Udviklingen på CPR-området i de seneste år frem til 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009"

Transkript

1 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85 år siden i Her blev grundlaget for CPR skabt med vedtagelsen af en folkeregisterlov, som indførte kommunale folkeregistre i Danmark. Det var en ændring af denne lov fra 1924, der dannede basis for CPR s etablering som et centralt statsligt register i Folkeregistreringens første 75 år frem til 1999 er beskrevet af specialkonsulent, cand.jur. Hanne Willumsen i 1999 i Folkeregistrering 75 år i 1999, mens CPR s tilblivelse og udvikling i de første år frem til 1991 er beskrevet af direktør, cand.jur. Henrik Nielsen i CPR - Danmarks Folkeregister. I det følgende tages tråden op fra disse to beskrivelser om henholdsvis folkeregistreringen og CPR. Der vil derved - sammen med de to nævnte publikationer - foreligge en opdateret beskrivelse af udviklingen frem til foråret Beskrivelsen er i første række møntet på nuværende og fremtidige medarbejdere på CPR-området. Men også andre, som har interesse for udviklingen indenfor CPR-området, kan formentlig få nytte af at læse den. Undertegnede har haft frie hænder til at udarbejde beskrivelsen, som er afsluttet primo april CPR-kontoret kan derfor ikke nødvendigvis forventes at dele enhver betragtning og vurdering heri. April 2009 Torben Jerlach Konsulent, cand.polit.

2 - 2 - Indholdsfortegnelse Side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. CPR-kontoret 3 Afsnit 3. Helt nyt CPR-system og nye funktioner i 1990 erne 4. Afsnit 4. Nyt tegnsæt i Afsnit 5. Håndhævelsen af forbudet om helårsbeboelse i sommerhusområder 8 Afsnit 6. CPR og udlændingeområdet 9 Afsnit 7. Folkeregistreringen 75 år i Danmark 1999 med varsel om nye tider 10 Afsnit 8. Ny CPR-lov i Afsnit 9. CPR-loven og Grønland 15 Afsnit 10. Fornyelse af CPR s søge-, opslags- og ajourføringssystem 15 Afsnit 11. Overførsel data fra myndigheder, hvor CPR s data stammer 16 Afsnit 12. Ny navnelov pr. 1. april Afsnit 13 Personnummeret herunder År 2000 problemet 20 Afsnit 14. Ny nordisk flytteoverenskomst fra 1. januar Afsnit 15. Kommunesammenlægningernes årti 24 Afsnit 16. CPR s udnyttelse og digitalisering af forvaltningen 27 Afsnit 17. EU-udbud af CPR-opgaven og fornyelsesproblematikken 30 Afsnit 18. Afsluttende bemærkninger. 33

3 Indledning Ved CPR-systemets 40 års jubilæum den 2. april 2008 kunne det fastslås, at CPR også i en international målestok er et unikt register, som udgør et helt grundlæggende fundament for en smidig og effektiv administration i den offentlige og private sektor. Personnumret er den entydige nøgle, der gør det muligt at sammenholde og ajourføre personoplysninger på tværs af en lang række både offentlige og private IT-systemer. Det var ved 40 års jubilæet i 2008 forventningen, at CPR også fortsat ville have en central placering og helt afgørende position i Danmarks IT- infrastruktur. Denne beskrivelse omtaler alene de allervigtigste forhold og begivenheder, der i særlig grad kan medvirke til at give et billede af udviklingen på CPR-området i de seneste år og frem til Der har været tale om en periode med en rivende udvikling på CPR-området, som har betydet, at det især af hensyn til omfanget af beskrivelsen har været nødvendigt med en begrænsning af emnerne. Beskrivelsen omtaler bl.a. væsentlige lovændringer og systemomlægninger, brugen af CPRsystemet, CPR s rolle i digitalisering af forvaltningen samt de teknologiske udfordringer i forbindelse med portabilitet, forenkling og konsolidering, som CPR-systemet lige nu står overfor. 2. CPR-kontoret CPR-kontorets historie trækker spor helt tilbage til 1. februar 1965, hvor Sekretariatet for Personregistrering blev etableret under Indenrigsministeriet med den opgave at forestå planlægning og etablering af CPR-systemet. Fra oktober 1981 ændredes betegnelsen fra Sekretariatet for Personregistrering til Indenrigsministeriet, Afdelingen for Personregistrering. Denne betegnelse blev bibeholdt til 1991, hvor navnet blev ændret til CPR-kontoret, som - efter direktør Henrik Nielsens pensionering i foråret herefter indgik som et kontor i Indenrigsministeriets departement under ledelse af kontorchef, cand.polit. Torben Jerlach og med konsulent og ITchef Jørgen Østrup Møller som souchef. Sekretariatet for Personregistrering startede i sin tid i 1965 med at have lokaler i Frederiksgade som senere blev suppleret med lokaler i Toldbodgade begge adresser i København K. I marts 1979 flyttede man til Trommesalen 2, 1614 København V. for pr. 1. januar 1987 at flytte til Stockholmsgade 27, København Ø. Kortere tid herefter nemlig i december 1991 flyttede CPR-kontoret sammen med andre enheder fra Indenrigsministeriet - til Datavej 20 i Birkerød i den bygning, som siden 1970 havde huset Statsskattedirektoratet. Pr. 1. november 2005 overtog kontorchef, cand.jur. Carsten Grage ledelsen af CPR-kontoret - fortsat med konsulent og IT-chef Jørgen Østrup Møller som souchef - i forbindelse med, at Torben Jerlach

4 - 4 - overgik til en stilling som konsulent som led i en seniorordning for at gå på pension med udgangen af maj Pr. 1. februar 2007 flyttede CPR-kontoret til Slotsholmen i første omgang til Slotsholmsgade 12 og fra 1. februar 2008 til Slotsholmsgade 10. Nærværende beskrivelse dækker således perioden fra 1991, hvor navnet CPR-kontoret opstod og CPR-kontoret flyttede til Birkerød, og frem til 2009, hvor CPR-kontoret er lokaliseret på Slotsholmen. CPR-kontoret varetager dels opgaverne med CPR s drift, vedligeholdelse, udvikling samt levering af CPR s data til offentlige myndigheder og den private sektor, dels opgaverne i forbindelse med CPRlovgivningen, herunder folkeregistreringsreglerne vedrørende bopælssager m.v. Administrationen af CPR-lovgivningen og bopælssagerne var i perioden juni 2001 til januar 2007 udskilt fra CPR-kontoret og blev varetaget fra Slotsholmen i andre kontorer i ministeriets departement, men kom igen tilbage til CPR-kontoret, da CPR-kontoret flyttede til Slotsholmen pr. 1. februar Igennem alle årene har CPR-opgaven ligget under Indenrigsministeriets ressort fra november 2001 dog benævnt som Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som efter valget i november 2007 blev opsplittet, hvor den indenrigsministerielle del, herunder CPR-kontoret, pt. indgår i Indenrigs- og Socialministeriet, som blev dannet ved en ressortomlægning pr. 7. april Helt nyt CPR-system og nye funktioner i 1990 erne Henrik Nielsen sluttede sin beretning CPR Danmarks Folkeregister i foråret 1991 med en status for CPR-systemet, hvor der blev nævnt en række planlagte fornyelser. Disse blev hurtig en realitet, idet CPR-kontoret idriftsatte et teknologisk fornyet og moderniseret CPR-system den 1. oktober Ajourføringen af det gamle system blev stoppet fredag den 20. september 1991, kl , hvorefter CPR blev omlagt af I/S Datacentralen af 1959 nu CSC Danmark A/S - til det nye system i perioden frem til og med mandag den 30. september I omlægningsperioden kunne CPR s terminalbrugere søge og foretage opslag i det gamle CPRsystem, således som dette var ajourført pr. 20. september 1991, mens leverancerne af udtræk fra CPR til ajourføring af persondata hos andre offentlige myndigheder og private virksomheder var totalt stoppet i denne periode. Tirsdag den 1. oktober 1991 var det nye CPR-system fuldt etableret, hvorefter der i første omgang blev åbnet for folkeregistrene og nogle få terminalbrugere til CPR s nye terminalsystem. Samtidig overgik nogle få udtræksbrugere til dataleverancer fra det nye system, bl.a. Kommunedatas P-Datasystem. I den efterfølgende periode frem til fredag den 1. november 1991 gennemførtes en gradvis omlægning af CPR s terminalbrugere til brug af det nye system og CPR s udtrækskunder til at modtage data fra det ny system.

5 - 5 - Såvel det gamle som det nye CPR-system var således i brug i hele perioden frem til 1. november Dette stillede helt ekstraordinært store krav til de kommunale folkeregistre, som skulle holde begge systemer fuldt opdaterede i hele perioden. Dels skulle folkeregistrene hurtigst muligt efter 1. oktober 1991 indrapportere alle de ændringer til CPR, som havde hobet sig op fra 20. september 1991, hvor ajourføringen af det gamle system blev stoppet, både til det gamle og det nye system. Dels skulle de løbende ajourføre begge systemer med de ændringer, som tilgik folkeregistret fra 1. oktober til 1. november Og ikke nok med det, men folkeregistrene skulle også sørge for at en ændring til CPR s dataindhold indberettedes på samme dag til begge systemer. Dette foretog CPR-kontoret dagligt en maskinel kontrol af. Fredag den 3. november 1991 anvendte alle terminalbrugere det nye CPR-system, hvorfra også alle udtræk blev leveret. Først da kunne hele det gamle CPR-system lukkes ned. Der var tale om en total udskiftning af hele CPR-systemet. Der var i realiteten tale om et Big Bang, hvor der ikke var nogen plan B, hvis plan A måtte vise sig at fejle. Udskiftningen skulle således lykkes i første forsøg. Og det lykkedes helt som forventet så CPR ikke kom med på listen over kuldsejlede store offentlige IT-projekter i 1990 erne! Det var således en særdeles kritisk operation, hvor fundamentet herfor var skabt gennem en meget omfattende planlægning, test m.v. gennem lang tid i et snævert samarbejde med CPR s ITleverandør Datacentralen (nu CSC), repræsentanter for de kommunale folkeregistre og Kommunedata samt en tæt kontakt til CPR s øvrige brugere i den offentlige og private sektor, som alle fik omlagt deres dataleverancer i forbindelse med introduktionen af det nye CPR-system. Forberedelserne til det moderniserede CPR-system startede allerede helt tilbage i 1987, hvor der skete en opsamling af alle de forslag og ideer, som navnlig var fremkommet fra folkeregistrene gennem årene på grundlag af disses praktiske erfaring med CPR. I 1988 valgtes den tekniske løsning (databasesystemet DB2, programmeringssproget Natural og telestyringssystemet CICS), som dengang ansås mest velegnet til den teknologiske fornyelse af CPR-systemet. Faktisk er det databasen fra dengang, som med nogle ændringer, fortsat benyttes i dag (2009). I 1989 blev det endelige indhold af den 1. version af det moderniserede CPR-system fastlagt. Konstruktionen af IT-systemet blev påbegyndt i efteråret 1989 og selve udviklingsarbejdet afsluttedes i Det bør i forhold til, at der var tale om en total systemudskiftning, nævnes, at der ikke blev tilført ekstra bevillinger til arbejdet, hvorfor en del nye faciliteter bl.a. derfor ikke var med fra starten, men først kom i de følgende år. Til støtte for arbejdet med udformningen af systemet var der nedsat en arbejdsgruppe bestående af et antal medarbejdere fra udvalgte folkeregistre. Dette skulle sikre og det gjorde det også CPRsystemets anvendelighed og brugervenlighed i folkeregistrene gennem bistand, råd og ideer fra disse repræsentanter, der tillige var med i den afsluttende brugertest af de hændelser, opslag og søgninger, som systemet kom til at indeholde. Det var faktisk sådan, at arbejdsgruppens folkeregistermedlemmer - og CPR-kontoret - kunne teste det ny systems funktioner med fuldt dataindhold for alle de i CPR registrerede personer i en særlig testudgave af CPR i næsten et halvt år frem mod september Dette var bl.a. medvirkende til at der kunne foreligge et næsten fejlfrit system fra starten.

6 - 6 - En meget tidskrævende og vanskelig del af moderniseringsarbejdet var at sikre de hidtidige udtræks- og terminalbrugeres overgang til anvendelse af det nye CPR-system. I den forbindelse skal nævnes, at samtlige daglige ændringsudtræk fra CPR samt diverse engangsudtræk fra CPR til offentlige myndigheder og private blev omprogrammeret samtidig med, at dataindhold m.v. blev ændret. Samtlige udtrækskunder skulle således have omlagt deres egne IT-systemer, så de var klar til at modtage data fra det ny CPR-system i løbet af oktober måned 1991 i forbindelse med den gradvise overgang. Det ny CPR-system, der blev idriftsat i oktober 1991, gav en hel række store og små - forbedringer og nye faciliteter, hvoraf kun de allervigtigste skal nævnes her: En total teknisk fornyelse af CPR-systemet. På grundlag af den etablering af direkte terminalopkobling af de kommunale folkeregistre til CPR-systemet, som var blevet gennemført i perioden 1984 til 2000, skete al indberetning fra folkeregistre direkte ved anvendelse af CPR s online-ajourføringssystem i stedet for som tidligere ved indberetning til Kommunedata med efterfølgende natlig overførsel af data til CPR, således at der nu var tidstro opdatering af CPR fra alle kommunale folkeregistre, dvs. så snart en ændring til CPR er indberettet er den tilgængelig for CPR s brugere. Dataindholdet blev forbedret, herunder med enkelte nye felter og historiske oplysninger for adresser, navne og civilstande, mens feltlængde og -indhold for en række felter blev ændret. Nye og forbedrede søgemuligheder, hvor der dog først i marts 1993 blev givet adgang til navnesøgning. Afskaffelse af kravet om manuelle kartoteker i folkeregistrene, hvorefter al kommunikation mellem folkeregistrene og CPR sker elektronisk, dvs. digitalisering af folkeregistreringsområdet længe før ordet digitalisering blev en overskrift i offentlig IT-udvikling og drift. Den første tid umiddelbart efter idriftsætningen af CPR i oktober 1991 blev for størstedelens vedkommende benyttet til at afhjælpe diverse småfejl og uhensigtsmæssigheder, som uvægerligt vil være forbundet med introduktionen af et helt nyt system. Samtidig blev en del forslag om ændringer, som fremkom fra brugerside, også gennemført. I forbindelse med idriftsætningen af det ny CPR-system pr. 1. oktober 1991 opstod der problemer for nogle kommuner ved indrapporteringen til CPR vedrørende personer med bopæl på veje med et vejnavn, som forekom mere end én gang i samme kommune, f.eks. hvis Kirkevej forekom to steder i kommunen, hvilket var et levn fra før kommunesammenlægningerne i Det var i strid med lovgivningen om BBR, hvis der var mere end én vej med samme navn i samme kommune, så dette princip var lagt til grund for programmeringen af det ny CPR-system. Men virkeligheden var en ganske anden, idet der var lidt over 100 af landets godt veje, som ikke levede op til dette princip. Det viste sig dengang umuligt at få ministergodkendelse af, at lovgivningen på dette lille punkt også skulle håndhæves. Selvfølgelig ville det også umiddelbart være uhensigtsmæssigt for borgere og virksomheder, hvis deres vejnavn ændres. CPR-kontoret måtte derfor i maj 1992 ændre CPR s programmer, således at det i hvert fald i relation til CPR og indrapporteringen hertil ikke længere var et krav, at samme vejnavn ikke må forekomme for flere veje i samme kommune. Problemet var således løst i forhold til CPR for en længere årrække, men dukkede igen op i langt større skala i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007, hvor kommunerne skulle sammenlægges til kun 98 kommuner, jf. omtalen heraf i afsnit 15.

7 - 7 - I 1991/1992 var det imidlertid kun den første fase af CPR-moderniseringen, der var gennemført. Udviklingsarbejdet fortsatte i de følgende år op gennem 1990 erne i nye faser, hvor en lang række forbedringer, der ikke havde været tidsmæssig mulighed for at medtage i første omgang, blev gennemført. Det vil føre for vidt her i denne beskrivelse at komme ind på alle disse. Til illustration af omfanget kan oplyses, at der i CPR s udviklingsplan for var omtalt langt over 100 aktiviteter: Dette giver dog ikke et fuldt dækkende billede af det samlede videreudviklingsomfang i disse år, men illustrerer på ganske glimrende vis, at det kræver et fortsat løbende videreudviklingsniveau af en betydelig størrelse i forbindelse med CPR-systemet for hele tiden at kunne leve op til nye krav fra brugere og den teknologiske udvikling. Med det skal dog nævnes, at det var i denne periode, at CPR s Servicesystem (SES) blev udviklet og taget i brug med henblik på at holde styr på alle CPR s kunder, deres udtræk og terminalforhold samt at sikre en solid og sikker produktionsafvikling af udtræk til kunderne hver aften. Det var også i midten af 1990 erne, at CPR-kontoret med hjemmel i registerforskrifter for CPRregistret kunne give adgang for erhvervsvirksomheder til via elektronisk selvbetjening at rette elektroniske enkeltforespørgsler til CPR på linje med, hvad der var hjemmel til i folkeregistreringsloven for alle private at få besvaret ved henvendelse i folkeregistrene. Erhvervsvirksomhederne fik herved en lettere adgang til at få besvaret adresseforespørgsler, og folkeregistrene slap for denne opgave. I den samme periode midt i 1990 erne udvidede CPR-kontoret gennem særlige registerforskrifter med hjemmel i folkeregistreringsloven adgangen for erhvervsvirksomheder til at få leveret udtræk fra CPR vedrørende personer. Hidtil havde det været et krav, at virksomhederne skulle kunne identificere de enkelte personer via personnummer. Udvidelsen betød, at denne identifikation også kunne ske ved hjælp af navne og adresser/fødselsdatoer. Dette gjorde det muligt for erhvervsvirksomheder, som ikke lovligt efter lov om private registre kunne indsamle og registrere personnumret for kunder m.v., alligevel at få ajourført deres navne- og adresseoplysninger via udtræk fra CPR. 4. Nyt CPR-tegnsæt i 1997 CPR-systemet anvendte fra starten i 1968 et ret begrænset tegnsæt ny-ebcdic med 30 store bogstaver (A-Å) samt Ü (populært sagt tysk Y ). Dette gav anledning til, at det ikke var muligt i alle tilfælde at stave borgernes navne korrekt i CPR-systemet, idet der manglede bl.a. ö, ä, é m.v. Det var utilfredsstillende for borgerne og gav naturligvis gennem årene anledning til stadige klager. Og enkelte borgere kunne ikke forstå, at CPR-kontoret ikke blot kunne ændre tegnsættet så lige netop deres navn kunne staves korrekt. Isoleret betragtet ville CPR-systemet godt kunne omlægge sit tegnsæt, men det ville kræve, at alle CPR s brugere i den offentlige og private sektor også var klar hertil, således at det også for dem var muligt at bruge nye tegn, således at disse ikke blev udskrevet som > eller som andre mærkelige tegn i stedet. Folkeregistrenes terminaludstyr skulle også kunne indberette de eventuelle nye specielle bogstaver til CPR. Helt frem til 1993 var det nødvendigt at vejlede CPR s terminalbrugere om eventuelle problemer med at få vist og udskrevet Û i forbindelse med CPR s terminalsystem. Samme bogstav gav også problemer i forbindelse med produktionen af de plastsygesikringsbeviser, der på sundhedsområdet blev introduceret og udstedt i 1993 som magnetstribekort.

8 - 8 - Der var altså behov for en standardisering af det tegnsæt, som IT-brugerne anvendte i Danmark. CPR-kontoret undersøgte i 1995 de standarder som fandtes på området med henblik på at finde et tegnsæt for CPR, som kunne være fremtidssikret. Undersøgelsen omfattede bl.a. fastlæggelse af tegnsæt repertoire og sorteringsrækkefølge, krav til perifert udstyr, særlig information til folkeregistrene og undersøgelse af deres udstyr, ændring af øvrige kunders applikationer samt plan for den praktiske indførelse af den valgte løsning og konverteringen til det valgte tegnsæt. Disse aktiviteter resulterede i, at det i 1996 blev besluttet, at CPR fra 2. april 1997 overgik til et nyt tegnsæt code page 277 med i alt 114 små og store bogstaver, dvs. at CPR kunne håndtere næsten alle specielle nationale bogstaver i europæisk sprog, som anvender det latinske alfabet. CPR-kontoret skrev i maj 1997 til de personer, som i CPR havde en markering for ikkekorrekt stavemåde. Men der var nok endnu flere, som ikke var stavet korrekt, men som ikke havde en sådan markering i CPR. Disse kunne CPR-kontoret ikke kontakte om de nye stavemuligheder. Under alle omstændigheder måtte borgeren selv henvende sig til folkeregistret med behørig dokumentation for navnets korrekte stavemåde for at få navnet ændret i CPR. I flere år efter overgangen til nyt tegnsæt var der CPR-udtrækskunder, som fik deres dataleverancer omdannet til gammelt tegnsæt forinden leveringen fra CPR. Dette illustrerer, at en sådan omlægning nødvendigvis må tage tid og ikke blot fra den ene dag til den anden kan indføres alle steder. I dag er code page 277 udbredt brugt inden for såvel den offentlige forvaltning og den private sektor og benævnes nu ofte som CPR s tegnsæt og betragtes som en de facto standard i Danmark! 5. Håndhævelsen af forbudet om helårsbeboelse i sommerhusområder Spørgsmålet om håndhævelse af planlovens forbud mod helårsbeboelse i sommerhusområder var genstand for overvejelser og drøftelser i en meget lang periode helt tilbage fra 1980 erne. Der har gennem tiden været mange behjertede forslag om løsninger, som skulle dæmme op mod ulovligheder på dette område. I de fleste tilfælde blev sådanne forslag bragt i spil uden hensyntagen til folkeregistreringslovens grundlæggende princip om, at hovedformålet med bopælsregistreringen var at afspejle de faktiske forhold, således at enhver skal folkeregistreres på sin bopæl eller i mangel af en sådan på det faste opholdssted. Det gælder f.eks. et forslag fra KL fra 1995 om, at det skulle præciseres i lovgivningen, at det ikke skulle være muligt at tilmelde sig en sommerhusadresse i vinterhalvåret, med mindre kommunen har givet dispensation hertil. Den 1. januar 1999 trådte en ændring af lov om planlægning (lov nr af 23. december stoploven) i kraft med henblik på at skabe en effektiv håndhævelse af forbudet mod ny helårsbeboelse i boliger i sommerhusområder m.v. Herefter skulle kommunerne påbyde enhver, der bliver registreret med ulovlig bopæl i et sommerhus, at fraflytte sommerhuset og inden 14 dage dokumentere, at fraflytning er sket. Lovændringen berørte også CPR-systemet, der blev inddraget i håndhævelsen, idet der samtidig med meddelelse af sådant påbud til en person skulle ske registrering af flyttepåbudet i CPR. Registrering af påbudet skulle igen slettes i CPR, når påbudet var efterkommet. Den ny ordning stillede også ekstra krav til folkeregistrenes kontrol af, om det anmeldte svarer til det faktiske, når der forelå flytteanmeldelser fra personer med flyttepåbud registreret i CPR i forbindelse med en registrering i et sommerhus, således at proformaflytninger ikke slap igennem, og borgeren

9 - 9 - rent faktisk bare blev boende ulovligt i sommerhuset, samtidig med at vedkommende fik en anden fiktiv adresse registreret i CPR. Flytte- og dokumentationspåbudet fra planlovsændringerne i 1999 er et eksempel på et hensigtsmæssigt og velgennemtænkt samspil mellem en særlovgivning og folkeregistreringen, som løser problemet med ulovlige sommerhusbeboelser i sommerhusområderne uden at sætte de generelle principper for bopælsregistreringen i CPR over styr. 6. CPR og udlændingeområdet Efter at CPR-kontoret i nogle år havde afventet Udlændingestyrelsens ibrugtagning af Udlændingeregistret blev det fra 9. juni 1997 pålagt folkeregistrene ved registrering af indrejse, genindrejse og genfinding for ikke nordiske statsborgere, hvor registreringen sker på grundlag af en opholdstilladelse, samtidigt at indberette Udlændingestyrelsens journalnummer (udlændingenummer) til CPR. Oplysning om udlændingenummer måtte efter henstilling fra det daværende Registertilsyn ikke registreres i CPR, men skulle alene overføres til Udlændingeregistret sammen med det tildelte/gældende personnummer og øvrige aktuelle CPR-oplysninger for den pågældende. Baggrunden for denne ordning var, at en forudsætning for en effektiv administration på udlændingeområdet, herunder en bedre statistisk belysning af centrale udlændingepolitiske emner, er en korrekt kobling i Udlændingeregistret af Udlændingestyrelsens journalnummer (udlændingenummer) og personnumre. Folketinget vedtog i juni 1998 den såkaldte udlændingepakke, der i forhold til CPR og folkeregistreringen betød, at der i CPR skulle registreres dels opholdsgrundlag efter udlændingelovgivningen og dels - som led i integrationen - oplysninger om boligplacering for flygtninge. Registreringen af opholdsgrundlag i CPR skete ved direkte maskinel overførsel fra Udlændingestyrelsens Udlændingeregister til CPR. Oplysninger om den første registrering af flygtninge (boligplacering), som fik opholdstilladelse, skete ligeledes på foranledning af Udlændingestyrelsen på en særlig vejkode 9947 i den kommune, som af Udlændingestyrelsen var udpeget til at overtage integrationsansvaret for den pågældende flygtning, herunder efterfølgende for at den pågældende fik en egentlig bolig. Indberetning og overførsel af udlændingenummer koblet til personnummer samt registrering af opholdsgrundlag og boligplacering nødvendiggjorde tekniske ændringer i CPR-systemet. Udlændingestyrelsen etablerede i januar 2003 en Udlændingeinformationsportal (UIP), der bl.a. gav elektronisk adgang for kommunerne til oplysninger vedrørende udlændinges opholdsgrundlag. På denne baggrund blev adgangen til registrering af opholdsgrundlag i CPR ved overførsel af oplysninger fra Udlændingestyrelsen ophævet, jf. lov nr. 68 af 4. februar 2004 om ændring af CPR-loven. Ændringen blev sat i kraft med virkning fra den 15. december Den hidtidige registrering af opholdsgrundlag i CPR blev slettet i CPR umiddelbart efter dette tidspunkt.

10 Folkeregistreringen 75 år i Danmark i 1999 med varsel om nye tider Fredag den 5. november 1999 var der gået 75 år siden, der blev oprettet folkeregistre i Danmark med hjemmel i lov. nr. 57 af 14. marts 1924 om folkeregistre. Det kunne i 1999 konstateres, at der er sket meget siden 1924 på folkeregistreringsområdet. Udviklingen var især gået meget stærkt efter oprettelsen af CPR-systemet i Fra starten blev CPR uden for kommunalt regi kun brugt af kildeskattesystemet, ATP og Danmarks Statistik. I 1999 anvendtes CPR og CPR s adresser i alle dele af den offentlige sektor og i den udstrækning lovgivningen tillod det også i den private sektor. Opgavefordelingen mellem CPR-kontoret og de kommunale folkeregistre vedrørende vedligeholdelsen af CPR havde stort set været uændret siden CPRsystemets oprettelse i Der havde således været et godt og tæt samarbejde mellem Indenrigsministeriet og kommunerne om folkeregistreringen i de første 75 år. Der kan herom henvises til Folkeregistrering 75 år i 1999 af Hanne Willumsen, hvor også udviklingen i folkeregistreringen er fulgt helt op til 1999, dvs. til og med ændring af folkeregistreringslovgivningen medio 1998, som gjorde folkeregisterlovgivningen forenelig med Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, som skulle være implementeret senest 24. oktober 1998 i medlemslandene. Godt en måned før 75 års dagen for folkeregistreringen i Danmark nemlig den 6. oktober 1999 fremsatte indenrigsministeren et forslag til en ny lov om Det Centrale Personregister (nr. L 3) til afløsning af den dagældende folkeregistreringslov fra 1924, som tidligere kun var ændret væsentligt i 1968 ved CPR-systemet oprettelse. Der var tale om en genfremsættelse af et lovforslag fra den forrige folketingssamling. Lovforslaget, der blev vedtaget i maj 2000 og trådte i kraft 1. juli 2000, betød, at begrebet folkeregistre gled ud af lovteksten. Samtidig indebar planerne for CPR-systemets videreudvikling, som der var redegjort for i bemærkningerne til lovforslaget, at kommunerne i løbet af nogle få år ville blive fritaget for at indtaste de oplysninger i CPR, der tilvejebringes af de myndigheder, der kommer i kontakt med den enkelte borger i forbindelse med fødsler, navngivelse, vielser, skilsmisser, navneændringer, dødsfald m.m. Disse myndigheder, som f.eks. folkekirkens kordegne og præster, statsamter og domstole, ville i stedet komme til at ajourføre CPR elektronisk fra egne sagsbehandlingssystemer uden om folkeregistrene. Der var således 75 år efter, at der blev oprettet kommunale folkeregistre i hele landet, lagt op til, at kommunernes rolle i folkeregistreringen og CPR skulle ændres på en hel del punkter. Selve registreringen i CPR af korrekt adresse for borgerne og visse funktioner i forbindelse med udlevering af oplysninger fra CPR ville derfor fremover blive de vigtigste opgaver for kommunerne på CPR-området. Især spørgsmålet om registrering af korrekt adresse for borgerne, var - også dengang - i den grad i fokus som en samfundsvigtig opgave i forbindelse med bestræbelser på at formindske social snyd. Der henvises i øvrigt nærmere om den ny CPR lov i det efterfølgende afsnit Ny CPR-lov i 2000 Hanne Willumsens beretning Folkeregistreringen 75 år i 1999 blev skrevet færdigt i september 1999, hvor det afslutningsvist blev nævnt, at en fortsættelse af historien må tage udgangspunkt i CPR-lovforslagets fremsættelse og behandling i Folketinget og efterfølgende vedtagelse.

11 Det første CPR-lovforslag fra 1998 blev i sin tid førstebehandlet den 12. november 1998 i Folketinget, hvor det bl.a. blev betonet, at lovforslaget skulle ses i tæt sammenhæng med justitsministerens samtidigt fremsatte lovforslag nr. L 44 om forslag til lov om behandling af personoplysninger. En række ordførere ønskede at de to lovforslag fulgtes ad. Det var jo helt naturligt at kende de endelige generelle regler i lov om behandling af personoplysninger, før man tog stilling til et konkret lovforslag om CPR-registret. CPR-lovforslaget blev efter førstebehandlingen henvist til Kommunaludvalget, som dels af indenrigsministeren og CPR-kontorets embedsmænd fik en teknisk gennemgang af lovforslaget i januar 1999, dels fik svar på 37 spørgsmål om forskellige dele og aspekter af lovforslaget. Såvel CPRlovforslaget og lovforslaget om behandling af personoplysninger blev ikke færdigbehandlet af Folketinget i folketingssamlingen , og blev derfor begge genfremsat i den ny folketingssamling Fortsættelsen af folkeregistreringens historie startede således med, at Forslag til Lov om Det Centrale Personregister (Lovforslag nr. L 3 Folketinget ) blev fremsat af indenrigsministeren den 6. oktober Der var tale om en stort set uændret genfremsættelse af lovforslag nr. L 9 af 7. oktober 1998, hvis baggrund og formål der er redegjort for i kapitel 23 i Folkeregistreringen 75 år i Der var dog i forhold til 1998-lovforslaget foretaget enkelte ændringer og præciseringer, herunder også i lovforslagets bemærkninger, hvor der bl.a. var indarbejdet fortolkningsbidrag baseret på besvarelser af spørgsmål fra Folketingets Kommunaludvalg i forbindelse med L 9. I lighed med L 9 indeholdt CPR-lovforslaget fra oktober 1999 (L 3) i bilag 2 en oversigt over de i alt 44 væsentlige realitetsændringer i forhold til den dagældende retstilstand, som CPR-lovforslaget indeholdt. Justitsministerens forslag til lov om behandling af personoplysninger blev fremsat den 9. december Selv om de to lovforslag først blev førstebehandlet i Folketinget den 19. januar 2000 brød debatten om CPR-lovforslaget dog allerede ud i lys lue kort tid efter CPR-lovforslagets fremsættelse i forhold til en ganske bestemt bestemmelse - lovforslagets 10, stk. 3, der gav anledning til en vældig kritik. Den foreslåede bestemmelse lagde op til nogle udvidede beføjelser, hvorefter kommunerne fra private og offentlige myndigheder ville kunne få oplysninger til brug for deres stillingtagen til sager om en borgers rette bopælsadresse. Kun 2 ordførere (SF og Enhedslisten) havde direkte haft bemærkninger til den foreslåede bestemmelse til 10, stk. 3, ved førstebehandlingen i Folketinget af L 9 i november Der blev dog stillet spørgsmål til denne bestemmelse i forbindelse med behandlingen af lovforslaget i Kommunaludvalget i folketingsåret Dette gav imidlertid ikke Indenrigsministeriet anledning til ændring af denne, således at den foreslåede 10, stk. 3, indgik med en uændret affattelse i det genfremsatte lovforslag L 3 i oktober Det var især det forhold, at kommunen med den foreslåede bestemmelse kunne stille krav til enhver borger om under strafansvar - at give oplysninger om f.eks. naboens bopælsforhold, der ret uventet bragte CPR-lovforslaget i strid modvind i efteråret Dette gav dels anledning til et spørgsmål nr. S 313, der blev mundtlig besvaret af indenrigsministeren i Folketinget den 3. november 1999, dels en hel del omtale i pressen frem til CPR-lovforslagets førstebehandling i Folketinget den 19. januar 2000, herunder en kronik Grænser for kontrol i Politiken tirsdag den 18. januar 2000 af afdelingsforstander Oluf Jørgensen fra Journalisthøjskolen. Så linjerne var trukket skarpt op til Folketingets førstebehandling af CPR-lovforslaget onsdag den 19. januar Folketingets forhandlinger belyste også bestemmelsen fra mange sider, hvor ord som

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) 1 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

CPR WEB System Good morning and welcome

CPR WEB System Good morning and welcome CPR WEB System Good morning and welcome CPR s udvikling gennem mere end 40 år Bo Jystrup Project Carsten Manager Schouw 2009-10-26 26-10-2010 CS C 10. September 2009 1 10/24/2010 11:26 PM New Brand FMT-P2_

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 426 af 31. maj 2000

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser I medfør af 15, stk. 4 og 26q i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kommunalreformen og retten til aktindsigt

Kommunalreformen og retten til aktindsigt Til Folketingets Kommunaludvalg og Retsudvalg D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e Kommunalreformen og retten til aktindsigt Af Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i forvaltningsret og informationsret,

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Tilblivelsen af Det Centrale Personregister. Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015

Tilblivelsen af Det Centrale Personregister. Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015 Tilblivelsen af Det Centrale Personregister Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015 Forbehold Jeg var der ikke Anvendt materiale Bøger Rigsarkivet CSCs Historiske Arkiv Overblik

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere