REGISTER. I. Frem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTER. I. Frem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)"

Transkript

1 REGISTER I. Frem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. Rettelse til tjenestedokumenter. Frem sendelse af»rettelser til post- og telegrafvæsenets reglementer«nr Reglem ent I (organisations- og personelforhold m ed bilagsb og)... II A (indenrigske forretninger, forholdet til publikum, post) III A (indenrigsk ekspedition, p o s t) IV (udenrigske postforretninger)... Frem sendelse af rettelse til: Reglem ent V I (kasse- og regnskabsvæ sen)... IX A (materiel, alm indelige bestem m elser og fortegnelse over kontorm ateriel)... IX B (m ateriel, fortegnelse over teknisk m ateriel)... X III(telefonabonnem ent m. v. i statstelefonom råderne).... T ryksagsfortegnelse... Vejledning for postbudpersonalet... - cykelb u d e... - det tekniske peirsonale land postb ud e... U denrigsk pakkeposttakst... T elefontak st... O m sæ tningstabeller P ostb efo rd rin g en i in d la n d e t. Fortegnelse over posthuse i D anm ark... G ad efo rteg n else for d et k øb en h avnsk e p o sto m r å d e... Fortegnelse over telegrafstationer i D an m ark... Frem sendelse af Særtryk af officielle m eddelelser til telegrafekspeditioner 3i> 37, 63, 137, 139, 171, 223, ij 37, 139, , 223 5, 13 45, , n 3> 147, , 113, 179, , , , 133, , 27, 37, 45, 63, 69, 105, 109, 113, 117, 139, 175, 187, 201 5, 25, 53, 109, 121, 139, 165, 187, , 101, , 101, B. Fremsendelse a f tjenestedokumenter m. R eg lem en t X (teleg r a ftje n e ste) X I (in d en rigsk te le fo n tje n e ste ).... X I I (u d en rigsk te le fo n tje n e ste )... P o stg ir o b o g e n... E k sp ed ition sregler fo r teleg ra m m er... U d en rig sk b r e v p o stta k st... p a k k ep o stta k st T e le fo n ta k st... T e le g r a m ta k st... In d en rig sk a v isfo r te g n e lse... U d en rig sk a v isfo r te g n e lse... P o stb e fo rd rin g en i in d la n d e t... P o stg a n g e n april 1960 (p å s k e n ) , 117, , 117, , 99, 153, , 157, , *) Tjenestedokum enterne er opført i den i reglem ent I, 34, pkt. i 5 angivne orden.

2 Postgangen juni 1960 (p in sen )... Postforbindelsen til udlandet samt til Færøerne og G rønland. O m delingstider i b y- og landdistrikterne... P ost- og telegrafadressebog for kongeriget Danm ark G adefortegnelse for det københavnske postom råde, 1961 Danske radiostationer... N orsk telegrafstationsfortegnelse... Svensk telegrafstationsfortegnelse... Radiotelegram - og radiotelefontakst for danske skibsstationer Personalet i post- og telegrafvæsenet 1. juni Beretning om post- og telegrafvæsenets virk som hed... P ost- og telegraf hån db ogen... T elexhåndbogen Franske stiløvelser og versioner... Særtryk af post- og telegram takster... T itelblad og register til O fficielle m eddelelser , 31, , , Prisen på salgseksemplarer af: T elexhåndbogen... Danske radiostationer... Franske stiløvelser og versioner , II. Forholdet til publikum , 171, , Adresserede forsendelser, hvis bag er gram m ofonplade Antallet af modtagere i gruppen»lejligheder i villaer og rækkehuse«oplys- 69 Avisudvekslingen m ellem Danmark og de øvrige nordiske la n d e D en N ordiske Postforening, ny overenskom st Dukkesenge til postbesørgelse som pakker Efterligninger af frimærker, cirkulære o m Ejendom svurdering, indretning af kort, der udsendes i anledning a f Ensom m e gamles Værns jubilæum slotteri, sidste frist for indbetaling til Erstatning for indholdsbeskadigelse af pakker m ed letfordærveligt indhold. 157 Fasanhøner, fredning a f F ilm, post- og telegrafvæ senets F jernsynsafgift F N s ekspeditionskorps i republikken Congo, forsendelser t il , Frihandelsom råde, toldbehandling i forbindelse m e d... H O, , 130, 157, 172 Frim ærkeforhandlere, rabat til , 8 q, QQ, I S Indlevering af post, ændring af sluttid fo r Juleindsam linger, p ost- og telegrafvæsenets m edvirken v e d Jule- og nytårsradiobreve K ontortid på konfirm ationssøndage , 139, 143, 165 K ontortid på valgdagen

3 K u rsm ed d elelse u d s e n d t. Landsforeningen til kræftens bekæm pelse, andel i telegram indtægter... M ilitærets genindkaldelser og øvelser, feltpostekspeditioner i forbindelse m ed M ønttelefoner, indtelefonering af telegram m er fr a... Postanvisningsbeløb og postindkasseringsbeløb fra udlandet m å bruges til varekøb... Postbesørgelsen i den københavnske posttjen este... Postbesørgelsen til og fra K øben h avn... Postkontohavere, m eddelelser t i l P ost- og telegrafadressebogen... Post- og telegraf håndbogen i Post- og teletrafikken med: A F N (Afrique Française du N o r d )... Belgisk C o n g o Canariske Ø er F in la n d... F orenede Stater i N ordam erika... Form osa (T a iw a n )... F rankrig... F æ røerne... G haza-om rådet... G rønland... In d ien... Irak... Iran..... Islan d... Israel... Ita lien... Japan... Jugoslavien K en y a... L a o s... N ederlan dene... N ew Z eela n d N ig e ria... N o r g e... P akistan... P anam a... P er u... P o le n... Portugal R épublique du C o n g o... R u anda-u ru n d i... San M arino... S ch w eiz... S. C roix... S p anien... S. T h o m a s... S v erig e... T jekkoslovakiet... T u n is... T ysk lan d... U n g a rn U R S S V esttyskland V iê t-n a m...'... Æ g y p ten... i> 5> 10, 13, 2 3, 2 7, 3 1, 4 1, 49) 53, 6 3, 6 9, 7 3, 7 7, 85, , 9 9, 101, 109, 113, 117, 125, 129, 133, 137) 139) 143) 147) 153) 1 6 5, 171, 175, 181, 191, 2 0 5, 2 0 9, 2 1 7, 2 2 7, , I, 23 I ) ) I39> ) ) ) , 1 0 5, , i ) 5 3 ) 9 4 ) 9 9 ) 1 7 I ) , 9 9, , ) ) 2 2 3, ) , i i 7 ) 1 37) ) ) I57> , ) )

4 Ø strig... Ø sttyskland... Postom delte m assetryksager... Postsparebankbøger, norske og sven sk e... R adioafgift... Reklame: Brochuren»Postomdeling af reklamer«bærfrugt, pakker m e d... Reklameclicheer i stem plingsmaskiner R igstelefonkataloget... R øde K ors frimærkerne, reklameplakat for»selvklæbende«konvolutter... Som m ertid o Særlige dagstem pler... T elefoncentraler, autom atisering af Telefoncentraler, nedlægning a f... T elegraftjenesten, særlige bestem m elser fo r... Telegram hæfter, prisen p å Telegram m er til kongen og dronningen på særlig blanket i anledning at fødselsdagene... Telegram m er til kongen og dronningen på særlig blanket i anledning af sølvbrylluppet... Telegram m er via Svig-Im p erial Tryksagsforsendelser afsendt af D en vest- og sønderjydske K reditforening. T ændvæ ske m ed lavt flam m epunkt... U dførsel af varer, tilladelse t i l... Valgkort, taksering a f... 10, , 137, 143 3i> , I33> , , 49, 63, 77, 93, 94, i 5, 117, 121, , 49, 53, 63, 73, 77, l 6 5, 171, 175, 181, 213, , 49, 63, 73, 77, 89, 93, 105, 113, 117, n 8, 121, 125, 129, 133, 137, 153, 165, 171, 181, , 45, 73, , 46, 49, 69, 73, 89, 94, 113, 129, 147, 171, 172, 179, 187, , , III. D en indre tjeneste Adressekort til Århus, Brabrand, Højbjerg, Risskov, V iby J., Å byhøj, Bolbro og Fruens Bøge, optages i særlige b u n d ter... Afslutninger til befordring m ed postkørsel... A ngivelse af adresseposthus på postpakkerne... Arkivsager, indsendelse af foræ ldede... Avisvæsen: Adresserede avisekscmplarer i udgiverkorsbånd... Annonceaviser og lignende ugeblad e... Ikke betalte avisregninger... Inddragelse af aviser... Æ ndringer i ny udgave af»indenrigsk avisfortegnelse«... Brev- og pakkepostkarter, opbevaringsfrist fo r... D e t danske F N -kom m ando U N E F, forsendelser fr a... D riftsindtæ gter og driftsudgifter... Ekspresforsendelser, ændring i reglerne fo r... Etiket til brug ved angivelse af uanbringelighedsgrund (P 3 1 )... F rankosedler... G entextjeneste i forbindelse m ed S ch w eiz , 90, , 213, , 173, , IH., 166, , 63 11, 25, 47, 69, 90, HO, 118, 125, 139, 166, 182, 206, IOI 191

5 Gentextj eneste i forbindelse m ed U n g a rn... Greve Strand postekspedition, selvstændig ekspedition af alle arter af postforsendelser... H um lebæk postekspedition, selvstændig ekspedition af alle arter a f postforsendelser... H æ ftet»centralfortegnelse samtaletakster«, rettelse a f... Indbetalingskort, forsyning m ed dagstem p el... Juleperioden, sortering af kartesager og udvekslingen af pakker... Juleplakater, indberetning om a n ta l... K ontrabog m ed landpostbude, ændringer i... Polen, telegramtrafikken m e d... Portokontrol Posem ærke, form. K 8, kasseres... Postbefordring m ed autom obiler, indskærpelse af b estem m elser... Postbefordring på statsbanernes jernbanestrækninger og overfarter, ny overenskom st...»samvirke K L«, postbesørgelsen a f... Sim plificeret pakkeudveksling m ed V esttyskland... Statistik: A dresseløse forsendelser... Julestatistik... O ptælling af adresseløse forsendelser i anledning af v a lg et Postadresserede aviser, kartotekkort vedrørende... Statistikformular I a, æ n d ret...»vejledning ved optagelse af brevstatistik ved postekspeditioner på landet«stats-brandforsikringsfonden o p h ø rt... T oldpligtige postforsendelser, dirigering a f... U B T, ændringer i ny u d g a v e...»union Postale«, abonnem ent p å... Valget, m asseforsendelser, valgkort, brevforsendelser i anledning a f... Zonefortegnelse for postpakker, udsendelse a f , 2X3 l , l , H O IV. O rganisations- og personelforhold A d resselø se forsen d elser, g o d tg ø r else for o m d e lin g a f... A fg ift for centralvarm e og varm t vand til tjen esteb oliger. A n sø g n in g er o m a n sæ ttelse so m a ss iste n t... A n sø g n in g er o m fo r fly tte lse... A n ta g else so m e le v... D y r tid stillæ g... F e jltæ llin g sg o d tg ø r e lse... F e r ie k o r t G en erald irek tøren b o r tr e jst... Ju bilæ er i finansåret K u rsu s o g fa g p r ø v e r...»o m delin gstid er i b y - o g lan d d istrik tern e«... O verarbejde i p o sttjen este n i ju le n , go d tg ø r else fo r. O verarb ejd sp en ge o g ved erla g for m iste t fr id a g... O versig t over k o n to rh o ld o g b iin d tæ gter, form. E i... S a m a r b e jd su d v a lg Sæ rlige y d else r m. v... T im e lø n stillæ g til ek str a b u d e... T je n e ste b o lig r e g u la tiv... U n ifo r m e r , 37 25> II 42, 53j 54> 55> I 44? 158, I 79> , , , 1 0 6, 1 9 1, 2 0 9,

6 V. Tryksager og m ateriel Brugstiden for indbundne bøger, ny etiket, form. A F erieb on s... Fortegnelse fra postvæsenets salgskontor for frim ærkesam lere... Frigørelsesm idler... Frimærke;ournal for indleveringstjenesten (form. B 5 )... G adefortegnelse for det københavnske p ostom råd e... Julem æ rket... Kreditjournal, form. B K u v ert til in d sen d else a f u d b etalin gsk u p on er ved røren d e p ostsp areban k b øger, form. B L odder, om justering a f... M ånedsregnskabet, form. B i... P ost- og paksække i juleperioden... Post- og telegramtaksttabel, bet P ostsp areb an k, tryksager v e d r ø r e n d e...»rigstelefonkataloget«... Stem pler og stem plingsm askiner T e le fo n h å n d b ø g e r... Udbetalingskuponer til postsparebankbøger... Ufrankerede forsendelser til enkeltporto, form. F 70 og B U P T, rettelse vedrørende T y sk la n d... Zonefortegnelser for postpakker , 86, , 25, 32, 55> 70, 73» 78» 106, 114, 126, 134, 148, I 53> 177, III 19 32, 86, 106, , VI. Postgangen A. In d la n d e t. S t a t s b a n e r n e : 21, 81, 82, 83, O dense-brenderup F yn-m id - d elfart... 83, 162, , 94, 107, 118, 130, 161, 162, R an ders-h ad su nd , 188, 201, 202, 206, 209, 213 P r iv a t b a n e r n e : R udkøbing-spodsbjerg.. 83, 162 R ø n n e -N e k sø , 145 Brenderup F yn-b ogense. 83, 173 T ø llø se-h ø n g F jerritslev-t h isted V em b -L em vig-t h yborøn F rederikshavn-skagen... 84, 94, 126, H a v n Å lborg-f jerritslev F årup-m ariager Å lb org-h adsu n d H illerød-frederiksvæ rk-h und Å lb org-h valp su n d... 83, 162 e ste d... 82, 161 H illerød G illeleje... 82, 162 H illerød-t isvildeleje , 161 B. U d la n d e t. H jørring-h irtshals Dirigering af pakker og adressekort... H jørring-løkken-å bybro.. 84, , 162 Juleposten. 177,1 9 1, 192, 195, 209 H olbæ k-n ykøbing Sjælland.. 82 Juleposten til F in la n d H orsens-b ryrup-silkeborg.. 83 Isla n d K o ld in g -T ro ld h ed e N o r g e M aribo-r ødby H a v n Storbritannien. 209 N ykøbing F l.-n y s te d N ykøbing F l.-stubbekøbing. 162 S v erig e V esttyskland C. L u f t p o s t r u t e r n e. 5 0,5 5, 78, 218 D. A n d r e m e d d e le ls e r. Postgangen bededag og K risti him m elfartsdag m. v Postgangen i p in sen Postgangen i påsk en Færøerne, skibsforbindelse til 23 G rønland, dirigering af brevp o st... 1 <57> 173 Island, skibsforbindelse til 23, 224 Juleposten til Færøerne. 209, 217 N orge, postudvekslingen m ed 28, 38, T ilbageholdelse og dirigering af post til det københavnske p ostom råd e A dresseløse forsendelser og brevpost til det københavnske p ostom råd e

7 A. P o stk o n to r e r o g t e le g r a f- k o n to r e r. B rande G lam sbjerg Indleveringspostkontor.. 46, 28, , 28, 86 Å b y b ro B. P o ste k sp e d itio n e r. B jerreby B lom m en slyst F o rsin g e H o p p esh u se Landet T å sin g e S m in g e U lb jerg C. B r e v s a m lin g s s te d e r og p o s tin d le v e r in g s s te d e r. B jerreby B reu m B rom ølle B røndbyøster G rinderslev H a slu n d L a n d et R e n s Sundby L U lb jerg U tterslev Århus D. T e le g r a fe k s p e d itio n e r o g te le fo n c e n tr a le r. B lom m en slyst D a lm o se D østrup H im m erlan d VII. Posthuse og telegrafstationer F orsin ge G a tten G jerlev J H areskov H elleb æ k H irtsh olm ene H jarn ø H o p p esh u se H o rslu n d e H y llin g e H ø jru p N ø rager R angstrup R ødby H a v n S im ested S m in g e S p en tru p Store-R ørbæ k T a n g e T h o r ste d T h o r sø V a llø V in d b læ s Å lsgårde H. M id le r tid ig e p o s th u se o g te le g r a fs ta tio n e r. Postkontor på Finsens M indek o n g res Post- og telegrafkontor i D e U nges Idræts landsforbunds N ordisk L e j r Post- og telegrafkontor i K FU M -spejdernes korpslejr ved M oesgård Strand. 114 P ost- og telegrafkontor på Conference on the U se of Radioisotopes in the physical Sciences and Industry. 154 P ost- og telegraf kontor på D en X X I Internationale G eologkongres P ost- og telegrafkontor på den Fem te Internationale Poliom yelitis K o n g r es P est- og telegrafkontor på Fédération Internationale Pharm aceutique s kongres. 137 P ost- og telegrafkontor på First International Congress o f E n d ocrinology P ost- o g telegrafkontor på International Seed Trade Federation, Falkoner C entret P ost- og telegrafkontor på købestævnet i F red ericia P ost- og telegrafkontor på levnedsm iddelm essen D anish F o o d F a ir Sommerpostekspeditioner: E sp e r g æ r d e S n e k k e r ste n V ejrs S tr a n d Brevsamlingssteder: F a n ø B a d H asm ark S tr a n d H e n n e S tr a n d K u lh u s e R å g e le je S m id stru p S tr a n d V ejb y S tr a n d Telegraf ekspeditioner: F a n ø B a d H en n e S tr a n d V ejrs S tr a n d E sp e r g æ r d e S n e k k e r ste n H a v n e b y v i n sid e Postm esterstillingen : A u gustenb org B yru m H erlev H erlufm agle H ø n g Ik ast Indleveringspostkontor O pslag a f ledige stillinger K lam p en borg... L y n g b y... N e k s ø... N y b o r g... N æ stv e d... Postvæ senets oplysningskontor og returpostkontoret... R in g sted... R u n g sted K y s t... sid e Skagen S te g e V e jen Å b en rå T elegraf bestyrer ved hoftelegrafk ontoret A fd elingsin gen iør P ostinspektør , 224 T elegrafinspektør Overrevisor (23. lk l.)

8 O verkontrollør... 55, 149, 224 Ingeniør i 21. lkl... 33, 192 Postforvalter ved Boldbro pestekspedition Postforvalter ved Åbyhøj postekspedition K ontrollør... 11, 33, 55, 86, 101, 130, 149) 192, 224 Ingeniør i 18 lkl Telegrafm ester i 18. lkl Postforvalter ved postekspedition O dense Postforvalter ved postekspedition Randers O v era ssisten t... 33, 34, 55, 56, 86, i o i, 130, 131, 192, 224 V æ rkm ester R adiom ester P ostvagtm ester... 34, 86, 101, 149, 224 O verm ekaniker... 34, 224 Postbudform and. 34, 56, 131, 192 M ekaniker i 10. lkl... 34, 35? 149, 224 T egner Overpakm ester.. 35, 56, 86, 87, 101, 102, 131, 149, 192 M ekaniker i 7. lkl O verm ontør Bestyrer af som m erpostekspeditioner E lever Arbejder m ed reklamering og propaganda (yngre ass. m ed bestået fagprøve, 2. del, evt. overass.) K urser i hulkort- og elektronregneanlæg (yngre overass. eller ass. m ed bestået fagprøve 2. d e l) Rentabilitetsundersøgelse (yngre overass. event, ass.) 193 IX. P ersonalia Abildgaard, L., frk Andersen, E, IX, frk , 119 A n d ersen, K. A. J..,,,. 140, 167 Abildsten, R. V., fr u E. H K. F... I «3 A deltoft, A E. J K. F Agerbo, T E. R K. K. S Ahrensbcrg, A. C., fr u *- E. V... it K. p. s A h ren st, P. IJ R. W. M., fr u... S9 K. R... 5i A lb eck, G., fr u F. E. R K. S Albrechtsen, E. A 64, 66, F. S... 65, 67, 103, 145 K. S , 103, 122 G K. V., frk Alexandersen, B. N.. 65, 67, 145 G. H L., frk G. T fr u L., frk , 167 Aller, J. H H... S8 L. A Alm bjerg, I., frk H. B I.. B A ndersen, A., frk H. D., fr u L. B A. E H. H L. M frk , 167 A. K., frk H. L I.. M A. M. T., fr u H. M frk , I 8 l I.. R ) 115 A. P H. P M. M. A A. P H -V N. V A. S I., frk... I I., fr u , 155 O. A A. V. A., frk I., fr u O. H B., fr u I., fr u O. K B., frk I. E. N., frk... 2q P. A., f r u B., fr u I. G., fr u P. I B., frk J... 44> 233 P. J B. A., frk J P. K B. L., frk J-, frk P. K. H B. R., frk J - c... 22S P. S B. T J. E. M... i n, 229 P. V C J. F R., fr u C., frk i. J R., fr k.... * 155 C. D J. M. S... ISO R. M., fr u... 7 C. F J. R.... S... A ndersen-k rusell, C. H J. R S. A Andersen, C. S J. T. M S. B. F E J > 225 S. E. S E K S. R E., fru K., frk... 64, 67, 145 V., frk E., frk K., frk V. H E. B., frk , 167 K. A... 6 l V. K

9 A ndersen, V. M B ertelsen, S. A Bøckhaus, B. fr u V. N Berthou, P. O. L Bødker, T. N V. N Bertram, K Bøg, B V. N... Bie, J. B., fr u... 38, 44 B øgede, E. E., fru V. R Billing, A. T., fru W Birch, E. H... 74» 78 B øgelund-jensen, S W Birkebælt, T. S B øgeskov-t hom sen, E. S., fru 189 W. J... B irk elu n d, I., fr u , 207 B ø g h, I. K frk , 167 Andersson, A. L., fru Bjerre, M., f r u B ø jsen, E. G., fru E. V B jerregaard, J , 220 B ø jse n, H. P. C K. H fr u Bjerrum, A. M., fr k B ørgesen, P. B Andreasen, P. E Bjørn, E. T... Baadsgaard, J. L., frk A ndresen, E... Bjørnow, E. F. C... 47» 70 Baarvig, N E. A., fr u Blom, K. R A n k erlu n d, B., frk Blond, W... C a llesen, A. J A n k erstjern e, V., frk B odholdt, N. F C arlsen, B Antczak, I. N., frk B ogh, H. J F Arent, M. M., frk Bondesen. J. P... 51, 64, 180 H A rentoft, A. S. A L., frk Carlsson, B. T., fru Arildsen, N. P Bonnez, J., f r u C arlstedt, G., fru Arleth, I. H fr u Borch, I., frk... G. H. K., fru Arnold, L. R., fru... 96, 174 Bnrgaa, J.» frk... C arstensen, A. M... Arnvig, E. V., fr u Bork, I. D frk M frk H 5 A rvidsen, O., f r u Bose, 1^., frk... P A sm ussen, K. K., tru B ran d t, A. W... V. S A sp, K. M., fr u Brauer, L. V., fru C ervin, H. T... A storp, C. P. E Breddam, R. V... C hristensen, A Aunsbjerg, B..., Rregenborg, I,, fr k.,. A, A xelsen, I. P., frk... Breindahl-Pedersen, I. S., fru 202 B reinholt, P. C A., f r u A., fr u , 152 A. B Bager, G. S., fr u A. B Bahlke, E... B reu m, B., frk... A. G B rejl, I., frk... Bresem ann, I. G., frk Bai, R., frk I., fru A. H frk Bak, N. E. J... Brink, I., frk , 207 A. N., frk Bak-Jensen, G., frk... T., frk , 119 A. S Bang, E., fru... Broby, A. 0. H. M A. V., fr u J... Broch, L. J B.. frk Bardtrum, B Brodersen, B. K... B., f r u Barking, M. A. L., frk.. 115, 174 E B frk , 167 Bay, T. E Broeng, H B. A., frk... B ech, A. S., frk Brohus, E. W. F B. A J. A., frk , 167 Brokholm, F. H B. E., fr u , 225 J. R. P-, frk... Brosbøl, S. A... B. E frk K., frk Brudzewsky, I. S., fru B. M fr u Bechsgaard, I. D., fru.. 48, 123 Bruhn, L. K., fr k H 4 B. N frk , 167 Beck, A. S. M., frk Brun, L., f r u... C. A K. B., fr u... B ru n h øj, E C. B Beier, J. A Bruun, B. O... C. D. N Benda, E. F J. J. G C. E... Bengtsen, G. M. H., fru Briiggert, V. E., frk , 167 C. N. B B engtson, A... B rockner, J., frk... 65) 67, 145 D. M. M f r k H 5 B engtsson, B., f r u... B r ø n n u m, K. C E Bentsen, B., frk B uch, N., frk E. E B entzen, U. W. R., fr u Bundgaard, B., fr k E. J., f r u Benzon, K. K., fru.... Burfelt, B. E., fru... E. 1.., frk , 202 Berg, L. T , X12 Buron, H., fr u E. M f r u S. V... Buur, H. H. H , 150 E. M f r u B e rn stein, L., frk... H. H. H frk... E. M. R., fr k Bertelsen, B B u u s, B. G., frk... F B ertelsen, J. L... B æ k, A. H. H G. L K I. A frk... G. T... P Bwkgaard, J...

10 Christensen, H... H... H... H. C... H. E... 65, 67, 80, H. E... H. H... H. K... H. T frk... I., fru... I., fru... I., fru... I. L. S., frk , I. M frk... I. S., frk... J... J... J , J.G... J. H... J. P... J; R... 64, 67, 145, k!, fru K., fru... 6, K. D , K. M , K. M... K. O... K. V... L., fru... L. A., fru... L. I. S., frk... 15, M. C., frk... 65, 67, N fru... N. E... 95) N. H. B... O... o. j...; ; ; ; ; O. L... O. T... O. V... O. V... P... p. j... P. R... P. S. F... P. V... P. V... P S., frk... S. O. B... T., fru... T. I., fru... U. B frk... V. B... V. L... W. E... Christiansen, A. B., frk... E. V., fru , G., frk Christiansen, H., frk.. 131, H. B J-, frk J- B J- E... 95, J- I K K frk... 65, 66, L. F L. S., frk M N. F S. A S. H U. G., fru V., fru... 57, V , Christoffersen, C. J , K. H frk L. E N... 6l 214 Clausen, B. L., fru... Q6 174 J. G., frk , K. A T. S., frk... 65, 66, Clemensen, B. C. V., frk. 140, Clemmensen, S. A Cohen, I. S., frk Corfixen, H. S., frk... 15, Cortsen, B. A., frk Corvinius, K. M... S8 207 Corydon, M Dahl, A. K A. M frk... 65, 67, Dalby, A. C Dalgaard, A Dall, H. K... IIQ 220 Dam, A. E., fru J J. A L. E., fru Damgaard, J. M K. E Damhoff, A. D. S Damkier, J., fru Daram, K., frk Danchell, P. E Danielsen, K., fru Danklefsen, E., fru , Darling, A. B., frk Darre, A., fru , Daugbjerg, V Davidsen, G. A P Dechmann, P. T... 95, Degn, S. C., frk Dehnfeld, H. C Dellgreen, H., frk 64, 67, Dideriksen, B. A... 5«184 Diemer, I. M., frk... TTQ 138 Dijk, van K. H.... 2Q 151 Dindler, E. D. L., frk. 7 D inesen, D., fru... Drachm ann, J... D reier, V. F. O... Dreyer, D. S., frk... D u e, I. M., fru... D uelund, A. P... D u l å, J...'... D u pon t, S. E... D urup, N. E. N... D u u s, K... D ybdahl, K. V., frk... 76, D ziegiel, F. J... E bbesen, E. B., frk... K. C. A... 88, Eckert, L... Egebak, R. N., frk... Eiersted, I., frk... Eilertsen, A. E... E is, H , Elberg, E... Elisiussen, B. A. M., frk... Elkjær, H. K., frk... K. V... 70, Ellegaard, A. K., frk... Ellgaard, L. M. T. J frk Elmgaard, O. F... Eim ing, N. M... Elneff, A. C., frk , 151, Enegaard, E... E nevoldsen, L. N., frk... E ngel, M. C. C... Engesgaard, G., fru , Engmark, M., frk , Erichsen, S. E., f r u... Eriksen, G. B.... G. J , H... 65, 66, 71, H. C. B... K. E... L... 88, P. F... S. E. H... Erndal, V., frk... E sborn, P. F Eskekilde, F. D... E skelund, B. D., fr k , E skildsen, H. C... E spersen, T. E., fru... Fabiansson, J... 65, 67, 103, Feddersen, M. M., frk... Feldberg, A. B. A., fr u *... F enst, I. M., frk... Filipsen, K. H., frk... F indsen, A. M. N., f r u... Fischer-L arsen, H., frk... Fjellander, P. V... Flensborg, A., frk... Flinthøj, K., fr u... F ogt, N... Fohlm ann, B. R

11 Foldager, V Folm an, H., frk Fordsm ann, P. A Forsing, J., f r a Frandsen, F. H H T., frk... 65, 66, 71, 103 W Frank, G Frausing, H. B., fru Frederiksen, A. S., f r a B., frk , 167 E., frk E. S., frk , 167 H. V J J K., frk... 65, 67, 145 K. A., frk K. S., fr u , 221 L. V., frk S. E V. R. H... 78, 182 Frie, R. A., fr a Friis, B., frk... 50, 127 G., frk Fring, A., f r u Frishøj-Jørgensen, E. M., fru. 26 Frobøse, K. S. M Frost, B. N., fru H. J. M frk Fruerlund, , 167 Fuglsang, B., frk Fuhrm ann, I., f r a G ade, H. E. P Garm er, A. V. E Garn, L. K., frk G eisle, G ellert, B. S., frk G ensm ann, H. A G eschw entner, V G esner, E G innerup, M. L. C... 3 G itz, J. E... 65, 67, 80, 145 G jetting, K., fr u... 42, 141 G lentoft, A., frk... 5 G lud, T. V... 64, 67, 103, 145 G objerg, E. J. S. H., fr a K. E G orm sen, J. P. J G otthardsen, B. M. D., frk , 145, 210, G ottrap, E , 193 Gram, H. E Grave, J. M., f r a...26, 112 Gravengaard, E H... 65, 66 G raversen, A E...: G reen, H. N G regersen, A. M., frk G regersen, G. V G. V P. E... G reve, B. K. H., fr u I., frk Grotkjær, I. C., f r u G rue-sørensen, I., fru G runnet, W G ronberg, H. G G rønby, T. O G røndahl, R., fru... V... 64, 67, 80, 145 Grønkjær, B. A. L., fru G ug, L., fr u G uglielm etti, K., frk G uhle, E. L., f r a G ullaksen, Y., frk G ünzel, A. S G yrn, B. L., frk Gärtner, D. K. B., fru G øtje, I., fru H albro, G. S., fru... 24, 80 H ald, A. P H allerslev, J. M., frk H alvorsen, L., frk H am er, M. L., frk H am m elsvang, A. M H am m erlund, E., frk H am penberg, Å. V., frk. 140, 167 H ansen, A., frk... 6 A., frk A A. A. M., fru A. B A. B., f r a A. D. K., frk A. G. M., fr u A. J. B A. K., frk A. M A. M., fru... 7, 51 A. M., f r u A. M., f r a A. M., frk A. P. W B B., fr u B., frk B., frk B. A., frk B. I., frk , 167 B. K. D frk B B. O. S B. R B. S., frk , 215 B. U frk B. W C. A C. A. B C. E H a n se n, C. F. G D., fr u D. S., f r a D. V E., f r u E., fr u E., fr u E... 64, 66, 71, 103 E E E. A E. B E. C. G... 61, 122 E. E... E. H... E. L., frk. E. M frk E. M. R., fr u , 120 E E. P f r u E. R E. V E. W E F , 167 F. F F. G F. H G., fr u G., frk G. H., frk G. M., frk G. S. P., f r a G. T G.V., frk H., f r u H... 1x4 H H. A H. A H. A. E H. C H. E H. G. D H. H H. J H. K. J H. M., fru... 65, 173 H. M., frk H. O., frk H. P H. V H. W , 183 I., f r u I., fr u I. A., f r u I. A., frk I. G. M., frk I. K., frk I. L., frk... 15, 221 I. L., frk , 167

12 H ansen, I. M. H., fr u I. M. R., fr u...51, J J J. B., frk J. B., frk J. E J. E. B J. H J. K., f r u J. M frk J. P J. R., fr u J K., frk... 64, 66, 71 K., fr u , 230 K K. B., frk K. E K. E , 220 K. E frk K. E., fr u K. I., fr u K. J. H., fr u K. L K. L. V... 3 K. M., fr u K. M. O., frk L., fr u L., fr u , 183 L. A. D L. C., frk L. D L. F., fr u L. H... 43) 91, 183 L. K., fr u , 135 L. M., f r u M., f r u , 215 M., frk M., fr u M. C., fr u M. E., frk M. T., frk , 167 N... I4 N. C N. E N. M N. P. J O- B O. B P P. A P- E P. E P- K... 91, 230 R. E. R., frk R. K., frk... 51, 131 R. V., frk S. A S. A. N... i 4 S. E S H ansen, S. J. K., f r u S. J. L., frk T., frk T fr u... 95, 150, 207 V V., fr u V. H. K V. M W frk... 76, 219 W. D H arbild, O. M. A Harder, T. V. G., frk H arm on, P. H H artm und, E. B., fr u Haugegaard, D. M., frk » 145 H augerud, T H avsted, E. T H ede, P. K H ein, O. J. C... 7, 151, 214 H ejn, A H elt, L., frk H em m ingsen, L. A., frk H em m ingsen, L. A., frk H ennings, E. M. J., fru H enriksen, B., fr u B. S., frk C E. L H K., fr u S. A V V. E H erm ansen, S. R., fru T. L. L., frk H ersbo, O. K H ersbo-jensen, O. K H im m elstrup, U. M., fru H inze, P. G Hjortshøj, B. P I. L., fr u S... 65, 67, 145 H offm ann, O. A H olbech, E. D. V., fr u H older, V. J H oldgaard, B. E., frk H olik, A., frk H olm, A. M B. S E. M G., fr u P - > H olm berg, P. V H olm sgaard, K. E H olm strup, B. H., fr u H olst, S. E... 76, 150 I-, fr u I-) frk , 167 H olst-c hristensen, H H olt, H. P K - C , 174 H oltse, H. F H oltz, R., fr u Hougaard, J , 167 H oulind, E. B., frk H ovm and, H. N., frk , 167 H um m elshøj, H. J H usum, L. L... 6 H vass, K. J...: H vidberg, N. K. K H vilsom, E H ylander, J. K H yldborg, T. J., fru H yllestad, A. E., fr u H iittem eier, A., frk H øiby, H., frk H øj, H. J Højer, B Højgaard, N. J H øjlund, J. K Hørlyck, G., frk H øst, K frk... 6 H øy, E H øyer, F. L R. N., fr u... 15, 135 Haahr, S H åkonsson, L., frk... 96, 203 H aaning, J... 42, 43 H aasum, J. I. S Ikast, C. N Isacksen, A. K., fr u... 11, 44 Isaksson, Y. M., frk I skov, Iversen, C. W Iversen, E., fr u... 43, 202 E... 65, 67, 103, 145 Jacobsen, A., fru A. S B., fru E., fru... 3 G. M., fr u... 11, 127, 190 H. E... 6 H. L., frk , 167, 233 L., frk M. S. E., frk P... 14, 91 T. B. M U. M. A Jahns, A. E., frk , 167 Jakobsen, A. B., frk A. J. F B , 230 B G. H I. N., fr u M. P. H frk N. C O S. A S. E , 167 V. V... 56

13 Jansen, E., fr u Jensby, C E Jensen, A A A., fr u... 64, 66, 71, 226 A., frk A., fr u A., fru A., fru A., frk A., fru A. B., frk A. B A. B A. D A. E. S A. I. B., frk , 167 A. K A, L, B frk A. M., fru... 7Ij 190 A. M., fr u A. M., frk , 167 A. P A. P... 39» 75 A. T., fru A , 150 B B B B., fru B., frk B. A B. A., f r u B. B B. C B. E., frk , 167 B. E., f r u B. E., f r u B. E., frk B. H., frk , 167 B. I. H., frk , 167 B. K. M B. L., frk B. M B. S., frk C C. H C. K C E., fru E , 167 E E... 75, 120 E. A... 14, 79 E. B... 43, 226 E. D., frk... 65, 66, 71 E. H., frk E E. M E. M., frk E. M., f r u E. M., fr u J en sen, E E. R., frk... 65, 66, 71 E. V E. W., frk F F. N F F F. R F. R F. S G... 65, 67, X03, 145 G., f r u G. A., fru G. E,... 75, 100 G. J., frk... 72, 150 G. V. J H., frk H. E H. H , 167 H. J. S H. L H. L. B H. M., fr u H. M., fr u I., f r u I., fr u I., frk I. A , 167 I. B., fru I. B., frk I. E., frk I. H , 167 I. J., fr u I. K I. K., frk I. L., frk I. L., frk I. M., fr u I. M., frk I. M., frk I. M. H., frk... 29, 229 I. M. W., fru I. N., frk I. S., frk I. Y., frk , 167 J., frk J., fru... 28, 48 J J J J. B J- H... 42, 43, 180 J. K J. L., frk J. N J. R... J- S J. T. V J. V K., frk K. frk K Jensen, K K K. B K. B K. E., fru K. E K. E K. E K. J K. J K. J K. K IC. K. M K. L., frk K. M., f r u K. M K. M. C., fr u K. R., fru , 151, 214 K. R... 80, 155 K. V L., frk L., fru L., fru L., fr u L. frk , 167 L. A. B L. H. K L. V., fr u M M. D., frk M. E., frk M. F., frk M. G. B. S M. I., frk N. A., frk... 65, 67, N. F N. H N. J N. J., f r u N. S N. T. S O. E... 43= 189 O. M P. A P. E P. E P. E. V P. F P. K P. L P. N P. P P. W R., frk R. A., fr u R. S., fr u S S S. H S. K S. V T., frk T., frk

14 Jensen, T. A. T., fru T. B T T. J., fru T. L., frk , 167 U. V., frk V., fru V V v V. A. K V. I., frk V. S W. M Jeppesen, E., frk , E. B., f r u... 39, 141 E. S., fru F G., frk H I. E., frk L R. E Jepsen, B , 220 E. A E. R., fru H J. C P. B V. E., fru Jespersen, A , 207 A. L., fru E. A fru L. G , 220 Jessen, A. T Jochimsen, I. H., f r u Joensen, J Johannesen, A. M H. H. H... 95, 120 J P- O... I27 Johannsen, H J... 61, 221 K -> fru... 57» 76 N. P. K Johansen, B... B B. F B. T. N... I32 C. H... 7 E., f r u... I03 E., frk... 64, 67, 145, 190 E. D... l83 E. H. T... I4 G., fru G., frk I. L., frk I. N., f r u J. K J. K. B J. M. D J.V L frk J o h a n s e n, M. K., f r k O. K. K O. L P. M R., f r k R. K f r k T. K. S V W., f r u J o h n s e n, I., f r k J o k u m s e n, A., f r k J u h l, I., f r k , 6 6, 7 1 J u n k e r, B , J u u l, H. K J æ g e r, S. H., f r k J ø n s s o n, B. J. B., f r u E., f r u , O. R , J ø r g e n s e n, A A - J A. L... 7 B B., f r k B., f r k B., f r k B. B., f r k B. G., f r k B. V., f r k , 6 6, 7 1 C. M C. U E. C., f r u E. M E. T F F. G F. H , 6 7, G. A., f r u H H H. B H. J. H H. K H. T H. T , I -, f r k I. M., f r u... 1 x 9 J J. C J - L J.T J V K., f r k K. E. K K. T., f r k K. V , L., f r k L - A L - J M. L N. E., f r u O. L... % ~ P P v Jørgensen, P. H.. 65, 66, 71, P. J... P. N... R., frk... R., fru... R. R. A... S. A S. C. M... V... V... Kaczmarek, E. A... Kahr, A. S... K allesen, A., frk... K alm, B., frk... K antsø, A... K arlsen, B... P. E... R., fru... Karlskov, G., frk... K arlsson, K. E , 4 3, Karre, K. K. N... Kaspersen, G... K astberg, A., fr u... K asten, J... K astrup, T. P... K ayser, H. M. S., frk... K entrup, K. E... Kiam tia, E., fr u... K iilerich, T... K irk, C. G. A... Kirkegaard, F. J... 15, K iæ rbye-h ansen, G... Kjeldgaard, O. W... K jeldm and, H... K jeldsen, A. L., frk... M. S., frk... V. Kjer, G. M... 14, 169, Kjær, A., fru... B., frk... B. A., frk... B. M., frk , E. C... K frk... N. A » P... R. K., fru... Kjærgaard, P. C.... K lausen, A. A., frk.. B frk... I... O. H... K lem m ov, K. J'... K ley, G , K litgaard, H. O. D... K lottrup, S. P. R... K n u d sen, B. A. M., f r u.. 14, B. T., frk , C. A... C. J., frk , E II

15 K nudsen, E., frk E. G G J K K K. F K. K K. P L., fru L., fru L S. A K oefoed, I. L. M., frk K ofod, B. G., frk... 65, 67, 145 K onradsen, J. P Krabek, I. L., frk K rag, V. J K ragh, E H J. A K ragsfeldt, B. K. D., f r u Krarup, N. J K reiling, V. M K ristensen, A A. B., fru.. 87, 150, 174, 233 A. R., frk... 51, 185 B., frk... 36, 145 B. I., frk E., frk E fru E. D G., frk... 64, 67, 145 G , H H H. E. M H. H I. J., frk I. M., frk J... I 5i J. E., fr u J. F J. K J. M. K K. E. H K. K K. P. S K , N. K O. A P. E P. S... 43> 174 P. T R R. B S. A S. A. S T. N., frk , V. K. H V. M V. P V. A K ristiansen, B. L., fru B. M., frk B. P. H frk J. H L O. C... 65, 66, 71, 80 K roer, J., frk , K rog, P. M. K T. S V. J... i 93> 220 K rogager, B. P , 226 K rogh, G., frk K rom ann, T. P K rusbo, L., frk K ruse, K. E., f r u K. S., frk K ure, G., frk K vinesdal, O. I. C K vistgaard, U. M. N., frk K yhn, B. M., fr u K ühn, I., frk K yster, P Kær, P , 233 Kærgaard, V. M K øppen, E. M., frk K aae, A., frk K. L., fru Kaarill, B. V., f r u Kaas, R., frk L adefoged, P. P Ladegaard, J. H L aisen, I., frk Land, F , 232 Lange, A. A. I., frk... 3 L Langebjerggaard, A. K. H. B., frk Langenholt, H. J. H. A Larsen, A... 65, 66, 71, 80 A A. J A. K., frk A. L., frk A. M., fr u B B. B., frk B. D B. I., frk B. 0., frk B. 0., fr u B. 0., fr u C C. E., frk E E E. B E. C E. C., frk E. E E. E. I., frk...; E. L L a r sen, E. P., frk E. S... F IOO F. H F. P F. V... F G., frk G. O G. S., f r k ) 193 H. C... H. E... H. L frk , H. L., frk I., fr u I., frk I., fru... I. H M fr k J J. B., f r k.. J. c J. F ] F... J. H., frk K. A. V K H fr u K. L... K. O... K. P... K. R., frk L., f r k.... L., f r k.... L. B frk. 1.. T fr u. M. G.. 65, 67, 103, 145 M. K. J N. A... N. O... O. C... O. P... P. H... R. M... S., fru... S. A... S. A... S. E S. H... T., f r u... V , 67, 80, 145 V. V. E.. L a sse n, H. E K., f r k , frk L a u, B., frk. L a u g e sen, C. H... 95) 120 L a u rid sen, H H. H frk , 6 6, 71 H. J. V.. H. V V. P... L a u ritse n, I. J. G

16 Lauritzen, E., fru P. E W. X. M., fr u... 61, 103 Laursen, A., fr u... 72, 180 A., fr k B. K B. L., fr u F. B... 64, 67, 103, 145 H I., f r u N. K P. E. B S. E V... 65, 67, 145, 180 Laustsen, A E S. T Lava å, J Lehrm ann, V , L ei, E. M. C., frk E. M. C., frk L eiling, L Leim and, O. C. C Lem ke, J , L em m ing, A. A. J., frk Lenander, K. K L ennov, T. M., frk L essm ann, A. B... 12, 127 O. D. L., fr u , 178 L evå, O. P... 95, 120 L iebsch, H., frk Liljeborg, E. J. J., fr u L ind, J. K.., fr u Lindberg, A., f r u Lindberg, F. M Lindenfort, A. L Lindgreen, C. R Lindschouw, A. L., fru Lindstrøm, S. S Linke, R. E. O., frk Liseborg, S. C. S L om holt, I., fru... 51, 180 L orenzen, E. J., fr u M. C., f r u L udvigsen, T., frk L und, A., fr u A H H. C H. E. J H. N I., fr u K. S N. J P. S L undem an, L. B., frk L undgreen, K. E K. E. D L undgren, F L unding, M. C L undtoft, T., fr u , 180 L yhne, C. J L yhne, N. C Lykke, T., frk L yng, P. M L ynge, A. R L yngse, H. P Lysgaard, E... 42, 44, 151 Lysgaard, H. M. C., f r u Liitterm ann, E., fru Læbel, B., frk L øfberg, V., frk L ørup, K. B L øschenkohl, G. N., f r u M adsen, A. A , 66, 71, 80 B., frk... 51, 215 B. M., frk , 66, 71, 210 C. H. S E E. M., fr u E. V., frk F. J G... 95, 120 G., f r u G. B., frk G. H., frk G. T., fr u H H., frk I., frk I. H., frk I. K frk J-, frk J. C J. K., frk J. M. R J. N... 3 J- S K... 64, 67, 103, 145 K. F. V K. J K. M. U., frk L., fr u M., frk , M. N M. V N. J. S P... 65, 67, 103, 145 P. J P. L... 26, 226 R- J... 95> R , 66, 71, 80 S., fru S. E T., fr u... 88, 142 T. W , V V. F M agnussen, A. H., fr u M agnusson, S. E M ahler, E. C., fr u L. E., fr u M algaard, E. H. R M alm berg, C. M., frk. 57 M archer, B. S., fr k , M arhauer, M. L., frk. 64, 67, 145 M arkussen, E... 9 i M athiasen, I., fr k J. P. M. A M athiesen, K., frk M., fr u M atthesen, O. C , M atz, K. B , 67, 80, 145 M atzen, C. F M ehlskov, E. J., fru J. C M eilby, V M errild, E., fr u. 76 M eyer, A... E H frk K. K. M. E., frk... 12, 72 M ichalech, H. A. 87 M ichelich, H. A. 87 M ichelsen, P M ickeleit, S. A M ickleit, S. A M ikkelsen, A A. R B. IC., frk 151 C. E E., frk H. H. H., fru 100 J. P. K L. J. S., f r u.. 12 N. T V. P M inor, E. L. R., fru 149 M ogensen, E. L. R., f r u M oos, K., fr k , 183 M ortensen, A A. V B , 66, 71, 103 D. A., fr u E. A., fru E. L., frk 65 E. M fr u E. M fru G., frk H H. A... XSI H. J., fr k , H. J. M., fru. 90 I. K frk.. 146, 207 I. O. L frk J J. B frk J. V. M K., fr u K K. M fru , 230 L., fr u P. A R., frk R. E fr k

17 M o rten se n, S. A V., frk M o u ritsen, E., f r u M o u ritzen, L. E., frk M u h le -J e ssen, T. M., frk M u lv a d, J. M M u n c h, V. S., frk M u n k, E M u n k sgaard, R. B., frk Muurholm, I. J., fru S. C. K M æ h le, H. N , M ød ek jæ r, H. J M ølgaard, E. E., frk , K. M., frk , 225 M ø ller, A., f r u A. J A. M., f r u B. B... B. H... C. A... G... H., f r u... H. J... H. N I. K., frk. I. L., frk. J. A. 75: II }. R., frk , 16S K. G., frk , L., fru L , 193 N. M O. B S. K., frk , W. B Møllgaard, I. S., frk Mørch, J., frk Mårtensson, A. V N ev erm a n n, K., frk N ie ls e n, A., fru , A... A , 112, 210 A. A... A. A. E. D., frk A. G A. M., frk... A. M., fr u... A. S... A. S... A. V. B A A l B... N ie ls e n, B B B., frk B., frk , 6 7, 145 B., frk , 214 B., fr u B., fr u B., fr u B., frk B., fr u B. K B. M B. R B. S B. T., frk , 6 7, 145 C C C C. I., f r u C. J C. J , 206 E., frk E., fr u E., frk E., frk E E... E E E E. A E. B E. F., f r u E. J E. K E. S., f r u F. E. J F. H F. S F. T. M., fr u G G., frk , G. A G. H., f r u G. I., f r u G. M., frk H H H H. E H. E H. G H. H H. J H. J H. N H H. V I. B., frk I. D I. E., f r u... : I. G., frk N ie ls e n, I. K. B., frk. 6 5, 6 6, 71 I. L., frk I. L., f r u , 183 I. S., frk , 6 7, 145, 219 I. S., fr u J... 36, 151 J J-, frk , J., frk... J... J... J... J... J- B... J. C... J. C... J. F. K... J. H... J. I. frk , J. K... J. K., frk , J- M , 6 7, 103, J. O... K., frk , K., frk , K K K. B K. C. G K. E K. E , K. E K. E., frk K. G , 43 K. H., f r u K. J K. L. V K. M K. M. S., frk K. R K. T K. V K. Y., f r u L L., f r u L., f r u , 159 L. G , L. J. S , L. M. A., frk L M., frk , 100 M., frk M. C M. V. G , 75 N. A N. A. S N. E N. H N. H., frk N. L N. M N. M N. T... 61

18 N ielsen, O. J O. K. A P. F P. G. R... 6 P- H P. H P. H. W P. M... 64, 66, 71, 103 P. R P. R P. U. A P. V P. W. A R- F... 64, 66, 71, 203 R. L., fr u R. L. T.j frk R S S , 155 S. A S. C S. J S. K S. R T T. M T. S T. V U. A., frk V. I. N V. M V. R V. W W. W N ielsen-o urø, L., frk N ikolajsen, F. M., frk J-K N im skov, N. E., f r u N issen, A. W E. C., frk , H. M K. S., frk P. F P- S R. M., frk , S. A N o es, B., frk N orfast, I. K., fru... 48, 194 N orup, C. P. O.. 64, 66, 71, 103 Nyegaard, U. M. N., fru N y vig, I. M., fr u N øh r, A. E. A., fr u N ørby, H P. H... 65, 66, 71, 103 Nørgaard, E. M., fru G. P , P Nørm ark, T., fru , 108 O bling, C. P... 72, 150 O ldrup, P. H. M. 65, 67, 71, 80 O lesen, A., frk... 51, 132 O lesen, A., frk , 219 J J- L J- M K. H., fr u L. C N., frk... 51, , 97 S. A. W O lsen, A. E., fr u... 7 A. L., frk... 43, 138 A. M., fr u A. R E., frk E. K. 0., f r u E. R., frk F. A G H. H... 23, 91 I. K., fr u I. M., fr u... 48, 108 I. M J. K. C L., frk N N., frk N. H O. K P. E. H. H P. L , R. E., frk S S. A. V T. H V., frk V O lsson, E. I. L., frk J.W O lufsen, J O m m en, T. A. N Overgaard, C. P P aulsen, J K. M. C Pavlovski, R., fr u Pawlowski, B., fr u Pedersen, A A.,fr k... 1I2 A., frk... IS4 A. A., fr u A. H A. L., fr u A. L., frk A. M., frk , A. S., fr u A. S., frk A. V., frk... 75, 127 B... 65, 67, 71, 80 B B., fr u... i 00 B., frk , - B P ed ersen, B B. E., frk , 6 7, 145 B. E. W B. S B. V B. V. R C... i C. B C. C C. I., frk... 50, 79 D. A. M., f r u , 178 D. E., frk , 6 7, 145 D. M. E. S., frk... 12, 88 E E E., f r u , 6 5, 6 7, 7 1, 103 E. B E. D., fr u E. L E. S E. V E. V E. V E. W F. B. B F. G F. M...6 5, 6 7, 1 0 3, 145 G., f r u G. B., frk G. H G. H G. M H H H. E H. J. S H. L H. L. P... i 3I H. P H. S H. S H I.,f r u I. B. R., f r u I. M., frk I. M., frk , 180 J , J- C J. C. C., fr u J. E. C Z [ f J- J J- K.,f r k J- M... * J. P J. S. V... i6 7 K f r k , - K., f r k K... K., f r u... i 82 K... X89 K. E., fr u... 57

19 P ed ersen, K. E K. E K. H K. K K. L K. L., frk , 131 K. M L., frk , 138 L., f r u L. B., f r u L. P , 151 L. V., frk , 206 M., f r u M., f r u M. S N , , 6 7, 7 1, 80 O. K P P. C. M... 6 P. C P P. M R., frk R. E., frk S., frk , S. A. H... 15, 221 S. E... H 5> 151 S. E. A S. K S. M frk... 43) 134 S. M., f r u T., frk T., f r u T. A. T frk U., f r u U. B., fr u V Y. N frk , 6 7, 7 1, 215 P ed h o lt, V. L frk , 6 7, 145 P esch ard t, A. K P etersen, A., f r u A A., frk A., f r u A., f r u A. E., frk A. M., f r u B B., frk... I 51 B f r u , 174 B. C B. K C. A C. A C. A C. H., f r u C. H... C. U. G. H C. T E. M. G E. S P etersen, H P o u lsen, T. I., f r u H. S., f r u , 66 W. M H. S I. A., frk , I. B., frk I. F I. G frk I. H., frk I. N J. B , 43, 220 K K., I I, f r u K., frk K K K., frk K. B... 6 K. H K.I.L K. M., frk L. K., frk , 6 7, 7 1, 184 L. K., f r u L. K. B M., f r u , 127 M., f r u M. H , 146 M. J., frk O. É P. R. F P. R. V., frk , R R. A V P h ilip se n, A., f r u K. L P ih l, K. M. H., frk O. M. M , 6 7, 103, 145 P in d b o, E. D P in h o lt, M P le ss, E. E., frk P lo v sin g, J. D., f r u P oder, J. K P orse, I., frk , P o u lsen, A. B. H., frk. 6 5, 6 7, 71 A. C. M., f r u C E., frk , 151 H., f r u H H. N., frk H. S., frk J J J. M., f r u K., f r u K L. B., f r u L L. T P P. B S., f r u...' T. E P reh n, E. M., fr u P retzm a n n, V , 119 P reu s, H P rim d ah l, M. P., frk.. 6 5, 6 7, 71 P rin d s, H., f r u P å lsso n, E., frk Q vortru p, B R aff, H. V. E R a sm u ssen, A., frk. 6 5, 6 7, 145, 226 A. B frk A. G., frk... A. L., frk B B. E B. G., fru B. K... B. M f r k.... B. N frk C. L E frk... E... E E. C. N E. J... E. M., frk , 177 E. P. M... E. S. A E. T.. fr u F. O... G. L f r k G. L., frk G. M fr u H... H. A... H. J. E , 183 H. J. G... H. K... H. O... H. O , 6 7, 103, 145 H. V I., frk... I. B frk J. 1.., fru.. I. M fr u.... I. S., f r u J... J J. C , 75 J. c: J. E... J. H frk , 6 7, 71 J- J, f r u J. J. D., f r u K frk » 146 K., f r u

20 K... 65, 67, 145 K K... 28, 80 K. D K. E K. E., frk K. E frk K. E., fr u... 12, 115 K. K. T L L., fr u , 210 L. K frk L. K. H., frk... 65, 67, 145 L. N., frk... 65, 67, 145 L. T M... 65, 68, 103, 145 M. D., frk N. B P P. G. F R. G., fr u R. M S. E. B... 66, 180 S. H., frk... 26, 182 S. H T., frk V., frk V. T W. W AA. A Ravn, I. K., frk K.,fr k K. L Ravnsbo, B. E , 150 R eenberg, C. J R eese, V., frk Reher, E R ejsenhus, U. L., fr u Reuter, M. E Riber, H., frk Riem ann, K. M. C., fr u P - F Rnsberg, P... 95, I20 Riisgaard, B H R im m er, A., fr u Ringvad, J R itto, B... R od, E. J. K., frk R oed, E. L... 64, 67, 71, 103 R ohden, H R ohleder, L., frk Rom m edal, A., fru Rosendahl, N Roskilde, C. F R ossen, B. C., frk Rousing, L. E., frk Ryager, T Ryborg, I., fr u Rybro, E. M. J., frk R ynge, I. M., fr u Rysgaard, F. L Rytter, S. N... 42, 43 Røm er, L. V Rønnebech, E. F Raage, A. L., frk Raavig, B., f r u Salom onsen, K. V., frk Sam uelsen, I. C., frk Schack, H. M., fr u , 174 Scheel, L., fr u Schleef, G., fr u Schm idt, A. N., frk C. J F. J G., frk H H. S., frk K. C. E L. E N. P... 65, 68, 145 O. T R., frk Schm idt-jensen, T Schou, F. L J P Schultz, J. F Schulz, I. K., fr u Schw ennesen, H. C Schaarup-Jensen, E. M., fr k Seegert, L. E., fr u Seismark, F Siegstad, E., fr u Siewert, A. M., fru..., Siig, I., f r u... 12, 51, 207 Sim onsen, A. L., frk. 65, 68, 145 A. N., fr u A. V H. L , I. O., fr u P. L s - s W , 68, 80, 145 Sivertsen, D., frk , 68, 145 J-> f r u... I? 8 Sjøberg, L. H., fr u Sjøgren, A., fr u... 6 Sjørup, E. N Skak, B. L., fr u Skall, B. M., frk... 15, 194 Skam m elsen, K Skarregaard, C... 22, 75 Skipper, K., frk Skjødt-N ielsen, E. E fru 60, 80, 135 Skou, S.E Skoubo, B Skov, A. C... 9«; 120 E.A. A R. B. N Skovhaug, H Skrydstrup, B. L S k ø th, P. E , S k øtt, J... S kaarup, H. E., f r u... V , S leib o rg, T. J S lo th, R. S., frk , S m id stru p, H , S m ith, K... S o m m er, I., f r u... S o n n e, E. A... Sparre, J. C... S p ech t, E. H..... S p etz ler, P... ; S ta b eli, J. E. D , S tage, K. I. M., frk... S ta p f, R. E... S ta u n, U., frk... S tavn sh ø j, A. M., f r u... S te e n, L., frk... S te en b e rg, F... S te e n se n, S... S te en to ft, H. A... S te ffen sen, M... R. K fr u... S te in e ss, A... S te n g e r, R... S teril, L. I., f r u... S teru p, D... S tistr u p, S. H., f r u... S to k h o lm, P. E... S to k lu n d, K. I., frk.. 6 5, 6 7, S to rm, P. L , S trand, I., fr u... S tr eu b e l, E., f r u... S trøyer, K. O. P. J... Stubkjæ r, B... S tu m p e, H. L., frk... S tøvlb æ k, L. V., f r u... S tø v r in g, K. C... S taal, K. H., fr u... S u d ergaard, E. V , S u n d, J. J... S v a n e, G... S varrer, J. K., frk... S v e n d se n, A. L., frk..., G. L... J. K... K., frk... K. K... L. H... O... P. K... R. V... * S. A... T. K..." " S v en sgaard, E. M., frk... S v e n so n, A. B., f r u... S v e n sso n, G., frk , S v en stru p, P... S v id t, I. J., frk...6 5, 6 8, S væ rk e, H. J. N , S ø b y, B., frk

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

REGISTER. A. R ettelse a f tjen ested ok u m en ter

REGISTER. A. R ettelse a f tjen ested ok u m en ter REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested ok u m en ter F r e m s e n d e l s e a f» R e t t e l s e r t i l p o s t - o g t e l e g r a f v æ s e n e t s

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R e tte ls e r t il tje n e s te d o k u m e n te r.»rettelser til post- og telegrafvæsenets reglementer«nr. 1-5... Reglem ent I (organisations-

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r.»rettelser til post- og telegrafvæsenets reglementer«nr. i - i i... R eglem ent I (organisations-

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Side H jæ lpefondet h a r startet sin nye virksom hed... 191

Side H jæ lpefondet h a r startet sin nye virksom hed... 191 IN D H O L D SFO R T E G N E L SE Side A. O. F... 157, 206, 228 A rbejderbevæ gelsens k u ltu rk o n fe re n c e... 178 A rbejdsm arkedets T illæ gspension... 92 A u to fo rsik rin g... 54, 66, 148 B efolkningsbølgerne...

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

REGISTER. I. Fremsendelse af tjenestedokumenter m. v. *)

REGISTER. I. Fremsendelse af tjenestedokumenter m. v. *) REGISTER I. Fremsendelse af tjenestedokumenter m. v. *) A. R ettelser t il tjen ested o k u m en ter»rettelse til post- og telegrafvæsenets reglementer«nr. i - i o. R eglem ent I (organisations- og personelforhold

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side R eglem ent VI, kasse- og reg n sk ab sv æ sen... 145 Reglem ent VIII, græ nsepostforretninger... 259 Reglem ent X, telegraftjeneste... 161

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Register. I. U dsendelser

Register. I. U dsendelser Register I. U dsendelser Tjenestedokum enter. side Tryksagsfortegnelsen... 1 Konteringsvejledning... -... 121 Vejledning for brevsamlere ved brevsam lingssteder uden omdeling sam t for bestyrere af postindleveringssteder...

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Reglem ent XIII, U denrigsk te le fo n tje n e ste... g 5 U denrigsk b revp o sttakst... 65 U denrigsk pakke p o stta kst... 65

Reglem ent XIII, U denrigsk te le fo n tje n e ste... g 5 U denrigsk b revp o sttakst... 65 U denrigsk pakke p o stta kst... 65 Register im I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r sjde Reglem ent XIII, U denrigsk te le fo n tje n e ste... g 5 U denrigsk b revp o sttakst... 65 U denrigsk pakke p o stta kst... 65 T e le

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel...

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... Side A k k o rd e lle r tim e lø n... 234 A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... 264 B elgiens arbejdsforhold

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. Reglement IV, Udenrigske postforretninger... 135 Vejledning for telegrafekspeditører...61, 131, 139 Brevposttakst... 61, 135, 225 Pakkeposttakst... 225 Telefontakst...

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Register. I. U dsendelser. side 233 157 5 63 223 297 223 285 223 47 111. B revposttakst...

Register. I. U dsendelser. side 233 157 5 63 223 297 223 285 223 47 111. B revposttakst... Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. B revposttakst... Indenrigsk avisfortegnelse... Udenrigsk avisfortegnelse... Postbefordringen i indlandet... Postforbindelsen til udlandet samt

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Register. I. U dsendelser. Tjenestedokum enter

Register. I. U dsendelser. Tjenestedokum enter Register ni I. U dsendelser Tjenestedokum enter R e g le m e n t V... B r e v p o s tta k s t... P a k k e p o s tt a k s t... 1, 177, T e l e f o n t a k s t... T e le g ra m ta k s t P o s tfo r b in

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. R eglem ent I, h o v e d b o g en... Bestem m elser om opstilling og indretning m. v. af brevkasser... Vejledning for postekspeditører og brevsam

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Bogen om H. C. Hansen... 227 Børnenes sommerby i Alborg... 104. C.entralpostbvgningen ombygges... 220 CO I s repræsentantskabsmøde...

Bogen om H. C. Hansen... 227 Børnenes sommerby i Alborg... 104. C.entralpostbvgningen ombygges... 220 CO I s repræsentantskabsmøde... Side Alderstillæg april 1960... 74 Anskaffelse af nyt k ab elsk ib... 29 Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.. 36. 156, 218, 240 Arbejdersangbogen i ny skikkelse... 194 At stemme er at bestemme... 234

Læs mere

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^...

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^... Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

J u le p o ste n... 11, 33, 35, 209, 225, 233, 249, 257, 271

J u le p o ste n... 11, 33, 35, 209, 225, 233, 249, 257, 271 Side A fgøren de m å n e d e r... 87 A fgøren de m åneder for arbejdsm arkedet... 231 Ang. hjertesukket fra p o stb a n egård en... 224 A rbejdernes lø n fo r h o ld... 257 Arbejdstid løn og andre p r

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. L ufthavnspostkontoret holder 25 års ju b ilæ u m... 90 L ønfrem gang... 38 L ø n o v e rsig t... 76, 234

INDHOLDSFORTEGNELSE. L ufthavnspostkontoret holder 25 års ju b ilæ u m... 90 L ønfrem gang... 38 L ø n o v e rsig t... 76, 234 INDHOLDSFORTEGNELSE Side A. B. C. D...... 137 A ktuel debat - H vem skal betale?... 16 A ktuelle skattebetragtninger... 29 A lle må væ re m ed allerede n u... 134 A rbejdernes L andsbank støtter de u n

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Vejle Bybusser: Oversigtskort - Gyldig: 29 Juni 2014

Vejle Bybusser: Oversigtskort - Gyldig: 29 Juni 2014 523 Frost vej GREJS DTC Stif tsv 5 526 ej Sys selv ej 11 GREJSDALEN ten rtof ager vej Hæld rk s v BREDBALLE ej ba kk ema ke e Enghavevej esg En gv ej Kir Rødkildev ej Vejle Trafikcenter BYBÆK VEJLE Tirsbæ

Læs mere

F jernsynsstation Sydsjæ lland... 258 Forsvarets v e lfæ rd stje n e ste... 114

F jernsynsstation Sydsjæ lland... 258 Forsvarets v e lfæ rd stje n e ste... 114 Side A ktuelle fag-lige problem er til debat... 273»A ktuelt«... 86 A lger frem tidens næ ringsm iddel... 190 A lle tiders største p o s tty v e rie r...... 110 A rbejderbevæ gelsens bibliotek og a r k

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere