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

8 Grønlands Revisionskontor AlS Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at den interne årsrapport giver et retvisende billede af forenings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2014 samt af resultatet af forenings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. december november 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en intern årsrapport. Nuuk, den 22. januar 2015 Grønlands Reisionskontor AIS,yrisercd rcvisorr statsautoriseret revisor (J Godthåb Bådeforening Årsrapport for

9 Telefon: Nuuk Iggiaanut 4 Postboks 395 Foreningen Godthåb Bådeforening orençpynger Godthåb Bådeforening Årsrapport for Postboks Nuuk 3900 Nuuk BankNordik AIS Qullilerfik 2 Bankforbindelser GrønlandsBANKEN AIS Revision Grønlands Revisionskontor AIS, Statsautoriserede revisorer, Jon Wilche Peter Grønvold Knud Petersen Carl Isaksen, Kasserer Rudolf Heilmann, Næstformand Lars-Erik Bengtsson Bestyrelse Ujarak Kreutzmann, Formand Regnskabsår: 1. december - Hjemsted: Nuuk Stiftet: 1. januar 2001 GER-nr.: Hjemmeside: Telefax: Grøn1ans Revisionskontor AIS 30. november

10 Grønlands Revisionskontor AIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Godthåb Bådeforening er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel ser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om et foreningsregnskab. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Mdre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktiviteter. Balancen Materielle anlægsaktiver Bygninger, Bro- og havneanlæg, driftsmateriel og inventar samt porte og alarmanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Gamle broanlæg Nye broanlæg, dænminger mv. Inventar og andre driftsmidler 40 år 10 år år 5 år Varebeholdninger Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemta gelsesomkostninger. PeriodeaIrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende ef terfølgende regnskabsår. Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

11 Grønlands Revisionskontor AIS Anvendt regnskabspraksis Egenkapital Under andre reserver indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse i generalforsamlingsbeslutning. overensstemmelse med Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsakti vitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og af slutning. Pengestrømine fra driftsaktivitet Pengestrømme fra drifisaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, æn dring i drifiskapital. Pengestromme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investerings aktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af foreningenskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubety delig risiko for værdiændringer. Godthåb Bådeforening Årsrapport for

12 Grønlands Revisionskontor AIS Resultatopgørelse 1. december november i Nettoomsætning Omkostninger til råvarer og hjælpemidler Bruttoresultat Personaleomkostninger Bro og pladsudgifter Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansiefle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overføres til overført resultat Overføres til andre reserver Disponeret fra overført resultat Disponeret i alt Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

13 Grønlands Revisionskontor AIS Balance 30. november Note Aktiver Anlægsaktiver 10 Bygninger 10 Bro- og havneanlæg 10 Inventar og andre driftsmidler 10 Porte og alarmanlæg Forudbetalinger og anlæg under opførelse Materielle anlægsaktiver i alt 11 Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdning Varebeholdninger i alt 12 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

14 Grønlands Revisionskontor AIS Balance 30. november Passiver Note Egenkapital - 13 Egenkapital Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Egenkapital i alt Gældsforpligtelser 15 Gæld til pengeinstitut Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del aflangfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt I.45L104 Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

15 Grønlands Revisionskontor AIS Pengestrømsopgørelse 1. december november Note Resultat før finansielle poster Afskrivninger mv Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld og anden gæld Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende * Pengestramme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsalctiver Pengestramme fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld Peugestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. december Likvider 30. november Likvider Likvide beholdninger Likvider 30. november Godthåb Bådeforen ing Årsrapport for

16 Grøniands Revisionskontor AIS Noter Nettoomsætning Indmeldelsesgebyrer Kontingent, aktive incl. pladsleje, grundbeløb Friplads bestyrelse / personale Pensionistrabat Rabat æresmedlemmer Vinteroplægspladser Årskontingent støttemedlem Kontingenter i alt Bod I bøder Flag Nøgler Nøgleringe, oppustelige Standerhejsningsfest Rykkergebyr debitorer Diverse indtægter Gæstepladser Ændringsgebyr Ønskeflytningsgebyr Indtægtsført sponsorart porte Diverse indtægter i alt Omkostninger til råvarer og hjælpemidler Køb af salgsvarer, nøgler Regulering af salgsvarer Godthåb Bådeforening Årsrapport for

17 Grønlands Revisionskontor AiS Noter Personaleomkostninger Lønninger Feriepenge Bestyrelseshonorar AMA bidrag Arbejdsskadeforsikring Ansvarsforsikring Fortæring Arbejdstøj Småanskaffelser, diverse Bro og pladsudgifter Udlægning broer Optagning broer Vedligehold broer Vedligehold overvågning Vedligehold porte / master Vedligehold vinteroplægningsplads Isbrydning / dykkerassistance Værktøj / småanskaffelser Vand Taphus medlemmer Uddybning af havnebasiner Båd, drift Gummiged, drift Containertømning Kørselsudgifter Renovation Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

18 Grønlands Revisionskontor AiS Noter Lokaleomkostninger Elektricitet Forsikring Vand Vedligehold Småanskaffelser Overvågning Administrationsomkostninger Telefoner Porto Diverse omkostninger Kontorartikler Kontorinventar EDB-udgifter Generalforsamling Bestyrelsesmøder Standerhejsningsfest Kassedifference Forsikringer Revision Bogføringsassistance Mødelokale, småanskaffelser Tryksager Godthåb Bådeforening Årsrapport for

19 Grønlands Revjsionskontor AIS Noter Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Afskrivning på bygninger Afskrivning på installationer Afskrivning på bro og havneanlæg Afskrivning på andre driftsmidler og inventar Skrottet broanlæg Fortjeneste/tab ved salg afmatr. anl.aktiver Andre finansielle indtægter Kassekredit Udbytte porteføljeaktier Urealiseret kursrevist på aktier Andre finansielle omkostninger Kassekredit Bankgebyr Banklån Diverse Urealiseret kurstab på aktier Godthåb Bådeforening. Arsrapport for

20 driftsmidler Grønlands Revisionskontor AIS Noter 10. Materielle anlægsaktiver Inventar og Bro-. og andre Porte og Bygninger havneanlæg - abrmang Kostpris 1. december Tilgang Afgang Kostpris 30. november Afskrivninger 1. december Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger 30. november Regnskabsmæssig værdi 30. november Andre værdipapirer og kapitalandele 30/ / Kostpris 1. december Kostpris 30. november Opskrivninger Årets ned- og opskrivninger Opskrivninger 30. november Regnskabsmæssig værdi 30. november Godthåb Bådeforening - Årsrapport for

21 Grønlands Revisionskontor AIS Noter 30/ / Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Debitorer Egenkapital Egenkapital 1. december Årets overførte overskud eller underskud Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Henlagt af årets resultat Reserveret til vedligeholdese af Bro- og havneanlæg 15. Gæld til pengeinstitut Grønlandsbanken Grønlandsbanken Heraf forfalder indenfor lår Anden gæld A-skatogAMA Depositum Feriepenge indeværende år Hensættelse sponsorporte Godthåb Bådeforening - Årsrapport for

22 Grønlands Revisionskontor AIS Noter 17. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Foreningen har deponeret ejerpantebreve på i alt t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpante brevene giver pant i ovenstående bygninger samt i materielle anlægsaktiver. Godthåb Bådeforening Årsrapport for

23 Budget 2015 Side I 1.000kr. REAL BL DG BUDO EST EST EST EST SE AFVIGEL- Estinieringsforudsætninger Indtægtsindeks 100% Omkostningssindeka 102% Antal Aktive medlemmer, kontingent og pladsleje Nye medlemmer, indmeldelsesgebyt Vinteroplægspladser Indtægter IndmeldelsesgebyTer pladsleje aktive Vinteroplægning l Kontingenterog Medlemsindtægter Rabattermv Diverseindtægter Forbrug Bro og pladsudgifler, overvågning mv II Lun Personaleudgifter i ovrigt Drift Administration, medlemsarrangementer mv i alt afhal afsalgavarer Kontante udgifter -l -l.294 Kontant resultat Afakrivningermv fu renter finanaielleomkostninger Resultat Renterogandre Nettoresultat Udvikling likviditet i og lån Resultat for renter 54l l Afskrivninger tilbagefores I Renter og andre finansielle omkostninger Fomkydning i driflakapital Pengeslrnmnse fra driften Investeringer Bro- og havneanlæg Forudbetaling og anlæg under opforelse Øvrige investeringer l.06l Investeringer i alt Finansiering Afdrag på lån Finansiering i alt Likviditetsforskydning i alt Likvidebeholdningerprimo Likviditet ultimo l.l Samlet lån og Kassekredit Lån GB Driftskredit Lån og likviditet i alt t 3.3 h1 Grønlands Revisionskontor AIS ararsautoriserede Rev/aster I Srare Aurhsrized Public Acrsunranrs M:\l GRK Klienter\504 Godthåb Bådeforeaing\20 l4\budget\budget

24 rl, Side 2 (1% Starzsutcrcn2je Pev,sorer I State Author/jcdPubtcAccauntants ht Grønlands Revisionskontor AIS _] Kontant resultat REAL REAL REAL BUDG EST EST EST EST f Udvikling kontant resultat Indtægter i alt D Kontante udgifter i alt REAL REAL REAL BUDG EST EST EST EST Visualisering af budget

25 Side Investeringer i alt I I 7\ REAL REAL REAL BUDG EST EST i EST EST Investeringer i alt Lån og kassekredit udvikling I REAL REAL REAL BUDG EST EST EST EST i czlån GB Driftskredit &rlån og likviditet i alt -- Grønlands Revisionskontor AIS Stt3tC,sc,rde Pev,sorr I Stage Autho,,zed Publlc Accounants

26 AKTIVE MEDLEMMER 10% 7,75% 5% 5% 10% 10% Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pris 2010 Pris 2010 Pris 2011 Pris 2011 Pris 2012 Pris 2012 Pris 2013 Pris 2013 Pris 2014 Pris 2014 Pris 2015 Pris 2015 Pris 2015 Pris 2015 Både op til 7,00 meter 97, ,00 97, ,00 107, ,00 107, ,00 107, ,00 112, ,00 118, ,00 Både fra 7,01 til 8,85 meter 115, ,00 115, ,00 127, ,00 127, ,00 127, ,00 133, ,00 140, ,00 Bådefra 8,86 tillo,69 meter 133, ,00 133, ,00 147, ,00 147, ,00 147, ,00 154, ,00 162, ,00 Både over 10,70 meter 151, ,00 151, ,00 167, , ,00 167, ,00 175, ,00 184, ,00 Både op til 7,00 meter: % % 2015 Hansvik 485 Sport 2.359, , , , , , ,00 Flipper 630 HT 2.950, , , , , , ,00 Bayliner2O52 WA 3.068, , , , , , ,00 Både fra 7,01 til 8,85 meter: % % 2015 Coronet 24 Family 3.974, , , , , , ,00 Faicon 26 Fantino 4.045, , , , , , ,00 Saga , , , , , , ,00 Både fra 8,86 til 10,69 meter: % % 2015 Dacapo 9000 HTS 5.310, , , , , , ,00 Viksund 290 St Cruz 5.755, , , , , , ,00 Ardea 34 Pantium 6.455, , , , , , ,00 Bäde over 10,70 meter: % % 2015 Nord West , , , , , , ,00 Nord Star 40 Patrol 9.435, , , , , , ,00 Boyliner , , , , , , ,00

27 Statistik medlemmer 01/ til 30/ Broerne blev søsat 8/ og taget op igen 12/ Nye medlemmer, aktive 71 Nye medlemmer, passive 2 Støttemedlemmer, almindelige 11 Aktive medlemmer, udmeldt 38 Passive medlemmer, udmeldt 17 Status ændret fra aktivt til passivt medlemskab 41 Status ændret fra passivt til aktivt medlemskab 19 Aktive medlemmers ændring af bådtype 28 Aktive medlemmer ekskluderet, da betaling ej modtaget 12 Passive medlemmer ekskluderet, da betaling ej modtaget 14 Uautoriserede nøgler, inddraget 27 Ledige pladser totalt ( opgjort i breddemeter) 149,79 Aktive medlemmer 863 Passive medlemmer 82 Pensionister 47 Aktive medlemmer på venteliste til at få en bådeplads 0 Aktive medlemmer på ønskeflytningslisten til en anden bådeplads 81 Aktive medlemmers bronøgler åbnet 841 Besøgende på (starttal ) Brolængder i alt ( Broerne 1-4+ Gæstebro +Broerne A-P) Så mange forskellige bådmodeller er registreret 564 Portene ned til broerne har været åbnet (fra 8. april til 12. november) Banksætninger anvendt 123 Tildelte vinteroplægspladser 312 Medlemmer på venteliste til en vinteroplægsplads 0 Opgjort pr 30/

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 18 00-20 00. Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 18 00-20 00. Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 18 00-20 00 Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K Optikerforeningen, Langebrogade 5, 1411 København K, tlf.: 4586 1533 Generalforsamling 2015

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.a. Årsrapport 2014/15

Nordsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.a. Årsrapport 2014/15 Nordsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.a CVR-nr. 42 73 76 15 Årsrapport 2014/15 (50. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/9 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere