SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLET DRIFTSUDBUD 2012"

Transkript

1 SAB-TEKNIK SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012

2 SAB-ME-TEKNIK Mekaniske og elektriske installationer Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 Mekaniske og Elektriske installationer Side 2 af 41 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING Samlet driftsudbud 2012 og ME entrepriser ME udbudsmateriale og kontraktgrundlag Bilagsmaterialet til Bilagstyper Entrepriserne konkrete bilagsomfang Entreprisernes omfang Målsætning med og overordnede krav til drift og vedligehold af ME systemer Normer og standarder Generelle regler, normer og standarder for ME Vejregler Fagområdespecifikke normer og standarder Ordliste YDELSESFORUDSÆTNINGER Generelt Generelle administrative værktøjer/systemer Entreprisespecifikke IT programmer og systemer Kort Adgang til systemer Vejmandstilsyn Beredskabsentrepriser Specialentreprenører Bygherreleverancer Arbejdsplan ENTREPRENØRENS YDELSER Generelt Ressourcer Entreprenørens medarbejdere Materiel Entrepriseledelse Entrepriselederen Entrepriseledelsesmæssige opgaver Responstider og tidsfrister Vagtordning og Vagtberedskab Vagtordning Vagtberedskabet Driftsovervågning... 28

4 Mekaniske og Elektriske installationer Side 3 af Forebyggende vedligehold Generelt Renhold Eftersyn Afhjælpende vedligehold Generelt Dispositionsgrænse Fejl og fejlklassificering Indsats i akutte situationer eller kritiske situationer (fejlklasse 1 og 2) Indsats i ikke-akutte situationer (fejlklasse 3, 4 og 5) Strategisk vedligehold (fejlklasse 6) Fejl hørende under anden entreprenørs ansvarsområde Materialer Generelt Bygherreleverancer Entreprenørleverancer Nedtagne systemkomponenter Lager Driftsherrens lager hos entreprenøren Entreprenørens eget lager for effekter til entreprisen Projektarbejde Påvisning af kabler Dokumentation Dokumentation af udførelsesgrundlaget Dokumentation af udførelsen BILAG...Oversigt over bilag fremgår af afsnit 1.3

5 Mekaniske og Elektriske installationer Side 4 af 41 1 ORIENTERING 1.1 Samlet driftsudbud 2012 og ME entrepriser Samlet driftsudbud 2012 består af entrepriser inden for følgende hovedområder: Belægninger (BEL) Løbende Vejdrift (LVD) Vintertjeneste (VIN) Mekaniske og elektriske installationer (ME) er fælles for følgende ME entrepriser: Tabel 1.1 Fagområde Bygværkstekniske installationer og systemer (BY) Trafikledelsessystemer (TL) Ydre signaludstyr (YS) Nødtelefoner (NT) Vejbelysning (VB) Fartvisere (FV) Pumper (PU) Entreprisebetegnelse ME-BY-ND ME-BY-OD-SJ ME-BY-OD-H ME-TL-SD ME-TL-OD ME-YS-ND ME-YS-SD ME-YS-OD ME-NT-DK ME-VB-ND ME-VB-SD ME-VB-OD ME-FV-ND ME-FV-SD ME-FV-OD ME-PU-OD-H Bemærkning D&V af Limfjordstunnel samt TL i ND D&V af Guldborgsundtunnel D&V Frederikssundsvejs- og Bernstorffsvejtunnelen samt Tårnbytunnelen TL-opgaverne i ND er sammenlagt med Bygværkstekniske installationer og systemer i ND (entreprise ME-BY-ND) Denne gælder ikke for fagområdet D&V af klapbroer (KB). Entreprisenavne anvendes blandt andet i forbindelse med bilagsbetegnelser, jf. afsnit 1.3.

6 Mekaniske og Elektriske installationer Side 5 af ME udbudsmateriale og kontraktgrundlag Figuren neden for viser en hovedoversigt over dokumenter i udbudsmaterialet for de enkelte ME entrepriser: UDBUDSREGLER TEKNIK ØKONOMI Udbudsbekendtgørelse (UBK) Fælles for alle entrepriser Særlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde (SAB-SOS) Fælles for ME og LVD Tilbuds- og afregnings-grundlag (TABG-ME) Fælles for ME Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT-ME) Fælles for ME JURA Entreprisekontrakt (EK) For hver entreprise Særlig Arbejdsbeskrivelse () Fælles for ME med fagområde og/eller entreprisespecifikke bilag Tilbudslister (TBL-ME-XX-YY- YY) For hver entreprise Særlige betingelser (SB-ME) Fælles for ME Plan for sikkerhed og sundhed (PSS-P) Almindelige betingelser (AB 92) Dokumenterne er kortfattet karakteriseret her: Udbudsbekendtgørelse (UBK) og Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT-ME) omhandler grundlaget for udbuddet frem til kontraktindgåelse. Disse dokumenter indgår ikke i kontrakten.

7 Mekaniske og Elektriske installationer Side 6 af 41 Særlige Betingelser (SB-ME-Teknik) indeholder tilføjelser og ændringer til AB 92. Særlige betingelser har grænseflader til SAB-SOS. Disse er markerede ved henvisninger i teksten i begge dokumenter. Entreprisekontrakt (EK) indeholder fx bestemmelser om evt. virksomhedsoverdragelser. Særlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde (SAB-SOS) beskriver krav og oplysninger om forholdene mellem entreprenøren, bygherren og myndigheder m.fl., samt krav til de generelle systemer som entreprenøren skal benytte sig af. Endvidere beskrives krav, som entreprenøren skal opfylde på sit arbejdssted, sin arbejdsmetode og om sit personale og materiel. Denne Særlige Arbejdsbeskrivelse for Mekaniske og elektriske installationer og systemer () indeholder entreprisens omfang, ydelsesforudsætninger og entreprenørens ydelser. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er grundlaget (Vejregel) for den plan entreprenøren skal udarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TABG-ME) beskriver grundlaget for afregning af tilbudslistens poster. Tilbudslisten (TBL) indeholder poster for fastprisarbejder og regningsarbejder. 1.3 Bilagsmaterialet til Bilagstyper Oversigt over bilagene, bilagsbetegnelser og bilagenes indhold fremgår af skemaet herunder. Tabel Bilagsløbenummer og betegnelse Indhold i bilaget A Normer og standarder Bilaget indeholder en oplistning af de relevante fagområdespecifikke normer og standarder supplerende dem nævnt i afsnit 1.6. B C Kvalitetsnormer (krævet for alle entrepriser) Arbejdsbeskrivelser, procedurer og tjeklister Bilaget indeholder en sammenfattende oversigt over kvalitetskrav til entreprisens udførelse. I bilaget fastsættes alle variable grænseværdier, der knytter sig til kvalitetskrav. Kvalitetskrav kan være fælles for entreprisetypen (gælder hovedparten af kvalitetskravene), eller fælles for alle entreprisetyper (gælder en del af dem), eller kan være entreprisespecifikke (gælder enkelte af dem). Strukturen i kvalitetsnormen er fælles for ME entreprisetyperne, men indholdet er specifik for den enkelte entreprisetype. Bilaget indeholder de væsentligste anvisninger for entreprisens systemer - i form af arbejdsbeskrivelser, pro-

8 Mekaniske og Elektriske installationer Side 7 af 41 cedurer, tjeklister o.l. - som entreprenøren specifikt skal følge og udføre sit arbejde efter. For fagområde BY indeholder bilaget særlig arbejdsbeskrivelse for tunnelvask. For fagområderne TL og YS indeholder bilaget specifikationer for levering og udførelse af spoler. Det fremgår af bilaget, såfremt driftsherren stiller specialmateriel eller udstyr til rådighed for entreprenøren, samt hvorledes dette skal anvendes. Bilaget indeholder endvidere eventuelle særlige krav til lagerbeholdning. Specialmateriel, som entreprenøren skal råde over til entreprisen D Elementbeskrivelser Elementbeskrivelserne er udformet i efter et fælles ME paradigme og indeholder beskrivelse af de arter af udstyr, som findes indenfor et fagområde, og som dermed udgør de pågældende systemers hovedbestanddele. Elementbeskrivelserne indeholder en oversigtlig sammenfatning af de D&V-opgaver, som knytter sig til elementerne hvor det er relevant med henvisning til mere detaljerede anvisninger, som er indeholdt i bilag arbejdsbeskrivelser m.m.. Elementbeskrivelserne udgør sammen med systembeskrivelserne - en overordnet beskrivelse af aftalens genstand. Bilaget anfører og beskriver endvidere de bygherreleverancer, entreprenøren skal påregne kan forekomme. E IT-Værktøjer Bilaget indeholder en introduktion til fagområdets specifikke programmer samt eventuelle andre specifikke/specielle programmer og IT-værktøjer, som anvendes i forbindelse med driften af systemerne. F Undervisningsplaner Bilaget indeholder en oversigt og kort beskrivelse af kurser og undervisningsforløb for de enkelte MEentreprisetyper. I oversigten indarbejdes kurser relateret til forhold/systemer, som er beskrevet i SAB-SOS. G Vejmandstilsynsinstruks (krævet for alle entrepriser) Bilaget indeholder instrukser til vejmandstilsynet angående indberetning af skader på til entreprisetypens systemer og udstyr. H Dokumentationsoversigt Bilaget oplister de dokumenter, som udgør dokumentationen af entreprisens systemer. Hensigten med oplistning er - overfor entreprenøren - at anskueliggøre dokumentationsomfanget. I Entreprisekarakteristik (krævet for alle entrepriser) Bilaget indeholder en kort karakteristik af systemerne med henblik på. at anskueliggøre arbejdsindsatsen i forbindelse med de pågældende systemer ved oplysninger om driftsudgifter, jobs, fejl/alarmer, skadevoldersager, mv. Karakteristikken er oversigtlig og vejledende. Bilaget indeholder endvidere særlige grænseflader (fx supplering af interessenter i SAB-SOS) samt oversigt over evt. specialentreprenører. Bilaget indeholder en liste over systemer, samt evt. supplerende korte systembeskrivelser, herunder kortbilag. J Styklister Bilaget indeholder detaljerede oplysninger om systemernes individuelle stykker udstyr. Det er ikke alle ME

9 Mekaniske og Elektriske installationer Side 8 af 41 fagområder, som anvender styklister Entrepriserne konkrete bilagsomfang Oversigt over, hvilke entrepriser der anvender hvilke bilag, fremgår ved afkrydsningerne i skemaet herunder. Tabel Entreprisernes brug af -Bilag Bilag Entreprise A B C D E F G H I J ME-BY-ND X X X - X X X - X - ME-BY-OD-SJ X X X - X X X - X - ME-BY-OD-H X X X - X X X - X - ME-TL-SD X X X X X X X X X X ME-TL-OD X X X X X X X X X X ME-YS-ND X X X X X X X X X X ME-YS-SD X X X X X X X X X X ME-YS-OD X X X X X X X X X X ME-NT-DK - X X X - X - X X (4) ME-VB-ND (3) X X X X X X X X X ME-VB-SD (3) X X X X X X X X X ME-VB-OD (3) X X X X X X X X X ME-FV-ND (1) X (1) X - (2) X - X - ME-FV-SD (1) X (1) X - (2) X - X - ME-FV-OD (1) X (1) X - (2) X - X - ME-PU-OD-H - X X X X - X X X - Noter til tabel (1) Der anvendes det tilsvarende bilag for TL (2) Undervisningsbehov vedrørende generelle forhold vil blive gennemført i tilslutning til et af de andre fagområders undervisning (3) Oplysninger indarbejdet i bilag C (4) Styklister indarbejdet i bilag I - Bilaget anvendes ikke 1.4 Entreprisernes omfang Entrepriserne omfatter systemer beskrevet i bilag ME-XX-YY-I (Entreprisekarakteristik), og udstyr beskrevet i bilag ME-XX-YY-J (Styklister), samt den til systemerne hørende dokumentation med omfang fremgående af bilag ME-XX-YY-H (Dokumentationsoversigt). Med hensyn til vilkår for ændringer i entreprisens omfang henvises til SB. 1.5 Målsætning med og overordnede krav til drift og vedligehold af ME systemer Det overordnede mål for drift og vedligehold er:

10 Mekaniske og Elektriske installationer Side 9 af 41 at opretholde det trafikale og tekniske sikkerhedsniveau at optimere funktionalitet, teknisk kvalitet og økonomi at sikre kapitalbevarelse at overholde krav til miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger i forbindelse med arbejdets udførelse Drift og vedligehold skal gennemføres i samarbejde mellem driftsherren og entreprenøren og ved fælles indsats og opfylde følgende overordnede krav: at systemer og udstyr altid i videst mulig udstrækning bevarer sine egenskaber i sikkerheds- og funktionsmæssig henseende at minimere generne for trafikanterne ikke at udføre overvedligehold, som medfører unødige omkostninger og risiko for fejl ikke at udføre undervedligehold, som kan føre til funktionssvigt, give sikkerhedsmæssige risici, stor reduktion af restlevetiden, følgeskader på andet udstyr, havari eller miljøproblemer at systemerne er vel vedligeholdte og æstetisk passer ind i de omgivelser, de er en del af at driftsgrundlag/anlægsdokumentation til enhver tid er ajourført, anvendes og efterleves Ydelsesforudsætninger og krav til entreprenørens ydelser for opfyldelse af de overordnede mål og krav, er indeholdt i denne samt SAB-SOS og øvrigt udbudsmateriale. 1.6 Normer og standarder Generelle regler, normer og standarder for ME Følgende generelle normer og standarder gælder - og er i sin helhed relevant - generelt for ME-fagområderne: Maskindirektivet relevant i forbindelse med produkter, der har mindst en bevægelig del Byggevaredirektivet og Byggevareforordningen vedrørende produkters CE og CPR mærkning EMC-direktivet (EMCD) vedrørende producentens/leverandørens ansvar for udarbejdelse af CE-overensstemmelseserklæring Lavspændingsdirektivet

11 Mekaniske og Elektriske installationer Side 10 af 41 Udbudsdirektivet Eurocodes det europæiske system af beregningsregler for bygge og anlægsarbejder, særligt følgende nævnte: Eurocode 0 (Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner), Eurocode 1 (Last), Eurocode 3 (Stålkonstruktioner), Eurocode 7 (Fundering), Eurocode 12 (Fast vejudstyr endnu ikke udarbejdet). Stærkstrømsbekendtgørelsen SB6 (indtil afløses af Eurocodes om få år) i forhold til hvilken der bør være fokus på følgende anlægsdokumentation: Anlægstegning, Tavletegning og tavleoversigtstegning, Styk- og komponentlister, Brugervejledning på dansk, Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for hele anlægget, Dokumentation for afprøvning iht. SB6. Bekendtgørelsen om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed Fællesregulativet vedrørende Netselskabets givne anvisninger for elinstallatøren at følge Vejregler Følgende vejregler gælder - og er i sin helhed relevant - generelt for ME-fagområderne: Oversigt over relevante vejregler under dette punkt vil blive oplyst ved rettelsesblad Fagområdespecifikke normer og standarder Fagområdernes specifikke relevante normer og standarder, som også kan omfatte fagområdespecifikke vejregler, fremgår af bilag ME-XX-YY-A (Fagområdespecifikke normer og standarder). 1.7 Ordliste Anvendte væsentlige fagrelaterede termer og deres betydning fremgår af tabellen herunder. Oversigt over relevante fagrelaterede termer vil blive oplyst ved rettelsesblad.

12 Mekaniske og Elektriske installationer Side 11 af 41 2 YDELSESFORUDSÆTNINGER Afsnittet beskriver de ME specifikke ydelsesforudsætninger, der gælder og er til rådighed for entreprenøren for opfyldelsen af kravene til hans ydelser. 2.1 Generelt Der anvendes betegnelser og forkortelser som anført i bilag 1 til SAB-SOS. Eventuelle betegnelser og forkortelser, som er specifikke for et fagområde fremgår af afsnit Generelle administrative værktøjer/systemer Entreprenøren skal anvende følgende generelle administrative systemer. Systemerne er detaljeret beskrevet i SAB-SOS. JobManager GPS Log ROV (Råden Over Vej) VaV (Visning af Vejarbejder) VejmanDK Vejdirektoratet driver disse systemer. Entreprenøren får systemerne eller adgang til dem stillet til rådighed af driftsherren. Entreprenøren skal sikre, at de relevante medarbejdere får undervisning i brug af systemerne, jf. SAB-SOS. Entreprenøren skal sikre sin anvendelse af systemerne ved eventuelle anskaffelser af nødvendige hardware/software. 2.3 Entreprisespecifikke IT programmer og systemer For de enkelte fagområder/entrepriser skal entreprenøren anvende IT programmer og systemer, som driftsherren stiller til rådighed. De enkelte programmer - som er oplistede neden for - er for de enkelte entrepriser beskrevet i bilag ME-XX-YY-E (IT-værktøjer): Bygværkstekniske installationer. Generelt: DANBRO+. Tårnby Tunnelen endvidere: MAXIMO, Riskminder (SKS-D), BVT-Light Trafikledelse: MAXIMO, STERIA (TL-styresystem), Ålborg-SRO (TL-styresystem), BVT (Tavlestyringssystem), BVT-Light, WatchMeMaster (MTL-overvågningssytem), DANBRO+

13 Mekaniske og Elektriske installationer Side 12 af 41 Signalanlæg: Cibos (overvågningssystem), OMNIA (overvågningssystem), TTS-web (overvågning). Vejbelysning: VejlysWeb, Ampligt (IOWeb, AMSWeb). Nødtelefoner: Ingen. Fartvisere: Ingen. Pumper: IGSS (overvågningssystem, alarmer og delvis fjernstyring) Entreprenøren skal deltage i undervisning i disse systemer iht. bilag ME-XX-YY-F (Undervisningsplan). Udover ovenstående systemer vil der kunne være helt specifikke IT-værktøjer/systemer som entreprenøren skal anvende i helt konkrete opgaver og/eller i forhold til betjening af udstyr. Driftsherren vil udlevere sådanne IT-værktøjer (software og evt. nødvendig hardware) og instruere i brug af dem. Oversigt over disse systemer fremgår af bilag ME-XX- YY-E (IT-værktøjer). 2.4 Kort Geografiske oversigtskort for den enkelte entreprise fremgår af bilag ME-XX-YY-I (Entreprisekarakteristik). Bilaget indeholder blandt andet kort over vejnettet i entreprisens geografiske område med eventuelle oplysninger om placering af systemer/anlæg. 2.5 Adgang til systemer Driftsherren leverer alle nødvendige nøgler til låse og lignende, der giver adgang til systemer og anlæg. 2.6 Vejmandstilsyn Beskrivelse af Vejmandstilsynet er anført i SAB-SOS. Der er udarbejdet specifikke instrukser til Vejmandstilsynet for ME entreprisernes udstyr og systemer. Disse instrukser fremgår af bilag ME-XX-YY-G (Vejmandstilsynsinstruks). 2.7 Beredskabsentrepriser For beskrivelse af Beredskabsentrepriserne henvises til SAB-SOS.

14 Mekaniske og Elektriske installationer Side 13 af Specialentreprenører Driftsherren kan indgå aftaler med specialentreprenører om særlig specialist bistand i entrepriserne. Omfang af specialentreprenører og deres specialistemne fremgår af bilag ME-XX-YY-I (Entreprisekarakteristik). 2.9 Bygherreleverancer Se afsnit Arbejdsplan Generelle krav til entreprenørens arbejdsplan fremgår af SAB-SOS, afsnit 6. Eventuelle supplerende krav til arbejdsplanen for fagområderne fremgår af tabellen herunder. Tabel 2.10 Entreprisetype/Fagområde Krav til arbejdsplan Bygværkstekniske installationer Jf. SAB-SOS og systemer (BY) Trafikledelsessystemer (TL) Jf. SAB-SOS Ydre signaludstyr (YS) Jf. SAB-SOS Nødtelefoner (NT) Jf. SAB-SOS Vejbelysning (VB) Jf. SAB-SOS, suppleret af bilag ME-VB-C afsnit 2.10 Fartvisere (FV) Jf. SAB-SOS Pumper (PU) Jf. SAB-SOS

15 Mekaniske og Elektriske installationer Side 14 af 41 3 ENTREPRENØRENS YDELSER 3.1 Generelt Formålet med entreprenørens ydelser er at sikre, at systemerne og driften af disse til enhver tid overholder de opstillede kvalitetsnormer, som er beskrevet i bilag ME-XX-YY-B (Kvalitetsnormer), og at målsætninger og overordnede krav opfyldes, jf. afsnit 1.5. Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer for opnåelse af de fastlagte kvalitetskrav. Forudsætningerne for ydelserne er anført i afsnit 2. Et væsentlig forhold knyttet til mange af entreprenørens ydelser er dokumentation. Dokumentationsrelaterede krav er samlet i afsnit 3.13, som supplerende til dokumentationskrav fremgående af entreprisens bilag C (Arbejdsbeskrivelser). 3.2 Ressourcer De ressourcer, der anføres krav til i dette afsnit omfatter medarbejdere og materiel Entreprenørens medarbejdere Generelt For de enkelte entrepriser skal de medarbejderkategorier, som er anført i skemaet neden for, være til rådighed for entreprisens gennemførelse. En medarbejder kan dække flere medarbejderkategorier. For netværksspecialist gælder, at vedkommende også kan indgå i entreprisen som fx servicemontør, og at en netværksspecialist kan dække flere faglige områder, samt at netværksspecialistfunktionerne kan dækkes af et team af medarbejdere, hvor kvalifikationskravet så går på teamet. Entreprenørens medarbejdere på entreprisen skal forelægges driftsherren til godkendelse inden aftaleindgåelse, og senere erstatninger for disse medarbejdere skal godkendes af driftsherren, inden de begynder at arbejde på entreprisen Medarbejderkategorier Der er beskrevet følgende medarbejderkategorier: Medarbejderkategori 1: Entrepriseleder Medarbejderkategori 2: Ledende servicemontør Medarbejderkategori 3: Servicemontør

16 Mekaniske og Elektriske installationer Side 15 af 41 Medarbejderkategori 4: Netværksspecialist, ITV-tekniker Medarbejderkategori 5: Netværksspecialist, TLF-tekniker Medarbejderkategori 6: Netværksspecialist, PLC-programmør Medarbejderkategori 7: Netværksspecialist, IP-tekniker Medarbejderkategori 8: Servicetekniker, hydraulikarbejde Medarbejderkategori 9: Servicetekniker, pumper Medarbejderkategori 10: Servicetekniker, dieselgeneratoranlæg Medarbejderkategori 11: Servicetekniker, gasdetekteringsanlæg Medarbejderkategori 12: Servicetekniker, skadedyrsbekæmpelse Medarbejderkategori 13: Servicetekniker, renhold og rengøring af driftsbygning Medarbejderkategori 14: Servicetekniker, afmærkninger Medarbejderkategori 15: Servicetekniker, højspændingsanlæg Medarbejderkategori 16: Faglært smed Medarbejderkategori 17: Faglært elektriker Medarbejderkategori 18: Ufaglært specialarbejder Medarbejderkategori 19: Lærling Medarbejderkategori 20: Driftsleder for højspændingssystem Aktuelle medarbejdere og nøglepersoner De medarbejderkategorier, som skal være i den enkelte entreprise fremgår af skemaet. Nøglepersoner er de medarbejderkategorier, som entreprenøren fremlægger CV på i forbindelse med egnethedsundersøgelsen ved tilbudsgivningen (jf. BUT-ME). Tabel Fagområde Medarbejderkategorier, som skal indgå Nøglepersoner D&V af Bygværkstekniske installationer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7, 20 1 og systemer 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1 D&V af Trafikledelsessystemer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 16, 17, 18 1, 2, 7 D&V af Ydre Signaludstyr 1, 2, 3, 18 1, 2, 3 D&V af Nødtelefoner 1, 2, 3, 5, 7, 18, 19 1, 2, 3, 5, 7 D&V af Vejbelysning 1, 2, 3, 20 1, 2, 3 D&V af Fartvisere 1, 2, 3, 18 1, 2, 3 D&V af Pumper 2, 3, 9, 17 2 Noter til tabel Mandskabskategori 20 er ikke relevant i ME-BY-ND

17 Mekaniske og Elektriske installationer Side 16 af 41 Entrepriseledelse indgår i entreprisen, såfremt posten indgår i TBL. I det omfang posten ikke er medtaget i TBL, skal entreprisens ledelsesmæssige opgaver varetages af Ledende Servicemontør, som nærmere beskrevet i afsnit Kvalifikationer og kompetencekrav Kvalifikationer er medarbejderens faglige erfaring og viden. Kompetencer indeholder tillige de krav, der er til den pågældende medarbejderkategori angående udfyldelse af ansvar, indsigt i entrepriseorganisationen, i kontraktgrundlaget, mv Medarbejderkategori 1 - Entrepriseleder Entrepriselederen er entreprenørens ansvarlige for entreprisen. Vedkommende er ansvarlige for entreprenørens samlede indsats, og skal herunder varetage de entrepriseledelsesmæssige opgaver såvel internt på entreprenørsiden som i forhold til Driftsherren. De entrepriseledelsesmæssige opgaver er beskrevet i afsnit 3.3. Entrepriselederen er den entydige kontaktperson for Driftsherren om ledelsesmæssige og kontraktuelle forhold og derudover i øvrigt den primære kontaktperson i forhold til Driftsherren om øvrige forhold. Entrepriselederen skal være bemyndiget til at indgå aftaler med Driftsherren. Følgende kvalifikationskrav stilles til entrepriselederen: Uddannelse som el-installatør eller el-ingeniør eller elektriker Supplerende lederuddannelse ved efteruddannelse af minimum samlet 2 ugers varighed Min. 5 års erfaring med entrepriseledelse indenfor de aktivitetsområder, kontrakten vedrører I tilfælde af entrepriseleders kortvarige forfald skal entreprenøren tilstille en afløser, som entreprenøren kan godtgøre kan varetage de ledelsesmæssige opgaver Medarbejderkategori 2 - Ledende servicemontør Den ledende servicemontør har det tekniske ansvar for afviklingen af det daglige arbejde, og skal opretholde detaljeret kendskab til systemerne. Den ledende servicemontør skal indgå i vagtordningen. Den ledende servicemontør er ansvarlig for den daglige styring af aktiviteter og opgaver på systemerne, koordinering af disse aktiviteter og direkte relationer til specialentreprenører. Daglig styring af udførelsen indeholder:

18 Mekaniske og Elektriske installationer Side 17 af 41 at sikre, at medarbejdere har de rette kompetencer, informationer, instruktion og hjælpemidler til den mest optimale udførelse af arbejdet at planlægge arbejdstiden, således at det udførende personale så vidt muligt møder, arbejder og afslutter sin arbejdstid på arbejdsstedet/ skadestedet på entreprisens strækninger at udføre egenkontrol og opfølgning på de konkrete arbejder at videreinformere relevant oplysning til entrepriselederen at sikre at arbejdet udføres, så sikkerhedsreglerne på arbejdspladsen efterleves inklusive sikkerhedskoordineringen med andre entreprenører og at rapportering og dokumentation fuldføres iht. Aftale at tilkalde specialentreprenører og følge op på deres aktivitet For PU gælder, at ledende servicemontør varetager de entrepriseledelsesmæssige opgaver under entreprisen, idet disse vil antage et begrænset omfang i forhold til ydelsen beskrevet i afsnit For Tårnbytunnelen gælder: Ledende servicemontør vil kunne anvendes som backup for entrepriselederen i tilfælde af dennes kortvarige forfald, såfremt ledende servicemontør lever op til de stillede krav til afløseren, samt at ledende servicemontørs normale opgaver fortsat varetages fuldt ud forsvarligt. Følgende kvalifikationskrav stilles til den ledende servicemontør: Minimum 3 års erfaring med arbejde inden for de aktivitetsområder, som kontrakten vedrører Minimum 8 års erfaring som udlært elektriker - dog for pumper stilles alene krav om minimum 2 års erfaring med styring af projekter eller medarbejdere inden for fagområdet pumper Arbejdserfaring med daglig ledelse af minimum 3 elektrikere i minimum 3 år L-AUS kursus Medarbejderkategori 3 - Servicemontører Servicemontører skal være udlærte elektrikere, maskinarbejdere, eller tilsvarende. Servicemontører skal kunne udføre diverse arbejder af såvel forebyggende som afhjælpende karakter. Servicemontørerne anvendes primært til fagrelevante opgaver svarende til deres uddannelse. De servicemontører, som deltager i vagtordningen, skal også deltage i de løbende driftsarbejder (inden for normal arbejdstid), så de er bekendt med forholdene og kan varetage akutte opgaver i forbindelse med tilkald. Der skal udpeges 2 servicemontører, som kan fungere som backup for ledende servicemontør i tilfælde af dennes forfald. Entreprenøren skal godtgøre, at mindst én af disse to kan agere som ledende servicemontør ved dennes forfald i kortvarig periode.

19 Mekaniske og Elektriske installationer Side 18 af 41 Følgende kvalifikationskrav stilles til servicemontører: Udlært elektriker, maskinarbejder eller tilsvarende Minimum 2 års erfaring med arbejde inden for de aktivitetsområder, som kontrakten vedrører, dog kan den samlede gruppe af servicemontører rumme servicemontører med kortere erfaring L-AUS kursus Medarbejderkategori 4 - Netværksspecialist ITV Følgende kvalifikationskrav stilles til netværksspecialist for ITV-teknik: Minimum 3 års sammenhængende erfaring generelt inden for design, installering, konfigurering og servicering af kameraanlæg Erfaring med anlæg opbygget med traditionel ITV-teknologi (central ITV-matrice, ptzenheder, analog video) Erfaring med anlæg med minimum 50 stk. tilsluttede kameraer Erfaring med overføring af analog video på fiberkabler, herunder multiplexing af video- og styresignaler på fiberanlæg Erfaring med IP-video-teknologi Medarbejderkategori 5 - Netværksspecialist TLF Følgende kvalifikationskrav stilles til netværksspecialist for TLF-teknik: Skal være uddannet inden for-, eller have erfaring med servicering af-, PABX telefonianlæg. Erfaring med anlæg med min. 50 stk. blandede analoge og digitale apparater Erfaring med analog telefonteknik Erfaring med ISDN2-teknik Kendskab til IP-telefoni Medarbejderkategori 6 - Netværksspecialist PLC Følgende kvalifikationskrav stilles til netværksspecialist for PLC: Skal have mindst én medarbejder, der har minimum 3 års sammenhænde erfaring inden for ovennævnte områder Skal have uddannelse og erfaring generelt inden for design, installering, konfigurering og servicering af plc-anlæg, såvel hardware- som softwaremæssigt.

20 Mekaniske og Elektriske installationer Side 19 af 41 Erfaring med PLC-teknik og -programmering Erfaring med PLC-anlæg med mindst 15 understationer Erfaring med PLC-anlæg der internt kommunikerer via proprietære, kobber- eller fiberbaserede netværk samt anlæg der kommunikerer internt og eksternt via Ethernet TCP/IP Erfaring med Allen-Bradley/Rockwell PLC-udstyr Erfaring med Siemens Simatic TI545/555 PLC-udstyr Medarbejderkategori 7 - Netværksspecialist IP Følgende kvalifikationskrav stilles til netværksspecialist for IP: Skal være uddannet indenfor kommunikationsnetværk, specielt indenfor IP-netværk og tilhørende protokoller, evt. som efteruddannelse. Dokumenteret erfaring med IP-netværk med mere end 500 kommunikerende enheder. Erfaring med opsætning af forskellige typer netværksudstyr Erfaring med fejlsøgning på netværk ved anvendelse af de mest udbredte værktøjer Erfaring med netværksopsætninger på pc'er med Windows og Linux Erfaring med serverplatforme på Windows og Linux Funktionen skal dækkes af mindst én medarbejder, der har minimum 3 års sammenhænde erfaring inden for design, installering, konfiguration og servicering af kommunikationsnetværk Medarbejderkategori 8 - Servicetekniker, hydraulikarbejde Hydraulikarbejde forekommer fortrinsvis i forbindelse med arbejder med tunnelinstallationer. Følgende kvalifikationskrav stilles til serviceteknikker for hydraulikarbejde: Skal have relevant efteruddannelse indenfor automatiske hydraulik-anlæg Medarbejderkategori 9 - Servicetekniker, pumper Følgende kvalifikationskrav stilles til serviceteknikker for pumper: Skal være specialuddannet til servicering af regnvands- og spildevandspumper

21 Mekaniske og Elektriske installationer Side 20 af 41 For fagområde BY skal serviceteknikeren have adgang til nødvendigt værktøj og testudstyr for servicering i tunnelbassinerne Medarbejderkategori 10 - Servicetekniker, dieselgeneratoranlæg Følgende kvalifikationskrav stilles til serviceteknikker for dieselgeneratoranlæg: Skal være uddannet inden for-, eller have erfaring med servicering af-, nøddieselgeneratoranlæg. Skal have minimum 1 års erfaring med servicering af anlæg, der i størrelse er sammenlignelige med anlæg i Limfjordstunnelen (282 kw dieselmotor, 3 x 400 V kw generator) Medarbejderkategori 11 - Servicetekniker, gasdetekteringsanlæg Følgende kvalifikationskrav stilles til serviceteknikker for gasdetekteringsanlæg: Skal være uddannet inden for-, eller have erfaring med servicering af-, gasmåleanlæg. Skal have minimum 1 års erfaring med servicering af gasmåleanlæg, der i kompleksitet er sammenlignelige med anlæggene i Limfjordstunnelen - CO-måleceller, fabrikat Bieler & Lang, type 6000, NO-måleceller, fabrikat Bieler & Lang, type 8640 og EX-måleceller, fabrikat Bieler & Lang, type HC 100M Medarbejderkategori 12 - Servicetekniker til skadedyrsbekæmpelse Følgende kvalifikationskrav stilles til serviceteknikker til skadedyrsbekæmpelse: Skal være uddannet i skadedyrsbekæmpelse Medarbejderkategori 13 - Servicetekniker, renhold og rengøring af driftsbygning Følgende kvalifikationskrav stilles til serviceteknikker for renhold af driftsbygning: Ingen særlig nævnt Medarbejderkategori 14 - Servicetekniker, afmærkning Følgende kvalifikationskrav stilles til serviceteknikker for afmærkning: Skal være kvalificeret iht. SAB-SOS for de arbejdsopgaver. vedkommende udfører.

22 Mekaniske og Elektriske installationer Side 21 af Medarbejderkategori 15 - Servicetekniker, højspændingsanlæg Følgende krav stilles til servicetekniker for højspændingsanlæg, hvilket fortrinsvis forekommer i forbindelse med arbejder med tunnelinstallationer: Skal være uddannet som elektriker Serviceteknikeren for højspændingsanlæg kan jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen udpeges af driftslederen for højspændingsanlægget til at lede koblinger i forbindelse med arbejde på eller nær ved højspændingsanlæg eller udkobling af fejlramte dele af højspændingsanlægget Medarbejderkategori 16 - Faglært smed Denne kategori omfatter såvel smedearbejder som VVS-arbejder, hvilket fortinsvis forekommer i forbindelse med arbejder med tunnelinstallationer. Følgende kvalifikationskrav stilles til smede: Skal være uddannet som smed eller klejnsmed Følgende kvalifikationskrav stilles for VVS-personale: Skal være uddannet som VVS'er eller blikkenslager Medarbejderkategori 17 - Faglært elektriker Følgende kvalifikationskrav stilles til faglært elektriker: Skal være uddannet elektriker Medarbejderkategori 18 - Ufaglærte specialarbejdere Specialarbejdere er ikke-faglærte håndværkere. Specialarbejdere varetager diverse arbejder, som ikke kræver en faglært håndværker er serviceteknikerstatus. Kategorien dækker over eksempelvis lastbilchauffører, førere af materiel og gravefolk Medarbejderkategori 19 - Lærlinge Lærlinge må kun anvendes i følge med servicemontør eller anden faglært håndværker Medarbejderkategori 20 - Driftsleder for højspændingssystem Driftslederen skal jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5-1 have en elektroteknisk baggrund som elektroingeniør eller elinstallatør med mindst 1 års praktisk erfaring i drift af elforsyningsanlæg.

23 Mekaniske og Elektriske installationer Side 22 af 41 Driftslederen skal anmeldes til og godkendes af Elektricitetsrådet, der kan nægte at godkende en anmeldt Driftsleder Materiel Entreprenøren skal stille følgende materiel og udstyr til rådighed: Servicevogn for servicemontører mv. Krav til servicevogne fremgår af afsnit Bemærk jf. afsnit , at der er to afregningsprincipper for servicevogne. Indenfor samme fagområde afregnes efter samme princip. Alt standardværktøj for alle medarbejderkategorier - standardværktøj fremgår af afsnit Relevant IT udstyr (fx bærbar computer). Alle stationære og bærbare computere skal være af tidssvarende standard inklusive almindeligt gængs standardprogrammel herunder office-værktøjer. De skal som minimum modsvare de til enhver tid gældende krav gældende for de generelle og specifikke VD-it-værktøjer, som er anført i SAB-SOS og (de her anførte krav vil når de sammenholdes med det tilsvarende nutidige performanceniveau for standard computere - kunne regnes som vejledende for det kvalitetsniveau, entreprenøren skal forvente der til enhver tid stilles). GSM mobiltelefon til alle medarbejdere med kendte numre for kontakt til dem i deres arbejdstid. GPS lognings udstyr jf. de generelle bestemmelser i SAB-SOS samt eventuelle supplerende bestemmelser for de enkelte fagområder i henhold til bilag ME-XX-YY-C (Arbejdsbeskrivelser) og/eller ME-XX-YY-I (Entreprisekarakteristik). Materiel der fremgår af TBL/TABG. Specialmateriel og udstyr til brug for entreprisen i henhold til bilag ME-XX-YY-I (Entreprisekarakteristik). For fagområdet TL specielt: Trailer i stål, 3 * 1,5 meter, totalvægt 1300 kg Servicevogne Følgende krav stilles til alle servicevogne: Servicevogne skal have tilstrækkelig motorkraft til at manøvrere i alle situationer uden at genere trafikafviklingen. Servicevogne skal være udstyret med 2 stk. plomberede (fyldte) 6 kg pulverslukkere. Servicevogne skal være udstyret med GPS-logning jf. SAB-SOS. Følgende krav stilles til servicevogne for så vidt det er relevant for opgaven:

24 Mekaniske og Elektriske installationer Side 23 af 41 Servicevogne skal være udstyret med trækkrog samt skal kunne trække påhængskøretøj på op til 1300 kg, samt være godkendt til det. Servicevogne skal være udstyret med 230 V inverter på minimum 1000 W (gælder ikke YS-entrepriser). Servicevogne skal være udstyret med krydsblink iht. Vejdirektoratets regler. Afregning af servicevogne jf. i øvrigt TABG: For fagområderne BY, TL, YS, FV og PU skal servicevogne indregnes i mandskabskategoriernes timepriser. For fagområderne NT og VB skal servicevogne afregnes selvstændigt som materiel Standardværktøj Standardværktøj er håndværktøj samt andet værktøj med nyanskaffelsespris på op til kr. ekskl. moms, som er nødvendigt til arbejdets udførelse og/eller som naturligt medgår til en given mandskabskategoris udførsel af sit arbejde. Som eksempler nævnes: Hånd- og el værktøj, kabelsøgere, måleinstrumenter såsom Multimeterinstrument, SKStester (digitaludgave af en megger), Henrymeter m.m. Ved standardværktøj forstås værktøj, mv. og derunder. For YS-entrepriser herudover eksempelvis Kapskærer. For TL-entrepriser specielt: Bærbare computere er standardværktøj for mandskabskategorierne Entrepriseledelse Formålet med entrepriseledelsen er at sikre: at der til enhver tid er et samlet overblik over entreprisen og dens aktiviteter med hensyn til forløb, stade, fremdrift og forbrug at der varetages koordinering såvel internt som eksternt at generelle administrative og udførelsesmæssige krav overholdes at kritiske situationer håndteres hensigtsmæssigt og korrekt Entrepriselederen Se beskrivelsen i afsnit , herunder krav til kompetencer og kvalifikationer Entrepriseledelsesmæssige opgaver De ledelsesmæssige opgaver omfatter:

25 Mekaniske og Elektriske installationer Side 24 af 41 Planlægning og tilrettelæggelse af entreprisen udarbejde og vedligeholde arbejdsplan (jf. SAB-SOS) være på forkant med detailplanlægning af forestående aktiviteter udarbejde disponeringsgrundlag (tilbud) sikre allokering af optimale ressourcer og kompetencer sikre at arbejderne planlægges og gennemføres med minimum af spildtid og transportomkostninger Opfølgning på entreprisens udførelse vedligeholde aktivitetsoverblik (dvs. have styr på udførte og igangværende aktiviteter, indhold, fremdrift, forbrug, forklaringer, komplikationer etc.) følge op på ledende servicemontørs arbejde og oplysninger aktiv og kvalificeret deltagelse i driftsplanlægning og i driftsmøder udarbejde periodiske afrapporteringer kontrollere og kvalitetssikre udført arbejde, dokumentation, ajourførte driftsdata, udstyreregistrering i det omfang entreprenøren skal varetage udstyrsregistrering jf Administrativ jobstyring sikre at der sker rapportering om arbejdets fremdrift og økonomi i JobManager, jf. SAB-SOS overvåge overholdelse af budgetrammer og tidsterminer sikre anvendelse af de administrations- og styringssystemer, som Vejdirektoratet stiller til rådighed, herunder løbende opdatering af eventuelle udstyrsoplysninger, stamdata o.l., jf. bilag ME-XX-YY-C (Arbejdsbeskrivelser). Varetage entreprisegrundlag varetage at krav til kvalitetsledelse, sikkerhed og sundhed samt miljøledelse opfyldes forestå udarbejdelse og opdatering af grundlaget for kvalitetsstyring, sikkerhed og miljøledelse sikre at grundlaget anvendes og krav opfyldes Varetage kvalitetssikring kvalitetssikre input til strategiske vedligeholdelsesaktiviteter kvalitetssikre input til forbedringer af arbejdets udførelsesgrundlag (procedurer o.l.)

26 Mekaniske og Elektriske installationer Side 25 af 41 udarbejdelsen af input for foranstående 2 punkter forudsættes at kunne udføres af andre af entreprenørens medarbejdere varetage optimeringstiltag Kommunikation med driftsherren se SAB-SOS se eventuel supplerende bestemmelser i bilag ME-XX-YY-C (Arbejdsbeskrivelser) og/eller ME-XX-YY-I (Entreprisekarakteristik). Håndtere og forvalte det gode samarbejde se SAB-SOS Administrative opgaver i øvrigt administration af lager 3.4 Responstider og tidsfrister Responstider som begreb er knyttet til vagtordning og vagtberedskab. Responstiden defineres fra det tidspunkt, hvor vagtordning har modtaget indmelding om et fejlforhold til det tidspunkt, hvor den rette medarbejder er til stede på anlægget og har påbegyndt fejlafhjælpning. Tidsfrister som begreb er knyttet til aktiviteter generelt og til fejlafhjælpning i særdeleshed. Tidsfrister i sidstnævnte sammenhæng defineres som tiden indtil det tidspunkt, hvor fejlen skal være afhjulpet. De konkrete gældende responstider og tidsfrister fremgår af bilag ME-XX-YY-B (Kvalitetsnormer). Responstider og tidsfrister tillægges stor betydning, og deres eventuelt manglende overholdelse er af den grund omfattet af bodsbestemmelser - jf. SAB-SOS og TABG. Overskridelse af responstider og tidsfrister er ikke bodsbelagte ved hændelser, som er uden for entreprenørens kontrol (fx usædvanligt vejrlig). Om responstider ved flere samtidigt forekommende fejl gælder, at: hvis der udenfor normal arbejdstid indmeldes 2 fejl (i klasse 1 eller 2) er disse bodsbelagte, hvis responstid ikke overholdes. Ved indmelding af flere end 2 fejl pålægges disse flere fejl (end 2) ikke bod, hvis entreprenøren ikke kan overholde responstiden. hvis der indenfor normal arbejdstid indmeldes 3 fejl (i klasse 1 eller 2) er disse bodsbelagte, hvis responstid ikke overholdes. Ved indmelding af flere end 3 fejl pålægges disse flere fejl (end 3) ikke bod, hvis entreprenøren ikke kan overholde responstiden.

27 Mekaniske og Elektriske installationer Side 26 af 41 idet der ved "samtidigt" forstås fejl i fejlklasse 1 og 2, der i det hele taget forekommer på samme tid, og hvor entreprenøren efter bedste evne skal foretage prioritering af håndteringen af disse samtidigt forekommende fejl. Overholdelse af responstider og tidsfrister skal dokumenteres i JobManager og andre relevante værktøjer. 3.5 Vagtordning og Vagtberedskab Vagtordning og vagtberedskab er to sammenhængende ydelser. Vagtordningen indeholder modtagelse af indmeldinger/indrapporteringer og korrekt håndtering af disse. Vagtberedskabet er den indsatsressource, der skal være hos entreprenøren i forbindelse med udførelse af afhjælpende vedligehold, jf. afsnit 3.8. Vagtberedskabet kan varetages af medarbejdere i vagtordningen. På figuren neden for er dette illustreret. Indmelding af fejl/afvigelse, fx fra T.I.C. Vagtordning Modtager og kvitterer Fejlklassificerer Vagtberedskab afhjælpende vedligehold Aktiverer vagtberedskab Vagtordningen og vagtberedskabet skal overholde de responstider og tidsfrister, der er anført i entreprisens bilag ME-XX-YY-B (Kvalitetsnormer).

28 Mekaniske og Elektriske installationer Side 27 af Vagtordning Formålet med vagtordningen er at sikre, at der sker en korrekt modtagelse og håndtering af henvendelser og indmeldinger, og at der igangsættes den relevante indsats fra vagtberedskabet. Vagtordningen indeholder flere funktioner: Modtage og i givet fald kvittere for modtagelse af henvendelser vedrørende entreprisens systemer samt modtage jobs i JobManager fra driftsherrens entreprisestyrer. Udføre fejlklassifikation iht. afsnit 3.8.3, og for fejl i Fejlklasse 1, 2 og 3 - aktivere vagtberedskabet for korrekt iværksættelse af løsning af de opståede problemer. Registrere jobs i JobManager både akutte jobs og almindeligt afhjælpende vedligehold Håndtering af henvendelser skal varetages af kompetente medarbejdere, der kan sikre, at den nødvendige assistance fra vagtberedskabet iværksættes, og at aftalte procedurer overholdes. Medarbejderne skal have kendskab til anlæggene. Krav til vagtordningens responstider fremgår af bilag ME-XX-YY-B (Kvalitetsnormer). Indenfor disse responstider og tidsfrister skal vagtordningen præstere sine relaterede ydelser, så de i øvrigt opfylder de stille kvalitetskrav til håndtering. Uanset de krævede minimums responstider og tidsfrister skal vagtordningens opgaver gennemføres uden unødige forsinkelser og så hurtigt, at gener og risiko for trafikanterne bliver nedsat til et minimum. Vagtordningen modtager primært henvendelser/indmeldinger fra T.I.C. (som hovedregel mundtlige via telefon) eller ved automatiske alarmer (som hovedregel direkte fra systemerne). I særlige tilfælde kan der indkomme henvendelser fra Politi, Brandvæsen. Beredskab eller Redningskorps. Vagtordningen skal agere på disse henvendelser, og de skal endvidere straks videregives til T.I.C. Endvidere kan vagtordningen modtage henvendelser fra driftsherren. Automatiske alarmer vil som hovedregel være i form af eller sms. Ved automatiske SMS beskeder forstås, at anlægget ringer SMS beskeder ind til vagtordningen på en mobillinje. Vagtordningen skal derfor fungere som SMS-central og kunne håndtere disse opkald. Vagtordningen skal: Klarlægge fejlens omfang og konsekvenser. Foretage fejlklassificering. Rekvirere/iværksætte afhjælpning herunder vurdere hvorvidt der skal tilkaldes specialentreprenør. Ved fejlklassificering i fejlklasse 1 (akut) og 2 (alvorlig) skal vagtberedskabet øjeblikkeligt og maksimalt inden for den i kvalitetsnormen anførte responstid aktiveres; dvs. henvendelsen skal være videregivet til entreprenørens medarbejder i vagtordningen, som skal aktionere på forholdet (kan være samme medarbejder).

29 Mekaniske og Elektriske installationer Side 28 af 41 Vagtordningen skal håndtere alle henvendelser af teknisk karakter. Henvendelser af administrativ karakter kan som hovedregel forudsættes rettet direkte til entrepriseledelsen, men uanset denne hovedregel, må vagtordningen ikke afvise nogen henvendelse, men skal i stedet for sørge for at videreformidle den til entrepriselederen. Vagtordningen skal foretage logning og dokumentation, som blandt andet tjener som dokumentation af vagtordningens handling. For dokumentationskrav til vagtordningen se afsnit Det accepteres, at en vagtordning omfatter flere entrepriser. Der stilles ikke krav om, at vagtordningens to funktioner skal foregå under én organisatorisk enhed. Modtagelse og håndtering af indmeldinger til vagtordningen kan således udføres af en underentreprenør (fx en vagtcentral), som i givet fald skal kunne udføre korrekt håndtering af henvendelserne. Resultatet af den sammenhængende funktion skal opfylde de kvalitetsmæssige herunder tidsperformancemæssige krav Vagtberedskabet Formålet med vagtberedskabet er, at der på den modtagne henvendelse - altid kan indsættes de fagligt korrekte ressourcer til afhjælpende vedligehold iht. afsnit 3.8. Vagtberedskabet skal varetages af ledende servicemontør, og almindelige servicemontører, der opfylder kvalifikationskravene (jf. afsnit 3.2.1). Der skal altid være tilstrækkeligt mandskab til rådighed i form af bagvagter for at opfylde responstider og tidsfrister jf. bilag ME-XX-YY-B (Kvalitetsnormer) - jf. dog afsnit 3.4. Entreprenøren skal ved sin bemandingsplan for vagtberedskabet sikre, at der er en hensigtsmæssig sammenhæng og fordeling af medarbejdere, som arbejder indenfor og udenfor normal arbejdstid. 3.6 Driftsovervågning Formålet med driftsovervågning er at observere og overvåge systemernes tilstand og funktion, således at der ved optræk til eller opståen af driftsforstyrrelser kan iværksættes passende aktion. Driftsovervågningen skal udføres og dokumenteres iht. kravene bilag ME-XX-YY-B (Kvalitetsnormer), samt krav i bilag ME-XX-YY-3 (Arbejdsbeskrivelser). Driftsovervågningen udføres ved anvendelse af de værktøjer og funktioner, som stilles til rådighed, jf. afsnit. 2.3 (IT-værktøjer, som omfatter funktioner som alarmering, alarmlister, forskellige former for logs o.l.).

30 Mekaniske og Elektriske installationer Side 29 af 41 Når der ved driftsovervågningen observeres fejl og svigt skal der iværksættes nødvendigt afhjælpende vedligehold iht. afsnit I fagområde BY skal entreprenøren fungere som vicevært for driftsherren, jf. bilag ME- BY-C (Arbejdsbeskrivelser). 3.7 Forebyggende vedligehold Generelt Formålet med forebyggende vedligehold er - igennem en planlagt og proaktiv indsats - at holde anlæggene i sikkerhedsmæssig forsvarlig og i det hele taget god funktionsdygtig stand samt afdække og imødegå risici for fejl og svigt, herunder afdække slitage og forfald. Forebyggende vedligehold skal udføres iht. bilag ME-XX-YY-D (Elementbeskrivelser) og bilag ME-XX-YY-C (Arbejdsbeskrivelser). I elementbeskrivelserne fremgår hvilke former for aktiviteter, som forudsættes udført af specialentreprenør, typisk fordi aktiviteterne kræver særlige kvalifikationer eller kompetencer. Specialentreprenører fremgår af bilag ME-XX-YY-I (Entreprisekarakteristik). Entreprenøren skal: udarbejde rådighedsansøgninger og indhente rådighedstilladelse, jf. SAB-SOS og indrapportere aktiviteten i JobManager, jf. SAB-SOS. udføre sine egne aktiviteter (herunder underentreprenørers) koordinere specialentreprenørers og underentreprenørers indsats udføre tilsyn og kontrol af eget og tilknyttede entreprenørers arbejde medvirke i eftersyn og opsamling af data og driftserfaringer Entreprenøren er pligtig at overholde indmeldingskrav til T.I.C. jf. SAB-SOS, bilag D - herunder behørigt at indsende sms meldinger til T.I.C. ved arbejdets konkrete start og slut (ROV indmelding). Forebyggende vedligehold omfatter de herunder nævnte aktiviteter, som derefter nærmere beskrives i de følgende afsnit. Renhold Eftersyn Dokumentation

31 Mekaniske og Elektriske installationer Side 30 af 41 Rapportering Renhold Renhold skal udføres iht. bilag ME-XX-YY-C (arbejdsbeskrivelser) og bilag ME-XX-YY-D (Elementbeskrivelser). Entreprenøren skal sikre, at komponenterne kan tåle de valgte rengøringsmidler og den valgte metode. Udgifter til reparation eller udskiftning af komponenter på grund af forkerte rengøringsmidler eller forkert metode afholdes af entreprenøren Eftersyn Generelt Eftersyn udføres i henhold til bilag ME-XX-YY-C (Arbejdsbeskrivelser) og bilag ME-XX- YY-D (Elementbeskrivelser). Planlagte eftersyn skal være angivet på entreprenørens arbejdsplan, jf. SAB-SOS. Entreprenøren skal forud for eftersynsaktiviteten planlægge og tilrettelægge aktiviteten i form af en detailtids- og aktivitetsplan, som skal fremlægges for driftsherren til godkendelse. Eftersyn kan være af typerne, som gennemgås i følgende afsnit Almindelige eftersyn Oftest visuelt men kan også være mere omfattende, og udføres ofte samtidigt med renhold Hovedeftersyn Typisk et større eftersyn der omfatter aktiviteterne: Tilstandsvurdering Funktionskontrol Service Udbedring af småfejl Tilstandsvurdering udføres iht. tjekskema, som fremgår af bilag ME-XX-YY-C (Arbejdsbeskrivelser). Hvor der ikke foreligger et tjekskema dokumenteres tilstandsvurderingen i form af kort sammenfattet karakteristik af observationer gjort i forbindelse med eftersynet. Tilstandsvurderingen skal omfatte sammenfatning af eventuelle observationer af større

SAB-ME-TEKNIK. Mekaniske og elektriske installationer. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht.

SAB-ME-TEKNIK. Mekaniske og elektriske installationer. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. SAB-ME-TEKNIK Mekaniske og elektriske installationer oktober 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-YS

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-YS Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-16 Side 1/8 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-YS Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-14 Side 1/7 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-3 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

ME-BY-OD-SJ SAB-ME-TEKNIK.BILAG-B. KVALITETSNORM

ME-BY-OD-SJ SAB-ME-TEKNIK.BILAG-B. KVALITETSNORM ME-BY-OD-Sj Side 1 af 9 ME-BY-OD-SJ SAB-ME-TEKNIK.BILAG-B. KVALITETSNORM ME-BY-OD-Sj Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 1 KVALITETSNORMER FOR GRUNDLAGET FOR UDFØRELSEN... 4 2 KVALITETSNORMER

Læs mere

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-BY-ND Side 1 af 7 Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-BY-ND.BilagI-Entreprisekarakteristik ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-BY-ND Side 2 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Forventet

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER ME-BY-ND Side 1 af 22 Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-BY-ND.BilagC-Arbejdsbeskrivelser ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER ME-BY-ND Side 2 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 4 1 Orientering...

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Levering og montering af vejvisningstavler

Levering og montering af vejvisningstavler SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE April 213 Levering og montering af vejvisningstavler Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD NVF møde d

SAMLET DRIFTSUDBUD NVF møde d SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 NVF møde d. 14.10.2011 Samlet driftsudbud 2012 Samtidigt udbud af hovedparten af drifts- og vedligeholdsopgaverne på det danske statsvejnet Offentligt udbud 1-1,5 mia. kr. pr. år

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Klapbroer" Rettelsesblad nr. ME-KB-2+3 Tidligere

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY Dato 22. marts 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-12 Side 1/10 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012. Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012. Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011 SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011 STATSVEJNETTET Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje Statsvejnettet udgør (januar 2009) 3.790 km* Det svarer til ca. 5 %

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

SAB-STYRING OG SAMARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 KBP SAB-STYRING OG SAMARBEJDE LØBENDE VEJDRIFT SAMT MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-Alle GENERELT Fælles for alle delarbejder på strækninger og sideanlæg PILOT 2010 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Denne side er

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Trafikledelsessystemer" Rettelsesblad nr. ME-TL-4

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer i Syddanmark (SD) oktober 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: TBL-Forside. ME_TL-RA-SD Side 1 af 6 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 vedligehold AF AUTOVÆRN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE LØBENDE VEJDRIFT (AUTO) Niels Juels

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 PUMPER ENTREPRISE: ME-PU-OD-H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012-1 ENTREPRISEK0NTRAKT MEKANISKE

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Beredskab" Rettelsesblad nr. BER-5 Tidligere udsendte rettelsesblade:ber-1, BER-2, BER-3 og BER-4

Læs mere

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer.

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer. 02-11-2015 Sagsnr. 2015-0198257 Kravspecifikation Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer Side 1 af 6 Kravspecifikation til

Læs mere

Samlet Driftsudbud 2012

Samlet Driftsudbud 2012 Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet for driftsperioden 2013-2017 Overskrifter Historik hvad gjorde vi før? Hvorfor retningsændring? Hvilke overvejelser og tiltag gik forud for Udbud 2012? Resultatet

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012 N01 NØDTELEFONER Beskrivelse af elementet Nødtelefoner er stationære konstruktioner hvorfra der kan skabes umiddelbar kontakt til beredskabspersonale. Nødopkaldssystem som betjenes centralt i VejdirektoratetsTrafikinformationsCenter

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Kørebaneafmærkning (BEL-KA) Entreprise: KA-OD-H Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev.

Læs mere

Vejdirektoratets matrixudbud

Vejdirektoratets matrixudbud Vejdirektoratets matrixudbud Samlet driftsudbud 2012 Vejforum 2012 Session A1 Samlet driftsudbud 2012 Hovedområde Fagområde Entrp.-størrelse mio. kr. Samlet antal entrepriser Drifts- og udbudsområder ND

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Fartvisere" Rettelsesblad nr. ME-FV-2 Tidligere

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift samt Mekaniske og elektriske installationer april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

UDBUD AF TL RAMMEAFTALER

UDBUD AF TL RAMMEAFTALER UDBUD AF TL RAMMEAFTALER DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER I SYD OG ØSTDANMARK ORIENTERINGS OG SPØRGEMØDE DEN 25-10-2013 Denne Præsentation indeholder: - deltagerliste (slide nr. 4) - orientering

Læs mere

Samlet Driftsudbud 2012. ½ måned før udbud

Samlet Driftsudbud 2012. ½ måned før udbud Samlet Driftsudbud 2012 ½ måned før udbud Baggrunden McKinsey-rapporten Effektivisering via bedre driftsrutiner Effektivisering via bedre indkøb Beregning af efterslæb Budgettet 2000 1800 1600 1400 1200

Læs mere

tilbuds AFregningS og bodsgrundlag (tabg-tl) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

tilbuds AFregningS og bodsgrundlag (tabg-tl) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Tilbuds Afregnings og Bodsgrundlag (TABG-TL) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 14 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift samt Mekaniske og elektriske installationer april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk.

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152762-2012:text:da:html DK-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

REKVISITION <Årstal-Løbenr.> AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

REKVISITION <Årstal-Løbenr.> AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Dato 25. januar 2017 Sagsbehandler Jørn Andreas Kristensen Mail jkris@vd.dk Telefon +45 7244 2245 Dokument 16/14990-3 Side 1/9 REKVISITION AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen (M13)

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen (M13) Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen (M13) Orienteringsmøde d. 6. november 2012 kl. 13:00 Vejdirektoratet i København 1 Dagsorden 1. Velkomst og håndtering af evt. spørgsmål

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

BILAG I-1- ENTREPRISEKARAKTERISTIK

BILAG I-1- ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag I Entreprisekarakteristik SAB-ME-Teknik.ME-YS-ND.BilagI-1.Entreprisekarakteristik.docx Side 1 af 7 BILAG I-1- ENTREPRISEKARAKTERISTIK YDRE SIGNALUDSTYR Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 Rammeaftale RAMMEAFTALE Levering og montering af vejvisningstavler i

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK April 2012 Side 1 af 8 SAB-ME-Teknik..BilagI.Entreprisekarakteristik BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag-I til SAB-ME-Teknik for Entreprise Bilaget omfatter på de følgende sider følgende dokumenter:

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/40 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108168-2012:text:da:html DK-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Samlet Driftsudbud Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste

Samlet Driftsudbud Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste Samlet Driftsudbud 2012 Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste Tidsplanen 3. april 2012: Bekendtgørelse af udbud 1. - 4. og 7. juni 2012: Formøder Vintertjeneste 3. juli 2012: Licitation Juli

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-SD-LILL-ERO Revideret den 3. januar 2014 Vedligehold af store bygværker

Læs mere

HVORDAN AFGIVES SAMLET TILBUD PÅ SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

HVORDAN AFGIVES SAMLET TILBUD PÅ SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP HVORDAN AFGIVES SAMLET TILBUD PÅ SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BRUG AF TILBUDSSAMLELISTEN Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes tilbudssamlelisten

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 45 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 bestemmelser om udbud og tilbud samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 PJA BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag samlet driftsudbud 2012 Beredskab april 2012 akutberedskab og efterladte køretøjer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BYG

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012 Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Forudsætninger for udbuddet Driftsstrategianalyse i 2009: Kvalitetsniveauer - Sikkerhed, 100% -

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014 Rammeaftale Entreprise AD-AG.R03 Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. oktober 2014 14292-3 Svend Elgaard

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Tilbudsliste distrikt 1

Tilbudsliste distrikt 1 Side 1 af 5 Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Tilbudsliste distrikt 1 1. august 2013 Udgivelses: 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt

Læs mere