Bilag 4 Dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Dokumentation"

Transkript

1 Bilag 4 Dokumentation Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING OVERORDNEDE DOKUMENTATIONSKRAV FORMAT LEVERING AF DOKUMENTATION KONFIGURATIONSSTYRING OG VEDLIGEHOLD AF DOKUMENTATION OVERSIGT OVER DOKUMENTATION SPROG UDARBEJDELSE OG GODKENDELSE AF DOKUMENTATION BISTAND TIL ATP'S UDARBEJDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DOKUMENTATION DOKUMENTATION AF LEVERANCEN OVERSIGT OVER DOKUMENTTYPER DOKUMENTATION DER LEVERES I ETAPE I DOKUMENTATION DER LEVERES LØBENDE I ETAPE II DOKUMENTATION VEDRØRENDE DRIFT LEVERANDØRENS BESKRIVELSE AF DOKUMENTATION UDARBEJDELSE AF DOKUMENTATION SAMT ATP S ADGANG DOKUMENTATIONSOVERBLIK Bilag 4 Dokumentation Side 1 af 26

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [ ]. For nærværende bilag betyder det, at: Tilbudsgiver i punkt 5.1, på et generelt niveau skal beskrive, hvordan Tilbudsgiver vil håndtere udarbejdelsen af Dokumentationen, herunder sikre at Dokumentationen altid afspejler den aktuelle version af Systemet samt versionering i overensstemmelse med kravene. Tilbudsgiver skal ligeledes beskrive, hvordan ATP får adgang til den til hver en tid aktuelle og fuldt opdaterede Dokumentation. Tilbudsgiver i punkt 5.2 skal indsætte et overblik over den Dokumentation, der påtænkes leveret, herunder - fx gennem anvendelsen af en enterprise arkitektur rammeværk eller lignende illustrere og beskrive sammenhængen mellem de forskellige dokumentationselementer, samt indsætte et udkast til den Dokumentation, der bliver leveret sammen med Løsningen jf. den supplerende vejledning i punktet. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 4 Dokumentation Side 2 af 26

4 2 Indledning ATP s formål med at tilvejebringe Dokumentationen er at blive tilført viden, der gør ATP i stand til at anvende, idriftsætte, drifte, vedligeholde og videreudvikle Leverancen samt at tilfredsstille revisionsmæssige krav. Endvidere skal dele af Dokumentationen kunne anvendes til dialog med 3. parter vedrørende systemintegrationer, da forskellige komponenter i ATP s systemlandskab leveres af forskellige leverandører. Endelig skal Dokumentationen kunne overdrages til ny driftsleverandør jf. bilag 20 (Ophørsbistand). Bilag 4 Dokumentation Side 3 af 26

5 3 Overordnede dokumentationskrav I dette punkt beskrives de generelle krav til den leverede Dokumentation i tillæg til de overordnede krav beskrevet i Kontraktens punkt 5. Al Dokumentation skal leveres i overensstemmelse med disse krav med mindre andet er angivet eller aftalt. 3.1 Format Den til enhver tid gældende Dokumentation i den seneste, godkendte version skal stilles til rådighed for ATP som online-dokumentation, som kan vises og downloades af ATP, herunder ved at Leverandøren anviser en web-adresse eller lignende, hvorigennem ATP kan få adgang til Dokumentationen. Dokumentationen skal overdrages til ATP i søg- og redigerbar elektronisk kopi i et printvenligt format, så en papirudgave kan dannes ved behov. Dokumentationen skal overholde åbne standarder som Open Document Format (ODF), Open Office XML (OOXML) MicroSoft Office eller tilsvarende åben standard. Mere specielle filformater kan suppleres af pdf. Der skal endvidere anvendes et udbredt og anerkendt modelleringssprog i forbindelse med Dokumentationen. Såfremt UML ikke anvendes, bedes Leverandøren eksplicit redegøre for sit valg af modelleringssprog. Supplerende kan E/R diagrammer benyttes til dokumentation af datastrukturer. 3.2 Levering af Dokumentation Det er Leverandørens ansvar at sikre udarbejdelsen af Dokumentationen. Dokumentationen skal udarbejdes løbende. Dokumentationen skal fremsendes ved Delleveranceprøver. Godkendelse af Dokumentationen er en del af Delleveranceprøverne samt Overtagelsesprøven, jf. bilag 6 (Afprøvninger). Al Dokumentation skal være godkendt inden Overtagelsesdagen. Dokumentationens opbygning og kvalitet skal understøtte, at såvel drift som videreudvikling med jævne mellemrum kan bringes i udbud i henhold til gældende lovgivning og/eller kan overdrages til anden leverandør. Alle dele af Leverancen, inklusive den krævede Dokumentation, skal uhindret og omkostningsfrit for ATP kunne indgå i udbudsforretninger. Bilag 4 Dokumentation Side 4 af 26

6 ATP arbejder med offentlige standarder, og har valgt at Dokumentationen for Systemet lagres i en tilpasset version af OIO-reolen. OIO-reolen er beskrevet i bilag 2A (Sådan forretningsmodellerer vi i ATP). OIO reolen indeholder dokumentation udarbejdet af ATP, og som ATP vedligeholder. Fremadrettet kommer OIO-reolen også til at indeholde dokumentation leveret af Leverandøren. I kontraktperioden vedligeholder ATP OIO-reolen og sikrer, at materiale leveret af Leverandører placeres her. For den del af dokumentationen, som ATP vedligeholder, skal Leverandøren skriftligt meddele ATP behov for opdateringer og ændringer. ATP foretager herefter opdateringer. Hvilke artefakter ATP vedligeholder, fremgår af bilag 2A (Sådan Forretningsmodellerer vi ATP). 3.3 Konfigurationsstyring og vedligehold af Dokumentation Leverandøren skal sikre, at den leverede Dokumentation altid er opdateret, jf. Kontraktens punkt 5 (Dokumentation), således at Dokumentationen til enhver tid (i) afspejler, hvorledes Systemet fungerer/fungerede på et givent tidspunkt, og (ii) opfylder kravet om, at Dokumentationen skal muliggøre at ATP selv, eller ved tredjemand, kan varetage drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Systemet. Leverandøren skal opdatere Dokumentationen ved godkendte Ændringer, jf. bilag 11 (Ændringshåndtering). Hver gang, der foretages rettelser til Systemet, skal Leverandøren levere en opdateret version af Dokumentationen. ATP skal godkende Dokumentationen. Ændringer i Dokumentationen skal være sporbare. Leverandøren skal derfor sikre, at Dokumentationen indeholder revisionshistorik og er tydeligt versioneret. 3.4 Oversigt over Dokumentation Leverandøren skal udarbejde og levere, og i hele kontraktperioden vedligeholde, en oversigt over den Dokumentation, der er og vil blive udarbejdet. I Udviklingsprojektet indgår denne oversigt i statusrapporteringen. Efter Overtagelsesdagen vedligeholdes oversigten i Driftsaftalehåndbogen. Oversigten skal, for hvert element, beskrive målgruppe, formål og anvendelse af Dokumentationen og vise den logiske sammenhæng mellem de enkelte dele af Dokumentationen. Der skal endvidere leveres en læsevejledning, der gør det enkelt at fremfinde den ønskede Dokumentation. Læsevejledningen må gerne være klikbar. Bilag 4 Dokumentation Side 5 af 26

7 Dokumentationen skal sikre at en udenforstående, med kendskab til Systemets arkitektur og teknologi, kan læse og forstå, hvordan Systemet er opbygget. Driftsdokumentation skal tilgodese genudbud af drift. Dokumentation skal have et detaljeringsniveau så Ydelserne omfattet af denne kontrakt med jævne mellemrum kan bringes i udbud i henhold til gældende EU-lovgivning. Jf. også kravene i bilag 20 (Ophørsbistand). 3.5 Sprog Brugerdokumentationen skal være på dansk. Den øvrige Dokumentation skal foreligge på dansk eller engelsk. 3.6 Udarbejdelse og godkendelse af Dokumentation Leverandøren planlægger, styrer og gennemfører udarbejdelsen af Dokumentationen. Leverandøren har i punkt 5.1 angivet en generel beskrivelse af, hvordan Dokumentation udarbejdes. Leverandøren skal udarbejde et udkast til strukturen af hvert enkelt dokumentationselement, der skal godkendes af ATP, forud for leverance af dokumentationselementet. Al Dokumentation skal godkendes af ATP som forudsætning for godkendelse af den pågældende Delleverance eller Etape, som Dokumentationen vedrører, jf. bilag 1 (Tidsplan) og bilag 6 (Afprøvninger). ATP godkender Dokumentationen senest 10 Arbejdsdage efter modtagelsen af Dokumentationen, såfremt de kravsatte godkendelseskriterier er opfyldt, jf. bilag 6 (Afprøvninger). Leverandøren og ATP kan aftale en anden tidsfrist. Såfremt Dokumentation ikke opfylder Godkendelseskriterierne, skal ATP redegøre for Fejl og Mangler over for Leverandøren. Leverandøren skal herefter rette og genfremsende Dokumentationen til ATP s godkendelse. Al Dokumentation skal være leveret og godkendt af ATP inden Overtagelsesprøven kan påbegyndes. I Figur 1 og Tabel 2 har ATP angivet processen og ansvarsfordeling i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af Dokumentation. Bilag 4 Dokumentation Side 6 af 26

8 Figur 1 Proces for udarbejdelse og godkendelse af Dokumentation Aktivitet Kravafklaring Udkast til dokumentstruktur Godkendelse af dokumentstruktur og udarbejdelse af godkendelseskriterier Udarbejdelse af dokumentindhold Afprøvning og godkendelse i henhold til de kravsatte godkendelseskriterier, jf. bilag 6 (Afprøvninger). Ansvar Fælles Kunde og Leverandør Leverandør Kunde Leverandør Kunde Tabel 2 Ansvar i forbindelse med udarbejdelse af Dokumentation 3.7 Bistand til ATP's udarbejdelse og vedligeholdelse af Dokumentation Leverandøren er i kontraktperioden ansvarlig for at bistå ATP med udarbejdelsen og vedligeholdelsen af den Dokumentation ATP er ansvarlig for. Leverandørens bistand skal blandt andet inkludere review af Dokumentation samt leveringen af de informationer, som Leverandøren er - eller burde være - i besiddelse af, og som er nødvendige for ATP's udarbejdelse/vedligeholdelse af Dokumentationen. Bilag 4 Dokumentation Side 7 af 26

9 4 Dokumentation af Leverancen Nedenfor har ATP angivet, hvilke dokumenttyper Dokumentationen af Leverancen skal indeholde. Dokumentation vedrørende Afprøvning er beskrevet i 6 (Afprøvninger). 4.1 Oversigt over dokumenttyper Følgende dokumenttyper er yderligere beskrevet i de efterfølgende punkter: Dokumenttype Arkitekturbeskrivelse Designspecifikation Systemdokumentation Systemdokumentation Systemdokumentation Systemdokumentation Systemdokumentation Systemdokumentation Systemdokumentation Standarddokumentation Detaljerede snitfladebeskrivelser Brugervejledning Vejledning til administratorer Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Installationsvejledning Driftsvejledning Driftsaftalehåndbog Beredskabsplan Beskrivelse Overordnet struktur og design af den komplette Leverance samt dokumentation af arkitekturovervejelser og -beslutninger Specifikation af design af hele Systemet. Overblik over Systemets komponenter (komponentdiagram) Systemkontekst Operationel arkitektur Arkitekturbeslutninger Beskrivelse af særligt komplekse interaktioner Logisk Datamodel Fysisk Datamodel Producentens programmanualer og øvrige producentdokumentation Detaljerede beskrivelser af Systemets snitflader til andre systemer eller parter. Vejledning, der beskriver hvordan Systemet bruges, og som skal kunne læses af slutbrugere. Brugervejledningen skal evt. sammen med skærmhjælp guide brugerne igennem Systemet. Vejledning, der beskriver, hvordan Systemet administreres. Materiale til Leverandørens undervisning af ATP s undervisere og andre nøglepersoner. Materiale til ATP s undervisning af øvrige brugere af Systemet Installationsvejledningen beskriver, hvordan det leverede Programmel skal installeres på den valgte driftsplatform. Vejledning, der beskriver forholdene vedr. drift af Systemet. Beskriver driften af Systemet, kontaktoplysninger for alle personer involveret i drift, beskrivelse af teknisk opsætning som f.eks. konfigurationsfiler og skabeloner og beskrivelse af organisering af Systemets drift og vedligeholdelse. Beredskabsplan, der beskriver, hvad der som minimum skal gøres for at genetablere drift af Systemet efter en katastrofe. Tabel 3 Oversigt over dokumenttyper Bilag 4 Dokumentation Side 8 af 26

10 4.2 Dokumentation der leveres i Etape I Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Arkitekturbeskrivelse Overordnet struktur og design af den komplette Leverance samt dokumentation af arkitekturovervejelser og -beslutninger Leverandøren skal gennem sin udviklingsmetode designe og dokumentere arkitekturen. Formålet er at dokumentere systemarkitekturen, der ligger bag det System, som skal indfri forretningsbehovene Arkitekturbeskrivelsen skal beskrive Systemets komplette arkitektur og fungerer som grundlag for design og udvikling af Systemet. Arkitekturbeskrivelsen skal afdække følgende aspekter: Arkitekturoversigt hvor man præsenterer Systemet set fra et itperspektiv og forklarer hvordan forretningskravene omsættes. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Architecture Overview i udviklingsmetoden Rational Unified Process. ATP godkender dokument leverancen. System Kontekst hvor man repræsenterer hele Systemet som et enkelt objekt eller proces og identificerer grænsefladerne mellem Systemet og eksterne parter. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetoder, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet System Context i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Bilag 4 Dokumentation Side 9 af 26

11 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Arkitekturbeskrivelse [fortsat] Sikkerhedsarkitektur hvor man beskriver de sikkerhedsaspekter, som Systemet skal efterleve, herunder rollebegreber. På dette tidspunkt skal beskrivelsen være på konceptuelt niveau, hvor de forskellige elementer (processer og teknologier) og relationer imellem disse dokumenteres skematisk. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Security Architecture i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Operationel Arkitektur hvor man beskriver de operationelle aspekter ved en it-systemarkitektur, herunder hvilke teknologier og software og hardware produkter, som kan levere de ønskede karakteristika og funktioner. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Operational Model i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Bilag 4 Dokumentation Side 10 af 26

12 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Arkitekturbeskrivelse [fortsat] Komponentmodel hvor man på dette på dette tidspunkt i projektforløbet på et overordnet og konceptuelt niveau beskriver, hvordan Systemet er nedbrudt i mindre afgrænsede funktionsområder, med angivelse af ansvarligheder og services (interfaces). Denne del arkitekturbeskrivelse skal udstikke de overordnede linjer i systemdesignet, når Systemet skal designes og implementeres. Sammenhængen herfra og til ATP s komponent-model skal være tydelig. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Component Model i udviklingsmetoden Rational Unified Process Arkitekturbeslutninger hvor de overvejelser og beslutninger, som ligger bag arkitekturen, skal dokumenteres. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere på et niveau, som svarer til indholdet i artefaktet Architectural Decisions i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Bilag 4 Dokumentation Side 11 af 26

13 4.3 Dokumentation der leveres løbende i Etape II Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Designspecifikation Specifikation af design af hele Systemet. Designspecifikationen forventes at være en videreudvikling af Arkitekturbeskrivelsen. Designspecifikationen skal modsvare ATP s kravspecifikation og fungerer som grundlag for konstruktion af Leverandøren skal gennem sin udviklingsmetode specificere, hvordan den bagvedliggende forretningslogik (back end) og præsentationsmæssige design (front end) konstrueres og/eller konfigureres. Systemet. Konstruktion dækker både over speciel udviklet og/eller tilpasset Formålet er at dokumentere, hvordan Systemet konstrueres, så den indfrier forretningsbehovene, kode samt etablering og konfiguration af standard funktionalitet. Designspecifikationen skal afdække følgende aspekter: Komponentmodel som videreudvikles og detaljeres i forhold til arkitekturbeskrivelse. Her skal man på et logisk niveau beskrive systemdesignet, som er opdelt i lag, moduler og komponenter. Her definerer man services og de tilhørende ansvar for at levere funktionaliteten. Sammenhængen herfra og til ATP s komponentmodel skal være tydelig. Designspecifikationen skal dokumenteres på et niveau, så en ny leverandør kan vedligeholde og videreudvikle Systemet. ATP godkender dokument leverancen. Logisk Datamodel hvor man på logisk niveau beskriver de logiske entiteter, tilhørende attributter og beskriver entiteternes indbyrdes relationer og afhængigheder. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som svarer til den Logiske datamodel i artefaktet Data Model i udviklings-metoden Rational Unified Process. Bilag 4 Dokumentation Side 12 af 26

14 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Designspecifikation [fortsat] Design af snitflader og kommunikation hvor man beskriver detaljer for data, som bliver transporteret ved udveksling af information over et interface. Denne specifikation inkluderer information om kommunikationsmekanismer herunder protokol, format af data, som udveksles, og eventuelle sikkerhedsaspekter i den forbindelse. De enkelte operationer, herunder deres funktionalitet og anvendelse. Information om de forskellige input/output parametres anvendelse beskrives, med typedefinition og definitionsmængder, ligesom fejlhåndtering med forklaring af fejl- og årsagskoder også bliver beskrevet. Endelig beskrives eventuel transaktionshåndtering og SLA på grænsefladen. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Interface Specifications i udviklings-metoden Rational Unified Process Design af sikkerhed og brugerhåndtering hvor man detaljerer Sikkerhedsarkitekturen fra Arkitekturbeskrivelsen og specificerer, hvordan denne del af leverancen skal konstrueres og/eller konfigureres. Bilag 4 Dokumentation Side 13 af 26

15 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Designspecifikation [fortsat] Udrulning og dimensionering af infrastruktur - hvor man detaljerer den operationelle arkitektur fra Arkitekturbeskrivelsen, som her bør specificeres på både logisk og fysisk niveau. Man angiver, blandt andet, hvordan Systemet bliver udrullet, ligesom man specificerer aspekterne omkring netværkskonfiguration, dimensionering af hardware (antal servere og deres individuelle konfiguration fx Processer, RAM og disk størrelser). Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere den tilsvarende information. Design af brugergrænsefladen hvor skærmbillede designet dokumenteres inklusiv sammenhænge mellem skærmbilleder, valideringsregler, fejl- og systembeskeder der præsenteres. Arkitekturbeslutninger hvor de overvejelser og beslutninger, som ligger bag arkitekturen og det underliggende design, skal dokumenteres. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere på et niveau, som svarer til indholdet i artefaktet Architectural Decisions i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Og i øvrigt skal specifikationen angive eventuelt klassedesign, services, fejlhåndtering, programorganisering, navngivning og design detaljer om, hvordan aktiviteterne i de forskellige processer skal konstrueres og/eller konfigureres mv. Designspecifikation skal leveres med hver Delleverance. Bilag 4 Dokumentation Side 14 af 26

16 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Systemdokumentation Overblik over Systemets komponenter (komponentdiagram) Skal give overblik over Systemets tekniske dele og deres indbyrdes samspil og afhængigheder. Kan i et vist omfang danne grundlag for en vurdering af systemarkitekturens kvalitet - er der f.eks. flere indbyrdes afhængigheder end nødvendigt? Denne leverance skal afdække følgende aspekter: Arkitekturoversigt [Opdateret så den afspejler den endelige systemleverance]. Her præsenteres Systemet set fra et it-perspektiv og forklarer hvordan forretningskravene omsættes. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Architecture Overview i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Komponentmodel [Opdateret så den afspejler den endelige systemleverance]. Her skal man på et logisk niveau beskrive systemdesignet, som er opdelt i lag, moduler og komponenter. Her definerer man services og de tilhørende ansvar for at levere funktionaliteten. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Component Model i udviklingsmetoden Rational Unified Process Sammenhængen til ATP s komponentmodel er tydelig. Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udfører drift- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet Bilag 4 Dokumentation Side 15 af 26

17 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Systemdokumentation Systemkontekst Dette dokument præciserer og dokumenter det miljø, Systemet skal fungere i. Dokumentationen skal inkludere: Eksterne events som Systemet skal reagere på. Events, som Systemet selv generer og leverer til de eksterne parter. Data, som Systemet modtager fra eksterne parter og som skal behandles. Data, som Systemet producere og som sendes til de eksterne parter. Denne leverance skal afdække følgende aspekter: System Kontekst [Opdateret så den afspejler den endelige systemleverance]. Hvor man repræsenterer hele Systemet som et enkelt objekt eller proces og identificerer grænsefladerne mellem Systemet og eksterne parter. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetoder, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet System Context i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Skal være i overensstemmelse i informationsstrømmende mellem eksterne enheder og forretningsprocesser. Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Bilag 4 Dokumentation Side 16 af 26

18 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Systemdokumentation Sikkerhedsarkitektur Her beskrives de sikkerhedsaspekter som Systemet efterlever Denne leverance skal afdække følgende aspekter: Sikkerhedsarkitektur [Opdateret så den afspejler den endelige systemleverance]. Hvor man beskriver de sikkerhedsaspekter, som Systemet skal efterleve, herunder rollebegreber. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Security Architecture i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Skal være i overensstemmelse med ATP s krav vedrørende sikkerhed, jf. bilag 3A.1 (Kravliste) og bilag 13 (Sikkerhed). Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Bilag 4 Dokumentation Side 17 af 26

19 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Systemdokumentation Operationel arkitektur Her beskrives de operationelle aspekter ved systemarkitekturen Denne leverance skal afdække følgende aspekter: Operationel Arkitektur [Opdateret så den afspejler den endelige systemleverance]. Hvor man beskriver de operationelle aspekter ved en it-systemarkitektur, herunder hvilke teknologier og software og hardware produkter, som kan levere de ønskede karakteristika og funktioner. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som minder om indholdet i artefaktet Operational Model i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Systemdokumentation Arkitekturbeslutninger Her beskrives hvor de overvejelser og beslutninger, der er truffet igennem design og implementeringsforløbet, og som ligger bag arkitekturen og det underliggende design for den endelige systemleverance. Leverandøren forventes igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere på et niveau, som svarer til indholdet i artefaktet Architectural Decisions i udviklingsmetoden Rational Unified Process. Alle væsentlige beslutninger er dokumenteret Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Bilag 4 Dokumentation Side 18 af 26

20 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Systemdokumentation Beskrivelse af særligt komplekse interaktioner For de særligt komplekse integrationer beskrives, hvordan udveksling af informationer (data) foregår. Her beskrives: Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). hvilke data, der transporteres henover en snitflade, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at det sker, samt hvordan transporten sker. Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en Et eksempel på en integration kan være anvendelse af en webservice. eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Beskrivelser forventes leveret i form af beskrivende tekst og diagrammer, som fx sekvensdiagrammer eller flowchart diagrammer. Antallet af særligt komplekse integrationer forventes at være Bilag 4 Dokumentation Side 19 af 26

21 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Systemdokumentation Logisk Datamodel Denne leverance skal afdække følgende aspekter: Logisk Datamodel [Opdateret så den afspejler den endelige systemleverance]. Hvor man på logisk niveau beskriver de logiske entiteter, tilhørende attributter og beskriver entiteternes indbyrdes relationer og afhængigheder. Leverandøren forventes, igennem brug af dennes egen udviklingsmetode, at levere et indhold som svarer til den Logiske datamodel i artefaktet Data Model i udviklings-metoden Rational Unified Process. Den logiske datamodel skal være opbygget son et entitets-relations diagram Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Systemdokumentation Fysisk Datamodel Denne leverance skal afdække følgende aspekter: Fysisk Datamodel Hvor man beskriver den fysiske implementering af den logiske datamodel. Modellen beskriver tabeller og nøgler (primærnøgler og fremmednøgler), samt forbindelserne mellem disse. Derudover skal revisionsspor, afstemningsspor og logningsdata tydeligt fremgå af modellen, således at beskrivelsen opfylder de nonfunktionelle krav på disse områder.. Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Systemdokumentationen skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Bilag 4 Dokumentation Side 20 af 26

22 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Standarddokumentation Producentens programmanualer og øvrige producentdokumentation I det omfang Systemet baserer sig på Standardprogrammel, skal Leverandøren sikre, at installationsvejledninger, konfigurationsvejledninger, driftsvejledninger, administrationsvejledninger, brugervejledninger og lignende fra producenten af Standardprogrammellet er tilgængeligt for ATP sammen med den øvrige Dokumentation. Standarddokumentationen skal være fuldt dækkende for Standardprogrammellet, og skal modsvare den anvendte version af Standardprogrammellet. Standarddokumentationen skal være på dansk eller engelsk. Detaljerede snitfladebeskrivelser Detaljerede beskrivelser af Systemets snitflader til andre systemer eller parter. Leverandøren skal på baggrund af informationsbeskrivelserne i bilag 3A.6 (Integrationer) udarbejde detaljerede snitfladebeskrivelser for Systemets snitflader til andre systemer eller parter. De detaljerede snitfaldebeskrivelser skal dokumentere den tekniske implementering af Systemets snitflader og skal endvidere kunne indgå i ATP s dialog med eksterne parter i forbindelse med f.eks. indgåelse eller ændring af dataudvekslingsaftaler/databehandleraftaler. Skal kunne understøtte de drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, som ATP og Leverandøren skal udføre, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). De detaljerede snitfaldebeskrivelser skal kunne overdrages til og benyttes af en eventuel ny leverandør, så denne er i stand til at etablere snitfladerne samt udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for Systemet. Bilag 4 Dokumentation Side 21 af 26

23 Dokumenttype Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Brugervejledning Vejledning, der beskriver hvordan Systemet bruges, og som skal kunne læses af slutbrugere. Brugervejledningen skal evt. sammen med skærmhjælp guide brugerne igennem Systemet. Vejledningen skal give brugeren den fornødne viden til at kunne betjene de dele af Systemet, der er rettet mod brugeren. Brugervejledningen kan supplere undervisning og online-hjælp. Brugervejledningen har Kunderådgivere som målgruppe. Brugervejledning, undervisning og online-hjælp skal kunne guide brugeren i at udføre bestemte opgaver inden for en bestemt tidsramme og fejlmargin. Brugervejledningen består af systemvejledning og online hjælp. Brugervejledningen skal gøre ATP s superbrugere i stand til at udarbejde detaljerede instrukser samt supplere online hjælp med forretningsspecifikt indhold. Vejledning til administratorer Vejledning, der beskriver, hvordan Systemet administreres. Vejledningen skal give forretningsadministratorer den fornødne viden til at kunne administrere den del af Systemet, som administratoren er ansvarlig for. Det kan fx være brugeradministration eller konfigurationsændringer. Systemet skal kunne administreres af administratorer, der er uddannet i Systemet. Undervisningsmateriale Materiale til Leverandørens undervisning af ATP s undervisere og andre nøglepersoner. Materiale, der understøtter Leverandørens undervisning af ATP s undervisere og andre ATP nøglepersoner efter train the trainer princippet, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Undervisningsmaterialet skal gøre superbrugere i stand til at anvende Systemet. Undervisningsmateriale Materiale til ATP s undervisning af øvrige brugere af Systemet Materiale til ATP s undervisere, der understøtter ATP s undervisning af øvrige brugere af Systemet, jf. bilag 3A (Behovsopgørelse). Undervisningsmaterialet skal gøre ATP s undervisere i stand til at gennemføre undervisning af de øvrige brugere af Systemet, og skal gøres elektronisk tilgængeligt for ATP i forbindelse med Leverandørens undervisning af ATP s undervisere. Tabel 4 Dokumentation der leveres løbende i Udviklingsprojektets Etape II Bilag 4 Dokumentation Side 22 af 26

24 4.4 Dokumentation vedrørende drift Dokumentnavn Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Installationsvejledning Installationsvejledningen beskri- Vejledningen skal indeholde klare beskrivelser af, på hvilken måde Vejledningen skal være udformet, ver, hvordan det leverede Pro- de forskellige miljøer hos Leverandøren skal etableres for at Syste- så en driftsoperatør med sædvanli- grammel skal installeres på den met kan afvikles i overensstemmelse med Kontrakten. Herunder skal ge IT-kompetencer på den valgte valgte driftsplatform. det beskrives, hvordan en leverance flyttes fra et miljø til et andet, driftsplatform kan udføre installatio- inklusiv en oversigt over forskelle i navngivning af miljøvariable nen. Såfremt installationen kræver mellem miljøerne. særlige kompetencer skal Leveran- Vejledningen skal specificere, hvilke komponenter, der skal installe- døren angive, hvilke kompetencer res og deres indbyrdes sammenhænge og afhængigheder. Forud- som kræves. Vejledningen skal sætninger for driftsafviklingen af Systemet skal ligeledes være be- give læseren den fornødne viden til skrevet, dvs. at installere og afinstallere Syste- Hvilken hardware der skal installeres på, og som Systemet kræver, met. Eksempelvis: Systemoversigt f.eks. maskintype, netværk og ydre enheder. (beskrivelse af servere, databaser, Hvilken software, der er en forudsætning, og i hvilken version, netværk), Vejledning til operativ-, f.eks. operativsystem, applikationsserver, logningssoftware og instal- database-, applikationssoftware, lationssoftware. oprettelse af bruger, grupper, Ret- Krav til andre systemers tilgængelighed. tigheder, Overvågning, Backup. Vejledningen skal også beskrive, hvordan al decentral klientsoft- Systemet skal kunne installeres hos ware, der indgår i Systemet, skal installeres samt hvilke forudsæt- en ny driftsleverandør uden hjælp ninger denne del af Systemet stiller til andet hardware og software, fra Leverandøren. som klienterne skal have installeret. Vejledningen skal indeholde en punktfremstilling af installationens forskellige trin, således at det klart fremgår i hvilken rækkefølge, installation skal foretages. Vejledningen skal også indeholde information om roll back, dvs. hvordan en installation afbrydes og den hidtidige installation retableres. Bilag 4 Dokumentation Side 23 af 26

25 Dokumentnavn Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav En installation kan kræve migrering af produktionsdata, der anvendes af en foregående udgave af Systemet. Installationsvejledningen skal specificere, hvordan migrering foretages i forbindelse med installation. Som oftest kræver en installation opsætning af diverse parametre. Dette kan være i konfigurations-filer, tabeller i en database eller opsætningsskærmbilleder i Systemet. Installationsvejledningen skal indeholde et afsnit, som beskriver denne opsætning. Systemet kan også bygge på tilstedeværelsen af bestemte data eller services. Sådanne forhold skal ligeledes være beskrevet. Test af installationen skal beskrives således, at det er muligt at verificere, at Systemet er korrekt installeret og kørende, og det skal fremgå, hvor og hvordan eventuelle fejl er registreret. Vejledningen skal beskrive, hvorledes alle komponenter afinstalleres, herunder konfigurations filer, logfiler mm. Driftsvejledning Vejledning, der beskriver forholde- Vejledningen skal give læseren den fornødne viden til at kunne Systemet kan driftes hos ny drifts- ne vedr. drift af Systemet. betjene de dele af Leverancen, der indgår i driften. Det drejer sig fx leverandør. om håndtering af kørsler, håndtering af data, der skal ind eller ud af Leverancen, og reaktionerne knyttet til de forskellige fejlmeddelelser i Systemet. Vejledningen indeholder også en beskrivelse af de processer, der er en forudsætning for, at Leverancen kan køre, proces for backup og reetablering af data, fallback-plan samt vejledning for fejlsituationer og afhjælpning af disse. Bilag 4 Dokumentation Side 24 af 26

26 Dokumentnavn Beskrivelse Formål og indhold Kvalitetskrav Driftsaftalehåndbog Beskriver driften af Systemet, Driftsaftalehåndbogen indeholder til enhver tid en aktuel liste over de Systemet skal kunne driftes hos ny kontaktoplysninger for alle perso- personer, man skal kontakte, hvis der er problemer i driften. driftsleverandør. ner involveret i drift, beskrivelse af For hver person skal det angives, i hvilke tilfælde de skal kontaktes teknisk opsætning som f.eks. og hvordan de kontaktes samt evt. hvad det koster. En godkendt driftsaftalehåndbog er konfigurationsfiler og skabeloner en forudsætning for idriftsættelse af og beskrivelse af organisering af Driftsaftalehåndbogen bør indeholde beskrivelse af den tekniske Systemet. Systemets drift og vedligeholdelse. opsætning, fx konfigurationsfiler og skabeloner, processer for softwareopdatering, sikkerhed, programmel mv. Endelig indeholder Driftsaftalehåndbogen aftalte procedurer for alle Service Management-processer (ITIL). Beredskabsplan Beredskabsplan, der beskriver, Planen skal minimere afbrydelser i ATP s forretningsaktiviteter, Der skal kunne gennemføres be- hvad der som minimum skal gøres beskytte kritiske informationsaktiver og sikre hurtig genetablering redskabstest af Systemet inden for for at genetablere drift af Systemet efter en katastrofe. beredskabsplanen skal holdes opdateret og de aftalte rammer. efter en katastrofe. afprøves årligt og ved større ændringer på Systemet. Bilag 4 Dokumentation Side 25 af 26

27 5 Leverandørens beskrivelse af Dokumentation Dette punkt indeholder Leverandørens beskrivelse af Dokumentationen. 5.1 Udarbejdelse af Dokumentation samt ATP s adgang [Tilbudsgiver skal på et generelt niveau beskrive, hvordan Tilbudsgiver vil håndtere udarbejdelsen af Dokumentationen, herunder sikre at Dokumentationen altid afspejler den aktuelle version af Systemet samt versionering i overensstemmelse med kravene. Tilbudsgiver skal ligeledes beskrive, hvordan ATP får adgang til den til hver en tid aktuelle og fuldt opdaterede Dokumentation]. 5.2 Dokumentationsoverblik Formålet med nedenstående dokumentationsoverblik er at give tilstrækkeligt overblik over den samlede Dokumentation, samt inddelingen af de forskellige typer Dokumentation, der leveres som en del af leverancen. De enkelte dokumentationselementer gennemgås i de følgende punkter. [Tilbudsgiver skal: 1. indsætte et overblik over den Dokumentation, der påtænkes leveret, herunder - fx gennem anvendelsen af et enterprise arkitektur rammeværk eller lignende illustrere og beskrive sammenhængen mellem de forskellige dokumentationselementer. 2. ved at indsætte niveau 3-overskrifter i dette punkt, indsætte et udkast til den Dokumentation, der bliver leveret sammen med Systemet. Dokumentationen skal henføres til en af de i dette bilag beskrevne typer af Dokumentation (dokumentationselementer). Tilbudsgiver skal for hvert dokumentationselement beskrive: Målgruppe og formål, Indhold i dokumentationselementet, samt Vise eksempler på tilsvarende dokumentation. Tilbudsgiver skal også beskrive den eller de notationsformer, der anvendes, fx UML, BPMN m.v., og jf. punkt 3.1 indsætte det format, som Dokumentationen leveres i. Tilbudsgiver opfordres til, såfremt det vurderes at kunne forbedre opfyldelsen af ATP s behov, at udbygge dokumentationselementerne omfattet af nærværende bilag.] Bilag 4 Dokumentation Side 26 af 26

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 7 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse

Læs mere

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Indholdsfortegnelse Side 1 Baggrund 3 2 Krav til idriftsættelse 4 2.1 Formål 4 2.2 Inddragelse af Teknisk Drift It i

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) Brugerdokumentation Arkitektur & design

Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) Brugerdokumentation Arkitektur & design LAKESIDE A/S Marselisborg Havnevej 32, 1 8000 Århus C +45 2160 252 cvr-nr.: 2545 0442 info@lakeside.dk www.lakeside.dk BBR- review Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag 1-12

Indholdsfortegnelse over bilag 1-12 Indholdsfortegnelse over bilag 1-12 Bilag 1 - Tidsplan... 2 Bilag 2 - Kravspecifikation... 4 Bilag 3 - Betalingsplan... 16 Bilag 4 - Specifikation af programmel og dokumentation med priser... 19 Bilag

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

Bilag 7 Servicemål. Version 0.8

Bilag 7 Servicemål. Version 0.8 Bilag 7 Version 0.8 26-06-2015 INDHOLD 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER ANVENDT I DETTE BILAG... 5 3.1 NORMAL ARBEJDSTID... 5 3.2 KRITISK FORRETNINGSTID

Læs mere

Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2

Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2 Erhvervs- og byggestyrelsen Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2 DACaPo Marts 2006 Erhvervs- og byggestyrelsen Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

BILAG 2 LEVERANDØRENS LØSNINGS- BESKRIVELSE

BILAG 2 LEVERANDØRENS LØSNINGS- BESKRIVELSE BILAG 2 LEVERANDØRENS LØSNINGS- BESKRIVELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Der skal udarbejdes separate løsningsbeskrivelser for hhv. og økonomi- og lønsystemet. Løsningsbeskrivelserne

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til Spørgsmål fra leverandører Svar fra ATP I udbudsbetingelsernes pkt 3.2 vedr. forbehold er følgende anført: "Der kan ikke

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste

DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste DEBITOR Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 23-02-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.1 Kravliste, version 1.0, 23-02-2015. Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de

Læs mere