Bilag 4 Dokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Dokumentation"

Transkript

1 Bilag 4 Dokumentation Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING OVERORDNEDE DOKUMENTATIONSKRAV FORMAT LEVERING AF DOKUMENTATION KONFIGURATIONSSTYRING OG VEDLIGEHOLD AF DOKUMENTATION OVERSIGT OVER DOKUMENTATION SPROG UDARBEJDELSE OG GODKENDELSE AF DOKUMENTATION BISTAND TIL ATP'S UDARBEJDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DOKUMENTATION DOKUMENTATION AF LEVERANCEN OVERSIGT OVER DOKUMENTTYPER DOKUMENTATION DER LEVERES I ETAPE I DOKUMENTATION DER LEVERES LØBENDE I ETAPE II DOKUMENTATION VEDRØRENDE DRIFT LEVERANDØRENS BESKRIVELSE AF DOKUMENTATION UDARBEJDELSE AF DOKUMENTATION SAMT ATP S ADGANG DOKUMENTATIONSOVERBLIK Bilag 4 Dokumentation Side 1 af 26

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [ ]. For nærværende bilag betyder det, at: Tilbudsgiver i punkt 5.1, på et generelt niveau skal beskrive, hvordan Tilbudsgiver vil håndtere udarbejdelsen af Dokumentationen, herunder sikre at Dokumentationen altid afspejler den aktuelle version af Systemet samt versionering i overensstemmelse med kravene. Tilbudsgiver skal ligeledes beskrive, hvordan ATP får adgang til den til hver en tid aktuelle og fuldt opdaterede Dokumentation. Tilbudsgiver i punkt 5.2 skal indsætte et overblik over den Dokumentation, der påtænkes leveret, herunder - fx gennem anvendelsen af en enterprise arkitektur rammeværk eller lignende illustrere og beskrive sammenhængen mellem de forskellige dokumentationselementer, samt indsætte et udkast til den Dokumentation, der bliver leveret sammen med Løsningen jf. den supplerende vejledning i punktet. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 4 Dokumentation Side 2 af 26

4 2 Indledning ATP s formål med at tilvejebringe Dokumentationen er at blive tilført viden, der gør ATP i stand til at anvende, idriftsætte, drifte, vedligeholde og videreudvikle Leverancen samt at tilfredsstille revisionsmæssige krav. Endvidere skal dele af Dokumentationen kunne anvendes til dialog med 3. parter vedrørende systemintegrationer, da forskellige komponenter i ATP s systemlandskab leveres af forskellige leverandører. Endelig skal Dokumentationen kunne overdrages til ny driftsleverandør jf. bilag 20 (Ophørsbistand). Bilag 4 Dokumentation Side 3 af 26

5 3 Overordnede dokumentationskrav I dette punkt beskrives de generelle krav til den leverede Dokumentation i tillæg til de overordnede krav beskrevet i Kontraktens punkt 5. Al Dokumentation skal leveres i overensstemmelse med disse krav med mindre andet er angivet eller aftalt. 3.1 Format Den til enhver tid gældende Dokumentation i den seneste, godkendte version skal stilles til rådighed for ATP som online-dokumentation, som kan vises og downloades af ATP, herunder ved at Leverandøren anviser en web-adresse eller lignende, hvorigennem ATP kan få adgang til Dokumentationen. Dokumentationen skal overdrages til ATP i søg- og redigerbar elektronisk kopi i et printvenligt format, så en papirudgave kan dannes ved behov. Dokumentationen skal overholde åbne standarder som Open Document Format (ODF), Open Office XML (OOXML) MicroSoft Office eller tilsvarende åben standard. Mere specielle filformater kan suppleres af pdf. Der skal endvidere anvendes et udbredt og anerkendt modelleringssprog i forbindelse med Dokumentationen. Såfremt UML ikke anvendes, bedes Leverandøren eksplicit redegøre for sit valg af modelleringssprog. Supplerende kan E/R diagrammer benyttes til dokumentation af datastrukturer. 3.2 Levering af Dokumentation Det er Leverandørens ansvar at sikre udarbejdelsen af Dokumentationen. Dokumentationen skal udarbejdes løbende. Dokumentationen skal fremsendes ved Delleveranceprøver. Godkendelse af Dokumentationen er en del af Delleveranceprøverne samt Overtagelsesprøven, jf. bilag 6 (Afprøvninger). Al Dokumentation skal være godkendt inden Overtagelsesdagen. Dokumentationens opbygning og kvalitet skal understøtte, at såvel drift som videreudvikling med jævne mellemrum kan bringes i udbud i henhold til gældende lovgivning og/eller kan overdrages til anden leverandør. Alle dele af Leverancen, inklusive den krævede Dokumentation, skal uhindret og omkostningsfrit for ATP kunne indgå i udbudsforretninger. Bilag 4 Dokumentation Side 4 af 26

6 ATP arbejder med offentlige standarder, og har valgt at Dokumentationen for Systemet lagres i en tilpasset version af OIO-reolen. OIO-reolen er beskrevet i bilag 2A (Sådan forretningsmodellerer vi i ATP). OIO reolen indeholder dokumentation udarbejdet af ATP, og som ATP vedligeholder. Fremadrettet kommer OIO-reolen også til at indeholde dokumentation leveret af Leverandøren. I kontraktperioden vedligeholder ATP OIO-reolen og sikrer, at materiale leveret af Leverandører placeres her. For den del af dokumentationen, som ATP vedligeholder, skal Leverandøren skriftligt meddele ATP behov for opdateringer og ændringer. ATP foretager herefter opdateringer. Hvilke artefakter ATP vedligeholder, fremgår af bilag 2A (Sådan Forretningsmodellerer vi ATP). 3.3 Konfigurationsstyring og vedligehold af Dokumentation Leverandøren skal sikre, at den leverede Dokumentation altid er opdateret, jf. Kontraktens punkt 5 (Dokumentation), således at Dokumentationen til enhver tid (i) afspejler, hvorledes Systemet fungerer/fungerede på et givent tidspunkt, og (ii) opfylder kravet om, at Dokumentationen skal muliggøre at ATP selv, eller ved tredjemand, kan varetage drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Systemet. Leverandøren skal opdatere Dokumentationen ved godkendte Ændringer, jf. bilag 11 (Ændringshåndtering). Hver gang, der foretages rettelser til Systemet, skal Leverandøren levere en opdateret version af Dokumentationen. ATP skal godkende Dokumentationen. Ændringer i Dokumentationen skal være sporbare. Leverandøren skal derfor sikre, at Dokumentationen indeholder revisionshistorik og er tydeligt versioneret. 3.4 Oversigt over Dokumentation Leverandøren skal udarbejde og levere, og i hele kontraktperioden vedligeholde, en oversigt over den Dokumentation, der er og vil blive udarbejdet. I Udviklingsprojektet indgår denne oversigt i statusrapporteringen. Efter Overtagelsesdagen vedligeholdes oversigten i Driftsaftalehåndbogen. Oversigten skal, for hvert element, beskrive målgruppe, formål og anvendelse af Dokumentationen og vise den logiske sammenhæng mellem de enkelte dele af Dokumentationen. Der skal endvidere leveres en læsevejledning, der gør det enkelt at fremfinde den ønskede Dokumentation. Læsevejledningen må gerne være klikbar. Bilag 4 Dokumentation Side 5 af 26

7 Dokumentationen skal sikre at en udenforstående, med kendskab til Systemets arkitektur og teknologi, kan læse og forstå, hvordan Systemet er opbygget. Driftsdokumentation skal tilgodese genudbud af drift. Dokumentation skal have et detaljeringsniveau så Ydelserne omfattet af denne kontrakt med jævne mellemrum kan bringes i udbud i henhold til gældende EU-lovgivning. Jf. også kravene i bilag 20 (Ophørsbistand). 3.5 Sprog Brugerdokumentationen skal være på dansk. Den øvrige Dokumentation skal foreligge på dansk eller engelsk. 3.6 Udarbejdelse og godkendelse af Dokumentation Leverandøren planlægger, styrer og gennemfører udarbejdelsen af Dokumentationen. Leverandøren har i punkt 5.1 angivet en generel beskrivelse af, hvordan Dokumentation udarbejdes. Leverandøren skal udarbejde et udkast til strukturen af hvert enkelt dokumentationselement, der skal godkendes af ATP, forud for leverance af dokumentationselementet. Al Dokumentation skal godkendes af ATP som forudsætning for godkendelse af den pågældende Delleverance eller Etape, som Dokumentationen vedrører, jf. bilag 1 (Tidsplan) og bilag 6 (Afprøvninger). ATP godkender Dokumentationen senest 10 Arbejdsdage efter modtagelsen af Dokumentationen, såfremt de kravsatte godkendelseskriterier er opfyldt, jf. bilag 6 (Afprøvninger). Leverandøren og ATP kan aftale en anden tidsfrist. Såfremt Dokumentation ikke opfylder Godkendelseskriterierne, skal ATP redegøre for Fejl og Mangler over for Leverandøren. Leverandøren skal herefter rette og genfremsende Dokumentationen til ATP s godkendelse. Al Dokumentation skal være leveret og godkendt af ATP inden Overtagelsesprøven kan påbegyndes. I Figur 1 og Tabel 2 har ATP angivet processen og ansvarsfordeling i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af Dokumentation. Bilag 4 Dokumentation Side 6 af 26

8 Figur 1 Proces for udarbejdelse og godkendelse af Dokumentation Aktivitet Kravafklaring Udkast til dokumentstruktur Godkendelse af dokumentstruktur og udarbejdelse af godkendelseskriterier Udarbejdelse af dokumentindhold Afprøvning og godkendelse i henhold til de kravsatte godkendelseskriterier, jf. bilag 6 (Afprøvninger). Ansvar Fælles Kunde og Leverandør Leverandør Kunde Leverandør Kunde Tabel 2 Ansvar i forbindelse med udarbejdelse af Dokumentation 3.7 Bistand til ATP's udarbejdelse og vedligeholdelse af Dokumentation Leverandøren er i kontraktperioden ansvarlig for at bistå ATP med udarbejdelsen og vedligeholdelsen af den Dokumentation ATP er ansvarlig for. Leverandørens bistand skal blandt andet inkludere review af Dokumentation samt leveringen af de informationer, som Leverandøren er - eller burde være - i besiddelse af, og som er nødvendige for ATP's udarbejdelse/vedligeholdelse af Dokumentationen. Bilag 4 Dokumentation Side 7 af 26

9 4 Dokumentation af Leverancen Nedenfor har ATP angivet, hvilke dokumenttyper Dokumentationen af Leverancen skal indeholde. Dokumentation vedrørende Afprøvning er beskrevet i 6 (Afprøvninger). 4.1 Oversigt over dokumenttyper Følgende dokumenttyper er yderligere beskrevet i de efterfølgende punkter: Dokumenttype Arkitekturbeskrivelse Designspecifikation Systemdokumentation Systemdokumentation Systemdokumentation Systemdokumentation Systemdokumentation Systemdokumentation Systemdokumentation Standarddokumentation Detaljerede snitfladebeskrivelser Brugervejledning Vejledning til administratorer Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Installationsvejledning Driftsvejledning Driftsaftalehåndbog Beredskabsplan Beskrivelse Overordnet struktur og design af den komplette Leverance samt dokumentation af arkitekturovervejelser og -beslutninger Specifikation af design af hele Systemet. Overblik over Systemets komponenter (komponentdiagram) Systemkontekst Operationel arkitektur Arkitekturbeslutninger Beskrivelse af særligt komplekse interaktioner Logisk Datamodel Fysisk Datamodel Producentens programmanualer og øvrige producentdokumentation Detaljerede beskrivelser af Systemets snitflader til andre systemer eller parter. Vejledning, der beskriver hvordan Systemet bruges, og som skal kunne læses af slutbrugere. Brugervejledningen skal evt. sammen med skærmhjælp guide brugerne igennem Systemet. Vejledning, der beskriver, hvordan Systemet administreres. Materiale til Leverandørens undervisning af ATP s undervisere og andre nøglepersoner. Materiale til ATP s undervisning af øvrige brugere af Systemet Installationsvejledningen beskriver, hvordan det leverede Programmel skal installeres på den valgte driftsplatform. Vejledning, der beskriver forholdene vedr. drift af Systemet. Beskriver driften af Systemet, kontaktoplysninger for alle personer involveret i drift, beskrivelse af teknisk opsætning som f.eks. konfigurationsfiler og skabeloner og beskrivelse af organisering af Systemets drift og vedligeholdelse. Beredskabsplan, der beskriver, hvad der som minimum skal gøres for at genetablere drift af Systemet efter en katastrofe. Tabel 3 Oversigt over dokumenttyper Bilag 4 Dokumentation Side 8 af 26

10 4.2 Dokumentation der leveres i Etape I Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Arkitekturbeskrivelse Overordnet struktur og design af den komplette Leverance samt dokumentation af arkitekturovervejelser og -beslutninger Leverandøren skal gennem sin udviklingsmetode designe og dokumentere arkitekturen. Formålet er at dokumentere systemarkitekturen, der ligger bag det System, som skal indfri forretningsbehovene Arkitekturbeskrivelsen skal beskrive Systemets komplette arkitektur og fungerer som grundlag for design og udvikling af Systemet. Arkitekturbeskrivelsen skal afdække følgende aspekter: Arkitekturoversigt hvor man præsenterer Systemet set fra et itperspektiv og forklarer hvordan forretningskravene omsættes. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Architecture Overview i udviklingsmetoden Rational Unified Process. ATP godkender dokument leverancen. System Kontekst hvor man repræsenterer hele Systemet som et enkelt objekt eller proces og identificerer grænsefladerne mellem Systemet og eksterne parter. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetoder, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet System Context i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Bilag 4 Dokumentation Side 9 af 26

11 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Arkitekturbeskrivelse [fortsat] Sikkerhedsarkitektur hvor man beskriver de sikkerhedsaspekter, som Systemet skal efterleve, herunder rollebegreber. På dette tidspunkt skal beskrivelsen være på konceptuelt niveau, hvor de forskellige elementer (processer og teknologier) og relationer imellem disse dokumenteres skematisk. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Security Architecture i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Operationel Arkitektur hvor man beskriver de operationelle aspekter ved en it-systemarkitektur, herunder hvilke teknologier og software og hardware produkter, som kan levere de ønskede karakteristika og funktioner. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Operational Model i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Bilag 4 Dokumentation Side 10 af 26

12 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Arkitekturbeskrivelse [fortsat] Komponentmodel hvor man på dette på dette tidspunkt i projektforløbet på et overordnet og konceptuelt niveau beskriver, hvordan Systemet er nedbrudt i mindre afgrænsede funktionsområder, med angivelse af ansvarligheder og services (interfaces). Denne del arkitekturbeskrivelse skal udstikke de overordnede linjer i systemdesignet, når Systemet skal designes og implementeres. Sammenhængen herfra og til ATP s komponent-model skal være tydelig. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Component Model i udviklingsmetoden Rational Unified Process Arkitekturbeslutninger hvor de overvejelser og beslutninger, som ligger bag arkitekturen, skal dokumenteres. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere på et niveau, som svarer til indholdet i artefaktet Architectural Decisions i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Bilag 4 Dokumentation Side 11 af 26

13 4.3 Dokumentation der leveres løbende i Etape II Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Designspecifikation Specifikation af design af hele Systemet. Designspecifikationen forventes at være en videreudvikling af Arkitekturbeskrivelsen. Designspecifikationen skal modsvare ATP s kravspecifikation og fungerer som grundlag for konstruktion af Leverandøren skal gennem sin udviklingsmetode specificere, hvordan den bagvedliggende forretningslogik (back end) og præsentationsmæssige design (front end) konstrueres og/eller konfigureres. Systemet. Konstruktion dækker både over speciel udviklet og/eller tilpasset Formålet er at dokumentere, hvordan Systemet konstrueres, så den indfrier forretningsbehovene, kode samt etablering og konfiguration af standard funktionalitet. Designspecifikationen skal afdække følgende aspekter: Komponentmodel som videreudvikles og detaljeres i forhold til arkitekturbeskrivelse. Her skal man på et logisk niveau beskrive systemdesignet, som er opdelt i lag, moduler og komponenter. Her definerer man services og de tilhørende ansvar for at levere funktionaliteten. Sammenhængen herfra og til ATP s komponentmodel skal være tydelig. Designspecifikationen skal dokumenteres på et niveau, så en ny leverandør kan vedligeholde og videreudvikle Systemet. ATP godkender dokument leverancen. Logisk Datamodel hvor man på logisk niveau beskriver de logiske entiteter, tilhørende attributter og beskriver entiteternes indbyrdes relationer og afhængigheder. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som svarer til den Logiske datamodel i artefaktet Data Model i udviklings-metoden Rational Unified Process. Bilag 4 Dokumentation Side 12 af 26

14 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Designspecifikation [fortsat] Design af snitflader og kommunikation hvor man beskriver detaljer for data, som bliver transporteret ved udveksling af information over et interface. Denne specifikation inkluderer information om kommunikationsmekanismer herunder protokol, format af data, som udveksles, og eventuelle sikkerhedsaspekter i den forbindelse. De enkelte operationer, herunder deres funktionalitet og anvendelse. Information om de forskellige input/output parametres anvendelse beskrives, med typedefinition og definitionsmængder, ligesom fejlhåndtering med forklaring af fejl- og årsagskoder også bliver beskrevet. Endelig beskrives eventuel transaktionshåndtering og SLA på grænsefladen. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Interface Specifications i udviklings-metoden Rational Unified Process Design af sikkerhed og brugerhåndtering hvor man detaljerer Sikkerhedsarkitekturen fra Arkitekturbeskrivelsen og specificerer, hvordan denne del af leverancen skal konstrueres og/eller konfigureres. Bilag 4 Dokumentation Side 13 af 26

15 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Designspecifikation [fortsat] Udrulning og dimensionering af infrastruktur - hvor man detaljerer den operationelle arkitektur fra Arkitekturbeskrivelsen, som her bør specificeres på både logisk og fysisk niveau. Man angiver, blandt andet, hvordan Systemet bliver udrullet, ligesom man specificerer aspekterne omkring netværkskonfiguration, dimensionering af hardware (antal servere og deres individuelle konfiguration fx Processer, RAM og disk størrelser). Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere den tilsvarende information. Design af brugergrænsefladen hvor skærmbillede designet dokumenteres inklusiv sammenhænge mellem skærmbilleder, valideringsregler, fejl- og systembeskeder der præsenteres. Arkitekturbeslutninger hvor de overvejelser og beslutninger, som ligger bag arkitekturen og det underliggende design, skal dokumenteres. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere på et niveau, som svarer til indholdet i artefaktet Architectural Decisions i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Og i øvrigt skal specifikationen angive eventuelt klassedesign, services, fejlhåndtering, programorganisering, navngivning og design detaljer om, hvordan aktiviteterne i de forskellige processer skal konstrueres og/eller konfigureres mv. Designspecifikation skal leveres med hver Delleverance. Bilag 4 Dokumentation Side 14 af 26

16 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Systemdokumentation Overblik over Systemets komponenter (komponentdiagram) Skal give overblik over Systemets tekniske dele og deres indbyrdes samspil og afhængigheder. Kan i et vist omfang danne grundlag for en vurdering af systemarkitekturens kvalitet - er der f.eks. flere indbyrdes afhængigheder end nødvendigt? Denne leverance skal afdække følgende aspekter: Arkitekturoversigt [Opdateret så den afspejler den endelige systemleverance]. Her præsenteres Systemet set fra et it-perspektiv og forklarer hvordan forretningskravene omsættes. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Architecture Overview i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Komponentmodel [Opdateret så den afspejler den endelige systemleverance]. Her skal man på et logisk niveau beskrive systemdesignet, som er opdelt i lag, moduler og komponenter. Her definerer man services og de tilhørende ansvar for at levere funktionaliteten. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Component Model i udviklingsmetoden Rational Unified Process Sammenhængen til ATP s komponentmodel er tydelig. Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udfører drift- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet Bilag 4 Dokumentation Side 15 af 26

17 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Systemdokumentation Systemkontekst Dette dokument præciserer og dokumenter det miljø, Systemet skal fungere i. Dokumentationen skal inkludere: Eksterne events som Systemet skal reagere på. Events, som Systemet selv generer og leverer til de eksterne parter. Data, som Systemet modtager fra eksterne parter og som skal behandles. Data, som Systemet producere og som sendes til de eksterne parter. Denne leverance skal afdække følgende aspekter: System Kontekst [Opdateret så den afspejler den endelige systemleverance]. Hvor man repræsenterer hele Systemet som et enkelt objekt eller proces og identificerer grænsefladerne mellem Systemet og eksterne parter. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetoder, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet System Context i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Skal være i overensstemmelse i informationsstrømmende mellem eksterne enheder og forretningsprocesser. Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Bilag 4 Dokumentation Side 16 af 26

18 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Systemdokumentation Sikkerhedsarkitektur Her beskrives de sikkerhedsaspekter som Systemet efterlever Denne leverance skal afdække følgende aspekter: Sikkerhedsarkitektur [Opdateret så den afspejler den endelige systemleverance]. Hvor man beskriver de sikkerhedsaspekter, som Systemet skal efterleve, herunder rollebegreber. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Security Architecture i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Skal være i overensstemmelse med ATP s krav vedrørende sikkerhed, jf. bilag 3A.1 (Kravliste) og bilag 13 (Sikkerhed). Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Bilag 4 Dokumentation Side 17 af 26

19 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Systemdokumentation Operationel arkitektur Her beskrives de operationelle aspekter ved systemarkitekturen Denne leverance skal afdække følgende aspekter: Operationel Arkitektur [Opdateret så den afspejler den endelige systemleverance]. Hvor man beskriver de operationelle aspekter ved en it-systemarkitektur, herunder hvilke teknologier og software og hardware produkter, som kan levere de ønskede karakteristika og funktioner. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Operational Model i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Systemdokumentation Arkitekturbeslutninger Her beskrives hvor de overvejelser og beslutninger, der er truffet igennem design og implementeringsforløbet, og som ligger bag arkitekturen og det underliggende design for den endelige systemleverance. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere på et niveau, som svarer til indholdet i artefaktet Architectural Decisions i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Alle væsentlige beslutninger er dokumenteret Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Bilag 4 Dokumentation Side 18 af 26

20 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Systemdokumentation Beskrivelse af særligt komplekse interaktioner For de særligt komplekse integrationer beskrives, hvordan udveksling af informationer (data) foregår. Her beskrives: Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). hvilke data, der transporteres henover en snitflade, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at det sker, samt hvordan transporten sker. Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en Et eksempel på en integration kan være anvendelse af en webservice. eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Beskrivelser forventes leveret i form af beskrivende tekst og diagrammer, som fx sekvensdiagrammer eller flowchart diagrammer. Antallet af særligt komplekse integrationer forventes at være Bilag 4 Dokumentation Side 19 af 26

21 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Systemdokumentation Logisk Datamodel Denne leverance skal afdække følgende aspekter: Logisk Datamodel [Opdateret så den afspejler den endelige systemleverance]. Hvor man på logisk niveau beskriver de logiske entiteter, tilhørende attributter og beskriver entiteternes indbyrdes relationer og afhængigheder. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som svarer til den Logiske datamodel i artefaktet Data Model i udviklings-metoden Rational Unified Process. Den logiske datamodel skal være opbygget son et entitets-relations diagram Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Systemdokumentation Fysisk Datamodel Denne leverance skal afdække følgende aspekter: Fysisk Datamodel Hvor man beskriver den fysiske implementering af den logiske datamodel. Modellen beskriver tabeller og nøgler (primærnøgler og fremmednøgler), samt forbindelserne mellem disse. Derudover skal revisionsspor, afstemningsspor og logningsdata tydeligt fremgå af modellen, således at beskrivelsen opfylder de nonfunktionelle krav på disse områder.. Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Bilag 4 Dokumentation Side 20 af 26

22 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Standarddokumentation Producentens programmanualer og øvrige producentdokumentation I det omfang Systemet baserer sig på Standardprogrammel, skal Leverandøren sikre, at installationsvejledninger, konfigurationsvejledninger, driftsvejledninger, administrationsvejledninger, brugervejledninger og lignende fra producenten af Standardprogrammellet er tilgængeligt for ATP sammen med den øvrige Dokumentation. Standarddokumentationen skal være fuldt dækkende for Standardprogrammellet, og skal modsvare den anvendte version af Standardprogrammellet. Standarddokumentationen skal være på dansk eller engelsk. Detaljerede snitfladebeskrivelser Detaljerede beskrivelser af Systemets snitflader til andre systemer eller parter. Leverandøren skal på baggrund af informationsbeskrivelserne i bilag 3A.6 (Integrationer) udarbejde detaljerede snitfladebeskrivelser for Systemets snitflader til andre systemer eller parter. De detaljerede snitfaldebeskrivelser skal dokumentere den tekniske implementering af Systemets snitflader og skal endvidere kunne indgå i ATP s dialog med eksterne parter i forbindelse med f.eks. indgåelse eller ændring af dataudvekslingsaftaler/databehandleraftaler. Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). De detaljerede snitfaldebeskrivelser skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at etablere snitfladerne samt udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Bilag 4 Dokumentation Side 21 af 26

23 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Brugervejledning Vejledning, der beskriver hvordan Systemet bruges, og som skal kunne læses af slutbrugere. Brugervejledningen skal evt. sammen med skærmhjælp guide brugerne igennem Systemet. Vejledningen skal give brugeren den fornødne viden til at kunne betjene de dele af Systemet, der er rettet mod brugeren. Brugervejledningen kan supplere undervisning og online-hjælp. Brugervejledningen har Kunderådgivere som målgruppe. Brugervejledning, undervisning og online-hjælp skal kunne guide brugeren i at udføre bestemte opgaver inden for en bestemt tidsramme og fejlmargin. Brugervejledningen består af systemvejledning og online hjælp. Brugervejledningen skal gøre ATP s superbrugere i stand til at udarbejde detaljerede instrukser samt supplere online hjælp med forretningsspecifikt indhold. Vejledning til administratorer Vejledning, der beskriver, hvordan Systemet administreres. Vejledningen skal give forretningsadministratorer den fornødne viden til at kunne administrere den del af Systemet, som administratoren er ansvarlig for. Det kan fx være brugeradministration eller konfigurationsændringer. Systemet skal kunne administreres af administratorer, der er uddannet i Systemet. Undervisningsmateriale Materiale til Leverandørens undervisning af ATP s undervisere og andre nøglepersoner. Materiale, der understøtter Leverandørens undervisning af ATP s undervisere og andre ATP nøglepersoner efter train the trainer princippet, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Undervisningsmaterialet skal gøre superbrugere i stand til at anvende Systemet. Undervisningsmateriale Materiale til ATP s undervisning af øvrige brugere af Systemet Materiale til ATP s undervisere, der understøtter ATP s undervisning af øvrige brugere af Systemet, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Undervisningsmaterialet skal gøre ATP s undervisere i stand til at gennemføre undervisning af de øvrige brugere af Systemet, og skal gøres elektronisk tilgængeligt for ATP i forbindelse med Leverandørens undervisning af ATP s undervisere. Tabel 4 Dokumentation der leveres løbende i Udviklingsprojektets Etape II Bilag 4 Dokumentation Side 22 af 26

24 4.4 Dokumentation vedrørende drift Dokumentnavn Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Installationsvejledning Installationsvejledningen beskri- Vejledningen skal indeholde klare beskrivelser af, på hvilken måde Vejledningen skal være udformet, ver, hvordan det leverede Pro- de forskellige miljøer hos Leverandøren skal etableres for at Syste- så en driftsoperatør med sædvanli- grammel skal installeres på den met kan afvikles i overensstemmelse med Kontrakten. Herunder skal ge IT-kompetencer på den valgte valgte driftsplatform. det beskrives, hvordan en leverance flyttes fra et miljø til et andet, driftsplatform kan udføre installatio- inklusiv en oversigt over forskelle i navngivning af miljøvariable nen. Såfremt installationen kræver mellem miljøerne. særlige kompetencer skal Leveran- Vejledningen skal specificere, hvilke komponenter, der skal installe- døren angive, hvilke kompetencer res og deres indbyrdes sammenhænge og afhængigheder. Forud- som kræves. Vejledningen skal sætninger for driftsafviklingen af Systemet skal ligeledes være be- give læseren den fornødne viden til skrevet, dvs. at installere og afinstallere Syste- Hvilken hardware der skal installeres på, og som Systemet kræver, met. Eksempelvis: Systemoversigt f.eks. maskintype, netværk og ydre enheder. (beskrivelse af servere, databaser, Hvilken software, der er en forudsætning, og i hvilken version, netværk), Vejledning til operativ-, f.eks. operativsystem, applikationsserver, logningssoftware og instal- database-, applikationssoftware, lationssoftware. oprettelse af bruger, grupper, Ret- Krav til andre systemers tilgængelighed. tigheder, Overvågning, Backup. Vejledningen skal også beskrive, hvordan al decentral klientsoft- Systemet skal kunne installeres hos ware, der indgår i Systemet, skal installeres samt hvilke forudsæt- en ny driftsleverandør uden hjælp ninger denne del af Systemet stiller til andet hardware og software, fra Leverandøren. som klienterne skal have installeret. Vejledningen skal indeholde en punktfremstilling af installationens forskellige trin, således at det klart fremgår i hvilken rækkefølge, installation skal foretages. Vejledningen skal også indeholde information om roll back, dvs. hvordan en installation afbrydes og den hidtidige installation retableres. Bilag 4 Dokumentation Side 23 af 26

25 Dokumentnavn Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav En installation kan kræve migrering af produktionsdata, der anvendes af en foregående udgave af Systemet. Installationsvejledningen skal specificere, hvordan migrering foretages i forbindelse med installation. Som oftest kræver en installation opsætning af diverse parametre. Dette kan være i konfigurations-filer, tabeller i en database eller opsætningsskærmbilleder i Systemet. Installationsvejledningen skal indeholde et afsnit, som beskriver denne opsætning. Systemet kan også bygge på tilstedeværelsen af bestemte data eller services. Sådanne forhold skal ligeledes være beskrevet. Test af installationen skal beskrives således, at det er muligt at verificere, at Systemet er korrekt installeret og kørende, og det skal fremgå, hvor og hvordan eventuelle fejl er registreret. Vejledningen skal beskrive, hvorledes alle komponenter afinstalleres, herunder konfigurations filer, logfiler mm. Driftsvejledning Vejledning, der beskriver forholde- Vejledningen skal give læseren den fornødne viden til at kunne Systemet kan driftes hos ny drifts- ne vedr. drift af Systemet. betjene de dele af Leverancen, der indgår i driften. Det drejer sig fx leverandør. om håndtering af kørsler, håndtering af data, der skal ind eller ud af Leverancen, og reaktionerne knyttet til de forskellige fejlmeddelelser i Systemet. Vejledningen indeholder også en beskrivelse af de processer, der er en forudsætning for, at Leverancen kan køre, proces for backup og reetablering af data, fallback-plan samt vejledning for fejlsituationer og afhjælpning af disse. Bilag 4 Dokumentation Side 24 af 26

26 Dokumentnavn Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Driftsaftalehåndbog Beskriver driften af Systemet, Driftsaftalehåndbogen indeholder til enhver tid en aktuel liste over de Systemet skal kunne driftes hos ny kontaktoplysninger for alle perso- personer, man skal kontakte, hvis der er problemer i driften. driftsleverandør. ner involveret i drift, beskrivelse af For hver person skal det angives, i hvilke tilfælde de skal kontaktes teknisk opsætning som f.eks. og hvordan de kontaktes samt evt. hvad det koster. En godkendt driftsaftalehåndbog er konfigurationsfiler og skabeloner en forudsætning for idriftsættelse af og beskrivelse af organisering af Driftsaftalehåndbogen bør indeholde beskrivelse af den tekniske Systemet. Systemets drift og vedligeholdelse. opsætning, fx konfigurationsfiler og skabeloner, processer for softwareopdatering, sikkerhed, programmel mv. Endelig indeholder Driftsaftalehåndbogen aftalte procedurer for alle Service Management-processer (ITIL). Beredskabsplan Beredskabsplan, der beskriver, Planen skal minimere afbrydelser i ATP s forretningsaktiviteter, Der skal kunne gennemføres be- hvad der som minimum skal gøres beskytte kritiske informationsaktiver og sikre hurtig genetablering redskabstest af Systemet inden for for at genetablere drift af Systemet efter en katastrofe. beredskabsplanen skal holdes opdateret og de aftalte rammer. efter en katastrofe. afprøves årligt og ved større ændringer på Systemet. Bilag 4 Dokumentation Side 25 af 26

27 5 Leverandørens beskrivelse af Dokumentation Dette punkt indeholder Leverandørens beskrivelse af Dokumentationen. 5.1 Udarbejdelse af Dokumentation samt ATP s adgang [Tilbudsgiver skal på et generelt niveau beskrive, hvordan Tilbudsgiver vil håndtere udarbejdelsen af Dokumentationen, herunder sikre at Dokumentationen altid afspejler den aktuelle version af Systemet samt versionering i overensstemmelse med kravene. Tilbudsgiver skal ligeledes beskrive, hvordan ATP får adgang til den til hver en tid aktuelle og fuldt opdaterede Dokumentation]. 5.2 Dokumentationsoverblik Formålet med nedenstående dokumentationsoverblik er at give tilstrækkeligt overblik over den samlede Dokumentation, samt inddelingen af de forskellige typer Dokumentation, der leveres som en del af leverancen. De enkelte dokumentationselementer gennemgås i de følgende punkter. [Tilbudsgiver skal: 1. indsætte et overblik over den Dokumentation, der påtænkes leveret, herunder - fx gennem anvendelsen af et enterprise arkitektur rammeværk eller lignende illustrere og beskrive sammenhængen mellem de forskellige dokumentationselementer. 2. ved at indsætte niveau 3-overskrifter i dette punkt, indsætte et udkast til den Dokumentation, der bliver leveret sammen med Systemet. Dokumentationen skal henføres til en af de i dette bilag beskrevne typer af Dokumentation (dokumentationselementer). Tilbudsgiver skal for hvert dokumentationselement beskrive: Målgruppe og formål, Indhold i dokumentationselementet, samt Vise eksempler på tilsvarende dokumentation. Tilbudsgiver skal også beskrive den eller de notationsformer, der anvendes, fx UML, BPMN m.v., og jf. punkt 3.1 indsætte det format, som Dokumentationen leveres i. Tilbudsgiver opfordres til, såfremt det vurderes at kunne forbedre opfyldelsen af ATP s behov, at udbygge dokumentationselementerne omfattet af nærværende bilag.] Bilag 4 Dokumentation Side 26 af 26

Bilag 4 Dokumentation. Version Bilag 4 Dokumentation Side 0 af 26

Bilag 4 Dokumentation. Version Bilag 4 Dokumentation Side 0 af 26 Bilag 4 Dokumentation Version 1.0 04-07-2014 Bilag 4 Dokumentation Side 0 af 26 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERORDNEDE DOKUMENTATIONSKRAV... 4 3.1 FORMAT... 4 3.2 LEVERING

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS)

Bilag 4: Dokumentation. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS) Bilag 4: Dokumentation Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS) Indhold bilag 4 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav...

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 4 - Dokumentation 2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 4 skal udarbejdes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udarbejdelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 4: DOKUMENTATION

BILAG 4: DOKUMENTATION BILAG 4: DOKUMENTATION Side 1/10 Vejledning: [Dette bilag udgør i sin helhed et forhandlingskrav i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Forhandlingskrav kan indgå i forhandlingerne, men ved afgivelse af

Læs mere

Bilag 4. Dokumentation. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 4. Dokumentation. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 4 Dokumentation Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 4 Dokumentation Side 1/11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT INTRODUKTION TIL MODELBILAGENE Bilag Der er i starten af hvert bilag givet en vejledning. Denne vejledning fungerer som en kort praktisk indføring i kontraktens

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

SOSI STS Dokumentationsoverblik

SOSI STS Dokumentationsoverblik SOSI STS Dokumentationsoverblik - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Date: 19. August, 2009 Version: 0.3 Author: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Dokumentationselementer...4

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Indhold underbilag 14 B Oversigt over prøve- og testtyper 14 B Oversigt

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Kontraktbilag 05 Prøver og Dokumentation Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. OVERTAGELSESPRØVEN...3

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Kravspecifikationen er udformet med vekslende tekstuel beskrivelse af behov og krav og de relevante behov og krav.

Kravspecifikationen er udformet med vekslende tekstuel beskrivelse af behov og krav og de relevante behov og krav. 18. marts 2013 KMJ NOTAT SAPA Udbudsbilag Til brug for SAPA udbudsforretning udarbejdes følgende bilag: Bilag 0 Definitioner I dette bilag vil de definitioner som benyttes i kontrakten og på tværs af bilagene

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1 Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel testdataklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 13.11.2015 Version: 1.1 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

BILAG 5.C UDDANNELSESMETODE

BILAG 5.C UDDANNELSESMETODE BILAG 5.C UDDANNELSESMETODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Systematik og niveauopdeling...4 3. Train-the trainer og administratorer...5 4. Undervisningsformer...5 5. Uddannelse - Leverandørens

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Skabelon til Driftsdokumentation

Skabelon til Driftsdokumentation Skabelon til Driftsdokumentation Dokumentet Driftsdokumentation er den samlede dokumentation for systemet , der benyttes af i forbindelse med løsning af .

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013 GENUDBUD AF NEMREFUSION 28. november 2013 Agenda Formål med genudbuddet og overordnede målsætninger Funktionalitet og værdi System design drift support Selvbetjeningskomponent (option) Tidsplan/udbudsform

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt Uddannelsesudvalget L 101 - Bilag 3 Offentligt Bilag 11 - Prøver Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen 28. juni 2005 Connecting Business & Technology Devoteam Fischer

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

SONWIN SERVER NETSXML

SONWIN SERVER NETSXML INSTALLATIONSVEJLEDNING SONWIN SERVER NETSXML 1/11 VERSIONSHISTORIK Dato Version Forfatter Handling 2016-09-30 1.0 VIC Dokument oprettet. 2016-10-14 1.1 SRA Tilrettet Bygget med SonWin Server NetsXML 2.33.2629.908

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ]

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ] SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D. 04.07.17] 1. Engelsk udgave af udbudsmaterialet [Tender material in English] Findes udbudsmaterialet i en engelsk udgave? [Is the tender material available in English?]

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 4 - Kontraktens faser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KONTRAKTENS FASER... 3 3. LEVERANDØRENS YDELSER I TRANSITIONSPROJEKTET... 3 4. AFKLARINGSFASEN...

Læs mere