Udviklingen på CPR-området i de seneste år frem til 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009"

Transkript

1 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85 år siden i Her blev grundlaget for CPR skabt med vedtagelsen af en folkeregisterlov, som indførte kommunale folkeregistre i Danmark. Det var en ændring af denne lov fra 1924, der dannede basis for CPR s etablering som et centralt statsligt register i Folkeregistreringens første 75 år frem til 1999 er beskrevet af specialkonsulent, cand.jur. Hanne Willumsen i 1999 i Folkeregistrering 75 år i 1999, mens CPR s tilblivelse og udvikling i de første år frem til 1991 er beskrevet af direktør, cand.jur. Henrik Nielsen i CPR - Danmarks Folkeregister. I det følgende tages tråden op fra disse to beskrivelser om henholdsvis folkeregistreringen og CPR. Der vil derved - sammen med de to nævnte publikationer - foreligge en opdateret beskrivelse af udviklingen frem til foråret Beskrivelsen er i første række møntet på nuværende og fremtidige medarbejdere på CPR-området. Men også andre, som har interesse for udviklingen indenfor CPR-området, kan formentlig få nytte af at læse den. Undertegnede har haft frie hænder til at udarbejde beskrivelsen, som er afsluttet primo april CPR-kontoret kan derfor ikke nødvendigvis forventes at dele enhver betragtning og vurdering heri. April 2009 Torben Jerlach Konsulent, cand.polit.

2 - 2 - Indholdsfortegnelse Side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. CPR-kontoret 3 Afsnit 3. Helt nyt CPR-system og nye funktioner i 1990 erne 4. Afsnit 4. Nyt tegnsæt i Afsnit 5. Håndhævelsen af forbudet om helårsbeboelse i sommerhusområder 8 Afsnit 6. CPR og udlændingeområdet 9 Afsnit 7. Folkeregistreringen 75 år i Danmark 1999 med varsel om nye tider 10 Afsnit 8. Ny CPR-lov i Afsnit 9. CPR-loven og Grønland 15 Afsnit 10. Fornyelse af CPR s søge-, opslags- og ajourføringssystem 15 Afsnit 11. Overførsel data fra myndigheder, hvor CPR s data stammer 16 Afsnit 12. Ny navnelov pr. 1. april Afsnit 13 Personnummeret herunder År 2000 problemet 20 Afsnit 14. Ny nordisk flytteoverenskomst fra 1. januar Afsnit 15. Kommunesammenlægningernes årti 24 Afsnit 16. CPR s udnyttelse og digitalisering af forvaltningen 27 Afsnit 17. EU-udbud af CPR-opgaven og fornyelsesproblematikken 30 Afsnit 18. Afsluttende bemærkninger. 33

3 Indledning Ved CPR-systemets 40 års jubilæum den 2. april 2008 kunne det fastslås, at CPR også i en international målestok er et unikt register, som udgør et helt grundlæggende fundament for en smidig og effektiv administration i den offentlige og private sektor. Personnumret er den entydige nøgle, der gør det muligt at sammenholde og ajourføre personoplysninger på tværs af en lang række både offentlige og private IT-systemer. Det var ved 40 års jubilæet i 2008 forventningen, at CPR også fortsat ville have en central placering og helt afgørende position i Danmarks IT- infrastruktur. Denne beskrivelse omtaler alene de allervigtigste forhold og begivenheder, der i særlig grad kan medvirke til at give et billede af udviklingen på CPR-området i de seneste år og frem til Der har været tale om en periode med en rivende udvikling på CPR-området, som har betydet, at det især af hensyn til omfanget af beskrivelsen har været nødvendigt med en begrænsning af emnerne. Beskrivelsen omtaler bl.a. væsentlige lovændringer og systemomlægninger, brugen af CPRsystemet, CPR s rolle i digitalisering af forvaltningen samt de teknologiske udfordringer i forbindelse med portabilitet, forenkling og konsolidering, som CPR-systemet lige nu står overfor. 2. CPR-kontoret CPR-kontorets historie trækker spor helt tilbage til 1. februar 1965, hvor Sekretariatet for Personregistrering blev etableret under Indenrigsministeriet med den opgave at forestå planlægning og etablering af CPR-systemet. Fra oktober 1981 ændredes betegnelsen fra Sekretariatet for Personregistrering til Indenrigsministeriet, Afdelingen for Personregistrering. Denne betegnelse blev bibeholdt til 1991, hvor navnet blev ændret til CPR-kontoret, som - efter direktør Henrik Nielsens pensionering i foråret herefter indgik som et kontor i Indenrigsministeriets departement under ledelse af kontorchef, cand.polit. Torben Jerlach og med konsulent og ITchef Jørgen Østrup Møller som souchef. Sekretariatet for Personregistrering startede i sin tid i 1965 med at have lokaler i Frederiksgade som senere blev suppleret med lokaler i Toldbodgade begge adresser i København K. I marts 1979 flyttede man til Trommesalen 2, 1614 København V. for pr. 1. januar 1987 at flytte til Stockholmsgade 27, København Ø. Kortere tid herefter nemlig i december 1991 flyttede CPR-kontoret sammen med andre enheder fra Indenrigsministeriet - til Datavej 20 i Birkerød i den bygning, som siden 1970 havde huset Statsskattedirektoratet. Pr. 1. november 2005 overtog kontorchef, cand.jur. Carsten Grage ledelsen af CPR-kontoret - fortsat med konsulent og IT-chef Jørgen Østrup Møller som souchef - i forbindelse med, at Torben Jerlach

4 - 4 - overgik til en stilling som konsulent som led i en seniorordning for at gå på pension med udgangen af maj Pr. 1. februar 2007 flyttede CPR-kontoret til Slotsholmen i første omgang til Slotsholmsgade 12 og fra 1. februar 2008 til Slotsholmsgade 10. Nærværende beskrivelse dækker således perioden fra 1991, hvor navnet CPR-kontoret opstod og CPR-kontoret flyttede til Birkerød, og frem til 2009, hvor CPR-kontoret er lokaliseret på Slotsholmen. CPR-kontoret varetager dels opgaverne med CPR s drift, vedligeholdelse, udvikling samt levering af CPR s data til offentlige myndigheder og den private sektor, dels opgaverne i forbindelse med CPRlovgivningen, herunder folkeregistreringsreglerne vedrørende bopælssager m.v. Administrationen af CPR-lovgivningen og bopælssagerne var i perioden juni 2001 til januar 2007 udskilt fra CPR-kontoret og blev varetaget fra Slotsholmen i andre kontorer i ministeriets departement, men kom igen tilbage til CPR-kontoret, da CPR-kontoret flyttede til Slotsholmen pr. 1. februar Igennem alle årene har CPR-opgaven ligget under Indenrigsministeriets ressort fra november 2001 dog benævnt som Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som efter valget i november 2007 blev opsplittet, hvor den indenrigsministerielle del, herunder CPR-kontoret, pt. indgår i Indenrigs- og Socialministeriet, som blev dannet ved en ressortomlægning pr. 7. april Helt nyt CPR-system og nye funktioner i 1990 erne Henrik Nielsen sluttede sin beretning CPR Danmarks Folkeregister i foråret 1991 med en status for CPR-systemet, hvor der blev nævnt en række planlagte fornyelser. Disse blev hurtig en realitet, idet CPR-kontoret idriftsatte et teknologisk fornyet og moderniseret CPR-system den 1. oktober Ajourføringen af det gamle system blev stoppet fredag den 20. september 1991, kl , hvorefter CPR blev omlagt af I/S Datacentralen af 1959 nu CSC Danmark A/S - til det nye system i perioden frem til og med mandag den 30. september I omlægningsperioden kunne CPR s terminalbrugere søge og foretage opslag i det gamle CPRsystem, således som dette var ajourført pr. 20. september 1991, mens leverancerne af udtræk fra CPR til ajourføring af persondata hos andre offentlige myndigheder og private virksomheder var totalt stoppet i denne periode. Tirsdag den 1. oktober 1991 var det nye CPR-system fuldt etableret, hvorefter der i første omgang blev åbnet for folkeregistrene og nogle få terminalbrugere til CPR s nye terminalsystem. Samtidig overgik nogle få udtræksbrugere til dataleverancer fra det nye system, bl.a. Kommunedatas P-Datasystem. I den efterfølgende periode frem til fredag den 1. november 1991 gennemførtes en gradvis omlægning af CPR s terminalbrugere til brug af det nye system og CPR s udtrækskunder til at modtage data fra det ny system.

5 - 5 - Såvel det gamle som det nye CPR-system var således i brug i hele perioden frem til 1. november Dette stillede helt ekstraordinært store krav til de kommunale folkeregistre, som skulle holde begge systemer fuldt opdaterede i hele perioden. Dels skulle folkeregistrene hurtigst muligt efter 1. oktober 1991 indrapportere alle de ændringer til CPR, som havde hobet sig op fra 20. september 1991, hvor ajourføringen af det gamle system blev stoppet, både til det gamle og det nye system. Dels skulle de løbende ajourføre begge systemer med de ændringer, som tilgik folkeregistret fra 1. oktober til 1. november Og ikke nok med det, men folkeregistrene skulle også sørge for at en ændring til CPR s dataindhold indberettedes på samme dag til begge systemer. Dette foretog CPR-kontoret dagligt en maskinel kontrol af. Fredag den 3. november 1991 anvendte alle terminalbrugere det nye CPR-system, hvorfra også alle udtræk blev leveret. Først da kunne hele det gamle CPR-system lukkes ned. Der var tale om en total udskiftning af hele CPR-systemet. Der var i realiteten tale om et Big Bang, hvor der ikke var nogen plan B, hvis plan A måtte vise sig at fejle. Udskiftningen skulle således lykkes i første forsøg. Og det lykkedes helt som forventet så CPR ikke kom med på listen over kuldsejlede store offentlige IT-projekter i 1990 erne! Det var således en særdeles kritisk operation, hvor fundamentet herfor var skabt gennem en meget omfattende planlægning, test m.v. gennem lang tid i et snævert samarbejde med CPR s ITleverandør Datacentralen (nu CSC), repræsentanter for de kommunale folkeregistre og Kommunedata samt en tæt kontakt til CPR s øvrige brugere i den offentlige og private sektor, som alle fik omlagt deres dataleverancer i forbindelse med introduktionen af det nye CPR-system. Forberedelserne til det moderniserede CPR-system startede allerede helt tilbage i 1987, hvor der skete en opsamling af alle de forslag og ideer, som navnlig var fremkommet fra folkeregistrene gennem årene på grundlag af disses praktiske erfaring med CPR. I 1988 valgtes den tekniske løsning (databasesystemet DB2, programmeringssproget Natural og telestyringssystemet CICS), som dengang ansås mest velegnet til den teknologiske fornyelse af CPR-systemet. Faktisk er det databasen fra dengang, som med nogle ændringer, fortsat benyttes i dag (2009). I 1989 blev det endelige indhold af den 1. version af det moderniserede CPR-system fastlagt. Konstruktionen af IT-systemet blev påbegyndt i efteråret 1989 og selve udviklingsarbejdet afsluttedes i Det bør i forhold til, at der var tale om en total systemudskiftning, nævnes, at der ikke blev tilført ekstra bevillinger til arbejdet, hvorfor en del nye faciliteter bl.a. derfor ikke var med fra starten, men først kom i de følgende år. Til støtte for arbejdet med udformningen af systemet var der nedsat en arbejdsgruppe bestående af et antal medarbejdere fra udvalgte folkeregistre. Dette skulle sikre og det gjorde det også CPRsystemets anvendelighed og brugervenlighed i folkeregistrene gennem bistand, råd og ideer fra disse repræsentanter, der tillige var med i den afsluttende brugertest af de hændelser, opslag og søgninger, som systemet kom til at indeholde. Det var faktisk sådan, at arbejdsgruppens folkeregistermedlemmer - og CPR-kontoret - kunne teste det ny systems funktioner med fuldt dataindhold for alle de i CPR registrerede personer i en særlig testudgave af CPR i næsten et halvt år frem mod september Dette var bl.a. medvirkende til at der kunne foreligge et næsten fejlfrit system fra starten.

6 - 6 - En meget tidskrævende og vanskelig del af moderniseringsarbejdet var at sikre de hidtidige udtræks- og terminalbrugeres overgang til anvendelse af det nye CPR-system. I den forbindelse skal nævnes, at samtlige daglige ændringsudtræk fra CPR samt diverse engangsudtræk fra CPR til offentlige myndigheder og private blev omprogrammeret samtidig med, at dataindhold m.v. blev ændret. Samtlige udtrækskunder skulle således have omlagt deres egne IT-systemer, så de var klar til at modtage data fra det ny CPR-system i løbet af oktober måned 1991 i forbindelse med den gradvise overgang. Det ny CPR-system, der blev idriftsat i oktober 1991, gav en hel række store og små - forbedringer og nye faciliteter, hvoraf kun de allervigtigste skal nævnes her: En total teknisk fornyelse af CPR-systemet. På grundlag af den etablering af direkte terminalopkobling af de kommunale folkeregistre til CPR-systemet, som var blevet gennemført i perioden 1984 til 2000, skete al indberetning fra folkeregistre direkte ved anvendelse af CPR s online-ajourføringssystem i stedet for som tidligere ved indberetning til Kommunedata med efterfølgende natlig overførsel af data til CPR, således at der nu var tidstro opdatering af CPR fra alle kommunale folkeregistre, dvs. så snart en ændring til CPR er indberettet er den tilgængelig for CPR s brugere. Dataindholdet blev forbedret, herunder med enkelte nye felter og historiske oplysninger for adresser, navne og civilstande, mens feltlængde og -indhold for en række felter blev ændret. Nye og forbedrede søgemuligheder, hvor der dog først i marts 1993 blev givet adgang til navnesøgning. Afskaffelse af kravet om manuelle kartoteker i folkeregistrene, hvorefter al kommunikation mellem folkeregistrene og CPR sker elektronisk, dvs. digitalisering af folkeregistreringsområdet længe før ordet digitalisering blev en overskrift i offentlig IT-udvikling og drift. Den første tid umiddelbart efter idriftsætningen af CPR i oktober 1991 blev for størstedelens vedkommende benyttet til at afhjælpe diverse småfejl og uhensigtsmæssigheder, som uvægerligt vil være forbundet med introduktionen af et helt nyt system. Samtidig blev en del forslag om ændringer, som fremkom fra brugerside, også gennemført. I forbindelse med idriftsætningen af det ny CPR-system pr. 1. oktober 1991 opstod der problemer for nogle kommuner ved indrapporteringen til CPR vedrørende personer med bopæl på veje med et vejnavn, som forekom mere end én gang i samme kommune, f.eks. hvis Kirkevej forekom to steder i kommunen, hvilket var et levn fra før kommunesammenlægningerne i Det var i strid med lovgivningen om BBR, hvis der var mere end én vej med samme navn i samme kommune, så dette princip var lagt til grund for programmeringen af det ny CPR-system. Men virkeligheden var en ganske anden, idet der var lidt over 100 af landets godt veje, som ikke levede op til dette princip. Det viste sig dengang umuligt at få ministergodkendelse af, at lovgivningen på dette lille punkt også skulle håndhæves. Selvfølgelig ville det også umiddelbart være uhensigtsmæssigt for borgere og virksomheder, hvis deres vejnavn ændres. CPR-kontoret måtte derfor i maj 1992 ændre CPR s programmer, således at det i hvert fald i relation til CPR og indrapporteringen hertil ikke længere var et krav, at samme vejnavn ikke må forekomme for flere veje i samme kommune. Problemet var således løst i forhold til CPR for en længere årrække, men dukkede igen op i langt større skala i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007, hvor kommunerne skulle sammenlægges til kun 98 kommuner, jf. omtalen heraf i afsnit 15.

7 - 7 - I 1991/1992 var det imidlertid kun den første fase af CPR-moderniseringen, der var gennemført. Udviklingsarbejdet fortsatte i de følgende år op gennem 1990 erne i nye faser, hvor en lang række forbedringer, der ikke havde været tidsmæssig mulighed for at medtage i første omgang, blev gennemført. Det vil føre for vidt her i denne beskrivelse at komme ind på alle disse. Til illustration af omfanget kan oplyses, at der i CPR s udviklingsplan for var omtalt langt over 100 aktiviteter: Dette giver dog ikke et fuldt dækkende billede af det samlede videreudviklingsomfang i disse år, men illustrerer på ganske glimrende vis, at det kræver et fortsat løbende videreudviklingsniveau af en betydelig størrelse i forbindelse med CPR-systemet for hele tiden at kunne leve op til nye krav fra brugere og den teknologiske udvikling. Med det skal dog nævnes, at det var i denne periode, at CPR s Servicesystem (SES) blev udviklet og taget i brug med henblik på at holde styr på alle CPR s kunder, deres udtræk og terminalforhold samt at sikre en solid og sikker produktionsafvikling af udtræk til kunderne hver aften. Det var også i midten af 1990 erne, at CPR-kontoret med hjemmel i registerforskrifter for CPRregistret kunne give adgang for erhvervsvirksomheder til via elektronisk selvbetjening at rette elektroniske enkeltforespørgsler til CPR på linje med, hvad der var hjemmel til i folkeregistreringsloven for alle private at få besvaret ved henvendelse i folkeregistrene. Erhvervsvirksomhederne fik herved en lettere adgang til at få besvaret adresseforespørgsler, og folkeregistrene slap for denne opgave. I den samme periode midt i 1990 erne udvidede CPR-kontoret gennem særlige registerforskrifter med hjemmel i folkeregistreringsloven adgangen for erhvervsvirksomheder til at få leveret udtræk fra CPR vedrørende personer. Hidtil havde det været et krav, at virksomhederne skulle kunne identificere de enkelte personer via personnummer. Udvidelsen betød, at denne identifikation også kunne ske ved hjælp af navne og adresser/fødselsdatoer. Dette gjorde det muligt for erhvervsvirksomheder, som ikke lovligt efter lov om private registre kunne indsamle og registrere personnumret for kunder m.v., alligevel at få ajourført deres navne- og adresseoplysninger via udtræk fra CPR. 4. Nyt CPR-tegnsæt i 1997 CPR-systemet anvendte fra starten i 1968 et ret begrænset tegnsæt ny-ebcdic med 30 store bogstaver (A-Å) samt Ü (populært sagt tysk Y ). Dette gav anledning til, at det ikke var muligt i alle tilfælde at stave borgernes navne korrekt i CPR-systemet, idet der manglede bl.a. ö, ä, é m.v. Det var utilfredsstillende for borgerne og gav naturligvis gennem årene anledning til stadige klager. Og enkelte borgere kunne ikke forstå, at CPR-kontoret ikke blot kunne ændre tegnsættet så lige netop deres navn kunne staves korrekt. Isoleret betragtet ville CPR-systemet godt kunne omlægge sit tegnsæt, men det ville kræve, at alle CPR s brugere i den offentlige og private sektor også var klar hertil, således at det også for dem var muligt at bruge nye tegn, således at disse ikke blev udskrevet som > eller som andre mærkelige tegn i stedet. Folkeregistrenes terminaludstyr skulle også kunne indberette de eventuelle nye specielle bogstaver til CPR. Helt frem til 1993 var det nødvendigt at vejlede CPR s terminalbrugere om eventuelle problemer med at få vist og udskrevet Û i forbindelse med CPR s terminalsystem. Samme bogstav gav også problemer i forbindelse med produktionen af de plastsygesikringsbeviser, der på sundhedsområdet blev introduceret og udstedt i 1993 som magnetstribekort.

8 - 8 - Der var altså behov for en standardisering af det tegnsæt, som IT-brugerne anvendte i Danmark. CPR-kontoret undersøgte i 1995 de standarder som fandtes på området med henblik på at finde et tegnsæt for CPR, som kunne være fremtidssikret. Undersøgelsen omfattede bl.a. fastlæggelse af tegnsæt repertoire og sorteringsrækkefølge, krav til perifert udstyr, særlig information til folkeregistrene og undersøgelse af deres udstyr, ændring af øvrige kunders applikationer samt plan for den praktiske indførelse af den valgte løsning og konverteringen til det valgte tegnsæt. Disse aktiviteter resulterede i, at det i 1996 blev besluttet, at CPR fra 2. april 1997 overgik til et nyt tegnsæt code page 277 med i alt 114 små og store bogstaver, dvs. at CPR kunne håndtere næsten alle specielle nationale bogstaver i europæisk sprog, som anvender det latinske alfabet. CPR-kontoret skrev i maj 1997 til de personer, som i CPR havde en markering for ikkekorrekt stavemåde. Men der var nok endnu flere, som ikke var stavet korrekt, men som ikke havde en sådan markering i CPR. Disse kunne CPR-kontoret ikke kontakte om de nye stavemuligheder. Under alle omstændigheder måtte borgeren selv henvende sig til folkeregistret med behørig dokumentation for navnets korrekte stavemåde for at få navnet ændret i CPR. I flere år efter overgangen til nyt tegnsæt var der CPR-udtrækskunder, som fik deres dataleverancer omdannet til gammelt tegnsæt forinden leveringen fra CPR. Dette illustrerer, at en sådan omlægning nødvendigvis må tage tid og ikke blot fra den ene dag til den anden kan indføres alle steder. I dag er code page 277 udbredt brugt inden for såvel den offentlige forvaltning og den private sektor og benævnes nu ofte som CPR s tegnsæt og betragtes som en de facto standard i Danmark! 5. Håndhævelsen af forbudet om helårsbeboelse i sommerhusområder Spørgsmålet om håndhævelse af planlovens forbud mod helårsbeboelse i sommerhusområder var genstand for overvejelser og drøftelser i en meget lang periode helt tilbage fra 1980 erne. Der har gennem tiden været mange behjertede forslag om løsninger, som skulle dæmme op mod ulovligheder på dette område. I de fleste tilfælde blev sådanne forslag bragt i spil uden hensyntagen til folkeregistreringslovens grundlæggende princip om, at hovedformålet med bopælsregistreringen var at afspejle de faktiske forhold, således at enhver skal folkeregistreres på sin bopæl eller i mangel af en sådan på det faste opholdssted. Det gælder f.eks. et forslag fra KL fra 1995 om, at det skulle præciseres i lovgivningen, at det ikke skulle være muligt at tilmelde sig en sommerhusadresse i vinterhalvåret, med mindre kommunen har givet dispensation hertil. Den 1. januar 1999 trådte en ændring af lov om planlægning (lov nr af 23. december stoploven) i kraft med henblik på at skabe en effektiv håndhævelse af forbudet mod ny helårsbeboelse i boliger i sommerhusområder m.v. Herefter skulle kommunerne påbyde enhver, der bliver registreret med ulovlig bopæl i et sommerhus, at fraflytte sommerhuset og inden 14 dage dokumentere, at fraflytning er sket. Lovændringen berørte også CPR-systemet, der blev inddraget i håndhævelsen, idet der samtidig med meddelelse af sådant påbud til en person skulle ske registrering af flyttepåbudet i CPR. Registrering af påbudet skulle igen slettes i CPR, når påbudet var efterkommet. Den ny ordning stillede også ekstra krav til folkeregistrenes kontrol af, om det anmeldte svarer til det faktiske, når der forelå flytteanmeldelser fra personer med flyttepåbud registreret i CPR i forbindelse med en registrering i et sommerhus, således at proformaflytninger ikke slap igennem, og borgeren

9 - 9 - rent faktisk bare blev boende ulovligt i sommerhuset, samtidig med at vedkommende fik en anden fiktiv adresse registreret i CPR. Flytte- og dokumentationspåbudet fra planlovsændringerne i 1999 er et eksempel på et hensigtsmæssigt og velgennemtænkt samspil mellem en særlovgivning og folkeregistreringen, som løser problemet med ulovlige sommerhusbeboelser i sommerhusområderne uden at sætte de generelle principper for bopælsregistreringen i CPR over styr. 6. CPR og udlændingeområdet Efter at CPR-kontoret i nogle år havde afventet Udlændingestyrelsens ibrugtagning af Udlændingeregistret blev det fra 9. juni 1997 pålagt folkeregistrene ved registrering af indrejse, genindrejse og genfinding for ikke nordiske statsborgere, hvor registreringen sker på grundlag af en opholdstilladelse, samtidigt at indberette Udlændingestyrelsens journalnummer (udlændingenummer) til CPR. Oplysning om udlændingenummer måtte efter henstilling fra det daværende Registertilsyn ikke registreres i CPR, men skulle alene overføres til Udlændingeregistret sammen med det tildelte/gældende personnummer og øvrige aktuelle CPR-oplysninger for den pågældende. Baggrunden for denne ordning var, at en forudsætning for en effektiv administration på udlændingeområdet, herunder en bedre statistisk belysning af centrale udlændingepolitiske emner, er en korrekt kobling i Udlændingeregistret af Udlændingestyrelsens journalnummer (udlændingenummer) og personnumre. Folketinget vedtog i juni 1998 den såkaldte udlændingepakke, der i forhold til CPR og folkeregistreringen betød, at der i CPR skulle registreres dels opholdsgrundlag efter udlændingelovgivningen og dels - som led i integrationen - oplysninger om boligplacering for flygtninge. Registreringen af opholdsgrundlag i CPR skete ved direkte maskinel overførsel fra Udlændingestyrelsens Udlændingeregister til CPR. Oplysninger om den første registrering af flygtninge (boligplacering), som fik opholdstilladelse, skete ligeledes på foranledning af Udlændingestyrelsen på en særlig vejkode 9947 i den kommune, som af Udlændingestyrelsen var udpeget til at overtage integrationsansvaret for den pågældende flygtning, herunder efterfølgende for at den pågældende fik en egentlig bolig. Indberetning og overførsel af udlændingenummer koblet til personnummer samt registrering af opholdsgrundlag og boligplacering nødvendiggjorde tekniske ændringer i CPR-systemet. Udlændingestyrelsen etablerede i januar 2003 en Udlændingeinformationsportal (UIP), der bl.a. gav elektronisk adgang for kommunerne til oplysninger vedrørende udlændinges opholdsgrundlag. På denne baggrund blev adgangen til registrering af opholdsgrundlag i CPR ved overførsel af oplysninger fra Udlændingestyrelsen ophævet, jf. lov nr. 68 af 4. februar 2004 om ændring af CPR-loven. Ændringen blev sat i kraft med virkning fra den 15. december Den hidtidige registrering af opholdsgrundlag i CPR blev slettet i CPR umiddelbart efter dette tidspunkt.

10 Folkeregistreringen 75 år i Danmark i 1999 med varsel om nye tider Fredag den 5. november 1999 var der gået 75 år siden, der blev oprettet folkeregistre i Danmark med hjemmel i lov. nr. 57 af 14. marts 1924 om folkeregistre. Det kunne i 1999 konstateres, at der er sket meget siden 1924 på folkeregistreringsområdet. Udviklingen var især gået meget stærkt efter oprettelsen af CPR-systemet i Fra starten blev CPR uden for kommunalt regi kun brugt af kildeskattesystemet, ATP og Danmarks Statistik. I 1999 anvendtes CPR og CPR s adresser i alle dele af den offentlige sektor og i den udstrækning lovgivningen tillod det også i den private sektor. Opgavefordelingen mellem CPR-kontoret og de kommunale folkeregistre vedrørende vedligeholdelsen af CPR havde stort set været uændret siden CPRsystemets oprettelse i Der havde således været et godt og tæt samarbejde mellem Indenrigsministeriet og kommunerne om folkeregistreringen i de første 75 år. Der kan herom henvises til Folkeregistrering 75 år i 1999 af Hanne Willumsen, hvor også udviklingen i folkeregistreringen er fulgt helt op til 1999, dvs. til og med ændring af folkeregistreringslovgivningen medio 1998, som gjorde folkeregisterlovgivningen forenelig med Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, som skulle være implementeret senest 24. oktober 1998 i medlemslandene. Godt en måned før 75 års dagen for folkeregistreringen i Danmark nemlig den 6. oktober 1999 fremsatte indenrigsministeren et forslag til en ny lov om Det Centrale Personregister (nr. L 3) til afløsning af den dagældende folkeregistreringslov fra 1924, som tidligere kun var ændret væsentligt i 1968 ved CPR-systemet oprettelse. Der var tale om en genfremsættelse af et lovforslag fra den forrige folketingssamling. Lovforslaget, der blev vedtaget i maj 2000 og trådte i kraft 1. juli 2000, betød, at begrebet folkeregistre gled ud af lovteksten. Samtidig indebar planerne for CPR-systemets videreudvikling, som der var redegjort for i bemærkningerne til lovforslaget, at kommunerne i løbet af nogle få år ville blive fritaget for at indtaste de oplysninger i CPR, der tilvejebringes af de myndigheder, der kommer i kontakt med den enkelte borger i forbindelse med fødsler, navngivelse, vielser, skilsmisser, navneændringer, dødsfald m.m. Disse myndigheder, som f.eks. folkekirkens kordegne og præster, statsamter og domstole, ville i stedet komme til at ajourføre CPR elektronisk fra egne sagsbehandlingssystemer uden om folkeregistrene. Der var således 75 år efter, at der blev oprettet kommunale folkeregistre i hele landet, lagt op til, at kommunernes rolle i folkeregistreringen og CPR skulle ændres på en hel del punkter. Selve registreringen i CPR af korrekt adresse for borgerne og visse funktioner i forbindelse med udlevering af oplysninger fra CPR ville derfor fremover blive de vigtigste opgaver for kommunerne på CPR-området. Især spørgsmålet om registrering af korrekt adresse for borgerne, var - også dengang - i den grad i fokus som en samfundsvigtig opgave i forbindelse med bestræbelser på at formindske social snyd. Der henvises i øvrigt nærmere om den ny CPR lov i det efterfølgende afsnit Ny CPR-lov i 2000 Hanne Willumsens beretning Folkeregistreringen 75 år i 1999 blev skrevet færdigt i september 1999, hvor det afslutningsvist blev nævnt, at en fortsættelse af historien må tage udgangspunkt i CPR-lovforslagets fremsættelse og behandling i Folketinget og efterfølgende vedtagelse.

11 Det første CPR-lovforslag fra 1998 blev i sin tid førstebehandlet den 12. november 1998 i Folketinget, hvor det bl.a. blev betonet, at lovforslaget skulle ses i tæt sammenhæng med justitsministerens samtidigt fremsatte lovforslag nr. L 44 om forslag til lov om behandling af personoplysninger. En række ordførere ønskede at de to lovforslag fulgtes ad. Det var jo helt naturligt at kende de endelige generelle regler i lov om behandling af personoplysninger, før man tog stilling til et konkret lovforslag om CPR-registret. CPR-lovforslaget blev efter førstebehandlingen henvist til Kommunaludvalget, som dels af indenrigsministeren og CPR-kontorets embedsmænd fik en teknisk gennemgang af lovforslaget i januar 1999, dels fik svar på 37 spørgsmål om forskellige dele og aspekter af lovforslaget. Såvel CPRlovforslaget og lovforslaget om behandling af personoplysninger blev ikke færdigbehandlet af Folketinget i folketingssamlingen , og blev derfor begge genfremsat i den ny folketingssamling Fortsættelsen af folkeregistreringens historie startede således med, at Forslag til Lov om Det Centrale Personregister (Lovforslag nr. L 3 Folketinget ) blev fremsat af indenrigsministeren den 6. oktober Der var tale om en stort set uændret genfremsættelse af lovforslag nr. L 9 af 7. oktober 1998, hvis baggrund og formål der er redegjort for i kapitel 23 i Folkeregistreringen 75 år i Der var dog i forhold til 1998-lovforslaget foretaget enkelte ændringer og præciseringer, herunder også i lovforslagets bemærkninger, hvor der bl.a. var indarbejdet fortolkningsbidrag baseret på besvarelser af spørgsmål fra Folketingets Kommunaludvalg i forbindelse med L 9. I lighed med L 9 indeholdt CPR-lovforslaget fra oktober 1999 (L 3) i bilag 2 en oversigt over de i alt 44 væsentlige realitetsændringer i forhold til den dagældende retstilstand, som CPR-lovforslaget indeholdt. Justitsministerens forslag til lov om behandling af personoplysninger blev fremsat den 9. december Selv om de to lovforslag først blev førstebehandlet i Folketinget den 19. januar 2000 brød debatten om CPR-lovforslaget dog allerede ud i lys lue kort tid efter CPR-lovforslagets fremsættelse i forhold til en ganske bestemt bestemmelse - lovforslagets 10, stk. 3, der gav anledning til en vældig kritik. Den foreslåede bestemmelse lagde op til nogle udvidede beføjelser, hvorefter kommunerne fra private og offentlige myndigheder ville kunne få oplysninger til brug for deres stillingtagen til sager om en borgers rette bopælsadresse. Kun 2 ordførere (SF og Enhedslisten) havde direkte haft bemærkninger til den foreslåede bestemmelse til 10, stk. 3, ved førstebehandlingen i Folketinget af L 9 i november Der blev dog stillet spørgsmål til denne bestemmelse i forbindelse med behandlingen af lovforslaget i Kommunaludvalget i folketingsåret Dette gav imidlertid ikke Indenrigsministeriet anledning til ændring af denne, således at den foreslåede 10, stk. 3, indgik med en uændret affattelse i det genfremsatte lovforslag L 3 i oktober Det var især det forhold, at kommunen med den foreslåede bestemmelse kunne stille krav til enhver borger om under strafansvar - at give oplysninger om f.eks. naboens bopælsforhold, der ret uventet bragte CPR-lovforslaget i strid modvind i efteråret Dette gav dels anledning til et spørgsmål nr. S 313, der blev mundtlig besvaret af indenrigsministeren i Folketinget den 3. november 1999, dels en hel del omtale i pressen frem til CPR-lovforslagets førstebehandling i Folketinget den 19. januar 2000, herunder en kronik Grænser for kontrol i Politiken tirsdag den 18. januar 2000 af afdelingsforstander Oluf Jørgensen fra Journalisthøjskolen. Så linjerne var trukket skarpt op til Folketingets førstebehandling af CPR-lovforslaget onsdag den 19. januar Folketingets forhandlinger belyste også bestemmelsen fra mange sider, hvor ord som

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. BEK nr 1034 af 04/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3910 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Retsudvalget L Svar på Spørgsmål 35 Offentligt

Retsudvalget L Svar på Spørgsmål 35 Offentligt Retsudvalget L 133 - Svar på Spørgsmål 35 Offentligt Familiestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk JERO@famstyr.dk Dato: 18. april 2007 Kontor: IT- og CPR-kontoret J.nr.: 2007-090/17-173 Sagsbeh.: GK Ved

Læs mere

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: ()

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Registerindsigt Forklaring til Registerindsigt findes nederst på siden. Du kan klikke på Dette er afslutningen på Registerindsigt Udskrevet d. 23/11/2015 kl.

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Kirkeudvalget B 107 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Kirkeudvalget B 107 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Kirkeudvalget 2014-15 B 107 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Kirkeudvalg Christiansborg 1240 København K udvalg@ft.dk Kirkeudvalget har ved brev af 28. april 2015 bedt om min besvarelse

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T

M I L J Ø M I N I S T E R I E T Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 245 Offentligt M I L J Ø M I N I S T E R I E T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanområdet J.nr. SN 2001-0019/LP4-0003 Ref. MIC Sjette redegørelse om "lovovervågning"

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Enhed Udkast Sagsbehandler Koordineret med Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) 1 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste Dato: 25.04.2005. J.nr.: 42.20.05 Registerforskrifter Den Centrale Venteliste De foreliggende registerforskrifter er gældende for Registret Den Centrale Venteliste, som føres af Familiedirektoratet. Registerforskrifterne

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Navnesøgning - udvidet CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Dato: 18. november 2013 Kontor:

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Forslag. ændring af navnelov

Forslag. ændring af navnelov Fremsat den {FREMSAT} af Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen) Forslag til ændring af navnelov (Gebyr) I lov nr. 524 af 24. juni 2005, navnelov, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af personoplysninger

Forslag. Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af personoplysninger 2008/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. april 2009 af Karen Hækkerup (S), René Skau Björnsson (S), Thomas Jensen (S), Bjarne Laustsen

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

S 950 endeligt svar Offentligt

S 950 endeligt svar Offentligt 2015-16 S 950 endeligt svar Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. marts 2016 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Asger G. Aagaard

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1816 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark ejb@sm.dk lovint@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag.

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag. 2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, IT- og CPR., j.nr. 120736 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen 17. november 2010 1. Det er, ligesom

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR.

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 103 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret Datavej 20 Postbox 269 3460 Birkerød sendt til cpr@cpr.dk 22. juni 2005 Udtalelse

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere