Referat fra budgetbeboermøde 15. september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra budgetbeboermøde 15. september 2015"

Transkript

1 Referat fra budgetbeboermøde 15. september 2015 Mødet var et ordinært budgetbeboermøde, som ud over budgettet havde behandling af Agendaplanen og indkomne forslag på dagsordenen. En kort udgave af budgetforslaget med kun hovedtallene var omdelt en uge inden mødet sammen med Agendaplanen og et hæfte med det øvrige materiale til beboermødet. Det detaljerede budgetforslag kunne ses på Galgebakkens hjemmeside og fås på GAB kontoret og på Ejendomskontoret. Til mødet blev der udleveret stemmesedler til 38 husstande, hvilket (v. 700=100%) svarer til at 5,4% af samtlige var repræsenteret. Til mødet deltog endvidere Ejendomsleder Susanne Palstrøm og Ejendomsmester Jan Allentoft. 1) Anita Sørensen blev valgt til dirigent og Birthe Y. Nielsen til meddirigent. 2) Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent. 3) Hanne Møller og Hans Jørgen blev valgt til stemmetællere. 4) Der var ikke bemærkninger til referaterne fra beboermøderne 26. marts og 28. maj. 5a) Den sædvanlige forretningsorden blev godkendt. 5b) Dagsordenen: Forslaget om udvidelse af P-plads A (pkt. 8.3 i den omdelte dagsorden) blev flyttet ind under budgetpunktet (7b.6) fordi en vedtagelse af forslaget ville have konsekvens for budgettet. 6) Årsrevision af Agendaplanen Lars Messell fra Agendagruppen fremlagde og kommenterede Agendaplanen. Bl.a.: Agendaplanen lægger op til at videreføre arbejdet med de samme indsatsområder som igennem de foregående 4 år, og planen er således kun en revision og ikke en helt ny plan. De største opgaver bliver overgangen til den nye affaldsordning samt at følge arbejdet med helhedsplanen mht. til bæredygtighed. Agendagruppen arbejder meget med information til beboerne om affaldssorteringen, og der er lavet en ordning med 'affaldsambassadører', dvs. beboere i nærområdet som har påtaget sig opsyn med deres lokale affaldsø. Agendaplanen blev godkendt med stort flertal. 7) Budget a) Gennemgang og diskussion af budget 2016: Det fremlagte budgetforslag havde en huslejestigning på 1,12%. Jens Ellesøe Olsen fra afdelingsbestyrelsen gennemgik og kommenterede budgettallene. Bl.a.: Der er store stigninger på udgifterne til ejendomsskatter, vand, renovation og el, i alt kr. Henlæggelserne bliver øget med 1 mio. kr. til udskiftning af radiatorer i baderummene, når rummene bliver renoveret i forbindelse med helhedsplanen. På konto 114 (renholdelse) afsættes kr. til ekstra ressourcer på Ejendomskontoret, fordi de er presset af ekstra opgaver som følge af helhedsplanen. Fra overskudskontoen (konto 203.6) overføres 2,45 mio. til driftsbudgettet. Undervejs i gennemgangen besvarede Jens spørgsmål om bl.a. de langsigtede konsekvenser af støttede lån fra Landsbyggefonden til helhedsplanen, de forøgede henlæggelser til tab ved fraflytning, beløbet til foredrag om dyreadfærd m.m.. og udgifter til nye legepladser, hvor Biba Schwoon fra GAB supplerede. Susanne Palstrøm uddybede behovet for ekstra ressourcer på budgettet til Ejendomskontoret: Det kan ikke undgås, at Ejendomskontoret bliver involveret i helhedsplanen, for Ejendomskontoret sidder inde med det konkrete kendskab til Galgebakkens bygninger. Hvis udgiften skulle afholdes af BO-VEST, som er bygherren for helhedsplanrenoveringen, ville konsekvensen blot blive et større byggehonorar at betale for Galgebakken. I materialehæftet til beboermødet (side 2) havde Annette Pedersen og René Skov spurgt om udgifterne til de tomme D-huse og leje af kontorpavillonerne. Susanne Palstrøm fremlagde en oversigt over udgifterne (se bilag til referatet). Udgifterne ved de 4 tomme D-husboliger men ikke de 4 tomme D-huskontorer og kontorpavillonerne kompenseres af VAs dispositionsfond. Beløbet tilføres dog først ved årsafslutningen, hvorfor kompensationsbeløbet for 2015 endnu ikke kan medtages i oversigten. Men der kan forventes en kompensation af samme størrelse som anført for (Ved en fejl er beløbet på kr. i oversigten betegnet som ekstra pr. år. Det skal være de samlede udgifter for hele perioden.) D-Husene måtte rømmes, fordi der blev konstateret alvorlige angreb med skimmelsvamp i hele blokken. Når bygningen endnu ikke er istandsat, skyldes det, at man har valgt at lade byggeskaden indgå i en samlet tillægsansøgning til Landsbyggefonden om finansiering ved hjælp af støttede lån. Hvis istandsættelsen skulle udføres alene med Referat fra budgetbeboermøde på Galgebakken 15. september 2015 Side 1 af 5

2 huslejekroner, ville det blive meget dyrt. Ansøgningen indeholder også flere andre sager, og udarbejdelsen og behandlingen af tillægsansøgningen tager derfor tid. Kontorerne flytter i øvrigt ind i et af prøvehusene i foråret 2016, når indretningen og tilpasningen af prøvehuset er afsluttet. Herved spares udgiften til leje af kontorpavillonerne. 7b) Indkomne forslag til budgettet: 1: kr. til anlæggelse af sø(er) (side 3 i materialehæftet): Forslagsstilleren Poul Evald Hansen fremviste fotos fra et boligområde ved Sportsvej i Glostrup, hvor der er blevet anlagt en sø. Beløbet er ikke en endelig bevilling, men kun et foreløbigt rammebeløb. Et senere beboermøde skal tage stilling for eller imod et konkret forslag. Indvendingerne mod forslaget gik dels på risikoen for småbørn, som også kan drukne i en lav sø og dels på, at en sø ikke ville kunne overleve det meget grave- og jordarbejde mv. som må imødeses med den kommende helhedsplan. Der var 6 stemmer for forslaget, men et stort flertal imod, så det blev ikke vedtaget. 2: kr. til pindsvineskjul (side 3 i materialehæftet): Forslagsstilleren Poul Evald Hansen begrundede forslaget med, at der mangler steder på Galgebakken, hvor pindsvin kan overvintre og i sommerhalvåret holde sig i skjul i dagtimerne. Beløbet på kr. er måske noget højt sat, men hvis opgaven kan udføres for et mindre beløb, bliver det gjort. Der var støtte til forslaget, fordi pindsvin er med til at begrænse mængden af dræbersnegle. Dog blev der sat spørgsmålstegn ved beløbets størrelse, for nogle bunker med grene og kvas på træpaller koster ikke ret meget. Andre mente, at forslaget burde vente til efter helhedsplanen, fordi jordarbejdet og kørsel med store maskiner vil medføre, at mulighederne for pindsvin forsvinder i den periode. Forslaget blev vedtaget med 32 stemmer for, 28 imod og 18 som undlod at stemme. 3: 4000 kr. til Tøjcafeen (side 4 i materialehæftet): Dirigenten og forslagsstilleren Christine Laval oplyste, at når beløbet er med som et tillægsforslag til budgettet, er det, fordi det drejer sig om en forhøjelse af det årlige rådighedsbeløb fra 2000 kr. til 4000 kr. Forslaget blev vedtaget med stort flertal for. 4: Opsparing/henlæggelse af strædepengene (side 4 i materialehæftet): Forslagsstilleren Birthe Y. Nielsen forklarede, at hensigten med forslaget er at sikre et større beløb til rådighed (svarende til 3-4 års strædepenge) i de enkelte stræder, når de efter helhedsplanrenoveringen, hvor meget af det grønne i stræderne er blevet ryddet, får brug for penge til hurtigt at få gang i nye planter. Imod forslaget blev det sagt, at strædepengene også bruges til anskaffelse af fællesting i stræderne, som der også er brug for under helhedsplanen, og mulighederne for stræderne med strædepenge bør ikke sættes på stand by i 3 år. Forslaget blev vedtaget med 38 stemmer for, 26 stemmer imod og 8 som undlod at stemme. 5: kr. til indkøb af vindskulpturer (side 4-5 i materialehæftet): Kristian Olesen fra Kunstudvalget fremlagde forslaget og fremviste nogle videoklip af kunstneren Lyman Whitakers vindskulpturer, herunder de tre skulpturer, som udvalget påtænker at indkøbe til placering på Grønningen. Mange gav udtryk for et positivt syn på skulpturerne. Dog var der en del, som ikke mente, at den tredje skulptur, der blev kaldt 'juletræet', var helt så velvalgt som de to andre. Kristian sagde, at Kunstudvalget vil tage denne op til fornyet overvejelse. Der var dog også nogle, som mente, at placeringen af tre bevægelige skulpturer på Grønningen vil forstyrre udsigten og blive trættende at se på til daglig især for naboerne, og at der manglede en samlet plan for kunst på området og en nabohøring. Afstemningstema 1 (tilføjelse til tidligere beboermødebeslutning): En forudsætning for en beslutning om indkøb af skulpturerne var, at der blev vedtaget nogle tilføjelser til en tidligere beboermødebeslutning om indkøb af kunst. Kunstudvalgets forslag til tilføjelser (her med fed kursiv): Mange beboere på Galgebakken ønsker kunst i bebyggelsen, til udsmykning og forskønnelse af området, til glæde for både børn og voksne - måske endda til debat. På Galgebakken har vi pladser, stræder og grønne områder. Ved opsætning af kunst på Galgebakkens pladser og/eller stræder udarbejdes en samlet plan for det valgte område og kunstværkets placering, inden kunstværket indkøbes. (den oprindelige formulering /ref.) Referat fra budgetbeboermøde på Galgebakken 15. september 2015 Side 2 af 5

3 Dog kan der købes kunst til opstilling på områder, eks. vis grønne områder som Grønningen, der betragtes som færdige. Der kan også købes kunst, der opstilles midlertidigt på pladser, der endnu ikke er færdigplanlagte, blot kunsten er flytbar. Tilføjelserne blev vedtaget med flertal for, 5 stemmer imod og 8 som undlod at stemme. Afstemningstema 2 (indkøb af skulpturerne allerede i 2015): Efter vedtagelsen af tilføjelserne var der afstemning om Kunstudvalgets forslag om at: På budget 2015 (kunst på pladserne) indkøbes 3 vindskulpturer for kr incl. moms (samlet pris incl. kr til opsætning). Dette blev vedtaget med flertal for og 6 stemmer imod. Hermed bortfaldt forslaget om først at anskaffe skulpturerne i : Udvidelse af P-plads A (side 6 i materialehæftet): Forslaget var rykket op under budgetpunkterne, fordi en vedtagelse indebar en ekstra udgift på budgettet. Ejendomslederen vurderede beløbet til kr. Forslaget blev fremlagt af Claes Solborg: Ideen om at udvide antallet af P-pladser i området stammer fra et kvartersmøde. Der er ganske vist lavet forskellige andre tiltag for at mindske problemerne i området, og dette har hjulpet noget, men ikke nok. Derfor stilles forslag om at inddrage et område til p-pladser, hvor der nu er græs og poppeltræer. Biba Schwoon fra Grønt udvalg orienterede om udvalgets indstilling: Forslaget indebærer, at et grønt område med træer skal ryddes til fordel for mere plads til biler, og dette synes udvalget ikke om. Forslaget vil kun give 3 nye p-pladser (forslagsstilleren mente 4 /ref.), og i stedet bør der satses på tiltag med markering af p- pladserne mm., som på en bedre måde kan løse problemerne. Under debatten blev det nævnt, at områderne med træer og græs på p-pladserne ikke er udlagt til grønt område, men til såkaldte udlægspladser til brug for yderligere P-pladser, når der engang i fremtiden blev brug for det, og det er der nu. Det blev nævnt, at man i stedet for inddragelse af området med træer kunne bruge det afspærrede område ved siden af Tårnet, hvor der ikke står nogen træer. Ved afstemningen var der flertal for forslaget om P-pladsudvidelse fra Skrænt 1. 7c) Fordelingen af beboeraktivitetsmidlerne: Jens Ellesøe Olsen havde forberedt en særlig overhead til gennemgang af beboeraktivitetskontoen, men havde glemt den derhjemme. (Oversigten kommer i Galgebakke Posten) I stedet gennemgik Jens tallene fra det detaljerede budget (side 13, note 119) og svarede på spørgsmål, bl.a. om hvordan Beboerhusets indtægter ved salg af varer indgår i budget og regnskab. 6e) Godkendelse af det samlede budget: Inden afstemningen sammenfattede dirigenten sammen med Jens, hvilken indvirkning aftenens budgetbeslutninger havde for det samlede budget: De indebærer en huslejeforhøjelse på 1,25%, hvor det oprindelige budgetforslag havde en huslejeforhøjelse på 1,12%. Det samlede budget for 2016 med disse ændringer blev vedtaget med stort flertal for. 8) Behandling af indkomne forslag uden konsekvens for budgettet: 1: Hvide døre og vinduer i prøvehusene og efterfølgende valgmuligheder (side 5 i materialehæftet): Biba Schwoon fra Afdelingsbestyrelsen sagde, at forslaget ikke kan besluttes af beboermødet, for beslutningen om udførelsen af Helhedsplanen skal ske i Helhedsplanregi. Men Helhedsplanudvalget ser positivt på forslaget, både hvad angår at få hvide døre og vinduer indvendigt i nogle af prøvehusene, og hvad angår muligheden for, at beboere, som ønsker det, kan få hvide døre og vinduer inde i deres bolig. Der er ikke direkte ekstraomkostninger forbundet med dette ud over noget ekstra planlægning og logistik. 2: kr. til genåbning af tårnet (side 5-6 i materialehæftet): Forslaget var stillet af Biba Schwoon og Birthe Y. Nielsen, som er Galgebakkens repræsentanter i Tårngruppen, hvori der også sidder beboere fra Hyldespjældet. Forslaget indebærer: 1. Der sættes aflåselige metaldøre i tårnet, for hvilket tilbudsprisen fra TJ Service er på kr. og 2. Der udarbejdes en statik (= styrkeberegnings) rapport af konstruktionen, som Civilingeniør Jens Dalmo fra NIRAS har givet tilbud på til kr. Samlet udgift kr., som skal deles ligeligt imellem de to bebyggelser. Når dette er gjort, kan tårnet med tilstedeværelse af en tårnvagt holdes åbent på faste tidspunkter og ved arrangementer. Referat fra budgetbeboermøde på Galgebakken 15. september 2015 Side 3 af 5

4 Under debatten mente nogle, at opsætning af aflåselige døre og begrænsning af brugen var en acceptabel løsning, fordi det muliggør, at tårnet snart kan tages i brug. Andre betegnede det som en halv løsning, der er utilfredsstillende i forhold til fri adgang, som var den oprindelige hensigt. Der blev udtrykt varierende grad af tvivl og skepsis mht. sikkerheden af konstruktionen. Biba sagde, at der ikke er tale om en risiko for at tårnet pludselig knækker eller styrter sammen. Andre sagde, at udgifterne til en tilstrækkelig sikring af konstruktionen kan komme til at løbe op i store beløb. Mange gav udtryk for, at fremgangsmåden, som lå i Tårngruppens forslag, havde en forkert rækkefølge, fordi der på samme tid skal besluttes både at opsætte døre og at få udarbejdet en sikkerhedsrapport. I stedet bør det i første omgang besluttes at få udarbejdet en sikkerhedsrapport af en rådgiver, og først bagefter og på grundlag af denne rapport bør der så træffes beslutning om evt. at montere aflåselige døre og/eller andet. Ved afstemningen om det samlede forslag fra Tårngruppen var der 37 stemmer imod forslaget, 16 stemmer for og 10 som undlod at stemme. Forslaget blev således ikke vedtaget. Eftersom mange under debatten havde udtrykt ønske om at få udarbejdet en sikkerhedsrapport men uden at stille et konkret forslag til beslutning foreslog dirigenten med forsamlingens tilslutning, at der nu blev givet mulighed for dette. Under debatten om kun at beslutte at få udarbejdet en sikkerhedsrapport, mente Biba, at Galgebakken burde beslutte at dække hele udgiften til rapporten, fordi det er muligt, at Hyldespjældets beboermøde vil beslutte, at Hyldespjældet kun vil dække udgiften til dørene i tårnet. Dette var Jesper Lohse og andre ikke enige i. Når to parter samarbejder om et projekt, kan den ene part ikke beslutte at gøre noget, som den anden part er imod, og Galgebakken bør kun beslutte at betale halvdelen af udgiften til en ingeniørrapport. Beløbet for Galgebakken blev skønsmæssigt sat til kr. Jesper Lohse formulerede et forslag på papir, som blev læst op af dirigenten: Tårnets stabilitet ønskes undersøgt af en anerkendt statiker kr. På overheadprojektoren blev det formuleret, at en rådgivende ingeniør bestilles til at lave den statiske beregning, beløbet kr. deles mellem bebyggelserne kr. Ved afstemningen var der flertal for forslaget. 26. September 2015 Dirigent Formand for afdelingsbestyrelsen Referent Anita Sørensen Biba Schwoon Sten Hansen Bilag: Pris på skurleje + huslejetab af 4 D-huse (oversigt fremlagt på beboermødet) Referat fra budgetbeboermøde på Galgebakken 15. september 2015 Side 4 af 5

5 Referat fra budgetbeboermøde på Galgebakken 15. september 2015 Side 5 af 5

Budgetbeboermøde med behandling af Agendaplan og indkomne forslag

Budgetbeboermøde med behandling af Agendaplan og indkomne forslag Galgebakkens afdelingsbestyrelse GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 2620 Albertslund galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 Materiale til: Forslag til dagsorden: Budgetbeboermøde med behandling af Agendaplan og indkomne

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra budgetbeboermøde d. 21. september 2010 24 husstande var repræsenteret Dirigent: Ole Kristensen (OK) Referent: Henning Larsen 1 Vinie Hansen (VH) fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen, og forslog

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00 Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 64 husstande var repræsenteret inkl. afdelingsbestyrelsen v/ formand Claus Dahl,

Læs mere

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT 7. maj 2003 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 200 beboere fra 152 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 15. september 2014 Sted Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B Deltagere Fra afdelingen: 76 lejemål repræsenteret Fra fsb-organisationen:

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

VA afd. 10, Hyldespjældet

VA afd. 10, Hyldespjældet Referat fra det ordinære budgetbeboermøde, afholdt mandag d. 10. september 2012. Tilstede var 27 husstande repræsenteret med i alt 54 stemmer. Vinie Hansen (VH) fra Afdelingsbestyrelsen bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd

Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Dagsorden 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere