Vurdering af taxametermodeller. Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af taxametermodeller. Kommune"

Transkript

1 Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune Udarbejdet af John Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen, april 2003

2 UdviklingsForum I/S april Undersøgelsen er udarbejdet af John Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen Layout og tryk: UdviklingsForum og Århus Kommune. 1. udgave, 1. oplag, udgivet i Århus 2003 Kopiering er tilladt med tydelig kildeangivelse. ISBN-nummer: Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 2

3 Indhold VURDERING AF TAXAMETER-MODELLER I ÅRHUS KOMMUNE...1 UDARBEJDET AF...1 JOHN ANDERSEN, SØREN GUNDELACH OG KJELD RASMUSSEN,...1 APRIL RESUME...6 TRE MODELLER...6 FIRE KOMMUNERS MODULORDNINGER...6 Pladstyper...6 Budgetmodel...6 Ledernes vurderinger...6 FORÆLDREVURDERINGER...6 LEDERVURDERINGER...7 PÆDAGOGISK OG SOCIALT VURDERINGSGRUNDLAG...7 SAMLET VURDERING...7 Generelt...7 Model 1 den fuldt fleksible model...8 Model 2 klippekortmodeller...8 Model 3 - modulmodeller BAGGRUNDEN FOR OPGAVEN...9 OPGAVEN...9 OPGAVENS BEGRÆNSNINGER BESKRIVELSE AF TAXAMETERMODELLERNE...10 TRE GRUNDMODELLER...10 MODEL 1 - DEN FULDT FLEKSIBLE MODEL...10 MODEL 2 - KLIPPEKORTMODELLER...10 MODEL 3 - MODULORDNINGER...10 TAKSTER OG TIDSREGISTRERING METODEOVERVEJELSER...11 DEFINITION AF TAXAMETERBETALING OG MODULORDNINGER...11 FORÆLDREVURDERINGER...11 LEDERVURDERINGER...11 GENERALISÉRBARHED OG REPRÆSENTATIVITET...11 TEORI UNDERSØGELSER AF TAXAMETERMODELLER...12 DE FIRE KOMMUNER...12 TEKNISKE DETALJER...12 LEDERNES VURDERINGER...12 KJELLERUP KOMMUNE...12 Beskrivelse af modulordning...12 Budgetmodel...13 En børnehaveleders vurdering af ordningen...13 LANGÅ KOMMUNE...13 Beskrivelse af modulordning...13 Budgetmodel...14 En børnehaveleders vurdering af ordningen...14 FREDERICIA KOMMUNE...14 Beskrivelse af modulordning...14 Budgetmodel...15 En børnehaveleders vurdering af ordningen...15 VEJLE KOMMUNE...16 Beskrivelse af modulordning...16 Budgetmodel...16 To børnehavelederes vurdering af ordningen...17 Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 3

4 SAMMENFATNING AF DE FIRE KOMMUNER...17 Pladstyper...18 Budgetmodel...18 Ledernes vurderinger FORÆLDRES VURDERING AF ÅRHUS KOMMUNES TAXAMETERMODELLER...19 SAMMENFATNING AF FORÆLDREVURDERINGER LEDERES VURDERING AF ÅRHUS KOMMUNES TAXAMETERMODELLER ÅRS LEDERES VURDERING...21 FRITIDSINSTITUTIONSLEDERES VURDERING...22 SAMMENFATNING AF LEDERVURDERINGER PÆDAGOGISK OG SOCIALT VURDERINGSGRUNDLAG FOR TAXAMETERMODELLER...24 FORUDSÆTNINGER...24 SAMMENHÆNGE...24 TO HVERDAGSRYTMER MØDES...24 BØRN ER FORSKELLIGE...25 FAMILIER ER FORSKELLIGE...26 DAGTILBUD ER FORSKELLIGE...27 Lovgrundlaget...28 DAGTILBUDET SKAL VÆRE ÅBENT OG FORTROLIGT...28 FORSKELLIGE INSTITUTIONERS FORSKELLIGE BØRNE- OG FORÆLDRESAMMENSÆTNING...29 RELATIONER MELLEM FORÆLDRE OG ANSATTE...29 SAMMENFATNING AF UDVIKLINGSFORUMS VURDERINGSGRUNDLAG SAMLET VURDERING...31 GENERELLE VURDERINGER...31 Taxametermodeller kan nedbringe forældrebetalingen...31 Forældre kan være mere sammen med deres børn...31 De skrøbelige, udsatte, truede børn risikerer at komme i klemme...31 Reduktion af antal ansatte...32 Fra pædagogik til pasning...32 Administration af kontrol med pasningstid...32 Risiko for kontrol på bekostning af samarbejde...32 VURDERING AF MODEL 1: DEN FULDT FLEKSIBLE MODEL...32 VURDERING AF MODEL 2: KLIPPEKORT-MODELLER...34 VURDERING AF MODEL 3: MODULMODELLER...35 VURDERING AF TAXAMETERMODELLER I KORTE TRÆK...36 Generelt...36 Model 1 den fuldt fleksible model...36 Model 2 klippekortmodeller...36 Model 3 - modulmodeller REFERENCER BILAG...39 BILAG 1. BESKRIVELSE AF ÅRHUS KOMMUNES TRE TAXAMETERMODELLER Den fuldt fleksible model Klippekortmodeller Modulordninger...39 BILAG 2. BESKRIVELSE AF KOMMUNER...40 Århus Kommune...40 Kjellerup Kommune...40 Fakta...40 Dækningsgrad...40 Takster og fordeling af børn...40 Budgetmodel...41 Langå Kommune...41 Fakta...41 Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 4

5 Dækningsgrad...41 Takster...41 Fredericia Kommune...41 Fakta...41 Dækningsgrad...41 Takster...41 Fordeling af børn på de forskellige moduler...42 Budgetmodel...42 Vejle Kommune...42 Fakta...42 Dækningsgrad...42 Takster...42 Fordeling af børn på de forskellige moduler...43 Budgetmodel...43 Økonomiske konsekvenser...43 Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 5

6 1. Resume Byrådet i Århus Kommune har besluttet at undersøge mulighederne for mere fleksible betalingsformer for dagtilbudene og i denne forbindelse har UdviklingsForum fået til opgave af Århus Kommune at vurdere de pædagogiske og sociale konsekvenser af konkrete taxametermodeller. Tre modeller I oplægget til taxameterbetaling arbejder forvaltningen med tre hovedtyper af modeller. Model 1 - den fuldt fleksible model, model 2 - klippekortmodel og model 3 - modulmodeller. Fire kommuners modulordninger Der er indhentet oplysninger fra fire kommuner, og der er klare overensstemmelser i erfaringerne fra kommunerne, selv om de på delområder har gennemført modulordningerne forskelligt. Pladstyper Alle kommuner opererer med heldagspladser og deltidspladser der varierer i form og omfang. Budgetmodel I 3 ud af de 4 kommuner er modulordningen koblet til en budgetmodel, hvor institutionens personaleressourcer reduceres, når børn overgår til moduler. Ledernes vurderinger Det er gennemgående, at de adspurgte ledere fra de fire kommuner er - positive overfor ordningerne, fordi forældrene sparer penge, og fordi de giver forældrene mere tid til at være sammen med deres børn - negative overfor at nogle af børnene kommer i klemme i ordningerne. Dette gælder i særlig grad formiddags- og eftermiddagsbørnene. - ordningerne koster personaleressourcer - det kan skabe uheldige relationer mellem forældre og personale, hvis de skal diskutere eller definere ordningerne i praksis med forskellige udgangspunkter Forældrevurderinger Århus Kommunes taxametermodeller er blevet forelagt både 0-6 års og 6-10 års forældre. Det er gennemgående, at forældrene er - positive overfor taxametermodeller fordi de giver en mere fleksibel måde at tilrettelægge børnepasningen, og hvor betalingen for pladsen bedre modsvarer den faktiske ydelse, man får - negative/skeptiske overfor ordningerne; for det første, fordi nogle børn risikerer at komme i klemme og administration af ordningen risikerer at blive for tidskrævende for personalet; for det andet er de tidsmæssige og betalingsmæssige fordele måske ikke så store, og - for det tredje stiller det krav til både personale og forældre at administrere ordningen og leve op til dens intentioner Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 6

7 Ledervurderinger Århus Kommunes taxametermodeller er drøftet med både 0-6 års institutioner og 6-10 års institutioner. Det er gennemgående for lederne - at de er positive overfor ordninger, der gør det økonomisk mere attraktivt for forældre at være sammen med deres børn - at de oplever få konflikter med deltidsforældre, fordi personaleressourcer ikke er på spil - at de, hvis det skal være, er mest positive overfor model 3 med grund- og tillægsmoduler - at de til gengæld er negativt indstillede overfor model 1 med fuld fleksibilitet - at de er bekymrede ved udsigten til krav fra forældre om mere fleksibilitet hen ad vejen - at de alle er bekymrede ved udsigten til flere administrative byrder - at de er bekymrede for de skrøbelige, udsatte, truede børn (f.eks. at forældrene til disse køber mindre tid) - at de er bekymrede over de pædagogiske konsekvenser for helhedsprægede forløb og for børnenes dannelse af kammeratskabsrelationer. Dette gælder i særlig grad for de 6-10 årige børn Pædagogisk og socialt vurderingsgrundlag Det kan med hensyn til viden om børn, familier, daginstitutioner sammenfattes, at - børn, familier og daginstitutioner er forskellige, og der er mange variable - der er mange sammensatte årsag-virkningsforhold i forbindelse med eventuelt indførelse af taxameter-modeller - dagtilbud set med barnets øjne giver bedst udbytte ved stabilitet, forudsigelighed og tilpas udfordringer - dette gælder særligt børn som kan have vanskeligst ved at indgå i sociale sammenhænge - nogle børn har svagere udgangsposition for at koble sig på institutionens tids- og rumstruktur skrøbelige, udsatte, truede børn - hvilket fører til problemer for disse børn med at indgå i aktiviteter og kammeratskaber - forældre tilpasser sig rollen som forældre ved at tilrettelægge den daglige arbejdstids længde og placering, så den tilgodeser barnet bedst muligt - flere forældre vil formentlig blive forbrugerorienterede i taxameter-modeller Samlet vurdering Generelt - taxametermodeller kan nedbringe forældrebetalingen - forældre kan være mere sammen med deres børn - på fritidshjem/sfo området kan modellen måske være med til at fastholde nogle af de ældste børn længere i tilbudet på grund af den relativt lavere forældrebetaling - det kan være et pres for lavindkomstfamilier at købe en opholdstid der kan resultere i et øget tidsmæssigt pres for familien. I den forbindelse forudsættes det at børn der er omfattet af økonomiske og socialpædagogiske fripladser ikke er direkte omfattet af en taxametermodel - institutionens indtægter vil sandsynligvis falde - de skrøbelige, udsatte, truede børn risikerer at komme i klemme Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 7

8 - for at opveje de færre indtægter kan nogle institutioner se det som en mulighed at modtage relativt flere børn, hvilket kan medføre en risiko for en forringelse af børnenes forhold i dagtilbudene - dagtilbudenes fokus vil blive flyttet fra et pædagogisk rationale til et pasningsrationale - de ansatte skal investere en vis mængde engagement og tid med hensyn til administration af forældres forbrug af pasningstid - samarbejdet mellem forældre og personale vil blive præget af kontrol med pasningstiden, hvilket kan gå ud over det ligeværdige forhold og kan risikere myndighedsforholdet nedtones. Denne risiko er sandsynligvis størst i miljøer, der er prægede af, at dagtilbudene modtager børn fra ressourcesvage familier. Model 1 den fuldt fleksible model - hverdagen i børnehøjde vil næppe ændre sig - fuld tidsmæssig fleksibilitet for forældrene - den tidsmæssige registrering kræver en uafhængig, saglig velfungerende teknisk løsning. Denne form for tidsmæssig registrering kan på 6-14 års området næppe lade sig gøre af formelle grunde - institutionernes indtægtsgrundlag vil være relativt mere usikkert end i dag Model 2 klippekortmodeller - betalingsmæssig fleksibel for forældrene - institutionernes indtægtsgrundlag vil være rimelig forudsigeligt - ikke tidsmæssig fleksibel i forhold til forældrenes skiftende arbejdstider og liv - samarbejdet mellem bliver forældre og personale kan blive præget af øget kontrol - deltidsbørnene vil oftere end i dag, opleve ikke at kunne være med til forskellige pædagogiske aktiviteter - børn der fast holder to eller flere fridage pr. uge kan blive isolerede i børnegruppen - udelukkelse af de skrøbelige, udsatte, truede børn fra et kontinuerligt socialpædagogisk miljø. En særlig risiko på fritidshjem, SFO og klub området Model 3 - modulmodeller - det enkelte barns mulighed for at indgå i udviklende sammenhænge vil - inden for grundmodulets tidsrum - sandsynligvis være til stede på samme niveau som i dag - institutionernes indtægtsgrundlag vil være rimelig forudsigeligt - det vil for forældrene på fritidshjem/sfo området være betalingsmæssigt attraktivt at kunne fravælge morgenåbningen - modellen modsvarer ikke flertallet af forældrenes behov for og ønsker om fleksibilitet - børn der fastholder to eller flere fridage pr. uge kan blive isolerede i børnegruppen hvilket kan øge deres risiko for ustabilitet i kammeratskabs- og pædagogrelationer og risikere at udelukke de skrøbelige, udsatte, truede børn fra et kontinuerligt socialpædagogisk miljø. Dette gælder på hver sin måde både 0-6 års og 6-14 års området - modellen modsvarer ikke fritidsklubbørnenes behov for fleksibilitet i muligheden for at mødes med kammerater og venner i klubben Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 8

9 2. Baggrunden for opgaven Byrådet i Århus Kommune har besluttet at undersøge mulighederne for mere fleksible betalingsformer for dagtilbudene. Det vil gøre børnepasningen langt mere fleksibel for den enkelte familie, ligesom det vil kunne give forældrene bedre råd til at prioritere at være sammen med deres børn (Århus Byråd 26. september 2002). Opgaven UdviklingsForum har i denne forbindelse fået til opgave af Århus Kommune at vurdere de pædagogiske og sociale konsekvenser af kommunens konkrete taxametermodeller ud fra indenlandske eller nordiske erfaringer, der kan paralleliseres. Så vidt det er muligt er følgende interesser medtaget i vurderingen: - barnet - forældrene - institutionen (helhedsvurdering for alle børn, forældre og medarbejdere) UdviklingsForum har løst opgaven i perioden 17. marts april Opgavens begrænsninger. Mens der foreligger en del både dansk og nordisk faglitteratur om børns udbytte af ophold i dagtilbud, så har det på trods af en omfattende litteratursøgning i internationale databaser ikke været muligt at indhente videnskabeligt baseret viden om taxametermodeller. Det har ikke været muligt at indhente erfaringer om taxametermodeller på klubområdet, idet ingen eller få kommuner har indført disse modeller på klubområdet Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 9

10 3. Beskrivelse af taxametermodellerne Tre grundmodeller I oplægget til taxameterbetaling arbejder forvaltningen med tre hovedtyper af modeller. Se bilag side 39 for en mere detaljeret beskrivelse af Århus Kommunes skitser til modeller. Model 1 - Den fuldt fleksible model Modellen er sammenlignelig med flex-systemer på arbejdspladser, hvor medarbejderne stempler ind og ud. Der er en nøje registrering af den tid, børnene er i institutionen. Model 2 - Klippekortmodeller Ved klippekortmodellen købes et fast antal timer pr. uge/måned. Timerne kan bruges frit i hele åbningstiden. Model 3 - Modulordninger Modulordninger er tilbud, hvor forældrene kan vælge et antal moduler enkeltvis eller som kombinationer. Valget af moduler er bindende. Takster og tidsregistrering Når modellerne skal fungere i praksis, er både takststrukturen og den metode, der anvendes for at registrere forældrenes tidsforbrug vigtig. I den periode UdviklingsForum har arbejdet med rapporten har der ikke været udarbejdet færdige modeller for forældrebetaling eller modeller for hvordan børnenes fremmøde skal registreres i en taxametermodel. Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 10

11 4. Metodeovervejelser Der er i opgaven anvendt flere forskellige metoder, som kort skal skitseres i dette afsnit. Definition af taxameterbetaling og modulordninger Med taxametermodel menes en ordning i dagtilbud, hvor forældre (relativt) frit kan vælge det ønskede antal timer og fremmødetidspunkter, og hvor forældrebetalingen fastsættes (reduceres) i forhold til disse valg. Århus Kommune anvender ordet taxametermodel, mens de kommuner som er undersøgt anvender ordet modulordning. I praksis dækker modulordning og taxametermodel over det samme. Der er i det følgende beskrevet modulordninger fra fire kommuner, to større og to mindre, der har erfaringer med disse. Forældrevurderinger Der er indhentet vurderinger fra et antal 0-6 års forældre og et antal 6-10 års forældre. Forældrenes vurderinger er foretaget på baggrund af en præsentation af UdviklingsForums opgave samt en skriftlig orientering om de af Århus Kommune skitserede taxametermodeller. Forældrevurderingerne er medtaget for at give en aktuel spejling fra forældre om relevansen af de forskellige taxametermodeller, særligt med henblik på forældrenes og barnets interesser. Ledervurderinger Endelig er der indhentet vurderinger fra to grupper daginstitutionsledere: ledere af 0-6 års dagtilbud og ledere af 6-13 års dagtilbud. Ledernes vurderinger er foretaget på baggrund af en præsentation af UdviklingsForums opgave samt en skriftlig orientering om de af Århus Kommune foreslåede taxametermodeller. Ledervurderingerne er medtaget for at give en aktuel vurdering fra institutionsledere om de pædagogiske, drifts-, personale- og samarbejdsmæssige konsekvenser af de forskellige taxametermodeller. De adspurgte forældre og de adspurgte ledere er hverken bosiddende eller har arbejde i Århus Kommune. Derved formodes det, at svarpersonerne giver mere neutrale besvarelser, end hvis der var blevet inddraget ansatte og borgere i Århus Kommune. Generalisérbarhed og repræsentativitet Undersøgelsernes formål har ikke været at foretage generalisérbare og repræsentative undersøgelser hverken af kommuner, børn, forældre eller institutioner. Derimod har hensigten med dataindsamlingen været at give et indtryk at, hvordan nogle interessenter tænker om emnet med henblik på at skabe refleksion og fremdrage relevante problemstillinger. Teori Der er udarbejdet teoretiske overvejelser, hvor der er trukket på dansk, nordisk og international faglitteratur om dagtilbud. De teoretiske overvejelser tjener til, at der ikke kan skabes unødig tvivl om vurderingsgrundlaget. Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 11

12 5. Undersøgelser af taxametermodeller På trods af en omfattende litteratursøgning er der ikke fundet forskningsbaserede undersøgelser af effekten af taxameterordninger. Der er fundet én undersøgelse af modulpasning (Nyholm og Weiss 1992). Den er fra Fredericia Kommune og indgår i nedenstående gennemgang. De fire kommuner Der er som ovenfor nævnt udvalgt to mindre og to større kommuner. Der er lagt vægt på, at de fire kommuner på en række områder adskiller sig fra hinanden - både med hensyn til modulordningens indhold og med hensyn til, hvor lang tid ordningen har fungeret. De fire kommuner er forsøgt belyst lige grundigt. Dette har imidlertid ikke kunnet lade sig gennemføre fuldt og helt på grund af modulordningernes forskellighed og forskellige grader af information og dokumentation fra den enkelte kommune. Der er kun indhentet oplysninger angående fritidsinstitutioner fra Kjellerup Kommune. Der er ikke indhentet erfaringer om taxametermodeller på klubområdet, idet ingen af de fire kommuner har indført taxametermodel klubområdet. Tekniske detaljer I bilag 2 på side 40 er der beskrevet en række væsentlige tekniske detaljer ved de fire forskellige kommuner: Forældrebetaling, budgetmodel, hvor mange børn er indskrevet på de forskellige moduler, m.v. Ledernes vurderinger Der er indhentet vurderinger fra én børnehaveleder i hver kommune i Vejle Kommune dog fra to ledere. Kjellerup Kommune Beskrivelse af modulordning Ordningen har fungeret siden I børnehaverne findes der fire pladstyper: - Heldagsplads fra kl Deltidsplads fra kl Formiddagsplads fra kl timers modul med 20 timer fordelt over én uge eller 40 timer fordelt over to uger Forældrene kan gå op i tid fra dag til dag - og ned i tid med en måneds varsel. 20 timers modulet kan kun benyttes af børn, hvor en eller begge forældre er hjemmeværende - det vil sige er på orlov, ledig, uden indkomst e.a. Den enkelte institution fastlægger selv, hvorledes modulet skal tilbydes i deres institution under hensyntagen til forældrenes ønsker og behov samt under hensyn til institutionens daglige drift. Den enkelte institution skal skriftlig udmelde dette til alle forældre. Som eksempel kan nævnes, at en af institutionerne har fordelt det med tre hele dage den ene uge og to hele dage den anden uge, mens en anden institution har valgt fire timer pr. dag efter konkrete aftaler med de enkelte børns forældre. Hvis forældre bliver hjemmeværende og ikke har konkret udsigt til at komme i arbejde, aktivering e.l. inden for de nærmeste otte uger, får barnet ved nærmeste Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 12

13 månedsskifte udelukkende et 20 timers modul i børnehaven. Pladsen ændres til det ønskede modul fra den første dag, hvor pasningsbehovet øges som følge af at forældrene kommer i arbejde eller i aktivering. I SFO er findes tre pladstyper: - Heldagsplads fra kl skoletid Eftermiddagsplads fra skoletid-kl Morgenplads fra kl skoletid Budgetmodel Modulordningen er koblet til en budgetmodel, som reducerer institutionens personaleressourcer, når et barn er på modulordning. En børnehaveleders vurdering af ordningen En børnehaveleder giver udtryk for, at forældrene og børnehaven ikke har problemer med at administrere ordningen tidsmæssigt. Lederen vurderer det positivt, at forældrene har mulighed for at spare penge samtidig med, at de kan være mere sammen med deres børn. Ordningen har dog negative pædagogiske konsekvenser for 20 timers-børnene og for formiddagsbørnene. De kommer i klemme. De er ikke stabile legekammerater i forhold til de øvrige børn og har uanset forældrebaggrund og overskud svært ved at komme ind i legen. Dette har mange uheldige konsekvenser for børnehavens arbejde med legerelationer, målsætning om empati og indlevelse. Det kræver overskud af forældrene at kompensere for dette i børnenes fritid ved selv at organisere legekammerater til deres barn. Ikke alle forældre har dette overskud, idet forældrene på 20 timer og på formiddag ofte er personer ramt af ledighed, sygdom m.v. Langå Kommune Beskrivelse af modulordning Ordningen har fungeret siden I børnehaverne findes der mulighed for både heldags- og halvdagspladser. Heldagspladser er i børnehavens åbningstid, hvilket vil sige fra kl (fredag til kl ). Halvdagspladser findes i to udgaver: a) Formiddagsplads fra kl og b) Eftermiddagspladser fra kl (fredag til kl ). Der er en særlig ordning for de børn, der går i kommunens lille specialbørnehave. Den har en åbningstid fra kl fra mandag til torsdag. Såfremt specialbanet er indskrevet i en almindelig børnehave, kan specialbarnet opretholde sin plads dér som eftermiddagsbarn, og den almindelige børnehave kan modtage et formiddagsbarn. Forældrene kan anmode om en formiddagsplads ved henvendelse til den enkelte børnehave. Børnehaven skal imødekomme forældrene, såfremt forældrene kan blive enige med et andet forældrepar om at bruge den hele plads. Ønsket om en formiddagsplads skal således gå op med et andet barn, der ønsker en eftermiddagsplads. Børnehaven kan afvise forældrenes anmodning, såfremt det ikke kan gå op. Dog har forældrene ved forældreorlov krav på en halvdagsplads. Såfremt børnehaven er imødekommende og fleksibel, er der ubegrænsede muligheder for kombinationer og skift. Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 13

14 Der er ikke lavet aftaler med loft over, hvor mange halvdagspladser en børnehave kan have. Ordningen findes ikke beskrevet på tryk og bliver administreret gennem dialog mellem forvaltningen, forældrene og den enkelte børnehave. Nogle institutioner i kommunen har relativt flere formiddagspladser end de øvrige. Forvaltningen skønner, at der er halvdagsbørn i kommunen. Budgetmodel Ordningen er ikke koblet til en budgetmodel for institutionen. Det vil sige, at såfremt en institution har personaletimer til 40 heldagspladser, og de har indskrevet 39 heldagsbørn og et formiddagsbarn, så får de stadig personaletimer til 40 børn. Omvendt får børnehaven ikke flere personaletimer, såfremt de har indskrevet mere end 40 børn. En børnehaveleders vurdering af ordningen En børnehaveleder giver udtryk for, at det giver store problemer, at der ikke er klare og tydelige regler på området. Det er uheldigt, at det er overladt til at være et anliggende mellem forældrene og børnehaven. Skiftetidspunktet kl. 12 er ikke harmonisk i forhold til børnehavens daglige rytme. Der er mange uheldige eksempler på, at børn er blevet afbrudt i lege, er blevet hentet i utide for eksempel fra børnefødselsdag, før den er slut for hele børnegruppen. Nogle forældre har svært ved at overholde tidsfristen. Det giver nogle gange anledning til både misforståelser og dårlig stemning. Ordningen har negative pædagogiske konsekvenser både for formiddagspladserne og for eftermiddagspladserne, som har de værste ulemper. Børnene har svært ved at få et tilhørsforhold til institutionen. Der er tale om afbrudte forløb, der virker negativt ind på børnenes indbyrdes relationer. Fredericia Kommune Beskrivelse af modulordning Fredericia Kommune har siden 1989 haft modulordning. Den var et led i en større omstrukturering på daginstitutionsområdet. De øvrige elementer var etablering af ekstra pladser, 2-3 ekstra børn pr. børnegruppe i vuggestue og børnehave samt reduktion af åbningstid og personalenormering. I dag er der fire moduler i vuggestue og børnehave. - 9½ time pr. dag - 7 timer pr. dag - 5 timer pr. dag (formiddag) - 4 timer pr. dag (eftermiddag) Alle forældre har ret til at købe, hvilket modul de måtte ønske, og de har ret til at skifte mellem modulerne. Dog er der i den enkelte børnegruppe i vuggestuer kun én plads, der kan deles i en formiddags- og eftermiddagsplads. I børnehaver er det to pladser. 9½ times modulet dækker hele åbningstiden fra kl timers modulet - pasningstidspunkterne fastlægges konkret af forældrene inden for institutionens almindelige åbningstid. For eksempel: et barn der afleveres kl. 8 skal være hentet kl. 15, mens barnet næste dag kan være der for eksempel fra kl Der kan ikke opspares timer fra dag til dag. 5 timers modulet ligger fast dagligt fra kl timers modulerne ligger fast dagligt fra kl Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 14

15 Der kan i den enkelte institution kun oprettes formiddagsplads, hvis der også oprettes en eftermiddagsplads. Budgetmodel Institutionen modtager et antal personaletimer pr. barn pr. fuldtidsplads. Der udmeldes det samme antal personaleressourcer for en 9½ timers plads og for en 7 timers plads. 5 timers og 4 timers pladsen ses under ét og udløser det samme som for ét barn på fuld tid. I budgetmodellen findes der ikke halve pladser. Forvaltningen oplyser, at byrådet ønsker denne budgetmodel ændret fra 2004, således at institutionerne fremover skal modtage relativt færre personaleressourcer for 7 timers pladserne. En børnehaveleders vurdering af ordningen En børnehaveleder, der har været ansat siden ordningens start, giver udtryk for, at det fungerer med 7 timers pladserne. Det er en fleksibel ordning, der er god til at give børnene mere tid sammen med forældrene, samtidig med at forældrene sparer penge. Formiddagspladserne fungerer også. Mange institutioner er fleksible i forhold til et kvarter fra eller til i hente- og bringetidspunkterne. Men det er en dårlig ordning med eftermiddagsmodulerne. Barnet kommer ind i en børnegruppe, der allerede er i gang, så eftermiddagsbarnet har stor risiko for at blive en outsider. Det er vanskeligt pædagogisk at kompensere for disse børns svagere relationer til kammeraterne. Børnehavelederen har blandt andet iagttaget, hvorledes børnene laver aftaler med hinanden om at lege og hvordan disse aftaler kan kollidere med eftermiddagsmodulet. En undersøgelse af Fredericiamodellen (Nyholm og Weiss 1992) bekræfter dette billede: Der er gennemført en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse i 11 fredericianske institutioner, og på denne baggrund konkluderes, at det kan være et stort problem at tilrettelægge aktiviteter og pædagogik samlet for alle børn, hvis de har forskellig pasningstid. Da der kun er få halvdagsbørn, har institutionerne udformet hverdagsrytmen med udgangspunkt i fuldtidsbørnene. 7 timers børnene og heldagsbørnene går fint sammen, fordi lege og aktiviteter let kan gennemføres samlet for disse to børnegrupper. Der er blandt forældre og pædagoger enighed om, at 7 timers modulet er ideelt for børnene. Derimod står pædagogerne i et konstant dilemma med hensyn til 4- og 5 times børnene. Undersøgelsen viser, at konsekvensen for eftermiddagsbørnene er rastløshed og isolation. De kommer ind midt i et forløb, som er i gang og har svært ved at skabe kontakter med de andre børn. Det giver sig udslag i rastløshed, indelukkethed og de reagerer med at isolere sig og/eller være voksensøgende på en usund måde. For formiddagsbørnene betyder det stress, afbrudte forløb, og i nogle tilfælde gråd over at skulle hentes, når de andre børn skal til at lege. Børnene føler sig tillige udelukket, når de ikke kan komme med på ture. Undersøgelsen peger på ulempen ved at forældre overskrider pasningsaftalerne. Problemet er ifølge pædagogerne, at en del forældre har svært ved at forstå reglerne og kalder pædagogerne for ufleksible. Episoder i forbindelse med overskridelser af modultiden opleves meget frustrerende og belastende. Undersøgelsen påpeger endvidere, at der er grænser for, hvor fleksibelt et pasningstilbud, der kan udbydes uden store omkostninger for det pædagogiske arbejde. Det er meget uheldigt, at en forholdsvis lille gruppe børn kan give så store problemer i tilrettelæggelsen. Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 15

16 Vejle Kommune Beskrivelse af modulordning Vejle kommune har i 1999 indført en modulordning, de kalder fleksible moduler. Ordningen er blevet til på initiativ af forvaltningen, som hurtigt fik opbakning fra en række institutionsledere. Det er frivilligt for børnehaverne, om de vil tilslutte sig ordningen. Ordningen, der er godkendt i Børne- og Sundhedsudvalget, består af tre moduler: - To deltidsmoduler på henholdsvis 25 timer eller 35 timer ugentlig - Et fuldtidsmodul på maks. 45 timer ugentlig. Til fuldtidspladserne kan der købes et tillægsmodul på 5 timer ugentlig. Deltidsmodulerne er et tilbud til de forældre, der ikke har fuldtidsjob, har et job med forskudt arbejdstid, har orlov eller af andre årsager ikke er udearbejdende og derfor ikke har behov for en fuldtidsplads i daginstitutionen. På den enkelte institution kan modulerne tilrettelægges efter den enkelte families behov. Der kan aftales et dagligt timetal, et timetal mandag fredag eller et timetal fordelt over 4 dage med en fastlagt ugentlig fridag. Modulet kan også tilrettelægges med et samlet timetal over 2 uger. Hvilket modul forældrene ønsker og barnets mødetider skal aftales mellem institutionen og forældrene. Det er et krav, at der skal være en fast rytme i modulerne. Det er forældrenes ansvar, at det modul de har valgt også dækker deres faktiske behov for institutionsplads inkl. forældrekontakt, udflugter m.v. Det er også forældrenes ansvar, at barnet afleveres og hentes inden for den aftalte tidsramme. Familien kan ikke opspare tid, når barnet holder ferie, er hjemme på grund af sygdom eller for eksempel får en ikke planlagt fridag. Der kan heller ikke opspares tid, når institutionen holder lukkedage. Den enkelte institution kan fastsætte interne regler for, hvordan modulerne benyttes, herunder at modulerne skal tilrettelægges inden for bestemte tider, hvis forældrene ikke er i arbejde. Budgetmodel Modulordningen er koblet til en budgetmodel, som reducerer institutionens personaleressourcer, når et barn er på modulordning. Forvaltningen oplyser, at kommunen sparer penge, hvis mere end 30 % af forældrene vælger deltidspladser. Det betød, at der i år 2002 var kr. i overskud. Disse midler blev sendt tilbage til institutioner, der har mere end 40 % deltidspladser, idet det nævnes, at 40 % er den økonomiske smertegrænse for antallet af deltidspladser. Der er en tendens til, at flere og flere forældre vælger et lavere timetal. En børnehaveleder oplyser, at det kostede cirka 65 personaletimer (en 70 børns børnehave), da ordningen blev indført i hendes institution. Forvaltningen oplyser, at der i Byrådet er planer om at gøre ordningen obligatorisk fra 2004, og at man af budgetmæssige grunde overvejer at ophøre med at sende overskudsmidlerne tilbage til institutionerne. Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 16

17 To børnehavelederes vurdering af ordningen Der er indhentet vurderinger fra to børnehaveledere. Den første er ansat i en 70 børns børnehave, der er med i ordningen. Den anden er ansat i en 96 børns børnehave. I den første børnehave er 50 % af børnene på 45 timers pladser, 25 % på 35 timers plads og 25 % på 25 timers plads. Børnehavelederen fortæller, at hun fra starten har set positivt på ordningen, da det var et udtalt forældreønske at få ordningen etableret, og på grund af forældrenes mulighed for at vælge at have mere tid sammen med deres børn. Hun beskriver et flertal af forældrene som værende travle og ambitiøse. Børnehaven og forældrene har kun små (samarbejds-)problemer med at administrere ordningen tidsmæssigt. Lederen har fra starten med stor myndighed lagt ansvaret for ordningens administration over til forældrene. Konkret foregår registreringen af børnenes mødetidspunkter ved, at forældrene skriver sig på en fire ugers liste, og der er kun meget få afvigelser. De fleste forældre administrerer ordningen ved hjælp af hele fridage til børnene. De fleste børn møder mellem kl Der er kun en ringe kontrol med, om forældrene overholder tiderne. Når forældrene ønsker ændringer eller på anden måde anfægter ordningen, er det en regel i huset, at de ikke skal diskutere med pædagoger og medhjælpere - det er lederens opgave. De negative konsekvenser er, at ordningen kan være sårbar for de 25 timers børn, som holder en eller to ugentlige fridage. I disse tilfælde har institutionen gode erfaringer med at vejlede forældrene til at ændre barnets fremmødemønster, så barnet i højere grad får et kontinuerligt forløb i institutionen. Lederen har også gode erfaringer med at vejlede forældre til at barnet skal gå op i tid fra en 25 timers til en 35 timers plads. Den anden børnehaveleder fortæller, at ordningen nu efter to år er begyndt at fungere, men at den koster personaletimer for institutionerne. Når et barn går fra en fuldtidsplads til en 25 timers plads, så mærkes det tydeligt på personalenormeringen. Fra forældrenes synspunkt er det en god ordning. Det giver mere tid for børnene derhjemme, og ordningen tjener til, at alle forældre er nødt til at tage deres fuldtidsplads op til overvejelse. 25 timers og 35 timers børnene kan ikke deltage i alle aktiviteter, og børnene synes i situationen ikke om eksempelvis at blive snydt for en fastelavnsfest. Hvis der på et barns fremmødeplan er en fridag, så kan barnet ikke deltage i aktiviteterne denne dag. Pædagogerne kan ikke tage hensyn til børnenes fremmødeplan i den pædagogiske tilrettelæggelse, og det er nødvendigt for dem at være meget håndfaste, da det er børnefremmødeplanen, der danner baggrund for personalemødeplanen. Ikke alle forældre kan altid forstå, at pædagogerne er så principfaste. Det giver pædagogerne en ordenshåndhæverrolle, der for et fåtal af forældres vedkommende kan gå ud over samarbejdet. Forældrene skriver under på reglerne, men enkelte forældre både nye og gamle - skal ind imellem huskes på, hvordan ordningen fungerer. Det er ikke sjovt for pædagoger at sige nej til forældrene, men hvis forældrene ønsker fleksibilitet, så skal de vælge en fuldtidsplads. Sammenfatning af de fire kommuner Der er klare overensstemmelser i erfaringerne fra kommunerne, selv om de på konkrete delområder har gennemført modulordningerne lidt forskelligt. Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 17

18 Pladstyper Alle opererer (naturligvis) med heldagspladser - et enkelt sted med mulighed for tillægskøb af modul på 5 timer Deltidspladserne varierer i form og omfang: , , , , formiddag, eftermiddag, 20 timer, 25 timer, 35 timer på nogle punkter med en høj grad af fleksibilitet for eksempel at man kan gå op i tid fra dag til dag, at der kan laves forskellige kombinationer på andre punkter med begrænset fleksibilitet: kun 1-2 pladser kan deles i formiddag-eftermiddag, formiddagsforældrene skal selv finde eftermiddagsforældre, forældrene skal angive det forventede børnefremmøde fire uger frem. Budgetmodel I 3 ud af de 4 kommuner er modulordningen koblet til en budgetmodel, ifølge hvilken institutionens personaleressourcer reduceres, når børn overgår til moduler. Ledernes vurderinger Det er gennemgående, at de adspurgte ledere fra de fire kommuner er - positive overfor ordningerne som sådan, primært fordi forældrene sparer penge, og fordi de giver forældrene mere tid til at være sammen med deres børn - negative overfor at nogle af børnene kommer i klemme i ordningerne. Dette gælder i særlig grad formiddags- og eftermiddagsbørn, der enten forsvinder kl. 12 eller dukker op kl. 12 og dermed enten må forlade en aktivitet midt i eller skal prøve at koble sig på en igangværende aktivitet. Disse børn får, siges der, dårligere lege- og kammeratrelationer ud af det. Desuden peges der på, at ordningerne koster personaleressourcer, samt at det kan skabe uheldige relationer mellem forældre og personale, hvis de sammen skal diskutere eller definere ordningerne i praksis med forskellige udgangspunkter Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 18

19 6. Forældres vurdering af Århus Kommunes taxametermodeller Der var også et behov for at undersøge, hvordan forældre fra de andre kommuner vurderer de konkrete taxametermodeller i Århus Kommune. Derfor er der indhentet data fra i alt 12 forældre. Seks forældre fra 0-6 års området og seks fra 7-12 års området. Indhentning af data er sket ved telefoninterviews med de enkelte forældre. Forinden havde forældrene fået tilsendt en oversigt over Århus Kommunes mulige taxametermodeller. Alle forældrene er bosiddende uden for Århus Kommune, ligesom ingen af dem arbejder i Århus Kommune. Det skal understreges, at der alene er tale om de pågældende forældrenes egne vurderinger. Nogle af de adspurgte forældre har svært ved at skelne de forskellige ordninger fra hinanden. Det er endvidere et fællestræk ved alle kommentarerne til ordningerne, at de adspurgte ser på dem ud fra forældrenes perspektiv, og at de bliver usikre, når de bliver spurgt om fordele og ulemper set fra børnenes synsvinkel. Nogle forældre er meget positive overfor taxameterordninger, andre er mere neutrale og få er negativt indstillet. Forældrenes vurdering af ordningerne viser, at den fuldt fleksible model er den model, de finder mest tiltrækkende, fordi den giver fleksibilitet i forhold til forældrenes flekstid og skiftende arbejdstider. Ikke at skulle være i daginstitutionen på et bestemt tidspunkt giver mindre stress. Mange forældre hæfter sig ved, at den økonomiske besparelse ved en taxametermodel skal være til at få øje på. Adspurgt nævner forældre et sparet beløb på mindst 500 kr. for en familie, hvis det skal være attraktivt. Her er eksempler på udsagn fra forældre, der udtaler sig direkte om forskelligartede fordele ved taxameterordninger: Der er ikke de store ulemper ved ordningen (den fleksible model) for børnene Den nuværende ordning (uden modulordning (forf. bem.)) er meget fleksibel. Nogle gange kan jeg hente mit barn kl. 12 andre dage kører de et projekt til kl , og så kan jeg vente med at komme til det tidspunkt Det er en spændende tanke og det er på tide med alternativer Man kan spare nogle penge Institutionerne bliver ikke brugt lige meget Det er ikke alle, der har brug for så lang tid i institutionerne Det er surt at betale det samme som dem, der bruger hele åbningstiden Fordelene ved taxameterordninger er, at man betaler for det man får Hvis man ser på pengene, er det en god idé, for mine børn er der ikke på fuld tid En af forældrene fortæller, at det man kan spare ved at have en taxametermodel kan være med til, at man kan få råd til at gå på deltid. Andre siger, som man kan læse ovenfor, at det ikke er rimeligt, at man betaler det samme, når man modtager en forskellig ydelse fra institutionen. Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 19

20 Når forældrene bliver spurgt om, hvilke problemer de kan se ved taxameterordningerne, er det problemer med at organisere hverdagen, de sætter fokus på. Der er problemer ved udflugter, når nogle børn kun skal være i institutionen kort tid Det er sikkert nødvendigt at dele børnene op i grupper, der passer til modulerne Det er en ulempe for dem, der arbejder meget, de kommer til at betale mest Ordningen med de mange moduler må kræve megen præcision så det bliver nødvendigt at købe en time ekstra for at være sikker på at nå frem til tiden Det er for nemt bare at betale sig fra at få passet sine børn, hvis man har tid Jeg kommer i forvejen, så hurtigt jeg kan, fordi jeg har dårlig samvittighed. Så jeg vil ikke være mere sammen med mit barn, hvis der var modulordninger Det må være svært at administrere rent praktisk. Tiden til administration af ordningen må ikke gå fra børnene I dag krydser børnene sig selv af. Hvis der skal gå en pædagog fra til det, vil det være dårligt Sammenfatning af forældrevurderinger Det er gennemgående, at forældrene er - positive overfor taxametermodeller, fordi en taxametermodel er en mere fleksibel måde at tilrettelægge børnepasningen, hvor betalingen for pladsen bedre modsvarer den faktiske ydelse, man får - negative/skeptiske overfor ordningerne, fordi for det første, at nogle børn risikerer at komme i klemme (samme indvending nogle af institutionslederne fra de fire kommuner havde) og ordningen risikerer at blive for tidskrævende. For det andet er de tidsmæssige og betalingsmæssige fordele måske er ikke så store, og det stiller krav til både personale og forældre at administrere ordningen og leve op til dens intentioner (kan sidestilles med ledernes bekymring over at skulle forhandle med forældrene om ordningen i praksis). Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 20

21 7. Lederes vurdering af Århus Kommunes taxametermodeller På samme måde blev det undersøgt, hvordan institutionsledere vurderer de konkrete taxametermodeller. Der er indhentet data fra i alt 11 institutionsledere. Seks ledere af børnehaver og fem fra skolebørnsområdet. Indhentning af data er sket ved to fokusgruppeinterview. Ved interviewet blev Århus Kommunes mulige taxametermodeller præsenteret. Lederne er hverken bosiddende eller har arbejde i Århus Kommune. Alle lederne arbejder i større jyske kommuner. Det skal understreges, at der er tale om ledernes egne vurderinger. 0-6 års lederes vurdering Lederne arbejder alle i en kommune, hvor de har erfaring med modulordning på 0-6 års området. Kommunens budgetmodel er indrettet, så børnehaverne ikke mister ressourcer, såfremt forældre vælger, at deres barn skal have en deltidsplads til en lavere takst. Børnehaven får de samme personaleressourcer pr. barn uanset, om det er et deltidseller et fuldtidsbarn. Rent praktisk fungerer ordningen, så forældrene inden for en normperiode skal angive, hvornår deres børn er til stede i institutionen. Lederne synes, det er en god ordning, at kommunen gør det økonomisk attraktivt for forældre at være mere sammen med deres børn. I samme forbindelse giver flere af lederne udtryk for, at det dog ikke burde være sådan, at forældrene skulle have en økonomisk gulerod for at være mere sammen med børnene. Det er da egentlig for dårligt, at det skal være sådan Lederne oplever få konflikter med deltidsforældrene. Det skyldes ifølge lederne selv, at institutionen uden videre kan være fleksibel i forhold til barnets komme- og gåtider, fordi et barn på en deltidsplads som nævnt ikke koster personaleressourcer. Vi ville nok være mere skrappe over for forældrene, hvis vi mistede penge I vurderingen af Århus Kommunes taxametermodeller omtaler alle lederne frygten for at skulle kontrollere forældrene og ofte fra forældre at blive mødt med kravet om at være mere fleksibel end ordningen tillader. Vi vil ikke være politimand over for forældrene Det vil være ubehageligt at skulle møde krakilske forældre, der kræver at få det de betaler for De ser også mange ulemper, hvis institutionen af økonomiske grunde er nødt til at indskrive flere børn, end der er m 2 til. Set med institutionens øjne vurderer nogle af lederne modul 3 - grundmoduler med tillægsmoduler - som den bedste model. Så ved vi, hvad vi har Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 21

22 Den model gør det alt andet lige meget lettere at lave vagtplan. Imidlertid mente flere, at denne model slet ikke vil passe til de moderne forældres arbejdsliv, som ifølge lederne for flere og fleres vedkommende er præget af et ønske om høj grad af fleksibilitet. Der var kun én leder, som kunne leve med model 1 - den fuldt fleksible model. De øvrige ledere gav udtryk for, at de ville befinde sig på gyngende grund i forhold til mødeplan, pædagogik osv. Model 1 - den fuldt fleksible model - giver den bedste fleksibilitet for børn og forældre, men den indebærer den vanskeligste ressourcestyring. En anden leder kunne godt se noget positivt og muligt i, at der kunne være flere forskellige institutionsrytmer i den samme institution. Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne institution har en særlig lang åbningstid og har fem grupper. Uanset hvilke taxametermodeller der blev drøftet, hæftede lederne sig helt markant ved risikoen for en øget administrativ arbejdsbyrde. Alle lederne var meget optaget af, at taxametermodeller - uanset den konkrete model - generelt er et udtryk for, at man går fra et solidaritetsprincip, hvor de stærke betaler for de svage til et selvbetalerprincip. Alle så en risiko ved, at taxametermodellen ville forringe indsatsen for de svageste grupper. Hvad med de forældre der vælger forkert? Endelig fandt lederne, at forslaget om taxametermodeller er uklart i sit politiske formål. Hvem skal det egentlig gavne, og hvad skal det til for? Fritidsinstitutionslederes vurdering Alle ledere arbejder i en kommune, der siden 1993 har haft både pladsgaranti og udviklingsgaranti for de 6-10 årige børn i et tæt samarbejde mellem skole og fritidsinstitution. De politiske drøftelser og beslutninger i kommunen er ifølge lederne præget af, at man ønsker høj pædagogisk kvalitet. Ledernes holdning og erfaring er, at flertallet af forældre ønsker både et rummeligt og et fleksibelt fritidstilbud til deres barn som det nuværende, og de ser en stærk modsætning mellem en socialpædagogisk tænkning og en købmandstænkning. De fleste forældre er glade for at købe hele pakken, det vil sige både en god skole og et godt fritidstilbud, som i den pågældende kommune hænger tæt sammen, både personalemæssigt og bygningsmæssigt. De svage forældres børn vil måske købe noget mindre tid, men barnet risikerer at miste fodfæstet Socialpædagogiske processer kan ikke skemalægges Man kunne da nok indføre et morgenmodul, men hvad ville det egentlig give af besparelser Hvis der blev indført en form for taxametermodel, vurderer alle lederne, at det ville blive meget vanskeligere at lave helhedsprægede socialpædagogiske forløb for børnegruppen både svage og stærke. Dels fordi en taxametermodel ville skabe tvivl om det økonomiske grundlag for institutionens drift, dels fordi de 6-10 årige børn har stærkt behov for en kontinuerlig tidsmæssig sammenhæng i deres liv. De er meget Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 22

23 afhængige af at skabe kammeratskaber, og det gør man ikke bare hver onsdag mellem kl Den daglige og ugentlige sammenhæng og rytme i fritidsinstitutionen ville blive slået i stykker, såfremt der blev mere ydre skemalagt struktur på grund af indførelsen af taxametermodel. Og her fungerer storbørnsområdet anderledes end småbørnsområdet. Tænk hvis et barn der havde problemer i børnegruppen sagde, at i morgen kommer jeg ikke, så kan mine forældre spare nogle penge I denne sammenhæng kunne en taxametermodel også blive til en konflikt mellem børn og forældre, såfremt forældrene af økonomiske grunde ikke ville give børnene lov til at komme i institutionen på bestemte dage. En af ledernes store bekymring ved en taxametermodel er, at det vil skabe mere stress hos børnene, og at forældrene begynder at betragte udgifterne til deres børns fritidsinstitution, som om det var et forbrugsgode på linje med andre daglige fornødenheder. Hvis man kan bilde forældre ind, at deres børn får det samme tilbud, bare i en i kortere periode til en lavere betaling, så kan man sikkert godt få forældre til at synes, at en taxametermodel er god Sammenfatning af ledervurderinger Det er gennemgående for de ledere, der har deltaget i fokusgruppeinterviewene: - at de er positive overfor ordninger, der gør det økonomisk mere attraktivt for forældre at være sammen med deres børn - at de oplever få konflikter med deltidsforældre, fordi deltidspladserne ikke reducerer institutionens personaleressourcer. - at de, hvis det skal være, er de mest positive overfor model 3 med grund- og tillægsmoduler - at de til gengæld er negativt indstillede overfor model 1 med fuld fleksibilitet - at de er bekymrede ved udsigten til krav fra forældre om mere fleksibilitet hen ad vejen - at de alle er bekymrede ved udsigten til flere administrative byrder - at de er bekymrede for de socialt svageste børn (f.eks. at forældrene til disse køber mindre tid) - at de er bekymrede over de pædagogiske konsekvenser for helhedsprægede forløb og for børnenes dannelse af kammeratskabsrelationer. Dette gælder særlig for de 6-10 årige børn. Som det fremgår, er der altså en ret tydelig linie i både positive forventninger og bekymringer/negativitet i de forskellige leder- og forældregrupper, der er gennemgået indtil nu. Dette angår for eksempel det pædagogiske og sociale, som skal uddybes i næste afsnit. Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 23

24 8. Pædagogisk og socialt vurderingsgrundlag for taxametermodeller Det der er godt nok for Per - er måske ikke godt nok til Poul! Sagt på en anden måde kan der formuleres nogle almenpædagogiske forudsætninger til overvejelser om grundsyn på børn og forældre: Forudsætninger Børn er ikke en entydig kategori og derfor er den rette pædagogik det heller ikke. Børn er forskellige, og derfor vil det være relevant at fokusere på forskellige børns (henholdsvis ressourcesvage og ressourcestærke) forskellige forudsætninger for at opnå høj livskvalitet på forskellige alders- og udviklingstrin. Familier er forskellige, og derfor vil man også skulle inddrage at fokusere på forskellige familietyper for eksempel svage familier, familier med mange ressourcer, familier med tilknytning til arbejdsmarkedet, familiers forskellige forventninger til et dagtilbud, og meget andet. Dagtilbud er forskellige: Der er selvsagt forskel på dagtilbud til børn på forskellige alderstrin, ligesom der er forskel på dagpleje og daginstitution. Hertil kommer den mangfoldighed, der er karakteristisk for børneinstitutioner i en stor kommune: fysiske rammer, beliggenhed, hverdagsrytmer, børne-, forældre-, og personalesammensætning, ledelsesstil, særlig samarbejdskultur i forhold til forældre og til forvaltning, kultur, stemninger, psykisk klima o.m.a. Sammenhænge De forskellige børn, familier og dagtilbud giver tilsvarende mange sammensatte årsagvirkningsforhold, når der skal foretages et pædagogisk og socialt vurderingsgrundlag for taxametermodeller. Derfor skal temaet i de følgende afsnit uddybes på baggrund af pædagogisk, psykologisk og social teori. Sammen med indhentning af data fra kommuner, samtaler med forvaltningsansatte, ledere og forældre m.v. søger dette notat derved at opstille en række indikatorer for, hvad der er på spil, såfremt det ønskes at indføre en given taxametermodel. To hverdagsrytmer mødes Det er afgørende for barnets mulighed for at opleve sammenhæng i sin tilværelse, at forældrenes og institutionens hverdagsrytme kan synkronisere sig til hinanden. Rationalet bag forældrenes behov for at få børnene passet er primært rytmen og strukturen i deres arbejdsliv, selv om de fleste forældre naturligvis også har andre begrundelser for, at børnene går i dagtilbud. Noget forkortet sagt ønsker forældre for eksempel tillige, at børnene leger med andre børn, har kammerater, og at børnene deltager og er med i barndommens gade. Mens forældrerationalet er arbejdslivets tidsrytme, så er rationalet bag dagtilbudets tilrettelæggelse af hverdagens rytme bygget på praktiske og pædagogiske begrundelser. Disse begrundelser er bundet op i to dimensioner tid og rum. Bogstaveligt talt er Tids-Rum grundenheden i en institution i forhold til tilrettelæggelse og planlægning. Tidsdimensionen drejer sig for eksempel om personalets mødetider, forventningen og realiteten om hvornår hvilke børn ankommer og senere på dagen forlader dagtilbudet. Vurdering af taxametermodeller i Århus Kommune side 24

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 august 2006 1 Oversigt over notatet Et stigende antal kommuner har det seneste år arbejdet med

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? - åbningstider - børn der hentes sent - kostforplejning - fysiske rammer for en lang dag - modulordninger FOA Bureau 2000 - november 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt Projektrapport og forslag til opfølgende projekt UdviklingsForum 2008 Kolofon Pausen i børnehaven Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum og Ulla Steen Christiansen Undersøgelsen der er

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

Forældresamarbejdet i daginstitutioner og dagpleje

Forældresamarbejdet i daginstitutioner og dagpleje Forældresamarbejdet i daginstitutioner og dagpleje Identifikation og analyse af konflikttyper ved kvalitativ undersøgelse Anden delrapport i undersøgelsen Konflikter mellem forældre og personale i daginstitutioner

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

FRIT VALG af dagpasningsordning

FRIT VALG af dagpasningsordning FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Dines Andersen København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:7 FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Forskningsleder:

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København, PMF København Juni 2002 Fritidspædagogik fortid nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København og PMF København.

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

Børne- og Ungepanelet

Børne- og Ungepanelet Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2010 Del 1: Bemanding, aktiviteter og omsorg

Daginstitutionernes hverdag 2010 Del 1: Bemanding, aktiviteter og omsorg Daginstitutionernes hverdag 2 Del : Bemanding, aktiviteter og omsorg Maj 2 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Daginstitutionernes hverdag 2 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulenterne Niels

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere