Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025"

Transkript

1 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november Rapporten fremlagde en række mulige fremtidsscenarier for samfundet, kirken og KFUM og KFUK frem mod 2025, samt en række konkrete forslag til hvad Fremtidsforum så som de vigtigste ændringer, KFUM og KFUK i Danmark må gennemgå for at være rustet til denne fremtid. Essensen af FremtidsForums rapport var et krav om øget relevans, ikke blot for egne medlemmer, men også for den omverden, som vi er en del af. Den omverden skal vi nå ved at have en lav tærskel til organisationen, sådan at mennesker, der ikke kender KFUM og KFUK, nemt kan knytte sig til de aktiviteter, vi tilbyder. Og sådan at vi selv tør komme ud og møde mennesker, hvor de er i deres virkelighed. Det er vigtigt i dette dokument at fastslå, at KFUM og KFUKs udgangspunkt er og skal være det kristne grundlag, som er beskrevet i vores organisations formål. Kristendommen er det bærende grundlag for KFUM og KFUK. Det kristne evangelium er hele vores drivkraft og begrundelsen for vores. Formålet med t er således at dele det fundament, som vi selv lever på, fordi det er vigtigt for os, og fordi vi tror, at alle mennesker kan få glæde af det i deres liv. Vi vil gerne dele det gode budskab om Guds kærlighed til mennesker og om Jesus Kristus som Guds søn og vor frelser. Det skal KFUM og KFUK gøre i ord og i handling. Nogle gange kun i ord. Andre gange kun i handling. Ofte begge dele på éen gang. Men altid med det, der er relevant for andre mennesker i den virkelighed, de lever i. Ellers når vi kun os selv. En fortælling om fremtiden Den fremtid, som vi skal agere i, er ikke en fjern og uklar størrelse. Den er her allerede. Både i form af de tendenser, vi kan observere omkring os, og i kraft af, at vi selv er med til danne vores fremtid gennem de beslutninger, vi tager. Fremtiden er de muligheder, der kommer os i møde og den måde, vi vælger at bruge dem på. FremtidsForum forsøgte at tolke tendenser i nutiden og vurdere den betydning, de vil få om nogle år. Derved fremkom en række vilkår, som FremtidsForum tror vil blive karakteristiske for samfundet fremover. De handler om Et mere flydende arbejds-/tidsbegreb Velfærdssamfundet under pres (i retning af markedsvelfærd) Voksende ulighed i samfundet Fortsat vandring fra land til by Større mangfoldighed i samfundet Mere ghettoficering (på flere planer) - mindre sammenhængskraft Individualiseret åndelighed i større udstrækning Stor afhængighed af internationale udviklinger/globalisering Vedvarende klimaændringer med samfundsmæssige følger I denne fremtid har KFUM og KFUK nogle åbenlyse styrker at bygge videre på et stærkt værdigrundlag i den kristne tro, et rummeligt menneskesyn, en stærk frivillighedstradition, indsigt i menneskelig udvikling og erfaring med lederuddannelse samt et stort internationalt netværk. Det rummer nogle muligheder, som kan tilbydes børn og unge i dette samfund, både de velfungerende og de svagere stillede unge. Ved en række debatmøder rundt om i landet indsamlede Hovedbestyrelsen kommentarer og synspunkter fra mange grene af organisationen.

2 Hovedbestyrelsen fremlægger på denne baggrund følgende vision, strategi og målsætninger: I Vision KFUM og KFUK har hidtil haft en sætning, som vi har kaldt for en "vision": Børn og unge skal vide de kan tro på Gud og at Gud tror på dem. Den udtrykker en central del af vores formål og et helt centralt budskab til børn og unge, men den kan ikke stå alene. Vi vil mere end det vi vil også være med til at gøre en forskel i menneskers liv, uanset spørgsmålet om tro. Vi vil gerne, at børn og unge skal være i sammenhænge, hvor man oplever levede værdier, som vi henter i kristendommen, om at tage vare på hinanden, se guldet i hinanden osv. Derfor kan denne vision ikke fungere som det eneste pejlemærke for organisationens udvikling frem mod Den kan fungere som et slogan for en del af vores aktiviteter, men ikke for alle. KFUM og KFUK har derfor brug for en ny vision, der viser, hvordan værdier og formål kommer til udtryk, og som skal være det pejlemærke, som beslutninger holdes op imod. Det handler ikke om et nyt formål, for vores formålsparagraf rummer allerede mange ting. Men visionen skal vise os alle et stærkt og klart billede af den organisation, vi forestiller os om 13 år. En organisation, som skal være tydelig om sit formål, tilbyde relevante aktiviteter og være bæredygtig med hensyn til ressourcer, både i form af mennesker og økonomi. Hvorfor? Fordi KFUM og KFUK har et kristent budskab, vi gerne vil dele med mange flere både i ord og handling. Fordi KFUM og KFUK kan levere tilbud, der virkelig gør en forskel i børn og unges liv og det tror vi, at der bliver endnu mere brug for fremover. Fordi KFUM og KFUK vil være en dynamisk organisation, som hele tiden forandrer sig sammen med dem, vi gerne vil gøre en forskel for. Vision 2025 Her er så den vision, som Hovedbestyrelsen foreslår skal være ledetråd for KFUM og KFUK i de kommende år: I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. II Strategi Hovedbestyrelsen fremlægger herefter en strategi for, hvordan vi sammen kan gøre Vision 2025 til virkelighed. angive, at vi prøver at se ud over den nærmeste fremtid ikke fordi 2025 i sig selv er et specielt år. Men visionen er en fremtidssituation, som det realistisk set vil tage nogle år at nå frem til. Strategien angiver, hvordan vi skal for at gøre visionen til virkelighed. Den kan ikke række helt frem til 2025, men den kigger nogle år frem og rummer målsætninger, der viser, hvad især landsorganisationen, men også foreningerne, skal gøre anderledes. Den største forandring, som visionen indebærer, er at drivkraften i KFUM og KFUKs skal være at nå ud til nye medlemmer. Den lokale indsats skal handle om at nå flere og nye målgrupper og tilbyde aktiviteter, der med tydeligt udgangspunkt i vores værdier møder de behov, børn og unge omkring os har. Tyngdepunktet skal flyttes fra overvejende at fokusere på vores/foreningsmedlemmers egne behov til at fokusere på, hvordan vi samtidig kan dele frirum og fællesskab med børn og unge, der ikke før har kendt KFUM og KFUKs tilbud. Kun på den måde kan organisationen være relevant i fremtiden. Strategiens hovedområder vil derfor være disse fire: 1. Arbejdet med børn og unge a) Kristendom i handling og ord b) Kerneprogrammer c) Målgrupper og alliancer 2. Foreningernes fremtid a) Relevans b) Forventninger til foreninger 3. Brugen af det globale netværk a) Kendskab til KFUM og KFUKs internationale b) Globale tilbud 4. Organisering a) Administration b) Fremtidig finansiering

3 III Målsætninger 1) Arbejdet med børn og unge KFUM og KFUK vil møde børn og unge i deres nærmiljøer og give dem muligheder for at udfolde sig og tage ansvar for andre. KFUM og KFUK vil også skabe fællesskab og oplevelser, der styrker børn og unges livsmod og handlemuligheder både i forhold til trosliv og samfundsliv. Det skal ske gennem en styrkelse på tre områder: a) Kristendom i handling og ord KFUM og KFUKs frivillige ledere skal bidrage til, at den kristne tro opleves som vedkommende for børn og unge både gennem ord og handling at styrke udviklingen og uddannelsen af frivillige ledere, så de bliver klædt på til at være værdibærere, forankrede i den kristne tro og i stand til at give værdier videre i det personlige møde med børn og unge at udvikle idéer til, hvordan KFUM og KFUKs visioner og værdier kan tænkes ind i samfundsvendte aktiviteter for børn og unge at støtte og bakke op om foreninger, der tilbyder dette, så KFUM og KFUKs værdier og tro kommer til udtryk gennem handling at deltage i den offentlige debat om foreningsliv, samfundsliv, fællesskaber, tro mv. at styrke udviklingen af materialer og metoder til både ledere og børn og unge at skabe gode fællesskaber for ledere, hvor de kan hente næring og inspiration 80% af deltagerne oplever sig efter kurser bedre rustet til at møde børn og unge med deres kristne tro og værdier KFUM og KFUK skaber og udvikler nye platforme (materialer, steder, aktiviteter), hvor børn og unge oplever kristendom i praksis KFUM og KFUK refereres i medierne for vores erfaringer med børn og unge og holdninger til trosliv, kirke og samfundsliv (ikke kun for aktiviteter) b) Kerneprogrammer KFUM og KFUK skal udmønte visionen i kerneprogrammer, som foreningerne bruger til at møde børn og unges behov lokalt at definere de kerneprogrammer for børn og unge, som landsbevægelsen vil tilbyde: f.eks. uddannelse af frivillige, kristendom, internationale oplevelser, sang og musik, lektiecafé, festivals? at iværksætte en samlet programudvikling for kerneprogrammerne at fokusere støtten til foreningsudvikling på at lave lokale tilbud til børn og unge, som tager udgangspunkt i en analyse af relevans i det pågældende område Inden udgangen af 2014 er der defineret et antal kerneprogrammer og udt en struktur for organiseringen i KFUM og KFUK omkring disse programmer I 2014 udkommer et idé-materiale til foreningerne, som beskriver muligheder inden for alle kerneprogrammer c) Målgrupper og alliancer KFUM og KFUK skal nå nye målgrupper ved at sam med kirker, skoler, kommuner, idrætsforeninger eller andre frivillige organisationer at gå i dialog med foreninger om deres valg af målgrupper og deres lokale samarbejdsmuligheder at bevidstgøre hinanden om den sociale sammenhængskraft, som ligger i vores aktiviteter at støtte op om foreninger, der har store drømme/ambitioner for deres tilbud at fortsætte samt med FDF på landsplan om udvikling af projekter mhp forkyndelse, uddannelse, musik/sang mv

4 at prioritere samt med efterskolerne, som i høj grad omsætter vores værdier i ord og handling at udnytte andre samarbejdsmuligheder, der måtte vise sig Konkrete målepunkter: Inden LM 2016 har landsbevægelsen haft dialog med 25 foreninger om at indgå sam med div. samarbejdspartnere (jf. ovenstående) Inden udgangen af 2016 har foreningerne fået kontakt med i alt 30 målgrupper blandt børn og unge, som de ikke tidligere har givet tilbud KFUM og KFUK undersøger muligheden for at afholde en stor festival i 2016 med fokus på unge og kristendom - i sam med nye samarbejdspartnere KFUM og KFUK og FDF har startet et målgruppeprojekt op i en storby for at undersøge og synliggøre, hvilke muligheder der er 2) Foreningernes fremtid KFUM og KFUKs evne og mulighed for at gøre en forskel for flere børn og unge med de vigtige værdier, vi står for, afhænger helt af foreningernes tilbud og udvikling. Det er der, de nye målgrupper skal findes, og dér vi skal være kendt for godt værdibåret børne- og ungdoms. Det vil der blive t med på to felter: a) Relevans Alle KFUM og KFUKs foreninger skal have tilbud, der opleves som relevante i lokalsamfundet at fortsætte og styrke satsningen på foreningsudvikling med det formål, at lokale foreninger r ud fra behov blandt børn og unge i det lokalsamfund, de er en del af at fastholde fokus på begrebet relevans som noget, der defineres af målgrupperne og udmøntes i øget tilgang af frivillige og deltagere at evaluere indsatsen for foreningsudvikling primo 2014 og vurdere, i hvor høj grad den bidrager til at nå målsætningen 15 foreninger har inden udgangen af 2014 indgået skriftlig aftale om foreningsudvikling med udgangspunkt i et lokalt behov med klart mål Etablering af netværk mellem foreninger, der ligner hinanden, mhp udveksling af erfaringer med relevans og nye målgrupper Inden LM 2016 er der startet 2-3 pilotprojekter, der er baseret på en analyse af lokal relevans og når nye målgrupper Foreningsudviklings-strategien er justeret efter evalueringen i 2014 b) Forventninger til foreninger Alle KFUM og KFUK-foreninger skal have tilbud til børn, unge (under 30) eller familier at tilbyde de foreninger, der ikke har mindst et af disse tilbud hjælp til at igangsætte aktiviteter andre tilknytningsmuligheder for medlemmerne, og hjælp til sammenlægning eller lukning af foreninger Inden LM2014 har alle foreninger, der ikke opfylder de nye kriterier, fået tilbud om pkt 1-3 fra landsbevægelsen Ved udgangen af 2016 har alle foreninger fået tilbud til børn, unge eller familier, eller er ophørt/lagt sammen med andre KFUM og KFUK har ved udgangen af 2015 flere medlemmer under 30 end ved udgangen af 2011 (hvor tallet var 6204) 3) Brugen af det globale fællesskab KFUM og KFUK er en del af et unikt globalt netværk for børn og unge og skal bruge det til at tilbyde oplevelser og engagement, der tiltrækker nye målgrupper og udvikler deres forståelse for verden.

5 Kendskab til KFUM og KFUKs internationale M ålsæ tning: KFUM og KFUKs internationale dimension skal være kendt og indt i foreningernes tilbud at starte et pilotprojekt, der åbner muligheden for at lave lokale venskabsforeninger at opprioritere ungdomsrejser og målgruppebaserede rejser og kurser at udvikle aktivitetstilbud og materialer til klubbers og foreningers engagement i det internationale at bruge samt med FDF om internationalt projekt til at forstærke oplysningsindsatsen i foreningerne Inden LM2016 er der gennemført et pilotprojekt i en forening, der har etableret venskabsforening med en YMCA eller YWCA forening i et andet land Det hidtidige indsamlingsniveau til internationalt er øget (fra gennemsnitlig kr. om året) Inden LM2016 har 400 medlemmer mellem 15 og 30 år deltaget i en international rejse/ event (antallet af årige er pt 1975) 60% af deltagerne på de rejser, der udbydes af Landsbevægelsen, er aktive ledere. Hermed forstås klubledere, bestyrelsesmedlemmer eller udvalgsmedlemmer, og forventningen er, at det fører til øget engagement i det internationale Inden LM2016 holdes minimum 30 arrangementer med internationalt fokus ( i foreninger, klubber, på lejre og landsarrangementer) Globale tilbud KFUM og KFUK skal via vores globale nå tilbud ud til nye målgrupper at sam med FDF om et nationalt projekt fra 2014, i fælles land og med fælles projektbesøg og oplysningsindsats at styrke Landsbevægelsens indsats for at få flere ud at på internationale lejre, som giver lederkompetencer og oplevelser at opprioritere ungdomsrejser og målgruppebaserede rejser og kurser at sam med efterskoler om globale tilbud Gennem samt med FDF om projekt/ land fra 2014 bliver KFUM og KFUKs internationale kendt af nye målgrupper, både i vores organisationer og udenfor Vi får unge afsted på andre udenlandske lejre end Camp Duncan (som pt. er den eneste, med én deltager årligt) Vi får nye medlemmer gennem deltagelse på ungdomsrejser, festivals, Journey for Justice mm Vi samr med minimum 5 efterskoler om globale tilbud 4) Organisering Organisationen skal være mere bæredygtig rent økonomisk i 2025, så vi kan opretholde aktivitetsniveauet og nå visionen. Det indebærer nytænkning på især to områder: a) Administration KFUM og KFUK skal levere uændret eller forbedret service til medlemmerne med lavere omkostninger at oprette fælles administration/kontor sammen med FDF inden udgangen af 2014, især med henblik på at kunne sikre fremtidigt serviceniveau og spare ressourcer på bl.a. fælles udvikling af IT og andre systemer Fælles administration er gennemført inden 2014 Større driftsikkerhed og økonomiske fordele er opnået inden LM2016

6 b) Fremtidig finansiering KFUM og KFUK skal have en balanceret økonomi, der giver mulighed for at sætte nye aktiviteter i gang at undersøge hvilke muligheder der er for andre finansieringskilder end de nuværende, herunder hente inspiration fra det internationale netværk at afholde et netværksmøde i 2013 med fokus på finansiel idegenerering samt etablering af landsdækkende fundraising-netværk at opretholde og udvide Udviklingspuljen som instrument til at aktivere overskydende midler fra foreninger, der ikke kan anvende dem selv til aktiviteter for børn, unge eller familier Til LM 2014 foreligger en rapport over mulige nye finansieringskilder med tilhørende forslag til handling Inden udgangen af 2014 har Udviklingspuljen fået tilført nye midler jvf ovenstående

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere