Servicemål i somatikken hvad måles der på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicemål i somatikken hvad måles der på"

Transkript

1 NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske sygehuse. I forlængelse af forespørgslen følger her en udredning af baggrund for servicemålene, og hvilke patienter, som er berørt af servicemålene. Servicemålene er generelt lovbestemte. Undtagelserne er servicemålene vedr. ventetid i skadestue og ambulatorium samt servicemålet vedr. udsendelse af epikriser. Disse mål er fastsat af Regionsrådet. For de livstruende sygdomme er det vigtigt at påpege, at måling på ventetid ikke kan sidestilles med kræftpakkerne, da der er tale om forskellige patientgrupper og definitioner af ventetid. Det betyder, at selvom regionen opfylder de maksimale ventetider, behøver målene i kræftpakkerne ikke nødvendigvis være opfyldte. Baggrundsdata Servicemålene skal ses i fht. sygehusenes samlede produktion. Region Sjællands Sygehusvæsen Somatik 2011 Udskrivninger heraf akutte Ambulante besøg Skadestuebesøg Der var i alt forskellige personer (CPR-numre), som blev behandlet enten under indlæggelse eller i ambulant regi i den somatiske del af Region Sjællands Sygehusvæsen i Heraf havde personer været indlagt mindst en gang og fik ambulant behandling. Servicemål vedr. ventetid drejer sig kun om planlagte patienter. Det betyder, at de akut indlagte ikke er omfattet af disse mål, da de jo indlægges uden ventetid. Akut indlagte udgør 84,7 % af de somatiske indlæggelser. Dvs. det er kun 15,3 % af indlæggelserne, som var omfattet af servicemålene vedr. ventetid. I modsætning til dette er alle ambulante patienter omfattet. Side 1

2 Data vedr. de livstruende cancersygdomme er angivet nedenfor Region Sjællands Sygehusvæsen Livstruende cancersygdomme Somatik 2011 Udskrivninger heraf akutte Ambulante besøg Der var i alt forskellige personer (CPR-numre), som blev behandlet enten under indlæggelse eller i ambulant regi i den somatiske del af Region Sjællands Sygehusvæsen i 2011 for de livstruende cancersygdomme. Heraf havde personer været indlagt mindst en gang og fik ambulant behandling. Der foregår ikke behandling af disse patienter på skadestuen. Der er derfor ikke data vedrørende skadestuebesøg, da det ikke er relevant. Patienter med livstruende cancersygdomme står for 4,0% af alle udskrivninger og 10,9 % af de ambulante besøg, som er udført i Region Sjællands Sygehusvæsen i Der er også servicemål vedr. ventetid for de livstruende sygdomme. Akut indlagte patienter er ikke omfattet af disse. 51,4% af indlæggelserne er planlagte. Dette er en væsentlig højere andel end når man ser på sygehuset generelt. Det skyldes, at der for disse patienter er større mulighed for at foretage en planlægning af behandlingen. Servicemål I driftsaftalerne med sygehusene indgår der en række servicemål. Mange af servicemålene drejer sig om ventetid. Ventetid er ikke relevant for akutte patienter, da de behandles umiddelbart. Det betyder, at mange af målene kun vedrører planlagte patienter. Servicemålene er opdelt i to grupper. Den ene gruppe drejer sig om patienter med visse livstruende sygdomme. Den anden gruppe drejer sig om de resterende patienter. Opdelingen skyldes, at der i 2006 blev fastsat maksimale ventetider for patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande med iskæmisk hjertesygdom. Reglerne om maksimale ventetider har været gældende siden 13. januar De konkrete sygdomme står nederst i dokumentet. De servicemål, som er beskrevet i dette notat, har alle været indarbejdet i driftsaftalerne siden regionens start. Livstruende sygdomme De livstruende sygdomme, der er tale om, er ikke sygdomme, hvor minutterne tæller, som de f.eks. gør ved en blodprop i hjertet. Det betyder, at det er muligt at lave en egentlig planlægning. De er derfor planlagte patienter. Der er dog stadig tale om patienter, som skal behandles forholdsvis hurtigt. De maksimale ventetider fastsætter regler for, hvor hurtigt patienterne skal behandles. Side 2

3 Derudover er der i forbindelse med pakkeforløbene beskrevet retningslinier for, hvor hurtigt de enkelte dele af forløbet skal udføres og hvad de skal indeholde. Ifølge Sundhedsstyrelsen er forløbstiderne i pakkeforløbene ikke en rettighed, men kan bruges som en rettesnor for tidsforløbet fra henvisning til behandling påbegyndes. Udgangspunktet for kræftpakkerne er ikke det samme, som det der benyttes ved de maksimale ventetider. Der er ikke foretaget en sammenfatning fra centralt hold. Det betyder, at der godt kan være mål på kræftområdet, som vi opfylder i forhold til reglerne om maksimale ventetider, men hvor der er problemer i forhold til pakkeforløbene. Region Sjællands servicemål tager udgangspunkt i reglerne om maksimale ventetider. I forbindelse med servicemålene for de livstruende sygdomme følges der kun op på de livstruende cancersygdomme. Det skyldes, at de hjertesygdomme, der ses på, ikke er så klart definerede, at de kan omsættes til entydige diagnosekoder. Kardiologien har dog fokus på, at servicemålene bliver overholdt. Statens Serum Institut er opmærksom på, at der er et afgrænsningsproblem i forbindelse med de iskæmiske hjertesygdomme. Uafhængigt af de servicemål, som er beskrevet i driftsaftalerne, foretages der en manuel indberetning til Sundhedsstyrelsen af overholdelsen af de maksimale ventetider for de livstruende hjertesygdomme hhv. de livstruende kræftsygdomme. Fælles servicemål Der er ét servicemål som er fælles for livstruende sygdomme og øvrige patienter. Det drejer sig om, hvor hurtigt patienterne får besked om, hvornår de kan behandles. Besked om dato for forundersøgelse/behandling Dette servicemål opgøres både for patienter med livstruende sygdomme og for de øvrige patienter. Målet drejer sig om, at alle henviste patienter fra praksissektoren i flg. Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (BEK nr. 62 af 20/01/2010) skal have besked om dato og sted for undersøgelse eller behandling senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisningen. Udgangspunktet er, at dette altid skal være overholdt. Der måles på, hvornår der første gang er blevet udskrevet et brev til patienten i det patientadministrative system. Tidligere har det ikke været muligt at følge op på indholdet af brevet. Dvs. det var muligt at få et brev talt som rettidigt afsendt, selvom det blot indeholdt information om, at det pga. lang ventetid ikke var muligt at oplyse tidspunkt. Dette er ændret, således at der nu kun tælles på breve, som indeholder relevante oplysninger om tid og sted. Målet vedrører alle patienter, som er henvist fra praksissektoren. Henvisningerne kan i nogle tilfælde være længe undervejs fra praksis til sygehuset. Denne tid skal lægges til de 8 hverdage, der er beskrevet i målet. Det betyder, at patienten godt kan opleve mere end 8 hverdages ventetid samtidig med, at servicemålet er opfyldt. I 2011 modtog den somatiske del af Region Sjællands Sygehusvæsen henvisninger. På af disse var der en henvisningsdiagnose, som pegede på, at der var tale om en livstruende cancersygdom. Side 3

4 Servicemål for livstruende sygdomme Ved opfølgningen på servicemålene medtages patienter med ondartede kræftsygdomme og patienter som er til observation for disse sygdomme (obs.pro). Patienter med anden hudkræft end modermærkekræft medtages dog ikke, da disse ikke er omfattet af reglerne for maksimale ventetider. Carcinoma in situ, godartede neoplasmer og tumorer af usikker og ukendt karakter er heller ikke omfattet af reglerne vedrørende maksimale ventetider, og medtages derfor ikke. Hvis sygehuset ikke kan tilbyde behandling indenfor de fastsatte maksimale ventetider, skal der tilbydes henvisning til andet sygehus. Patienten kan her vælge at acceptere en længere ventetid og dermed ikke modtage tilbuddet om henvisning til andet sygehus. Da der er fokus på denne patientgruppe, er det i maj 2012 blevet besluttet at markere disse patienter med en særlig kode. Dette gør, at det lokalt er muligt at opgøre antallet af patienter, der har accepteret en længere ventetid. Det er derimod ikke muligt at frasortere dem, når man opgør servicemålene nedenfor. De vil derfor blive talt sammen med de øvrige patienter, og indgå som patienter, hvor servicemålet ikke er opfyldt. Overskridelse af de fastsatte maksimale ventetider kan skyldes flere ting. Det kan skyldes, at sygehuset ikke har kapacitet til at tage patienten indenfor den fastsatte tid. Det kan også skyldes forhold hos patienten selv. Der findes f.eks. kræftpatienter, hvor sygehuset har foretaget udredning, men hvor patienten har brug for flere samtaler inden, at vedkommende er i stand til at give sit samtykke til den videre behandling. Dette kan medføre, at sygehuset ikke er i stand til overholde alle maksimale ventetider. F.eks. kan det gøre det umuligt at nå at påbegynde behandlingen inden for en måned efter henvisning. Som tidligere nævnt, så står cancerpatienter for 4,0 % af udskrivningerne og 10,9 % af de ambulante besøg i Region Sjællands Sygehusvæsen i Ventetid forundersøgelse Ifølge Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende sygdomme m.v. (BEK nr af 21/12/2006) må der højst være 2 ugers ventetid til forundersøgelse for patienter med visse livstruende kræftsygdomme. Med dette servicemål følges der op på om dette overholdes. Ventetiden regnes fra den dag, hvor sygehuset modtager henvisningen, til patienten møder til forundersøgelse. Målet er, at forundersøgelsen skal være påbegyndt indenfor 14 kalenderdage. Servicemålet vedr. Besked om dato for forundersøgelse/behandling drejer sig om alle henviste uanset om de skal til forundersøgelse eller behandling. Ved dette mål ses der kun på de patienter, som venter på forundersøgelse. Dvs. der er færre patienter, som er omfattet af dette mål. I 2011 blev der fortaget forundersøgelse af patienter, der var henvist med en livstruende kræftsygdom. Der kan, som tidligere nævnt, godt gå noget tid fra, at patienten aftaler med den praktiserende læge, at der skal foretages en henvisning til sygehuset, til sygehuset modtager henvisningen. Det betyder, at servicemålet godt kan være opfyldt, selvom der er gået mere end 2 uger fra, at patienten har været i praksis, til påbegyndelse af forundersøgelsen. Side 4

5 Hvis patienten i perioden fra henvisning til forundersøgelse er registreret som ikke aktivt ventende, så medtages de ikke-aktive dage ikke i opgørelsen. Ikke aktive venteperioder kan f.eks. være når en patient ikke kan den dag, hvor sygehuset kan tilbyde at påbegynde forundersøgelsen. I sådanne situationer skal afdelingen finde den første ledige tid til patienten. Perioden fra den først tilbudte tid til den nye tid er da en ikke aktiv venteperiode. Besked om dato for evt. behandling efter forundersøgelse Efter forundersøgelsen kan det i nogle tilfælde vise sig, at den behandling, som patienten har brug for, kræver en ny henvisning. Af bilag til Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende sygdomme m.v. (BEK nr af 21/12/2006) fremgår det, at denne henvisning skal sendes umiddelbart efter, at samtykket er givet. Servicemålet er med til at sikre, at der generelt er fremdrift i forløbet. Dvs. om patienten rent faktisk bliver indkaldt, således at forløbet fortsætter hurtigt efter forundersøgelsen. Der måles fra det sidste besøg i forbindelse med forundersøgelsen til den dag, hvor der udsendes brev med dato for behandling. Hvis der er patienter, som får en dato for endelig behandling før forundersøgelsen udføres, så indgår disse ikke ved opfølgning på servicemålet. I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende sygdomme er der ikke beskrevet en tidsfrist for, hvor hurtigt der skal gives besked. I driftsaftalerne er det fastsat til 8 hverdage. Dette er i analogi med, at nyhenviste patienter også skal have besked inden for 8 hverdage. Der er her tale om patienter, som er blevet undersøgt af sygehuset. Disse undersøgelser kan være startet på en anden baggrund end mistanke om kræft. Der er derfor flere patienter, som er omfattet af dette servicemål end ved det foregående mål vedr. ventetid til forundersøgelse I 2011 drejede det sig om patienter. Ventetid til behandling fra informeret samtykke (operation) Ifølge Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende sygdomme m.v. (BEK nr af 21/12/2006) må der højst gå 2 uger fra den dag, hvor en patient giver sit samtykke til en operation, til den dag, hvor sygehuset kan tilbyde at udføre operationen. Dette gælder for patienter med visse kræftsygdomme. Servicemålet følger op på, om dette overholdes. Systemmæssigt er der ikke mulighed for at lave en opfølgning på dette mål. Ventetid på strålebehandling efter modtaget henvisning (Sygehus Syd) Ifølge Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende sygdomme m.v. (BEK nr af 21/12/2006) må der for visse kræftsygdomme højst gå 4 uger fra modtagelse af henvisning til strålebehandling til den dato, hvor sygehuset kan påbegynde behandlingen. I Region Sjælland udføres strålebehandlingen på Næstved Sygehus. Dvs. servicemålet er kun relevant for en afdeling på Sygehus Syd. Målet er, at behandlingen skal iværksættes senest 28 kalenderdage efter, at henvisningen er modtaget. Ventetiden regnes fra, at afdelingen modtager henvisningen. Dvs. ekspeditionstid fra henvisende afdeling er ikke medregnet. I sådanne tilfælde vil patienten opfatte ventetiden, som værende længere, end sygehuset opfatter den. Side 5

6 Perioder, hvor patienten er ikke-aktivt ventende medtages ikke. I 2011 blev der på Næstved Sygehus igangsat strålebehandling på 712 patienter. De livstruende sygdomme omfatter ikke alle cancersygdomme. Det betyder, at det reelt kun var 684 af disse, som var omfattet af servicemålet. Dette svarer til 0,3% af alle personer, som er blevet behandlet ambulant i Region Sjællands Sygehusvæsen i Servicemål for øvrige patienter Der er nogle systemmæssige begrænsninger, der gør, at det er svært at følge op på øvrige patienter uden at få dem med de livstruende sygdomme med. I praksis følges der derfor op på alle. Ventetid til behandling fra henvisning I følge Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (BEK nr. 62 af 20/01/2010) er der 1 måneds behandlingsgaranti. Garantien betyder blandt andet, at hvis sygehuset ved modtagelsen af en henvisning ved, at de ikke kan tilbyde forundersøgelse og start på behandling indenfor 30 dage, så har patienten udvidede rettigheder til at vælge et andet sygehus. De kan også vælge private sygehuse og sygehuse i udlandet. Behandlingsgarantien gør, at der er fokus på, hvornår behandlingen påbegyndes. Servicemålet drejer sig om, hvor stor en del af nyhenviste patienter, der starter behandling senest 30 dage efter at sygehuset har modtaget henvisningen. Ventetiden regnes fra den dag, hvor sygehuset modtager henvisningen til den dag, hvor patienten indlægges eller starter på ambulant behandling. Ved opfølgning på servicemålet er gravide og patienter som venter på kontrol ikke medtaget. Perioder, hvor patienten er ikke-aktivt ventende, medtages heller ikke. Derimod indgår, som tidligere nævnt, patienter, der har accepteret en længere ventetid i opgørelsen som patienter, hvor servicemålet ikke er overholdt. Der er enkelte områder, hvor behandlingsgarantien på 1 måned ikke gælder. Det er for organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, herunder refertilisationsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation, psykiatrisk behandling og rekreations- og rehabiliteringsophold. Der foretages ikke frasortering af disse ved opfølgningen. Det bemærkes, at en del af disse behandlinger ikke varetages af Region Sjælland. Det første servicemål drejede sig om besked om dato for forundersøgelse/behandling. Her er medtaget alle uanset, om de var henvist til forundersøgelse eller behandling. Dette mål ser kun på de patienter, som blev behandlet. En forundersøgelse kan f.eks. give, at behandlingen skal foretages på andet sygehus eller at behandlingen ikke er relevant. Der kan også være patienter, hvor behandlingen må foretages akut. Det betyder, at der er færre patienter, som er omfattet af servicemålet om ventetid til behandling end det oprindeligt antal henviste patienter. I 2011 var der henviste patienter på de somatiske sygehuse i Region Sjælland, som var omfattet af dette servicemål. Side 6

7 Udsendelse udskrivningsbreve efter indlæggelse (epikriser) Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) indeholder en lang række standarder. En af standarderne drejer sig om information til alment praktiserende læge ved udskrivelse af patient (standard ). Denne standard skal dels sikre, at overgangen til praktiserende læge er koordineret og dels, at den praktiserende læge rettidigt får relevante oplysninger. Informationen videregives til den henvisende læge i form af en epikrise. Standarden giver, at epikrisen skal sendes senest 3 hverdage efter udskrivelse. Der måles på dage fra udskrivning til epikrisen er sendt. I 2011 var der udskrivninger fra de somatiske afdelinger i Region Sjælland. I forbindelse med servicemålene måles der på alle udskrivninger. Dvs. også dem, hvor patienten ikke udskrives til hjemmet, men overflyttes til en anden afdeling. Når man korrigerer for de udskrivninger, som reelt er overflytninger til en anden afdeling, så er der endelige udskrivninger, som der laves epikriser på. Ventetid skadestuen Der er generelt fokus på ventetiderne i skadestuen. Servicemålet tager udgangspunkt i, at ventetid på skadestuen ikke må overstige 1 time for 85 % af patienterne. Der måles på antal minutter fra, at patienten bliver registreret som ankommet til skadestuen, til det tidspunkt, der registreres som behandlingsstart. I 2011 var der knap besøg på de somatiske skadestuer/skadeklinikker. Det bemærkes, at dette antal vil være lavere i Det skyldes, at der pr. 1. oktober 2011 blev indført visiterede skadestuer. Dette servicemål kræver en definition af, hvornår behandlingen i skadestuen starter. I Region Sjælland er det defineret som, at en eller flere af nedenstående kriterier skal være opfyldt: Behandlersygeplejerske har startet behandling Relevant røntgen eller blodprøver er ordineret Patienten første gang er vurderet af en læge Målet har tidligere været et mål, som der blev fulgt op på stikprøvevist, dvs. man udførte kun den nødvendige registrering i udvalgte perioder. I dag følges der op på alle patienter. Ventetid i ambulatorium Her måles der på, hvor lang tid der går fra den planlagte start på et ambulant besøg til patienten faktisk kom ind. Dvs. den tid, som patienten opfatter, som tid i venteværelset. For at kunne opgøre dette, kræves der ekstra registreringer. Registreringen udføres derfor kun i udvalgte perioder. Ved opfølgningen medtages både patienter, der skal til forundersøgelse, og patienter, der skal til et egentlig ambulant besøg. I 2011 var der ambulante besøg på de somatiske sygehuse i Region Sjælland. Side 7

8 Maksimale ventetider De maksimale ventetider gælder for patienter med: Kræft - Bortset fra kræftsygdomme, som kræver knoglemarvstransplantation og hudkræft. Dog gælder ventetiderne for modermærkekræft. (Diagnosekoderne DC00-DC43, DC45-DC96 og DZ031) Iskæmisk hjertesygdom, hvor der er - Påvist venstre hovedstammesygdom (hjertesygdom forårsaget af åreforkalkning i en bestemt kranspulsåre i hjertet), - Dokumenteret ustabil angina pectoris (svær form for hjertekramper på grund af forkalkning i hjertets kranspulsårer), eller - Angina pectoris-smerter umiddelbart efter akut myokardieinfarkt (hjertekramper umiddelbart efter blodprop i hjertet). Dog gælder de maksimale ventetider kun hjertesygdomme, hvor blodgennemstrømning i et eller flere blodkar kan genskabes ved et indgreb (revaskulariserende behandling). Henvisninger BEK nr. 62 af 20/01/2010 Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. BEK nr af 21/12/2006 Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende sygdomme m.v. Sundhedsministeriets pjece: Sygehusvalg, Frit og udvidet frit valg af sygehus. Udvidede rettigheder i psykiatrien. Behandling på sygehus i udlandet Sundhedsministeriets pjece: Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus DDKM-Standard Information til alment praktiserende læge ved udskrivelse af patient En del af data er trukket i e-sundhed den 27. juli 2012, og er baseret på LPR pr. 10. juli De resterende data er trukket i GS Åben den 27. juli 2012 vha. listen Udskriv Servicemål RapportNy. Side 8

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde 4.

Bilag. Region Midtjylland. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde 4. Region Midtjylland Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 11 Fælles servicemål på sundhedsområdet i Region

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001 Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. I medfør af 4 og 5 d i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16.

Læs mere

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*)

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) Bekendtgørelse 2006-12-21 nr. 1749 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) I medfør af 88, stk. 6 og 89, stk. 5 i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1.

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg InfoRM Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver. 1.2 1. november 2012 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsdataenheden Yderligere oplysninger

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

SERVICEMÅL GÆLDENDE FOR PSYKIATRI OG SOCIAL. Beskrivelse af de regionale servicemål inkl. status

SERVICEMÅL GÆLDENDE FOR PSYKIATRI OG SOCIAL. Beskrivelse af de regionale servicemål inkl. status Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Kvalitetsstrategi og Koordinering Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Beskrivelse af de regionale servicemål inkl. status Indeværende version

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson dokumenteres

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienterne skal tildeles en kontaktperson. Tildeling af kontaktperson dokumenteres i journalen og indikatoren opgøres kvartalvis efter national

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom ISKÆMISK HJERTESYGDOM HJERTERYTMEFORSTYRRELSE HJERTEKLAPSYGDOM HJERTESVIGT RESUMÉ 2018 Resumé I dag lever ca. en halv million voksne

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Monitorering af sundhedsområdet

Monitorering af sundhedsområdet Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/19460 Dato: 5. december 2012 Udarbejdet af: Judith Olsen E-mail: Judith.Olsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631349 Notat

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt VEJ nr 10351 af 19/12/2014 Gældende (Vejledning om frit sygehusvalg m.v.) Offentliggørelsesdato: 20-12-2014

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgning på politiske målsætninger, september 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Derefter en status på enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler.

Derefter en status på enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler. Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2012 på sygehusene Dato: 6. juli 2012 Brevid: 1801756 Indledning I dette notat gives en samlet status på driftssituation på de tre sygehuse. Denne status er delt

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. KPI-opfølgning, juni 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen er ukommenteret og

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017 Dato: 11-10-2017 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræftpatienter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER J U N I 17 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

! "! #! " # $% & '( ) * (( ) +, $ " -,!

! ! #!  # $% & '( ) * (( ) +, $  -,! ! "! #! " # $% & '( ) * (( ) +, $ " -,! # % & ' $(( (((.,,) " 3 Region Sjællands virksomhed er baseret på ét integreret sygehusvæsen. Driftsaftalen vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

Status på kvalitetsmål i de fire amter i Region Syddanmark - somatisk område (Baseret på tilgængelige oplysninger)

Status på kvalitetsmål i de fire amter i Region Syddanmark - somatisk område (Baseret på tilgængelige oplysninger) Status på kvalitetsmål i de fire amter i Region Syddanmark - somatisk område (Baseret på tilgængelige oplysninger) Mål Fyns Amt Vejle Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Den patientoplevede kvalitet Patientoplevelse:

Læs mere

Juni Rigsrevisionens notat om beretning om. rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

Juni Rigsrevisionens notat om beretning om. rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter Juni 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. Monitoreringen gør det muligt at

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Dato: 31. juli 2015 Brevid: 2465835 Læsevejledning Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Nedenfor følger en læsevejledning til det månedlige notat om overholdelse af standardforløbstider

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER AP R I L 2 1 7 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

Regnskab Status på de politiske målsætninger

Regnskab Status på de politiske målsætninger Patientforløb Chefkonsulent Jacob Frederik Nyholm Bertramsen Direkte +4521483577 jacber@rn.dk 17. februar 2017 NOTAT Regnskab 2016 - Status på de politiske målsætninger I Budget 2016 fastsatte Regionsrådet

Læs mere

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder www.regionsyddanmark.dk Frit sygehusvalg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Du har som borger i Danmark frit sygehusvalg.

Læs mere

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Dato: 18. maj 2015 Brevid: Læsevejledning Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Nedenfor følger en læsevejledning til det månedlige notat om overholdelse af standardforløbstider.

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1 / 14 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 Monitoreringen gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. 13. marts 2014

Læs mere