VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN"

Transkript

1 DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. Dette er symbolet for fare, der advarer om potentielle risici for brugeren og andre. Foran oplysningerne om sikkerhed findes faresymbolet og følgende termer: FARE Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, fremkalder alvorlige læsioner. ADVARSEL Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne fremkalde alvorlige læsioner. Alle oplysninger om sikkerheden specificerer den potentielle fare, som de henviser til og angiver, hvordan risikoen for læsioner, skader og elektriske stød som følge af ukorrekt brug af apparatet kan forhindres. Overhold omhyggeligt følgende: - Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation eller vedligeholdelse. - Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen. - Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsreglementet. - Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. - For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for installation skal der anvendes en afbryderkontakt med en afstand på mindst 3mm mellem kontakterne. - Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger. - Træk ikke i apparatets strømkabel. - Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. - Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af madvarer. Ingen anden brug er tilladt (f.eks. opvarmning af rum). Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af fejlagtig brug eller forkert indstilling af betjeningsknapperne. - Apparatet og de tilgængelige dele kan blive varme, når apparatet er i brug. Sørg for ikke at berøre varmeelementerne. Børn under 8 år må ikke opholde sig i nærheden af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. - Apparatet kan blive meget varmt, når det er i brug. Børn skal holdes på afstand og være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Rør ikke ved apparatets opvarmede dele under og efter brug. Undgå kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle apparatets dele er tilstrækkeligt afkølet. - Anbring ikke brændbart materiale på apparatet eller i nærheden af det. - Hede fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold øje med tilberedningen af fedt- og olieholdige madvarer. DA79

2 - Dette apparat må udelukkende betjenes af børn over 8 år og personer, som er fysisk, sensorisk eller psykologisk funktionshæmmede, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller først er blevet instrueret i brugen af en person med ansvar for deres sikkerhed, og de er klar over risikoen ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn. - Der skal monteres en skilleplade (medfølger ikke) i rummet under apparatet. - Hvis der er en revne i overfladen, skal stikket tages ud af stikkontakten for at undgå risikoen for elektrisk stød. - Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller en separat fjernbetjening. - ADVARSEL: Hold øje med kogesektionen, når der tilberedes med fedtstoffer eller olie, da de kan komme i brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men tag stikket ud af stikkontakten, og dæk derefter flammen til med for eksempel et låg eller et brandtæppe. ADVARSEL: Risiko for brand: opbevar ikke genstande på kogezonernes overflader. - Anvend ikke damprensere. - Der må ikke anbringes genstande af metal, som f.eks. knive, gafler, skeer og låg, på kogesektionens overflade. De kan blive meget varme. - Efter endt tilberedning skal der slukkes for kogezonen ved hjælp af den tilhørende betjeningsknap. Stol ikke på grydedetektoren. OPLYSNINGER OM MILJHENSYN Bortskaffelse af emballagen Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet ( ). Emballagen må derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Bortskaffelse af produktet Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Når dette produkt bortskaffes på korrekt vis, er brugeren med til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Energispareråd For at opnå de bedste tilberedningsresultater anbefales følgende: Brug kogegrej med en bunddiameter, der svarer til kogezonens diameter. Brug kun kogegrej med plan bund. Om muligt skal grydernes låg være lagt på under tilberedningen. Ved brug af trykkoger afkortes tilberedningstiden, og der opnås yderligere energibesparelser. Anbring kogegrejet på midten af kogezonen (aftegnet på kogesektionen). OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - Dette produkt er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning ( ) nr. 1935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EF. FR BRUG VIGTIGT: Kogezonerne tænder ikke, hvis kogegrejet ikke har den korrekte diameter. Brug kun gryder med symbolet for "INDUKTION" (se figur ved siden af). Før der tændes for kogesektionen, anbringes gryden på den ønskede kogezone. Ved hjælp af egnede gryder aktiveres kogezonerne ved en omgivende temperatur på over 10 C. DA80

3 EKSISTERENDE KOGEGREJ OK NEJ Brug en magnet til at teste, hvorvidt bunden af gryden eller panden er egnet til kogesektionen: bunden af gryder og pander er ikke egnede, hvis de ikke kan registreres magnetisk. - Kontrollér, at grydernes bund ikke er ru, da dette vil kunne ridse kogesektionens overflade. Kontrollér køkkengrejet. - Sæt aldrig varme gryder eller pander på betjeningspanelets overflade. Den kan blive beskadiget. ANBEFALET DIAMETER AF KOGEGREJETS BUND XL 28 cm 17 cm min. 28 cm maks. M 18 cm 12 cm min. 18 cm maks. L 21 cm 15 cm min. 21 cm maks. S 14,5 cm 10 cm min. 14,5 cm maks. ANBEFALET GRYDEPLACERING Placér to gryder, der bruges samtidigt, som vist i nedenstående illustrationer for bedste ydelse: EFFEKTTABEL Maks. indstilling Høj indstilling Mellemindstilling Effektindstilling Tilberedningstype Anvendelse (angivelsen afhænger af erfaring og tilberedningsvaner) Boost Hurtig opvarmning Ideel til hurtigt at øge madens temperatur, til hurtigt at bringe vand eller anden væske i kog Lav indstilling 2-1 Stegning - kogning Bruning - langsom stegning - kogning - grilning Bruning - kogning - stuvning - langsom stegning - grilning Tilberedning - stuvning - langsom stegning - grilning Stegning - simring - indkogning - vending af pasta til sidst Smeltning - optøning - varmholdning - vending af risotto OFF Nulindstilling Støtteflade Ideel til bruning, start på en tilberedning, stegning af frosne produkter, hurtigkogning Ideel til langsom stegning, kraftig kogning, tilberedning og grilning (kort varighed, 5-10 minutter) Ideel til langsom stegning, svag kogning og grilning (medium varighed, minutter), forvarmning Ideel til at koge gryderetter, holde let i kog, stege og grille (lang varighed). Ideel til langvarig tilberedning (ris, sovse, steg, fisk) med væske (f.eks. vand, vin, bouillon, mælk), vending af pasta. Ideel til langvarig tilberedning (mængder på under en liter: ris, sovse, steg, fisk) med væsker (f.eks. vand, vin, bouillon, mælk) Ideel til blødgøring af smør, smeltning af chokolade, optøning af små madvarer og varmholdning af netop færdige retter (f.eks. sovse, supper og minestrone) Ideel til varmholdning af netop færdige retter, vending af risotto og varmholdning af serveringsfade (med tilbehør egnet til induktion) Kogesektionen er i standby eller slukket tilstand (mulig restvarme efter tilberedningen, vises med H) DA81

4 BEMÆRK: Når der tilberedes retter, der kun kræver tilberedning i kort tid, men hvor en perfekt fordeling af varmen er nødvendig (for eksempel pandekager), på dobbeltzonen med en diameter på 28 cm (afhængigt af model), anbefales det at anvende kogegrej med en diameter på højst 24 cm. I forbindelse med skånsomme tilberedninger (f.eks. smeltning af chokolade eller smør) anbefales det at anvende enkeltzoner med en mindre diameter. INSTALLATION Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af problemer kontaktes forhandleren eller Service. Se illustrationerne på side 2 vedrørende indbygningsmålene og anvisninger i installation. FORBEREDELSE AF INDBYGNINGEN ADVARSEL - Monter en skilleplade under kogesektionen. - Der må ikke være adgang til produktets min. 20 mm underside efter opstillingen cm - Ved installation af en ovn under kogesektionen må der ikke placeres en skilleplade. Afstanden mellem apparatets underside og skillepladen skal overholde målene anført på figuren. For at sikre produktets korrekte funktion må minimumåbningen mellem bordpladen og møblets øverste kant ikke spærres (min. 5 mm). Hvis der er installeret en ovn under bordet, skal det sikres, at den er udstyret med et kølesystem. Monter aldrig kogesektionen oven på opvaskemaskinen eller vaskemaskinen. På denne måde undgås det, at de elektroniske kredsløb kommer i kontakt med damp eller fugt, der kan ødelægge dem. Hvis apparatet skal monteres i niveau med bordpladen, kontaktes Service for at få skruesæt Bordpladen fjernes med en skruetrækker (medfølger ikke) ved hjælp af de ydre fjedre nederst på produktet. TILSLUTNING TIL STRMFORSYNINGEN - Tag stikket ud af stikkontakten. ADVARSEL - Installationen skal udføres af en autoriseret elektriker, der har kendskab til de aktuelle regulativer vedrørende sikkerhed og installation. - Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne i dette afsnit. - Strømforsyningskablet skal være så langt, at kogesektionen kan fjernes fra bordpladen. - Kontrollér, at spændingen på typepladen, der er anbragt på bunden af apparatet, svarer til spændingen, der hvor apparatet installeres. Tilslutning til klemkassen For elektrisk tilslutning af det medfølgende elkabel. Følg venligst anvisningerne nedenfor. Slut jordkabel gul/grøn til symbolet. 1. Fjern låget fra klemkassen (A) ved at skrue skruen løs, og sæt låget i beslaget (B) på klemkassen. 2. Før elkablet ind i kabelklemmen, og forbind ledningerne med klemkassen som vist på diagrammet nær kassen. 3. Fastgør elkablet med kabelholderen. 4. Luk låget (C) og skru det fast på klemkassen med skruen fjernet. For hver forbindelse til det elektriske netværk kontrollerer kogesektionen automatisk i et par sekunder. 57 min. 5 mm A B C Farve Grå Farve Blå Farve Brun Farve Sort Farver Gul-Grøn DA82

5 E L1 L2 N1 N2 E L1 L2 N1 N2 L1 L2 N2 N E L1 L2 N1 N2 E L1 L2 N1 N2 N V V 3N~ V V ~ V V ~ (kun Australien) V V ~ (kun UK) V 2N~ V V V 3 ~ (kun Belgien) V V 2N ~ (kun Holland) BRUGERVEJLEDNING Beskrivelse af betjeningspanelet Betjeningspanel On/Off Hurtig Quick adgang access Låsning Control panel af betjeningspanel lock Skydeknap Slider POWER Power Timer/Lock Management/ Timer / function Låsefunktionsknap button Cooking Betjeningsfunktioner zone controls and og corresponding display for kogezone display On/Off Timer Låsning Control panel af betjeningspanel lock Cooking Betjeningsfunktioner zone controls and og display corresponding for kogezone display Power Ecobooster/Automatic/Lock Management/ ko-booster function / Automatik button / Låsefunktionsknap. DA83

6 Tænding og slukning af kogesektionen Kogesektionen tændes, ved at der trykkes på tasten i 2 sekunder, indtil kogezonens display lyser. Sluk ved at trykke på den samme tast, indtil displayet slukker. Alle kogezoner deaktiveres. Hvis kogesektionen allerede har været brugt, lyser Indikatoren for restvarme "H", indtil kogezonerne er afkølede. Hvis der ikke vælges en funktion inden for 10 sekunder, efter at der er tændt for kogesektionen, deaktiveres den automatisk. Tænding og regulering af kogezone Display, der angiver effektniveauet Angiver den valgte kogezone Sliderfunktion gning af effektniveauet Kogezonens placering Reducering af effektniveauet Sæt gryden på kogezonen, tænd for kogesektionen, aktiver den ønskede kogezone ved at trykke på den tilsvarende runde knap. "5" vises på displayet. Anvend skyderen (afhængig af model) til at vælge det ønskede effektniveau fra min. 0 til maks. 9 eller booster "P" hvis tilgængelig. Effektniveauet øges ved at lade fingeren glide flere gange fra venstre mod højre på slideren, og niveauet mindskes ved at lade fingeren glide i modsat retning. Alternativt kan tasterne "+" og "-" anvendes. Slukning af kogezone For at slukke for kogezonen skal der trykkes på den tilhørende tast i mere end 3 sekunder. Kogezonen slukker. Hvis zonen stadig er varm, vises bogstavet "H" på zonens display. Låsning af betjeningspanel Denne funktion blokerer betjeningen af kogesektionen, så børn ikke kan tænde for den ved et uheld. For at aktivere kontrolpanellåsen skal du tænde og slukke for kogesektionen og trykke på låsefunktionsknappen i tre sekunder. Der høres et lydsignal og en indikator nær låsesymbolet angiver aktivering. Betjeningspanelet er låst med undtagelse af slukningsfunktionen. For at deaktivere låsningen gentages aktiveringsproceduren. Kontrollampen slukker, og kogesektionen er igen aktiveret. Hvis der er vand, væske, der er kogt over, eller genstande, der trykker på tasten under symbolet, kan låsningen af betjeningspanelet aktiveres eller deaktiveres utilsigtet. Timer Timeren kan bruges til at indstille en tilberedningstid på op til 99 minutter (1 time og 39 minutter) for alle kogezonerne. Vælg den kogezone, der skal bruges med timeren, tryk på timeren (se figur) og et bip signalerer funktionen. Displayet viser "00", og LED-indikatoren tænder. Timerens indstilling kan øges eller mindskes ved at holde sliderens taster "+" og "-" inde. Når den indstillede tid er gået, lyder der et lydsignal, og kogezonen slukker automatisk. Timeren deaktiveres ved at trykke på tasten Timer i mindst 3 sekunder. Gentag ovenstående punkter for at indstille timeren for en anden zone. Timerdisplayet viser altid timeren for den valgte zone eller timeren med den korteste tid. Ændring eller deaktivering af timeren: Tryk på knappen til valg af kogezonen for den ønskede timer. Meddelelser fra betjeningspanelet Specialfunktioner (afhængig af model) Visse modeller har specialfunktioner: Automatisk funktion Funktionen indstiller automatisk et effektniveau, der egner sig til at holde gryden svagt i kog. Aktiver denne funktion, når gryden er bragt i kog, ved at trykke på den relevante zoneknap først og derefter på knappen. Indikator for restvarme. Kogesektionen er udstyret med en restvarmeindikator for hver kogezone. Denne indikator viser hvilke kogezoner, der stadig er varme. Hvis displayet viser, er kogezonen stadig varm. Hvis indikatoren for kogezonen viser restvarme, kan den stadig bruges til at holde maden varm på eller til at smelte smør. Når kogezonen er afkølet, slukker displayet. Indikator for en ikke korrekt gryde eller gryde ikke til stede. Hvis gryden ikke passer til din induktionskogesektion, hvis den er dårligt placeret eller ikke har en passende størrelse, vises symbolet for "gryde ikke til stede" på displayet (figuren ved siden af). I sådanne situationer anbefales det at skubbe til gryden, indtil du finder driftspositionen. Hvis der ikke registreres en gryde inden for 60 sekunder, slukker kogezonen. DA84

7 Lynkogningsfunktion (Booster, afhængig af model) Funktionen findes kun sammen med nogle af kogezonerne, og den gør det muligt at udnytte kogesektionens effekt maksimalt (for eksempel til at bringe vand i kog hurtigt). Funktionen aktiveres ved at trykke på tasten "+", indtil displayet viser "P". Efter 5 minutters brug af boosterfunktionen indstiller kogesektionen automatisk zonen til niveau 9. Funktionen "Power management" (funktion, afhængig af model) Takket være funktionen "Power management" kan brugeren efter behov indstille kogesektionens maksimale effekt. Denne indstilling er mulig når som helst og opretholdes indtil næste ændring. Ved at indstille den nødvendige maksimale effekt justeres kogesektionens fordeling i de forskellige kogezoner automatisk, hvilket sikrer, at denne grænse aldrig overskrides med den fordel at alle zonerne kan styres samtidig, men uden problemer med overbelastning. Der findes og vises 4 maksimale effektniveauer på displayet: 2,5 4,0 6,0 7,2 kw (7,2 kw betragtes som maks. strøm for kogeplade) På købstidspunktet er kogesektionen indstillet til den maksimale effekt Efter stikket er sat i stikkontakten, er det i de første 60 sekunder muligt at indstille den ønskede effekt ved hjælp af følgende punkter: Trin Betjeningspanel Display 1 Tryk i ca. 3 sekunder 2 Tryk på knappen Power Management for at bekræfte det foregående Displayet viser trin 3 Tryk for at vælge det Lyset tændes sammen med lamperne for de / ønskede niveau blandt de kogezoner, der er i brug tilgængelige muligheder 4 Tryk på knappen Power Management for at bekræfte det foregående trin Displayet viser det valgte niveau, som blinker i cirka 2 sekunder, hvorefter kogesektionen udsender et lydsignal og derefter slukker af sig selv. Det er nu klar til brug I tilfælde af fejl ved indstilling af effekt vises symbolet i midten, og der lyder et akustisk signal i ca. 5 sekunder. I dette tilfælde skal konfigurationsproceduren startes forfra. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service. Hvis brugeren under almindelig brug prøver at øge det maksimale tilgængelige effektniveau, når det nås, blinker den anvendte zones niveau to gange, og der lyder et akustisk signal. For at opnå højere effekt i denne zone er det nødvendigt at udføre en manuel reduktion af effektniveauet for en eller flere af de allerede aktive zoner. Aktivering/deaktivering af lydsignal (ikke tilgængelig på model med skyder) Når der tændes for kogesektionen, skal der trykkes og holdes på knappen "+" og knappen længst til højre samtidigt i mindst tre sekunder ("låsning af betjeningspanel"). RENGRING ADVARSEL - Anvend ikke damprensere. - Før rengøringen påbegyndes, skal det kontrolleres, at der er slukket for kogezonerne, og at restvarmeindikatoren ("H") er slukket. VIGTIGT: Brug ikke skure-/metalsvampe, da brug af disse svampe med tiden vil ødelægge glasset. Lad kogesektionen køle af efter hver brug, og rengør den, så ophobning af fastbrændte madrester undgås. Sukker og andre madvarer med et højt sukkerindhold kan beskadige kogesektionen og skal fjernes med det samme. Salt, sukker og sand kan ridse glasoverfladen. Brug en blød klud, køkkenrulle eller et specialmiddel, der er beregnet specifikt til rengøring af kogesektionen (følg producentens anvisninger). Hvis der spildes væske på kogezonerne, kan det få pander eller gryder til at vibrere eller flytte sig. DA85

8 FEJLFINDINGSOVERSIGT Læs og følg anvisningerne i afsnittet "Brugervejledning". Kontrollér, at der ikke er strømafbrydelse. Tør kogesektionen omhyggeligt af efter rengøring. Hvis displayet viser alfanumeriske koder, når der tændes for kogesektionen, gås der frem i henhold til nedenstående tabel. Hvis der ikke kan slukkes for kogesektionen efter brug, skal stikket straks tages ud af stikkontakten. FEJLKODE BESKRIVELSE MULIGE ÅRSAGER FEJLELIMERING C81, C82 C83 C85 F02 eller F04 eller C84 F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77 STJ FRA KOGESEKTIONEN Betjeningspanelet slukker pga. for høj temperatur Betjeningspanelet angiver fejlkoden for kogesektionen slukket på grund af et problem i det elektroniske kredsløb Temperaturen i de elektroniske komponenter er for høj Kogesektionen er blevet forsynet med overspænding Induktionskogepladerne kan udsende forskellige lydsignaler og vibrationer under normal drift afhængig af materialetype og fødevarebehandling, som de der er beskrevet herunder: Kontaktlyd: denne type vibration skyldes brugen af gryder, der er belagt med forskellige materialer. Kliklyde på lavere effekt: denne støj fremstilles for at opnå den lavere effekt. Rytmisk klik: denne støj fremstilles ved betjening af flere områder og/eller høj ydelse. Svag hvislende lyd: denne støj skyldes den type beholder, der anvendes, og mængden af mad iden. Baggrundsstøj: Induktionskogesektionen er udstyret med en ventilator, som afkøler de elektroniske komponenter og derfor vil du høre støj fra ventilatoren i et par minutter efter kogesektionen slukkes. Ved at øge eller reducere de aktiverede kogezoner kan baggrundsstøjen fra ventilatoren blive stærkere eller svagere. Disse forhold er normale og afgørende for et velfungerende induktionssystem, så der er indeks for enhver fejl eller skade. SERVICE Sektionen er ikke i stand til at overføre varmen til gryden Tilslutningsspændingen er forkert eller der er et problem med strømforsyningen Gryden er ikke egnet til induktionskogesektionen Sensoren registrerer en anden spænding end tilslutningens Fjern strømforsyningen til kogesektionen. Vent et par sekunder og tilslut igen. Kontakt Service og oplys fejlkoden, hvis problemet varer ved. Før Service kontaktes 1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet "Fejlfinding". 2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes Service. Oplys venligst: En kort beskrivelse af fejlen. Den præcise type og model. Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på typepladen), der er placeret under apparatet (på metalpladen). Fulde navn og adresse. Telefonnummer. Vent til kogesektioner er afkølet, før den bruges igen. Kogesektionen kan stadig bruges, men ring til Service Brug en anden induktionsgryde Tag stikket ud af stikkontakten, og kontrollér tilslutningen Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et autoriseret servicecenter (som garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation). Reservedele vil kunne fås i 10 år. DA86

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionskogeplade Glaskeramisk induktionskogeplade Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader Tilslutning Typeskiltet

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EKDG 6550.0 3172650-000 Kære kunde. Tak fordi du valgte dette Küppersbusch produkt. Vi beder dig gennemlæse instruktionerne i denne manual grundigt, da den vil give

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Betjeningsvejledning Dampovn

Betjeningsvejledning Dampovn Betjeningsvejledning Dampovn DA Indhold 1 FORHOLDSREGLER VED BRUG... 1 2 BORTSKAFFELSESANVISNINGER - VORES MILJØPOLITIK... 2 3 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER... 3 4 LÆR DIN OVN AT KENDE... 6 5 TILGÆNGELIGT TILBEHØR...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6

Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6 Indhold Installation 2 Opstilling af ovnen 2 Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6 Oversigtsdiagram 7 Ovnens betjeningspanel 8 Indstilling af uret 9 Børnesikring 9 Tilberedning og optøning med mikrobølger

Læs mere