Generalforsamling. Naleqqatigiit. Årg No. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Naleqqatigiit. Årg. 2015 No. 1"

Transkript

1 Naleqqatigiit r Årg No. 1 Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag den 21. februar 2015 kl i Forsamlingshuset/Katersortarfik Dagsorden 1. Valg af dirigent Valg af bestyrelsesformand Ujarak Kreutzmann genopstiller Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Peter Grønvold genopstiller Lars Erik Bengtsson genopstiller Jon Wilche genopstiller 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 3. Godkendelse af regnskab for 2014 (se inde i bladet) 4. Fastsættelse af Indmeldelsesgebyr m.m. samt godkendelse af budget for 2015 (se budget under regnskab) Bestyrelsen har følgende forslag til dagsordenen til generalforsamlingen den 21. februar 2015 Forhøjelse afpladsleje med 10 procent, således at det løber over 2 år, fordelt 5 procent i 2015 og yderligere 5 procent i Siddende bestyrelsesmedlemmer for yderligere i år: Rudolf Heilmann Knud Petersen Carl Isaksen (Bror) Suppleanter: Der skal vælges to suppleanter. 7. Evt fastsættelse af honorar til bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af revisorer Grønlands Revisionskontor AIS Bestyrelsen foreslår genvalg 9. Eventuelt 5. Forslag fra medlemmer. Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 1

2 Ataatsimeersuarneq mut aningaasartuutissatut missigissersuutit akuersissutiginerat (aviisimiittut takukkit) Sinniisussat: Nutaanik marlunnik qinersisoqassaaq Ataatsimeersuarnissamut 2 1.februar 2015 nal mit pisussamut 7. Ajornanngippat siulittaasup siulersuisunullu oqaluuserisassanut siulersuisut ilaasortat sinnerisa aningaas anik tullinnguuttutut siunnersuutigaat pis assaannik aalaj angiineq. Kukkunersiuisussamik qinersineq Peqatigiiffiup puttasuliaani urniatsiali- Grønlands Revisionskontor A/S siulittaasut vimmik atuisinnaatitaanerrnut akiliut 10 siunnersuutigaat procent-irnik qaffaavigineqarnissaa, tamannalu ukiut marluk iluanni pissasoq 9. Tamalaat. irnatut: 2015, 5 procent-irnik, aarnrnalu 2016, 5 procent-imik. 5. Ilaasortanit siunnersuutit. Siunnersuutit suli allat ileqquusurnik ataatsimeersuarnermi oqaluuseritikkurnasat allaganngorlugit nassiunneqassapput siulersuisuneeriissallutillu kingusinnerpaamik ataatirneersuamissaq ullunik qulinik sioqqullugu. 6. Siulersuisunik qinersineq Siulittaasussamik qinersineq. Ujarak Kreutzrnann Ileqquusurnik ataatsimeersuartoqassaaq Qinigassanngorteqqinniarpoq arfininngornermi februarip ulluisa 21-anni 2015 nal Katersortarfimmi Tunuartussat: Lars Erik Bengtsson Oqaluuserisass at: Qinigassanngorteqqinniarpoq Peter Grønvold 1. Aqutsisussamik qinersineq Qinigassanngorteqqinni arpoq Jon Wilche 2. Ukiumi qaangiuttumi peqatigiiffiup Qinigassanngorteqqinniarpoq suliaai pillugit siulersuisut nalunaarutaa. Siulersuisut suli ukioq ataaseq mut naatsorsuutit atagallartussat: akuersissutiginerat (aviisimiittut Rudolf Heilmann takukkit) Knud Petersen Carl Isaksen (Bror) 4. Ilaasortanngornermut akiliut ii. Ii

3 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, vil blive udleveret i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Ukiumi qaangiuttumi peqatigiiffiup suliai pillusit siulersuisut nalunaarutaa, ileqquusumik ataatsimeersuarnermi aqquaanneqarrumaarpoq. På bestyrelsen i Godthåb Bådeforenings vegne Uj arak Kreutzmann Formand

4 Grønlands Revisionskontor AIS statsautoriserede_revisorer lrnaneq 18 Postboks Nuuk Grønland Telefon Telefax Godthåb Bådeforening GER-nr Årsrapport 1. december november 2014 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer, reg nr. A1S , Nuuk. Medlem af RevisorGruppen Danmark Ansvarlige indehavere. Knud Østergaard og Per 1augesen, statsautoriseredc revisorer

5 Grønlands Rev[sionskontor AIS Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 i Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab 1. december november 2014 Anvendt regnskabspraksis 5 Resuitatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2014

6 Grønlands Revisionskontor AIS Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. december Godthåb Bådeforening. 30. november 2014 for Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver den interne årsrapport et retvisende billede af forenings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2014 samt af resultatet af forenings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. december november Nuuk, den 22. januar 2015 :::utzmnl- ieinf isen Formand Næsiformand Kasserer Peter Grønvold Lars-Erik Bengtsson kfnu Pçtrsen ion Wilche Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2014

7 Grønlands Revisionskontor AIS Den uafliægg çyio åjçgjng på årsregnskabet Til Bestyrelsen i Godthåb Bådeforening Vi har revideret den interne årsrapport for Godthåb Bådeforening for regnskabsåret 1. december november 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse samt noter. Den interne årsrapport udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en intern årsrapport. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en intern årsrapport, der giver et retvisende billede i overens stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en intern årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om den interne årsrapport på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstenme1se med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om den interne årsrapport er uden væsentlig fej linformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i den interne årsrapport. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i den interne årsrapport, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forenings udarbejdelse af en in tern årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionsliandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konidusion om effektiviteten af forenings interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af den interne årsrapport. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

8 Grønlands Revisionskontor AlS Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at den interne årsrapport giver et retvisende billede af forenings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2014 samt af resultatet af forenings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. december november 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en intern årsrapport. Nuuk, den 22. januar 2015 Grønlands Reisionskontor AIS,yrisercd rcvisorr statsautoriseret revisor (J Godthåb Bådeforening Årsrapport for

9 Telefon: Nuuk Iggiaanut 4 Postboks 395 Foreningen Godthåb Bådeforening orençpynger Godthåb Bådeforening Årsrapport for Postboks Nuuk 3900 Nuuk BankNordik AIS Qullilerfik 2 Bankforbindelser GrønlandsBANKEN AIS Revision Grønlands Revisionskontor AIS, Statsautoriserede revisorer, Jon Wilche Peter Grønvold Knud Petersen Carl Isaksen, Kasserer Rudolf Heilmann, Næstformand Lars-Erik Bengtsson Bestyrelse Ujarak Kreutzmann, Formand Regnskabsår: 1. december - Hjemsted: Nuuk Stiftet: 1. januar 2001 GER-nr.: Hjemmeside: Telefax: Grøn1ans Revisionskontor AIS 30. november

10 Grønlands Revisionskontor AIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Godthåb Bådeforening er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel ser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om et foreningsregnskab. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Mdre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktiviteter. Balancen Materielle anlægsaktiver Bygninger, Bro- og havneanlæg, driftsmateriel og inventar samt porte og alarmanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Gamle broanlæg Nye broanlæg, dænminger mv. Inventar og andre driftsmidler 40 år 10 år år 5 år Varebeholdninger Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemta gelsesomkostninger. PeriodeaIrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende ef terfølgende regnskabsår. Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

11 Grønlands Revisionskontor AIS Anvendt regnskabspraksis Egenkapital Under andre reserver indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse i generalforsamlingsbeslutning. overensstemmelse med Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsakti vitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og af slutning. Pengestrømine fra driftsaktivitet Pengestrømme fra drifisaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, æn dring i drifiskapital. Pengestromme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investerings aktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af foreningenskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubety delig risiko for værdiændringer. Godthåb Bådeforening Årsrapport for

12 Grønlands Revisionskontor AIS Resultatopgørelse 1. december november i Nettoomsætning Omkostninger til råvarer og hjælpemidler Bruttoresultat Personaleomkostninger Bro og pladsudgifter Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansiefle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overføres til overført resultat Overføres til andre reserver Disponeret fra overført resultat Disponeret i alt Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

13 Grønlands Revisionskontor AIS Balance 30. november Note Aktiver Anlægsaktiver 10 Bygninger 10 Bro- og havneanlæg 10 Inventar og andre driftsmidler 10 Porte og alarmanlæg Forudbetalinger og anlæg under opførelse Materielle anlægsaktiver i alt 11 Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdning Varebeholdninger i alt 12 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

14 Grønlands Revisionskontor AIS Balance 30. november Passiver Note Egenkapital - 13 Egenkapital Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Egenkapital i alt Gældsforpligtelser 15 Gæld til pengeinstitut Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del aflangfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt I.45L104 Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

15 Grønlands Revisionskontor AIS Pengestrømsopgørelse 1. december november Note Resultat før finansielle poster Afskrivninger mv Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld og anden gæld Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende * Pengestramme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsalctiver Pengestramme fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld Peugestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. december Likvider 30. november Likvider Likvide beholdninger Likvider 30. november Godthåb Bådeforen ing Årsrapport for

16 Grøniands Revisionskontor AIS Noter Nettoomsætning Indmeldelsesgebyrer Kontingent, aktive incl. pladsleje, grundbeløb Friplads bestyrelse / personale Pensionistrabat Rabat æresmedlemmer Vinteroplægspladser Årskontingent støttemedlem Kontingenter i alt Bod I bøder Flag Nøgler Nøgleringe, oppustelige Standerhejsningsfest Rykkergebyr debitorer Diverse indtægter Gæstepladser Ændringsgebyr Ønskeflytningsgebyr Indtægtsført sponsorart porte Diverse indtægter i alt Omkostninger til råvarer og hjælpemidler Køb af salgsvarer, nøgler Regulering af salgsvarer Godthåb Bådeforening Årsrapport for

17 Grønlands Revisionskontor AiS Noter Personaleomkostninger Lønninger Feriepenge Bestyrelseshonorar AMA bidrag Arbejdsskadeforsikring Ansvarsforsikring Fortæring Arbejdstøj Småanskaffelser, diverse Bro og pladsudgifter Udlægning broer Optagning broer Vedligehold broer Vedligehold overvågning Vedligehold porte / master Vedligehold vinteroplægningsplads Isbrydning / dykkerassistance Værktøj / småanskaffelser Vand Taphus medlemmer Uddybning af havnebasiner Båd, drift Gummiged, drift Containertømning Kørselsudgifter Renovation Godthåb Bådeforening. Årsrapport for

18 Grønlands Revisionskontor AiS Noter Lokaleomkostninger Elektricitet Forsikring Vand Vedligehold Småanskaffelser Overvågning Administrationsomkostninger Telefoner Porto Diverse omkostninger Kontorartikler Kontorinventar EDB-udgifter Generalforsamling Bestyrelsesmøder Standerhejsningsfest Kassedifference Forsikringer Revision Bogføringsassistance Mødelokale, småanskaffelser Tryksager Godthåb Bådeforening Årsrapport for

19 Grønlands Revjsionskontor AIS Noter Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Afskrivning på bygninger Afskrivning på installationer Afskrivning på bro og havneanlæg Afskrivning på andre driftsmidler og inventar Skrottet broanlæg Fortjeneste/tab ved salg afmatr. anl.aktiver Andre finansielle indtægter Kassekredit Udbytte porteføljeaktier Urealiseret kursrevist på aktier Andre finansielle omkostninger Kassekredit Bankgebyr Banklån Diverse Urealiseret kurstab på aktier Godthåb Bådeforening. Arsrapport for

20 driftsmidler Grønlands Revisionskontor AIS Noter 10. Materielle anlægsaktiver Inventar og Bro-. og andre Porte og Bygninger havneanlæg - abrmang Kostpris 1. december Tilgang Afgang Kostpris 30. november Afskrivninger 1. december Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger 30. november Regnskabsmæssig værdi 30. november Andre værdipapirer og kapitalandele 30/ / Kostpris 1. december Kostpris 30. november Opskrivninger Årets ned- og opskrivninger Opskrivninger 30. november Regnskabsmæssig værdi 30. november Godthåb Bådeforening - Årsrapport for

21 Grønlands Revisionskontor AIS Noter 30/ / Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Debitorer Egenkapital Egenkapital 1. december Årets overførte overskud eller underskud Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Henlagt af årets resultat Reserveret til vedligeholdese af Bro- og havneanlæg 15. Gæld til pengeinstitut Grønlandsbanken Grønlandsbanken Heraf forfalder indenfor lår Anden gæld A-skatogAMA Depositum Feriepenge indeværende år Hensættelse sponsorporte Godthåb Bådeforening - Årsrapport for

22 Grønlands Revisionskontor AIS Noter 17. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Foreningen har deponeret ejerpantebreve på i alt t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpante brevene giver pant i ovenstående bygninger samt i materielle anlægsaktiver. Godthåb Bådeforening Årsrapport for

23 Budget 2015 Side I 1.000kr. REAL BL DG BUDO EST EST EST EST SE AFVIGEL- Estinieringsforudsætninger Indtægtsindeks 100% Omkostningssindeka 102% Antal Aktive medlemmer, kontingent og pladsleje Nye medlemmer, indmeldelsesgebyt Vinteroplægspladser Indtægter IndmeldelsesgebyTer pladsleje aktive Vinteroplægning l Kontingenterog Medlemsindtægter Rabattermv Diverseindtægter Forbrug Bro og pladsudgifler, overvågning mv II Lun Personaleudgifter i ovrigt Drift Administration, medlemsarrangementer mv i alt afhal afsalgavarer Kontante udgifter -l -l.294 Kontant resultat Afakrivningermv fu renter finanaielleomkostninger Resultat Renterogandre Nettoresultat Udvikling likviditet i og lån Resultat for renter 54l l Afskrivninger tilbagefores I Renter og andre finansielle omkostninger Fomkydning i driflakapital Pengeslrnmnse fra driften Investeringer Bro- og havneanlæg Forudbetaling og anlæg under opforelse Øvrige investeringer l.06l Investeringer i alt Finansiering Afdrag på lån Finansiering i alt Likviditetsforskydning i alt Likvidebeholdningerprimo Likviditet ultimo l.l Samlet lån og Kassekredit Lån GB Driftskredit Lån og likviditet i alt t 3.3 h1 Grønlands Revisionskontor AIS ararsautoriserede Rev/aster I Srare Aurhsrized Public Acrsunranrs M:\l GRK Klienter\504 Godthåb Bådeforeaing\20 l4\budget\budget

24 rl, Side 2 (1% Starzsutcrcn2je Pev,sorer I State Author/jcdPubtcAccauntants ht Grønlands Revisionskontor AIS _] Kontant resultat REAL REAL REAL BUDG EST EST EST EST f Udvikling kontant resultat Indtægter i alt D Kontante udgifter i alt REAL REAL REAL BUDG EST EST EST EST Visualisering af budget

25 Side Investeringer i alt I I 7\ REAL REAL REAL BUDG EST EST i EST EST Investeringer i alt Lån og kassekredit udvikling I REAL REAL REAL BUDG EST EST EST EST i czlån GB Driftskredit &rlån og likviditet i alt -- Grønlands Revisionskontor AIS Stt3tC,sc,rde Pev,sorr I Stage Autho,,zed Publlc Accounants

26 AKTIVE MEDLEMMER 10% 7,75% 5% 5% 10% 10% Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pladsleje Kontingent Pris 2010 Pris 2010 Pris 2011 Pris 2011 Pris 2012 Pris 2012 Pris 2013 Pris 2013 Pris 2014 Pris 2014 Pris 2015 Pris 2015 Pris 2015 Pris 2015 Både op til 7,00 meter 97, ,00 97, ,00 107, ,00 107, ,00 107, ,00 112, ,00 118, ,00 Både fra 7,01 til 8,85 meter 115, ,00 115, ,00 127, ,00 127, ,00 127, ,00 133, ,00 140, ,00 Bådefra 8,86 tillo,69 meter 133, ,00 133, ,00 147, ,00 147, ,00 147, ,00 154, ,00 162, ,00 Både over 10,70 meter 151, ,00 151, ,00 167, , ,00 167, ,00 175, ,00 184, ,00 Både op til 7,00 meter: % % 2015 Hansvik 485 Sport 2.359, , , , , , ,00 Flipper 630 HT 2.950, , , , , , ,00 Bayliner2O52 WA 3.068, , , , , , ,00 Både fra 7,01 til 8,85 meter: % % 2015 Coronet 24 Family 3.974, , , , , , ,00 Faicon 26 Fantino 4.045, , , , , , ,00 Saga , , , , , , ,00 Både fra 8,86 til 10,69 meter: % % 2015 Dacapo 9000 HTS 5.310, , , , , , ,00 Viksund 290 St Cruz 5.755, , , , , , ,00 Ardea 34 Pantium 6.455, , , , , , ,00 Bäde over 10,70 meter: % % 2015 Nord West , , , , , , ,00 Nord Star 40 Patrol 9.435, , , , , , ,00 Boyliner , , , , , , ,00

27 Statistik medlemmer 01/ til 30/ Broerne blev søsat 8/ og taget op igen 12/ Nye medlemmer, aktive 71 Nye medlemmer, passive 2 Støttemedlemmer, almindelige 11 Aktive medlemmer, udmeldt 38 Passive medlemmer, udmeldt 17 Status ændret fra aktivt til passivt medlemskab 41 Status ændret fra passivt til aktivt medlemskab 19 Aktive medlemmers ændring af bådtype 28 Aktive medlemmer ekskluderet, da betaling ej modtaget 12 Passive medlemmer ekskluderet, da betaling ej modtaget 14 Uautoriserede nøgler, inddraget 27 Ledige pladser totalt ( opgjort i breddemeter) 149,79 Aktive medlemmer 863 Passive medlemmer 82 Pensionister 47 Aktive medlemmer på venteliste til at få en bådeplads 0 Aktive medlemmer på ønskeflytningslisten til en anden bådeplads 81 Aktive medlemmers bronøgler åbnet 841 Besøgende på (starttal ) Brolængder i alt ( Broerne 1-4+ Gæstebro +Broerne A-P) Så mange forskellige bådmodeller er registreret 564 Portene ned til broerne har været åbnet (fra 8. april til 12. november) Banksætninger anvendt 123 Tildelte vinteroplægspladser 312 Medlemmer på venteliste til en vinteroplægsplads 0 Opgjort pr 30/

Grønlands Revisionskontor A/S. Nuummi Sulisitsisut. Årsrapport. 1. januar december 2013

Grønlands Revisionskontor A/S. Nuummi Sulisitsisut. Årsrapport. 1. januar december 2013 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuummi Sulisitsisut Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Grønlands Revisionskontor

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. maj 2014-30. april 2015. CVR-nr.

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. maj 2014-30. april 2015. CVR-nr. Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle Årsrapport for 1. maj 2014-30.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE'

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2012 Henrik Aaen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr

Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr. 17 43 54 93 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. dirigent Holstebro Hostrupsvej 4 7500

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014 Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hf 2015 DIrIg Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

N.R.S. A/S CVR-nr

N.R.S. A/S CVR-nr N.R.S. A/S CVR-nr. 14 33 90 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. maj 2013. Mogens Saugmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab CVR-nr

Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab CVR-nr Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab CVR-nr. 35 40 74 48 Årsrapport 1. juli 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. februar 2015.

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Dansk Svensk Palleselskab A/S CVR-nr

Dansk Svensk Palleselskab A/S CVR-nr Dansk Svensk Palleselskab A/S CVR-nr. 21 52 94 94 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. maj 2013. Kurt Madsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04/2015 Bjarne Petersen

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

SEMPER AVANTI ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SEMPER AVANTI ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SEMPER AVANTI ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01/2015 Klaus Kjær Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 212 KEM-OFFSHORE ApS Boven 4 67 Esbjerg CVR nr. 197559 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer:

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer: Dalum Møllervej 18 5250 Odense SV CVR-nummer: 47325617 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere