Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive"

Transkript

1 Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive STUDIEORDNING 2010

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Almen del Indledning Uddannelsens opbygning og fagenes omfang Praktikkens tilrettelæggelse Professionsbachelorprojektet Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen i fagene Det tværprofessionelle element Fagenes samspil og bidrag til progression i uddannelsen Udbud af linjefag og valg af linjefag på årgang Internationalisering Vejledning om uddannelsens gennemførelse Betingelse for adgang til linjefag Deltagelsespligt Bortvisning Prøver og eksamen Frivillig undervisning Merit, fritagelse og dispensation Dispensation fra studieordningens regler Bilag Bilag 1: Uddannelsens opbygning og ressourcefordeling Bilag 2: Eksamen Eksamen Faglig del Fælles fag Praktik Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab De pædagogiske fag Almen didaktik Psykologi Pædagogik Dansk (aldersspecialiseret) Dansk - fællesforløb Dansk - aldersspecialisering mod begynder- og mellemtrin Dansk aldersspecialisering mod mellem- og sluttrin Matematik (aldersspecialiseret) Matematik fællesforløb Matematik aldersspecialisering mod begynder- og mellemtrinnet Matematik alderspecialisering mod mellem- og sluttrin Engelsk Billedkunst Biologi Dansk som andetsprog Fysik/kemi Geografi

3 Historie Idræt Kristendomskundskab/religion Materiel design Musik Natur/teknik Samfundsfag Specialpædagogik Tysk Kurser i folkeskolens timeløse fag Færdselslære, inklusive førstehjælp Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Kursus inden for det praktisk musiske fagområde Skrivning og retorik for studerende, der ikke har valgt linjefag i dansk Lov og bekendtgørelser Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Læreruddannelsens professionsbachelorprojekt

4 Almen del 1. Indledning Loven om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen trådte i kraft august Bekendtgørelsen udmønter lovens bestemmelser og angiver, hvad ministeren har fastlagt, hvor hun har bemyndigelse. Studieordningen er en beskrivelse af det enkelte uddannelsessteds regler om uddannelsens tilrettelæggelse, som det er krævet i bekendtgørelsen. Som bilag til studieordningen er vedlagt både lovteksten og bekendtgørelsen, fordi undervisere og studerende i tilrettelæggelsen af arbejdet er forpligtede på alle tre dokumenter. Dertil kommer Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Denne studieordning er at opfatte som en beskrivelse af den rammeaftale som læreruddannelserne i Nørre Nissum og Skive indgår med de studerende. Den beskriver hvad vi forpligter os på som udbydere af læreruddannelsen, og den beskriver hvad I som studerende på uddannelsen er forpligtede på. 1.2 Uddannelsens dobbelte formål: Uddannelse af lærere til folkeskolen og grundlag for videreuddannelse På den ene side understreger loven og bekendtgørelsen meget tydeligt, at uddannelsen er rettet mod professionen, det vil sige mod alle sider af en lærers arbejde i folkeskolen. Det betyder, at vi som uddannelsessted og I som studerende skal tage udgangspunkt i den virkelighed og de tendenser, der er skolens vilkår netop nu. Det vil fremgå af beskrivelsen af tilrettelæggelsen af uddannelsen, hvordan vi prøver at sikre, at det kan finde sted. Dels ved at knytte tæt forbindelse mellem arbejdet på uddannelsesstedet og arbejdet på skolerne, og dels ved at sikre, at I bruger resultater af forskning i skolens og læreres arbejde i jeres studieforløb. Samtidig skal uddannelsen forberede jer som studerende til at kunne videreuddanne jer i forlængelse af læreruddannelsen. I skal derfor også udvikle kompetencer i at iagttage og systematisk bearbejde iagttagelser, dvs. lære at arbejde akademisk og videnskabeligt i forhold til jeres lærerfaglige opgaver. De to formål kan således understøtte hinanden. På forskellig vis vil dette aspekt blive inddraget fra og med 1. årgang og udvikles løbende frem mod bachelorprojektet på 4. årgang. 1.3 Professions- og dannelsessigtet Det professionsrettede sigte med uddannelsen er markeret tydeligt i målsætningen for samtlige fag. Alle fag skal altså medvirke til, at studerende øves i at sammentænke og praktisere faglige og pædagogisk-psykologiske kundskaber og færdigheder i løbet af studiet. Udviklingen skal forankres i progressionen i praktikken, som det er beskrevet i bestemmelserne om praktik i uddannelsen. Det betyder, at du som studerende i arbejdet med uddannelsen 4

5 skal udvikle en forståelse af fagets indhold og metoder, forholde dig til fagets muligheder for at bidrage til elevernes læring og dannelse i skolen, og overveje fagets samspil med andre fag i relation til folkeskolens formål Endelig ligger der en udfordring for dig i arbejdet med alle læreruddannelsens fag og i de sager, der angår lærerarbejdet, som fagene er fælles om. Det er en udfordring, der giver dig mulighed for at udvikle din forståelse af skolefagene, af lærerarbejdet og af dig selv som lærer. Vi har en vision om, at den uddannelse, vi tilbyder, kan være med til at give jer en personligt forankret, didaktisk dømmekraft. En dømmekraft som bygger på faglig kunnen, teoretisk indsigt og de tanker, I selv gør jer på baggrund af jeres erfaringer og holdninger. Vi vil gerne uddanne lærere, der fagligt og personligt kan stå inde for deres undervisning og de valg de må træffe som lærere. I skal blive professionelle lærere. En professionel lærer er et menneske der personligt må overveje: Hvad er det for en lærer, jeg gerne vil være? Hvordan vil jeg håndtere mit arbejde som lærer? De spørgsmål kan vi afkræve jer svar på i løbet af uddannelsen og I kan prøve selv at finde svar på det ved at deltage i den samtale, som er bærende i læreruddannelsen. Loven har som en del af sit formål at fremme de studerendes personlige udvikling samt bidrage til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Derfor skal læreruddannelsen hos os være præget af vilje og evne til at påtage sig ansvar for fællesskabet og til at vise respekt for individet. Alle er dermed lærerfagligt forpligtede på en dialog om og en afvejning af mulige modsatrettede hensyn til fællesskab og individ i en uddannelse af professionelle lærere. I må påtage jer en del af ansvaret for, at dette aspekt af uddannelsen skal lykkes. 1.4 Samarbejdet mellem undervisere og studerende Som studerende har du medindflydelse og er forpligtet på at deltage aktivt i og evaluere undervisningen og andre studieaktiviteter. Du har også mulighed for i samarbejde med medarbejdere og ledelse at deltage i uddannelsens tilrettelæggelse og udvikling i uddannelsesstedets råd og udvalg. Begge typer samarbejde er væsentlige for udvikling af sociale og demokratiske kompetencer, som er vigtige i lærerarbejdet. 5

6 2. Uddannelsens opbygning og fagenes omfang 1. år 2. år 3. år 4. år Dansk fælles (36) Dansk 1 (36) Engelsk 1 (36) Engelsk 2 (36) Matematik 1 (36) Billedkunst (36) Billedkunst (36) Matematik fælles (36) Biologi (36) Biologi (36) Matematik 2 (36) Dansk som andetsprog (36) Dansk som andetsprog (36) Fysik/kemi (36) Fysik/kemi (36) Geografi (36) Geografi (36) Historie (36) Historie (36) Idræt (36) Idræt (36) Kristendomsk./religion (36) Kristendomsk./religion (36) Materiel design (36) Materiel design (36) Musik (36) Musik (36) Natur/teknik (36) Natur/teknik (36) Samfundsfag (36) Samfundsfag (36) Specialpædagogik (36) Specialpædagogik (36) Tysk (36) Tysk (36) Almen didaktik (5,4) Psykologi (10,8) Pædagogik (10,8) Almen didaktik (6) Kristendom/ (17) livsoplysning/ Bachelorprojekt (10) medborgerskab Praktik (7,5) Praktik (7,5) Praktik (9) Praktik (12) Oprettelse af linjefag afhænger af de studerendes valg og de til rådighed værende ressourcer. Med hensyn til ressourcetildeling henvises til bilag 1. Tallene i parentes angiver point i European Credit Transfer System (ECTS-point). En fuldtidsstuderendes arbejde i et år svarer til 60 ECTS. 6

7 2.1 Samlæsning Linjefag kan samlæses på flere årgange eller uddannelsessteder. I så fald gælder studieordningen for den yngste årgang på det samlæste hold. 3. Praktikkens tilrettelæggelse Organisering Praktik indgår i uddannelsen i et omfang af 24 uger. Der er praktik på alle studieår. På 4. studieår indgår en længere periode, skoleperioden, hvor den studerende selvstændigt forestår undervisning. Den studerende skal i løbet af studiet have praktik i alle de valgte linjefag. I praktikordningen sondres mellem et begrænset antal skoler, kontaktskoler, der har en særlig tilknytning til uddannelsesstedet med henblik på løsning af specielle opgaver og andre skoler, der benævnes supplerende praktikskoler. 1. og 2. årgangspraktikken gennemføres på kontaktskolerne. På 3. og 4. årg. kan en række øvrige skoler og undervisningssteder inddrages. Praktikperioderne fordeles således: 1. år 2. år 3. år 4. år Stort eller lille linjefag Obl. linjefag fællesdel Aldersspecialisering Stort eller lille linjefag 3 lekt. pr. dag lekt. pr. uge 12 lekt. pr. uge 12 lekt. pr. uge 12 lekt. pr. uge 1 dag/uge i 5 uger I alt 1 uger 4 uger 5 uger* 6 uger 7uger* 1 times vejledning pr. studerende pr. praktikuge på alle årgange Obl. linjefag Udgangspunkt Praktik på kontaktskoler Bedømmelse ud fra årgangens mål og CKF Aldersspecialisering udgangspunkt Samme skole som 1. år Bedømmelse ud fra årgangens mål og CKF Linjefag Evt. andre skoleformer Bedømmelse ud fra årgangens mål og CKF Linjefag og bachelorprojekt udgangspunkt Evt. andre skoleformer Bedømmelse ud fra årgangens mål og CKF Grupper på 3 studerende Grupper på 3 studerende Grupper på 2 studerende Grupper på 2 studerende 7,5 ECTS 7,5 ECTS 9 ECTS 12 ECTS 7

8 * For at give den studerende mulighed for sammen med et lærerteam at deltage i skolens mangeartede opgaver, der rækker ud over undervisningen, er der på 2.årg.(2 dage), 3.årg.(2 dage) og 4. årg.(1 dag) tillagt en fleksibel praktik, der ikke er skemabundet. Enkeltdagene på 1. årg. har til formål at introducere til lærerprofessionen og give de studerende lejlighed til at foretage praksisobservationer, der kan være med til at målrette lærerstudiet. 3.1 Praktikledelse Den overordnede planlægning og den daglige administration af praktikken forestås af uddannelsesstedets praktikledelse, som koordinerer praktikken med de øvrige dele af uddannelsen. Principperne for planlægning og evaluering af praktikken fastlægges i et samarbejde mellem studerende, lærere og repræsentanter for praktikskolerne. På praktikskolen er det skolelederen, der har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af praktikken i den enkelte periode, og som sikrer, at praktikken afvikles i henhold til undervisningsministeriets vejledning og Studieordningen. 3.2 Praktikgrupper Praktikken gennemføres normalt i grupper på to-tre studerende. I forbindelse med praktikken på 1. og 2. årgang vil disse grupper være dannet af praktikledelsen. Derefter dannes grupperne så vidt muligt af de studerende selv efter nærmere angivne kriterier. 3.3 Praktikforberedelse og praktikefterbehandling på uddannelsesstedet På 1., 2. og 3. årgang arbejdes med praktikforberedelse og efterbehandling med udgangspunkt i en lærerfaglig problemstilling. De studerende indkredser i et samarbejde med underviserne relevante didaktiske problemstillinger. I forberedelsen skal de studerende øves i systematisk at indsamle empiri under praktikken. Arbejdet med praktikforberedelse og -efterbehandling foregår i fællesfag og linjefag. Det fremgår af fagenes studieordning og af semesterplaner hvordan. Progressionen i dette arbejde følger centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget praktik i samspil med de aktuelle fag på årgangen. Ved praktikefterbehandlingen bringes faglige teorier, begreber og modeller i forhold til relevant empiri fra praktikken og på den baggrund overvejes, hvad der er muligt og professionsetisk rimeligt. Den studerende på 1., 2. og 3. årgang sammenfatter arbejdet i en didaktikrapport. Didaktikrapporten skal vise, at den studerende kan: Formulere en lærerfaglig problemstilling Anvende fagdidaktisk, psykologisk og pædagogisk viden og begreber i forhold til den lærerfaglige problemstilling Anvende relevante metoder til indsamling af relevant empiri, der kan belyse den lærerfaglige problemstilling Analysere, argumentere og drage konklusioner på baggrund af den indsamlede empiri Anvende korrekt faglig terminologi Søge, udvælge, bedømme og anvende relevant litteratur og informationer 8

9 Anvende relevant lærerfaglig litteratur og lærerfaglige informationer Citere korrekt og henvise til litteratur efter APA-standard På de forskellige årgange er følgende fag involveret i arbejdet med didaktikrapporten: På 1. årgang samarbejder almen didaktik og fællesforløbet af det obligatoriske linjefag med deltagelse af KLM. På 2. årgang samarbejder de aldersspecialiserede dele af linjefaget med psykologi På 3. årgang samarbejder linjefagene placeret på 3. år af uddannelsen med pædagogik. Desuden involveres biblioteket løbende i systematisk at arbejde med den studerendes informations- og studiekompetencer, jf. pkt. 5.4 Praktiklærere inddrages i uddannelsens praktikforberedelse og -efterbehandling hvor det er hensigtsmæssigt og muligt. Endvidere kan praktiklærere inddrages i et begrænset antal timer i undervisningen i emner med særlig relevans for studiet af lærerens praksis i skolen. 3.4 Vejledning I alle de ovenfor nævnte faser er vejledningen et centralt element. I forbindelse med den enkelte praktikperiode gennemføres følgende former for vejledning: Faglig-pædagogisk vejledning i praktikgrupper før/efter praktikken ved linjefagslærere, lærerne i fællesfagene og evt. praktiklærere. Faglig-pædagogisk vejledning af praktikgrupper under perioden ved praktiklærere. Der vil være en progression i vejledningen i forbindelse med praktikken. Den begynder som en indføring i undervisning og går så over i vejledning og supervision fra praktiklærere og undervisere fra læreruddannelsen, for til sidst at få karakter af konsulentstøtte til praktikanten, der arbejder selvstændigt. 3.5 Den studerende i praktik Den studerende står i praktikperioderne under skoleledelsens tjenstlige og pædagogiske myndighed, og er omfattet af de regler der gælder for skolens ansatte. Den studerende er i lighed med skolens lærere underlagt tavshedspligt m.h.t. personlige forhold, som han måtte få kendskab til i forbindelse med undervisningen og samværet med eleverne i skolen. 3.6 Praktikkens placering Praktik finder sted i folkeskolen og eventuelt i andre skoleformer. Praktik kan finde sted i udlandet i forbindelse med et studieophold efter aftale med praktikledelse og international koordinator. 9

10 3.7 Bedømmelse af praktik Den studerendes præstationer skal hvert studieår bedømmes med Bestået eller Ikke-bestået. Bedømmelsen foretages af uddannelsesstedet på baggrund af en skriftlig, begrundet indstilling: Fra praktikstedet om, hvorvidt praktikstedet vurderer, at den studerende ud fra sit faglige og pædagogiske niveau er egnet til at undervise elever. Fra de af uddannelsesstedets undervisere, der har ansvaret for praktikforberedelse og - efterbehandling på den pågældende årgang (se 3.3). På årgang med udgangspunkt i vurderingen af didaktikrapporten. Studerende, der får bedømmelsen ikke-bestået, kan tilbydes én ny praktikperiode. Det kan ske på en anden skole, hvis den studerende ønsker det. I særlige tilfælde, såsom sygdom og dødsfald i nærmeste familie, særlige hændelser på praktikskolen eller alvorlige samarbejdsproblemer mellem praktiklærer og studerende, kan studielederen give tilladelse til gennemførelse af endnu en praktikperiode. Får den studerende igen bedømmelsen ikke-bestået må studiet afbrydes. 3.8 Progression Progressionen i faget praktik er den røde tråd i læreruddannelsen og angiver et fokus på lærerfaglighed. Alle fag i læreruddannelsen skal konkret bidrage til læreruddannelsens progression gennem udøvelse af og analyse af praksis. Det fremgår af de enkelte fags studieordninger hvordan progressionen vedrørende praktikkens centrale kundskabs- og færdighedsområder og bachelorprojektet indgår i studiet af faget. 4. Professionsbachelorprojektet Som led i uddannelsen udarbejder den studerende en større, selvstændig opgave, professionsbachelorprojektet. Opgaven udgør 10 ECTS-points. I Bilag 6 i Bekendtgørelsen om Uddannelsen til Professionsbachelor, er professionsbachelorprojektet beskrevet således: Professionsbachelorprojektet er en større skriftlig opgave, der indeholder en fagligt funderet undersøgelse med analyse og vurdering af en lærerfaglig problemstilling af betydning for professionens udøvelse. Den lærerfaglige problemstilling skal inddrage praksis og skal belyses med anvendelse af den faglige indsigt, som den studerende har erhvervet sig i praktikken og i læreruddannelsens pædagogiske fag og linjefag. Med sigte på det afsluttende bachelorprojekt udvikler de studerende i løbet af studiet kompetencer i informationssøgning, undersøgelsesmetodik og formidling. Udviklingen af disse kompetencer sker i undervisningen i fagene, i tilknytning til praktik og projekter i samarbejde med uddannelsesbiblioteket og i særligt tilrettelagte kurser (jf. pkt. 5.4). Den studerende færdiggør sin bacheloropgave i 8. semester. I slutningen af 3. studieår orienteres de studerende om bachelorprojektets afslutning, herunder frister og krav. Den studerendes valg af linjefag og emne afleveres på blanket med den studerendes underskrift til studiekontoret, hvorefter den studerende tildeles 2 vejledere: En linjefagslærer og en lærer fra det pædagogiske fagområde. I starten af 4. studieår tilbydes den studerende vejledning med begge vejledere. Herefter afleveres en foreløbig emne- og problemstilling med udvidet disposition samt udkast til valg af metode, em- 10

11 piri og teori til kommentering hos vejlederne, som grundlag for den fortsatte vejledning. Senere afleverer den studerende på studiekontoret, inden den fastsatte frist, en emneblanket underskrevet af begge vejledere og af den studerende. Efter vejledernes indstilling godkender studielederen emnevalget og den studerende modtager en kopi af den godkendte emneblanket. Den studerende har hos hver af de to vejledere ret til vejledning i et omfang svarende til tre timer, inklusiv vejlederforberedelse og kommunikation pr. mail. Vejledningen kan foregå fagvis, i mindre grupper eller individuelt. Desuden vejleder uddannelsesbiblioteket den studerende i informationssøgning, og de studerende tilbydes kurser i videnskabelig metode og akademisk arbejds- og skrivemåde (jf. pkt. 5.4) 5. Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen i fagene Uddannelsens indhold fremgår af denne almene del af studieordningen, for så vidt det angår forhold som alle fag er forpligtede på. Indholdet i øvrigt fremgår af fagbeskrivelserne. Det fremgår af fagbeskrivelserne for samtlige fag, i hvilket omfang der arbejdes med de studerendes mundtlige og skriftlige sprogfærdighed, og hvordan der arbejdes med evaluerings- og dokumentationsformer til brug i folkeskolen. Fagbeskrivelserne for fællesfagene redegør for, hvordan der arbejdes med skole-hjemsamarbejdet og klasseledelse. 5.1 Nationale og internationale forsknings- forsøgs- og udviklingsarbejder Samtlige fag skal i undervisningen anvende nationale og internationale forsknings- forsøgs- og udviklingsarbejder, der er relevante for lærerprofessionen og egnede til at bidrage til at udvikle og anvende professionel viden. Der samarbejdes med bibliotekaren om introduktion til dette felt Lokale forsknings- forsøgs- og udviklingsarbejder Fællesfag og linjefag skal bistå de studerende i at tilegne sig teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne indgå i sammenhænge, hvor der udføres forsknings- og udviklingsarbejder inden for det lærerfaglige område. Uddannelsesstedet drøfter med de lokale forvaltninger eventuelle muligheder for forsknings- og/eller udviklingsarbejder i folkeskolen. De studerende inddrages om muligt i sådanne projekter. 5.2 Digital portfolio I forbindelse med studiestart tilbydes de studerende et kursus med henblik på at oprette en digital portfolio på Studienet. Den digitale portfolio er tænkt som den studerendes redskab til evaluering og dokumentation af egen læring og lærerfaglige udvikling i løbet af studiet. Samtidig kan den digitale portfolio fungere som dokumentation af den studerendes studieaktivitet. Den digitale portfolio anbefales som minimum at indeholde følgende: Alle digitaliserbare, obligatoriske studieprodukter (jf. fagenes studieordninger) Deklarationer til ovennævnte studieprodukter (jf. fagenes studieordninger) Dokumenter og materialer fra praktikken (jf. studieordning for Praktik ). 11

12 Opgaver og produkter fra andre studieelementer (fx det tværprofessionelle element, tværfaglige forløb, kurser, etc.) Studiebibliografi 5.3 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Som en del af kvalitetssikring og kvalitetsudvikling påhviler det den enkelte lærer/teamet at sørge for at der finder en løbende intern evaluering sted i dialog mellem underviser og studerende. Det sker med det formål at justere undervisningens indhold og form i processen og de studiekoncepter den enkelte lærer eller teamet til stadighed har under udvikling. Den viden der kommer ud af den interne, løbende evaluering, er et anliggende for de direkte involverede og den holdes inden for dette forum. Desuden skal studielederen, eller person udpeget af studielederen, iværksætte formaliserede evalueringsaktiviteter. Formålet med disse er løbende vurdering og udvikling af grundlæggende forhold vedrørende såvel uddannelsens enkelte elementer som aspekter af de enkelte undervisningsaktiviteter, med henblik på identifikation af områder der kan gøres til genstand for udviklingsprojekter og udviklingsaktiviteter. I begyndelsen af studieåret fastsætter og udmelder studielederen de fokusområder og metoder, der bruges i de formaliserede evalueringer på uddannelsesstedet. 5.4 Studiemetode- og informationskompetence Den studerende tilegner sig forskellige studiemetodiske kompetencer gennem den 4-årige læreruddannelse. Informationskompetence er én af disse og handler om evnen til at kunne: Erkende et informationsbehov Skabe overblik over hvor og hvordan behovet kan dækkes Anvende forskellige søgeteknikker og gennemføre systematiske søgninger Kvalitativt sortere og udvælge information (kildekritik) Integrere den fundne information i den allerede etablerede viden Formidle resultater Læreruddannelsens biblioteker er, i tæt samarbejde med uddannelseslederen og udvalgte faglærere, ansvarlige for, at de studerende, i tilknytning til konkrete faglige forløb, træner de enkelte elementer i informationskompetent adfærd gennem de første 3 år af læreruddannelsen. Målet er at den studerende i tilknytning til bachelorprojektet, ud fra sin lærerfaglige problemstilling, kan identificere relevante informationstyper, udvælge relevante informationssystemer og gennemføre systematiske søgninger. Hen over de 4 studieår fordeler arbejdet med informationskompetence sig som følger: årgang: 1. årgang Introduktion til biblioteks- og informationssøgning og ressourcer på det lærerfaglige område 12

13 Aktiviteter Tid Placering / fag Introduktion til uddannelsesbiblioteket I forbindelse med introforløbet får samtlige lærerstuderende uanset studieforløb en præsentation af det lokale VIA uddannelsesbibliotek 2 lektioner Introforløb og dets tilbud til de studerende. Lærerfaglige ressourcer Inden det første længerevarende praktikforløb præsenteres de studerende for for de lærerfaglige informationsressourcer særligt med fokus på læremidler, lærerfaglige kommunikationsplatforme og professionsfaglige ressourcer. 3 lektioner Praktik Reference- og citatteknik APA benyttes som referencestandard for læreruddannelsen i Nørre Nissum og Skive. På 2. semester undervises alle studerende i brug af APA note- og litteraturstandard og præsenteres for begrebet akademisk redelighed i opgaveskrivningen. 2 lektioner KLM og didaktikrapport 2. årgang Systematisk informationssøgning ud fra en problemformulering Aktiviteter Tid Placering / fag Undersøgende informationssøgning Værktøjer og strategi Avancerede søgeteknikker I tilknytning til didaktikrapporten på 2. studieår arbejder den lærerstuderende med systematisk informationssøgning ud fra en lærerfaglig problemstilling. Her præsenteres teknikker til at formulere og præcisere sit informationsbehov ud fra en afsøgning af problemstillingen. Den studerende afprøver og træner dette i udvalgte informationssystemer. Desuden trænes brug af avancerede søgeteknikker hvorigennem den studerende kan præcisere sit søgeudbytte. Der arbejdes endvidere med strategier for informationskompetent brug af internetværktøjer og bibliotekssystemer. 2 lektioner 2 lektioner Psykologi og didaktikrapport 3. årgang Søgning på forskning og udviklingsarbejde Aktiviteter Tid Placering / fag Elektroniske databaser og søgemaskiner 2 lektioner Videnscentre og forskningsinstitutioner 2 lektioner 13

14 På 3. årgang arbejdes dybtgående med søgning på forskning og udviklingsarbejder. Her inddrages danske og udenlandske ressourcer og de værktøjer til systematisk informationssøgning der blev arbejdet med på 2. årgang genopfriskes. Aktiviteterne på 3. årgang tager udgangspunkt i en faglig problemstilling fra det pædagogiske felt. Linjefag/pædagogik Didaktikrapport 4. årgang Bachelorprojektet På 4. årgang kan den studerende, med de værktøjer der er introduceret tidligere i studiet, udarbejde en plan for informationssøgningen, identificere relevante ressourcer og anvende APA-standard til referencer og litteraturlister. Den studerende modtager individuel vejledning af uddannelsesbibliotekaren. Lærerstuderende kan individuelt eller i grupper kontakte uddannelsesbibliotekaren, hvis man skønner at have brug for yderligere undervisningstimer eller gruppevejledning. Dette gælder alle lærerstuderende. Der vil således også kunne tilbydes virtuel vejledning til netstuderende og andre, der måtte have behov herfor. 5.5 It-kompetencer Målet for arbejdet med informations- og kommunikationsteknologi i uddannelsen er, at de studerende lærer at vurdere hvorfor, hvornår og hvordan informations- og kommunikationsteknologien bedst anvendes i pædagogiske sammenhænge og således er rustede til, på en kvalificeret måde, at anvende informations- og kommunikationsteknologi i deres lærervirksomhed i folkeskolen. Alle fag i uddannelsen skal integrere informations- og kommunikationsteknologi i relevant omfang. Det vil sige, at der i alle fag skabes rammer for, at de studerende får mulighed for at eksperimentere med og udforske informations- og kommunikationsteknologiens muligheder og begrænsninger i relation til undervisning og læring i fagene og til lærervirksomhed mere generelt. Arbejdet med informations- og kommunikationskompetencer tilrettelægges af årgangsteamene i samarbejde med it-koordinator. Før undervisningsårets start etableres et sæt studierammer med kriterier for, hvilke it-kompetencer, der skal udvikles/arbejdes med i de enkelte studieår, herunder introduktion til digital portfolio og indarbejdning af it-kompetencer i studieprodukter, produktkrav, portfolioindhold, didaktikrapporter, m.m. 5.6 Teamorganisering På 1. og 2. årgang organiseres der et teamsamarbejde mellem lærerne i linjefag og fællesfag. På 3. og 4. årgang organiseres der team omkring de pædagogiske fag sammen med et eller flere linjefag. På 4. årgang dannes der team omkring Almen didaktik storgrupper, som er sammensat af et eller flere linjefagshold. Ledelsen udpeger en teamkoordinator for hvert team (gælder kun LIN). Det er 14

15 teamets ansvar, at årgangens semesterplaner samlet afspejler bekendtgørelsens krav til indhold og tilrettelæggelse jf Teamenes arbejde ledes af teamkoordinator. Teamkoordinatorerne sikrer, i samarbejde med ledelsen, at følgende forhold varetages af teamet: At teamet varetager de opgaver som er beskrevet i rammepapiret for teamsamarbejdet på årgangen At teamets medlemmer medvirker til en realisering af studieordnings- og bekendtgørelsesfastlagte bestemmelser. At arbejdet med studieprodukter og deklarationskrav foregår i et lærerfagligt perspektiv. At det løbende arbejde med bachelorprojektets progression tilgodeser bekendtgørelsens og At aftaler om samarbejde med øvrige ressourcepersoner iht. teamets årsplan (praktikledelse, studiebibliotekar, it-vejleder, m.fl.) indgås og rammesættes. 5.7 Teamets opgaver Fagenes semesterplaner koordineres i en overordnet årsplan for teamet, som sikrer at der i årgangens fag arbejdes i forhold til den progression og sammenhængstænkning som kommer til udtryk i bekendtgørelsen og og studieordningens almene del, afsnit 7. Det er et team-anliggende at koordinere fagenes semesterplaner i forhold til overordnede semesterplaner for teamet. Såvel fagenes semesterplaner som teamets overordnede semesterplan gøres tilgængelig på fælles websted for undervisere og studerende senest to uger efter semesterstart. 5.8 Semesterplaner Ved semesterstart udarbejder læreren efter aftaler med de studerende en semesterplan. Semesterplanen omfatter mål, indhold og de arbejdsformer, der anvendes i såvel den fælles undervisning, der omfatter alle studerende, som den undervisning der er baseret på studiegruppearbejde eller individuelt arbejde. Undervisningen kan veksle mellem undervisning der kræver fysisk tilstedeværelse og virtuel undervisning Semesterplanen skal bl.a. indeholde: aftale om forberedelse og efterbehandling af praktikken, en beskrivelse af semesterets bidrag til forberedelsen af bachelorprojektet, en redegørelse for samspillet mellem praktik og uddannelsens øvrige fag, en oversigt over planlagt anvendt litteratur, afleveringsfrist for studieprodukter, - krav til studieprodukter skal foreligge før påbegyndelsen af arbejdet med disse. Hvis semesterplanen er inddelt i aftaleperioder, skal indhold, arbejdsformer m.v. for en ny aftaleperiode offentliggøres på det fælles websted senest en uge før aftaleperiodens start. For særlige grupper af studerende kan semesterplanen udformes på måder, så den del af undervisningen, der kræver fysisk tilstedeværelse, udgør en forholdsvis beskeden andel af den tildelte undervisningsressource. Det fremgår i givet fald af semesterplanen, hvilken del af undervisningen der 15

16 kræver tilstedeværelse gennem deltagelsespligt, og hvilke konsekvenser det har for den studerende, der ikke opfylder denne, herunder om mulighed for at afhjælpe manglende opfyldelse og i sidste ende, hvad en manglende opfyldelse af deltagelsespligten kan få. 6. Det tværprofessionelle element Det tværprofessionelle element skal bidrage til at den studerende, med udgangspunkt i sin lærerfaglige identitet, opnår indsigt i andre relevante professioner og professionsuddannelse. De studerende skal herunder opnå forståelse for berøringsfladerne mellem og grænserne for egen og andres profession i løsning af konkrete arbejdsopgaver, herunder blandt andet arbejdet med udsatte børn, jf. Bekendtgørelsens 20 og 21. Målene er, at de studerende skal tilegne sig viden om lærerprofessionens og andre professioners særlige opgaver, kompetenceprofiler og uddannelse med særligt blik for grænseflader, ligheder og forskelle professionerne imellem udvikle færdigheder i at anvende sine lærerprofessionelle kompetencer i tværprofessionelle sammenhænge lære at medtænke sin viden om andre professioner i analyser af praktiske pædagogiske udfordringer, og se mulighederne i bidrag fra andre professioner erhverve sig forudsætninger for at kunne agere innovativt i tværprofessionelle sammenhænge Arbejdet med det tværprofessionelle er dels omfattet af et formaliseret samarbejde med andre professionsuddannelser i VIA og er dels indlejret i læreruddannelsens almindelige faglige undervisning. Den konkrete organisering og tilrettelæggelse af det tværprofessionelle element er genstand for udvikling i og mellem professionsuddannelserne og vil fremgå af diverse rammedokumenter. Der vil være knyttet deltagelsespligt til dele af arbejdet med det tværprofessionelle element. 7. Fagenes samspil og bidrag til progression i uddannelsen I forbindelse med praktikkens tilrettelæggelse, jf. afsnit 5.4 og fagbeskrivelsen for praktik, er der redegjort for, hvordan de enkelte fag i samspil med årgangens andre fag bidrager til den studerendes progression gennem uddannelsen. Som dokumentation for, at undervisningen i de faglige forløb ud over samarbejdet om praktikken, er tilrettelagt med praktikfaget som omdrejningspunkt for de studerendes progression, skal lærerne som del af studieårets afsluttende evaluering kort redegøre for, hvordan de teorier, begreber og modeller, som har været præsenteret og bearbejdet i de faglige forløb, forholder sig til de syv lærerfaglige temaer, som er omtalt i praktikkens centrale kundskabs- og færdighedsområder for det relevante studieår. I linjefagene på 1. og 2. årgang indgår, som supplement til fagets fagdidaktik, et integreret element bestående af pædagogiske fagområder jf. 25 og 26 i Bekendtgørelsen. Dette element videreføres i linjefagene på 3. og 4. årgang. Det pædagogiske element skal bidrage til at styrke de studerendes forudsætninger for at arbejde med linjefagets indhold i et lærerfagligt perspektiv, herunder anvende observation, beskrivelse, dokumentation og analyse af undervisningspraksis i faget som grundlag 16

17 for evaluering og fagdidaktisk udvikling. Forholdet mellem teori og praksis styrkes gennem fokus på relations-, læringsledelse og fagdidaktisk kompetence. Tilrettelæggelsen af studiet, herunder arbejdet med digital portfolio, skal udvikle de studerendes studievaner opbygning af informationssøgningskompetencer undersøgelseskompetencer formidlingskompetencer. De studievaner og kompetencer, som ikke kan udvikles gennem honorering af deklarationskravene, udvikles i særligt tilrettelagte forløb, jf. pkt Udbud af linjefag og valg af linjefag på årgang Udbud og placering af linjefag på de forskellige årgange fremgår af skemaet, jf. afsnit 2. Valg af aldersspecialisering i dansk og matematik skal foretages inden udgangen af første semester. 9. Internationalisering Læreruddannelsen er forpligtet på internationalisering. Den enkelte studerende har mulighed for studieophold inklusive praktik i udlandet. Studieophold aftales forud med den internationale koordinator på uddannelsesstedet. Hvis praktik indgår, inddrages også praktiklederen i aftalen, så det sikres at også bedømmelsesprocedurer er på plads, inden den studerende rejser ud. 9.1 Internationalisering hjemme Internationalisering er også en side af arbejdet på uddannelsesstedet. De enkelte fag skal indtænke konkrete tiltag i beskrivelsen af fagets indhold. Det kan være i form af særlige perspektiver eller temaer, studieture eller besøg af udenlandske lærere eller studerende. På tværs af fagene kan etableres internationale arrangementer eller dage. 10. Vejledning om uddannelsens gennemførelse Der skelnes mellem faglig vejledning ved underviserne, studievejledning og studierådgivning. Læreruddannelsesstederne tilbyder den studerende rådgivning og vejledning om gennemførelse af uddannelsen. I vejledningstilbuddet indgår bl.a. orientering om den studerendes muligheder for valg af linjefag, herunder muligheder for faglig supplering for adgang til linjefag, og den studerendes muligheder for sammensætning af linjefag og betydningen heraf i relation til beskæftigelse i folkeskolen (jf. 38). Der tilbydes faglig vejledning herunder vejledning i forbindelse med bachelorprojektet. Desuden tilbydes studiesocial vejledning og personlig, studierelevant rådgivning igennem hele studieforløbet. Rådgivning og vejledning vedrørende valg af linjefag finder sted gennem følgende faser: 17

18 Før studiestart individuel vejledning med henblik på de studerendes valg af et af de obligatoriske linjefag. Varetages primært af studieadministrationen. Ved studiestart information om uddannelsens opbygning og struktur, valgmuligheder og tidspunkter for valg, herunder om frivillig undervisning. Varetages ved læreruddannelsesstedets ledelse. I løbet af 1. studieårs 1. semester informeres de studerende om generelle vilkår, muligheder, begrænsninger og konsekvenser ved valg af linjefag og specialiseringsdele informeres de studerende om indhold i de obligatoriske fags specialiseringsdele tilbydes de studerendes individuel vejledning om deres konkrete valgmuligheder, herunder muligheder for gymnasiale suppleringskurser m.v. De studerendes valg af andre linjefag skal være foretaget ved udgangen af 1. semester på 1. studieår. 11. Betingelse for adgang til linjefag Den studerende har adgang til linjefaget efter de regler som fremgår af 39, stk. 1, 2 og 3 og 40 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Hvis en studerende ikke opfylder kravene i Bekendtgørelsens 39, stk. 1 og 2, kan en studerende alligevel optages på et linjehold. Det sker på baggrund af en realkompetencevurdering (se afsnit 11.1). Der vil blive lagt vægt på følgende forhold, som den studerende skal dokumentere: Gennemførelse af højskole- eller andet undervisnings-/uddannelsesforløb, hvor et fag med et indhold, der modsvarer de formelle adgangsgivende fag, har været læst i et omfang, som uddannelsesstedet vurderer at modsvare niveau og omfang i en gymnasial uddannelse. Erhvervsvirksomhed, organisatorisk arbejde eller anden virksomhed over flere år, hvor den studerende i praksis har arbejdet med opgaver og funktioner, som efter uddannelsesstedets vurdering har ført til kompetencer, der er tilstrækkelige for at påbegynde linjefagsstudiet på det krævede niveau. Uddannelsesstedet kan endelig give en studerende adgangsmulighed til et linjefag ved at foranstalte en prøve i faget, som modsvarer det krævede niveau i en gymnasial uddannelse. I ganske særlige tilfælde, og efter individuel og konkret vurdering, kan uddannelsesstedet give en studerende adgang til et eller flere linjefag uanset ovenstående bestemmelser. Ellers henvises den studerende til gymnasiale suppleringskurser Procedure for realkompetencevurdering Der skal foretages en realkompetencevurdering af de faglige forudsætninger hos den studerende, der ikke opfylder de gældende adgangskrav til linjefaget. De studerende har i denne forbindelse adgang til de relevante fagbeskrivelser på uddannelsesstedets hjemmeside. 18

19 Realkompetencevurderingen foretages ved at den kommende studerende fremsender ansøgning med dokumentation for de uddannelser og/eller tidligere beskæftigelser vedkommende mener, kan berettige til optagelse på det ønskede linjefag. En linjefagsunderviser udfærdiger en sammenfattende indstilling efter at have læst ansøgningen og, om nødvendigt, gennemført en faglig samtale som kan afklare den studerendes faglige forudsætninger, viden og færdigheder i relation til det søgte linjefag. På baggrund af linjefagsunderviserens indstilling, træffer studievejledningen den endelige afgørelse. I tvivlstilfælde inddrages studierektor i vurderingen. 12. Deltagelsespligt 12.1 Deltagelses- og mødepligt på 1. årgang: Der er mødepligt til undervisning og vejledning på uddannelsens 1. studieår. Mødepligten til undervisning omfatter den del af uddannelsen, hvor der er en lærer til stede i forbindelse med en planlagt undervisnings- eller studieaktivitet. Mødepligten til vejledning indebærer, at den studerende har pligt til at deltage i en planlagt første vejledning i forbindelse med selvstændige studieaktiviteter. Læreren fører en protokol over fremmødet. Protokollen skal være tilgængelig for den studerende. Protokollen afleveres til studieadministrationen tre gange i løbet af studieåret Deltagelsespligt på 2., 3. og 4. årgang I alle fag udarbejder læreren efter drøftelse med de studerende en semesterplan. Semesterplanen skal udformes, så den tilgodeser bestemmelsen om, at den studerende har pligt til at deltage i uddannelsen, som den tilrettelægges af uddannelsesstedet. Semesterplanen og ændringer i den skal meddeles de studerende på de respektive holds elektroniske konferencer. Semesterplanen omfatter en oversigt over undervisningens indhold, indholdets organisering, en oversigt over undervisnings- og arbejdsformer, herunder vejledning, samt angivelse af art og omfang af produkter, der skal udarbejdes af den studerende som et integreret element i undervisningen Manglende overholdelse af deltagelses- og mødepligt Studerende, der registreres jævnfør ovenstående med et manglende fremmøde henholdsvis manglende deltagelse, kontaktes af studielederen med anmodning om at angive årsagen til det manglende fremmøde henholdsvis manglende deltagelse. Studielederen afgør herefter, om et manglende fremmøde eller en manglende deltagelse er af en sådan art og af et sådant omfang, at det samtidig giver anledning til en skriftlig advarsel. Såfremt en studerende sidder en skriftlig advarsel overhørig, afgør studielederen efter en fornyet høring af den studerende, hvorvidt den studerende kan indstille sig til prøve i det fag, hvor mødepligten henholdsvis deltagelsespligten ikke er opfyldt. 19

20 En studerende, der gennem længere tid og trods flere advarsler, fremkaldt af manglende overholdelse af mødepligten henholdsvis deltagelsespligten i et eller flere fag, fortsat ikke opfylder denne, kan af studielederen bortvises fra uddannelsen. Der kan i de enkelte fagbeskrivelser være formuleret krav om bestemte studieaktiviteter, hvis gennemførelse er en forudsætning for at kunne indstille sig til prøven i faget (f.eks. obligatoriske kurser eller ekskursioner, opgave-/rapportafleveringer, fremlæggelser o.l.) (Se nærmere i afsnit 14) Administration af ordning Der bør ved administrationen af ordningen være plads til, at studerende kan være fraværende i begrænset omfang med gyldig grund (eksempelvis sygdom, væsentlige mærkedage samt alvorlig sygdom og dødsfald i den nærmeste familie). Dette skal så vidt muligt være meddelt den ansvarlige lærer personligt på forhånd. I tvivlstilfælde afgør studielederen, om deltagelsespligten er opfyldt, og kun studielederne kan tillade en indstilling til prøverne ved årets afslutning, hvis deltagelsespligten ikke er opfyldt. Ved gentagen manglende opfyldelse af deltagelsespligten kan studielederen efter to skriftlige advarsler bringe studieforløbet til ophør. Den studerende har krav på tilbud om at blive hørt og kan i påkommende tilfælde medbringe en bisidder. 13. Bortvisning Bortvisning kan efter skriftlig advarsel forekomme i særlige tilfælde under henvisning til bekendtgørelsens 65. Studielederen kan indhente udtalelser fra De Studerendes Råd. Den studerende har krav på tilbud om at blive hørt og kan i påkommende tilfælde medbringe en bisidder. 14. Prøver og eksamen Se også de generelle eksamensbestemmelser (Bilag 2 i Studieordningen). Tilmelding til prøve Tilmeldingsfristen for indstilling til prøve er fristen for semestertilmelding, som meddeles administrativt, jf. pkt i eksamensbestemmelserne. Aflevering og lodtrækning Aflevering af de af lærerne godkendte problemstillinger, studieprodukter eller emnebeskrivelser med henblik på lodtrækning til eksamen skal ske inden 1. maj eller næstfølgende søgnedag. Sidste afleveringsdato, i forhold til at kunne få denne godkendelse rettidigt, fastsættes af læreren i faget. Indstilling til eksamen Betingelsen for at kunne indstille sig til eksamen er, at deltagelsespligten er opfyldt. 20

21 Resultat af lodtrækning Tidspunkt for lodtrækning og offentliggørelse af resultat af lodtrækning udmeldes administrativt. Ved prøve i et fag kan alle fagets kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder inddrages. Sameksamen Betingelse for sameksamen er at underviserne kan attestere, at der har fundet et integreret studieforløb sted. Deltagelsespligten skal være opfyldt for begge fag. 15. Frivillig undervisning Læreruddannelsen udbyder i løbet af studiet følgende frivillige kurser: Kursus i det praktisk-musiske fagområde på 1.årgang Kursus i skrivning og retorik for studerende, der ikke vælger dansk, på 1.årgang Kursus i folkeskolens timeløse fag på 3.årgang Svømmelæreruddannelse Udeskolekursus (LIN) Herudover kan der udbydes andre kurser, som peger mod lærerens arbejdsområder. Det gælder for alle kurser, at de kun gennemføres, hvis de opnår en tilstrækkelig stor tilslutning. Der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af kurserne. 16. Merit, fritagelse og dispensation Den enkelte studerende vil efter en individuel vurdering kunne få merit for fag gennemført i en anden uddannelse. Det vil af uddannelsesstedets hjemmeside fremgå, efter hvilke retningslinjer vurdering af merit, fritagelse og dispensation foretages. 17. Dispensation fra studieordningens regler Uddannelsesinstitutionen kan, jf. Bkg. 67 stk. 2, når ganske særlige grunde taler derfor, dispensere fra de af reglerne i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen. 21

22 Bilag Bilag 1: Uddannelsens opbygning og ressourcefordeling 67, stk. 1, pkt. 1, 3, delvis 8 og 10. Uddannelsens opbygning Fordeling af timer/vejledning Placering af fag på årgange KLM 112/2,51 17 Almen didaktik 36/0 40/2 11,4 Psykologi 72/2 10,8 Pædagogik 72/2 10,8 Dansk-fælles 240/ begynder- og mellemtrin 240/ mellem- og sluttrin 240/6 36 Matematik-fælles 240/ begynder- og mellemtrin 240/ mellem- og sluttrin 240/6 36 Engelsk 240/6 240/6 72 Billedkunst 240/6 v 240/6 36 Biologi 240/6 v 240/6 36 Dansk som andetsprog 240/6 v 240/6 36 Fysik/kemi 240/6 v 240/6 36 Geografi 240/6 v 240/6 36 Hjemkundskab 240/6 v 240/6 36 Historie 240/6 v 240/6 36 Idræt 240/6 v 240/6 36 Kristendomskundskab/religion 240/6 v 240/6 36 Materiel design 240/6 v 240/6 36 Musik 240/6 v 240/6 36 Natur/teknik 240/6 v 240/6 36 Samfundsfag 240/6 v 240/6 36 Specialpædagogik 240/6 v 240/6 36 Tysk 240/6 v 240/6 36 Praktik2 2/5/60 2/5/60 2/6/72 2/7/84 36 Tværprofessionelt element 8 Professionsbachelorprojektet 2/6 10 Retorik og skrivning 40 Praktisk-musisk kursus 40 De timeløse fag år 2. år 3. år 4. år ECTS Tildelingen af lektions- og vejledningsressourcer følger Uddannelsesbekendtgørelsens vejledende tal ved en studentergruppestørrelse på Lektionstimetal/vejledningstimetal 2 Praktikundervisningstimer/vejledningstimer/praktiktimer 22

23 Bilag 2: Eksamen Eksamen 1.1 Indledning For at sikre ensartethed og retssikkerhed ved afholdelse af lærereksamen har Læreruddannelsens Ledernetværk udarbejdet fælles retningslinjer. Disse fælles retningslinjer er indholdet i nedenstående bestemmelser og regler Regelgrundlag Lærereksamen afholdes i overensstemmelse med beskrivelsen i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen af 12. marts 2007 ( uddannelsesbekendtgørelsen ). Eksamen og prøver er beskrevet i kap. 6, Læreruddannelsen er desuden omfattet af Bekendtgørelse nr. 782 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser af 17. august 2010 ( eksamensbekendtgørelsen ). Endvidere gælder Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse af 20. marts 2007 ( karakterbekendtgørelsen ). Regler vedrørende censorernes virksomhed er fastsat i eksamensbekendtgørelsen kap Interne prøver I henhold til uddannelsesbekendtgørelsens 45 afholdes der interne prøver 1) ved afslutning af et fællesforløb i linjefagene dansk og matematik og efter det naturfaglige fællesforløb, og 2) ved afslutning af førstedelen af linjefagene engelsk, historie og idræt Ved intern prøve jf medvirker kun fagets undervisere Ved intern prøve efter gives bedømmelsen bestået eller ikke bestået De pædagogiske fag i form af almen didaktik, psykologi og pædagogik efter Undervisningsministeriets bestemmelse afsluttes med en intern eller ekstern prøve, jf. uddannelsesbekendtgørelsens Ved bedømmelsen af de interne prøver efter gives karakter efter 7-trinsskalaen, jævnfør karakterbekendtgørelsen. 1.3 Eksamensterminer Skriftlige prøver afholdes i slutningen af maj og begyndelsen af juni. Tidspunkterne fastsættes af Undervisningsministeriet. 23

24 1.3.2 De mundtlige prøver med ekstern censur afholdes i perioden 15. maj til 30. juni og i februar måned. Prøver for enkelte studerende kan afholdes uden for den normale eksamenstermin Omprøver kan afholdes i august og januar, jf. pkt Indstilling og framelding til prøver Tidsfrister for den studerendes indstilling til prøve fastlægges i studieordningen Den studerendes indstillingsfrist er identisk med frameldingsfrist til prøven, og tæller som ét ud af de tre mulige prøveforsøg, uanset om den studerende går til prøve eller ej. Uddannelsesstedet kan dog dispensere herfra, når der foreligger usædvanlige forhold (Eks.bek. 5 stk. 3) Inden udgangen af 2. semester efter studiestart skal den studerende, for at gå videre i studiet, deltage i en intern prøve, i den del af den studerendes første linjefag, som udgør fællesforløbet og de øvrige prøver, som i henhold til studieordningen, er placeret ved afslutningen af 2. semester. 1.5 Genindstilling til prøver Hvis en studerende efter indstilling ikke har gennemført prøven i et fag, skal den studerende genindstille sig til prøve i faget Hvis en studerende ved en prøve (intern og ekstern) i et fag ikke har opnået mindst karakteren 02 eller bedømmelsen bestået skal den studerende genindstille sig til prøve i faget Den studerende kan højst indstille sig tre gange til en prøve. Dispensation til en 4. og 5. indstilling kan kun gives, hvis studielederen finder det begrundet usædvanlige forhold (Eks.bkg. 6 stk. 4) Genindstilling skal normalt ske i den næste eksamenstermin Den studerende har dog ret til at genindstille sig til en omprøve i august måned i følgende tilfælde: 1) hvis den studerende efter 1. studieår ikke har opnået mindst karakteren 02 eller bedømmelsen bestået i en eller flere af de prøver, hvori undervisningen afsluttes inden udgangen af 2. semester. 2) hvis den studerende kun mangler at bestå en enkelt prøve for at afslutte uddannelsen Prøverne i henhold til pkt skal være bestået inden udgangen af 4. semester efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. 24

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014

Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014 3. og 4. årgang Side 1 af 207 Studieordning 2013/2014 Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014 Zahle på UCC Portalen Zahle på UCC hjemmesiden 3. og 4. årgang

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 Studieordning 2001 1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 3. STRUKTUR PÅ LÆRERUDDANNELSE PÅ FREDERIKSBERG SEMINARIUM... 5 4. UDBUD AF LINIEFAG PÅ FREDERIKSBERG

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Der kommer en helt ny generation af lærere, som vil være kreative og prøve en masse nye ting af. Det kan man især under uddannelsen. Læreruddannelsen har

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m.

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Denne studieordning er en foreløbig version. Endelig version afventer ændring af bekendtgørelsen for Læreruddannelsen

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag, kurser

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt STUDIEORDNING for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens mål, struktur, varighed

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Praktikha ndbog Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Rammer for praktik... 3 Uddannelsens formål:... 3 Bekendtgørelsens bestemmelser vedr. praktik... 3 Bekendtgørelsens

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 220 af 13/03/2007 Gældende (Pædagogbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 23-03-2007 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV nr 481 af 31/05/2000

Læs mere

Studieordning for VIA University College. Pædagoguddannelsen i Randers

Studieordning for VIA University College. Pædagoguddannelsen i Randers for VIA University College Pædagoguddannelsen i Randers Uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen i Randers Indholdsfortegnelse 1. ens lovgrundlag og ikrafttrædelse... 4 1.1 Overgangsbestemmelser...

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen)

Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2009 Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5 STUDIEORDNING DK E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor entrepreneurship og virtuel design og logistik) Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere