REGISTER. I. Frem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTER. I. Frem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)"

Transkript

1 REGISTER I. Frem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. Rettelse til tjenestedokumenter. Frem sendelse af»rettelser til post- og telegrafvæsenets reglementer«nr Reglem ent I (organisations- og personelforhold m ed bilagsb og)... II A (indenrigske forretninger, forholdet til publikum, post) III A (indenrigsk ekspedition, p o s t) IV (udenrigske postforretninger)... Frem sendelse af rettelse til: Reglem ent V I (kasse- og regnskabsvæ sen)... IX A (materiel, alm indelige bestem m elser og fortegnelse over kontorm ateriel)... IX B (m ateriel, fortegnelse over teknisk m ateriel)... X III(telefonabonnem ent m. v. i statstelefonom råderne).... T ryksagsfortegnelse... Vejledning for postbudpersonalet... - cykelb u d e... - det tekniske peirsonale land postb ud e... U denrigsk pakkeposttakst... T elefontak st... O m sæ tningstabeller P ostb efo rd rin g en i in d la n d e t. Fortegnelse over posthuse i D anm ark... G ad efo rteg n else for d et k øb en h avnsk e p o sto m r å d e... Fortegnelse over telegrafstationer i D an m ark... Frem sendelse af Særtryk af officielle m eddelelser til telegrafekspeditioner 3i> 37, 63, 137, 139, 171, 223, ij 37, 139, , 223 5, 13 45, , n 3> 147, , 113, 179, , , , 133, , 27, 37, 45, 63, 69, 105, 109, 113, 117, 139, 175, 187, 201 5, 25, 53, 109, 121, 139, 165, 187, , 101, , 101, B. Fremsendelse a f tjenestedokumenter m. R eg lem en t X (teleg r a ftje n e ste) X I (in d en rigsk te le fo n tje n e ste ).... X I I (u d en rigsk te le fo n tje n e ste )... P o stg ir o b o g e n... E k sp ed ition sregler fo r teleg ra m m er... U d en rig sk b r e v p o stta k st... p a k k ep o stta k st T e le fo n ta k st... T e le g r a m ta k st... In d en rig sk a v isfo r te g n e lse... U d en rig sk a v isfo r te g n e lse... P o stb e fo rd rin g en i in d la n d e t... P o stg a n g e n april 1960 (p å s k e n ) , 117, , 117, , 99, 153, , 157, , *) Tjenestedokum enterne er opført i den i reglem ent I, 34, pkt. i 5 angivne orden.

2 Postgangen juni 1960 (p in sen )... Postforbindelsen til udlandet samt til Færøerne og G rønland. O m delingstider i b y- og landdistrikterne... P ost- og telegrafadressebog for kongeriget Danm ark G adefortegnelse for det københavnske postom råde, 1961 Danske radiostationer... N orsk telegrafstationsfortegnelse... Svensk telegrafstationsfortegnelse... Radiotelegram - og radiotelefontakst for danske skibsstationer Personalet i post- og telegrafvæsenet 1. juni Beretning om post- og telegrafvæsenets virk som hed... P ost- og telegraf hån db ogen... T elexhåndbogen Franske stiløvelser og versioner... Særtryk af post- og telegram takster... T itelblad og register til O fficielle m eddelelser , 31, , , Prisen på salgseksemplarer af: T elexhåndbogen... Danske radiostationer... Franske stiløvelser og versioner , II. Forholdet til publikum , 171, , Adresserede forsendelser, hvis bag er gram m ofonplade Antallet af modtagere i gruppen»lejligheder i villaer og rækkehuse«oplys- 69 Avisudvekslingen m ellem Danmark og de øvrige nordiske la n d e D en N ordiske Postforening, ny overenskom st Dukkesenge til postbesørgelse som pakker Efterligninger af frimærker, cirkulære o m Ejendom svurdering, indretning af kort, der udsendes i anledning a f Ensom m e gamles Værns jubilæum slotteri, sidste frist for indbetaling til Erstatning for indholdsbeskadigelse af pakker m ed letfordærveligt indhold. 157 Fasanhøner, fredning a f F ilm, post- og telegrafvæ senets F jernsynsafgift F N s ekspeditionskorps i republikken Congo, forsendelser t il , Frihandelsom råde, toldbehandling i forbindelse m e d... H O, , 130, 157, 172 Frim ærkeforhandlere, rabat til , 8 q, QQ, I S Indlevering af post, ændring af sluttid fo r Juleindsam linger, p ost- og telegrafvæsenets m edvirken v e d Jule- og nytårsradiobreve K ontortid på konfirm ationssøndage , 139, 143, 165 K ontortid på valgdagen

3 K u rsm ed d elelse u d s e n d t. Landsforeningen til kræftens bekæm pelse, andel i telegram indtægter... M ilitærets genindkaldelser og øvelser, feltpostekspeditioner i forbindelse m ed M ønttelefoner, indtelefonering af telegram m er fr a... Postanvisningsbeløb og postindkasseringsbeløb fra udlandet m å bruges til varekøb... Postbesørgelsen i den københavnske posttjen este... Postbesørgelsen til og fra K øben h avn... Postkontohavere, m eddelelser t i l P ost- og telegrafadressebogen... Post- og telegraf håndbogen i Post- og teletrafikken med: A F N (Afrique Française du N o r d )... Belgisk C o n g o Canariske Ø er F in la n d... F orenede Stater i N ordam erika... Form osa (T a iw a n )... F rankrig... F æ røerne... G haza-om rådet... G rønland... In d ien... Irak... Iran..... Islan d... Israel... Ita lien... Japan... Jugoslavien K en y a... L a o s... N ederlan dene... N ew Z eela n d N ig e ria... N o r g e... P akistan... P anam a... P er u... P o le n... Portugal R épublique du C o n g o... R u anda-u ru n d i... San M arino... S ch w eiz... S. C roix... S p anien... S. T h o m a s... S v erig e... T jekkoslovakiet... T u n is... T ysk lan d... U n g a rn U R S S V esttyskland V iê t-n a m...'... Æ g y p ten... i> 5> 10, 13, 2 3, 2 7, 3 1, 4 1, 49) 53, 6 3, 6 9, 7 3, 7 7, 85, , 9 9, 101, 109, 113, 117, 125, 129, 133, 137) 139) 143) 147) 153) 1 6 5, 171, 175, 181, 191, 2 0 5, 2 0 9, 2 1 7, 2 2 7, , I, 23 I ) ) I39> ) ) ) , 1 0 5, , i ) 5 3 ) 9 4 ) 9 9 ) 1 7 I ) , 9 9, , ) ) 2 2 3, ) , i i 7 ) 1 37) ) ) I57> , ) )

4 Ø strig... Ø sttyskland... Postom delte m assetryksager... Postsparebankbøger, norske og sven sk e... R adioafgift... Reklame: Brochuren»Postomdeling af reklamer«bærfrugt, pakker m e d... Reklameclicheer i stem plingsmaskiner R igstelefonkataloget... R øde K ors frimærkerne, reklameplakat for»selvklæbende«konvolutter... Som m ertid o Særlige dagstem pler... T elefoncentraler, autom atisering af Telefoncentraler, nedlægning a f... T elegraftjenesten, særlige bestem m elser fo r... Telegram hæfter, prisen p å Telegram m er til kongen og dronningen på særlig blanket i anledning at fødselsdagene... Telegram m er til kongen og dronningen på særlig blanket i anledning af sølvbrylluppet... Telegram m er via Svig-Im p erial Tryksagsforsendelser afsendt af D en vest- og sønderjydske K reditforening. T ændvæ ske m ed lavt flam m epunkt... U dførsel af varer, tilladelse t i l... Valgkort, taksering a f... 10, , 137, 143 3i> , I33> , , 49, 63, 77, 93, 94, i 5, 117, 121, , 49, 53, 63, 73, 77, l 6 5, 171, 175, 181, 213, , 49, 63, 73, 77, 89, 93, 105, 113, 117, n 8, 121, 125, 129, 133, 137, 153, 165, 171, 181, , 45, 73, , 46, 49, 69, 73, 89, 94, 113, 129, 147, 171, 172, 179, 187, , , III. D en indre tjeneste Adressekort til Århus, Brabrand, Højbjerg, Risskov, V iby J., Å byhøj, Bolbro og Fruens Bøge, optages i særlige b u n d ter... Afslutninger til befordring m ed postkørsel... A ngivelse af adresseposthus på postpakkerne... Arkivsager, indsendelse af foræ ldede... Avisvæsen: Adresserede avisekscmplarer i udgiverkorsbånd... Annonceaviser og lignende ugeblad e... Ikke betalte avisregninger... Inddragelse af aviser... Æ ndringer i ny udgave af»indenrigsk avisfortegnelse«... Brev- og pakkepostkarter, opbevaringsfrist fo r... D e t danske F N -kom m ando U N E F, forsendelser fr a... D riftsindtæ gter og driftsudgifter... Ekspresforsendelser, ændring i reglerne fo r... Etiket til brug ved angivelse af uanbringelighedsgrund (P 3 1 )... F rankosedler... G entextjeneste i forbindelse m ed S ch w eiz , 90, , 213, , 173, , IH., 166, , 63 11, 25, 47, 69, 90, HO, 118, 125, 139, 166, 182, 206, IOI 191

5 Gentextj eneste i forbindelse m ed U n g a rn... Greve Strand postekspedition, selvstændig ekspedition af alle arter af postforsendelser... H um lebæk postekspedition, selvstændig ekspedition af alle arter a f postforsendelser... H æ ftet»centralfortegnelse samtaletakster«, rettelse a f... Indbetalingskort, forsyning m ed dagstem p el... Juleperioden, sortering af kartesager og udvekslingen af pakker... Juleplakater, indberetning om a n ta l... K ontrabog m ed landpostbude, ændringer i... Polen, telegramtrafikken m e d... Portokontrol Posem ærke, form. K 8, kasseres... Postbefordring m ed autom obiler, indskærpelse af b estem m elser... Postbefordring på statsbanernes jernbanestrækninger og overfarter, ny overenskom st...»samvirke K L«, postbesørgelsen a f... Sim plificeret pakkeudveksling m ed V esttyskland... Statistik: A dresseløse forsendelser... Julestatistik... O ptælling af adresseløse forsendelser i anledning af v a lg et Postadresserede aviser, kartotekkort vedrørende... Statistikformular I a, æ n d ret...»vejledning ved optagelse af brevstatistik ved postekspeditioner på landet«stats-brandforsikringsfonden o p h ø rt... T oldpligtige postforsendelser, dirigering a f... U B T, ændringer i ny u d g a v e...»union Postale«, abonnem ent p å... Valget, m asseforsendelser, valgkort, brevforsendelser i anledning a f... Zonefortegnelse for postpakker, udsendelse a f , 2X3 l , l , H O IV. O rganisations- og personelforhold A d resselø se forsen d elser, g o d tg ø r else for o m d e lin g a f... A fg ift for centralvarm e og varm t vand til tjen esteb oliger. A n sø g n in g er o m a n sæ ttelse so m a ss iste n t... A n sø g n in g er o m fo r fly tte lse... A n ta g else so m e le v... D y r tid stillæ g... F e jltæ llin g sg o d tg ø r e lse... F e r ie k o r t G en erald irek tøren b o r tr e jst... Ju bilæ er i finansåret K u rsu s o g fa g p r ø v e r...»o m delin gstid er i b y - o g lan d d istrik tern e«... O verarbejde i p o sttjen este n i ju le n , go d tg ø r else fo r. O verarb ejd sp en ge o g ved erla g for m iste t fr id a g... O versig t over k o n to rh o ld o g b iin d tæ gter, form. E i... S a m a r b e jd su d v a lg Sæ rlige y d else r m. v... T im e lø n stillæ g til ek str a b u d e... T je n e ste b o lig r e g u la tiv... U n ifo r m e r , 37 25> II 42, 53j 54> 55> I 44? 158, I 79> , , , 1 0 6, 1 9 1, 2 0 9,

6 V. Tryksager og m ateriel Brugstiden for indbundne bøger, ny etiket, form. A F erieb on s... Fortegnelse fra postvæsenets salgskontor for frim ærkesam lere... Frigørelsesm idler... Frimærke;ournal for indleveringstjenesten (form. B 5 )... G adefortegnelse for det københavnske p ostom råd e... Julem æ rket... Kreditjournal, form. B K u v ert til in d sen d else a f u d b etalin gsk u p on er ved røren d e p ostsp areban k b øger, form. B L odder, om justering a f... M ånedsregnskabet, form. B i... P ost- og paksække i juleperioden... Post- og telegramtaksttabel, bet P ostsp areb an k, tryksager v e d r ø r e n d e...»rigstelefonkataloget«... Stem pler og stem plingsm askiner T e le fo n h å n d b ø g e r... Udbetalingskuponer til postsparebankbøger... Ufrankerede forsendelser til enkeltporto, form. F 70 og B U P T, rettelse vedrørende T y sk la n d... Zonefortegnelser for postpakker , 86, , 25, 32, 55> 70, 73» 78» 106, 114, 126, 134, 148, I 53> 177, III 19 32, 86, 106, , VI. Postgangen A. In d la n d e t. S t a t s b a n e r n e : 21, 81, 82, 83, O dense-brenderup F yn-m id - d elfart... 83, 162, , 94, 107, 118, 130, 161, 162, R an ders-h ad su nd , 188, 201, 202, 206, 209, 213 P r iv a t b a n e r n e : R udkøbing-spodsbjerg.. 83, 162 R ø n n e -N e k sø , 145 Brenderup F yn-b ogense. 83, 173 T ø llø se-h ø n g F jerritslev-t h isted V em b -L em vig-t h yborøn F rederikshavn-skagen... 84, 94, 126, H a v n Å lborg-f jerritslev F årup-m ariager Å lb org-h adsu n d H illerød-frederiksvæ rk-h und Å lb org-h valp su n d... 83, 162 e ste d... 82, 161 H illerød G illeleje... 82, 162 H illerød-t isvildeleje , 161 B. U d la n d e t. H jørring-h irtshals Dirigering af pakker og adressekort... H jørring-løkken-å bybro.. 84, , 162 Juleposten. 177,1 9 1, 192, 195, 209 H olbæ k-n ykøbing Sjælland.. 82 Juleposten til F in la n d H orsens-b ryrup-silkeborg.. 83 Isla n d K o ld in g -T ro ld h ed e N o r g e M aribo-r ødby H a v n Storbritannien. 209 N ykøbing F l.-n y s te d N ykøbing F l.-stubbekøbing. 162 S v erig e V esttyskland C. L u f t p o s t r u t e r n e. 5 0,5 5, 78, 218 D. A n d r e m e d d e le ls e r. Postgangen bededag og K risti him m elfartsdag m. v Postgangen i p in sen Postgangen i påsk en Færøerne, skibsforbindelse til 23 G rønland, dirigering af brevp o st... 1 <57> 173 Island, skibsforbindelse til 23, 224 Juleposten til Færøerne. 209, 217 N orge, postudvekslingen m ed 28, 38, T ilbageholdelse og dirigering af post til det københavnske p ostom råd e A dresseløse forsendelser og brevpost til det københavnske p ostom råd e

7 A. P o stk o n to r e r o g t e le g r a f- k o n to r e r. B rande G lam sbjerg Indleveringspostkontor.. 46, 28, , 28, 86 Å b y b ro B. P o ste k sp e d itio n e r. B jerreby B lom m en slyst F o rsin g e H o p p esh u se Landet T å sin g e S m in g e U lb jerg C. B r e v s a m lin g s s te d e r og p o s tin d le v e r in g s s te d e r. B jerreby B reu m B rom ølle B røndbyøster G rinderslev H a slu n d L a n d et R e n s Sundby L U lb jerg U tterslev Århus D. T e le g r a fe k s p e d itio n e r o g te le fo n c e n tr a le r. B lom m en slyst D a lm o se D østrup H im m erlan d VII. Posthuse og telegrafstationer F orsin ge G a tten G jerlev J H areskov H elleb æ k H irtsh olm ene H jarn ø H o p p esh u se H o rslu n d e H y llin g e H ø jru p N ø rager R angstrup R ødby H a v n S im ested S m in g e S p en tru p Store-R ørbæ k T a n g e T h o r ste d T h o r sø V a llø V in d b læ s Å lsgårde H. M id le r tid ig e p o s th u se o g te le g r a fs ta tio n e r. Postkontor på Finsens M indek o n g res Post- og telegrafkontor i D e U nges Idræts landsforbunds N ordisk L e j r Post- og telegrafkontor i K FU M -spejdernes korpslejr ved M oesgård Strand. 114 P ost- og telegrafkontor på Conference on the U se of Radioisotopes in the physical Sciences and Industry. 154 P ost- og telegraf kontor på D en X X I Internationale G eologkongres P ost- og telegrafkontor på den Fem te Internationale Poliom yelitis K o n g r es P est- og telegrafkontor på Fédération Internationale Pharm aceutique s kongres. 137 P ost- og telegrafkontor på First International Congress o f E n d ocrinology P ost- o g telegrafkontor på International Seed Trade Federation, Falkoner C entret P ost- og telegrafkontor på købestævnet i F red ericia P ost- og telegrafkontor på levnedsm iddelm essen D anish F o o d F a ir Sommerpostekspeditioner: E sp e r g æ r d e S n e k k e r ste n V ejrs S tr a n d Brevsamlingssteder: F a n ø B a d H asm ark S tr a n d H e n n e S tr a n d K u lh u s e R å g e le je S m id stru p S tr a n d V ejb y S tr a n d Telegraf ekspeditioner: F a n ø B a d H en n e S tr a n d V ejrs S tr a n d E sp e r g æ r d e S n e k k e r ste n H a v n e b y v i n sid e Postm esterstillingen : A u gustenb org B yru m H erlev H erlufm agle H ø n g Ik ast Indleveringspostkontor O pslag a f ledige stillinger K lam p en borg... L y n g b y... N e k s ø... N y b o r g... N æ stv e d... Postvæ senets oplysningskontor og returpostkontoret... R in g sted... R u n g sted K y s t... sid e Skagen S te g e V e jen Å b en rå T elegraf bestyrer ved hoftelegrafk ontoret A fd elingsin gen iør P ostinspektør , 224 T elegrafinspektør Overrevisor (23. lk l.)

8 O verkontrollør... 55, 149, 224 Ingeniør i 21. lkl... 33, 192 Postforvalter ved Boldbro pestekspedition Postforvalter ved Åbyhøj postekspedition K ontrollør... 11, 33, 55, 86, 101, 130, 149) 192, 224 Ingeniør i 18 lkl Telegrafm ester i 18. lkl Postforvalter ved postekspedition O dense Postforvalter ved postekspedition Randers O v era ssisten t... 33, 34, 55, 56, 86, i o i, 130, 131, 192, 224 V æ rkm ester R adiom ester P ostvagtm ester... 34, 86, 101, 149, 224 O verm ekaniker... 34, 224 Postbudform and. 34, 56, 131, 192 M ekaniker i 10. lkl... 34, 35? 149, 224 T egner Overpakm ester.. 35, 56, 86, 87, 101, 102, 131, 149, 192 M ekaniker i 7. lkl O verm ontør Bestyrer af som m erpostekspeditioner E lever Arbejder m ed reklamering og propaganda (yngre ass. m ed bestået fagprøve, 2. del, evt. overass.) K urser i hulkort- og elektronregneanlæg (yngre overass. eller ass. m ed bestået fagprøve 2. d e l) Rentabilitetsundersøgelse (yngre overass. event, ass.) 193 IX. P ersonalia Abildgaard, L., frk Andersen, E, IX, frk , 119 A n d ersen, K. A. J..,,,. 140, 167 Abildsten, R. V., fr u E. H K. F... I «3 A deltoft, A E. J K. F Agerbo, T E. R K. K. S Ahrensbcrg, A. C., fr u *- E. V... it K. p. s A h ren st, P. IJ R. W. M., fr u... S9 K. R... 5i A lb eck, G., fr u F. E. R K. S Albrechtsen, E. A 64, 66, F. S... 65, 67, 103, 145 K. S , 103, 122 G K. V., frk Alexandersen, B. N.. 65, 67, 145 G. H L., frk G. T fr u L., frk , 167 Aller, J. H H... S8 L. A Alm bjerg, I., frk H. B I.. B A ndersen, A., frk H. D., fr u L. B A. E H. H L. M frk , 167 A. K., frk H. L I.. M A. M. T., fr u H. M frk , I 8 l I.. R ) 115 A. P H. P M. M. A A. P H -V N. V A. S I., frk... I I., fr u , 155 O. A A. V. A., frk I., fr u O. H B., fr u I., fr u O. K B., frk I. E. N., frk... 2q P. A., f r u B., fr u I. G., fr u P. I B., frk J... 44> 233 P. J B. A., frk J P. K B. L., frk J-, frk P. K. H B. R., frk J - c... 22S P. S B. T J. E. M... i n, 229 P. V C J. F R., fr u C., frk i. J R., fr k.... * 155 C. D J. M. S... ISO R. M., fr u... 7 C. F J. R.... S... A ndersen-k rusell, C. H J. R S. A Andersen, C. S J. T. M S. B. F E J > 225 S. E. S E K S. R E., fru K., frk... 64, 67, 145 V., frk E., frk K., frk V. H E. B., frk , 167 K. A... 6 l V. K

9 A ndersen, V. M B ertelsen, S. A Bøckhaus, B. fr u V. N Berthou, P. O. L Bødker, T. N V. N Bertram, K Bøg, B V. N... Bie, J. B., fr u... 38, 44 B øgede, E. E., fru V. R Billing, A. T., fru W Birch, E. H... 74» 78 B øgelund-jensen, S W Birkebælt, T. S B øgeskov-t hom sen, E. S., fru 189 W. J... B irk elu n d, I., fr u , 207 B ø g h, I. K frk , 167 Andersson, A. L., fru Bjerre, M., f r u B ø jsen, E. G., fru E. V B jerregaard, J , 220 B ø jse n, H. P. C K. H fr u Bjerrum, A. M., fr k B ørgesen, P. B Andreasen, P. E Bjørn, E. T... Baadsgaard, J. L., frk A ndresen, E... Bjørnow, E. F. C... 47» 70 Baarvig, N E. A., fr u Blom, K. R A n k erlu n d, B., frk Blond, W... C a llesen, A. J A n k erstjern e, V., frk B odholdt, N. F C arlsen, B Antczak, I. N., frk B ogh, H. J F Arent, M. M., frk Bondesen. J. P... 51, 64, 180 H A rentoft, A. S. A L., frk Carlsson, B. T., fru Arildsen, N. P Bonnez, J., f r u C arlstedt, G., fru Arleth, I. H fr u Borch, I., frk... G. H. K., fru Arnold, L. R., fru... 96, 174 Bnrgaa, J.» frk... C arstensen, A. M... Arnvig, E. V., fr u Bork, I. D frk M frk H 5 A rvidsen, O., f r u Bose, 1^., frk... P A sm ussen, K. K., tru B ran d t, A. W... V. S A sp, K. M., fr u Brauer, L. V., fru C ervin, H. T... A storp, C. P. E Breddam, R. V... C hristensen, A Aunsbjerg, B..., Rregenborg, I,, fr k.,. A, A xelsen, I. P., frk... Breindahl-Pedersen, I. S., fru 202 B reinholt, P. C A., f r u A., fr u , 152 A. B Bager, G. S., fr u A. B Bahlke, E... B reu m, B., frk... A. G B rejl, I., frk... Bresem ann, I. G., frk Bai, R., frk I., fru A. H frk Bak, N. E. J... Brink, I., frk , 207 A. N., frk Bak-Jensen, G., frk... T., frk , 119 A. S Bang, E., fru... Broby, A. 0. H. M A. V., fr u J... Broch, L. J B.. frk Bardtrum, B Brodersen, B. K... B., f r u Barking, M. A. L., frk.. 115, 174 E B frk , 167 Bay, T. E Broeng, H B. A., frk... B ech, A. S., frk Brohus, E. W. F B. A J. A., frk , 167 Brokholm, F. H B. E., fr u , 225 J. R. P-, frk... Brosbøl, S. A... B. E frk K., frk Brudzewsky, I. S., fru B. M fr u Bechsgaard, I. D., fru.. 48, 123 Bruhn, L. K., fr k H 4 B. N frk , 167 Beck, A. S. M., frk Brun, L., f r u... C. A K. B., fr u... B ru n h øj, E C. B Beier, J. A Bruun, B. O... C. D. N Benda, E. F J. J. G C. E... Bengtsen, G. M. H., fru Briiggert, V. E., frk , 167 C. N. B B engtson, A... B rockner, J., frk... 65) 67, 145 D. M. M f r k H 5 B engtsson, B., f r u... B r ø n n u m, K. C E Bentsen, B., frk B uch, N., frk E. E B entzen, U. W. R., fr u Bundgaard, B., fr k E. J., f r u Benzon, K. K., fru.... Burfelt, B. E., fru... E. 1.., frk , 202 Berg, L. T , X12 Buron, H., fr u E. M f r u S. V... Buur, H. H. H , 150 E. M f r u B e rn stein, L., frk... H. H. H frk... E. M. R., fr k Bertelsen, B B u u s, B. G., frk... F B ertelsen, J. L... B æ k, A. H. H G. L K I. A frk... G. T... P Bwkgaard, J...

10 Christensen, H... H... H... H. C... H. E... 65, 67, 80, H. E... H. H... H. K... H. T frk... I., fru... I., fru... I., fru... I. L. S., frk , I. M frk... I. S., frk... J... J... J , J.G... J. H... J. P... J; R... 64, 67, 145, k!, fru K., fru... 6, K. D , K. M , K. M... K. O... K. V... L., fru... L. A., fru... L. I. S., frk... 15, M. C., frk... 65, 67, N fru... N. E... 95) N. H. B... O... o. j...; ; ; ; ; O. L... O. T... O. V... O. V... P... p. j... P. R... P. S. F... P. V... P. V... P S., frk... S. O. B... T., fru... T. I., fru... U. B frk... V. B... V. L... W. E... Christiansen, A. B., frk... E. V., fru , G., frk Christiansen, H., frk.. 131, H. B J-, frk J- B J- E... 95, J- I K K frk... 65, 66, L. F L. S., frk M N. F S. A S. H U. G., fru V., fru... 57, V , Christoffersen, C. J , K. H frk L. E N... 6l 214 Clausen, B. L., fru... Q6 174 J. G., frk , K. A T. S., frk... 65, 66, Clemensen, B. C. V., frk. 140, Clemmensen, S. A Cohen, I. S., frk Corfixen, H. S., frk... 15, Cortsen, B. A., frk Corvinius, K. M... S8 207 Corydon, M Dahl, A. K A. M frk... 65, 67, Dalby, A. C Dalgaard, A Dall, H. K... IIQ 220 Dam, A. E., fru J J. A L. E., fru Damgaard, J. M K. E Damhoff, A. D. S Damkier, J., fru Daram, K., frk Danchell, P. E Danielsen, K., fru Danklefsen, E., fru , Darling, A. B., frk Darre, A., fru , Daugbjerg, V Davidsen, G. A P Dechmann, P. T... 95, Degn, S. C., frk Dehnfeld, H. C Dellgreen, H., frk 64, 67, Dideriksen, B. A... 5«184 Diemer, I. M., frk... TTQ 138 Dijk, van K. H.... 2Q 151 Dindler, E. D. L., frk. 7 D inesen, D., fru... Drachm ann, J... D reier, V. F. O... Dreyer, D. S., frk... D u e, I. M., fru... D uelund, A. P... D u l å, J...'... D u pon t, S. E... D urup, N. E. N... D u u s, K... D ybdahl, K. V., frk... 76, D ziegiel, F. J... E bbesen, E. B., frk... K. C. A... 88, Eckert, L... Egebak, R. N., frk... Eiersted, I., frk... Eilertsen, A. E... E is, H , Elberg, E... Elisiussen, B. A. M., frk... Elkjær, H. K., frk... K. V... 70, Ellegaard, A. K., frk... Ellgaard, L. M. T. J frk Elmgaard, O. F... Eim ing, N. M... Elneff, A. C., frk , 151, Enegaard, E... E nevoldsen, L. N., frk... E ngel, M. C. C... Engesgaard, G., fru , Engmark, M., frk , Erichsen, S. E., f r u... Eriksen, G. B.... G. J , H... 65, 66, 71, H. C. B... K. E... L... 88, P. F... S. E. H... Erndal, V., frk... E sborn, P. F Eskekilde, F. D... E skelund, B. D., fr k , E skildsen, H. C... E spersen, T. E., fru... Fabiansson, J... 65, 67, 103, Feddersen, M. M., frk... Feldberg, A. B. A., fr u *... F enst, I. M., frk... Filipsen, K. H., frk... F indsen, A. M. N., f r u... Fischer-L arsen, H., frk... Fjellander, P. V... Flensborg, A., frk... Flinthøj, K., fr u... F ogt, N... Fohlm ann, B. R

11 Foldager, V Folm an, H., frk Fordsm ann, P. A Forsing, J., f r a Frandsen, F. H H T., frk... 65, 66, 71, 103 W Frank, G Frausing, H. B., fru Frederiksen, A. S., f r a B., frk , 167 E., frk E. S., frk , 167 H. V J J K., frk... 65, 67, 145 K. A., frk K. S., fr u , 221 L. V., frk S. E V. R. H... 78, 182 Frie, R. A., fr a Friis, B., frk... 50, 127 G., frk Fring, A., f r u Frishøj-Jørgensen, E. M., fru. 26 Frobøse, K. S. M Frost, B. N., fru H. J. M frk Fruerlund, , 167 Fuglsang, B., frk Fuhrm ann, I., f r a G ade, H. E. P Garm er, A. V. E Garn, L. K., frk G eisle, G ellert, B. S., frk G ensm ann, H. A G eschw entner, V G esner, E G innerup, M. L. C... 3 G itz, J. E... 65, 67, 80, 145 G jetting, K., fr u... 42, 141 G lentoft, A., frk... 5 G lud, T. V... 64, 67, 103, 145 G objerg, E. J. S. H., fr a K. E G orm sen, J. P. J G otthardsen, B. M. D., frk , 145, 210, G ottrap, E , 193 Gram, H. E Grave, J. M., f r a...26, 112 Gravengaard, E H... 65, 66 G raversen, A E...: G reen, H. N G regersen, A. M., frk G regersen, G. V G. V P. E... G reve, B. K. H., fr u I., frk Grotkjær, I. C., f r u G rue-sørensen, I., fru G runnet, W G ronberg, H. G G rønby, T. O G røndahl, R., fru... V... 64, 67, 80, 145 Grønkjær, B. A. L., fru G ug, L., fr u G uglielm etti, K., frk G uhle, E. L., f r a G ullaksen, Y., frk G ünzel, A. S G yrn, B. L., frk Gärtner, D. K. B., fru G øtje, I., fru H albro, G. S., fru... 24, 80 H ald, A. P H allerslev, J. M., frk H alvorsen, L., frk H am er, M. L., frk H am m elsvang, A. M H am m erlund, E., frk H am penberg, Å. V., frk. 140, 167 H ansen, A., frk... 6 A., frk A A. A. M., fru A. B A. B., f r a A. D. K., frk A. G. M., fr u A. J. B A. K., frk A. M A. M., fru... 7, 51 A. M., f r u A. M., f r a A. M., frk A. P. W B B., fr u B., frk B., frk B. A., frk B. I., frk , 167 B. K. D frk B B. O. S B. R B. S., frk , 215 B. U frk B. W C. A C. A. B C. E H a n se n, C. F. G D., fr u D. S., f r a D. V E., f r u E., fr u E., fr u E... 64, 66, 71, 103 E E E. A E. B E. C. G... 61, 122 E. E... E. H... E. L., frk. E. M frk E. M. R., fr u , 120 E E. P f r u E. R E. V E. W E F , 167 F. F F. G F. H G., fr u G., frk G. H., frk G. M., frk G. S. P., f r a G. T G.V., frk H., f r u H... 1x4 H H. A H. A H. A. E H. C H. E H. G. D H. H H. J H. K. J H. M., fru... 65, 173 H. M., frk H. O., frk H. P H. V H. W , 183 I., f r u I., fr u I. A., f r u I. A., frk I. G. M., frk I. K., frk I. L., frk... 15, 221 I. L., frk , 167

12 H ansen, I. M. H., fr u I. M. R., fr u...51, J J J. B., frk J. B., frk J. E J. E. B J. H J. K., f r u J. M frk J. P J. R., fr u J K., frk... 64, 66, 71 K., fr u , 230 K K. B., frk K. E K. E , 220 K. E frk K. E., fr u K. I., fr u K. J. H., fr u K. L K. L. V... 3 K. M., fr u K. M. O., frk L., fr u L., fr u , 183 L. A. D L. C., frk L. D L. F., fr u L. H... 43) 91, 183 L. K., fr u , 135 L. M., f r u M., f r u , 215 M., frk M., fr u M. C., fr u M. E., frk M. T., frk , 167 N... I4 N. C N. E N. M N. P. J O- B O. B P P. A P- E P. E P- K... 91, 230 R. E. R., frk R. K., frk... 51, 131 R. V., frk S. A S. A. N... i 4 S. E S H ansen, S. J. K., f r u S. J. L., frk T., frk T fr u... 95, 150, 207 V V., fr u V. H. K V. M W frk... 76, 219 W. D H arbild, O. M. A Harder, T. V. G., frk H arm on, P. H H artm und, E. B., fr u Haugegaard, D. M., frk » 145 H augerud, T H avsted, E. T H ede, P. K H ein, O. J. C... 7, 151, 214 H ejn, A H elt, L., frk H em m ingsen, L. A., frk H em m ingsen, L. A., frk H ennings, E. M. J., fru H enriksen, B., fr u B. S., frk C E. L H K., fr u S. A V V. E H erm ansen, S. R., fru T. L. L., frk H ersbo, O. K H ersbo-jensen, O. K H im m elstrup, U. M., fru H inze, P. G Hjortshøj, B. P I. L., fr u S... 65, 67, 145 H offm ann, O. A H olbech, E. D. V., fr u H older, V. J H oldgaard, B. E., frk H olik, A., frk H olm, A. M B. S E. M G., fr u P - > H olm berg, P. V H olm sgaard, K. E H olm strup, B. H., fr u H olst, S. E... 76, 150 I-, fr u I-) frk , 167 H olst-c hristensen, H H olt, H. P K - C , 174 H oltse, H. F H oltz, R., fr u Hougaard, J , 167 H oulind, E. B., frk H ovm and, H. N., frk , 167 H um m elshøj, H. J H usum, L. L... 6 H vass, K. J...: H vidberg, N. K. K H vilsom, E H ylander, J. K H yldborg, T. J., fru H yllestad, A. E., fr u H iittem eier, A., frk H øiby, H., frk H øj, H. J Højer, B Højgaard, N. J H øjlund, J. K Hørlyck, G., frk H øst, K frk... 6 H øy, E H øyer, F. L R. N., fr u... 15, 135 Haahr, S H åkonsson, L., frk... 96, 203 H aaning, J... 42, 43 H aasum, J. I. S Ikast, C. N Isacksen, A. K., fr u... 11, 44 Isaksson, Y. M., frk I skov, Iversen, C. W Iversen, E., fr u... 43, 202 E... 65, 67, 103, 145 Jacobsen, A., fru A. S B., fru E., fru... 3 G. M., fr u... 11, 127, 190 H. E... 6 H. L., frk , 167, 233 L., frk M. S. E., frk P... 14, 91 T. B. M U. M. A Jahns, A. E., frk , 167 Jakobsen, A. B., frk A. J. F B , 230 B G. H I. N., fr u M. P. H frk N. C O S. A S. E , 167 V. V... 56

13 Jansen, E., fr u Jensby, C E Jensen, A A A., fr u... 64, 66, 71, 226 A., frk A., fr u A., fru A., fru A., frk A., fru A. B., frk A. B A. B A. D A. E. S A. I. B., frk , 167 A. K A, L, B frk A. M., fru... 7Ij 190 A. M., fr u A. M., frk , 167 A. P A. P... 39» 75 A. T., fru A , 150 B B B B., fru B., frk B. A B. A., f r u B. B B. C B. E., frk , 167 B. E., f r u B. E., f r u B. E., frk B. H., frk , 167 B. I. H., frk , 167 B. K. M B. L., frk B. M B. S., frk C C. H C. K C E., fru E , 167 E E... 75, 120 E. A... 14, 79 E. B... 43, 226 E. D., frk... 65, 66, 71 E. H., frk E E. M E. M., frk E. M., f r u E. M., fr u J en sen, E E. R., frk... 65, 66, 71 E. V E. W., frk F F. N F F F. R F. R F. S G... 65, 67, X03, 145 G., f r u G. A., fru G. E,... 75, 100 G. J., frk... 72, 150 G. V. J H., frk H. E H. H , 167 H. J. S H. L H. L. B H. M., fr u H. M., fr u I., f r u I., fr u I., frk I. A , 167 I. B., fru I. B., frk I. E., frk I. H , 167 I. J., fr u I. K I. K., frk I. L., frk I. L., frk I. M., fr u I. M., frk I. M., frk I. M. H., frk... 29, 229 I. M. W., fru I. N., frk I. S., frk I. Y., frk , 167 J., frk J., fru... 28, 48 J J J J. B J- H... 42, 43, 180 J. K J. L., frk J. N J. R... J- S J. T. V J. V K., frk K. frk K Jensen, K K K. B K. B K. E., fru K. E K. E K. E K. J K. J K. J K. K IC. K. M K. L., frk K. M., f r u K. M K. M. C., fr u K. R., fru , 151, 214 K. R... 80, 155 K. V L., frk L., fru L., fru L., fr u L. frk , 167 L. A. B L. H. K L. V., fr u M M. D., frk M. E., frk M. F., frk M. G. B. S M. I., frk N. A., frk... 65, 67, N. F N. H N. J N. J., f r u N. S N. T. S O. E... 43= 189 O. M P. A P. E P. E P. E. V P. F P. K P. L P. N P. P P. W R., frk R. A., fr u R. S., fr u S S S. H S. K S. V T., frk T., frk

14 Jensen, T. A. T., fru T. B T T. J., fru T. L., frk , 167 U. V., frk V., fru V V v V. A. K V. I., frk V. S W. M Jeppesen, E., frk , E. B., f r u... 39, 141 E. S., fru F G., frk H I. E., frk L R. E Jepsen, B , 220 E. A E. R., fru H J. C P. B V. E., fru Jespersen, A , 207 A. L., fru E. A fru L. G , 220 Jessen, A. T Jochimsen, I. H., f r u Joensen, J Johannesen, A. M H. H. H... 95, 120 J P- O... I27 Johannsen, H J... 61, 221 K -> fru... 57» 76 N. P. K Johansen, B... B B. F B. T. N... I32 C. H... 7 E., f r u... I03 E., frk... 64, 67, 145, 190 E. D... l83 E. H. T... I4 G., fru G., frk I. L., frk I. N., f r u J. K J. K. B J. M. D J.V L frk J o h a n s e n, M. K., f r k O. K. K O. L P. M R., f r k R. K f r k T. K. S V W., f r u J o h n s e n, I., f r k J o k u m s e n, A., f r k J u h l, I., f r k , 6 6, 7 1 J u n k e r, B , J u u l, H. K J æ g e r, S. H., f r k J ø n s s o n, B. J. B., f r u E., f r u , O. R , J ø r g e n s e n, A A - J A. L... 7 B B., f r k B., f r k B., f r k B. B., f r k B. G., f r k B. V., f r k , 6 6, 7 1 C. M C. U E. C., f r u E. M E. T F F. G F. H , 6 7, G. A., f r u H H H. B H. J. H H. K H. T H. T , I -, f r k I. M., f r u... 1 x 9 J J. C J - L J.T J V K., f r k K. E. K K. T., f r k K. V , L., f r k L - A L - J M. L N. E., f r u O. L... % ~ P P v Jørgensen, P. H.. 65, 66, 71, P. J... P. N... R., frk... R., fru... R. R. A... S. A S. C. M... V... V... Kaczmarek, E. A... Kahr, A. S... K allesen, A., frk... K alm, B., frk... K antsø, A... K arlsen, B... P. E... R., fru... Karlskov, G., frk... K arlsson, K. E , 4 3, Karre, K. K. N... Kaspersen, G... K astberg, A., fr u... K asten, J... K astrup, T. P... K ayser, H. M. S., frk... K entrup, K. E... Kiam tia, E., fr u... K iilerich, T... K irk, C. G. A... Kirkegaard, F. J... 15, K iæ rbye-h ansen, G... Kjeldgaard, O. W... K jeldm and, H... K jeldsen, A. L., frk... M. S., frk... V. Kjer, G. M... 14, 169, Kjær, A., fru... B., frk... B. A., frk... B. M., frk , E. C... K frk... N. A » P... R. K., fru... Kjærgaard, P. C.... K lausen, A. A., frk.. B frk... I... O. H... K lem m ov, K. J'... K ley, G , K litgaard, H. O. D... K lottrup, S. P. R... K n u d sen, B. A. M., f r u.. 14, B. T., frk , C. A... C. J., frk , E II

15 K nudsen, E., frk E. G G J K K K. F K. K K. P L., fru L., fru L S. A K oefoed, I. L. M., frk K ofod, B. G., frk... 65, 67, 145 K onradsen, J. P Krabek, I. L., frk K rag, V. J K ragh, E H J. A K ragsfeldt, B. K. D., f r u Krarup, N. J K reiling, V. M K ristensen, A A. B., fru.. 87, 150, 174, 233 A. R., frk... 51, 185 B., frk... 36, 145 B. I., frk E., frk E fru E. D G., frk... 64, 67, 145 G , H H H. E. M H. H I. J., frk I. M., frk J... I 5i J. E., fr u J. F J. K J. M. K K. E. H K. K K. P. S K , N. K O. A P. E P. S... 43> 174 P. T R R. B S. A S. A. S T. N., frk , V. K. H V. M V. P V. A K ristiansen, B. L., fru B. M., frk B. P. H frk J. H L O. C... 65, 66, 71, 80 K roer, J., frk , K rog, P. M. K T. S V. J... i 93> 220 K rogager, B. P , 226 K rogh, G., frk K rom ann, T. P K rusbo, L., frk K ruse, K. E., f r u K. S., frk K ure, G., frk K vinesdal, O. I. C K vistgaard, U. M. N., frk K yhn, B. M., fr u K ühn, I., frk K yster, P Kær, P , 233 Kærgaard, V. M K øppen, E. M., frk K aae, A., frk K. L., fru Kaarill, B. V., f r u Kaas, R., frk L adefoged, P. P Ladegaard, J. H L aisen, I., frk Land, F , 232 Lange, A. A. I., frk... 3 L Langebjerggaard, A. K. H. B., frk Langenholt, H. J. H. A Larsen, A... 65, 66, 71, 80 A A. J A. K., frk A. L., frk A. M., fr u B B. B., frk B. D B. I., frk B. 0., frk B. 0., fr u B. 0., fr u C C. E., frk E E E. B E. C E. C., frk E. E E. E. I., frk...; E. L L a r sen, E. P., frk E. S... F IOO F. H F. P F. V... F G., frk G. O G. S., f r k ) 193 H. C... H. E... H. L frk , H. L., frk I., fr u I., frk I., fru... I. H M fr k J J. B., f r k.. J. c J. F ] F... J. H., frk K. A. V K H fr u K. L... K. O... K. P... K. R., frk L., f r k.... L., f r k.... L. B frk. 1.. T fr u. M. G.. 65, 67, 103, 145 M. K. J N. A... N. O... O. C... O. P... P. H... R. M... S., fru... S. A... S. A... S. E S. H... T., f r u... V , 67, 80, 145 V. V. E.. L a sse n, H. E K., f r k , frk L a u, B., frk. L a u g e sen, C. H... 95) 120 L a u rid sen, H H. H frk , 6 6, 71 H. J. V.. H. V V. P... L a u ritse n, I. J. G

16 Lauritzen, E., fru P. E W. X. M., fr u... 61, 103 Laursen, A., fr u... 72, 180 A., fr k B. K B. L., fr u F. B... 64, 67, 103, 145 H I., f r u N. K P. E. B S. E V... 65, 67, 145, 180 Laustsen, A E S. T Lava å, J Lehrm ann, V , L ei, E. M. C., frk E. M. C., frk L eiling, L Leim and, O. C. C Lem ke, J , L em m ing, A. A. J., frk Lenander, K. K L ennov, T. M., frk L essm ann, A. B... 12, 127 O. D. L., fr u , 178 L evå, O. P... 95, 120 L iebsch, H., frk Liljeborg, E. J. J., fr u L ind, J. K.., fr u Lindberg, A., f r u Lindberg, F. M Lindenfort, A. L Lindgreen, C. R Lindschouw, A. L., fru Lindstrøm, S. S Linke, R. E. O., frk Liseborg, S. C. S L om holt, I., fru... 51, 180 L orenzen, E. J., fr u M. C., f r u L udvigsen, T., frk L und, A., fr u A H H. C H. E. J H. N I., fr u K. S N. J P. S L undem an, L. B., frk L undgreen, K. E K. E. D L undgren, F L unding, M. C L undtoft, T., fr u , 180 L yhne, C. J L yhne, N. C Lykke, T., frk L yng, P. M L ynge, A. R L yngse, H. P Lysgaard, E... 42, 44, 151 Lysgaard, H. M. C., f r u Liitterm ann, E., fru Læbel, B., frk L øfberg, V., frk L ørup, K. B L øschenkohl, G. N., f r u M adsen, A. A , 66, 71, 80 B., frk... 51, 215 B. M., frk , 66, 71, 210 C. H. S E E. M., fr u E. V., frk F. J G... 95, 120 G., f r u G. B., frk G. H., frk G. T., fr u H H., frk I., frk I. H., frk I. K frk J-, frk J. C J. K., frk J. M. R J. N... 3 J- S K... 64, 67, 103, 145 K. F. V K. J K. M. U., frk L., fr u M., frk , M. N M. V N. J. S P... 65, 67, 103, 145 P. J P. L... 26, 226 R- J... 95> R , 66, 71, 80 S., fru S. E T., fr u... 88, 142 T. W , V V. F M agnussen, A. H., fr u M agnusson, S. E M ahler, E. C., fr u L. E., fr u M algaard, E. H. R M alm berg, C. M., frk. 57 M archer, B. S., fr k , M arhauer, M. L., frk. 64, 67, 145 M arkussen, E... 9 i M athiasen, I., fr k J. P. M. A M athiesen, K., frk M., fr u M atthesen, O. C , M atz, K. B , 67, 80, 145 M atzen, C. F M ehlskov, E. J., fru J. C M eilby, V M errild, E., fr u. 76 M eyer, A... E H frk K. K. M. E., frk... 12, 72 M ichalech, H. A. 87 M ichelich, H. A. 87 M ichelsen, P M ickeleit, S. A M ickleit, S. A M ikkelsen, A A. R B. IC., frk 151 C. E E., frk H. H. H., fru 100 J. P. K L. J. S., f r u.. 12 N. T V. P M inor, E. L. R., fru 149 M ogensen, E. L. R., f r u M oos, K., fr k , 183 M ortensen, A A. V B , 66, 71, 103 D. A., fr u E. A., fru E. L., frk 65 E. M fr u E. M fru G., frk H H. A... XSI H. J., fr k , H. J. M., fru. 90 I. K frk.. 146, 207 I. O. L frk J J. B frk J. V. M K., fr u K K. M fru , 230 L., fr u P. A R., frk R. E fr k

17 M o rten se n, S. A V., frk M o u ritsen, E., f r u M o u ritzen, L. E., frk M u h le -J e ssen, T. M., frk M u lv a d, J. M M u n c h, V. S., frk M u n k, E M u n k sgaard, R. B., frk Muurholm, I. J., fru S. C. K M æ h le, H. N , M ød ek jæ r, H. J M ølgaard, E. E., frk , K. M., frk , 225 M ø ller, A., f r u A. J A. M., f r u B. B... B. H... C. A... G... H., f r u... H. J... H. N I. K., frk. I. L., frk. J. A. 75: II }. R., frk , 16S K. G., frk , L., fru L , 193 N. M O. B S. K., frk , W. B Møllgaard, I. S., frk Mørch, J., frk Mårtensson, A. V N ev erm a n n, K., frk N ie ls e n, A., fru , A... A , 112, 210 A. A... A. A. E. D., frk A. G A. M., frk... A. M., fr u... A. S... A. S... A. V. B A A l B... N ie ls e n, B B B., frk B., frk , 6 7, 145 B., frk , 214 B., fr u B., fr u B., fr u B., frk B., fr u B. K B. M B. R B. S B. T., frk , 6 7, 145 C C C C. I., f r u C. J C. J , 206 E., frk E., fr u E., frk E., frk E E... E E E E. A E. B E. F., f r u E. J E. K E. S., f r u F. E. J F. H F. S F. T. M., fr u G G., frk , G. A G. H., f r u G. I., f r u G. M., frk H H H H. E H. E H. G H. H H. J H. J H. N H H. V I. B., frk I. D I. E., f r u... : I. G., frk N ie ls e n, I. K. B., frk. 6 5, 6 6, 71 I. L., frk I. L., f r u , 183 I. S., frk , 6 7, 145, 219 I. S., fr u J... 36, 151 J J-, frk , J., frk... J... J... J... J... J- B... J. C... J. C... J. F. K... J. H... J. I. frk , J. K... J. K., frk , J- M , 6 7, 103, J. O... K., frk , K., frk , K K K. B K. C. G K. E K. E , K. E K. E., frk K. G , 43 K. H., f r u K. J K. L. V K. M K. M. S., frk K. R K. T K. V K. Y., f r u L L., f r u L., f r u , 159 L. G , L. J. S , L. M. A., frk L M., frk , 100 M., frk M. C M. V. G , 75 N. A N. A. S N. E N. H N. H., frk N. L N. M N. M N. T... 61

18 N ielsen, O. J O. K. A P. F P. G. R... 6 P- H P. H P. H. W P. M... 64, 66, 71, 103 P. R P. R P. U. A P. V P. W. A R- F... 64, 66, 71, 203 R. L., fr u R. L. T.j frk R S S , 155 S. A S. C S. J S. K S. R T T. M T. S T. V U. A., frk V. I. N V. M V. R V. W W. W N ielsen-o urø, L., frk N ikolajsen, F. M., frk J-K N im skov, N. E., f r u N issen, A. W E. C., frk , H. M K. S., frk P. F P- S R. M., frk , S. A N o es, B., frk N orfast, I. K., fru... 48, 194 N orup, C. P. O.. 64, 66, 71, 103 Nyegaard, U. M. N., fru N y vig, I. M., fr u N øh r, A. E. A., fr u N ørby, H P. H... 65, 66, 71, 103 Nørgaard, E. M., fru G. P , P Nørm ark, T., fru , 108 O bling, C. P... 72, 150 O ldrup, P. H. M. 65, 67, 71, 80 O lesen, A., frk... 51, 132 O lesen, A., frk , 219 J J- L J- M K. H., fr u L. C N., frk... 51, , 97 S. A. W O lsen, A. E., fr u... 7 A. L., frk... 43, 138 A. M., fr u A. R E., frk E. K. 0., f r u E. R., frk F. A G H. H... 23, 91 I. K., fr u I. M., fr u... 48, 108 I. M J. K. C L., frk N N., frk N. H O. K P. E. H. H P. L , R. E., frk S S. A. V T. H V., frk V O lsson, E. I. L., frk J.W O lufsen, J O m m en, T. A. N Overgaard, C. P P aulsen, J K. M. C Pavlovski, R., fr u Pawlowski, B., fr u Pedersen, A A.,fr k... 1I2 A., frk... IS4 A. A., fr u A. H A. L., fr u A. L., frk A. M., frk , A. S., fr u A. S., frk A. V., frk... 75, 127 B... 65, 67, 71, 80 B B., fr u... i 00 B., frk , - B P ed ersen, B B. E., frk , 6 7, 145 B. E. W B. S B. V B. V. R C... i C. B C. C C. I., frk... 50, 79 D. A. M., f r u , 178 D. E., frk , 6 7, 145 D. M. E. S., frk... 12, 88 E E E., f r u , 6 5, 6 7, 7 1, 103 E. B E. D., fr u E. L E. S E. V E. V E. V E. W F. B. B F. G F. M...6 5, 6 7, 1 0 3, 145 G., f r u G. B., frk G. H G. H G. M H H H. E H. J. S H. L H. L. P... i 3I H. P H. S H. S H I.,f r u I. B. R., f r u I. M., frk I. M., frk , 180 J , J- C J. C. C., fr u J. E. C Z [ f J- J J- K.,f r k J- M... * J. P J. S. V... i6 7 K f r k , - K., f r k K... K., f r u... i 82 K... X89 K. E., fr u... 57

19 P ed ersen, K. E K. E K. H K. K K. L K. L., frk , 131 K. M L., frk , 138 L., f r u L. B., f r u L. P , 151 L. V., frk , 206 M., f r u M., f r u M. S N , , 6 7, 7 1, 80 O. K P P. C. M... 6 P. C P P. M R., frk R. E., frk S., frk , S. A. H... 15, 221 S. E... H 5> 151 S. E. A S. K S. M frk... 43) 134 S. M., f r u T., frk T., f r u T. A. T frk U., f r u U. B., fr u V Y. N frk , 6 7, 7 1, 215 P ed h o lt, V. L frk , 6 7, 145 P esch ard t, A. K P etersen, A., f r u A A., frk A., f r u A., f r u A. E., frk A. M., f r u B B., frk... I 51 B f r u , 174 B. C B. K C. A C. A C. A C. H., f r u C. H... C. U. G. H C. T E. M. G E. S P etersen, H P o u lsen, T. I., f r u H. S., f r u , 66 W. M H. S I. A., frk , I. B., frk I. F I. G frk I. H., frk I. N J. B , 43, 220 K K., I I, f r u K., frk K K K., frk K. B... 6 K. H K.I.L K. M., frk L. K., frk , 6 7, 7 1, 184 L. K., f r u L. K. B M., f r u , 127 M., f r u M. H , 146 M. J., frk O. É P. R. F P. R. V., frk , R R. A V P h ilip se n, A., f r u K. L P ih l, K. M. H., frk O. M. M , 6 7, 103, 145 P in d b o, E. D P in h o lt, M P le ss, E. E., frk P lo v sin g, J. D., f r u P oder, J. K P orse, I., frk , P o u lsen, A. B. H., frk. 6 5, 6 7, 71 A. C. M., f r u C E., frk , 151 H., f r u H H. N., frk H. S., frk J J J. M., f r u K., f r u K L. B., f r u L L. T P P. B S., f r u...' T. E P reh n, E. M., fr u P retzm a n n, V , 119 P reu s, H P rim d ah l, M. P., frk.. 6 5, 6 7, 71 P rin d s, H., f r u P å lsso n, E., frk Q vortru p, B R aff, H. V. E R a sm u ssen, A., frk. 6 5, 6 7, 145, 226 A. B frk A. G., frk... A. L., frk B B. E B. G., fru B. K... B. M f r k.... B. N frk C. L E frk... E... E E. C. N E. J... E. M., frk , 177 E. P. M... E. S. A E. T.. fr u F. O... G. L f r k G. L., frk G. M fr u H... H. A... H. J. E , 183 H. J. G... H. K... H. O... H. O , 6 7, 103, 145 H. V I., frk... I. B frk J. 1.., fru.. I. M fr u.... I. S., f r u J... J J. C , 75 J. c: J. E... J. H frk , 6 7, 71 J- J, f r u J. J. D., f r u K frk » 146 K., f r u

20 K... 65, 67, 145 K K... 28, 80 K. D K. E K. E., frk K. E frk K. E., fr u... 12, 115 K. K. T L L., fr u , 210 L. K frk L. K. H., frk... 65, 67, 145 L. N., frk... 65, 67, 145 L. T M... 65, 68, 103, 145 M. D., frk N. B P P. G. F R. G., fr u R. M S. E. B... 66, 180 S. H., frk... 26, 182 S. H T., frk V., frk V. T W. W AA. A Ravn, I. K., frk K.,fr k K. L Ravnsbo, B. E , 150 R eenberg, C. J R eese, V., frk Reher, E R ejsenhus, U. L., fr u Reuter, M. E Riber, H., frk Riem ann, K. M. C., fr u P - F Rnsberg, P... 95, I20 Riisgaard, B H R im m er, A., fr u Ringvad, J R itto, B... R od, E. J. K., frk R oed, E. L... 64, 67, 71, 103 R ohden, H R ohleder, L., frk Rom m edal, A., fru Rosendahl, N Roskilde, C. F R ossen, B. C., frk Rousing, L. E., frk Ryager, T Ryborg, I., fr u Rybro, E. M. J., frk R ynge, I. M., fr u Rysgaard, F. L Rytter, S. N... 42, 43 Røm er, L. V Rønnebech, E. F Raage, A. L., frk Raavig, B., f r u Salom onsen, K. V., frk Sam uelsen, I. C., frk Schack, H. M., fr u , 174 Scheel, L., fr u Schleef, G., fr u Schm idt, A. N., frk C. J F. J G., frk H H. S., frk K. C. E L. E N. P... 65, 68, 145 O. T R., frk Schm idt-jensen, T Schou, F. L J P Schultz, J. F Schulz, I. K., fr u Schw ennesen, H. C Schaarup-Jensen, E. M., fr k Seegert, L. E., fr u Seismark, F Siegstad, E., fr u Siewert, A. M., fru..., Siig, I., f r u... 12, 51, 207 Sim onsen, A. L., frk. 65, 68, 145 A. N., fr u A. V H. L , I. O., fr u P. L s - s W , 68, 80, 145 Sivertsen, D., frk , 68, 145 J-> f r u... I? 8 Sjøberg, L. H., fr u Sjøgren, A., fr u... 6 Sjørup, E. N Skak, B. L., fr u Skall, B. M., frk... 15, 194 Skam m elsen, K Skarregaard, C... 22, 75 Skipper, K., frk Skjødt-N ielsen, E. E fru 60, 80, 135 Skou, S.E Skoubo, B Skov, A. C... 9«; 120 E.A. A R. B. N Skovhaug, H Skrydstrup, B. L S k ø th, P. E , S k øtt, J... S kaarup, H. E., f r u... V , S leib o rg, T. J S lo th, R. S., frk , S m id stru p, H , S m ith, K... S o m m er, I., f r u... S o n n e, E. A... Sparre, J. C... S p ech t, E. H..... S p etz ler, P... ; S ta b eli, J. E. D , S tage, K. I. M., frk... S ta p f, R. E... S ta u n, U., frk... S tavn sh ø j, A. M., f r u... S te e n, L., frk... S te en b e rg, F... S te e n se n, S... S te en to ft, H. A... S te ffen sen, M... R. K fr u... S te in e ss, A... S te n g e r, R... S teril, L. I., f r u... S teru p, D... S tistr u p, S. H., f r u... S to k h o lm, P. E... S to k lu n d, K. I., frk.. 6 5, 6 7, S to rm, P. L , S trand, I., fr u... S tr eu b e l, E., f r u... S trøyer, K. O. P. J... Stubkjæ r, B... S tu m p e, H. L., frk... S tøvlb æ k, L. V., f r u... S tø v r in g, K. C... S taal, K. H., fr u... S u d ergaard, E. V , S u n d, J. J... S v a n e, G... S varrer, J. K., frk... S v e n d se n, A. L., frk..., G. L... J. K... K., frk... K. K... L. H... O... P. K... R. V... * S. A... T. K..." " S v en sgaard, E. M., frk... S v e n so n, A. B., f r u... S v e n sso n, G., frk , S v en stru p, P... S v id t, I. J., frk...6 5, 6 8, S væ rk e, H. J. N , S ø b y, B., frk

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^...

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^... Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling

Læs mere

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel...

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... Side A k k o rd e lle r tim e lø n... 234 A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... 264 B elgiens arbejdsforhold

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61 Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61 Frederikshavn kom m unale skolevæsen S koleåret 1960-61 Ved Th. Andersen sk o led irek tø r F R E D E R I K S H A V N V O G E L I U S B O G T R Y K K E R I 1

Læs mere

A. Almindelige Bestem m elser.

A. Almindelige Bestem m elser. R e g - i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. B etingelser for at Postanvisninger kunne udbetales A dressaterne af A fsem lelsesp o sth u set... P osthusenes Revision af R ejsehaan

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser.

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser. Forkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1954 Udgivet af: Foreningen af dansksindede sønderjydske K rigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen A. P. Møller J. Andersen H. Hunger Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse ' ' V Peter Chr.

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 18

Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 18 D. S. K. Aarbog 1952 Udgivet af: Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 18 v e d Johs. Clausen A. P. Møller J. Andersen H. Hunger Eftertryk kun med D. S. K. s Tilladelse HEJMDALS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg 28-03- 2 0 1 4 Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune TV/MIDTVEST bragte den 18. oktober 2011 en udsendelse om støtte til Viborg

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1968-69 Å rsberetning for Skagen kommunalt sk olevasen for 1968-69 ved stadssk oleinspek tør Svend Bisk jar H K F oto: G. M iia s s e n Skolevæsenets tilsyn

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Med de venligste hilsener fra. 1>h s*. ^ O ler. RyVV\ (vyvv. Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske Noter 1 3

Med de venligste hilsener fra. 1>h s*. ^ O ler. RyVV\ (vyvv. Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske Noter 1 3 Med de venligste hilsener fra 1>h s*. ^ O ler RyVV\ (vyvv Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske Noter 1 3 Med de venligste hilsener fra Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske Noter 1 3 "Med de

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget

Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget Farrebique Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget a f Anne Jespersen 144 På egnen nær G outrens i det sydlige

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Postboks 121 2750 Ballerup Giro no. 9 02 02 25. væ re redakti on en i h ænde se nest den 1. november, notitser dog 1. december.

Postboks 121 2750 Ballerup Giro no. 9 02 02 25. væ re redakti on en i h ænde se nest den 1. november, notitser dog 1. december. SVAM PE er et medlemsblad for foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formå l er at udbrede kend skab et til sva mpe, såvel videnska beligt som praktisk med hen syn til deres anvendelse som fød emiddel.

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub 36. årgang, nr. 3 Januar 2010 Efter et par forsidediagram m er fra m oderne turneringer, snupper vi denne gang en partiafslutning fra et parti, der er over 70 år

Læs mere

Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r 5 3 0 1 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring

Læs mere

Indleveringsgebyr. Side 18. 2013 NR. 5 oktober 74. årgang Løssalg kr. 60,00

Indleveringsgebyr. Side 18. 2013 NR. 5 oktober 74. årgang Løssalg kr. 60,00 2013 NR. 5 oktober 74. årgang Løssalg kr. 60,00 Indleveringsgebyr Side 18 Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund www.danfil.dk SALG PÅ AUKTION? SÅ ER DET

Læs mere

Katalog over spolebåndssamlingen i Lydarkivet for radiomedier

Katalog over spolebåndssamlingen i Lydarkivet for radiomedier Katalog over spolebåndssamlingen i Lydarkivet for radiomedier Arkivnr Titel Udsendelsesdato Kanal Varighed 13645 KOPENHAGEN - EIN STÄDTEBILD. 19310908 00:41:25 15868 TALE TIL D EN TYSKE NATION. 19311231

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere