særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro November 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011"

Transkript

1 særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Bro November 2011

2 , SVENDBORGSUNDBROEN Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) November 2011

3 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax , SVENDBORGSUNDBROEN Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) November 2011 Dokumentnr. P S Version 0 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SSAN/LANI TNS/LXD ESL

4 , Svendborgsundbroen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING (ORI) 4 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 7 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 11 A. Aftalegrundlaget 11 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 16 C. Entreprisens udførelse 17 D. Bygherrens betalingsforpligtelse 22 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 25 F. Arbejdets aflevering 27 G. Mangler ved arbejdet 28 I. Særligt om ophævelse 29 Bilag til SB 30 Bilag 1: Udbudstidsplan 31 Bilag 2: Mærkat til tilbudskuvert 32 Bilag 3: Tro- og loveerklæring 33 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 34

5 , Svendborgsundbroen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 Styring og samarbejde 35 1 Arbejdsplads 45 5 Stillads og form 53 6 Slap armering 57 8A Beton - Nyanlæg 59 9 Broautoværn og rækværker Fugtisolering Brobelægninger Andre arbejder Vejrligsforanstaltninger 78 Bilag til SAB 80 Bilag 1: Udbudskontrolplaner (UKP) 81 Bilag 2: Skitse, arbejdsbro på kantbjælker 82 TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 83 TILBUDS OG AFREGNINGSARBEJDER 84 A. TILBUDSARBEJDER (T) 84 1 Arbejdsplads m.v Stillads og form 89 6 Slap armering 90 8 Beton 91 9 Autoværn og rækværker 92

6 , Svendborgsundbroen Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 10 Fugtisolering Brobelægninger Andre arbejder Vejrligsforanstaltninger 99 B. REGNINGSARBEJDER (R) Arbejdsløn ved regningsarbejder 102 C. TILBUDSARBEJDER, HOVEDPOST 18 (T) Færdselsregulerende foranstaltninger 104

7 , Svendborgsundbroen Side 4 ORI ORIENTERING (ORI) Til orientering for de bydende kan følgende oplyses: Entreprisen "" skal udføres som et led i drift og vedligehold af Svendborgsundbroen. Svendborgsundbroen er en ca m lang betonbro, der består af 10 dilatationsafsnit, hvoraf det længste er ca. 200 m. Entreprisen udføres i etaper, sideløbende med entrepriserne " Udskiftning af fuger, katodisk beskyttelse af beton omkring fuger og nyt slidlag ". Entreprisen indeholder følgende hovedaktiviteter: Arbejdsplads mv., herunder indretning, drift og rømning. Trafikale foranstaltninger. Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende brorækværk. Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende lysmaster Opbrydning af belægning og fugtisolering på fortov og delvis i kørebane Nedbrydning af eksisterende kantbjælker. Montering af ankre i eksist. fortov Armering af kantbjælker og fortov Støbning af ny kantbjælke og overbeton på fortov. Udskiftning af brorækværk. Udførelse af skærm Udskiftning af lysmaster Udførelse af ny fugtisolering og brobelægning.

8 , Svendborgsundbroen Side 5 ORI Udførelse af kunststofbelægning på fortov Arbejderne skal udføres i etaper efter godkendte trafikafviklingsplaner. Entreprenøren skal selv fastlægge udførelsestidsplanen. Denne tidsplan skal baseres på de i SB ad 2, stk. 3 anførte udførelsesperiode samt udbudstidsplanen. Hele entreprisen skal gennemføres i perioden 5. marts 2012 til 1. august Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: Opbrydning af fugtisolering og belægning på fortov 5905 m2 Opbrydning af fugtisolering og belægning delvis på kørebane 1950 m2 Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende brorækværk 2435 m Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende lysmaster 82 stk. Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende kantbjælke 2435 m Montering af ankre stk. Armering i kantbjælker og fortov 209 ton Beton i kantbjælker og fortov 1865 m3 Levering og opsætning af nyt brorækværk 2435 m Levering og opsætning af nye lysmaster 41 stk. Levering og opsætning af skærm 700 m Fugtisolering type IVa 1585 m2 Brobelægning 1950 m2 Kunststofbelægning 6385 m2

9 , Svendborgsundbroen Side 6 ORI Bygherren er: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Tlf.: Telefax: Kontaktperson: Kirsten Riis Projektet er udarbejdet af og tilsynet varetages af: COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Tlf.: Telefax: Kontaktperson: Tina Skjalm/Lars Dalager

10 , Svendborgsundbroen Side 7 BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Arbejdet udbydes efter udbudsdirektivet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, som et offentligt udbud, hvorfor alle interesserede kan afgive tilbud. Udbuddet er offentliggjort i EU-tidende ved udbudsbekendtgørelse, som er fremsendt til offentliggørelse d Udbudsmaterialet vil kun være tilgængeligt på under udbud, driftsarbejder, hvor også alle yderligere oplysninger herunder rettelsesbreve mv. vil blive offentliggjort. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise. Tildelingskriteriet er: Laveste pris Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed. Alternative tilbud accepteres ikke. Forbehold Der kan ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer i dette udbudsmateriale. Såfremt dette sker, vil tilbuddet blive betragtet som ukonditionsmæssigt, og det vil blive afvist. Øvrige forbehold vil blive prissat og indgå i tilbudsevalueringen. Såfremt det ikke er muligt at prissætte et forbehold, vil tilbuddet ligeledes blive afvist som ukonditionsmæssigt. Vejdirektoratet vil i det konkrete tilfælde vurdere, om der er tale om et forbehold, og hvorvidt et sådant er henholdsvis grundlæggende henholdsvis kan prissættes. Det er således tilbudsgivers risiko, såfremt der tages forbehold. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder afklaret forud for afgivelse af tilbud.

11 , Svendborgsundbroen Side 8 BUT Afgivelse af tilbud Tilbuddet mærket "Svendborgsundbroen. " afleveres senest mandag 10. januar 2012, kl hos: Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Mødelokale 2 att.: Kirsten Riis på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Ved tilbudsgivningen skal entreprenøren påsætte og udfylde den mærkat, som er angivet i SB bilag 2. Tilbuddet skal være skriftligt og afleveres i ét papir eksemplar samt ét digitalt eksemplar på cd. Tilbud i elektronisk form modtages ikke. Det påhviler de bydende, efter udskrivning af udbudsmaterialet, at sikre sig at samtlige betingelser og tegninger er indeholdt. Eventuelle uoverensstemmelser bedes snarest meddelt til: COWI A/S Att.: Tina Skjalm Tlf.: Afgivelse af tilbud betragtes som tilkendegivelse af, at udbudsmaterialet er i komplet stand. Spørgsmål til udbudsmaterialet Der afholdes besigtigelse på broen mandag den 12. december 2011 kl. 11:00. Vi mødes under broen på Bratenvej. Efterfølgende, kl. 12:45, vil der blive afholdt orienteringsmøde i COWIs kontorer i Svendborg, hvor der vil være mulighed for besvarelse af spørgsmål. Entreprenør bedes forud for besigtigelsen oplyse antallet af deltagere til De bydende opfordres til at møde op til besigtigelsen for at gøre sig bekendt med arbejds- og adgangsforhold. Sidste frist for indlevering af spørgsmål til udbudsmaterialet er d. 2. januar kl Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret i rettelsesblad med seneste udsendelses d. 4. januar Spørgsmål modtaget efter d. 2. januar 2012 vil blive besvaret, såfremt det er muligt. Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet sendes til: med kopi til Entreprisenavn skal indgå i begyndelse af mailen: "Svendborgsundbroen.. Spørgsmål vedr. ".

12 , Svendborgsundbroen Side 9 BUT Udvælgelseskriterier Tro- og love erklæring vedr. følgende forhold: - Ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger - Udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2, litra a)- g). Erklæringen kan afgives via Tilbudslisten. Økonomisk egnethed Tilbuddet skal indeholde oplysninger for de seneste tre afsluttede regnskabsår vedrørende: Samlet omsætning. Samlet omsætning for tilsvarende arbejder. Egenkapital. Tilsvarende arbejder omfatter reparationer af armerede betonkonstruktioner inden for bygge- og anlægssektoren. En bydende, der ikke har haft en omsætning indenfor de seneste 3 år på mindst: 125 mio. DKK samlet, og 40 mio. DKK for tilsvarende arbejder vil ikke blive anset for egnet, medmindre der er særlige grunde herfor. Teknisk/faglig formåen Tilbuddet skal indeholde: Virksomhedens referencer for tilsvarende arbejder. Beskrivelse af ingeniørens og formandens faglige dygtighed og erfaring. Tilsvarende arbejder omfatter reparationer primært af armerede betonkonstruktioner inden for bygge- og anlægssektoren. For ingeniøren og formanden på den opgave, der afgives tilbud på, skal der vedlægges CV'er på højst 4 sider, der redegør for faglig dygtighed og erfaring indenfor de ovenfor nævnte opgaver.

13 , Svendborgsundbroen Side 10 BUT Den bydende skal desuden i sit tilbud præcisere, hvorledes referencerne dokumenterer teknisk/faglig formåen. Såfremt ingeniøren og formanden har tilsvarende referencer fra andre ansættelser, vil disse helt eller delvist kunne erstatte den bydendes referencer. En bydende, der ikke dokumenterer forlangt teknisk/faglig formåen for både virksomheden, ingeniøren og formanden i minimum 3 år indenfor de seneste 5 år, vil ikke blive anset for egnet. Dokumentation for stilladskoordinator (herunder tilsvarende opgaver). Underentreprenører Ovenstående økonomiske samt teknisk/faglig formåen er ligeledes gældende ved kontraktindgåelse med underentreprenører. Entreprenøren skal dokumentere dette forhold ved kontraktindgåelse overfor bygherren. Tvister Tvister behandles som anført i AB 92 om tvister. Voldgiftsretten sættes altid i København. Såfremt Vejdirektoratet i anledning af entreprenørens udførelse af entreprisen sagsøges ved de almindelige domstole, kan Vejdirektoratet uanset bestemmelserne i AB92 om tvister medinddrage entreprenøren under et sådant søgsmål. Entreprenøren skal dokumentere, at ovennævnte bestemmelse også indgår i kontrakt med eventuelle underentreprenører.

14 , Svendborgsundbroen Side 11 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget Ad 1 Ad 1, stk. 1 Ad 1, stk. 2 Ad 2 Ad 2, stk. 1 Ad 2, stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk. numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering (ORI) beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a) Tilbudsliste (TBL) af november b) Rettelsesblade/supplerende meddelelser. c) Nærværende "Særlige betingelser og beskrivelse" (SBB) bestående af "Særlige betingelser" (SB), "Særlig arbejdsbeskrivelse" (SAB) samt "Tilbudsog afregningsgrundlag" (TAG) af november d) Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af november e) Tegninger som angivet i tegningsfortegnelse f) Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): - Styring og samarbejde, januar Arbejdsplads, november Afvandingsarbejder, december Betonbroer, omfattende

15 , Svendborgsundbroen Side 12 SB 4 Fundering, oktober Betonarbejde, oktober Broautoværn og rækværker, december Fugtisolering, oktober Brobelægninger, revisionshæftte, februar Brobelægninger, november Brobelægninger, november Brobelægninger, marts Brobelægninger, november 2004 Bilag 11 Brobelægninger. Typegodkendte brobelægningsmaterialer Overfladebehandling af betonoverflader, november Kørebaneafmærkning, januar Bundsikring af sand og grus, november Stabilt grus, november Varmblandet asfalt, november Vejbelysningsmateriel, maj2011 Udleveres ikke, men kan ses på g) AB 92 h) Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. i) Øvrige forskrifter: - Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., april Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, nov Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., udg Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje. Instruks og tegninger. Vejdirektoratet, maj Vejregel for afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7, juli Vejregel for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land, november Vejregel for opsætning af broautoværn og -rækværker, juli Tilsynshåndbog for stilladser, januar Tilsynshåndbog for betonbroer, august Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, oktober Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, januar 2003 Det under punkterne A - D samt F og G kan hentes på under "Udbud". Det under punkterne E og J (Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) samt Vejregler og vejregelforslag m.m.) anførte materialer kan hentes på

16 , Svendborgsundbroen Side 13 SB Ad 2, stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: Deltidsfrister og færdiggørelsesfristen er uafhængige af hinanden. 1. Igangsætningsfrist Arbejdet skal være påbegyndt senest den 05. marts Følgende arbejder skal på denne dato være igangsat: - Indretning af arbejdsplads. Endvidere omfatter igangsætningsfristen, at følgende dokumenter inkl. indarbejdelse af tilsynets eventuelle kommentarer, er afleveret til tilsynet: - Kvalitetsstyrings- og miljøledelsesdokumenter - Ajourført plan for Plan for Sikkerhed og Sundhed inkl. byggepladsindretning - Beredskabsplan - Detailtidsplan, der har en detaljeringsgrad, således trafikomlægninger, arbejder, tilsyn og myndighedsbehandling kan planlægges og gennemføres. Tidsplanen skal således kunne læses med aktiviteter dag for dag. - Endvidere skal entreprenørens stilladsprojekt - iht. stilladshåndbogen for forebyggelse af stilladssvigt, være godkendt senest 2 uger inden påbegyndelse af arbejdet mht. stillads og form (montage mv.), jf. entreprenørens detailtidsplan. NB: Tilsynet skal bruge mindst 5 arbejdsdage til kommentering. 2. Deltidsfrist I Arbejder på den vestlige side af broen, ekskl. etablering af kunststofbelægning på fortov, skal være færdige senest d. 31. december Som kriterium for, at deltidsfristen er overholdt, fastsættes, at ibrugtagningsprotokol for etape 1, kantbjælke vest, er underskrevet af både entreprenør og bygherre. 3. Deltidsfrist II Arbejder på den østlige side af broen, ekskl. etablering af kunststofbelægning på fortov, skal være færdige senest 31. december Som kriterium for, at deltidsfrist II er overholdt, fastsættes, at trafikken på det pågældende bygværk er normaliseret både på overført og underførte veje. Endvidere gælder at ibrugtagningsprotokol for etape 2, kantbjælke øst, er underskrevet af både entreprenør og bygherre.

17 , Svendborgsundbroen Side 14 SB 3. Frist for aflevering af som udført dokumentation m.v. - Deltidsfrist I-II Al dokumentation skal være afleveret - herunder alle godkendte materialedokumentationer, som udført tegninger mv. - 2 måneder efter deltidsfrist II - senest d. 28. februar Færdiggørelsesfrist Arbejdet må opstartes tidligst den 01. maj 2014 og skal være fuldført klar til aflevering senest den 01. august Dette indbefatter, at arbejdspladsen skal være ryddet. Alle tidsfrister er bods udløsende. Ad 2, stk. 6 Ad 3 Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Ad 3, stk. 1 Ad 3, stk. 3 Ad 3, stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Entreprisen gennemføres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006, 4 (forsøgsordningen), hvorfor alle vinterforanstaltninger skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Ad 3, stk. 5 Ad 5 Ad 5, stk. 2 Vedståelsesfristen er 60 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser m.v. Der vil kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i "STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT". Standardformularen kan findes på under "Udbud". Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætningen af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navne på de pågældende entreprenører.

18 , Svendborgsundbroen Side 15 SB Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU udbudsdirektiver.

19 , Svendborgsundbroen Side 16 SB B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 Ad 6, stk. 1 Ad 6, stk. 2 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerheden skal udformes, som angivet i "STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE". Standardformularen kan findes på under "Udbud". Entreprenøren skal yde en sikkerhedsstillelse på 15 % af den samlede entreprisesum T + R. Ved arbejdets aflevering reguleres sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til 10 % af den på det tidspunkt opgjorte entreprisesum ekskl. merværdiafgift. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke foretager udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. Ad 7 Ad 7, stk. 1 Ad 8 Ad 8, stk. 2 Ad 8, stk. 3 Bygherrens sikkerhedsstillelse Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. Det skal dokumenteres, at forsikringen dækker entreprenørens ansvar i forbindelse med trafikken, jf. SAB 1.4, samt at dækningsgraden er mindst 5 mio. kr. ved personskade og 2 mio. kr. ved tingskade pr. uheld.

20 , Svendborgsundbroen Side 17 SB C. Entreprisens udførelse Ad 9 Ad 9, stk. 1 Ad 9, stk. 2 Ad 10 Ad 10, stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af AAB og SAB for styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder mv. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Forslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoder eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE - mærkning og markedskontrol af byggevarer. Ad 10, stk. 2 Ad 11 Ad 11, stk. 1 Entreprenøren skal på forlangende udlåne mandskab til hjælp ved udførelsen af de af tilsynet påhvilende arbejder. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Bygherren vil straks efter overdragelse af entreprisen foranstalte gennemførelse af en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager bygherre, projekterende og entreprenør/leverandør med nøglepersoner. Det påhviler entreprenøren at deltage i projektgennemgang. Entreprenøren skal påregne at varigheden vil være 1 dag. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse,

21 , Svendborgsundbroen Side 18 SB herunder den krævede CE - mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet, samt i gældende standarder m.v. Fastlæggelse af procedurer mv. for aflevering af dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden. Krav til laboratorier på byggepladsen, samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB: Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Ad 11, stk. 3 Ad 12 Ad 12, stk. 4 Tilsynet skal endvidere indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning, som underskrives af bygherren ved tilsynet og entreprenøren. Ad 13 Ad 13, stk. 1 Ad 13, stk. 2 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i SAB, Styring og samarbejde. Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for forurening og skader på veje og anlæg i og under arbejdets udførelse, der kan lastes ham, og der skal øjeblikkeligt træffes foranstaltninger til afhjælpning heraf. Hindringer og ulemper, som entreprisens udførelse medfører for den offentlige færdsel, skal begrænses til det i entreprisegrundlaget fastlagte. Yderligere indgreb, som af entreprenøren anses påkrævede, må kun ske efter aftale med myndighederne - Vejcenter Syddanmark, Søfartsstyrelsen, politi m.v. Vejdirektoratet ønsker gener for trafikanterne begrænset mest muligt under opretholdelse af et højt sikkerhedsmæssigt niveau.

22 , Svendborgsundbroen Side 19 SB Ad 14 Ad 14, stk. 3 Ændringer i arbejdet For hovedposter gælder 15 % reguleringen. For poster og underposter gælder 100 % reguleringen Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes indenfor de angivne grænser er angivet i TAG - Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontaktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Ad 14, stk. 4 Bygherren kan udover de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. - Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag - Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbeholdende overslag - Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagsrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i TBL. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværket, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavende. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren.

23 , Svendborgsundbroen Side 20 SB Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv. lægges et honorar på 7 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr., skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenør Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. Ad 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Målsætning på nyudførte tegninger er baseret på foreliggende tegninger af det eksisterende bygværk. Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse konstatere afvigelser af ikke uvæsentlig betydning fra det forudsatte, skal han gøre tilsynet opmærksom herpå, så der kan foretages de heraf affødte nødvendige korrektioner. Ad 17 Ad 17, stk. 1 Ad 17, stk. 4 Ad 18 Ad 18, stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af COWI A/S. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejder skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive SAB. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkelig bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificerede personale.

24 , Svendborgsundbroen Side 21 SB Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f. eks gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejder og eventuelle underleverandørers lønarbejder tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftkendelse, nationale love eller administrativ forskrifter gældende for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilke løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørens medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nævnte entreprise herunder - leverancer - gennemføres i overensstemmelse med konventioner som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN's konventioner om barnets rettigheder, børnekonventionen. Ad 19 Ad 19, stk. 1 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængig af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. El-forbrug skal registreres i byggemødereferater. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde. Ad 20 Samvirke med anden entreprenør Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise og som har eller kan få indflydelse på denne henvises til SAB Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde.

25 , Svendborgsundbroen Side 22 SB D. Bygherrens betalingsforpligtelse Ad 22 Ad 22, stk. 1 Betaling Acontobegæringer opstilles efter anvisning af bygherren. Betaling vil ske senest 20 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. For arbejder, der betales som tilbuds- og regningsarbejde, ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Vejdirektoratets internetbaserede entreprisestyringssystem JobManager skal anvendes til registrering og styring af samtlige entreprenørydelser inden for entreprisen. Brugere af JobManager skal tilmeldes for at have adgang. Dette forestår Vejdirektoratet som herefter meddeler brugerne et personligt brugernavn og adgangskode. Systemet kan herefter tilgås fra enhver PC med internetopkobling. Ved kontraktindgåelsen aftales, sammen med godkendelsen af entreprenørens tidsplan, forpligtede beløb (betalingsplan for hele entreprisen), som tilsynet inddaterer i JobManager. Efterfølgende acontoafregninger sker ved at entreprenøren i praksis indtaster opgjorte mængder med reference til tilbudslistens enhedspriser i JobManager. Efter tilsynets godkendelse kan entreprenøren fremsende e-faktura fra JobManager til Vejdirektoratet. Relevante medarbejdere hos entreprenøren skal i fornødent omfang deltage i introduktionskursus i Indrapportering og Jobstyring i JobManager. Kurset er et ½-dags kursus. Kursusafgiften afholdes af bygherren, men entreprenøren afholder selv omkostninger til medarbejdere, som deltager i kurset. Ad 22, stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal udformes som angivet på "STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE

26 , Svendborgsundbroen Side 23 SB VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER". Standardformularen kan findes på under "Udbud". Ad 22, stk. 5 Ad 22, stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindre udgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder: For den del af entreprisen der udføres inden for fastprisperioden, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. I tilfælde af ekstraordinære prisfald er bygherren tilsvarende berettiget til en reduktion af entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder: For hele entreprisen, der udføres efter fastprisperioden udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt efter 6 måneder fra licitationen, efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 måneders dagen efter licitationen.

27 , Svendborgsundbroen Side 24 SB For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra licitationen, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks entreprisereguleringsindeks. Entreprisereguleringsindekset beregnes ved afslutningen af hvert kvartal (f.eks. marts), og det pågældende indeks er gældende for den 1. måned i det efterfølgende kvartal (f.eks. april). For 2. og 3. måned i et kvartal (f.eks. maj og juni) interpoleres retlinet, idet der afrundes til hele tal. For entreprisen benyttes indeks for betonarbejder. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusiv moms) multipliceret med (I 2 -I 1 ):I 1, idet I 1 angiver indeks for basismåneden (6 måneder efter tilbudsafgivelse), og I 2 angiver indeks for den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer 1 gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssige udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. Ad 22, stk. 7 Ad 22, stk. 10 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske senest 30 dage fra modtagelse af anmodning. Ad 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.

28 , Svendborgsundbroen Side 25 SB E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad 24 Ad 24, stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af Tilbudslisten (TBL), Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB), Særlige Betingelser (SB) og tegninger, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt gives tidsfristforlængelse. Der vil kunne indrømmes tidsfristforlængelse, såfremt tillægsarbejder udført på den kritiske vej overstiger det, entreprenøren i henhold til ad 9, stk. 1 skal tage hensyn til i sin arbejdsplan og som ikke kan imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs og materielressourcer. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor: - Der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) - Den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk - Aktiviteten faktisk ikke kan udføres Alle de ovenfor givne betingelser skal samtidig være opfyldt for at en arbejdsdag kan godkendes som vejrligsdag. Følgende vejrparametre og grænseværdier lægges til grund for beregningen af eventuel tidsfristforlængelse for de enkelte hovedaktiviteter: - N: Nedbør, N > 10 mm/døgn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbør) - T: Temperatur, T < 0 C kl , dog 5 C udenfor vinterperioden. - V: Vindhastighed, V > 12 m/s kl (gennemsnit over en periode på 10 min.) Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren etablere registrering af vejrlig på arbejdspladsen. Alternativt skal entreprenøren indhente skriftlige oplysnin-

29 , Svendborgsundbroen Side 26 SB ger fra den nærmeste af DMI's (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. Entreprenøren skal generelt i sin detaljerede arbejdsplan indregne følgende antal arbejdsdage, hvor et eller flere af ovennævnte kriterier er opfyldt. - Indregne 3 arbejdsdage pr. måned udenfor vinterperioden - Indregne 10 arbejdsdage pr. måned i vinterperioden Det er en forudsætning for godkendelse af spilddage, at et af de ovennævnte kriterier medfører standsning af aktiviteter på den kritiske vej i tidsplanen. Kun vejrliget herudover giver tidsfristforlængelse. Indregnede spilddage skal fremgå af entreprenørens tidsplan. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilken entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse. Ad 25 Ad 25, stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale bod for overskridelse af gældende tidsfrister, dvs. igangsætningsfristen, delfrist og færdiggørelsesfrist. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt kalender uge som følgende: 1. For igangsætningsfristen kr. 2. For deltidsfrist I kr. 3. For deltidsfrist II kr. 3. For aflevering af som udført dokumentation mv. - deltidsfrist I-II kr. 4. For færdiggørelsesfristen kr.

30 , Svendborgsundbroen Side 27 SB F. Arbejdets aflevering Ad 28 Ad 28, stk. 1 Afleveringsforretningen For de arealer, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Ved delvis ibrugtagning af entreprisen afholdes en ibrugtagningsbesigtigelse, jf. AB 92 12, stk. 4. Der udarbejdes en ibrugtagningsprotokol, som underskrives af både bygherre og entreprenør. Entreprisen afleveres i en samlet aflevering, når samtlige arbejder er afsluttet. Forud for afleveringsforretningen, skal al dokumentationsmateriale være afleveret og godkendt af tilsynet, jf. 2, stk. 3.

31 , Svendborgsundbroen Side 28 SB G. Mangler ved arbejdet Ad 34 Ad 34, stk. 1 Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Såfremt entreprenøren opstiller og vedligeholder de aftalte trafikomlægninger i henhold til den godkendte afmærkningsplan uden at det giver anledning til bemærkninger, tilkommer der entreprenøren en bonus på kr. Hver gang (uanset antal af gange) bygherrens tilsyn konstaterer fejl og/eller mangler ved vejafmærkningen m.v., opkræves en bod på kr. Dermed bortfalder bonussen efter 2 hændelser. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved vejarbejdsafmærkningen m.v., kan denne omgående stoppe arbejdet. En sådan standsning giver ikke ret til tidsfristforlængelse. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved vejarbejdsafmærkningen, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Ad 36 Mangelansvarets ophør Ad 36, stk. 3, For entreprisen ophører mangelansvaret 5 år efter afleveringen, jf. AB 92 36, pkt. 1 og 3 stk. 1 Den efter afleveringen resterende 10 % sikkerhed (jf. AB 92 6, stk. 2) nedskrives således: Efter 1 år til 2 % Efter 5 år til 0 % Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives.

32 , Svendborgsundbroen Side 29 SB I. Særligt om ophævelse Ad 40 Bygherrens hæveret Gentagen konstatering af mangler ved vejarbejdsafmærkninger samt andre arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, vil blive opfattet som misligholdelse og vil medføre opsigelse af kontrakten.

33 , Svendborgsundbroen Side 30 SB Bilag til SB

34 , Svendborgsundbroen Side 31 SB Bilag 1: Udbudstidsplan

35 Vejdirektoratet Svendborgsundbroen ID Aktivitet Start Slut O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N 1 Udbud, kontrahering og mobilisering Spørgemøde Licitation Kontraktforhandlinger Mobilisering Udførelse Igangsætningsfrist Etape 1, kantbjælke øst Fuge 1A-22A Fuge Sa - 1a Deltidsfrist I Etape 2, kantbjælke vest Fuge 22A - SA Deltidsfrist II Etape 3, kunststofbelægning Kunstofbelægning fortov øst/vest Færdiggørelsefrist Side 1 af 1

36 , Svendborgsundbroen Side 32 SB Bilag 2: Mærkat til tilbudskuvert

37 Side 1 af 1

38 , Svendborgsundbroen Side 33 SB Bilag 3: Tro- og loveerklæring

39 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. november Kirsten Riis Tro- og loveerklæring Svendborgsundbroen, udskiftning af kantbjælker Undertegnede tilbudsgiver erklærer ved sin underskrift: at der er taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen præsteres, jf. artikel 27, stk. 2, i udbudsdirektivet (2004/18/EF), fremover udbudsdirektivet. Oplysningerne om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Nedenfor er angivet adresse, internetadresse og telefonnummer med videre for de relevante statslige tjenester, hvor tilbudsgiverne kan indhente oplysninger om 1) skatter, 2) miljøbeskyttelse og 3) sikkerhed på arbejdspladsen samt arbejdsvilkår i Danmark. SKAT Telefon: (+45) Telefax: (+45) Mailadresse: Internetadresse: Miljøstyrelsen Telefon: (+45) Mailadresse: Internetadresse: Arbejdstilsynet Telefon: (+45) Telefax: (+45) Mailadresse: Internetadresse: at der ikke er afsagt endelig dom af strafferetlig karakter over virksomheden af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 omtalte grunde. 1 1 Denne del af erklæringen afgives i overensstemmelse med 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om implementering af udbudsdirektivet. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

40 SIDE 2 af 2 at virksomhedens økonomiske forhold hverken helt eller delvist, er omfattet af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2 litra a)-g) nævnte situationer i øvrigt. 2 at virksomhedens ubetalte forfaldne gæld til det offentlige ikke overstiger kr. jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger, eller at der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om betaling af forfalden gæld til det offentlige. Dato: Tilbudsgiver: (tegningsberettigedes underskrift(er)) Virksomhed: CVR nr.: Adresse: Telefon nr.: 2 Denne del af erklæringen afgives i overensstemmelse med 11, stk. 4, jf. 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om implementering af udbudsdirektivet.

41 , Svendborgsundbroen Side 34 SAB SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

42 , Svendborgsundbroen Side 35 SAB 0 Styring og samarbejde "Særlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde" er supplerende, særlige beskrivelse til AAB Styring og samarbejde af februar Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet "0" til afsnitsnummereringen. 0.1 Alment SAB Styring og samarbejde indeholder bestemmelser for entreprenørens indsats ved styring af entreprisen og samarbejde med bygherren i relation til: Tid Kontrol og dokumentation Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø Trafiksikkerhed og -afvikling Beredskabsforhold Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere Vedrørende begreber henvises til Vej- og trafikteknisk ordbog i gældende udgave samt DS/EN ISO 9000:2000 og DS/EN ISO 14001: Arbejdsplan m.v Generelt Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: Hvornår trafik omlægges.

43 , Svendborgsundbroen Side 36 SAB Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen. Hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Entreprenøren skal i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a. at. Der ikke må arbejdes på søn- og helligdage og lørdage samt på hverdage udenfor tidsrum mellem og 18:00. Afvigelser herfra kun efter aftale med tilsynet. Arbejdet skal standses i perioder, hvor vejrforholdene vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. De af vejmyndigheden til en hver tid fastsatte spærretider skal overholdes. Omlægning af trafikken skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter, uden for broens spærretider, og efter aftalte med vejmyndigheden. Der inden igangsætning af færdselsregulerende foranstaltninger foreligger en godkendt rådighedstilladelse. Der maks. kan afspærres til 300 m arbejdsområde af gangen. Der i perioden frem til den 1. august 2012 kun er rådighed over arealet fra fuge 1a til 22a i broens vestside. Ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseperioden. Der skal afsættes tid til godkendelsesprocedurer for stilladsdokumentation. 0.4 Kontrol Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage inden prøveudtagningen/prøvningen finder sted. Entreprenørens egenkontrol omfatter sikring af, at krævet kontrol og dokumentation finder sted hos leverandører og underentreprenører med tilfredsstillende resultat Bygherrens kontrol Såfremt bygherrens stikprøvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke er overholdt, er entreprenøren forpligtet til at udbedre de pågældende forhold.

44 , Svendborgsundbroen Side 37 SAB Udbedringen af fejl eller mangler skal ske i henhold til retningslinjer, der aftales med bygherren. 0.5 Dokumentation Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherren aflevere den samlede dokumentation i 2 eksemplarer (papir og elektronisk). Dokumentationen skal omfatte: Den krævede dokumentation for udførte kontroller og registreringer i henhold til AAB og SAB. Logbog for trafikafmærkning. Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest, som anført i SB. 0.6 Kvalitetsstyring og miljøledelse Alment Kvalitets- og miljøplanen skal være i overensstemmelse med kravene i DS EN ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004. Efterfølgende krav er gældende for entreprenøren samt dennes konsulent/projekterende, underentreprenører og leverandører med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitets- og miljøplan. Planen skal omfatte alle leverede ydelser, inklusiv planlægning, eventuel projektering, udførelse og aflevering til drift samt dokumentation. De pågældende krav er også gældende for underentreprenører og leverandører med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold. Følgende punkter skal være indeholdt i kvalitets- og miljøplanen: Beskrivelse af entreprenørens kvalitets-, miljø- og arbejdspolitik. Organisationsdiagram. Oversigt med underentreprenører og -leverandører med væsentlig indflydelse på indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold. Kvalitets- og miljøprocedure. Arbejdsprocedure.

45 , Svendborgsundbroen Side 38 SAB Kontrolplaner og kontrolskemaer Procedurer og arbejdsprocedurer I det omfang, det er krævet i fagspecifikke AAB, SAB og eventuelle udbudskontrolplaner, skal entreprenøren udarbejde, implementere og vedligeholde procedurer og arbejdsprocedurer. Procedurer og arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau redegøre for blandt andet: Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres. Hvem der er ansvarlig for aktiviteternes gennemførelse, herunder samspil mellem forskellige organisatoriske enheder hos entreprenøren. Grænseflader til bygherre, myndigheder og andre eksterne parter. Henvisninger til gældende retningslinjer, herunder relevante love, bekendtgørelser, anvisninger fra Arbejdstilsynet mv. Hvilket materiel, måleudstyr, personlige værnemidler mv., der eventuelt skal anvendes ved gennemførelse af aktiviteter. Forhold vedrørende miljø og arbejdsmiljø Trafikafvikling og -sikkerhed. Resultater af aktiviteter. Kontrolomfang og -metoder. Form og omfang af dokumentation. Hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender tilhørende dokumentation. Procedurer og arbejdsprocedurer vedlægges kvalitets- og miljøplanen Styring af projektering Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal omfatte projektering af interimskonstruktioner.

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24 Vejarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 1210.24 SBB-indhold INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING 3 1. ARBEJDETS

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB)

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) EJENDOMSSELSKABET X APS Grøftevej 4, Grøfte 4180 Sorø Tlf. 58 54 31 05 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) BYGGEMODNING AF JONSGÅRDEN Ingeniør: Dines Jørgensen & Co. A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83 Leverance af portaldragere Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 INDHOLD 1210.83 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Sensommerpakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juli 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Udkantspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juni 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Fastelavnspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ORIENTERING 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere