STANDARD: Excellent Proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARD: Excellent Proces"

Transkript

1 STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4 Sammenhæng til Business Excellence modellen... 5 Ydelsespakken... 6 koncept... 7 Metode... 8 Bilag 1 Projektstyring (tids- & aktivitets-plan) Bilag 2 Værktøjer Bilag 3 Definitioner Bilag 4 Referencer, artikler og litteratur Bilag 5 Produktblad Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 2 af 17

3 Introduktion til Excellent Proces I bund og grund udgør virksomhedens processer maskinrummet. Det er her at de produkter og serviceydelser, som markedet efterspørger, produceres og leveres til kunderne effektivt, billigere og hurtigere end konkurrenterne. Hvis ikke virksomhedens processer understøtter strategien, er effektive og motiverer medarbejderne til at bidrage til udviklingen med nye ideer og input, er der stor risiko for, at resultatet bliver utilfredse kunder, utilfredse medarbejdere og en ugunstig påvirkning på samfundet. Og i sidste ende en dårlig indtjening for virksomheden. Ved at fokusere på Excellent Proces opnår virksomheden dels bedre kvalitet og service, som medfører flere tilfredse kunder, flere nye kundehenvendelser og i sidste ende højere omsætning. Ligeledes opnås der ved Excellent Proces mindre spild og omarbejde, som bidrager til lavere totalomkostninger. Formål med Excellent Proces Formålet med Excellent Proces er, at der konstant fokuseres på, at virksomhedens processer bidrager til at virksomhedens resultater bliver målbart bedre samtidig med, at der skabes en endnu bedre balance mellem de ønskede resultater og de nødvendige indsatser. Excellence har 7 fokusprincipper: Fokus på de rigtige forretningsresultater Fokus på ledelsens engagement Fokus på kunden og medarbejdere Fokus på alles deltagelse Fokus på fakta Fokus på fejl og forbedringer Fokus på sammenhæng mellem indsatser og resultater Processer har fokus på: En række af sammenhængende og strukturerede aktiviteter, som har til formål, at producere et produkt eller serviceydelse målrettet en bestem intern eller ekstern kunde Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 3 af 17

4 Formålet med at arbejde med Excellent Proces kan sammenfattende beskrives ved: At virksomhedens processer sikrer leverancer af produkter og services-ydelser, som konstant lever op til kundernes behov og forventninger At virksomhedens processer er afstemt ift. strategien og understøtter denne At virksomhedens processer hurtig justeres, hvis virksomhedens strategi og strategiske mål ændres At virksomhedens styringsevne er baseret på processer som fokuserer på helheden og ikke afdelingsspecifikke og fragmenterede forhold At opdaterede job-, kompetence- og funktionsbeskrivelser afspejler kravene til, at virksomhedens processer altid fungerer optimalt Mål med Excellent Proces Målet med at fokusere på Excellent Proces er først og fremmest en bedre kvalitet og service, som medfører flere tilfredse kunder og flere nye kundehenvendelser og i sidste ende en højere omsætning. Ligeledes er målet med Excellent Proces, at opnå mindre spild og omarbejde, som igen bidrager til lavere totalomkostninger. Udbyttet er bl.a. følgende: Realisering af strategiske mål og resultatkrav Frigørelse af ressourcer til fortsat vækst Øget kundetilfredshed og loyalitet Effektivisering og reduktion af omkostninger Forøgelse af virksomhedens langsigtede konkurrenceevne Ved at arbejde med Excellent Proces opnås ud over minimering af drifitsomkostningerne også, at andelen af værdiskabende processer øges. Dette sker bl.a. ved, at alle interne processer er forstået af de medarbejdere som arbejder med processerne og at processerne arbejder effektivt sammen samt er systematisk ledet og styret. Excellent Proces sikrer også fokus på helheden i stedet for afdelingsspecifikke forhold og mål, dvs. at kassetænkning forebygges eller afhjælpes. Hertil kommer at beslutninger og ansvarsskift imellem delprocesserne synliggøres og beskrives ift. den helhed, som de hver især indgår i. Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 4 af 17

5 Som en central del af arbejdet med Excellent Proces er det afgørende at alle arbejder i samme retning og er involveret i arbejdet med at udvikle, planlægge og implementere Excellent Proces. Dette indebærer også, at der løbende arbejdes med at forbedre kvaliteten af processerne bl.a. gennem forebyggelse af fejl og arbejdet med forbedringsaktiviteter. Sammenhæng til Business Excellence modellen Business Excellence modellen er en erfaringsbaseret model, som skaber overblik over sammenhængen imellem de resultater virksomheden ønsker opnået og de hvilke indsatser, som skal til for at realiseret de ønskede resultater. Modellen hjælper virksomheder til; At skaber kundefokus i alle aktiviteter En evaluering af styrker og svagheder i forhold til vision, mission og mål At skaber en fælles ramme for virksomheden, som bidrager til at gøre kommunikationen mere effektiv At samordner og integrerer eksisterende og planlagte aktiviteter samt bidrage til, at undgå at de samme aktiviteter duplikeres At skaber grundlaget for ledelsesstrukturen i virksomheden Business Excellence modellen fokusere på 4 resultat- og 5 indsatsområder, som vist i nedenstående figur. Figur 1 Business Excellence modellen Som en del af Business Excellence modellen er processer et centralt indsatsområde og er, hvis de er gode og effektive, adgangsvejen til excellente resultater. Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 5 af 17

6 I relation til Business Excellence modellen fokuserer arbejdet med Excellent Proces på indsatsområdet processer. Virksomheder som søger excellence indenfor processer er kendetegnet ved, at de er ledet igennem strukturerede og strategisk samordnede processer baseret på fakta. I praksis har de fokus på: Udvikler og leder nøgleprocesserne således, at de understøtter virksomhedens strategi Analysere, opdeler og prioriterer processerne med det formål, at de kan ledes optimalt Udvikler meningsfulde key performance indicators for processerne som understøtter strategien Udviklingen af processerne baseres på faktuel information Basere udviklingen af processerne på nuværende performance Medarbejderne involveres i kontinuerlig evaluering, udvikling og optimering af processerne Kortlægger risici i processerne og afhjælper disse Leder processerne end-to-end, såvel internt i virksomheden som eksternt hos underleverandører, samarbejdspartnere m.fl. Ydelsespakken Grundydelsen i Excellent Proces består af proceskortlægning og procesoptimering, som vist i nedenstående figur. Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 6 af 17

7 Figur 1 Overblik over grund- og sekundærydelse Sekundærydelserne består af: Excellent rådgivning dvs. stor grad af viden, erfaring samt indlevelse. Styret og virksomhedstilpasset løsning ikke to virksomheder er ens dette betyder, at der altid tages udgangspunkt i den enkelte kunde. Organisations- og kompetencejustering enhver ændring i virksomhedens processer påvirker i større eller mindre grad holdninger og adfærd, som om nødvendigt må ændres. Ligeledes påvirkes jobprofiler og jobfunktioner. Implementering af resultatsskabende værktøjer med det formål, at fastholde, fremdrift og involvering. Involvering af organisationen for at skabe ejerskab involveres organisationen i alle dele af arbejdet med at opnå Excellent Proces Facilitering af implementering opgaven afsluttes ikke før end de fremtidige processer er fuldt udbredt i organisation og de planlagte resultater er opnået. koncept Grundlaget for arbejdet med Excellent Proces bygger på tre grundelementer: Diagnose, udvikling og implementering (D-U-I). Diagnose Udvikling Implementering Figur 1 D-U-I: Diagnose, udvikling og Implementering Indledningsvis foretages der en afgrænsning og diagnose ift., hvor virksomheden oplever problem med dens processer ift. de strategiske mål og delmål. Når diagnosen er gennemført sættes der ind med udvikling af løsninger, som kan afhjælpe de problemstillinger som er blevet kortlagt under diagnosen. Sidste del omfatter selve implementeringen, som har til formål at udbrede de nye løsninger i organisationen, sikre den rigtige adfærd og holdninger samt fastholde og sikre læring af arbejdet med udviklingen af Excellent Proces. Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 7 af 17

8 Metode Metode i arbejdet med Excellent Proces tager udgangspunkt i de tre grundelementer; diagnose, udvikling og implementering. Metoden er opdelt i 16 trin, som alle i større eller mindre grad behandles afhængig af den problemstilling som søges løst. I figur 2 ses et overblik over de enkelte trin og deres indbyrdes sammenhæng. Metoden er iterativ, hvorfor der vil ske et tilbageløb imellem de enkelte trin. Figur 2 Overblik over metoden de 16 trin Nedenstående er de enkelte trin beskrevet i detaljer. 1. Hvilke processer er der problemer med? Som udgangspunkt identificeres hvilke processer som ikke fungerer tilfredsstillende/optimalt. For eksempel kan det være problemer afledt af en lav kundetilfredshed, for høje omkostninger eller uhensigts-mæssigheder, der forårsager en uønsket lang gennemløbstid. Alternativt kan der være tale om en Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 8 af 17

9 ændring i virksomhedens strategi, som på en eller anden måde initiere behovet for ændring i processerne 2. Hvorfor ønskes der en ændring af processerne og hvad er målet (det forventede udbytte)? Når problem-processerne er identificeret er det vigtigt, at klarlægge behovet for de nødvendige ændringer samt hvilke mål som virksomhedens ønsker at opnå. 3. Afklaring af sammenhænge og afhængigheder ift. virksomhedens strategi, mål mm. Det er essentielt, at vurdere de afledte konsekvenser ift. virksomhedens strategi og mål. Her identificeres krav til hvordan processerne skal fungere og styres for, at kunne understøtte virksomheden strategi. Herved sikres at de indsatser som gennemføres i den daglige drift også leder frem til de resultatskrav, som er defineret igennem virksomhedens strategi og mål. 4. Hvordan sikre ledelsens engagement? Uden ledelsens aktive og vedholdende engagement lykkes arbejdet med Excellent Proces ikke. Fra starten skal der blandt lederne i virksomheden sikres forståelse og accept for arbejdet med Excellent proces. Dette kan f.eks foregå via en afholdelse af en leder-workshop. 5. Hvilke resultater opnås i dag igennem de værende processer? For at kunne vurdere, hvordan processerne fungerer i dag er det vigtigt at kortlægge, hvilke resultater processerne generer. Dette kan f.eks. identificeres gennem finansielle og ikke-finansielle nøgletal. 6. Hvilke forhindringer er der for at forbedre de værende processer? Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 9 af 17

10 For at kunne forbedre processerne er det afgørende, at finde ud af om der f.eks. er organisatoriske, økonomiske eller politiske barriere, som vil kunne hindre en forbedring af processerne. 7. Hvordan udføres processerne i dag? For at kunne forbedre processerne er det vigtig at opnå et kendskab til, hvordan processerne udføres i dag. Dette foregår ved hjælp af en kortlægning af de værende processer. I den forbindelse involveres bl.a. de medarbejdere som, i det daglige, er involveret i udførelsen af processerne. 8. Hvilke problemer er der forbundet med de værende processer? Efter at kortlægningen af de nuværende processer er gennemført vil det være muligt, at identificere hvor der f.eks. optræder et stort ressourceforbrug, hvor der opstår kvalitetsproblemer eller hvor der er uhensigtsmæssige interaktioner imellem forskellige aktører. 9. Hvilke forbedringsmuligheder er der? Efter at de nuværende processer er kortlagt og problemerne er identificeret er det tid til, at rette fokus på forbedringsmuligheder. Formålet er at finde alternative løsninger, som bidrager til, at de fremtidige processer vil kunne leve op til de krav, som virksomheden har opstillet. 10. Hvad forventer kunderne (interne/eksterne) og hvilke krav har de? For at sikre at de fremtidige processer rummer kvalitet er det vigtig, at kortlægge såvel interne som ekstern kunders behov og forventninger. 11. Hvordan kan processerne udføres i fremtiden? Med kendskab til de nuværende processer, problemstillinger samt mål og kundekrav kan de fremtidige processer designes. Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 10 af 17

11 12. Er der værktøjer og/eller systemer som skal udvikles? I forbindelse med udarbejdelse af de fremtidige processer skal det undersøges, hvorvidt eksisterende værktøjer og/eller systemer skal tilrettes, afskaffes eller om der er behov for udarbejdelse af nye. 13. Kan de nye processer fungere i virkeligheden? Når de fremtidige processer er designet og eventuelle værktøjer og systemer er udarbejdet skal der gennemføres en test af, om de nye processer vil kunne leve op til de stillede krav og dermed indfri de mål, som virksomheden har opstillet. 14. Hvordan udbredes de nye processer i organisationen? Når de fremtidige processer er testet og resultatet er tilfredsstillende skal de udbredes til organisationen. Oftest vil dette foregå ved, at relevante medarbejdere uddannes i at håndtere de fremtidige processer. Efterfølgende videreuddanner disse medarbejdere de øvrige medarbejdere i organisation. Samtidig med udbredelsen af de fremtidige processer forankres ansvaret for, at de fremtidige processer kommer til at fungere i praksis. 15. Er der adfærd og holdninger, som skal forandres? For at de fremtidige processer kommer til, at virke efter hensigten skal der sættes ind med holdnings og adfærdsændrende aktiviteter. 16. Hvordan fastholdes de nye processer? For at fastholde de fremtidige processer skal der udarbejdes retningslinjer for, hvordan der måles på om processerne fungerer efter hensigten og understøtter virksomhedens mål og strategi. Som afslutning på arbejdet med Excellent Proces evalueres om de forventede resultater er blevet indfriet og læring af forløbet dokumenteres, således at denne Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 11 af 17

12 viden kan bruges i det videre arbejde med Excellent Proces i virksomheden. Centrale spørgsmål er bl.a. følgende: - Er det oprindelige formål og de opstillede mål blevet indfriet? - Har arbejdet med Excellent Proces skabt grundlag for implementering af forbedringer? - Har arbejdet med Excellent Proces skabt forbedringer for kunderne? - Hvad fungerede godt og hvorfor? - Hvad fungerede mindre godt og hvorfor? - Hvad kan gøres anderledes næste gang? Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 12 af 17

13 Bilag 1 Projektstyring (tids- & aktivitets-plan) Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 13 af 17

14 Bilag 2 Værktøjer Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 14 af 17

15 Bilag 3 Definitioner Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 15 af 17

16 Bilag 4 Referencer, artikler og litteratur EFQM EXCELLENCE MODEL (EFQM Model 2010), EFQM Publications, EFQM, Avenue des Olympiades 2, B-1140 Bruxelles, Belgium, LEDELSE MOD BUSINESS EXCELLENCE, 1. udgave 1998, Klaus Lund, Jørgen Kjærgaard, Michael Nielsen, Elsebeth Tüxen, Børsens forlag A/S LEAN VÆRKTØJSKASSEN, Den uundværlige guide til Lean Transformation, 4. reviderede og opdaterede udgave 2010, John Bicheno & Matthias Holweg, LeanTeam.dk, GRUNDBOG I PROJEKTLEDELSE, 5. udgave 1996, Hans Mikkelsen og Jens O. Riis, Holte Bogtrykkeri AS TOYOTA PRODUCTION SYSTEM, Beyond Large-Scale Production, 1988, Taiichi Ohno, Productivitty Press THE TOYOTA WAY, 2004, Jeffrey K. Liker, McGraw-Hill OPERATION MANAGEMENT, 2009, Albert Porter, BookBoon.com Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 16 af 17

17 Bilag 5 Produktblad Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 17 af 17

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Balanced Scorecard -Implementering i praksis-

Balanced Scorecard -Implementering i praksis- Balanced Scorecard -Implementering i praksis- INTERNE PROCESSER LÆRING & VÆKST INTERNE PROCESSER LÆRING & VÆKST KUNDER FINANSIEL af Henrik Lundum 2007 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Forfatter... 2 3 Målsætning...

Læs mere

Forretningsorienteret Controlling

Forretningsorienteret Controlling Forretningsorienteret Controlling Kompendium 7 Henrik Lundum Balanced Scorecard Henrik Lundum, kompendium 7, Balanced Scorecard, 1. udgave, 1. oplag. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma ibm.com/services/dk Mulighederne En undersøgelse, som IBM gennemførte fornylig for et britisk ministerium, der styrer kundekontaktcentre og

Læs mere

Christian Braad. Performance Management i et administrativt LEAN-miljø

Christian Braad. Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Christian Braad Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Maj 2012 Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Indhold

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling Lønsomhedsanalyser som grundlag for Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling af partner, cand.merc. Michael Ejby og chefkonsulent, cand.merc. Søren Strunk-Sørensen, Aston Promentor

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere