VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN"

Transkript

1 DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. Dette er symbolet for fare, der advarer om potentielle risici for brugeren og andre. Foran oplysningerne om sikkerhed findes faresymbolet og følgende termer: FARE Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, fremkalder alvorlige læsioner. ADVARSEL Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne fremkalde alvorlige læsioner. Alle oplysninger om sikkerheden specificerer den potentielle fare, som de henviser til og angiver, hvordan risikoen for læsioner, skader og elektriske stød som følge af ukorrekt brug af apparatet kan forhindres. Overhold omhyggeligt følgende: - Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation eller vedligeholdelse. - Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen. - Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsreglementet. - Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. - For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for installation skal der anvendes en afbryderkontakt med en afstand på mindst 3mm mellem kontakterne. - Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger. - Træk ikke i apparatets strømkabel. - Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. - Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af madvarer. Ingen anden brug er tilladt (f.eks. opvarmning af rum). Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af fejlagtig brug eller forkert indstilling af betjeningsknapperne. - Apparatet og de tilgængelige dele kan blive varme, når apparatet er i brug. Sørg for ikke at berøre varmeelementerne. Børn under 8 år må ikke opholde sig i nærheden af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. - Apparatet kan blive meget varmt, når det er i brug. Børn skal holdes på afstand og være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Rør ikke ved apparatets opvarmede dele under og efter brug. Undgå kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle apparatets dele er tilstrækkeligt afkølet. - Anbring ikke brændbart materiale på apparatet eller i nærheden af det. - Hede fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold øje med tilberedningen af fedt- og olieholdige madvarer. DA79

2 - Dette apparat må udelukkende betjenes af børn over 8 år og personer, som er fysisk, sensorisk eller psykologisk funktionshæmmede, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller først er blevet instrueret i brugen af en person med ansvar for deres sikkerhed, og de er klar over risikoen ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn. - Der skal monteres en skilleplade (medfølger ikke) i rummet under apparatet. - Hvis der er en revne i overfladen, skal stikket tages ud af stikkontakten for at undgå risikoen for elektrisk stød. - Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller en separat fjernbetjening. - ADVARSEL: Hold øje med kogesektionen, når der tilberedes med fedtstoffer eller olie, da de kan komme i brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men tag stikket ud af stikkontakten, og dæk derefter flammen til med for eksempel et låg eller et brandtæppe. ADVARSEL: Risiko for brand: opbevar ikke genstande på kogezonernes overflader. - Anvend ikke damprensere. - Der må ikke anbringes genstande af metal, som f.eks. knive, gafler, skeer og låg, på kogesektionens overflade. De kan blive meget varme. - Efter endt tilberedning skal der slukkes for kogezonen ved hjælp af den tilhørende betjeningsknap. Stol ikke på grydedetektoren. OPLYSNINGER OM MILJHENSYN Bortskaffelse af emballagen Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet ( ). Emballagen må derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Bortskaffelse af produktet Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Når dette produkt bortskaffes på korrekt vis, er brugeren med til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Energispareråd For at opnå de bedste tilberedningsresultater anbefales følgende: Brug kogegrej med en bunddiameter, der svarer til kogezonens diameter. Brug kun kogegrej med plan bund. Om muligt skal grydernes låg være lagt på under tilberedningen. Ved brug af trykkoger afkortes tilberedningstiden, og der opnås yderligere energibesparelser. Anbring kogegrejet på midten af kogezonen (aftegnet på kogesektionen). OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - Dette produkt er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning ( ) nr. 1935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EF. FR BRUG VIGTIGT: Kogezonerne tænder ikke, hvis kogegrejet ikke har den korrekte diameter. Brug kun gryder med symbolet for "INDUKTION" (se figur ved siden af). Før der tændes for kogesektionen, anbringes gryden på den ønskede kogezone. Ved hjælp af egnede gryder aktiveres kogezonerne ved en omgivende temperatur på over 10 C. DA80

3 EKSISTERENDE KOGEGREJ OK NEJ Brug en magnet til at teste, hvorvidt bunden af gryden eller panden er egnet til kogesektionen: bunden af gryder og pander er ikke egnede, hvis de ikke kan registreres magnetisk. - Kontrollér, at grydernes bund ikke er ru, da dette vil kunne ridse kogesektionens overflade. Kontrollér køkkengrejet. - Sæt aldrig varme gryder eller pander på betjeningspanelets overflade. Den kan blive beskadiget. ANBEFALET DIAMETER AF KOGEGREJETS BUND XL 28 cm 17 cm min. 28 cm maks. M 18 cm 12 cm min. 18 cm maks. L 21 cm 15 cm min. 21 cm maks. S 14,5 cm 10 cm min. 14,5 cm maks. ANBEFALET GRYDEPLACERING Placér to gryder, der bruges samtidigt, som vist i nedenstående illustrationer for bedste ydelse: EFFEKTTABEL Maks. indstilling Høj indstilling Mellemindstilling Effektindstilling Tilberedningstype Anvendelse (angivelsen afhænger af erfaring og tilberedningsvaner) Boost Hurtig opvarmning Ideel til hurtigt at øge madens temperatur, til hurtigt at bringe vand eller anden væske i kog Lav indstilling 2-1 Stegning - kogning Bruning - langsom stegning - kogning - grilning Bruning - kogning - stuvning - langsom stegning - grilning Tilberedning - stuvning - langsom stegning - grilning Stegning - simring - indkogning - vending af pasta til sidst Smeltning - optøning - varmholdning - vending af risotto OFF Nulindstilling Støtteflade Ideel til bruning, start på en tilberedning, stegning af frosne produkter, hurtigkogning Ideel til langsom stegning, kraftig kogning, tilberedning og grilning (kort varighed, 5-10 minutter) Ideel til langsom stegning, svag kogning og grilning (medium varighed, minutter), forvarmning Ideel til at koge gryderetter, holde let i kog, stege og grille (lang varighed). Ideel til langvarig tilberedning (ris, sovse, steg, fisk) med væske (f.eks. vand, vin, bouillon, mælk), vending af pasta. Ideel til langvarig tilberedning (mængder på under en liter: ris, sovse, steg, fisk) med væsker (f.eks. vand, vin, bouillon, mælk) Ideel til blødgøring af smør, smeltning af chokolade, optøning af små madvarer og varmholdning af netop færdige retter (f.eks. sovse, supper og minestrone) Ideel til varmholdning af netop færdige retter, vending af risotto og varmholdning af serveringsfade (med tilbehør egnet til induktion) Kogesektionen er i standby eller slukket tilstand (mulig restvarme efter tilberedningen, vises med H) DA81

4 BEMÆRK: Når der tilberedes retter, der kun kræver tilberedning i kort tid, men hvor en perfekt fordeling af varmen er nødvendig (for eksempel pandekager), på dobbeltzonen med en diameter på 28 cm (afhængigt af model), anbefales det at anvende kogegrej med en diameter på højst 24 cm. I forbindelse med skånsomme tilberedninger (f.eks. smeltning af chokolade eller smør) anbefales det at anvende enkeltzoner med en mindre diameter. INSTALLATION Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af problemer kontaktes forhandleren eller Service. Se illustrationerne på side 2 vedrørende indbygningsmålene og anvisninger i installation. FORBEREDELSE AF INDBYGNINGEN ADVARSEL - Monter en skilleplade under kogesektionen. - Der må ikke være adgang til produktets min. 20 mm underside efter opstillingen cm - Ved installation af en ovn under kogesektionen må der ikke placeres en skilleplade. Afstanden mellem apparatets underside og skillepladen skal overholde målene anført på figuren. For at sikre produktets korrekte funktion må minimumåbningen mellem bordpladen og møblets øverste kant ikke spærres (min. 5 mm). Hvis der er installeret en ovn under bordet, skal det sikres, at den er udstyret med et kølesystem. Monter aldrig kogesektionen oven på opvaskemaskinen eller vaskemaskinen. På denne måde undgås det, at de elektroniske kredsløb kommer i kontakt med damp eller fugt, der kan ødelægge dem. Hvis apparatet skal monteres i niveau med bordpladen, kontaktes Service for at få skruesæt Bordpladen fjernes med en skruetrækker (medfølger ikke) ved hjælp af de ydre fjedre nederst på produktet. TILSLUTNING TIL STRMFORSYNINGEN - Tag stikket ud af stikkontakten. ADVARSEL - Installationen skal udføres af en autoriseret elektriker, der har kendskab til de aktuelle regulativer vedrørende sikkerhed og installation. - Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne i dette afsnit. - Strømforsyningskablet skal være så langt, at kogesektionen kan fjernes fra bordpladen. - Kontrollér, at spændingen på typepladen, der er anbragt på bunden af apparatet, svarer til spændingen, der hvor apparatet installeres. Tilslutning til klemkassen For elektrisk tilslutning af det medfølgende elkabel. Følg venligst anvisningerne nedenfor. Slut jordkabel gul/grøn til symbolet. 1. Fjern låget fra klemkassen (A) ved at skrue skruen løs, og sæt låget i beslaget (B) på klemkassen. 2. Før elkablet ind i kabelklemmen, og forbind ledningerne med klemkassen som vist på diagrammet nær kassen. 3. Fastgør elkablet med kabelholderen. 4. Luk låget (C) og skru det fast på klemkassen med skruen fjernet. For hver forbindelse til det elektriske netværk kontrollerer kogesektionen automatisk i et par sekunder. 57 min. 5 mm A B C Farve Grå Farve Blå Farve Brun Farve Sort Farver Gul-Grøn DA82

5 E L1 L2 N1 N2 E L1 L2 N1 N2 L1 L2 N2 N E L1 L2 N1 N2 E L1 L2 N1 N2 N V V 3N~ V V ~ V V ~ (kun Australien) V V ~ (kun UK) V 2N~ V V V 3 ~ (kun Belgien) V V 2N ~ (kun Holland) BRUGERVEJLEDNING Beskrivelse af betjeningspanelet Betjeningspanel On/Off Hurtig Quick adgang access Låsning Control panel af betjeningspanel lock Skydeknap Slider POWER Power Timer/Lock Management/ Timer / function Låsefunktionsknap button Cooking Betjeningsfunktioner zone controls and og corresponding display for kogezone display On/Off Timer Låsning Control panel af betjeningspanel lock Cooking Betjeningsfunktioner zone controls and og display corresponding for kogezone display Power Ecobooster/Automatic/Lock Management/ ko-booster function / Automatik button / Låsefunktionsknap. DA83

6 Tænding og slukning af kogesektionen Kogesektionen tændes, ved at der trykkes på tasten i 2 sekunder, indtil kogezonens display lyser. Sluk ved at trykke på den samme tast, indtil displayet slukker. Alle kogezoner deaktiveres. Hvis kogesektionen allerede har været brugt, lyser Indikatoren for restvarme "H", indtil kogezonerne er afkølede. Hvis der ikke vælges en funktion inden for 10 sekunder, efter at der er tændt for kogesektionen, deaktiveres den automatisk. Tænding og regulering af kogezone Display, der angiver effektniveauet Angiver den valgte kogezone Sliderfunktion gning af effektniveauet Kogezonens placering Reducering af effektniveauet Sæt gryden på kogezonen, tænd for kogesektionen, aktiver den ønskede kogezone ved at trykke på den tilsvarende runde knap. "5" vises på displayet. Anvend skyderen (afhængig af model) til at vælge det ønskede effektniveau fra min. 0 til maks. 9 eller booster "P" hvis tilgængelig. Effektniveauet øges ved at lade fingeren glide flere gange fra venstre mod højre på slideren, og niveauet mindskes ved at lade fingeren glide i modsat retning. Alternativt kan tasterne "+" og "-" anvendes. Slukning af kogezone For at slukke for kogezonen skal der trykkes på den tilhørende tast i mere end 3 sekunder. Kogezonen slukker. Hvis zonen stadig er varm, vises bogstavet "H" på zonens display. Låsning af betjeningspanel Denne funktion blokerer betjeningen af kogesektionen, så børn ikke kan tænde for den ved et uheld. For at aktivere kontrolpanellåsen skal du tænde og slukke for kogesektionen og trykke på låsefunktionsknappen i tre sekunder. Der høres et lydsignal og en indikator nær låsesymbolet angiver aktivering. Betjeningspanelet er låst med undtagelse af slukningsfunktionen. For at deaktivere låsningen gentages aktiveringsproceduren. Kontrollampen slukker, og kogesektionen er igen aktiveret. Hvis der er vand, væske, der er kogt over, eller genstande, der trykker på tasten under symbolet, kan låsningen af betjeningspanelet aktiveres eller deaktiveres utilsigtet. Timer Timeren kan bruges til at indstille en tilberedningstid på op til 99 minutter (1 time og 39 minutter) for alle kogezonerne. Vælg den kogezone, der skal bruges med timeren, tryk på timeren (se figur) og et bip signalerer funktionen. Displayet viser "00", og LED-indikatoren tænder. Timerens indstilling kan øges eller mindskes ved at holde sliderens taster "+" og "-" inde. Når den indstillede tid er gået, lyder der et lydsignal, og kogezonen slukker automatisk. Timeren deaktiveres ved at trykke på tasten Timer i mindst 3 sekunder. Gentag ovenstående punkter for at indstille timeren for en anden zone. Timerdisplayet viser altid timeren for den valgte zone eller timeren med den korteste tid. Ændring eller deaktivering af timeren: Tryk på knappen til valg af kogezonen for den ønskede timer. Meddelelser fra betjeningspanelet Specialfunktioner (afhængig af model) Visse modeller har specialfunktioner: Automatisk funktion Funktionen indstiller automatisk et effektniveau, der egner sig til at holde gryden svagt i kog. Aktiver denne funktion, når gryden er bragt i kog, ved at trykke på den relevante zoneknap først og derefter på knappen. Indikator for restvarme. Kogesektionen er udstyret med en restvarmeindikator for hver kogezone. Denne indikator viser hvilke kogezoner, der stadig er varme. Hvis displayet viser, er kogezonen stadig varm. Hvis indikatoren for kogezonen viser restvarme, kan den stadig bruges til at holde maden varm på eller til at smelte smør. Når kogezonen er afkølet, slukker displayet. Indikator for en ikke korrekt gryde eller gryde ikke til stede. Hvis gryden ikke passer til din induktionskogesektion, hvis den er dårligt placeret eller ikke har en passende størrelse, vises symbolet for "gryde ikke til stede" på displayet (figuren ved siden af). I sådanne situationer anbefales det at skubbe til gryden, indtil du finder driftspositionen. Hvis der ikke registreres en gryde inden for 60 sekunder, slukker kogezonen. DA84

7 Lynkogningsfunktion (Booster, afhængig af model) Funktionen findes kun sammen med nogle af kogezonerne, og den gør det muligt at udnytte kogesektionens effekt maksimalt (for eksempel til at bringe vand i kog hurtigt). Funktionen aktiveres ved at trykke på tasten "+", indtil displayet viser "P". Efter 5 minutters brug af boosterfunktionen indstiller kogesektionen automatisk zonen til niveau 9. Funktionen "Power management" (funktion, afhængig af model) Takket være funktionen "Power management" kan brugeren efter behov indstille kogesektionens maksimale effekt. Denne indstilling er mulig når som helst og opretholdes indtil næste ændring. Ved at indstille den nødvendige maksimale effekt justeres kogesektionens fordeling i de forskellige kogezoner automatisk, hvilket sikrer, at denne grænse aldrig overskrides med den fordel at alle zonerne kan styres samtidig, men uden problemer med overbelastning. Der findes og vises 4 maksimale effektniveauer på displayet: 2,5 4,0 6,0 7,2 kw (7,2 kw betragtes som maks. strøm for kogeplade) På købstidspunktet er kogesektionen indstillet til den maksimale effekt Efter stikket er sat i stikkontakten, er det i de første 60 sekunder muligt at indstille den ønskede effekt ved hjælp af følgende punkter: Trin Betjeningspanel Display 1 Tryk i ca. 3 sekunder 2 Tryk på knappen Power Management for at bekræfte det foregående Displayet viser trin 3 Tryk for at vælge det Lyset tændes sammen med lamperne for de / ønskede niveau blandt de kogezoner, der er i brug tilgængelige muligheder 4 Tryk på knappen Power Management for at bekræfte det foregående trin Displayet viser det valgte niveau, som blinker i cirka 2 sekunder, hvorefter kogesektionen udsender et lydsignal og derefter slukker af sig selv. Det er nu klar til brug I tilfælde af fejl ved indstilling af effekt vises symbolet i midten, og der lyder et akustisk signal i ca. 5 sekunder. I dette tilfælde skal konfigurationsproceduren startes forfra. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service. Hvis brugeren under almindelig brug prøver at øge det maksimale tilgængelige effektniveau, når det nås, blinker den anvendte zones niveau to gange, og der lyder et akustisk signal. For at opnå højere effekt i denne zone er det nødvendigt at udføre en manuel reduktion af effektniveauet for en eller flere af de allerede aktive zoner. Aktivering/deaktivering af lydsignal (ikke tilgængelig på model med skyder) Når der tændes for kogesektionen, skal der trykkes og holdes på knappen "+" og knappen længst til højre samtidigt i mindst tre sekunder ("låsning af betjeningspanel"). RENGRING ADVARSEL - Anvend ikke damprensere. - Før rengøringen påbegyndes, skal det kontrolleres, at der er slukket for kogezonerne, og at restvarmeindikatoren ("H") er slukket. VIGTIGT: Brug ikke skure-/metalsvampe, da brug af disse svampe med tiden vil ødelægge glasset. Lad kogesektionen køle af efter hver brug, og rengør den, så ophobning af fastbrændte madrester undgås. Sukker og andre madvarer med et højt sukkerindhold kan beskadige kogesektionen og skal fjernes med det samme. Salt, sukker og sand kan ridse glasoverfladen. Brug en blød klud, køkkenrulle eller et specialmiddel, der er beregnet specifikt til rengøring af kogesektionen (følg producentens anvisninger). Hvis der spildes væske på kogezonerne, kan det få pander eller gryder til at vibrere eller flytte sig. DA85

8 FEJLFINDINGSOVERSIGT Læs og følg anvisningerne i afsnittet "Brugervejledning". Kontrollér, at der ikke er strømafbrydelse. Tør kogesektionen omhyggeligt af efter rengøring. Hvis displayet viser alfanumeriske koder, når der tændes for kogesektionen, gås der frem i henhold til nedenstående tabel. Hvis der ikke kan slukkes for kogesektionen efter brug, skal stikket straks tages ud af stikkontakten. FEJLKODE BESKRIVELSE MULIGE ÅRSAGER FEJLELIMERING C81, C82 C83 C85 F02 eller F04 eller C84 F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77 STJ FRA KOGESEKTIONEN Betjeningspanelet slukker pga. for høj temperatur Betjeningspanelet angiver fejlkoden for kogesektionen slukket på grund af et problem i det elektroniske kredsløb Temperaturen i de elektroniske komponenter er for høj Kogesektionen er blevet forsynet med overspænding Induktionskogepladerne kan udsende forskellige lydsignaler og vibrationer under normal drift afhængig af materialetype og fødevarebehandling, som de der er beskrevet herunder: Kontaktlyd: denne type vibration skyldes brugen af gryder, der er belagt med forskellige materialer. Kliklyde på lavere effekt: denne støj fremstilles for at opnå den lavere effekt. Rytmisk klik: denne støj fremstilles ved betjening af flere områder og/eller høj ydelse. Svag hvislende lyd: denne støj skyldes den type beholder, der anvendes, og mængden af mad iden. Baggrundsstøj: Induktionskogesektionen er udstyret med en ventilator, som afkøler de elektroniske komponenter og derfor vil du høre støj fra ventilatoren i et par minutter efter kogesektionen slukkes. Ved at øge eller reducere de aktiverede kogezoner kan baggrundsstøjen fra ventilatoren blive stærkere eller svagere. Disse forhold er normale og afgørende for et velfungerende induktionssystem, så der er indeks for enhver fejl eller skade. SERVICE Sektionen er ikke i stand til at overføre varmen til gryden Tilslutningsspændingen er forkert eller der er et problem med strømforsyningen Gryden er ikke egnet til induktionskogesektionen Sensoren registrerer en anden spænding end tilslutningens Fjern strømforsyningen til kogesektionen. Vent et par sekunder og tilslut igen. Kontakt Service og oplys fejlkoden, hvis problemet varer ved. Før Service kontaktes 1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet "Fejlfinding". 2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes Service. Oplys venligst: En kort beskrivelse af fejlen. Den præcise type og model. Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på typepladen), der er placeret under apparatet (på metalpladen). Fulde navn og adresse. Telefonnummer. Vent til kogesektioner er afkølet, før den bruges igen. Kogesektionen kan stadig bruges, men ring til Service Brug en anden induktionsgryde Tag stikket ud af stikkontakten, og kontrollér tilslutningen Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et autoriseret servicecenter (som garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation). Reservedele vil kunne fås i 10 år. DA86

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

FARE ADVARSEL. Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden:

FARE ADVARSEL. Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode 1 DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode d emploi Page 26 NEDERLANDS Installatie Pagina 33

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d

DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d emploi Page 21 NEDERLANDS Installatie Pagina 4 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne håndbog og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

DANSK Brugsanvisninger Side 4

DANSK Brugsanvisninger Side 4 12/21 mm 145 mm 145 mm 145 mm DANSK Brugsanvisninger Side 4 1 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED

Læs mere

R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm

R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 52 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56 mm R = 11,5 mm 49 mm R = 11,5 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm 6 mm B 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 18 mm 145 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 145 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 145 mm 1 ENGLISH Installation Page 7 Instructions for

Læs mere

R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm

R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 52 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56 mm R = 11,5 mm 49 mm R = 11,5 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm 6 mm B 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8

Læs mere

DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side

DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side 31901498.book Page 84 Thursday, June 25, 2009 7:59 PM DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Installationsdiagrammer 4 Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 6 Råd om miljøbeskyttelse 9 Overensstemmelseserklæring CE 9 Før brug 9

Installationsdiagrammer 4 Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 6 Råd om miljøbeskyttelse 9 Overensstemmelseserklæring CE 9 Før brug 9 Brugervejledning Installationsdiagrammer 4 Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 6 Råd om miljøbeskyttelse 9 Overensstemmelseserklæring CE 9 Før brug 9 Eksisterende kogegrej 9 Anbefalet bunddiameter

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DANSK Installation Side 2 Brugsanvisninger Page VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

DANSK Installation Side 2 Brugsanvisninger Page VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugsanvisninger Page VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu Læs følgende anvisninger med omhu,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 7 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 16 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 7 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 16 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 7 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 16 FRANÇAIS Installation Page 23 Mode d'emploi Page 24 NEDERLANDS Installatie Pagina 32 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Installationsdiagrammer 4 Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 6 Råd om miljøbeskyttelse 9 Overensstemmelseserklæring 9 Før brug 9 Eksisterende

Installationsdiagrammer 4 Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 6 Råd om miljøbeskyttelse 9 Overensstemmelseserklæring 9 Før brug 9 Eksisterende Brugervejledning Installationsdiagrammer 4 Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 6 Råd om miljøbeskyttelse 9 Overensstemmelseserklæring 9 Før brug 9 Eksisterende kogegrej 9 Anbefalet bunddiameter

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN En mere detaljeret og dybdegående Brugsanvisning kan downloades fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugsvejledning og selve apparatet

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

https://www.elektronico.dk/produkter/hk654403fb

https://www.elektronico.dk/produkter/hk654403fb Datablad Induktions & Kogeplader Hvidevarer > Induktions & Kogeplader Vare: Beskrivelse: HK654403FB Aeg Induktionskogeplade Altid god lav pris. Dette produkt har 2+2års garanti! Pr odukt information https://www.elektronico.dk/produkter/hk654403fb

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde!

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 210 mm 210 mm 210 mm 180 mm 180 mm 210 mm 180 mm 180 mm 240 mm 210 mm 240 mm 210 mm 260 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 280/180 mm 180 mm 240 mm 1 ENGLISH Installation Page 7 Instructions for use Page 9 DEUTSCH

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere