Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse"

Transkript

1 Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning.

2 Agenda 1. Introduktion 2. Processen 3. Modeller 4. Sammenfatning 5. Vurdering af synergier 6. Styringsmæssige forhold 7. Kvalitet i opgaveløsning 8. Perspektivering på affald, varme og el 9. Organisation og kultur 10. Den videre beslutningsproces 2

3 1. Introduktion 3

4 1. Introduktion Debiteret vandmængde (m3) I dag er Roskilde Spildevand A/S eneste i top 20 (nr. 13). 4

5 1. Introduktion Debiteret vandmængde (m3) I dag er SK Vand A/S og Roskilde Vand A/S eneste i top 20 (henholdsvis nr. 15 og 20). 5

6 2. Processen Forsyningerne er eksperter på egen organisation. Derfor har leverandørteamet løbende sikret en tæt involvering af ledere og medarbejdere med henblik på at sikre et retvisende billede af et tættere samarbejde i en af de beskrevne modeller. Arbejdet blev organiseret i tre faglige spor økonomi-, teknik- samt struktur og jura-sporet med støtte fra proceskonsulenten dec maj Koordination, afrapportering Kick off Indsamle input og udarbejde statusrapport Status møde Indsamle input og udarbejde statusrapport Status møde Indsamle input og udarbejde statusrapport Status møde Indsamle input og udarbejde statusrapport Status møde Reviewproces Aflevering Teknik Work shop Indsamling af materiale til analyse og bechmark Indledende analyse forsyningsselskabernes styrker og potentialer Delleverance Work shop Analyse på tværs af forsyningsselskaber Leverance udkast Fælles reviewproces Økonomi Work shop Indsamling af materiale til analyse og bechmark Indledende analyse forsyningsselskabernes styrker og potentialer Delleverance Work shop Analyse på tværs af forsyningsselskaber Leverance udkast Fælles reviewproces Struktur og jura Work shop Indsamling af materiale til analyse og bechmark Indledende analyse forsyningsselskabernes styrker og potentialer Delleverance Work shop Analyse på tværs af forsyningsselskaber Leverance udkast Fælles reviewproces 6

7 3. Modeller 3.1 Fælles Holdingselskab 7

8 3. Modeller 3.2 Fuld Fusion 8

9 3. Modeller 3.3 Fælles Serviceselskab 9

10 3. Modeller 3.4 Shared Servicecenter 10

11 4. Sammenfatning 1. Muligheden ligger i skabelse af en større, stærk, levedygtig virksomhed, der kan løse forsyningsopgaven effektivt med øget fokus på service, forsyningssikkerhed, miljø og sundhed til gavn for kunderne, og som kan være løftestang for yderligere regional udvikling 2. Et fælles selskab styrker det faglige miljø og bliver en mere attraktiv arbejdsplads 3. Konsolidering er en tendens i branchen, som nogle forsyningsselskaber vil være nødt til at tage stilling til indenfor en årrække nu er rettidig omhu 4. Et øget samarbejde muliggør realisering af væsentlige synergier skønnet til årligt mere end 170 mio. kr. afhængig af valgt model ud af samlede omkostninger på mio. kr. og en anlægsinvesteringsbase på 860 mio. kr. (2012-niveau) 5. Foranalysen viser, at to modeller giver de største synergier Fuld Fusion og Fælles Holdingselskab 6. En fuld fusion vurderes ikke realistisk på kort sigt hovedsagligt på grund af forskelle i takster og nødvendigt investeringsomfang, fordi takster forudsættes harmoniseret ved fuld fusion 11

12 5. Vurdering af synergier - fremgangsmåden Den samlede organisation er skitseret på workshops med drifts- og økonomiansvarlige For hver funktion er der på workshops estimeret et fremtidigt ca. behov i årsværk Dette er efterfølgende verificeret via flere møder og iterationer Endeligt er forskellen mellem samlet antal medarbejdere i dag, og i den fremtidige organisation omsat til økonomi I dag Fælles Holdingselskab Fuld Fusion Fælles Serviceselskab Shared Service Center Antal årsværk Samlede synergier (DKK mio.)

13 5. Vurdering af synergier Årlige driftssynergier på mere end DKK 110 mio. vurderet når struktur er på plads (Fælles Holding eller Fuld Fusion) Anlægssynergier vurderes til DKK mio. i alle 4 modeller. Uændret omfang af inhouse-funktioner i forhold til nu Alene sammenlægningssynergier Mulighed for fælles organisering vil professionalisere funktioner fordi specialisering er muligt Der er ikke taget stilling til, hvordan synergierne anvendes (lavere takster, højere serviceniveau, højere forsyningssikkerhed, fremrykkelse af investeringer eller lignende) DKK mio. Omkostninger til realisering af synergier er skønnet til godt DKK 150 mio. ved Fælles Holdingselskab, Fuld Fusion samt Fælles Serviceselskab, og DKK mio. ved Shared Service Center 13

14 5. Vurdering af synergier Årlige synergier opdelt på: Administration, økonomi og kundeservice Teknisk drift Anlægsinvesteringer Udgangspunkt i Fælles Holdingselskab er de samlede synergier opgjort til DKK 170 mio. (middeltal) Hvis besparelsesprocenten opgøres på den påvirkelige omkostningsbase, er besparelsen ca. 16% Synergierne er baseret på afholdte omkostninger og investeringer i seneste offentliggjorte årsregnskaber for 2012 DKK mio % % Synergier ift. kostbase 11 % 0 Drift- og administrationsomkostninger 66 % 7 % Anlægsinvesteringer 34 Omkostninger % Synergier 14

15 6. Styringsmæssige forhold Ejeraftale og vedtægter skal fastlægge reglerne for samarbejdet Bestyrelsen skal sammensættes således, at den er stand til at varetage sine opgaver af såvel strategisk, ledelsesmæssig som kontrolmæssig art Minoritetsbeskyttelse i forhold til visse væsentlige beslutninger Forringelse af service, opretholdelse af investeringer mv. Salg og fusion af forsyningsselskaber, udvidelse af ejerkreds mv. Forpligtelse til at efterleve kommunernes sektorplaner (spildevand) Vetorettigheder alene i begrænset omfang 15

16 6. Styringsmæssige forhold Eksterne medlemmer af bestyrelsen, fx en formand, kan medvirke til øget fokus på drift og det fælles forsyningsselskabs interesser Bestyrelsen i det fælles holdingselskab (Fælles Holdingselskab og Fuld Fusion) sammensættes af repræsentanter fra de deltagende kommuner samt en eksternt udpeget formand Teknisk bestyrelse i forsyningsselskaber i Fælles Holdingselskab Gennemgående bestyrelse ved model 2 Fuld Fusion (Enhedsbestyrelse) Bestyrelsen i Fælles Serviceselskab og Shared servicecenter (Model 3 og 4) sammensættes af administrativ/teknisk bestyrelse Kommunalt forum til koordinering af planer for udbygning og renovering. 16

17 7. Stordriftsfordele Hvor har størrelsen en betydning? Driftsmæssige stordriftsfordele Styrket indkøbsfunktion (forhandlingsposition) Mere attraktiv arbejdsplads, ikke mindst for specialister og talenter Øget specialisering i medarbejderkompetencer og ledelse Øget ensretning af anlæg og løsninger, asset management I dag foregår forsyningsselskabernes bidrag til lokalt erhvervsliv primært via lokale indkøb af ydelser og entrepriser, men de deltager ikke aktivt i egentlig erhvervsudvikling En samlet forsyning vil via prioriteret indkøb og medvirken i forsknings- og udviklingsprojekter kunne bidrage til den regionale erhvervsudvikling Det vurderes at der i en samlet forsyning vil være kompetencer og volumen til at medvirke betydeligt i udviklings- og innovationstiltag som kan fremme erhvervsudviklingen 17

18 8. Perspektivering på affald, varme og el I et strategisk perspektiv er det vigtigt at fastholde de øvrige forsyningsarter varme, affald og el. Platform for videre ovedragelse af opgaver fra kommunerne (endnu ikke udskilte aktiviteter, planlægningsopgaver affald mv.) Gøre selskabet til attraktiv samarbejdspartner i forhold til nye forsyninger Giver en mulighed for deltagelse i strategisk og strukturel udvikling på varme området De bidrager med synergier til koncernen med i alt mio. kr. årligt 18

19 9. Organisation og kultur 9.1 konklusion på organisation og kultur Analysen giver anledning til den overordnede konklusion, at: Der ikke er nogle organisatoriske eller kulturelle forhold, som udgør en væsentlig barriere for at etablere et tættere samarbejde eller en fusion Der i en implementeringsfase skal afsættes de nødvendige ressourcer på at skabe en ny fælles kultur, som afspejles i de relevante tilknyttede politikker og organisering Et spændende og udfordrende integrationsprojekt mellem ni virksomheder 19

20 10. Den videre proces 20

21 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger 20. oktober 2014

www.pwc.dk Foranalyse Revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger 20. oktober 2014 www.pwc.dk Foranalyse Revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger 20. oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse...

Læs mere

www.pwc.dk Ledelsesresume

www.pwc.dk Ledelsesresume www.pwc.dk Ledelsesresume 14. november 2014 Samarbejde: affald og varme foranalyse Potentialeafklaring vedrørende fusion og forpligtende samarbejde inden for affald og varme mellem KARA/NOVEREN, VEKS og

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet

Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Velkommen til Boxen i Trekantsområdet Revision. Skat. Rådgivning. Dagens program Præsentation af og dagens program v/benny Lundgaard Tendenser inden for revision

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Baggrund Processen i skattesagerne Sagsforløbet Forløbet i prøvesagerne Problemstillinger

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Budgettering og forecasting

Budgettering og forecasting Budgettering og forecasting Benchmarkingundersøgelse April 2013 PwC 1 Indhold Sammenfatning 4 Budgetlægnings- og analyseomkostninger 6 Metoder og værktøjer 8 Forecasts 11 Nøjagtighed og afvigelser 13

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 giver dig en række nye artikler, og analyser og data er opdateret. Bogen indeholder ajourført og relevant inspiration til effektivt bestyrelsesarbejde. God læselyst. Overblik

Læs mere

Velkommen. Dagens moderator. Clement Kjersgaard

Velkommen. Dagens moderator. Clement Kjersgaard Velkommen Dagens moderator Clement Kjersgaard Program - formiddag KL. 9.30 Scenen er sat Clement Kjersgaard KL. 9.40 Offentlig-privat samarbejde anno 2013 Signe Lynggaard Madsen, Adm. direktør, SKI Jens

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard

www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard Indholdsfortegnelse Baggrund Sekuritisering Erhvervsobligationer Salg af aktiver Side

Læs mere

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere