Årbog for Københavns stift. Som gjorde menneskene sikre i deres gudløse liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årbog for Københavns stift. Som gjorde menneskene sikre i deres gudløse liv"

Transkript

1 Årbog for Københavns stift 2006 Som gjorde menneskene sikre i deres gudløse liv

2 Årbog 2006 Udgivet af Københavns stift Redaktion: Anders Carlsson Bente Hansen Flemming Pless Peter Skov-Jakobsen Jesper Stange (ansvarshavende) Årbog for Københavns stift 2006 Som gjorde menneskene sikre i deres gudløse liv Foto: Maj-Britt Boa Billedkunstner (f. 1963), bosat i København, hvor hun også har sin arbejdsplads. Fast tilknyttet galleri Specta. Debuteret på Kunstnernes Efterårsudstilling Fast fotograf ved Stiftsavisen siden starten i Design: Mindgame Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S ISBN: ISSN:

3 Indhold 4 Forord 6 af forfatter, mag.art. Bente Hansen Hvilken opstandelse 8 af sognepræst Claus Oldenburg Shari a, fundamentalisme og dansk ret 12 af lektor, ph.d. Lisbet Christoffersen Det fundamentale i kristendommen 24 af sognepræst og adjunkt Jakob Valdemar Olsen Sider af den katolske kirkeret i dag 30 af afdelingsleder, cand. adm. pol. Erna Kleiner Religiøs og sekulær lov 34 af overrabbiner emeritus, dr.h.c. Bent Melchior Naser Khader Demokrati og islam 39 Interview ved Bente Hansen Hvis er egentlig riget, magten og æren? 42 af sognepræst Peter Skov-Jakobsen Vi trækker på samme himmel 48 af sognepræst Anders Carlsson Usikkerhedens forløsning 55 af sognepræst Jesper Stange En salme om troens grund 60 af biskop Erik Norman Svendsen Aktstykker fra årets landemode Prædiken ved landemodegudstjenesten 66 af Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen Årsberetning ved biskop Erik Norman Svendsen Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 82 af biskop Steen Skovsgaard Referat af forårsprovstemøde 19. april ved stiftsfuldmægtig Anne Margrethe Andersen Referat af landemodets forhandling den 10. og 11. oktober ved stiftskontorchef Helle Ostenfeld Udvalgsberetninger Stiftsudvalget for mellemkirkeligt arbejde 101 ved universitetslektor Karsten Fledelius Stiftsudvalget om nye religiøse strømninger 102 ved stiftspræst Niels Underbjerg Stiftsudvalget for arbejde blandt etniske minoriteter 103 ved stiftspræst dr.theol. Lissi Rasmussen Stiftsudvalget for Det Danske Bibelselskab 104 ved datalog Karsten Kynde Stiftsudvalget for mission 105 ved stiftspræst og sognepræst Jonna Dalsgaard Stiftsudvalget for diakoni 107 ved sognepræst Hanne Storebjerg Københavns Stiftscentral for undervisning 108 ved stiftspræst og sognepræst Helene Dam Folkekirkens Skoletjeneste 110 ved leder af skoletjenesten Helle Krogh Madsen Landemodeberetning 113 Præster: tilgang afgang 113 Navne og adresser 116 Regnskab for Københavns Stiftsfond 126 Bidrag til Stiftsfonden 128 5

4 Forord Tænk hvis alle jordens folkeslag var luthersk-evangeliske Folkevandringstiden, som vi lever i, har skabt større nordeuropæere i heteroseksuelle kernefamilier. Er religiøse og sociale sammenstød, end vi er vant til, det en herligt fristende tanke, eller ville det ikke, hån - men det har udfordret vores egne ståsteder, og det den på hjertet, være en lille smule kedsommeligt? er udmærket. De religioner, vi har været vant til at le ve Ingen bånd og bedemøller, ingen indiske templer, med i Vesten i de seneste århundreder, har tilpas set ingen dansende og klappende afrikanere, ingen homoseksuelle sig den verden af frihed og menneskerettigheder, som i spraglede parader, ingen indædte ateister, voksede ud af reformation og oplysningstid.men ind er sabbat, ramadan, kinesisk nytår, ingen bedetæpper og der kommet en islamisk tradition, som er ander ledes. I ingen forskellighed. mange lande var den ved at finde sig til rette i mere eller mindre sekulære samfund, hvor stat og moske var 6 Vi har med denne stiftsårbog forsøgt at tage fat på rimeligt adskilt, men med Khomeinis magtovertag else i 7 nogle af de forhold, som både kan true og opretholde Iran i 1979 skabtes den fundamentalistiske islam på ny, den frodige diversitet forskellighederne. og den har vækket diskussionen om lov og reli gion. Hvor er der tale om stivsindet fundamentalisme, som kræver indgreb i ret og lighed, og hvor er der tale Kristendom og jødedom var også lovreligioner i tider- om frihed til forskellighed? Hvor er der angreb på nes morgen, og resterne af dem findes, som nogle af demokratiet i religionernes navn, og hvor er der andre artiklerne viser, i både katolicismen og moseloven, angreb på demokratiet? Hvordan får vi plads til den men de anfægter ikke den sekulære stat med krav om mangfoldighed, som både natur og kultur tilbyder os anden straffe- og familielovgivning. så rundhåndet? Megen diskussion foregår for tiden i krigszonen mellem Efter den store frisættelse af værdierne, troen, fritænkningen lov og religion. En anden og mindre opmærksom met og seksualiteten i den moderne tid (de to af medierne står mellem demokratiet og de kræfter, forgangne århundreder) stod vi med et flydende samfund, der ønsker en stærk mand. Muligvis en langt større hvor bevægelighed og omstillings-parathed var (ind re) fare end de fundamentalistiske islamister. de store idealer. Det har naturligt nok skabt en reaktion, hvor der nu ønskes: flere rammer, sikrere fundament, Ingen kan klage over manglende interesse omkring gamle ritualer, fastere tro og alt dette giver uro og de religiøse spørgsmål, og det er en god udfordring. ridser i den nyvundne frihed. Bente Hansen

5 Hvilken opstandelse Af Claus Oldenburg, sognepræst 8 At Han er opstanden fra de døde, sådan ganske bogstaveligt og fysisk, er jeg ikke i tvivl om. I den forstand melder jeg mig gerne under fundamentalisternes faner, for man kan ikke omgås de bibelske tekster på en redelig måde slet ikke de fantas tis ke hvis man ikke tager dem på ordet. For hvis det overskridende element i en fortælling partout skal omtolkes til at passe ind i den normale ramme for videnskabelig og naturlovsbetinget tænkning, så har man ikke fat tet religionens væsen som den netop grænse overskridende billeddannelse med deraf følgende bevidsthedsudvidelse. Men dobbeltheden er klar, og som prædikant må man kunne forholde sig ligeværdigt til både denne verdens erfaringer og så til de forestillinger, som sprænger disse erfaringers vilkår. Så når nu Han er opstanden og graven er tom, så slår det mig, at der er et link til den figur, som normalt kaldes Don Juan, og som er et gennemarbejdet og hyppigt anvendt litterært motiv. Ikke fordi jeg skal gøre mig specielt klog på den litterære side af Don Juan-skikkelsen, men jeg kan ik ke se rettere end, at både Jesus-skikkelsen og Don Juanskikkelsen i ekstrem grad er udfordrere af deres samtid og i forhold til deres omgivelser. Don Juan gør det som forfører af kvinden inden for den erotiske dimension, Jesus gør det som forfører af mennesket inden for gudsforholdet. De udtrykker begge en provokation og en for deres omgivelser ubeskrivelig frækhed. De slår sig begge på den virkelighed, de er inde i. Don Juan gør det på stengæst eller kommandanten, der fordømmer ham til Helvede, altså fortabelsen. Jesus gør det på sit kors, hvor han henrettes for gud s bespottelse, men Han opløftes af Helvede og bliver den figur, der forløser mennesket i kraft af forjættelsen. Udgangen i de to historier er modsatte, men samtidig er der en parallelitet inde i selve udfordringens figur. Desværre kan jeg ikke huske min kilde, men det er engang bemærket af en klog mand, at historien om Don Juans fortabelse og Jesu opløftelse altså stengæst og den tomme grav er de to grundhistorier, som vores civilisation bygger på. Denne forskel har en teologisk betegnelse, som man passende kunne kalde lovens forbandelse og forjættelsens velsignelse. Altså forskellen på og sammenkædningen af lovens fordømmelse og evangeliets grundløse nådesges tus over for mennesket. Begge dele. Eller sagt på en anden måde: Skulle det gå retfær digt til, ville menneskets skæbne være Don Juans, men går 9

6 Hvilken opstandelse Hvilken opstandelse det efter kærlighedens lov og følelsens længsel, så er ver forførelsen overtrædelsen og frafaldet. Man fordømmes Og det er i den spænding enhver moral slår til, selvføl- Dér blander rædslen og jublen sig med hinanden, og der en opstandelse forude. som i Don Juans tilfælde. gelig under dække af henvisningen til, hvad der måtte det er præcis kvindernes reaktion ved graven påske- Dette er ikke retfærdigt men det er løfterigt, og Men anskuer man forførelsen fra en æstetisk vinkel være periodens kodeks. morgen hvor de kun kom, fordi de elskede Ham. præcis dét er vel påskens evangelium. er bevægelsen lystbetonet, hvilket ikke nødvendig- Hans fortabelse bliver dermed udløst af hans kåde Og kun derfor blev det opdaget og viderebragt, at Han Hvordan bliver udgangen? Det véd mennesket vis i sig selv er af det onde. Så er forførelsen en dragning, og ryggesløse omgang med dommeren i skikkel se af var opstået fra de døde, og at graven var tom men de ikke men det véd, at Han er opstanden fra de døde. en trang til overskridelse, en bevægelse mod stengæst eller kommandanten. skulle se Ham igen, og det skal vi såmænd også. Så kan alle skeptikerne komme rendende med deres det ukendte, en lyst hen mod det anderledes og uprøvede. For vi er alle under loven og må et sted bøje os Det er forjættelsen. virke lighedserfaringer og smalle, logiske kundskaber, Det er en kalden, der henvender sig til menne- for den moral, som vitterligt er det stof, det kit, der men da alle ting alligevel hænder anderledes, end skets følelsesregister. binder ethvert samfund sammen og regulerer enhver Derfor vil jeg til skeptikerne af denne fantastiske billeddannelse, man tænker med Thomas Mann så er der ingen Og det er stadigvæk ikke nødvendigvis af det menneskelig relation. Ingen af os undslipper derfor for der ser Ham som opstanden og som denne grund til at rynke på næsen af perspektivet, men snarere onde. Men skulle jeg mene en almen erfaring om den moralske dom fra andre eller fra Gud, og præcis verdens herre og dommer, sige, at det simpelthen er glæde sig over, at virkeligheden også kan være po- selve bevægelsens mulighed og den spændthed, det derfor skal den tages alvorligt, hvilket var Don Juans en nødvendig historie i relation til sindets åbenhed og sitivt overraskende. nye kunne rumme. Faktisk en varmepåvirkning. dødssynd at han ikke gjorde det. mulighedens overraskelse. Måske kan man sige det sådan, at den æstetisk inspirerede Heroverfor står Jesus-historien, hvor jeg ikke nød- For ellers havde vi kun Don Juan-historier, og Og så er der et element mindst til, som kæder historien forførelse er en lyst til at lade sig bevæge vendigvis kan se Hans mulige moralske kvalifikationer med den skyldbevidsthed, som martrer den moderne, om Don Juan og historien om Jesus sammen. af fantasien og dens ubegrænsede muligheder mens for hverken I eller jeg kender dem men jeg kan se, at kollek tive bevidsthed inde under huden, for vi er selv Og det er forførelsens motiv. moralens imperativ sætter virkelighedens klodser i, før Hans historie vil mennesket noget og vil det uden svig. skyld i alt, er det efter mine begreber en befrielse, at 10 For forførelse kan anskues på to måder, nemlig bevægelsen overhovedet er forsøgt eller indledt. Så hvis Han har været selvoptaget en del tyder der kan fortælles en modhistorie overlevelsens historie 11 moralsk og æstetisk. Forførelse vil vi normalt betragte Og man kunne jo forestille sig, at Don Juans faktisk på det, og de jøder, der korsfæstede Ham, på trods af alt. som en moralsk kategori. Ordet er ganske enkelt negativt for skellige kærester havde fået lidt fornøjelse ud af mente det i et absolut format, fordi Han gjorde sig ét Så på trods af modernitetens fokusering på, at en- ladet. Man lader sig føre forføre væk fra den ev en tyret, ligesom Jesus havde været os fuldstændig med Gud så er Hans historie genfortalt som et billede hver religiøs billeddannelse er af personlig art, hvorfor mor alske verdens lov. Det kan ske på mange måder, ukendt, hvis ikke disse kvinder ved graven påskemorgen til opbyggelse og mod. hver mand afgør med sig selv, om Jesus nu er opstan- hvoraf Don Juans, den erotiske og livsnydende, kun er havde taget mod til sig og i deres lettroenhed et For Don Juan går til, og det er forståeligt, mens Jeden fra de døde eller ikke er sådan fysisk set så skal én af dem. Man kan f.eks. også tale om politisk forførelse, Grundtvigsk udtryk havde passeret gravens tærskel sus af Nazareth rejses af fornedrelsen, og det er ufor- jeg hilse og sige, at det er Han. ligesom al form for misbrug kun kan lade sig og netop lod sig bevæge til en anden og ny virkelighed, ståeligt. Du og jeg afgør nemlig ikke verden. gøre i kraft af forførelse. der havde løftet og forjættelsen i sig førstegrøden af Det kan kun gribes af følelsen. Og det er følelsen, Men Gud gør det. Det er det, vi har Ham til. Men for år tilbage læste jeg en italiensk filosof den kommende verdens liv. der afgør, om noget er svigefuldt eller det ikke er. Og Han gjorde det ved den lejlighed. For Han tog og historiker, Perniola, der hævdede, at forførelse i Ikke moralen. fusen på selv de kvinder, der elskede Hans søn. Ikke antikken også havde en æstetisk udgave. Og æstetik Man kan om denne fra min side forsøgte parallelitet Den har nemlig afgjort alle ting på forhånd, og det ringe, for alle ting hænder anderledes, end men nesket er i denne sammenhæng ikke blot sansen for de såkaldte mellem historien om Don Juan og historien om Jesus klæder ikke det menneskelige sind. tænker. Dette er Guds visdom. skønne kunster, men er i sin oprindelse dette spørge til præcis den moralske bonitet mellem dem. Men det, der klæder det menneskelige sind, er san- at lade sig sansemæssigt berøre eller påvirke. Der vil jeg om Don Juan historien sige, at dens indbyggede sen for det åbne, det overraskende, det perspektiv rige Claus Oldenburgs artikel er en let redigeret prædiken erotiske forargelse næppe siger vores pe riode og løfterige. Kort sagt: tænk engang! til påskedag 2006 Altså: moralen er den lov, der sætter bestemte og objektive så meget, men pointen er vel også, at Don Juan optræhed regler op for menneskets adfærd og virksomder hensynsløst, forbrugerisk og dybt, dybt selvop- og gør det følelseskoldt. I den sammenhæng blitaget.

7 Shari a, fundamentalisme og dansk ret Af Lisbet Christoffersen, lektor, ph.d. Indledningsvis skitseres, hvad der kan ligge i be - tilslutning til det samlede projekt i religionsfrihedens gre bet shari a. Inden for rammerne af stiftsårbogen kan der alene blive tale om angivelse af nogle dansk (nordisk?) tilgang til samspil mellem religioner hellige navn. Mit forslag er, at vi skal videreudvikle en pejle mærker. Man kan komme videre i flere udgivelser fra Carsten Niebuhr Biblioteket på forlaget og ret. Vandkunsten. Shari a Dernæst gør jeg mig nogle tanker om, hvad der Islam betyder underkastelse under Guds vilje, som den fra et retligt perspektiv kan gøre, at man sætter de to er foreskrevet i åbenbaringen (Quranen). Muslimer begreber shari a og fundamentalisme over for hinan- skal stræbe efter eller kæmpe (jihad) på Guds vej for urene og som medfører urenhed, dels forpligtelsen til ikke at udføre ritualerne, hvis man er i en til- gammel-testamentlige fortælling om den veluddan- samt fysisk og klar psykisk undertrykkelse kalde den stand af urenhed. nede og velintegrerede, men landflygtige jøde Daniel Selvom de religiøse pligter egentlig angår forholdet til Gud, får ikke mindst kampene om fortolkning gen. Han var som bekendt dygtigere end de indfødte og hans tur i den babyloniske løvekule frem i erindrin- af rækkevidden af tankegangen om (rituel) renhed i forskere til at forstå fremtidens konflikter, forudsige form af adskillelse (af køn), afsondrethed (af kvinder kongens storhed, fald og genrejsning, og analysere fra det offentlige rum) og tilsløring (af kvinder) betydning for muslimers og ikke-muslimers gensidige op- over hele riget. Konkurrenterne fik så indført en regel skriften på væggen. Til sidst ville Kongen sætte ham fattelse af hinanden. om, at den, der bad til andre end kongen, skulle kastes i løvekulen. Det skulle være Daniels endeligt. For Vi har her fokus på et helt spektrum af praksis er, hvoraf nogle er fundamentalistiske i forsøget på at gå han havde hele sit liv overholdt en religiøs norm om tre tilbage til kilderne, Koranen selv, mens andre er liberale i forsøget på at forene religiøse pligter med en mod Jerusalem og for åbne vinduer, synligt for alle. gange om dagen at bede til sin Gud med ansigtet vendt moderne hverdag. Som i jødedom og alle udgaver af I dag er det Europas veluddannede og velintegrerede muslimer og jøder, der gennem religiøs praksis kristendom trives en kamp mellem tolkningsformer: hvilken betydning har den oprindelige tekst? Hvilken søger at fastholde en identitet i Jerusalem. Jeg minder 12 den. I den forbindelse spørger jeg, om man på nogle (sha ri a) for at virkeliggøre Guds vilje på jord, udbrede betydning har nutiden? Hvordan går man ret og her- om, hvem det var, der endte med at blive ædt i løveku- 13 punkter kan sammenligne shari a med mosaisk ret, og forsvare den muslimske menighed (umma) meneutisk til værks? Også her er spørgsmålet om len de nemlig, som ønskede at anvende den andens med den katolske kirkes kanoniske ret og med en samt oprette et retfærdigt samfund. I denne kamp for kanonisering væsentligt. religiøse praksis som grundlag for at få udryddet en rets opfattelse hos dem, der først brugte begrebet at finde vejen til Gud indgår to dimensioner: det enkelte De religiøse pligter er sammenlignelige med an- fremmed. fundamentalisme, nemlig amerikanske, konservative mennes kes direkte relation til Gud, og den pligt dre (monoteistiske) religioner. Der er masser af plads og kristne (dem, der i aviserne kaldes de evangeliske, over for Gud, som mennesker har i relation til hinanden. grund til religionskritik, til gensidig kritik af hinandens Shari a og samfundet fordi de på amerikansk hedder evangelicals ) og deres Sha ri a vejen til Gud giver regler for menne- rituelle praksis samt til krav om gensi dighed: skal vi Shari a angiver også de pligter, den religiøse har over danske åndsbeslægtede. skers liv i begge disse to relationer. tage skoene af udenlands, må de også give hånd her for andre mennesker, når han eller hun vil følge Guds Så diskuterer jeg, om sådanne religiøst betingede til lands, ikke mindst når mandlige muslimske ambas- vej. Tankegangen er ikke, at samfundet skal sikre den retsopfattelser kan trives i dansk ret, både fra Islams fem søjler sadører skal møde landets regent. Jeg kunne godt øn- enkeltes vej til Gud men at samfundet skal sikre, at et empi risk synspunkt: hvordan ser virkeligheden De pligter, den enkelte har direkte over for Gud, ske, at Dronningen sagde klart og tydeligt fra og sammen den enkelte har mulighed for at følge Guds vej i forhol- ud? og fra et normativt synspunkt: må man det? Her kun ne man kalde de religiøse pligter i Shari a, Islams med Udenrigsministeriet meddelte, at Hoffet ikke det til sine medmennesker. Derigennem får Shari a tager jeg af sæt i grundloven i en stillingtagen til diskussionen fem søjler. Det er trosbekendelsen, den regelmæssige ønsker at modtage akkreditiver fra ambassadører, der (in)direkte betydning for indretning af samfundet. om parallelsamfund i dansk ret. bøn (daglige tidebønner, fredagsbøn, bønneretning), ikke kan overholde dette lands høflighedsregler. Men Og her tilbyder Shari a ikke blot nogle grundlæg- Afsluttende kommer jeg med forslag til et punkt, pligten til at give almisse til de fattige, fasten i ramadan-måneden, der er tale om rituel, kultisk praksis, som ligger i kergende principper. Der er derimod en omfattende hvorfra man kan tage konstruktivt stilling, altså et samt pilgrimsritualet i Mekka. nen af grundlovens ord om religionsfrihed for guds- regu lering, som indeholder en fælles kodeks for ad- standpunkt. Jeg kan allerede nu røbe, at jeg hverken De religiøse pligter er koblet sammen med renhedsforskrifter. dyrkelse. færd og samkvem i alle muslimske samfund. Normerne præsenterer en hard core afvisning af alt, hvad der Det drejer sig dels om forskrifter til at Forestillinger om at ville begrænse disse praksi- drejer sig om handel og vandel (økonomiske regler, rummes inden for rammen shari a eller en jublende undgå (hygiejniske) forhold, mad og ting, som anses ser ved lov må bortset fra områderne for lemlæstelse hæderlighed, ejendomsret, formynderen, kvinders og

8 Shari a, fundamentalisme og dansk ret Shari a, fundamentalisme og dansk ret 14 mænds ulighed, renteforbud, tøven ved forsikringsvæsen); om familieretlige regler (familieloyalitet, pligter over for forældre, polygami, slægtskabsregler der hindrer ægteskab, religiøse begrænsninger for ægteskab (ikke-muslimsk ægtefælle medfører il le gitimt ægteskab), seksuelle forpligtelser i ægteskab, skilsmisse). Der er regler om magt og krig (krigens love), for brydelse og straf (ret til gengældelse, til skadeserstatning, korporlige straffe som håndsafhugning for tyveri og stening for hor, dødsstraf for forbrydelser mod Gud (blasfemi og frafald), samt straffe for andre seksuelle krænkelser, beruselse, tyveri). Denne regulering opfattes ikke alene som reli gi øst betingede normer som den enkelte kan følge eller lade væ re, og som alene har med gudsforholdet at gøre. Isla misk ret opfattes som et retssystem, der gæl der for muslimer i de lande, der anerkender islamisk ret som et selvstændigt retssystem med egne domstole ved siden af det nationale retssystem, eller som gælder for alle i de lande, der bygger på islamisk ret. Der er tale om et retssystem med egne institutioner, egne traditioner og egen juridisk diskurs. I den forstand kan man sammenligne islamisk ret shari a med vesteuropæis ke retssystemer eller med kanonisk ret og mosaisk ret. Religiøs fundamentalisme som retligt problem Imidlertid kan der identificeres to basale konflikter mellem traditionel islamisk ret og dansk retstænkning efter grundloven. Den ene er, at islamisk ret tager udgangspunkt i, at både religion og køn (hver for sig, men især tilsammen) gør en retlig forskel, mens grundl oven (nu om stunder) tager udgangspunkt i en (stats)borgerskabsnorm, en ligestilling af alle statsborgere uden stillingtagen til deres religion eller køn. Her er grundloven på kollisionskurs med såvel shari a som andre religiøse normsystemer, der ønsker at tage udgangspunkt, ikke i menneskers nationalitet (forfatninger) eller deres identitet som mennesker (menneskerettigheder), men i deres religion (kanonisk ret, mosaisk ret, shari a). Det indebærer jo imidlertid ikke automatisk, at disse retsopfattelser er i strid med grundloven eller med dansk ret i øvrigt. Den anden grundlæggende konflikt mellem på den ene side menneskerettighederne og dansk ret og på den anden side shari a er spørgsmålet om, hvem der har det sidste ord i reguleringen af forholdet mellem mennesker: Gud eller mennesker. Det juridiske spørgsmål formuleres som et spørgsmål om retssystemets afgørende gyldighedskriterium. Det politiske spørgsmål er, hvorvidt mennesker kan sætte retten, og ændre den som man vil eller har magt eller (demokratisk baseret) flertal til eller om religiøse normer og evt. også religiøse institutioner sætter en grænse for, hvilken ret mennesker kan sætte. Argumentet kunne her være, at shari a er udelelig og derfor også må indeholde accept af de korporlige straffe (stening, håndsafhugning, hængning mv): Gud, menneskets skaber, har konstrueret disse fundamentale love for at beskytte mennesket, som han har skabt det, og alle menneskelige rettigheder og for der igennem at sikre den yderste retfærdighed i menneske ligt samliv. Eftersom mennesket er Guds skabning og Gud har påbudt denne straf for bestemte forbrydelser, så er straffen ikke umenneskelig, den hører til de vilkår, mennesket gennem sin skabelse er sat under. Tankegangen vil være, at formålet med straffen er afskrækkelse, og kun dén, der ikke har fulgt Guds vej, bliver jo hjemfalden til straf. Der er imidlertid tale om en argumentationskæde, der kan genfindes i anden religiøs tækning om end argumentationen her f.eks. ville handle om den gudskabte menneskelige værdighed som grundlag for forbud mod adgang til abort; om den gudskabte kønsopdelte funktionsfordeling og deraf følgende identitet af kvinden som hustru og mor og manden som forsørger; om ægteskabets hellighed og dermed forbud mod skilsmisse; om mandens primære værdighed og dermed rådighed over hustru og børn i såvel som efter familielivet (myndighedsregler, skilsmisseregler, arveregler); eller (i USA) om dødsstraf. Det er i denne forbindelse også værd at nævne, at der i dansk politik aktuelt findes en stærk, religiøst begrundet kritik, som henter sine argumentationskæder fra lutherdommen, en kritik af at se menneskerettigheder og dermed menneskers adgang til at sætte loven som fundament for samfundet en kritik præcis af, at mennesker derved gør sig selv Gud lige. Umiddelbart står de fleste lutherske kristne af for findes der én vej, som Gud har fastlagt, som har betydning for forholdet mellem mennesker? Og på den anden side ved vi, at også mangeårige lutherske samfund som det danske har været forsøgt styret under auspicierne af de 10 bud som en tilbagevenden til kilderne, til fundamentet for Guds vej for relationerne mellem mennesker. Dette fundament kan fortsat ses i straffeloven. Vi ved også, at både protestanter og katolikker, også i Europa i dag, henter etiske normative refleksioner eller bidrag til en samfundsorden i næstekærlighedsbudet eller de 10 bud eller bredere i såvel lignelser som brevlitteratur i Ny Testamente. Vi ved helt enkelt godt, at religiøse normer har betydning for vores stillingtagen til samfundets indretning. Selv Ha bermas ved det. Udfordringen til alle religiøse er, om det er muligt at sætte en individuelt baseret rationalitet til dommer over det, som de religiøse institutioner udpeger til at være Guds udelelige lov og dermed, om det er muligt ved menneskelig fornuft at ændre strafformer, ægteskabs- og andre familieregler samt undertrykkelse af kvinder og børn. Dét er udfordringen, og den udfordring kommer ikke alene fra Shari a. Religiøse retsregler og dansk ret I det følgende skal vi se på, hvordan den udfordring grundlæggende er tacklet i dansk ret. Vi starter i samfundets fundament, grundloven. Når religion og ret mødes Det har i den offentlige debat hyppigt været fremført, at når religion og ret mødes, er det altid religionen, der har vigepligt. Modsat kan den offentlige debat give indtryk af, at grundtanken i Shari a må være, at når religion og de retsregler, der udgår fra demokratiet, mødes eller kommer i konflikt, så er det altid demokratiet, der har vigepligt. Den danske grundlov svarer hverken til den ene eller den anden af disse tilgange. Grundloven tilbyder et balancepunkt. Religionsfrihed Grundloven sikrer områder, hvor religion har fortrinsret for den demokratisk fastsatte retsorden. Reli gionsfriheden (grl. 67) giver en frihed til at dyrke Gud enkeltvis eller sammen med andre uden at nogen myndighed først skal spørges om lov, og uden at nogen myndighed kan begrænse religionsudøvelsen, blot den finder sted inden for grænserne af sædeligheden og den offentlige orden. I dette frihedsrum sætter trossamfundet selv sin retsorden. Friheden er for alle kristen, hedning, tyrk og jøde, som vi plejer at sige, at Grundtvig sagde. Friheden er ikke begrænset til pæne udgaver af hverken kristendom, hedenskab, islam eller jødedom. Også fundamentalister har religionsfrihed, og lovgiver skal respektere denne religionsfrihed. 15

9 Shari a, fundamentalisme og dansk ret Shari a, fundamentalisme og dansk ret 16 17

10 Shari a, fundamentalisme og dansk ret Shari a, fundamentalisme og dansk ret Religion går forud for demokratiets retsorden, når vi er Grunden til denne dobbelt-argumentation er, at der i demo kratiske samfund har fastsat modstående regler, Og i dette ikke-pligt-område er det tilsvarende muligt inden for religionsfrihedens grænser. grundlovens og det danske samfunds tradi tionelle forståelse i hvert fald, når disse regler er nødvendige. Det ser i for statsmagten at tillade den enkeltes frihed til at Men der er grænser for religionsfrihed, og grundlov af religionsfrihed ligger en opfattelse af hver hvert fald ud, som om henvisning til religion er fuld- lægge religiøse argumenter til grund, hvad jo også sker en sikrer også områder, hvor retten går forud for ting til sin tid, en opfattelse af, at religion begrænser stændig irrelevant uden for kirker, synagoger og moskéer. f.eks. ved accept af voksne Jehovas Vidners nægtel se religionen. Den gudsdyrkelse, der strider mod sædeligheden sig til bestemte områder af tilværelsen. af blodtransfusion, ved anerkendelse af religiøst præ- eller den offentlige orden, er ikke beskyttet Og noget er der om det. 70 er en beskyttelsesbegede friskoler som Niels Steensens Gymnasium, ved af grundloven. Begrænsningen kan forstås sådan, at Religion i samfundets pligtforhold stemmelse. Den skal beskytte den enkelte mod at blive driftsoverenskomster med hospitals- og undervisningsvirksomhed en hvilken som helst retsforskrift kan sætte grænser Denne begrænsning til området for gudsdyrkelse hænger tilsidesat ved, at der bliver ført irrelevante argumen- med religiøs identitet som Den Danske for gudsdyrkelsen. Men begrebet om den offentlige orden tæt sammen med grundlovens regel for, hvad der ter om religion i marken. Men den skal også beskytte Diakonissestiftelse. stiller større krav. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention skal være gældende ret uden for området for gudsdyr- samfundet imod, at irrelevante religiøse argumen- Betyder det, at grundloven åbner mulighed for at giver her en klarere beskyttelse kelse. Her hersker efter grl. 70 et forbud mod, med ter føres i marken for at undgå forpligtelser over leve et liv i Danmark i overensstemmelse med en (fun- end grundloven. Den stiller flere krav til retsforskrifter, henvisning til religiøse argumenter, at und drage sig for samfundet. I den grundlovgivende rigsforsamdamentalistisk) forståelse af Shari a? Vi ser på kon- der skal kunne begrænse religionsudøvelse. Det er nogen almindelig borgerpligt. Denne side af reglen ling var Anders Sandøe Ørsted og N.F.S. Grundtvig krete områder. ikke nok, at de bliver vedtaget af et flertal i folketinget. er altså rettet mod borgeren: man kan ikke undgå enige om, at den regel betød, at vi i Danmark kunne Folketinget skal også i vedtagelsen argumentere pligter over for samfundet ved at argumentere religi- få jøder som højesteretsdommere og katolske proces- Kønsadskillelse for, at reglerne opfylder en række betingelser, sat af øst. Den anden side af reglen er, at samfundet heller sioner i gaderne. Derfor var Ørsted imod bestemmelsen Som nævnt er det vanskeligt for mig at se, at (større menneskerettighedskonventionen. Regler, der vil begrænse ikke med henvisning til den enkeltes religion ( tros- mens Grundtvig netop ville have et samfund, dele af) de rituelle dimensioner af shari a kan komme 18 religionsfriheden, skal således være nødvenbekendelse eller afstamning ) kan berøve nogen den hvor alle kunne udøve deres religion, men hvor samti- i strid med dagens danske lovgivning, så længe disse 19 dige i et demokratisk samfund for at give en præcis beskyttelse fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder. dig alle kunne deltage i det offentlige liv uden hensyn rituelle regler følges i tilknytning til religionsudøvel- enten af andres friheder og rettigheder eller Vi plejer at forstå grl. 70 som et forbud mod dis- til denne religiøse udøvelse. Et samfund baseret på disen. af almene sundheds- og sædelighedsforhold eller af krimination. Men det er mere end det. Det er et forbud stinktion, på skelnen. Kønsadskillelsen i islam er imidlertid voldsomt demonstrativ. et præcist hensyn til den offentlige orden. Den forståelse imod at den enkelte bruger religion som trumf i pligt- Tankegangen bag er imidlertid for mig giver religionsfrihedsbegrebet et reelt indhold. forhold over for det offentlige. Og det er et forbud Religion uden for pligtrelationerne? at se parallel til jødisk, katolsk og fundamentalistisk- Religionsfrihed dækker gudsdyrkelse. Beskyttet mod, at det offentlige overhovedet tager stilling til den Imidlertid. Bestemmelsen taler om den enkeltes nydelse protestantisk argumentation om, at mænd og kvinder er den side af den religiøse overbevisning, der fører til enkeltes religion i offentlige anliggender. Her ligger kimen af rettigheder og opfyldelse af forpligtelser. Den beskyt- er lige i værdighed, men forskellige i Gud-givne opga- udøvelse af en religiøs praksis i sig selv. Kulten, ritualet til det almene argument, at religion er en pritelse af både samfundet og den enkelte, der er tale om, ver. Hvis den ligestillingsret, der er indført helt ind og de rammer, der skal til for at skabe rum for vatsag, eller i hvert fald en personlig sag, der ikke drejer sig om pligtrelationer. Dvs. beskyttelsesområdet for an folkekirkens altre (og som jeg i parentes bemærket kulten og ritualet. Grundlovens bestemmelser om religionsfrihed må påvirke borgerskabets almene sfære (men jo nok er dels det helt almene krav på det offentlige om lige- er enig i), også skal gennemføres i forhold til mus- beskytter efter sædvanlig opfattelse ikke de dele af det offentlige liv, der netop handler om rebehandling af enhver i offentlige anliggender og dels limske forsamlinger, vil det for mig at se kræve, at andre religiøst motiverede handlinger af almindelig karakter. ligion, man må altså godt kræve, at folkekirkens præ- det individuelle krav over for den enkelte, der har en man samtidig vil tage nogle konfrontationer med Mohed Skoledrift, hospitalsdrift, boghandlervirksomster og menighedsrådsmedlemmer tilhører det evange- pligtrelation til det offentlige i relation til f.eks. militærsaisk Troessamfund og Den Katolske Kirke. Det er for falder nok ikke ind under gudsdyrkelse og er dermed lisk-lutherske trossamfund). tjeneste. nemt blot at slå på muslimerne. Når det drejer sig om nok ikke dækket af religionsfriheden. Sådan ple- Er der så overhovedet noget tilbage? Det ser Uden for pligtrelationerne til det offentlige fin des udøvelse af kulten, vel at mærke. jer vi i hvert fald at argumentere, samtidig med at der ud, som om religion alene kan være et relevant argument fortsat en mulighed for at den enkelte i sin tilværelse netop gives frihed til religiøse friskoler, religiøse hospitaler i forhold til udøvelse af religiøs kult (kollektiv kan lægge sin religiøse overbevisning til grund. Det mv. og indi viduel religiøs praksis) og da kun, hvis ikke det gælder også uden for området for gudsdyrkelse.

11 Shari a, fundamentalisme og dansk ret Shari a, fundamentalisme og dansk ret Straffereglerne Dommen fastslog, at indførelse af shari a for alle (muslimer) foldelsesmuligheder med religiøse krav kommer fra Hvorfor skulle vi indskrænke den frihed og indføre u - Den modsatte ende af skalaen er lige så klar. Der er ingen ville være i strid med den europæiske menne- mange forskellige religiøse grupperinger. danske sekularistiske normer i de offentlige institutio ner? tvivl om, at strafbare handlinger ikke bliver mindre skerettigheds konvention. Men den fastslog også, at Blasfemi, f.eks. Det er således ikke islam, der står strafbare af at være religiøst motiveret, måske snarere den enkelte mus lim ikke har krav på at kunne følge bag de to domme fra 1990erne, hvor Den Europæiske Et punkt at stå på og vurdere ud fra tværtimod, jf. dommen i Slagelse-sagen for nylig. Dét f.eks. islamisk fa milieret med henvisning til sin religionsfrihed. Menneskerettighedsdomstol har godkendt beslaglæg- et standpunkt er kernen i grl. 70. Religionsfrihed giver ikke frihed til Re li gionsfrihed rækker ikke til indførelse gelse af eller forbud mod kunstneriske produktioner Som jeg ser det, er der en underliggende frygt, som f.eks. at holde familiemedlemmer til den sande vej ved af en alternativ retsorden, var argumentet bygget (film), fordi de blev anset for blasfemiske. Blasfemi-reglerne styrer ganske mange af disse diskussioner i det dan- tvang, endsige nedskydning. Også her er der tale om op på baggrund af, at Tyrkiet efter fransk model har kom ind i den danske straffelov længe før islam ske samfund pt., nemlig frygten for parallelsamfund, en tankegang, der har noget at sige, ikke blot til muslimer, én fælles obligatorisk statslig privatret, fastlagt i en kom ind i Danmark, forbudet mod hate-speech kom styret af andre regler og normer end dem, der er fast- der ønsker at tvinge kvinder i familien til at leve code civile. ind i reglerne, da det i 1930erne blev klart, at jøder sat i folketinget. afsondret fra offentligheden, tvinge til ægteskab mm., Sådan er dansk privatret imidlertid ikke bygget op. i Europa var i fare, og det var ikke islam, der fik en Det er en frygt for religiøse regler og en frygt for men også til folkekirkelige tidehvervspræster, der ønsker Ikke mindst familie- og arveretten, består i en kom- stor supermarkedskæde til at trække et par sommer- fundamentalisme. Den frygt giver angst for religioner- frihed til at tugte deres børn med korporlig og bina tion af regler. Nogle skal følges, andre følger sandaler tilbage fra markedet sidste år, det var den kanes frihed og deres alt for tydelige genkomst. Ikke alle ulovlig afstraffelse, og ser lovgivningens forbud herimod man, medmindre parterne selv har aftalt noget andet. tolske kirke. Badeforhængene i skolerne har mange til- er overbevist om, at det er en god idé at indføre obliga- som konfliktende med basale kristne rettigheder. Der er altså stor aftalefrihed i dansk familieret. Man hængere blandt kristne, der heller ikke kan se det torisk undervisning i ortodoks kristen kultur i de rus- kan derfor komme ganske langt med testamentsreglerne, morsomme i nøgenbadning, heller ikke inden for siske skoler så lidt som i den danske folkeskole. Måske Religiøs familieret og man må gå ud fra, at mennesker, der ønsker samme køn, og også kristne og jøder kunne ønske en var det bedre at følge tanken om et generelt kursus 20 Det store praktiske problem er imidlertid religiøs familieret. at følge religiøse regler på dette område også faktisk større mådeholdenhed i det danske samfund, når det i verdensreligionernes historie. At holde religionsud- 21 Her ligger en udfordring, der kommer fra alle anvender testamentsreglerne til det uanset om de drejer sig om alkoholforbrug og seksualitet i uddanøvelsen i kort snor. Sikre at mennesker ikke tager de- ønsker om at følge religiøse normer, ikke blot fra Shari a. nu fortæller deres advokat om denne baggrund eller nelsesinstitutionerne og i det offentlige rum som såres religion alt for alvorligt. Og i hvert fald ikke følger F.eks. måtte Mosaisk Troessamfund i forbindelse ej. dan. Det er helt sikkert rigtigt, at integrationsudfordrin- religiøse retsregler. med den kongelige anerkendelse i 1813 til gengæld opgive Dermed får vi, inden for rammerne af dansk privatgen er større, når 20 elever i en skoleklasse kræver le- Hvad skaber denne frygt? At borgere i Danmark mosaiske arveregler (dobbelt arvelod til sønret, mange forskellige retlige løsninger, hvoraf nogle verpostejfri mad, end når dette krav kom fra blot en først og fremmest opfatter sig som en del af forskel- nerne) og følge den danske lovgivning på området. glimrende kan være religiøst motiverede, uden at det enkelt jødisk elev, men hvorfor svaret ændrede sig fra lige og konfliktende men ikke mindst undertrykkende Men betyder det, at man ikke længere kan lade sine ændrer deres retlige gyldighed, blot aftalerne er indgået det hidtidige: så må du selv tage madpakke med, til en religiøse regelsæt, i stedet for at opfatte sig som en sønner arve mere end døtrene? Ja, hvis man ønsker sig korrekt. Derimod er det ikke tilstrækkeligt at hen- afskaffelse af traditionelle retter på spisekortet, blæser del af god, sekulær, dansk lov, der giver ligestilling og ge nerelt fritaget fra den danske arvelovs (obligatoriske) vise til islamisk ret. Det afgørende er, at den enkelte i vinden, jeg forstår det i hvert fald ikke. frihed til alle. Det er angsten for den religiøst betin- regler gør det. ikke har krav på at følge denne praksis som udtryk Det hidtidige danske svar på disse udfordringer gede borgerkrig. Det er ikke blot en historisk angst, For et par år siden afsagde den europæiske menneskerettighedsdomstol for sin religionsfrihed. Adgangen til i en vis udstræk- har været frihed. Frihed til at lade samfundet som hel- det europæiske mareridt. Det er angsten for at ende i således en meget omdiskutening at anvende (religiøse) eller andre normer end hed udvikle sig uden hensyn til religiøse begrænsnin- Belfast, Beirut, Belarus og Bosnien. ret dom, hvor man godkendte Tyrkiets forbud mod velfærdspartiet. lovgivning ens regler opstår som følge af en frihed i ger kombineret med frihed for religiøse (fra grundt- Derfor er der sikkert også en og anden læser, som Grundlæggende var det en demokra ti- retsdannelsen, som alle har. vigianere og DKP ere til muslimer og amerikanere) til at synes, at jeg er alt for venlig ved shari a. Det er jeg ikke. slå-til -dom, men argumentationen handlede om ræk ke - skabe egne normative åndehuller og samtidig kombineret Jeg peger blot på, at vi retligt set har haft delvise pa- vidden af religionsfrihed. Velfærdspartiet blev for budt, Religiøse normer i offentlige institutioner med afsøgning af alle muligheder for at samrallelsamfund i dette land i hele denne grundlovs tid. fordi det blev anset for at ville indføre en isla misk stat Også kravet om at følge religiøse normer i offentlige menkoble normerne, også på arbejdspladserne. Både kanonisk ret og mosaisk ret indbefatter normer i Tyrkiet, styret af shari a. institutioner eller at begrænse samfundets almene ud- for indgåelse og opløsning af ægteskab, hvor mindst

12 Shari a, fundamentalisme og dansk ret Shari a, fundamentalisme og dansk ret den ene part er katolik eller jøde, og der opstår selvsagt trossamfund fra retsdannelsen ved domstolene i ste- kater og domstole se på de normer, der faktisk har Jeg ser kun én vej frem. Det er ikke nok i et demo- også inden for disse grupper konflikter, hvor en det for at sikre os, at domstolenes processuelle normer styret forventningerne og aftalerne omkring det konkrati at argumentere med, at mennesker kan ændre domstol må løse problemerne. Katolikker og jøder vælger og basale menneskerettigheder også influerer på relikrete ægteskab og så anvende dem sammen med den Guds regler. Det er nødvendigt også at argumentere ikke at lade disse sager komme for den almindegiøs retsdannelse. I den situation tror jeg først, at reli- danske, sekulære retsorden, når konflikterne kommer. for, hvorfor de regler, man som menneske ønsker, er lige byret. De løses i stedet af interne organer i den giøse normer får magt, som de har agt, uden overhovedet Det ville også tage luften ud af tendensen til at etablere bedre end de regler, andre ønsker i Guds navn. Det er katolske kirke eller hos rabbineren, en form for konfliktmægling at lade sig anfægte af sekulær retsdannelse. Og egne, religiøse domstole hos imamer, rabbinere og ka- ikke nok at argumentere med, at straffeloven er vedta- hvor de religiøse regler lægges til grund. dét er hvad jeg er bange for. tolikker. get af Folketinget, af mennesker altså, og (derfor) skal Parallellen i offentlig forvaltning og dermed folkekirken Jeg vil altså fastholde, at der er ét domstolssystem stå over ethvert krav om at ville følge Guds lov. Det er ville være forvaltningsnævn, så som flygtninge- Så hvad gør vi ved de faktiske i Danmark, der i sidste instans må tage sig af alle kon- nødvendigt også at argumentere med, at strafformer nævnet eller altså et evt. lærenævn. Hvorfor skulle det parallelsamfund? flikter, evt. efter en indledende behandling ved interne som stening for hor er umenneskelige og derfor ikke være anderledes for muslimer? Vi har allerede parallelsamfund, Jeg ville derfor ønske, man kunne sikre en dansk rets- nævn i trossamfund mv. skal indføres, heller ikke ad demokratisk vej. Ja, det er og det har vi haft så længe, vi har haft reliorden, der giver plads til alle. Indenfor én fælles retsor- måske endog nødvendigt i Guds navn at argumentere gionsfrihed for mennesker lader religion styre deres den. Ikke i et valg mellem forskellige retssystemer med Religionsfrihed i forhold til den udøvende magt for, at stening for hor er blasfemi for hvem skal kaste livsforhold i langt større omfang, end ikke-religiøse tilhørende forskellige sæt af juridisk argumentation og Kernen i religionsfriheden er en frihed til, at trossamfundet den første sten? mennesker bryder sig om. forskellige domstolssystemer uden indbyrdes forbindelse. selv tilrettelægger sin religionsudøvelse uden Næh, jeg er mere bange for noget andet. Jeg er Vejen frem er for mig at se at sikre, at de mulig- om den udøvende magt. Men også her vil jeg foreslå bange for tendenserne til at lukke religion ude af samfundet. heder, der faktisk er i dansk ret for at lade religi øse mere gennemsigtighed. Ikke mere kontrol men ad- 22 Overlade religion til egne, interne struktu- normer spille ind i valget af et aftalebaseret sæt af gang til at offentligheden kan få indseende med og kriheder, 23 rer, overlade religiøse mennesker til deres egen overbevisning, regler, også anvendes. Så mennesker ikke tvinges til tisk debattere de former og magtstrukturer, religioner undlade at fastholde samfundets institutio- at vælge mellem to sæt af retssystemer, men i stedet nerne binder op om sig med. Imidlertid det er en an- på at løse alle retskonflikter, også dem der følger i anvender samfundets domstolssystem som sidste instans den artikel. kølvandet på menneskers ønske om at følge religiøse til løsning af alle typer af retlige konflikter. Jeg normer, eller måske endog deres ønske om at kombinere tror, det er nødvendigt, at det danske juridiske system Fælles lovgivningsmagt religiøse retsregler med sekulære retsregler, som gør sig bekendt med de åbninger, der er for at anvende Endelig vil jeg gerne have opretholdt ét fælles lovgiv- de altså gør i det virkelige liv. Jeg er bange for, at den religiøse normer inden for retten, og lader seku lær og ningssystem i Danmark. For det er jo ikke nok at henvise danske retsordens angst for religiøse regler gør, at religiøse religiøs tankegang mødes i en retlig analyse af de kon- til, at straffeloven (eller grundloven) nu engang ser mennesker bliver tvunget til at pendle mellem krete konflikter, det bringer med sig. sådan ud, og den må alle danske følge. Det afgørende to retssystemer, i stedet for at få mulighed for at få Forskere har vist, at danske (og engelske), muslimske er, hvordan straffeloven skal se ud fremover, når den sam fundets domstole til at tage deres retskonflikter (og hinduistiske og jødiske) kvinder (især, selvføl- skal ændres, og hvilke argumenter, der gælder i den al vorligt. Og pådømme dem. Ved at forholde sig til gelig!) mister rettigheder, fordi de lever i en konflikt diskussion, ligesom det afgørende er, hvordan retsordenen bå de den sekulære og den religiøse side af normdannelsen. mellem et dansk retssystem og et islamisk (etc., etc.) bag den religiøse kult skal være, ikke blot, hvor- At religiøse mennesker i stedet i praksis bli- retssystem mht. ægteskab, skilsmisse, ret til børnene, dan den er. Dét er udfordringen i et demokrati, hvor ver tvunget til at lade lukkede religiøse institutioner medgift mv. I stedet for at se de islamiske eller katolske borgerne har forskellige religiøse udgangspunkter. løse deres retlige konflikter efter et udelukkende religiøst eller jødiske normer som enten fremmed ret, Henvises religiøse argumenter til de private rum, op- baseret normsæt. En situation hvor vi i praksis der ikke lægges til grund her, eller religiøse normer, står der først parallel-samfund. afskærer kontakten mellem retsdannelsen i kirke og der i hvert fald slet ikke kan anvendes her, burde advo-

13 Det fundamentale i kristendommen af Jakob Valdemar Olsen, sognepræst og adjunkt på Dansk Bibelinstitut 24 Det er ikke en let sag at skrive om fundamentalisme, med mindre sigtet er alene at kritisere. I daglig tale er ordet et entydigt negativt ord, det er et skældsord. Det bliver i reglen brugt i forbindelse med islam og muslimer, og ofte af journalister, som ønsker at sige noget om muslimsk fundamentalisme, terrorisme, vold og deslige. Søger man på internettet under fundamentalisme, vil man se, at det er et polemisk ord, og at det har fået en yderst bred anvendelse. Der tales om velfærdsstatsfundamentalisme, grøn fundamentalisme, markedsfundamentalisme osv. Ja, af og til kan man endda støde på, at enhver person i den offentlige debat, som har nogle markante og uopgivelige holdninger, bliver beskrevet som fundamentalist, om han så hører til på den venstre eller højre side af det politiske spektrum, om han er engageret i Greenpeace, Amnesty International eller andet, som har en holdning og kan være holdningsdannende. Et ord, som har en så bred anvendelse, kan synes at være et uanvendeligt ord, hvis man vil bruge det i en neutral beskrivelse. Derfor er det også svært at give en positiv beskrivelse af kristen fundamentalisme. Når der tales om kristen fundamentalisme, opstår derfor let associationer i retning af aggressive, indskrænkede og onde mennesker. F.eks. kan man i Præsteforeningens Blad (2006/25-26) støde på en bogomtale, hvori det hedder: I bogen giver hun et skræmmende billede af en fundamentalistisk og perverteret religiøsitet (s.506). Fundamentalisme bliver her et synonym for det perverterede. At skulle sige noget positivt om kristen fundamentalisme, kan derfor forekomme at være en i udgangspunktet umulig opgave. Det kunne svare til at skulle give en positiv beskrivelse af kristen ondskab, som om der kan være noget positivt ved ondskab. Højst kan man måske bevæges til at synes, at det er synd for de onde mennesker, mens det nok i reglen er mest synd for dem, der falder i kløerne på dem. Dermed er begrebet fundamentalisme blevet en del af et magtsprog, som man kan anvende overfor andre, hvis man ønsker at stille dem i et dårligt lys. At vælge en historisk tilgang til emnet kan dog hjælpe os med at komme ud over en entydig negativ retorik og måske få en vis afstand til fjendebillederne. Fundamentalisme historisk set Fundamentalisme er et ord, som opstår i en kristen amerikansk sammenhæng. Baggrunden for ordet er en voldsom debat, som foregår i USA i begyndelsen af det 20. århundrede både i og uden for kirkerne. Der var på den tid flere, der gjorde sig til talsmænd for at fjerne kristendommen fra dens historiske forankring. Bibelen, mente nogen, skulle læses som en hvilken som helst anden bog. Om Jesus havde levet var ikke afgørende for kristendommen, for man kunne stadig 25

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Forord Forord Religion i eller ud af det offentlige rum? Det har været genstand for mange ophedede debatter især herhjemme

Læs mere

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde Alle interview fra Gud i skolen fuld længde 1 Indholdsfortegnelse Interview med Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift... 3 Interview med Abdul Wahid Pedersen, imam... 21 Interview med Czelaw Kozon,

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 Stikordsregister A Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 B Besættelse, frihed fra 41 Besættelse og Befrielse 43 Buddhisme en dødens religion 44 Børnemishandling 13 D Da Vinci sand eller fiktion

Læs mere

Erling Tiedemann ETISK SET. 50 klummer i Kristeligt Dagblad

Erling Tiedemann ETISK SET. 50 klummer i Kristeligt Dagblad Erling Tiedemann ETISK SET 50 klummer i Kristeligt Dagblad 2006 2011 ETISK SET 50 klummer i Kristeligt Dagblad 2006 11 Ver. 1.0 www.etikken.tiedemann.dk ISBN 978-87-92742-01-8 Indhold 1 Hvor sidder etikken?

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Når det ikke er nok at have ret. Årbog for Københavns stift

Når det ikke er nok at have ret. Årbog for Københavns stift Når det ikke er nok at have ret Årbog for Københavns stift 2005 Årbog 2005 Udgivet af Københavns stift Redaktion: Anders Carlsson Bente Hansen Flemming Pless Peter Skov-Jakobsen Camilla Sløk Jesper Stange

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Årbog for Københavns stift. Inden du taler over dig

Årbog for Københavns stift. Inden du taler over dig Årbog for Københavns stift 2004 Inden du taler over dig Årbog 2004 Udgivet af Københavns stift Redaktion: Anders Carlsson Bente Hansen Flemming Pless Peter Skov-Jakobsen Jesper Stange (ansvarshavende)

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 2 Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Kirke med velsmurte hængsler»tror du, det er noget, I vil gå ind i, Erik?«Sådan

Læs mere

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse...

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse... F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 BLÅ KERNE KRISTENDOM OG FORKYNDELSE Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Hvorfor kristendom og forkyndelse?...2 Opbygningen af et modul...3 Lærte du noget?...4

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid

Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse TEMA: Identitet FÆLLES: FREMTID 1. MOD ET MULTIKULTURELT SAMFUND Indtil for omkring 50 år siden var Danmark et land

Læs mere

Tilbage til trosbekendelsen!

Tilbage til trosbekendelsen! Tilbage til trosbekendelsen! 1 Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse Forsiden er tegnet af Allan Herrik 2 Forord Der skal to til en tango, siger man. Det samme kunne man sige om

Læs mere

Er tiden løbet fra grundloven?

Er tiden løbet fra grundloven? Indhold: Rapport fra Folketingets konference om behovet for en grundlovsrevision Af Jacob Andersen? Er tiden løbet fra grundloven? Omfang: 36 sider Vægt: 120 g Fremstillet: 1849 Holdbar til:? Grafisk design:

Læs mere

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse Den gode bekendelse Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse 1 Forsiden er tegnet af Allan Herrik i 2009 2 Lidt om trosbekendelsens historie Udtrykket den apostolske trosbekendelse

Læs mere

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE Af Samuel Roswall Lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Israel - et sammensat land Israel er et sammensat og spændende land. Det gælder for det første geografien. Trods landets

Læs mere

Cura. Kristendemokratisk ide & debat. Nr. 2 - september 2002. v. redaktionen. Begreb om kulturen v. Michael Hedelund

Cura. Kristendemokratisk ide & debat. Nr. 2 - september 2002. v. redaktionen. Begreb om kulturen v. Michael Hedelund Cura Kristendemokratisk ide & debat Nr. 2 - september 2002 Side 3: Side 4: Side 8: Side 16: Side 20: Side 26: Side 31: Om Cura v. redaktionen Begreb om kulturen v. Michael Hedelund Den kristne kultur som

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Jesu id kort. Materiale til kristendomsundervisning i folkeskolen. Udarbejdet af Charlotte Slot for Skolekirketjenesten Kilden i Høje Taastrup provsti

Jesu id kort. Materiale til kristendomsundervisning i folkeskolen. Udarbejdet af Charlotte Slot for Skolekirketjenesten Kilden i Høje Taastrup provsti Jesu id kort Materiale til kristendomsundervisning i folkeskolen Udarbejdet af Charlotte Slot for Skolekirketjenesten Kilden i Høje Taastrup provsti 2009 1 Bjergprædikenen 2 De ti bud 3 Eros og agape 4

Læs mere

ær dier, vær dier Debataften 9. februar 2012

ær dier, vær dier Debataften 9. februar 2012 Væ r di e r ær dier, vær dier et debatmagasin fra Københavns Stift Tilmeld dig Debataften 9. februar 2012 se side 2 Henrik Dahl + Geert Hallbäck + Merethe Stagetorn + Jens Blendstrup + Lars-Henrik Schmidt

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER Videncenter for Diakoni og Pædagogik, Diakonhøjskolen Forord I 1959 udgav Haldor Hald, daværende chef for Kirkens Korshær, bogen: Kirken der forarger. Den fik dengang en

Læs mere