moving expertise - not people ÅRSRAPPORT 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "moving expertise - not people ÅRSRAPPORT 2007"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 moving expertise - not people

2 2

3 indhold danware kort fortalt Til aktionærerne 5 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Viden og kompetencer 14 Aktionærforhold 16 Corporate governance 18 Risikoforhold 21 Regnskabsberetning 24 Ledelses- og revisionspåtegninger 28 Anvendt regnskabspraksis 30 Bestyrelse og ledelse 38 Koncernoversigt 39 Resultatopgørelse 40 Danware udvikler og sælger hovedsageligt softwareprodukter baseret på NetOp-grundteknologien en teknologi, der giver mulighed for hurtigt, sikkert og stabilt at overføre skærmbilleder, lyd og data mellem to eller flere computere. Selskabet har to primære forretningsområder, Desktop Management og Education. Hovedprodukterne inden for Desktop Managment er NetOp Remote Control-produkterne, NetOp Service Managment, de tidligere M-Net produkter, der dels muliggør fjernbetjening af en eller flere computere, dels standardiserer implementering og drift af computere i et Microsoft-baseret netværk. NetOp School, som er hovedproduktet inden for Education, er en softwareløsning til computerbaseret klasseundervisning. Størstedelen af produkterne er Plug & Play-produkter, der har omfattende funktionalitet og stor fleksibilitet kombineret med en høj grad af brugervenlighed. 75% af Danwares omsætning sker til kunder i udlandet via datterselskaber i USA, England og Tyskland samt partnere i de enkelte lande. Danwares produkter blev i 2007 afsat til mere end 80 forskellige lande. Danware har hovedsæde i Birkerød nord for København og havde ultimo medarbejdere. Danware er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen og indgår i Small Cap+ indekset. Balance 41 Egenkapitalopgørelse 43 Pengestrømsopgørelse 45 Noter 46 danware kort fortalt 3

4 4 til aktionærerne

5 til aktionærerne 2007 har været både skuffende og vanskeligt for Danware. Året har i høj grad været præget af den vigtige strategiske beslutning vi tog i 2006 nemlig at etablere egne datterselskaber i USA, Tyskland og England. Det valgte vi at gøre for at opnå en nødvendig og betydelig styrkelse af distributionen af Danwares produkter. Vi havde hidtil solgt vores produkter via distributører, men var ikke tilfredse med de vækstperspektiver, som denne distributionsmodel kunne byde på. For at opnå den ønskede vækst vurderede vi, at det var nødvendigt at opbygge et bredere net af partnere og selv tage hånd om de meget vigtige markeder. Det har medført ophør af samarbejdet med de tidligere distributører i USA og England. I 2007 har især omsætningen inden for Education været hårdt ramt af ophøret af samarbejdet, men den ventede vækst inden for Desktop Management er også udeblevet. Selvom udviklingen i 2007 har været skuffende, er det fortsat vores opfattelse, at beslutningen om at etablere egne datterselskaber var rigtig. Men vi må også erkende, at opbygningen af vores datterselskaber og etablering af en ny og bredere distributionskanal har taget længere tid end forventet. Det har der været flere årsager til. For en virksomhed af Danwares størrelse medfører det et stort træk på ressourcerne at etablere sig på tre markeder på samme tid, og der har været behov for nye kompetencer og opbygning af nye interne forretningsprocesser. Hele denne proces har vi ikke gennemført tilstrækkeligt effektivt og professionelt, men nu er vi stort set på plads på den interne front. Vi har et stort behov for at få udviklingen i Danware på rette spor og udnytte mulighederne på de enkelte markeder og inden for de enkelte produktområder. Efter regnskabsårets afslutning valgte administrerende direktør Peter Grøndahl at fratræde sin stilling for at bane vej for et generationsskifte i virksomheden. Vi har fået ansat en ny administrerende direktør, som har stor erfaring inden for salg og markedsføring af IT-løsninger samt mangeårig international ledelseserfaring. Den nye administrerende direktør har også opnået markante resultater med opbygning og udvikling af internationale virksomheders landebaserede organisationer. Disse kompetencer skal udnyttes effektivt i forbindelse med styrkelsen af den samlede virksomhed og den fokuserede indsats for at udvikle distributionskanalerne. Vi forventer også, at et øget tempo for udviklingen af nye produkter i 2008 vil støtte denne udvikling. Der vil blandt andet blive lanceret nye versioner af både NetOp School og NetOp Remote Control samt ligeledes Vista-baserede versioner af vores produkter. Endvidere vil vi også i løbet af andet halvår 2008 lancere en del af NetOp Service Management-produkterne (de tidligere M- Net-produkter), nemlig NetOp IT Asset Management, via vores internationale distributionskanal. Dette produkt har vi store forventninger til. Danwares produkter ligger fortsat teknologisk i front, og de vinder jævnligt priser. Vi ser også en god vækst inden for flere vigtige produktområder. Der er med andre ord gode forudsætninger for at opnå vækst. Det er det, vi nu skal vise, at vi kan. Med venlig hilsen Ib Kunøe Formand for bestyrelsen til aktionærerne 5

6 Hovedpunkter 2007 har været et udfordrende år for Danware. Opbygningen af datterselskaberne i USA, Tyskland og England har været i fokus, men har taget længere tid end forventet. Den samlede omsætning blev i 2007 på 85,3 mio. kr. mod 97,9 mio. kr. i Udviklingen i omsætningen er skuffende, og omsætningen blev væsentligt lavere end forventet ved starten af Omsætningen inden for Desktop Management faldt med 1,0%. Omsætningen af det største produkt, NetOp Remote Control, steg med 4,1%. Omsætningen inden for Education faldt med 39%, blandt andet som følge af, at det har taget længere tid end forventet at opbygge salgskanalerne for Education-produkterne i Danwares datterselskaber. Der er igangsat en række tiltag, der skal medføre fremgang inden for Education. Resultat af primær drift før afskrivninger og amortisering af goodwill (EBITDA) ugjorde i 2007 minus 20,6 mio. kr. mod 7,1 mio. kr. i Nedgangen i resultatet kan primært tilskrives en forøgelse af de faste omkostninger samt den lavere omsætning. Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde minus 32,0 mio. kr. mod 1,1 mio. kr. i Resultat før skat udgjorde minus 30,9 mio. kr. mod 2,1 mio. kr. i 2006, mens årets resultat blev på minus 31,7 mio. kr. mod 0,7 mio. kr. i Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for I 2008 forventes omsætningen at ligge i intervallet mio. kr., og der forventes et resultat af primær drift før afskrivninger og amortisering af goodwill (EBITDA) i niveauet omkring minus 10 mio. kr. Nettoomsætning, mio. kr Resultat før skat, mio. kr Resultat af primær drift, mio. kr Overskudsgrad (EBIT-margin), % h o v e d p u n k t e r

7 Hoved- og nøgletal DKK 1000 EUR Resultatopgørelse (EUR) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før afskrivning og amortiseringer (EBITDA) (20.587) Resultat af ordinær primær drift (EBIT) (32.006) (4.292) Resultat af finansielle poster Ordinært resultat før skat (30.859) (4.139) Årets resultat (31.734) (4.256) Balance Aktiver Aktiver ekskl. likvide beholdninger Aktiekapital Egenkapital Pengestrømme Fra driftsaktivitet (6.057) (16.698) (2.239) Fra investeringsaktivitet (2.402) (1.743) (8.838) (34.382) (2.569) (345) Heraf inv. i materielle anlægsaktiver (388) (1.264) (2.676) (3.406) (1.040) (139) Fra finansieringsaktivitet (26.209) (94.081) (18.914) (148) (9.523) (1.277) Regnskabsrelaterede nøgletal Overskudsgrad (EBITDA-margin) (%) (24) (24) Overskudsgrad (EBIT-margin) (%) (38) (38) Egenkapitalandel (%) Egenkapitalforrentning (%) (17) (17) Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, EPS (DKK) 5,4 6,4 3,9 0,2 (8,4) (1,1) Udvandet resultat pr. aktie, EPS-D (DKK) 5,4 6,4 3,8 0,2 (8,4) (1,1) Indre værdi pr. aktie (DKK) 72,4 54,9 54,0 54,3 43,8 5,9 Cash flow pr. aktie, CFPS (DKK) 6,4 7,9 4,5 (1,6) (4,3) (0,6) Antal aktier, ultimo (1.000 stk. a 5 DKK) Antal aktier, gns. (1.000 stk. a 5 DKK) Aktiekurs, ultimo 100,5 103,1 120,0 117,5 73,0 10,0 Udbytte pr. aktie (DKK) ,5 - - Price earnings, P/E (DKK) 18,7 16,1 30,8 675,4 (8,9) (1,2) Medarbejderrelaterede nøgletal Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet i overenstemmelse med Finansanalytiker-foreningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. På statusdagen i 2007 er omregningen fra DKK til EUR gennemført til kurs 745,66. h o v e d- o g n ø g l e ta l 7

8 ledelsens beretning Danware har i 2007 været igennem en omfattende omstillings- og forandringsproces, som blev igangsat i forbindelse med beslutningen i 2006 om at etablere egne datterselskaber på hovedmarkederne. Den ændrede strategi har stillet meget store krav til hele organisationen og har krævet væsentlige ændringer, herunder opbygning af nye kompetencer og forretningsprocesser inden for blandt andet salg og håndtering af licenser. Danware har måttet erkende, at opbygningen af datterselskaberne og opbygningen af den samlede salgskanal tager længere tid end forventet. Udfordringerne i 2007 har betydet, at den forventede vækst er udeblevet. Inden for det største forretningsområde, Desktop Management, var omsætningen i 2007 på samme niveau som i 2006, men inden for Education faldt omsætningen med 39%. Udviklingen i omsætningen inden for Education har været påvirket af den tidligere opsigelse af distributørerne på hovedmarkederne og Danwares efterfølgende primære fokusering på opbygningen af partnerkanalen for produkterne inden for det største forretningsområde, Desktop Management. Sidst i 2007 blev der igangsat en række initiativer for at styrke omsætningen inden for både Desktop Management og Education. For at skabe større fokus på aktiviteterne og implementeringen af Danwares vækststrategi er der ansat dedikerede salgs- og marketingsressourcer, der skal fokusere på Education. Markedet inden for de to segmenter er blevet væsentligt mere specialiseret, og dette stiller øgede krav til salgskanalen og til markedsføringsindsatsen inden for de enkelte områder. Den øgede specialisering af salgs- og marketingsorganisationen skal sikre, at de særlige krav, som kunderne stiller, kan adresseres mest effektivt. Samtidig er det besluttet at nedlægge forretningsområdet Security, og de produkter, der har hørt til dette forretningsområde, herunder NetFilter, vil blive placeret i Education-divisionen, der er tiltænkt som et value added modul til NetOp School. På baggrund af de mange ændringer i 2007 og de senest igangsatte aktiviteter vurderes det, at fundamentet for opnåelse af fornyet vækst er ved at være på plads, og at 2008 forventes at markere et vigtigt vendepunkt for Danware. UDVIKLING AF SALGSKANALERNE I 2007 Etableringen af egne salgsselskaber på de tre hovedmarkeder USA, England og Tyskland er en væsentlig del af Danwares salgs- og distributionsstrategi. Selskaberne varetager distribution og branding af NetOp-produkterne samt udvikling af partnerkanalerne de skal således sikre, at Danware opnår en betydelig stærkere position på hovedmarkederne, hvor der vurderes at være et stort markedspotentiale for Danwares produkter. Ligeledes skal de lokale salgsselskaber hjælpe partnerne med at sælge til de største kunder i de enkelte lande. Salget af NetOp-produkterne sker fortsat indirekte gennem Danwares partnere på de respektive markeder. Danware har i 2007 fortsat opbygningen af datterselskaberne og salgskanalen, men det har måttet konstateres, at det tager længere tid end forventet, dels at kompensere for omsætningen via de tidligere distributører, dels at skabe basis for yderligere fremdrift i omsætningen. Etableringen af datterselskaberne er overordnet set forløbet som planlagt. Det amerikanske datterselskab, der påbegyndte sine aktiviteter i august 2006, havde ved udgangen af 2007 indgået aftaler med ca. 110 partnere, og omsætningen inden for Desktop Management har været støt stigende siden etableringen. Selskaberne i England og Tyskland, der påbegyndte deres aktiviteter i oktober 2006, arbejdede i 1. halvår 2007 på at få deres organisationer på plads, hvilket har taget længere tid end forventet. I både England og Tyskland har det været vanskeligt at få ansat de rigtige nøglemedarbejdere. I 2. halvår 2007 havde datterselskaberne dog fået ansat de fleste medarbejdere, og det forventes, at omsætningen i 2008 vil nå et tilfredsstillende niveau og bidrage positivt til væksten i Danware. Der har i 2007 været fokuseret på uddannelse af nye partnere inden for Danwares produkter, således at de opnår en god forståelse for, hvordan kunderne får det optimale ud af produkterne. Disse aktiviteter har særligt omfattet produkterne inden for Desktop Management, og det har bevirket, at produkterne inden for Education ikke har haft den fornødne fokus i partnerkanalen. Danware forventer, at nye tiltag vil ændre dette forhold markant. Ledelsen vurderer, at ressourcerne i alle tre datterselskaber nu har nået et niveau, der er tilstrækkeligt til gennemføre de planlagte aktiviteter. 8 ledelsens beretning

9 Samtidig med etableringen af egne salgsselskaber arbejder Danware løbende på at indgå aftaler med nye dedikerede distributører på de nøglemarkeder, hvor Danware ikke har egne salgsselskaber. Der var ved udgangen af 2007 indgået samarbejdsaftaler med distributører i Spanien, Italien, Rusland og Tjekkiet alle fire markeder er karakteriseret ved stigende efterspørgsel efter avancerede IT-løsninger, blandt andet inden for Danwares forretningsområder. Distributørerne har alle en veletableret position på de respektive markeder og har en bred kundekreds blandt andet inden for den finansielle sektor, som Danware har stor erfaring i at betjene. NetOp-produkterne vil blive afsat gennem Danwares og de pågældende distributørers eksisterende partnere samt nye partnere. Danware indgik i maj 2007 en strategisk vigtig partnerskabsaftale med et af de største japanske handelshuse, Marubeni Solutions, om salg af NetOp-produkterne. Aftalen med den nye japanske NetOp-partner vil styrke Danwares position på det japanske marked, som generelt er vanskeligt at komme ind på. Danwares omsætning i Asien har hidtil været beskeden set i forhold til potentialet på disse markeder, men Danware arbejder målrettet på at øge sin tilstedeværelse og kendskabet til Net- Op-produkterne i denne region. Marubeni Corporation er et af Japans største generelle handelshuse med et globalt netværk på næsten 200 kontorer i 84 lande. Marubeni Solutions vil fokusere på salg af NetOp Remote Control-løsninger, mens Danwares eksisterende partner i Japan fortsat vil fokusere på Danwares Education-produkter. I juli 2007 indgik Danware endvidere aftale med en ny kinesisk partner om salg af NetOp-produkterne på det kinesiske marked som led i den målrettede indsats på at øge markedsandelen på det asiatiske marked. Både den nye japanske og kinesiske partner er i løbet af 2. halvår 2007 blevet introduceret til Danwares produkter og har gennemført et omfattende certificeringsprogram. Ledelsen forventer, at der i 2008 vil kunne ses resultater på de vigtige asiatiske markeder. Rekrutteringen af nye partnere har medført behov for en formaliseret uddannelsesproces, og i starten af 2007 blev der introduceret et nyt certificeringsprogram for partnerne. Uddannelsesog certificeringsprogrammet omfatter blandt andet et fast udbud af salgskurser og tekniske træningskurser samt tekniske certificeringstests i Danwares produkter. Der er ligeledes etableret en uddannelsesportal, NetOp Academy, hvor partnerne har adgang til blandt andet selvstudiemateriale og certificeringstests. Som led i udviklingen af partnerkanalen blev der i april 2007 afholdt et partner-event i Portugal med deltagelse af over 100 personer fra 25 forskellige lande. Danware arbejder også løbende med at øge omsætningen via nye kanaler primært via OEM-kunder og systemintegratorer, hvor Danwares produkter tilbydes som en del af en større softwarepakke. Et eksempel herpå er aftalen indgået med DISTRIBUTIONSKANAL MED TRE LAG Danwares distributionsmodel er opbygget i tre lag distributører, partnere og forhandlere. Hvert marked har som udgangspunkt en NetOp Territory Representative (NTR), der har distributørrollen på det pågældende marked, og som udover distribution af NetOp-produkterne også er ansvarlige for at identificere potentielle store kunder, udbygge partnerkanalerne og øge kendskabet til NetOp-produkterne i et bestemt geografisk område. På de tre største markeder, USA, England og Tyskland varetager Danwares egne datterselskaber denne rolle, mens det på de resterende markeder vil være den foretrukne distributør, der varetager rollen. Datterselskaber og distributører sælger Danwares produkter enten direkte til slutbrugeren eller gennem deres eget partner- og forhandlernet. I Danwares distributionsmodel inddeles partnerne i tre grupper, henholdsvis Gold Partners, Certified Partners og Registered Partners afhængig af en række faktorer, hvor omsætning og kompetenceniveau er blandt de væsentligste. Markedsføringen på de enkelte markeder forestås af distributøren og partnerne i fællesskab ud fra Danwares marketingskoncept. ledelsens beretning 9

10 Topnordic A/S i 2006 om salg af Danwares produkter for et beløb på minimum 35 mio. kr. over tre år. Danware vil i fremtiden fortsat have fokus på dette særlige segment aftalerne skal dog indgås, så de ikke konkurrerer med Danwares normale distributionskanal. Det vurderes, at der i fremtiden kan opnås en ikke ubetydelig omsætning gennem denne kanal, hvor salgsprocessen dog er kendetegnet ved at være meget langvarig. AKTIVITETER INDEN FOR SALG OG MARKETING Branding af Danwares produkter er en væsentlig aktivitet. Den overordnede målsætning for Danwares marketingaktiviteter er at yde støtte til Danwares salgsorganisation, forretningspartnere og datterselskaber. Dette omfatter opbygning og vedligeholdelse af NetOp-brandet samt sikring af en fortsat tilgang af kundeemner. Branding af NetOp-produkterne håndteres gennem en række forskellige aktiviteter, der omfatter udvikling af marketingmateriale, deltagelse i seminarer og branchemesser og PR-aktiviteter på de markeder, hvor NetOp-produkterne sælges. Der genereres en løbende strøm af kundeemner gennem aktiviteter på internettet, f.eks. markedsføring via søgemaskiner, internet-baserede kampagner i branchemedier, samt målrettede relationship marketing-kampagner med særlige tilbud til kunder og potentielle kunder i Danwares omfattende database. Samtidig foretages der direkte salgsaktiviteter over for attraktive kundeemner. enkelte markeder med henblik på at optimere salgsindsatsen og i højere grad anvende erfaringer på tværs af markederne. Danware har over en årrække opnået en stærk position over for kunder, der stiler store krav til ikke mindst sikkerhed. Det gælder for eksempel den finansielle sektor. Danware vil i den kommende periode øge indsatsen for at identificere og adressere kunder inden for attraktive kundesegmenter på tværs af de enkelte markeder. MARKEDSUDVIKLING Markederne for Danwares produkter er karakteriseret ved forskellige niveauer for vækst. Markedsvæksten for traditionelle Remote Control-produkter er meget lav, men den er høj for internetbaserede remote control-produkter og også høj for værktøjer, der standardiserer implementering og drift af Microsoftbaserede netværk og minimerer ressourcebehovet i den daglige drift. Markedsvæksten for undervisningssoftware er ligeledes høj. Desktop Management Remote Control Det modne marked for traditionelt Remote Control-software viser fortsat en lav vækst, og konkurrencen er hård. Danware har i 2007 øget sin marketingsindsats med henblik på at øge kendskabet til produkterne på de enkelte markeder og skabe en mere aktiv profil. Danwares datterselskaber har i 2007 fået større ansvar for markedsføringen på de enkelte markeder, da det vurderes, at lokalkendskab til medierne medvirker til en optimering af de anvendte marketingsressourcer. I 2007 deltog Danware på alle væsentlige branchemesser inden for selskabets forretningsområder, og der har på messerne været betydelig interesse for Danwares produkter. Det forøgede kendskab er med til at understøtte Danwares branding og til at få skabt en øget viden i slutbrugerleddet om fordelene ved brugen af Danwares produkter. Der skabes endvidere på denne måde kontakt til nye potentielle distributører og forhandlere på de enkelte markeder. Samarbejdet mellem partnerne og Danware er blevet intensiveret yderligere i løbet af 2007, og Danwares egne salgsselskaber og distributørerne spiller en vigtig rolle. Der vil blive lagt endnu større vægt på løbende kommunikation med og information til partnerne med kundekontakt, således at de får de bedst mulige vilkår for at medvirke til at generere vækst i omsætningen. Der skal ligeledes i fællesskab opbygges en bredere viden om de Remote Control tilbydes af flere af de store softwareudbydere som en integreret del af en større softwarepakke (Desktop Management-suiter), og der har over tid været skiftende præferencer for anvendelsen af henholdsvis best of breed -produkter og de integrerede produkter. I øjeblikket synes der at være en tendens i retning af en større anvendelse af de integrerede produkter for så vidt angår traditionel Remote Control-software på nær i high-end-segmentet, hvor kunderne ofte har en række specifikke krav til blandt andet produkternes sikkerhed, stabilitet og hurtighed. Disse krav tilgodeses typisk kun ved anvendelse af best of breed - produkterne. Internetbaseret Remote Control Behovet for og anvendelsen af internetbaserede løsninger inden for Remote Control er stigende. Internetbaserede løsninger til Remote Control medfører langt større fleksibilitet i løsningen af problemer, idet den bruger, der skal assisteres, ikke har behov for at have installeret særligt software men blot kan få den nødvendige software downloaded efter behov. Denne type løsninger findes ikke som en integreret del af større softwarepakker. 10 ledelsens beretning

11 Remote Control inden for nye områder På baggrund af den øgede brug af PDA ere (Personal Digital Assistant) og den generelt øgede funktionalitet inden for mobilteknologi viser markedet for Remote Control af mobilt udstyr (udover pc er) betydelig vækst, og Danware positionerer sig inden for dette område med henblik på at få del i denne vækst. Samtidig har Danware også øget sit fokus på andet elektronisk udstyr (f.eks. robotter og lignende), da dette marked forventes at vokse og i fremtiden at rumme et potentiale, som Danware har teknologien til at udnytte. Education Markedet for undervisningssoftware øges sig i takt med, at der sker en øget anvendelse af IT inden for undervisning i både uddannelsessektoren og i virksomhederne og ligeledes i takt med, at der kan tilbydes produkter, der i stigende grad imødekommer kravene om større effektivitet i undervisningen. Samtidig bliver konkurrencen stadig mere intensiv, både hvad angår pris og produktindhold. Også inden for dette segment vil der ske en gradvis overgang til internetbaserede løsninger. Inden for undervisningssektoren giver øget anvendelse af internetbaserede værktøjer mulighed for en udvikling i retning af hybrid-skoler, det vil sige skoler, som anvender en kombination af fysisk undervisning og virtuelle klasser, og hvor elearning, udvikling af undervisningsmateriale og tests er en integreret del af undervisningen. En stor del af kunderne ønsker at kunne foretage one stop -shopping, det vil sige køb af komplette løsninger, der matcher deres behov, men også inden for dette område er der mange, der vælger best of breed -produkter. I virksomhederne sker der løbende en stigning i brugen af elearning, blandt andet som følge af virksomhedernes øgede fokus på medarbejderudvikling og produktivitet. Denne form for undervisning og læring øger fleksibiliteten, mindsker omkostningerne i forbindelse med uddannelse i for eksempel nye produkter, og støtter virksomhedernes aktiviteter med henblik på at etablere tværgående standarder for viden. PRODUKTUDVIKLING OG NYE PRODUKTER På basis af en førende og robust teknologi har Danware over en årrække opbygget en gunstig position på det globale marked for fjernbetjenings- og undervisningssoftware. Det er Danwares mål løbende at udvikle førende produkter inden for udvalgte forretningsområder og at sikre, at disse produkter kan sammensættes i bredere løsninger. Danware har de seneste år sideløbende med videreudviklingen af produkterne inden for Desktop Management og Education søgt at opbygge et tredje forretningsområde, Security. Det er efter regnskabsårets afslutning besluttet fremover at fokusere ressourcerne på udvikling af de to forretningsområder Desktop Management og Education, idet Danware ikke længere satser på at opbygge en selvstændig forretning med fokus på Securityprodukter. De tidligere selvstændigt markedsførte Securityprodukter vil fremover i højere grad blive markedsført sammen med de øvrige hovedprodukter, og vil dermed styrke Danwares tilbud om bredere løsninger til kunderne inden for de primære forretningsområder. Den teknologiske udvikling generelt, og herunder i særdeleshed den øgede anvendelse af internettet som medie, er med til at stille nye krav til og give nye muligheder for softwareprodukter inden for de områder, hvor Danware opererer. Danware arbejder løbende på at tilpasse sine produkter til de nye muligheder, og arbejder samtidig på at kunne tilbyde bredere produkter inden for de enkelte forretningsområder. Målet er at kunne adressere de dele af markedet, hvor væksten er høj, og hvor Danware på basis af sin teknologi kan tilbyde attraktive løsninger. I de seneste par år er der således arbejdet intensivt på at udvikle internetbaserede produkter, produkter til PDA er, herunder Mobile Devices, og på at udvide produkttilbuddet inden for de enkelte forretningsområder. Inden for forretningsområdet Desktop Management tilbydes følgende produkter: NetOp Remote Control, der er applikationsbaseret software til fjernbetjening af en eller flere computere fra en anden computer, kræver software installeret på de pc er, der ønskes fjernbetjent. NetOp Remote Control er Danwares hidtil største produkt. NetOp On Demand Remote Control, der er en internetbaseret løsning til fjernbetjening af computere. Denne løsning kræver ingen præ-installeret software, men alene en person ved pc en. NetOp Mobile Embedded, der er en løsning til fjernbetjening af og fra diverse mobilt udstyr udover pc er. NetOp Service Management-produkter (NSM-produkter), de tidligere M-Net-produkter, der er et sæt af værktøjer, der standardiserer implementering og drift af Microsoftbaserede netværk og minimerer ressourcebehovet i den daglige drift. NSM-produkterne omfatter software- og operativsystem-installation, inventory, software meetering og asset management. ledelsens beretning 11

12 Inden for forretningsområdet Education tilbydes følgende produkter: NetOp School, der er en softwareløsning til computerbaseret klasseundervisning og er hovedproduktet inden for Education. NetOp Learning Center, som er en elearning-platform for udvikling og gennemførelse af online kurser. NetOp Instruct, der er en softwareløsning til netværksbaseret undervisning og samarbejde i virksomheder. Programmet henvender sig til virksomheder og organisationer og er et Plug&Play-program til IT-baseret undervisning og videndeling baseret på erfaringer fra NetOp School. NetOp NetFilter, der er en løsning, som på basis af en avanceret billed- og tekstanalyse i realtid kan frasortere uønskede internetsider og derved også bidrage til at håndhæve virksomhedens IT-politikker. Danware har i 2007 haft fokus på udvikling af nye versioner af produkterne inden for de to største forretningsområder samt på at integrere og tilpasse/videreudvikle tilkøbte produkter. Microsoft lancerede sit nye operativsystem Vista i januar 2007, og Danware har i 2007 arbejdet med at implementere Vistasupport i sit produktprogram. I løbet af 1. halvår 2008 lancerer Danware nye versioner af hovedprodukterne, der understøtter Vista. M-Net-produkterne er i 2007 blevet re-branded som NetOpprodukter under fællesnavnet NetOp Service Management (NSM). NSM-produkterne markedsføres alene i Norden gennem Topnordic/Ementor. Et af NSM-produkterne, NetOp IT Asset Management, planlægges dog også markedsført gennem Danwares internationale distributionsnet i Danware vil i løbet af 2. halvår af 2008 lancere nye markedstilpassede versioner af de eksisterende NSM-produkter. For at nedbringe time-to-market og sikre en omkostningseffektiv produktudvikling, arbejder Danware aktivt på at øge anvendelsen af eksterne leverandører i forbindelse med produktudviklingen, og der er foreløbig indgået aftaler med udviklere i Rusland og Filippinerne. De eksterne udviklere udvikler primært specifikke features til de enkelte produkter, mens Danware udvikler kernen i produkterne. Ledelsen har overordnet set været tilfreds med de opgaver, der har været lagt ud til underleverandører, og det forventes, at Danware i fremtiden vil øge antallet af opgaver, der løses gennem eksterne udviklere i Asien og Rusland. NetOp Instruct er særdeles velegnet i interne undervisningssituationer, som f.eks. introduktionskurser for nye medarbejdere. Undervisningen kan også gøres interaktiv, idet kursusdeltagere og undervisere kan kommunikere med hinanden og/eller resten af holdet undervejs og det er muligt at overføre både lyd, billeder og video imellem deltagernes skærme. Anvendelsesmulighederne for NetOp Instruct begrænser sig dog ikke til undervisningslokalet, idet programmer også gør det muligt at formidle vigtige informationer hurtigt og effektivt, ligesom det giver nye muligheder for samarbejde blandt virksomhedens medarbejdere. LEDELSESFORHOLD Salgsdirektør Michael Graves fratrådte sin stilling i Danware i september 2007 som følge af uenighed omkring implementeringen af salgs- og distributionsstrategien. I november 2007 tiltrådte Claus Finderup Grove (40) som ny finansdirek t ør. Claus Finderup Grove kom fra en stilling som finans - direktør for rederiet Clipper Groups aktiviteter i Asien. Forud for sin ansættelse i Clipper Group i 2005 var Claus Finderup Grove ansat i A. P. Møller i en række ledende stillinger inden for finans og økonomi. Claus Finderup Grove afløste finansdirektør Lars Søndergaard, der efter seks år i stillingen ønskede at fratræde. BESTYRELSESBESLUTNINGER OG FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN Resultatdisponering Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt størrelsen og sammensætningen af Danwares kapitalgrundlag på baggrund af selskabets strategi (herunder særligt investeringsmuligheder og -planer), forventninger til udviklingen i resultat og pengestrømme samt relevante usikkerheds- og risikofaktorer. På baggrund af denne vurdering fastsættes årets udbytte. Bestyrelsen har tidligere vedtaget en dynamisk udbyttepolitik, der kan omfatte udlodning af udbytte, der svarer til mindst 50% af årets resultat og eventuelt indgå i kombination med aktietilbagekøbsprogrammer. På baggrund af resultatudviklingen i 2007 foreslår bestyrelsen, at der ikke betales udbytte for Bestyrelsen indstiller således til generalforsamlingen, at årets underskud i moderselskabet på 23 mio. kr. overføres til næste år. 12 ledelsens beretning

13 Øvrige forslag Herudover fremsætter bestyrelsen forslag om, at bestyrelsen fortsat bemyndiges til at foretage køb af egne aktier indtil 10% af selskabets aktiekapital. Bestyrelsen foreslår endvidere, at vedtægternes 7 stk. 3 nr. 4 vedrørende generalforsamlingens delegering af decharge slettes fra vedtægterne. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Peter Grøndahl valgte i starten af februar 2008 at fratræde som administrerende direktør i Danware. Det har hidtil været planen, at Peter Grøndahl som led i et generationsskifte skulle fratræde som administrerende direktør og fortsætte i bestyrelsen, når den nye organisation var på plads i foråret Udviklingen i 2007 har imidlertid betydet, at Peter Grøndahl ønskede at fremskynde planen og fratræde. Danware har efterfølgende udpeget Kurt Groth Bager (44) som ny administrerende direktør, og han tiltrådte i slutningen af februar Kurt Groth Bager har siden 2000 været ansat i den amerikansk baserede IT-virksomhed EMC, hvor han senest var General Manager med ansvar for Danmark, Norge, Finland og de baltiske lande. Forud for sin ansættelse i EMC var Kurt Groth Bager ansat som General Manager i virksomheden GE Capital IT Solutions med ansvar for Danmark. Kurt Groth Bager har stor erfaring inden for salg og markedsføring af IT-løsninger samt mangeårig international ledelseserfaring. FORVENTNINGER TIL 2008 I 2008 er det Danwares primære mål at skabe fornyet vækst i omsætningen, og der vil især være fokus på at udvikle datterselskaberne til velfungerende organisationer, der kan varetage den planlagte udbygning af Danwares distributionskanal både inden for Desktop Management og Education. Omsætningen inden for Education har i 2007 været hårdt ramt af ophøret af samarbejdet med tidligere distributører i USA og England, mens udviklingen inden for Desktop Management ligeledes har været skuffende. Denne udvikling søges nu ændret via en række forskellige tiltag herunder en opdeling af salgs- og marketingaktiviteterne inden for de to forretningsområder, således at der skabes mere fokus på de specifikke kunde- og markedsforhold. Der vil i det kommende år ske lancering af nye versioner af Danwares væsentligste produkter, således at disse understøtter Microsofts nyeste operativsystem Vista. Samtidig lægges der vægt på at tilbyde stadig bredere løsninger inden for de enkelte forretningsområder og at tilpasse og adressere produkterne til de segmenter, hvor væksten er højest. Ledelsen vurderer, at der er basis for at skabe vækst via en fokuseret og effektiv indsats. Danwares produkter er teknologisk førende, og der er en høj markedsvækst inden for flere produktsegmenter. På basis af aktiviteterne inden for salg og marketing samt lancering af nye versioner af de væsentligste produkter, forventes der i 2008 en stigende omsætning inden for både Desktop Management og Education. Udviklingen i USA er behæftet med større usikkerhed end de seneste år som følge af den usikre konjunkturudvikling. Den samlede omsætning forventes i 2008 at ligge i intervallet mio. kr. Forventningen til omsætningen er baseret på en kurs på 5,0 DKK pr. USD. En ændring i USD-kursen på 0,1 i forhold til DKK vil medføre en ændring i omsætningen på ca. 0,5 mio. kr. Omkostningsniveauet i 2008 forventes at stige med ca. 10% som følge af, at omkostninger i datterselskaberne får fuld effekt. De øvrige omkostninger forventes at ligge på samme niveau som i Den forventede stigning i omsætningen forventes at medføre en forbedring af indtjeningen, og resultat af primær drift før afskrivninger og amortisering af goodwill (EBITDA) forventes i 2008 ligge omkring minus 10 mio. kr. UDTALELSER OM FREMTIDIGE FORHOLD Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for Danwares kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på Danwares markeder, udviklingen i efterspørgslen efter Danwares produkter, konkurrenceforhold samt integration af tilkøbte virksomheder. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på side 21. ledelsens beretning 13

14 Viden og kompetencer Danware er en højteknologisk softwarevirksomhed, der betragter udvikling og tilpasning af teknologi, evnen til at identificere og imødekomme kundebehov samt tilstedeværelsen af dygtige og engagerede medarbejdere som nogle af de vigtigste forudsætninger for at fastholde virksomhedens konkurrenceevne. Viden om kundebehov og markedstendenser Slutbrugerne af Danwares produkter er for den største produktgruppe, Remote Control, primært Help Desks hos de enkelte kunder. NetOp School er primært rettet mod de professionelle undervisere, mens NetOp Instruct og NetOp Learning Center er rettet mod virksomhedernes undervisningsbehov. Det er vigtigt for Danware at have et detaljeret kendskab til disse brugergruppers arbejdssituation og behov for særlige værktøjer. Det opnås blandt andet via en tæt dialog med kunderne og via et indgående kendskab til den generelle teknologiske udvikling inden for Danwares forretningsområder. Baseret på dialogen med kunderne identificeres der løbende ønsker til ny funktionalitet og forbedring af den eksisterende, og dette bruges som input til udviklingen af nye versioner af Danwares produkter. Danware har endvidere et tæt samarbejde med en række større kunder, og dette samarbejde medfører i en række tilfælde udvikling af særlige former for funktionalitet, som derefter typisk anvendes i de fremtidige versioner af produkterne. Over tid sker der omfattende teknologiske ændringer inden for Danwares forretningsområder, og efterspørgselsmønstrene ændrer sig markant. Derfor er det afgørende, at Danware har en stor viden om nye teknologier for at kunne tilpasse sine produkter til markedets efterspørgsel. Alle medarbejdere i Danware har en forpligtelse til at tage del i denne proces, og Danware har oprettet en særlig funktion, der sammen med salgs- og marketingorganisationen har til opgave at samle brikkerne og skitsere hovedtendenser og mulige strategier. Teknologisk knowhow Danware har igennem en årrække opbygget en særlig viden inden for fjernbetjening af computere, og selskabets unikke teknologi til skærmoverførsel, produkternes stærke sikkerhedsegenskaber samt en bred dækning af forskellige systemplatforme har givet en solid teknologisk position i forhold til konkurrerende produkter. Udviklingen af Danwares produkter bygger på en central egenudviklet teknologi, nemlig NetOp-teknologien, og grundelementerne i denne teknologi anvendes på tværs af de forskellige produkter inden for Desktop Management og Education. Genbrug medvirker til at sikre en effektiv og hurtig udviklingsproces. Danware søger løbende at videreudvikle sin teknologi, og dette sker både ved egenudvikling og tilkøb af kompetencer, der kan understøtte selskabets teknologiske position. Samtidig sker der en løbende vurdering og optimering af udviklingsprocesserne med henblik på at nedbringe time-tomarket, samt forbedre kvaliteten af de færdige produkter. 14 viden og kompetencer

15 Udvikling af medarbejdere Danware er en videnintensiv virksomhed, og tilstedeværelsen af dygtige og motiverede medarbejdere er en forudsætning for, at Danware i fremtiden kan være konkurrencedygtig og derved opnå vækst og en tilfredsstillende indtjening. Danware opfordrer medarbejderne til aktivt at tage del i videndelingen på alle niveauer, således at ideer kan transformeres til bæredygtige produkter, som markedet efterspørger. Danware havde ultimo medarbejdere. Danware har med sine tre datterselskaber samt salg i mere end 80 lande fået opbygget en international medarbejderkultur, hvor en del af medarbejderne har stor erfaring med internationale relationer. Dette giver Danware en specifik kulturel kompetence, der knytter selskabets kunder og partnere tættere til virksomheden. Danware har hidtil ikke haft svært ved at tiltrække dygtige og kvalificerede medarbejdere og bruger mange ressourcer på at sikre det rette match mellem medarbejder og virksomhed. Dog har den øgede efterspørgsel på det danske arbejdsmarked medført en længere søgeperiode. Danware har i 2007 gennemført en gennemgribende personprofilanalyse af alle medarbejdere i Danware med henblik på at optimere udviklingen af den enkelte medarbejder og sikre fastholdelse af de enkelte medarbejdere. I sammenhæng hermed fokuseres der i øget omfang på medarbejderudviklingssamtaler som værktøj. Lederudviklingsprogrammet er videreført i Programmet har blandt andet til formål at identificere og fastlægge de væsentligste ledelsesværdier samt styrke ledelseskvaliteten. viden og kompetencer 15

16 Aktionærforhold Aktieinformation Aktiekapitalen i Danware bestod ultimo 2007 af aktier a 5 kr. og udgjorde kr. Aktiekapitalen er uændret i forhold til ultimo Danware-aktien er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen under fondskoden DK og kortnavnet DANW. Danware-aktien indgår i SmallCap+ indekset. Ejerforhold Danware havde ultimo 2007 godt navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejede omkring 94% af den samlede aktiekapital. Følgende aktionærer har over for Danware oplyst at eje mere end 5% af selskabets aktiekapital: Peter Nielsen Grøndahl Øverødvej 38, 2840 Holte (15,7%) Danware-aktien lå på kurs 73,0 ultimo 2007 mod 117,5 primo 2007 et fald på 39,0%. Til sammenligning faldt SmallCap+ indekset med 11%, og totalindekset på OMX Nordic Exchange Copenhagen steg med 5% i samme periode. Kursudviklingen i løbet af regnskabsåret medførte, at Danwares markedsværdi faldt fra 452 mio. kr. primo 2007 til 276 mio. kr. ultimo Der blev i 2007 omsat 0,8 mio. aktier over OMX Nordic Exchange Copenhagen svarende til ca. 20% af det samlede antal aktier ved regnskabsårets begyndelse. Året før blev der omsat godt 1,4 mio. aktier. Danware-aktien dækkes løbende af Gudme Raaschou, Carnegie Bank og Danske Bank. Consolidated Holdings A/S Fredheimvej 9, 2950 Vedbæk (15,0%) Lønmodtagernes Dyrtidsfond Vendersgade 28, 1363 København K. (11,9% pr. 26. august 2005) Pierre Robert A/S Lautrupvang 8, 2750 Ballerup (10,0%) Ole Bjørn Setnes, Øverødvej 72 B, 2840 Holte (8,1%) Søren Peter Andersen, Helsingevej 40, 2830 Virum (8,1%) PFA Pension, Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (5,0% pr. 1. februar 2002) Kursudvikling i 2007: Danware, Smallcap+, OMXC Danware SmallCap+ OMXC SKAGEN Fondene, SKAGEN AS Postbox 160, 4001 Stavanger, Norge (5,0% pr. 12. juni 2007) Danware ejede ved udgangen af (ultimo 2006: ) egne aktier svarende til 1,3% af aktiekapitalen Udbytte Udbytte vedtages af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen indstiller, at der for 2007 ikke betales udbytte jan 07 apr 07 jul 07 okt 07 jan 08 Generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 30. april 2008 kl. 13 i Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 16 a k t i o n æ r f o r h o l d

17 Investor Relations Det er Danwares ambition at sikre et højt og troværdigt informationsniveau. Selskabet tilstræber gennem en åben og aktiv kommunikation med investorer, analytikere, presse og øvrige interessegrupper at sikre aktiemarkedet det bedst mulige grundlag for prisfastsættelse af Danware-aktien. Kommunikationen med investorer finder sted via den løbende offentliggørelse af meddelelser, investorpræsentationer samt individuelle møder. Hjemmesiden er interessenternes primære informationskilde, og den opdateres løbende med ny og relevant information om Danwares resultater, aktiviteter og strategi. På hjemmesiden findes også en særskilt sektion til brug for generalforsamlingen i 2008, hvor der er mulighed for at se og downloade årsrapporten samt tilmelde sig generalforsamlingen. Endvidere forefindes vedtægterne og indkaldelsen på siden. Aktionærer, analytikere, investorer, børsmæglerselskaber samt andre interesserede, der har spørgsmål vedrørende Danware, bedes henvende sig til: Danware A/S Bregnerødvej Birkerød Kontaktperson: Finansdirektør Claus Finderup Grove Telefon: Finanskalender april 2008 Rapport for 1. kvartal april 2008 Ordinær generalforsamling 19. august 2008 Rapport for 2. kvartal november 2008 Rapport for 3. kvartal december 2008 Afslutning af regnskabsåret 2008 meddelelser i januar 2007 Finanskalender februar 2007 Lancering af NetOp Instruct 14. februar 2007 Stor ordre på NetOp Remote Control 13. marts 2007 Årsrapport marts 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 24. april 2007 Forløbet af ordinær generalforsamling den 24. april april 2007 Stor ordre på NetOp Remote Control og NetOp On Demand fra kunde i den svenske automobilindustri 22. maj 2007 Rapport for 1. kvartal maj 2007 Aftale med ny partner i Japan 1. juni 2007 Opgørelse af aktiekapital og stemmerettigheder 12. juni 2007 SKAGEN Fondene besidder 5,01% af den samlede aktiekapital i Danware A/S 31. juni 2007 Finansdirektør Lars Søndergaard fratræder sin stilling i Danware A/S 14. august 2007 Rapport for 2. kvartal september 2007 Ansættelse af ny finansdirektør 24. september 2007 Salgsdirektør Michael Graves fratræder 24. oktober 2007 Justering af forventninger til november 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 a k t i o n æ r f o r h o l d 17

18 Corporate governance Danwares ledelse lægger vægt på, at der udøves god virksomhedsledelse og hermed, at de overordnede ledelsesforhold er tilrettelagt hensigtsmæssigt. De overordnede principper for ledelsen af Danware skal sikre, at selskabet bedst muligt lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, medarbejdere, myndigheder og øvrige interessenter samt, at den langsigtede værdiskabelse understøttes. OMX Nordic Exchange Copenhagen har fastlagt anbefalinger vedrørende god selskabsledelse, og Danware følger generelt disse. Aktionærer og andre interessenter Danwares ledelse ønsker og arbejder aktivt for at opretholde en god kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige interessenter. Selskabet tilstræber en høj grad af åbenhed og effektiv formidling af information. Dialogen med og informationen til aktionærer og interessenter finder sted via udsendelse af kvartalsrapporter og øvrige meddelelser fra selskabet og via møder med investorer, analytikere og pressen. Kvartalsrapporter og andre meddelelser er tilgængelige på Danwares hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. Hjemmesiden indeholder desuden materiale, som anvendes i forbindelse med investorpræsentationer. Danwares bestyrelse drøfter med jævne mellemrum selskabets kapital- og aktiestruktur og vurderer, om denne er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Danware har én aktieklasse, og selskabets vedtægter indeholder igen grænser for ejerskab og stemmeret. Det er bestyrelsens vurdering, at såvel aktie- som kapitalstruktur på nuværende tidspunkt er tilfredsstillende. Det er en del af Danwares strategi at foretage akkvisitioner, der kan supplere selskabets produktportefølje og styrke selskabets markedsposition, og derfor har Danware valgt at fastholde et likviditetsberedskab, der muliggør egenfinansiering af eventuelle akkvisitioner. Hvis der fremsættes et tilbud om overtagelse af selskabets aktier, vil bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningen forholde sig åbent hertil og formidle tilbudet til aktionærerne, ledsaget af bestyrelsens kommentarer. Generalforsamlingen er selskabets øverste besluttende myndighed, og bestyrelsen lægger vægt på, at aktionærerne får en grundig orientering om de forhold, der træffes beslutning om på generalforsamlingen. Alle aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen, hvis de jf. vedtægternes regler har løst adgangskort. På generalforsamlingen kan aktionærerne stille spørgsmål til bestyrelse og direktion og kan ligeledes inden for en angiven frist stille forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen varetager på aktionærernes vegne den overordnede ledelse af Danware og fastlægger selskabets mål og strategier og godkender de overordnede budgetter og handlingsplaner. Desuden fører bestyrelsen i bred forstand tilsyn med selskabet og kontrollerer, at det ledes på forsvarlig vis og i overensstemmelse med lovgivning og vedtægter. Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden, som gennemgås mindst én gang om året og tilrettes efter behov. Den seneste tilpasning er sket i Forretningsordenen indeholder blandt andet procedurer for direktionens rapportering, bestyrelsens arbejdsform samt en beskrivelse af bestyrelsesformandens opgaver og ansvarsområder. 18 corporate governance

19 Der holdes normalt mellem fem og ti bestyrelsesmøder om året, og bestyrelsen mødes derudover efter behov. I 2007 blev der afholdt seks bestyrelsesmøder. I forbindelse med to møder har et bestyrelsesmedlem været nødt til at melde forfald. Der er udarbejdet en fast plan for mødernes indhold. Der er ikke hidtil fundet behov for at etablere bestyrelsesudvalg. Bestyrelsen modtager løbende orientering om selskabets forhold herunder to faste månedlige rapporteringer, der blandt andet indeholder en opfølgning på udviklingen og styringen af de væsentligste aktiviteter. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har syv medlemmer, hvoraf fire er valgt af generalforsamlingen og tre valgt af medarbejderne. De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen, og der er ikke fastsat en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, da bestyrelsesformanden løbende vurderer de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, ligesom der cirka en gang årligt gennemføres en evaluering af bestyrelsen og de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejde. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode er fastsat i overensstemmelse med Aktieselskabslovens regler og er pt. fire år. Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer findes på side 38 i nærværende årsrapport. Halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vurderes som værende uafhængige. Disse to medlemmer er Ib Kunøe, der gennem Consolidated Holdings A/S ejer 25% af aktierne i Danware A/S, og Claus True Hougesen. De to øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer vurderes som ikke uafhængige. Peter Grøndahl er tidligere administrerende direktør i Danware, og advokat Henning Hansen, partner i Philip & Partnere Advokatfirma, er en af flere juridiske rådgivere for Danware. Det forretningsmæssige forhold mellem Philip & Partnere Advokatfirma og Danware er dog ikke af væsentlig betydning. Sammensætningen af bestyrelsen er sket med henblik på at sikre kontinuitet, repræsentation af de for Danware væsentligste kompetencer samt evne til at implementere Danwares strategi, der skal sikre fornyet vækst og en styrkelse af Danwares markedsposition. De generalforsamlingsvalgte medlemmer har en bred erfaring inden for generel virksomhedsledelse, informationsteknologi, afsætning til professionelle kunder samt internationale forhold. I forbindelse med indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen udsender bestyrelsen forud for generalforsamlingen en beskrivelse af de enkelte kandidaters baggrund, relevante kompetencer samt ledelseshverv eller krævende tillidsposter. Bestyrelsen begrunder ligeledes indstillingen i forhold til de kriterier, som bestyrelsen har fastlagt for rekrutteringen. corporate governance 19

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5 ÅRSRAPPORT 2006 indhold danware kort fortalt Til aktionærerne 3 Hovedpunkter 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 14 Aktionærforhold 16 Corporate governance 18 Risikoforhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S ÅRSRAPPORT 2008 Netop Solutions A/S Kent Madsen, CTO Claus Finderup Grove, CFO 2 Kurt Groth Bager, CEO indhold NETOP Solutions A/S kort fortalt Til aktionærerne 4 Hovedpunkter 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Meddelelse nr. 2/2007 Fondsbørsmeddelelse Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2006.

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2013

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2013 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2013 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Ledelsesberetning FORTSAT FREMGANG I DANMARK GIVER PERSPEKTIVER

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2008/09 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger udstyr til tælling og analyse af celler i væsker. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik,

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

Årsrapport 2012. Årets ESDH leverandør

Årsrapport 2012. Årets ESDH leverandør Årsrapport 2012 Årets ESDH leverandør Ledelsesberetning INTERNATIONAL SATSNING BASERET PÅ SOLID REFERENCEPOSITION RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2012. Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 3 Året i hovedtræk... 3 Hoved- og nøgletal...4 Beretning... 5 Kunder...8 Medarbejdere... 11 Koncernoversigt...13 Aktionærforhold

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold. Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 0 7. InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring.

Mission, mål og strategi. Indhold. Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 0 7. InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring. Mission, mål og strategi Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 0 7 InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring. Vi ønsker at være kendt som en innovativ og pålidelig leverandør af kommunikationsløsninger

Læs mere

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 2 Året i hovedtræk...2 Hoved- og nøgletal... 3 Beretning...4 Kunder...6 Medarbejdere...9 Koncernoversigt... 11 Aktionærforhold

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 26. marts 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2011 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2011. Årsrapporten

Læs mere

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi.

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 24. marts 2014 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2013. Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Rovsing A/S. Årsrapport 2009/10

Rovsing A/S. Årsrapport 2009/10 Rovsing A/S Årsrapport 2009/10 1 Profil Rovsing leverer systemer, softwareløsninger og tilknyttede services primært til den europæiske rumfartsindustri samt til transportindustrien (automobil- og jernbaneindustrien).

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere