Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der spontant udbrød Du milde kineser. Det er jeg da noget overrasket over 2. præmie: Have præmie: Have 131. Kolonihaveforbundet havde vurderet at haven gjorde sig fortjent til ikke bare en 1. præmie, men en ærespræmie. Herefter blev generalforsamlingen skudt i gang kl haver var mødt frem. 1. Valg af dirigent Bent, blev valgt 2. Valg af referent Persille, blev valgt 3. Valg af stemmeudvalg I første omgang blev valg af stemmeudvalg udsat til hvis der senere på generalforsamlingen viste sig at blive behov for et stemmeudvalg. Behovet opstod og stemmeudvalget kom til at bestå af: Anton John 4. Bestyrelsesberetning Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Persille Kommentarer til beretningen: Det er godt at bestyrelsen har taget fat på kloakering af haverne, da vi ellers kan stå med det meget pludseligt.

2 Bestyrelsen har sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen vedlagt en skrivelse, hvori den beder om mandat til at gå videre med kloakering, hvilket JPÅ er imod, da han har en oplevelse af at: - Der er tale om kolonihaver og ikke sommerhuse - De 36 minihaver bliver snydt da de ikke har overnatningsmulighed og derfor ikke får lige så meget glæde af kloakeringen som kolonihaverne. - Kommunen tjener på kloakering. Hvis vi venter med kloakering til kommunen pålægger os det kan vi muligvis spare tilslutningsafgiften. (som det fx har været tilfældet i Ballerup). - Det bliver dyrt, da der skal monteres vandmålere (der skal aflæses) og gamle rør skal graves op. Vandafgiften til kommunen bliver forøget til det dobbelte, fordi vi med kloakering skal betale afledningsafgift. Der vil være ekstraudgifter for det enkelte havelod da den fælles kloakering kun går til havens skel og endelig vil forbedringen resultere i at lejeomkostningerne til kommunen stiger. På baggrund af disse indvendinger foreslog JPÅ at bestyrelsen venter med kloakering til der kommer et påbud fra kommunen. Forslår at bestyrelsen fortsætter sit arbejde, så medlemmerne kan tage stilling på baggrund af konkrete tal. Formanden, (svar fra bestyrelsen): Der kommer ikke nogen afstemning før vi har nogle tal på bordet og kan tage stilling på baggrund af en ekstraordinær generalforsamling. Er ikke glad for at betale kloakering, når han ikke kan overnatte der. Opfordrer til at vi stiller krav om at kloakering forudsætter at mini-haverne får overnatningsmulighed fx ved at få status som kolonihaver. Vi skal også have bebygningsgraden op i en ny deklaration. Takker i øvrigt bestyrelsen for dens arbejde. Kasserer, (svar fra bestyrelsen): - Pengene der er brugt til kloakering er gået til kalibrering, der ikke bliver forældet. Den økonomiske krise giver gunstige priser, og skulle renten falde vil bestyrelsen gerne gøre det muligt for foreningen evt. at kunne slå til så hurtigt som muligt. - Vi har en lang tjekliste, herpå blandt andet minihavernes situation. - Vi er meget opmærksomme på økonomien, og bl.a. derfor er havelejen kun steget med 65,- kr. over de sidste 10 år. - Den normale bebygningsgrad i Høje Taastrup er 50 m2 og det er muligvis det der er tænkt ind, da det i den nye deklaration blev muligt at opføre 40 m2 hus for kolonihaver Som bestyrelse beder vi om at finde ud af, hvad der kræves i forbindelse med en kloakering. Der findes ikke en køreplan fra kolonihaveforbundet, som vi kan læne os op ad. Vi er ikke kloakeringseksperter og det koster lidt at få den nødvendige rådgivning og det er de penge, vi gerne vil have jeres tilladelse til at bruge. Der sker ikke noget før vi har tallene på bordet.

3 Har en af de små haver, men går ind for at bestyrelsen går videre med arbejdet. Et pålæg gør at vi kan risikere at vi SKAL gøre det og ikke kan forhandle. Hvis vi selv henvender os kan vi forhandle. Henstiller til at foreningen begynde at spare penge sammen, så overgangen bliver lidt mere lempelig. Støtter ideen om at spare penge og vil kommentere det yderligere under punktet fremlæggelse af regnskab. Beretningen blev sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 5. Fremlæggelse af regnskab for 2008 til godkendelse. Kassereren, fremlagde regnskabet. Kommentarer til regnskabet: - Henstiller til at bestyrelsen sender forslag om legeplads og foreningshus til afstemning. - Henstiller til at foreningen sparer penge op når de eksisterende lån er betalt ud. - Henstiller til at de kr. der er brugt på kloakering regnes med i det endelige regnskab for kloakering. - Sandkassen på en legeplads vil være et problem pga. katte. - Henstiller til at folk laver legeplads i deres have. - Foreslår at man laver et baderum, men korrigeres da emnet er uden for dagsorden. - Kritik af regnskabet for at være uoverskueligt, da man ikke kan se hvad vi ejer og hvordan overskuddet disponeres. - Finder regnskabet tilfredsstillende - Foreslår at pavillonen, der pt står som et nøgent skelet, henlægges til fællesarbejdet. - Vil gerne vide hvad Aksel Petersen er utilfreds med i forhold til regnskabet. - Spørger til sammenhæng mellem det stigende vandforbrug i foreningen i 2008 og regnskabets udgifter til vand.

4 - Vil gerne have aktiver/passiver opgjort og vide hvordan likvide midler er disponeret i fondene. Desuden kan man ikke se hvordan pengene i lånene er blevet brugt. Kassereren, (svar fra bestyrelsen): - Legeplads: Vi ønsker os en legeplads der kan samle foreningens børn og vi ønsker at børnene er med til at bestemme, hvad der skal være på legepladsen. Der vil dog ikke blive mulighed for at lave en sandkasse, da det ikke vil være hygiejnisk forsvarligt med de mange katte i området. - Baderum: Punktet var uden for dagsorden, men det kan være væsentligt at oplyse at muligheden for at etablere baderum tidligere er undersøgt. Det er dyrt at etablere, svært at vedligeholde og der er nogle særlige udfordringer i forhold til betaling for varmt vand. - Regnskabet: Vores lån er etableringslån til kommunens og kolonihaveforbundets udgifter ved anlæggelsen af H/F Brandhøj for 23 år siden. Regnskabet er udformet som et driftsregnskab med indtægter og udgifter, da foreningens medlemmer har ønsket det, fordi det er nemmest gennemskueligt. Hvis noget skal stilles op anderledes, så gør vi gerne det. - Vandforbruget: Vandforbruget er steget så meget, at vi har haft problemer med at indtaste aflæsningen. Udgiften afspejler derfor et a conto beløb, da vi ikke har fået den endelige vandregning endnu. Regnskabet blev sendt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 6. Fremlæggelse af budget for 2009 til godkendelse. Kassereren, fremlagde budgettet. Kommentarer til budgettet: Der har været et voldsomt vandforbrug. 5 haver har brugt over 500 m2 pr. næse. Får de mennesker en regning? Når lånet er betalt ud kan vi beholde havelejen og spare op Forrentningen er på 9%. Det er en høj rente kan den omlægges? Kassereren (svar fra bestyrelsen): Vandforbruget: Vi ville gerne sende regningen videre, men vi har ikke belæg for det. Vi ved ikke om de pågældende haver er de eneste haver, der er skyld i det øgede vandforbrug og vi ved ikke, hvor meget de hver især står for af spild. Vi har fælles vand i H/F Brandhøj og hvis haver skal betale hver for sig skal der vandmålere til. Lånene: Vi ville gerne omlægge lånene for flere år siden, men kommunen har sagt nej til at vi måtte omlægge lånene. Kan vi lave en fakturering til de haveejere der har haft folk inde at slukke for deres vand?

5 Kan vi pålægge bøde til dem der ikke lukker for vandet? Budgettet sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 7. Indkomne forslag a. Forhøjelse af beløbet for ikke at deltage i fællesarbejde til 500 kr. pr. gang der udeblives. Forslaget blev vedtaget. b. Forbud mod kamphunde i H/F Brandhøj Kommentarer til forslaget: - Efterlyser at bestyrelsen gør rede for hvor indkomne forslag skal puttes hen. Det vedtagne forslag om forhøjelse at beløbet for udeblivelse for fællesarbejde hører ind under foreningens ordensregler 1, mens forslaget om forbud mod kamphunde skal indgå i ordensreglerne under 5. - Forslaget om kamphunde skal udspecificeres så det tydeligt fremgår, hvilke typer hunde vi stemmer om, så det kan skrives ind i ordensreglerne. Kassereren (svar fra bestyrelsen): Definitionen på kamphunde findes på Den vil blive printet ud og hængt op i udhængsskabene, såfremt forslaget vedtages. Forslaget blev vedtaget. c. Placering af legeplads Bestyrelsen foreslog at der etableres en legeplads, hvor foreningens børn kan mødes og det sociale liv kan blive styrket. Der findes en ordning, hvor det koster kr. om året + moms i 7 år at etablere og få foretaget månedlig vedligeholdelse af en legeplads. Efter 7 år køber foreningen legepladsen for ca. 700 kr. Hvis legepladsen placeres i midten af foreningen tages der maksimalt hensyn til at skærme legende børn fra hurtigkørende trafik. Samtidig vil det være et naturligt centrum for foreningens børn fra begge ender af foreningen. Kommentarer til forslaget: Vi har ikke vedtaget at der skal være en legeplads, så placering er irrelevant. Det med at have en legeplads skal da først til aftemning. Hedeland er en stor legeplads. Børnene må lege i deres haver. Vil gerne have lejlighed til at stemme om, hvorvidt vi skal have en legeplads.

6 Området i midten af foreningen er uegnet til legeplads i regnperioder. Forslaget blev ændret til: Hvis vi skal have en legeplads, i så fald, hvor skal den ligge? Persille (begrundelse fra bestyrelsen): - Ønsket om en legeplads har været udtrykt gennem flere år. Som det er nu er det svært for børnene at finde ud af hvor der er potentielle legekammerater henne og hvis de endelig får øje på andre børn, går de ikke bare ind i andres haver og spørger om de kan lege. En legeplads tiltrækker naturligt børn og deres forældre og giver dem en anledning til at mødes og tale sammen. Hermed kan foreningens sociale liv styrkes både for børn og voksne. - vil gerne vide, hvor mange børn der er i foreningen. Kassereren (svar fra bestyrelsen): - Det registrerer vi ikke i forbindelse med havekøb, så det ved vi ikke præcist, men vi har en del børn i foreningen og børnebørn ikke at forglemme. - Der er børnehavebørn der går gennem foreningen og som leger i Hedeland. Får vi en legeplads kan vi jo se hvad der sker. Vi har selv børn og når de har legekammerater med, så er der rigtig mange børn. Vi har børn der kommer ind i vores have og leger, fordi vi har svævebane og alt muligt. Det gør at vores græs aldrig er grønt. Vi vil gerne have en legeplads så vores børn også kan møde dem fra den anden ende af foreningen. Første del af forslaget om hvorvidt der skal være en legeplads i H/F Brandhøj blev sendt til afstemning og vedtaget. Hvordan går det op arealmæssigt? - Stiller forslag om at placere legepladsen i nordenden ved mini-haverne, da der er mest plads der. - Stiller forslag om at placere legepladsen i midten af foreningen og i stedet flytte foreningshuset til nordenden af foreningen. - Efterlyser konkrete tal på finansieringsomkostningerne og en placeringsplan.

7 - Beklager en evt. placeringen foran hans hus i midten af foreningen, da han ikke har børn. - Det er spørgsmål om hvorvidt vi vil have børn og børnefamilier i H/F Brandhøj. En legeplads kan gøre at familien og børnefamilier gider at være og blive i foreningen og en legeplads kan gøre H/F Brandhøj attraktiv for nye medlemmer. Dirigenten - Bestyrelsen har fremlagt at det koster kr. pr. år + moms for en sikret lejeplads. Spørgsmålet er hvor den skal placeres. - Er det farligt at have en legeplads ved en parkeringsplads, eller vil man måske nedlægge parkeringspladsen? Dirigenten - Parkeringspladsen kan ikke nedlægges uden tilladelse fra kommunen. Formanden - Der køres mindst hurtigt i midten af foreningen (pga. bommen). Det vil derfor være det sikreste sted for børnene at være. Vi kan jo sætte et hegn op ud mod vejen. Med hensyn til evt. støjgener fra en legeplads vil vi forsøge at placere foreningshuset som støjværn mellem den nærmeste have og legepladsen. Afstemning om placering af legepladsen, hvor det blev vedtaget at placere legepladsen i midten af foreningen. d. Forslag om bemyndigelse til at gå videre med undersøgelse af omkostninger i forbindelse med og konsekvenser af en evt. kloakering Kommentarer til forslaget: - Mener ikke at forslaget kan tages med under indkomne forslag. Bestyrelsen behøver ikke mandat, så det er ikke noget vi skal stemme om. Forslaget blev sendt til afstemning og vedtaget. 8. Valg af kasserer Susanne blev genvalgt for 2 år. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skulle vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer. De opstillede 5 kandidater fik følgende antal stemmer: Persille, (afgående bestyrelsesmedlem) 106 stemmer Henrik, (afgående bestyrelsesmedlem) 96 stemmer

8 Åge(afgående bestyrelsessuppleant) 50 stemmer Jens Peter, (nyopstillet) 52 stemmer Bente (nyopstillet) 22 stemmer Persille og Henrik fortsætter i bestyrelsen, og Jens Peter indtræder i bestyrelsen for en periode på 2 år. 10. Valg af bestyrelsessuppleanter. Følgende kandidater opstillede til posterne som bestyrelsessuppleanter: Åge (afgående bestyrelsessuppleant) Bente (nyopstillet) Åge fortsætter som bestyrelsessuppleant og Bente tiltræder som bestyrelsessuppleant begge for en periode på 1 år. 11. Valg af intern revisor Gitte, genvalgt for en periode på 2 år. 12. Valg af 2 revisorsuppleanter Lars 116, og Birthe, blev valgt som revisorsuppleanter for 1 år. 13. Valg af vurderingsudvalg Kaj, blev genvalgt for en periode på 2 år. 14. Valg af suppleant til vurderingsudvalg Søren, blev valgt for en periode på 1 år. 15. Evt. - Jens Peter takkede for valget. Generalforsamlingen afsluttedes med at formanden takkede for god ro og orden. referent dirigent

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013.

Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013. Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013. Ved generalsforsamlingens start var der 58 stemmeberettigede haver repræsenteret. 1 - valg af dirigent Chresten 43 foreslået og valgt 2 valg af referent Torben

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere