Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering 8. maj KF - Tids- og handleplan ny Kultur-, Fritids- og Turismepolitik KF -Ansøgning om overdragelse af Såby Hallen til Lejre Kommune KF - Ansøgning om renovering af tennisbaner i Hvalsø KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug, sommerfest KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kunstforenings jubilæumsarrangementer KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Høstfestival KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - "Støt brysterne" ØU - Vision for inklusion i Lejre Kommune efter høring ØU - Forventet Regnskab KF - Eventuelt...31

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering 8. maj 2013 Sagsnr.: 12/25256 Resumé: A) Bedre biblioteker 2013 Resultat af benchmarking undersøgelse B) Sognegården Ny Tolstrup Beretning mv. C) Sæby-Gershøj svømmebad Beretning mv. D) Byg Amok, Ledende Halinspektør, René Emil Andersen orienterer om projektet E) Oplev Lejre Maj F) Lejre Musikskoles bestyrelse og venneforening afholdt tirsdag den 23. april 2013 to fantastiske arrangementer G) Jazzlørdag 20. april 2013 H) Orientering fra Hallerne Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: Nyhedsbrev. Orientering 8.maj Sognegården 3. Sognegården 2 4. Sæby svømmebad Sæby svømmebad Sæby svømmebad Sæby svømmebad Sæby svømmebad 2013 Øvrige sagsdokumenter:

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 3. KF - Tids- og handleplan ny Kultur-, Fritids- og Turismepolitik Sagsnr.: 11/20417 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 7. december 2011 proces for evaluering af den nugældende Kultur & Fritidspolitik samt formulering af en ny politik. Efterfølgende har der været en politisk og administrativ proces med henblik på formulering af en ny politik. Processen blev faciliteret af ekstern konsulent. I tidsforløbet er der forekommet en række ændringer i de oprindelige forudsætninger, idet turismesamarbejdet med Roskilde Kommune er ophørt, og Nationalpark Skjoldungelandet er kommet til. Desuden har Økonomiudvalget besluttet, at turismeområdet ligger under Udvalget for Kultur & Fritid. På den baggrund foreslog administrationen, at det videre arbejde med formulering af en ny politik blev udsat til efter Kommunalbestyrelsesvalget i november Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 10. april 2013 at arbejdet med Kultur-, Fritids- & Turismepolitikken fortsættes, og at der udarbejdes tidsplan for færdiggørelse af politikken med henblik på fremlæggelse på udvalgets møde i maj Administrationen har udarbejdet tids- og handleplan, der forelægges med henblik på politisk drøftelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: at forslag til tids- og handleplan drøftes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udvalget for Kultur & Fritid godkender oplæg til tidsplan. Dialogmøde afholdes den 27. august Sagsfremstilling: Administrationen foreslår følgende tids- og handleplan for færdiggørelse af Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken samt afholdelse af dialogmøde mellem Udvalget for Kultur & Fritid og aktører, netværk og interesserede borgere. Tids- og handleplan: 8. maj 2013: Tids- og handleplan forelægges Udvalget for Kultur & Fritid 14. august 2013: Forslag til Kultur-, Fritids- og Turismepolitik forelægges Udvalget for Kultur & Fritid med henblik på høring 15. august 12. september 2013: høringsproces xxxx: dialogmøde mellem Udvalget for Kultur & Fritid og aktører, netværk og interesserede borgere. 9. oktober 2013: Politisk behandling i Udvalget for Kultur & Fritid 28. oktober 2013: Politisk behandling i Kommunalbestyrelsen Administrationens vurdering: Administrationen foreslår følgende datoer til afholdelse af dialogmødet. Onsdag den 28. august 2013, kl eller

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 Mandag den 2. september 2013, kl Handicappolitik: Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Øvrige sagsdokumenter:

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 4. KF -Ansøgning om overdragelse af Såby Hallen til Lejre Kommune Sagsnr.: 13/8052 Resumé: Saaby If Thors Hovedbestyrelse har i brev af 30. september 2012 meddelt, at den ønsker at overdrage Saaby Hallen til Lejre Kommune efter længere tids problemer med økonomien. Bestyrelsen har henvendt sig igen i mail af 2 april 2013 og meddelt, at den samlede bestyrelse har besluttet at fratræde senest 13. juni Ved at drive hallen kommunalt i forhold til Lejre Model 2.0, vurderer administrationen at det vil være sandsynligt, at kunne drifte Saaby Hallen inden for bevillingen. Dette evalueres efter 1 år. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: at Lejre Kommune overtager Saaby Hallen, 2. at administrationen bemyndiges til at gennemføre overdragelsesprocessen, 3. at borgmesteren bemyndiges til at underskrive overdragelsesdokumentet, 4. at Saaby Hallen drives som idrætshal på lige fod med kommunens øvrige haller ifølge Lejre model 2.0, 5. at der bevilliges tillægsbevilling på kr (77%) til bevilling Energiforbrug finansieret fra bevilling Idrætshaller, 6. at der bevilliges tillægsbevilling på kr (10%) til bevilling Budgetramme Center for Ejendomsdrift finansieret fra bevilling Idrætshaller, 7. at administrationen bemyndiges til at overtage, forny eller opsige alle eksisterende kontrakter, 8. at installation af elektronisk låsesystem indgår i drøftelser vedr. budget Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Saaby If Thors Hovedbestyrelse har meddelt i et brev af 30. september 2012 (bilag a), at den ønsker at overdrage Saaby Hallen til Lejre Kommune efter længere tids problemer med økonomien. Bestyrelsen vurderer, at hallen ikke kan drives og vedligeholdes for det driftstilskud, som bestyrelsen modtager. Bestyrelsen har henvendt sig igen i mail til Borgmesteren den 2 april 2013 (bilag b) og meddelt, at den samlede bestyrelse har besluttet at fratræde. Den afgående bestyrelse accepterer dog at fortsætte indtil den 13. juni 2013 for at give kommunen en sidste chance for at afslutte sagen. Saaby Hallen er opført i 1975 og ejes af Saaby IF Thor. Grunden ejes af Lejre Kommune. Saaby IF Thor har ca. 030 medlemmer, der benytter hallen og omkringliggende baner. Der ud over benyttes hallen af skole og institution samt af Støtteforeningen IF Thor. Støtteforeningen yder et tilskud til hallens drift. Kommunen yder tilskud til Saaby Hallen for at kunne stille lokaler til rådighed for skole og foreninger i området. Aftalen om driftstilskud og brug af Saaby Hallen (bilag c) kan opsiges med 1 års varsel til den januar. Administrationen oplyser, at aftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis begge parter er enige.

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 Administrationen har foretaget en vurdering af bygningens stand og udarbejdet en prioriteret liste over vedligeholdelsesarbejde, der skal foretages (Bilag d), så hallen kommer i en acceptabel stand. Der tages forbehold for en inspektion af kloakker samt udarbejdelse af el-attest, som administrationen planlægger at få foretaget i maj Administrationen forventer dog ikke, at undersøgelserne vil ændre på den samlede vurdering af hallen. Administrationen vurderer, at de foreslåede vedligeholdelsesarbejder kan udføres inden for nuværende budgetter under forudsætning af, at der benyttes de midler, der allerede er afsat til Halrenovering (Bilag e). Der er desuden restmidler til renovering af Saaby Hallen prioriteret i Center for Ejendomsdrifts godkendte anlægsprioritering (Bilag f). Udgifter til energi, daglig drift mv. vurderer administrationen, kan holdes inden for nuværende budgetter se punkt: Økonomi og finansiering nedenfor. Administrationens vurdering: Under forudsætning af, at hallens nuværende driftstilskud fordeles mellem Center for Kultur & Fritid og Center for Ejendomsdrift, vurderer administrationen, at det er sandsynligt, at følgende opgaver kan løses inden for nuværende budgetter + driftstilskuddet: - Betaling af energi - Tilsyn, rengøring og øvrig daglig drift af hallen - Omkostninger til løbende vedligehold - Overholdelse af eksisterende serviceaftaler Det er en forudsætning, at den estimerede udgift til energi verificeres endeligt af Center for Ejendomsdrift. Det er desuden en forudsætning, at administrationens prioriterede vedligeholdelsesarbejder udføres snarest, dvs. Punkt 1 i 2013 og Punkt 2 i 2014 (bilag d), samt at det bevilgede beløb til Halrenovering (bilag e) frigives som beregnet. Serviceniveau for tilsyn vil følge niveauet for Lejremodel 2.0. Der vurderes endeligt efter 1 år. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Hallens bestyrelse oplyser, at hallen er gældsfri på overtagelsestidspunktet. Lejre Kommune har sikkerhed i ejendommen via underpant i ejerpantebrev på kr. ifølge tingbogsoplysningerne (Bilag g). I forbindelse med en evt. overtagelse bliver pantebrevet nedskrevet til 0 kr, og idrætsforeningens gæld slettet. Ovenstående vil fremgå af overdragelsesdokument, der også vil inkludere lokationsbeskrivelse og inventarliste. Der vil desuden komme udgifter til tinglysning og overdragelse af ejendommen. Disse udgifter kendes ikke endnu, men foreslås afholdt af driftstilskuddet. Udendørsarealer tilhører Lejre Kommune og er budgetlagt sammen med kommunens øvrige idrætsanlæg. De er derfor ikke beskrevet her. Der er afsat en bevilling på kr. til Saaby Hallen i 2013, dette inkluderer en estimeret indtægt på kr. Nettobudgettet er således kr.

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 På baggrund af bestyrelsens regnskaber for (Bilag i) samt Saaby Hallens lønudgifter (bilag j), foreslås driftstilskuddet for 2013 fordelt i forhold til nettobudgettet med 77%, kr. til Center for Ejendomsdrift (Bilag h). I forhold til lønmidler foreslås 10%, kr. overført til Center for Ejendomsdrift. Med hensyn til renovering af hallen er der afsat midler ud over driftstilskuddet. Der er afsat kr. i forbindelse med budget 2013 til 2016 (bilag e). Frigivelse af disse midler udarbejdes i samarbejde med Center for Ejendomsdrift. Der er desuden afsat kr. fra godkendt anlægsprioritering (bilag f). Disse midler er allerede frigivet. Udgiften til installation af elektronisk låsesystem foreslås drøftet i forbindelse med budget Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: Brev af den 30. september 2012 om overdragelse 2. RE: Saaby IF Thor opgiver at drive Saabyhallen. 3. Såby Hallen, Forslag til Ejendomsvedligeholdelse.pdf 4. UKF Orientering Forslag til vedligeholdelse af haller.pdf 5. Oversigt over byggeanlæg_apr13_ansvarsfordeling.xlsx 6. Tingbogsoplysninger 2 7. Forslag til fordeling mellem CFK & CE.xlsx 8. Regnskab PDF 9. Saaby Hallen, Løn PDF Øvrige sagsdokumenter:

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 5. KF - Ansøgning om renovering af tennisbaner i Hvalsø Sagsnr.: 13/6452 Resumé: Hvalsø Tennisklub fremsender ansøgning om renovering af 2 tennisbanerne, Skolevej i Hvalsø. Der søges om kr. til renovering af tennisbanerne. Hvalsø Tennisklub har tidligere søgt om tilskud til renovering af tennisbanerne. Banerne er i dårlig stand og bunden er ikke funderet korrekt, derfor ligger der vand på banerne. Udvalget for Kultur & Fritid skal beslutte hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til renovering af tennisbaner eventuelt at oversende sagen til budgetforhandling for Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: at sagen vedrørende renovering af tennisbaner i Hvalsø indgår som et anlægsønske i budgetforhandlingerne for Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen godkendes. Sagsfremstilling: Hvalsø Tennisklub har 110 medlemmer, hvoraf 43 er under 25 år, der spiller tennis på de 4 tennisbaner på Skolevej i Hvalsø. Hvalsø Tennisklub modtager aktivitetstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Klubben ønsker at få renoveret 2 af de 4 tennisbaner på Skolevej 3 i Hvalsø. Klubben søgte også om tilskud til renovering af banerne i 2012, men fik afslag. Klubben oplyser, at alle 4 baner trænger til renovering, men klubben foreslår, at projektet deles op i 2. Banerne er etableret i 80 erne og er formentlig ikke blevet renoveret siden, udover forårsklargøringen. Klubben oplyser, at selv efter korte regnbyger, er banerne ikke til at spille på, da der står vand på banerne, og på flere af banerne er drænrørende synlige og til fare for spillerne, som kan falde over drænrørene. Klubben har været nød til at aflyse kampe på grund af vand på banerne, samt at flytte hjemmekampe til andre baneanlæg. Også den daglige træning har klubben måtte aflyse på grund af våde baner. HP Tennisanlæg har udarbejdet en rapport, hvoraf det fremgår, at banerne har behov for en renovering. Det foreslås, at de 2 baner omlægges, der nedstøbes nye netstolper og banerne hæves cm for at undgå fugtproblemer.

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 Administrationens vurdering: Administrationen foreslår, at ansøgningen oversendes til budgetbehandling for Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Det samlede budget for renovering af tennisbaner er kr. Omlægning af 2 baner vil koste kr. Nedstøbning af netstolper kr. Hæve banerne cm, kr. Endvidere vil der være udgift til byggetilladelse på ca kr., såfremt det betragtes som ét anlæg. Klubben oplyser, at den ikke har økonomisk mulighed for at deltage i renoveringen af banerne. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: Ansøgning 2. Tilbud Øvrige sagsdokumenter:

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug, sommerfest Sagsnr.: 13/6657 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning fra Osted Bylaug af den 22. marts 2013, om underskudsgaranti til sommerfest. Der søges om underskudsgaranti på 953 kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til Osted Bylaugs sommerfest. Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: at sagen drøftes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges et tilskud på 000 kr. fra pulje til andre kulturelle opgaver. Midlerne bevilliges til musikunderholdningen. Annette Vinding (F) er ikke enig i beslutningen, idét hun fremhæver, at bevilges der til ét bylaug skal der bevilges til alle. Sagsfremstilling: Osted Bylaug søger i lighed med tidligere år om underskudsgaranti til sommerfest ved gadekæret i Osted. Arrangementet finder sted den 6. juni Bylauget oplyser, at det er et åbent arrangementet med musikunderholdning, taler og salg af pølser mm. Bylauget oplyser endvidere, at der plejer at være god tilslutning til deres arrangementer. Der plejer at komme ca. 100 fra byen og omegn. Om Osted Bylaug: Osted Bylaugs bestyrelse består af en oldermand og 4 viceoldermænd. Osted var gennem århundrede en lille by på landet, sådan som smålandsbyerne var flest. Fra 1200-tallet og frem til 1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod byen af 12 gårde og nogle få husmandsbrug. I 500 år var bylauget således mødestedet for bønderne. På tingstenene ved gadekæret blev der i fællesskab taget beslutning om stort og småt. Bylaugets funktion var at regulere bøndernes indbyrdes forhold. Da udflytningen begyndte i 1970 erne, gik bylauget gradvist i opløsning, men i 1888 besluttede nogle landmænd at genoprette et bylaug. Der var behov for at få administreret Osted Gadekær og andre fælles arealer. Bylauget har vist sin berettelse som en slags grundejerforening, der kan repræsentere beboerne over for myndighederne.

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 11 Bylauget har modtaget tilskud til deres arrangement siden Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at et eventuelt tilskudstilsagn vil kunne danne præcedens for lignende arrangementer i andre bylaug/grundejerforeninger. Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilskuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om underskudsgaranti på 953 kr. Budget for sommerfesten: Indkøb af mad og drikke Codaafgift Musikunderholdning Salg af pølser, kage, øl og vand Forventet underskud 565 kr. 588 kr kr kr. 953 kr. I 2012 fik Osted Bylaug bevilget en underskudsgaranti på kr., men der var kun underskud på regnskabet på 489,45 kr. Regnskab for 2012 er vedlagt. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: Regnskab Ansøgning 3. Pulje - økonomisk oversigt Øvrige sagsdokumenter:

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kunstforenings jubilæumsarrangementer Sagsnr.: 13/5992 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 14. marts 2013, fra Lejre Kunstforening om tilskud til jubilæumsarrangementer. Der søges om kr. til dækning af udgifter i forbindelse med jubilæumsarrangementer Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvorvidt udvalget vil bevilget tilskud til Lejre Kunstforenings jubilæumsarrangementer. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: at sagen drøftes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges et tilskud på kr. fra pulje til andre kulturelle opgaver. Sagsfremstilling: Lejre Kunstforening blev dannet den 30. september 2003, som Bramsnæs Kunstforening, og skriftede i 2007 navn til Lejre Kunstforening. Foreningen har pt. 186 medlemmer med foreningsaktiviteter rundt om i kommunen; f.eks. biblioteket i Kr. Hyllinge, Kulturhuset i Hvalsø og i Domus Felix. Foreningen har også udstillinger i lægehusene i Kr. Hyllinge og Hvalsø, samt i Stalden i Osted. Lejre Kunstforening har i års jubilæum. I den forbindelse ønsker foreningens bestyrelse at fejre det 10 års jubilæum med en række aktiviteter: Den 5. marts udskrev foreningen en billedkonkurrence, hvor alle borgere i kommunen, uanset alder, kan deltage. Opgaven er at fremstille et billede, der udtrykker glæden ved kunsten. Afleveringsfristen er den maj, og en dommerkomité udvælger vinderbilledet. I august måned gennemfører foreningen sin 4. biennale i Domus Felix, hvor de udøvende medlemmer udstiller forskellige kunstgenstande. Den september danner et åbent eftermiddagsarrangement i Domus Felix overgangen mellem afslutningen på biennalen og begyndelsen på en række særlige fejringsaktiviteter. Den september afholdes jubilæumsudstillinger i biblioteket i Kr. Hyllinge, i Kulturhuset i Hvalsø og i Domus Felix i Lejre og måske i Osted Kulturhus. Den 22. september arrangerer kunstforeningen en offentlig koncert med en af Danmarks bedste pianister, Ole Kock Hansen, der sammen med bassisten Mads Winding og et til lejligheden sammensat kor.

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 13 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Administrationen gør opmærksom på, at en eventuel godkendelse af denne ansøgning kan danne præcedens for lignende sager. Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. til Lejre Kunstforenings jubilæumsarrangementer. Af vedlagte ansøgning fremgår budget til lokaleleje, musik, transport af kunstværker og annoncering. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf der er forbrugt kr. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: Ansøgning 2. Pulje - økonomisk oversigt 3. Regnskab 2012 Øvrige sagsdokumenter:

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Høstfestival 2013 Sagsnr.: 13/8577 Resumé: Foreningen Høstfestival i Lejre søger om tilskud til afholdelse af 3 koncerter i forbindelse med arrangementet høstfestival, med markeder, børneteater mm., i og omkring Domus Felix. Arrangementet afholdes den 7. september Der søges om tilskud på kr. til koncerterne. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til afholdelse af 3 koncerter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: at ansøgningen drøftes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges tilskud på kr. fra pulje til andre kulturelle opgaver. Sagsfremstilling: Hovedformålet med Høstfestivalen er at skabe et bredt kulturelt og folkeligt ikke kommercielt arrangement for alle interesserede i Lejre Kommune med fokus på at synliggøre lokal kultur, lokalt producerede fødevarer af god kvalitet samt miljø- og klimavenlige aktiviteter. Dette ønsker foreningen at opnår gennem et Høstmarked. Foreningen søger om tilskud til afholdelse af foreningens anden høstfestival i Domus Felix og på de grønne områder omkring kulturhuset, den 7. september Høstfestival blev sidst afholdt i 2010 hvor der var ca. 700 besøgende. På markedet vil der være opmærksomhed på økologiske produkter: markeder med økologiske varer og demonstrationer af økologisk madlavning. Desuden har Høstfestivalen et vist samarbejde med kommunens økologiske indsats, således at en række tiltag vil blive præsenteret på festivalen. Endvidere vil der være koncerter, børneteater, kunstudstilling, kunsthåndværkermarked, boder med kvalitets-fastfood osv. Foreningen slår fast, at det kun er til koncerterne den søger tilskud, da et eventuelt overskud fra markederne gerne skal gå til udvikling af høstfestivaler. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, åbent for alle og ikke kommercielt. Administrationen gør opmærksom på, at arrangementet er i tråd med Lejre Kommunes Kultur & Fritidspolitik, idet Høstfestivalen beror på opbyggelse af et ikke kommercielt tværgående netværk mellem det oplevelsesøkonomiske erhvervsliv og kulturlivet.

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 15 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om kr. til de 3 koncerter. Alle aktiviteter til arrangementet er gratis, også koncerterne. Budget: Erik Grip synger og fortæller kr. B. Joe Band kr. Jens Hartmanns Jazzorkester kr. Koda-afgift 588 kr. I alt kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: Ansøgning 2. Regnskab Økonomisk oversigt - Puljen Øvrige sagsdokumenter:

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - "Støt brysterne" Sagsnr.: 13/7252 Resumé: Kræftens Bekæmpelse v/ruth Jensen fremsender ansøgning af den 27. marts 2013 om brug af Hvalsø Hallerne til zumba-arrangement den 5. oktober 2013 og om fritagelse for betaling af halleje i forbindelse med arrangementet. Arrangementets formål er at samle penge til Kræftens Bekæmpelses arbejde med brystkræft, og at sætte fokus på og skabe opmærksomhed om sygdommen. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt Udvalget vil bevilge fritagelse for betaling af halleje. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: at hallen benyttes vederlagsfrit. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges fritagelse for halleje til arrangement støt brysterne. Sagsfremstilling: Kræftens Bekæmpelse afholder igen i år en landsdækkende kampagnen for at sætte fokus på brystkræft. Støt Brysterne hedder kampagnen og afholdes den 5. oktober Det primære formål med kampagnen er at indsamle penge til Kræftens Bekæmpelses arbejde med brystkræft, men også at sætte fokus på og skabe opmærksomhed om en sygdom, som hver dag rammer 11 danske kvinder. Lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse i Lejre Kommune deltager i dette arrangement, og vil forsøge at gentage successen fra sidste år, hvor mange kvinder deltog i et Zumba-arrangement i Hvalsø Hallen, ledet af lokale frivillige zumbainstruktører med Tina Plank i spidsen. Arrangementet er programsat til kl og er booket i hallerne. Deltagerne i arrangementet betaler et deltagergebyr som går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse og alle instruktører arbejder gratis. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at arrangementet har et velgørende formål, er lokalt forankret og har relevans for Lejre Kommune. Endvidere er tilbuddet åbent og ikke kommercielt. Ifølge servicekatalog for lokaleudlån kan der opkræves gebyr ved arrangementer af denne type. Hallen er booket til arrangementet den 5. oktober Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 17 Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: Ansøgning Øvrige sagsdokumenter:

20 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side ØU - Vision for inklusion i Lejre Kommune efter høring Sagsnr.: 11/20395 Resumé: Fagudvalgene besluttede på møder i januar måned 2013 at sende vision for inklusion i Lejre Kommune i høring. Høringsfristen udløb fredag den marts Der er indkommet 43 høringssvar. Få høringssvar foreslår ændringer i ordvalg eller tilføjelser til visionen. Høringssvarene har givet anledning til, at administrationen foreslår tilføjet to sætninger: A og B til visionen. Tilføjelse A: I den overordnede vision tilføjes en pind med ordlyden: Vi inddrager det aktive og inkluderende civilsamfund. Tilføjelse B: I uddybning om Vi vil skabe sammenhæng i arbejdet med inklusion tilføjes en pind med ordlyden: Civilsamfundet, politikere og ansatte samarbejder omkring at styrke og udvikle inklusionskultur i alle sammenhænge. Visionen med tilføjelserne A og B er vedlagt som bilag. Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk beslutning af visionen for inklusion i Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune med tilføjelse A og B godkendes 2. administrationen bemyndiges til at udarbejde implementeringsplan som fremlægges til politisk behandling Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstilling anbefales Afbud: Gitte Geertsen(F) Martin Stokholm(A Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales Thomas Stokholm (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillingen anbefales Afbud: Ole Reinholdt (V)

21 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 19 Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Kommunernes Landsforenings konsulentenhed, KLK gennemførte i 2011 en analyse af Lejre Kommunes organisering og økonomistyring af det specialiserede børneområde herunder specialundervisningen. På baggrund af rapporten fra KLK ønskede Kommunalbestyrelsen, at der blev udarbejdet og besluttet politiske målsætninger for inklusion i Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen drøftede på temamøde i august 2012 indholdet og et oplæg til vision for inklusion i Lejre Kommune. Forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune blev fremlagt i alle fagudvalg i januar Forslaget blev herefter sendt i høring. Kommunalbestyrelsen ønskede en bred og åben høringsproces. Den blev tilrettelagt med et kick-off seminar den 5. februar 2013 for alle ledere og medarbejdere i MED organisationen og et offentligt dialogmøde mandag den 1 februar 2013 for Kommunalbestyrelsen, indbudte høringsparter og interesserede borgere. Der deltog ca. 150 personer i mødet. Administrationen har udarbejdet et notat med opsummering af høringssvarenes kommentarer og synspunkter herunder vedr. visionen og visionens fire uddybninger. Notatet er vedlagt som bilag. En del høringssvar indeholder en række konkrete forslag, opmærksomhedspunkter og spørgsmål til visionen. En opsummering af disse er samlet i et notat til inspiration for arbejdet med inklusion. (bilag) Høringsproces Høringsmateriale bestående af høringsbrev og forslag til vision for inklusion er sendt til høringsparterne mandag den 2 januar Høringsfristen udløb fredag den marts Efterfølgende er høringsmaterialet lagt på Lejre Kommunes hjemmeside og er blevet annonceret i Midtsjællands Folkeblad. Høringsbrev er vedlagt som bilag. Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser og skolers lokaludvalg samt Centerudvalget for Skoletilbud, forældrebestyrelser i dagtilbud og personalegrupper med MED-status i dagtilbud, MED-udvalget i Jobcenter Lejre, Lejre Lærerforening, Danske Handicaporganisationer Lejre, Socialpsykiatrisk Center, Bestyrelsen for Lejre Kommunes Ungdomsskole, Ældrerådet, Handicaprådet, Bruger- og pårørenderåd Hvalsø Ældrecenter, Bøgebakken og Ammershøjparken, personalet i Lejre Bibliotekerne og Lejre Arkiverne, personalet Lejre Musikskole samt en administrativ medarbejder i Lejre Kommune. Oversigt over de som har afgivet høringssvar og høringssvarene er vedlagt som bilag. Handicappolitiske overvejelser: Inklusionsvisionen medvirker til at fremme handicappolitikkens intentioner herunder med hensyn til tilgængelighed. Udtalelser: Alle høringssvar giver udtryk for en positiv holdning til visionsforslaget, og flere høringssvar tilkendegiver fuld enighed i visionens indhold. Nogle høringssvar beskriver visionen som en meningsfuld, ambitiøs og gennemarbejdet vision, som man gerne vil bakke op om. I flere høringssvar ser man frem til at blive en del af visionens implementering.

22 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 20 På skoleområdet ser nogle skolebestyrelser og lokaludvalg inklusionsvisionen i fint samspil med visionen for Lejre Kommunes fælles skolevæsen, Suveræne skoler som bl.a. har et fokusområde Den inkluderende folkeskole. Der peges på, at der er tydelige sammenfald i ordvalg. Andre høringssvar gør opmærksom på, at de ser udfordringer i arbejdet med inklusion bl.a., hvordan fællesskaberne evner at favne forskellighed, samt at inklusion er alles ansvar, og der derfor skal arbejdes med udvikling af kultur og holdninger i alle sammenhænge. Flere høringssvar nævner begrebet ansvarlig inklusion i forhold til den opmærksomhed, der skal være på, at mennesker er forskellige og dermed har forskellige behov, hvorfor ikke alle fællesskaber er berigende for alle. Der er høringssvar, som beskriver nødvendigheden af, at de enkelte virksomheder arbejder videre med at omsætte visionen i praksis herunder at inddrage relevante interessenter. Ligeledes er det nødvendigt, at de enkelte virksomheder arbejder på tværs af fagområderne for at omsætte visionen i praksis. Ressourcer En meget stor del af høringssvarene peger på nødvendigheden af, at der følger ressourcer og økonomi med til inklusionsarbejdet. Der nævnes bl.a. midler til efter- og videreuddannelse samt til personalenormering. Desuden peger høringssvar på, at det må sikres, at der er økonomi til rådighed, der gør det muligt at undgå visitation ud af almenområdet. Der peges i enkelte høringssvar på vigtigheden af fysiske rammer, der giver mulighed for at leve op til de gode intentioner i visionen. Administrationens opsummering af høringssvarenes kommentarer og synspunkter vedr. visionens fire uddybninger er samlet i det følgende: Uddybning Vi vil skabe sammenhæng i arbejdet med inklusion Cirka en tredjedel af høringssvarene tilkendegiver synspunkter om vigtigheden af, at der arbejdes på tværs af forvaltningsområderne, for at give sammenhæng i inklusionsarbejdet til gavn for den enkelte. Der peges også på vigtigheden af, at de som arbejder med inklusion udviser fleksibilitet i opgaveløsningen. Flere høringssvar beskriver på forskellig vis, at det har stor betydning, at der er en tydelig tovholder i tværgående opgaver og projekter, sådan at de enkelte indsatser for et barn, en ung eller en voksen bliver koordineret. Desuden peger en del høringssvar på, at sagsbehandlingstiderne i personsagsforløb bør nedbringes, og at sagsbehandlingen bør forenkles. Uddybning Vi vil balancere faglighed, kvalitet og økonomi Næsten halvdelen af høringssvarene indeholder bemærkninger om afvejningen mellem udvikling/kvalitet og økonomi. Den generelle holdning i disse høringssvar er, at en beslutning om et tilbud til en borger, hvad enten der er tale om et barn, en ung eller en voksen ikke kun må ske ud fra en økonomisk betragtning, idet der ligeledes skal indgå en vægtning, der tilgodeser borgerens udvikling. Flere af disse høringssvar peger på, at hensynet til barnets tarv må vægtes højere end økonomiske hensyn. Uddybning Vi vil dokumentere den udvikling, vi skaber I høringssvarene gøres der på den ene side opmærksom på, at der er behov for plads, rum og tid til yderligere dokumentation, på den anden side at dokumentation af udviklingen ikke må blive for tung for kommunens ansatte. Desuden nævner flere høringssvar vigtigheden af at afdække om det vi gør virker. Uddybning Vi vil udvikle vores kompetencer

23 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 21 Et stort antal høringssvar peger på nødvendigheden af kompetenceudvikling i form af kurser og uddannelse, samt at der afsættes økonomi og ressourcer til det. Betydningen af sparring og refleksion nævnes ligeledes. Desuden anfører flere høringssvar vigtigheden af at arbejde med kultur og holdninger i alle sammenhænge. Flere høringssvar fremkommer med konkrete forslag, opmærksomhedspunkter og spørgsmål. Disse vil indgå i det videre arbejde med visionen. Administrationens vurdering: Administrationen har gennemgået høringssvarene og har på den baggrund tilføjet sætningerne A og B til visionsteksten. Med disse tilføjelser vurderer administrationen at høringssvarene er indarbejdet i forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune. For at implementere visionen er der behov for at de enkelte fagområder prioriterer økonomiske ressourcer til strukturelle omstillinger samt kompetenceudvikling. Derudover kan der være behov for yderligere ressourcer til specifikke indsatser. Administrationen gør opmærksom på, at Lejre Kommunes handicappolitik går hånd i hånd med visionen for inklusion, og at der i handicappolitikken er et stærkt fokus på bl.a. tilgængelighed og indretning samt borgerens inddragelse. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: Visionstekst med forslag til tilføjelser A og B 2. Høringsbrev 3. Høringssvar samlet, Vision for inklusion 4. Opsummering høringssvar, kommentarer og synspunkter 5. Høringssvarenes inspiration til arbejdet med inklusion Øvrige sagsdokumenter:

24 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 22 1 ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 13/7718 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af de genvurderede budgetforudsætninger, de indtil nu disponerede midler og de enkelte bevillingsansvarliges forventninger til resultatet for Forventet Regnskab indeholder en risiko for overskridelse af bevillinger uden overførselsadgang på 19,8 mio. kr. Det forventede merforbrug findes særligt på dagtilbudsområdet, sociale ydelser samt jobcentrets område. Disse udfordringer er blevet beskrevet i Forventet Regnskab , men er dog betragteligt større, end det da fremgik. Der er desuden forventninger om merforbrug ift. aktivitetsbestemt medfinansiering samt overførselsudgifterne på job- og arbejdsmarkedsområdet. Administrationen vurderer, at en række af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af året. Der bør imidlertid allerede overvejes tværgående håndtering af den resterende finansieringsudfordring på 10 mio. kr. Koncerndirektionen foreslår, at en tilsvarende del af kommunes driftsbudgetter indefryses. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive vurderet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje. Såfremt udfordringerne er mindre end forventet på nuværende tidspunkt, kan budgettet frigives til bevillingerne igen. I denne sagsfremstilling præsenteres hovedkonklusionerne på tværs af kommunen. I Bilag 1-6 bliver udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger yderlige uddybet. I Bilag 1 (Økonomiudvalget) uddybes desuden forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. Oversigter over ansøgte bevillingsændringer findes i bilag 7-9, mens Bilag 10 indeholder anlægsregnskaber for de projekter, der er blevet afsluttet i forbindelse med forårets prioritering af anlægsprojekter. I Bilag 11 følges der op på målene i årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, at Forventet Regnskab godkendes, 2. at det indskærpes over for de bevillingsansvarlige, at der skal arbejdes aktivt for at overholde gældende budgetter om fornødent ved forelæggelse for de politiske udvalg, hvis der er behov for at justere serviceniveau mv. for at overholde budgettet, 3. at der forelægges forslag til indefrysning af budgetmidler for 10 mio. kr. på Økonomiudvalgets møde i juni, 4. at finansierede tillægsbevillinger imellem bevillinger godkendes, jf. Bilag 8: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger 5. at negative tillægsbevillinger ifm. KTO-regulering på i alt 6,478 mio. kr. godkendes og tilgår kassen, jf. Bilag 9: Negative tillægsbevillinger ifm- KTO-forlig 6. at bevillingerne Osted Børnehave og Røglebakken lægges under bevilling Egebjerget + Lærkereden, svarende til område 1 i dagtilbudsplanen, 7. at bevillingerne Møllehuset og Såby Børnehave lægges ind under bevilling Fuglemarken + Hyllebjerget, svarende til område 2 i dagtilbudsplanen,

25 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side at bevillingerne Bøgen og Birken lægges ind under bevilling Solsikken + Myretuen, svarende til område 3 i dagtilbudsplanen, 9. at bevillingerne Avnstrup, Skovvejens Børnehave, Søhus, Søpavillonen og Remisen lægges ind under bevilling Møllebjerghave, svarende til område 4 i dagtilbudsplanen. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget vurderer, at der politisk og administrativt er behov for at sætte målrettet ind på at overholde de økonomiske rammer i indeværende års budget. Økonomiudvalget forventer derfor, at fagudvalgene indgående drøfter de nødvendige ledelsesmæssige og politiske initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse, og at konklusionerne på disse drøftelser fremsendes til økonomiudvalgets anden behandling af Forventet Regnskab på mødet den 2 maj Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales, med tilføjelse: at det ikke anbefales at flytte bevillingen til tilskud til lokale initiativgrupper, der understøtter fællesskaber og sundhed, fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til Økonomiudvalget Afbud: Gitte Geertsen(F) Martin Stokholm(A Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales med følgende tilføjelse: Udvalget havde en grundig drøftelse af budgetudfordringerne på dagtilbudsområdet. Udvalget anbefaler herefter: at Lærkeredens oparbejdede merforbrug på 1,35 mio. kr. kompenseres ved tilførsel at eksterne midler at de nye områdeledelser herefter overholder budgettet. Områdeinstitutioner med underskud på mere end 2 % nedbringer disse gennem handleplaner at Udvalget for Børn & Ungdom anmoder Økonomiudvalget om en drøftelse af finansieringsmuligheder for budgetmankoen i Denne drøftelse kan ske i forbindelse med et fællesmøde med Økonomiudvalget primo juni 2013, hvor grundlaget vil være oplæg fra direktionen om budgetudfordringerne i 2013 og forslag til kompenserende besparelser i Oplægget skal ses i sammenhæng med vurdering af den nuværende fremskrivningsmetode og forslag til fremtidig fremskrivningsmetode for budget 2014 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget anbefaler indstillingen for så vidt angår udvalgets budgetområde. Afbud: Ole Reinholdt (V) Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales.

26 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 24 Sagsfremstilling: Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget pr. 3 marts 2013 og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende ni måneder. Resultaterne af Forventet Regnskab fremgår af Tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Forventet regnskab for Lejre Kommunes samlede økonomi Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D E (B+C+D) Indtægter Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed Anlæg Optagne lån Afdrag på lån Øvrig finansiering og renter Kasseudvikling i alt KTO-forliget endte med en lavere lønstigning end budgetteret, hvilket i Lejre Kommune medfører lavere lønudgifter for ca. 6,5 mio. kr. Det forventes dog, at Staten vil reducere kommunernes bloktilskud tilsvarende ifm. midtvejsreguleringen. Af samme grund søges der om negative tillægsbevillinger på alle lønbudgetter. Ændringen forventes derfor ikke at påvirke Lejre Kommunes endelige budgetoverholdelse og indgår derfor ikke i oversigten. I bilagene uddybes udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger samt forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. I det følgende præsenteres hovedkonklusionerne for kommunen som helhed. Driftsudgifter og forsyningsvirksomhed Udfordringerne på driften er allerede beskrevet i Forventet Regnskab , men beløbenes størrelse er forøget siden da. Som det fremgår af tabel 1, fordeler driftsudfordringerne sig med et merforbrug på 7,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang. Her er det specialiserede voksensocialområde medtaget som bevilling med overførsel, hvilket indgår som en del af den foreslåede handleplan på området. Indmeldingerne til Forventet Regnskab indikerer altså en samlet udfordring på 19,8 mio. kr. på de ikke-rammebelagte bevillinger i Udfordringerne er i de fleste tilfælde et netto-resultat, som både indeholder udgiftsfremmende udfordringer og forhold, som reducerer udfordringerne, og de knytter sig særligt til følgende områder: a. Dagtilbud (5,7 mio. kr.) b. Jobcenteret (3,6 mio. kr.)

27 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 25 c. Aktivitetsbestemt medfinansiering (3 mio. kr.) d. Det specialiserede børneområde (1,9 mio. kr.) e. Sociale ydelser (4,5 mio. kr.) De 7,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang vil belaste kommunekassen i 2013, men kassetrækket vil blive udlignet over en flerårig periode. Det forventede merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang vil derimod ikke blive udlignet over årene. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at ud af de 19,8 mio. kr. vil de 10 mio. kr. udgøre en endelig finansieringsudfordring, mens den øvrige del af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af Det skal desuden nævnes, at fordelingen af de ekstra 7,5 mio. kr., der er afsat til det specialiserede socialområde i budget ikke er endelig fastlagt på nuværende tidspunkt. Udfordringerne på hhv. voksen- og børneområdet skal således ses i sammenhæng, og fordelingen mellem områderne vil afhænge af den videre udgiftsudvikling på de to områder. Håndteringen af det skønnede merforbrug vil således tage udgangspunkt i fortsat budgetoverholdelse. Opgaven for den enkelte bevillingsansvarlig vil fortsat være, at oprindeligt budget skal overholdes. Der skal arbejdes med tilpasning inden for områdets rammer og servicemæssige handlerum, og det kan i den sammenhæng blive nødvendig, at der på nogle områder træffes politisk beslutning om ændringer. Da budgetoverholdelse ikke forventes at være mulig på alle de udfordrede områder, foreslår administrationen, at der sker en indefrysning af midler på i alt 10 mio. kr. Indefrysningen indebærer, at 10 mio. kr. reserveres til at finansiere det skønnede merforbrug. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive overvejet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje, eller om budgettet kan frigives til bevillingerne igen. En indefrysning af budgettet vil blive besluttet af Koncerndirektionen og forelagt til politisk godkendelse. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at foretage indefrysningen efter kvalitativ vurdering, frem for som en ligelig fordelt ramme på tværs af organisationen. Alle bevillinger vil være i spil til at levere midler til indefrysningspuljen. Udover sondringen mellem bevillinger med og uden overførselsadgang er det relevant at se på, hvordan det forventede merforbrug fordeler sig på de forskellige typer af udgifter. I Tabel 2 fremgår fordelingen af både budget og forventet budgetafvigelse fordelt på udgiftstyper: Tabel 2: Forventninger fordelt på udgiftstyper Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med Uden overførsel overførsel Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning

28 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 26 Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Forsikrede ledige Forsyningsvirksomhed Kasseudvikling i alt Den lavere lønudvikling, som er et resultat af KTO-forliget, reducerer de forventede serviceudgifter, idet størstedelen af Lejre Kommunes lønbudget er inden for denne udgiftstype. Imidlertid forventes det, at Staten vil reducere kommunernes samlede serviceramme i 2013, som naturlig følge af forliget. Dermed vil det lavere udgiftsniveau ikke påvirke Lejre Kommunes overholdelse af serviceudgifterne, og forholdet indgår derfor ikke i oversigten. Det forventede merforbrug på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes imidlertid i forhold til det oprindelige budget. Det forventede udgiftsniveau ligger 17,5 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. Det skal bemærkes, at Forventet Regnskab ikke indeholder overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2012, idet denne sag først behandles af Kommunalbestyrelsen i april Samlet set søges der overført 25,7 mio. kr. Dette ligger 0,7 mio. kr. over den afsatte rammepulje til overførsler imellem årene. Såfremt overførslen godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil det derfor yderligere belaste overholdelsen af det oprindelige budgetniveau for serviceudgifter. I betragtning af at der de seneste år er overført store netto mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang, synes det dog ikke forventeligt, at den samlede overførsel bliver anvendt i Omvendt må det formodes, at overførslen fra 2013 til 2014 ikke vil have samme omfang som fra 2012 til 2013, da det forventede merforbrug på det specialiserede område vil blive overført til 2014, hvilket alt andet lige vil reducere overførslen. En yderligere vurdering af de forventede overførsler til 2014 vil indgå i Forventet Regnskab Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at den fortsatte lockout på skoleområdet medfører daglige mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr. i Lejre Kommune. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre eventuelle merudgifter, der følger efter konfliktens afslutning, men det kan oplyses, at der ikke er udsigt til at tilbyde ekstra undervisning, da skolerne har planlagt med det vejledende timetal. Når konflikten er overstået vil de samlede økonomiske konsekvenser kunne opgøres, og det kan politisk besluttes, hvorvidt de sparede udgifter skal bidrage til at finansiere det forventede merforbrug for kommunen som helhed, eller om de skal tilføres skolevæsenet. Anlæg Opfølgningen på anlæg har udgangspunkt i den prioriteringsproces, der blev gennemført i februar og marts Der er ikke blevet foretaget yderligere opfølgning, idet det forudsættes, at tidsplanerne herfra fortsat gælder. I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen, at en række anlægsprojekter kunne lukkes. Anlægsregnskaberne herfor fremgår af Bilag 10: Anlægsregnskaber. Restbeløbet for de 16 projekter udgør 1,4 mio. kr., som ikke forventet anvendt i Hertil kommer, at flere projekter er flerårige

29 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 27 og først afsluttes i Der er derfor en samlet forventning om et anlægsniveau på 171,7 mio. kr. ud af det samlede budget på 181,4 mio. kr. En væsentlig del af Lejre Kommunes anlægsprojekter er finansiering af den låneadgang, som kommunerne kan modtage ifm. projekter inden for kvalitetsfondens områder (skole, idræt, dagtilbud og ældre). Lejre Kommune modtog i marts måned godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. formålskonvertering af dele af låneadgangen samt overførsel af den del, som ikke blev anvendt i Den overførte adgang er dog betinget af, at projekterne gennemføres i Det største af projekterne er den nye daginstitution i Hvalsø, som derfor bør særligt prioriteres i løbet af Der vil videre frem blive fulgt op på gennemførslen af de øvrige kvalitetsfondsprojekter i anlægsprogrammet for På nuværende tidspunkt er syv grunde i Vestervangsudstykningen blevet solgt til en samlet sum af 2,1 mio. kr. Da skøderne endnu ikke er blevet anmærkningsfrit tinglyst, søges der ikke om indtægtsbevilling. I overensstemmelse med kommunens principper, budgetteres der således ikke med indtægter ved grundsalg, selvom det synes rimeligt at forvente, at indtægterne vil tilgå kassen i løbet af Der vil løbende blive fulgt op på salg af grunde i Forventet Regnskab og Forventet Regnskab Øvrig finansiering og renter Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 130,7 mio. kr. i øvrig finansiering og renter. Dette skyldes, at der er blevet overført låneadgang på i alt 72,31 mio. kr. fra 2012 til Det højere lånoptag må ses i sammenhæng med, at der også er blevet overført anlægsprojekter for samlet 95,07 mio. kr. Den del af de overførte anlægsudgifter, der ikke dækkes af det overførte lånebeløb, finansieres af mindreforbruget på anlægsudgifter i Da lånene derved er blevet udskudt i forhold til oprindeligt budgetteret i 2012, bliver også afdragsprofilen udskudt, hvilket medfører lavere afdrag i Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteudgifterne at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifter forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre i udgift. Den lavere renteudgift skyldes også lavere låneoptagelse og udskydning af lån. Desuden forventes balanceforskydninger for samlet set 43,3 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med regnskabet for 2012, hvor der netop var forskydninger i betalingsstrømmen på 43,3 mio. kr. i indtægter. Det vedrører mellemkommunale betalinger og tilbagebetaling af byggemodningsmoms, som ikke nåede at indgå i kassebeholdningen pr. 3 december Selvom beløbene ikke har betydning for driftsregnskabet for 2013, så påvirker de kasseudviklingen i positiv grad. Kassebeholdning I Oprindeligt Budget 2013 blev der forudsat en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Under de forudsætninger, der er gennemgået ovenfor, forventes regnskabet på nuværende tidspunkt at opbygge kassen med 5,0 mio. kr. Det skal ses i forhold til det korrigerede budget, der indeholder kassetræk på 22,8 mio. kr. Kasseudviklingen fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Kasseudvikling

30 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 28 (000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Kasseudvikling i alt -0, Forventet afvigelse Forventet årsregnskab 2013 A B C D (B+C) Da kassebeholdning ultimo 2012 var 11,4 mio. kr., vil den som følge af forventningerne øges til 16,4 mio. kr. ultimo Kasseopbygningen modsvares dog af, at der forventes en overførsel af drifts- og anlægsbevillinger på 2,0 mio. kr. fra 2013 til Alt andet lige må det derfor konstateres, at der er disponeret over størstedelen af kassen. Hertil kommer driftsoverførsler fra 2012, som endnu ikke indgår i budgettet for De vil reducere kassebeholdningen yderligere, såfremt de fuldt ud anvendes i Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet af alle likvide aktiver de seneste 365 dage. Som følge af det betydelige omfang af uforbrugte anlægsmidler i 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning løbende steget gennem året. Figur 4 viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning det seneste år, frem til ultimo marts Figur 4: Kassekreditreglen opgjort pr. måned Det må bemærkes, at såfremt regnskabet ender som forventet på nuværende tidspunkt, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde. Forbruges alt disponeret budget, vil den gennemsnitlige kassebeholdning til sidst være på niveau med den relativt lave kassebeholdning, som er beskrevet ovenfor. Såfremt der fortsat overføres betydeligt drifts- og anlægsbudget fra det ene år til det andet, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning alt andet lige fastholde sit høje niveau.

31 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 29 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Forventet Regnskab giver et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. Det er forventeligt, at fokus på dette tidligere tidspunkt af året er på de udfordringer, som ikke nemt lader sig styre og korrigere. Men udfordringerne er reelle, og det kræver ledelsesmæssige beslutninger for at imødegå dem. Håndteringen af den samlede driftsudfordring er allerede påbegyndt. På det specialiserede socialområde er en handleplan under udarbejdelse, ligesom dagtilbudsområdet er underlagt en tilbundsgående budgetanalyse. Begge indsatser har fokus på den langsigtede håndtering. På kortere sigt er det særligt håndtering af det forventede merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang, der er i fokus. Administrationen vurderer, at håndteringen heraf bør ske via budgetoverholdelse samt indefrysning af 10 mio. kr. Derudover kan de økonomiske konsekvenser af lockout på skoleområdet samt den afsatte omstillingspulje i budget 2013 på 1,985 mio. kr. anvendes til finansiering af det forventede merforbrug. Administrationen vil kunne lægge en sag op til den politiske møderække i juni efter godkendelse af Forventet Regnskab om indefrysning af midler på 10 mio. kr. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Forventet Regnskab indeholder en række ansøgninger om finansierede tillægsbevillinger, der samlet set ikke berører kassen. Dette vedrører flytning af budget fra en bevilling til en anden, som følge af at opgaver har flyttet sig, eller at budgettet ikke er lagt på korrekt budgetpost. Et eksempel er, at idrætshallernes budget til el, vand og varme overføres til den centrale energibevilling, hvilket følger af beslutningen i Lejremodel 2.0. Alle nettofinansierede tillægsbevillinger kan ses i Bilag 8: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger og er desuden beskrevet i under de enkelte bevillinger i Bilag 1-6. Som følge af KTO-forliget indstiller Koncerndirektionen desuden, at der godkendes negative tillægsbevillinger på i alt 6,477 mio. kr. til 100 bevillinger. Dette udgør forskellen imellem den lønstigning på 1,44 %, som indgik i fremskrivningen af Budget 2013, og de 0,54 %, som KTO-forhandlingerne faktisk endte med. Beløbet udgør den forventede reduktion i bloktilskud, som Lejre kommune må forvente, at Staten vil foretage i forbindelse med midtvejsreguleringen. For at finansiere reduktionen i bloktilskuddet, søges der om negative tillægsbevillinger på alle lønbudgetter. Det fremgår af Bilag 9: Negative tillægsbevillinger ifm. KTO-forlig. Endelig fremgår det af den godkendte dagtilbudsplan, at der fremover oprettes fire kommunale virksomheder, som hver består af flere børnehuse. Disse har indtil nu hver udgjort en selvstændig bevilling. Ved dette Forventet Regnskab søges de bevillingsmæssige ændringer godkendt. Budgetterne for institutionerne i hvert område samles under én bevilling, således at der fremover optræder fire bevillinger til de

32 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 30 kommunale institutioner samt en til hver af de to selvejende institutioner. Det vil stadig være muligt at følge forbrug på det enkelte børnehus. Det fremgår af indstillingspunkterne, hvilke hidtidige bevillinger, der samles under de fire nye. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: Bilag 1 Økonomiudvalget 2. Bilag 2 Udvalget for Kultur og Fritid 3. Bilag 3 Udvalget for Børn og Ungdom 4. Bilag 4 Udvalget for Teknik og Miljø 5. Bilag 5 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 6. Bilag 6 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 7. Bilag 7 - Samlet oversigt over alle driftsbevillinger 8. Bilag 8 - Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger 9. Bilag 9 - Negative tillægsbevillinger ifm. KTO-forlig 10. Bilag 10 - Anlægsregnskaber 1 Bilag 11 - Opfølgning på årsaftale for 2013 Øvrige sagsdokumenter:

33 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

34 Bilag: 2. Nyhedsbrev. Orientering 8.maj 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47580/13

35 KF - Orientering til udvalget. 8.maj 2013 Sagsnummer 12/25256 A) Bedre biblioteker 2013 Bibliotekerne i Lejre Kommune har generelt meget tilfredse brugere. Det viser Kulturstyrelsens benchmarking undersøgelse som blev lavet i uge 6. Se undersøgelsen her: Bedre Biblioteker 2013 B) Sognegården Ny Tolstrup Sognegården fremsender regnskab og beretning for Beretning og regnskab ligger som bilag C) Sæby-Gershøj svømmebad Formand Mikkel Heede informerer: Trods dårligt vejr, og udfordringer med fliser mm, så kom vi ud af året med skindet i behold og et overskud på ca kr. Ret flot synes jeg. Beretning, regnskab samt budget ligger som bilag D) Byg Amok På 24 timer blev en tom plads i Kirke Sonnerup forvandlet til en moderne park. Ledende Halinspektør René Emil Andersen orienterer om projektet

36 E) Oplev Lejre - Maj Maj måneds plakat F) Lejre Musikskoles bestyrelse og venneforening afholdt tirsdag d. 23/4 to fantastiske arrangementer En workshop for elever med de garvede amerikanske rockmusikere Dan Baird og Warner Hoges. En workshop om at skrive sange, livet som musiker, tricks og kneb på guitaren og kærligheden til musikken. Senere på aftenen var der åbent foredrag ved hjerneforsker Peter Vuust. Peter ledte os igennem hjernens reaktioner på lyd og musik og menneskets følelsesmæssige nødvendig af musikken. Afmontering af Mozart effekten og ind i kernen Kærligheden til musikken Se omtale: Midsjællandsk Folkeblad (Side 31) G) Jazz Lørdag 20. april 2013 Lige som musikskolen har strygerdage og rockcamp har den selvfølgelig også en Jazz lørdag Ca. 15 elever og tre musikskole lærer arbejdede i tre grupper hele lørdagen. Årets tema var Blues og der blev arbejdet med improvisation og arrangementer Dagen sluttede med en koncert for venner og forældre. Side 2 af 3

37 H) Orientering fra Hallerne - Foreningerne er så småt ved at stoppe deres aktiviteter i hallerne. Medarbejderne er gået i gang med vedligeholdelse. - Der er indkøbt nye vogne til div. madrasser i Hallerne, dette giver meget store fleksibilitet i forhold til brug og rengøring. -Sæby Gershøj Hallen har fået nyt væv samt ny maling over det hele. Side 3 af 3

38 Bilag: 2.2. Sognegården Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40164/13

39

40 Bilag: 2.3. Sognegården 2 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40165/13

41

42 Bilag: 2.4. Sæby svømmebad 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40154/13

43 Formands beretning Sæby/Gershøj svømmebad 2013 Ved sidste generalforsamling var stemningen meget optimistisk. Vi havde endelig fået beviliget vores store ønske om nye fliser i bassinet. Der blev lagt en plan for projektet, og da vi allerede havde en aftale med en murer, skulle det jo bare overstås. Men den kamp blev ikke nem. Vi gik i gang i starten af april, og brugte de tre første søndage + det løse på at brække meget ned. (Stor tak til de frivillige som gav en kæmpe hånd med). Det viste sig at badet var mere medtaget en først antaget, så vi skulle nedtage noget mere en først planlagt. Den proces betød, desværre også at det tilbud/overslag som vi havde fået fra muren, ikke holdt stik. I slutningen af maj, meddeler muren, at de første kr som var givet fra kommunen var brugt, men at de "kun" mangler at sætte fliser op. Jeg var nok lidt naiv, og tænkte "hvor meget kunne det så koste". Jeg accepterede, at muren skulle gå videre, da vi i forvejen var meget forsinket, og skulle være klar til svømmeundervisningen i ugerne Efterfølgende blev badet færdigt og taget i brug. Det har pyntet meget, og vi fik samtidig laver det øverste trin på trappen anderledes, så der kommer et større vand flow ved trappen. Efter sommerferien kommer der så en kæmpe opgave for os, da muren mener, at hans ekstra arbejde er yderligere værd. Vi inddrager kommunen i sagen, og de kan godt se at den er gal. Muren har bevidst/ubevidst taget "R" på os. Der er mange ting i hele processen som er faldet ud til hans fordel, selv om det på ingen måde er i orden. Efter meget tovtrækkeri, finder vi en løsning sammen med kommunen. Der bliver lavet et forlig med muren, og vi ender op med at kommunen lægger ca kr. ud for os, som vi skal betale tilbage over de næste 3 sæsoner. Det er på ingen måde en optimal løsning for os, men den eneste som lige kunne komme på tale, hvis vi ikke skulle lukke ned.

44 Vi har alle lært meget af denne sag, men samtidig taget hul på en masse andre ting sammen med kommunen. Vi havde nogle ting, som der skulle findes en afklaring på, nu hvor vi ikke længere har skolen at læne os op af. Hvem skal betale for strømmen, brug af hallen, forsikring m.m. Der er endnu ikke kommet afklaring på de ting, men vi har taget hul på processen. Generelt har denne sæson været en prøvelse, vejret har desværre heller ikke i år været en succes, og der har været mange frustrationer i forbindelse med flise projektet. Jeg vil godt sige tak for denne sæson, især til alle dem som har været med til, frivilligt at kunne gøre det muligt at drive badet. Vores plan er for den nye sæson, at komme tilbage på sporet, for hvorfor vi gerne vil have et svømmebad. Vi skal skabe et frirum for børn og voksne, hvor alle kan komme og nyde badet og hvad vi ellers kan tilbyde. Mikkel Heede

45 Bilag: 2.5. Sæby svømmebad 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40158/13

46 Sæby-Gershøj Svømmebad kasserer Birgit Hansen Hornsherredvej Kirke Hyllinge Regnskab: Regnskab 2012

47 Bilag: 2.6. Sæby svømmebad 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40160/13

48 Side 1 Regnskab Omsætning DÆKNINGSBIDRAG I Lønninger DÆKNINGSBIDRAG II Øvrige omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansiering Renteudgifter mv Resultat ========== ========== Omsætningsaktiver Aktiver ========== ========== Egenkapital Passiver ========== ==========

49 Side 2 Regnskab SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET R E S U L T A T O P G Ø R E L S E OMSÆTNING Udlejning Entreindtægt Tilskud, Lejre kommune lån fra svømmeforening Omsætning VARIABLE OMKOSTNINGER VAREFORBRUG DÆKNINGSBIDRAG I LØNNINGER Bruttoløn AM-indkomst, løn Medarbejder ATP A-skat og AM bidrag Lønafregning for svømmeforening Bruttoløn AM-indkomst AM-indkomst, feriepenge AM-indkomst Virksomhed ATP Lønninger DÆKNINGSBIDRAG II ØVRIGE OMKOSTNINGER Øvrige personaleomkostninger Arbejdstøj Personaleforsikringer Uddannelsesudgifter Øvrige personaleomkostninger Løn og personale SALGSOMKOSTNINGER Markedsføring Annoncer og reklame Dekoration/Udsmykning Markedsføring Repræsentation - f.eks. mad og gaver Repræsentation, restaurant Fortæring - møder og arbejdsdage

50 Side 3 Regnskab Repræsentation, gaver og blomst Repræsentation Salgsomkostninger LOKALEOMKOSTNINGER Vand Kemi kontrol og prøvetagning Brandvæsen Småanskaffelser, møbler o.lign Rengøringsartikler o.lign., sva Renovation Reparation og vedligeholdelse Lokaleomkostninger ADMINISTRATION Bogføringsassistance Kontorartikler & tryksager Porto og gebyrer Telefoni Internet og webhotel Registrede kassedifferencer Administration KØRSEL Øvrige omkostninger Resultat før afskrivninger AFSKRIVNINGER Afskrivninger Resultat før finansiering RENTEINDTÆGTER MV. RENTEUDGIFTER MV. Ikke-fradragsber. renter og afg Renteudgifter mv Resultat ========== ========== S T A T U S AKTIVER ANLÆGSAKTIVER IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (Patenter, rettigheder, udvikling mv.)

51 Side 4 Regnskab MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (Inventar, bygninger, maskiner mv.) OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender LIKVIDE BEHOLDNINGER Bank Kasse Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver ========== ========== PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapitalkonto primo Årets resultat Egenkapital LANGFRISTET GÆLD (over 1 år) KORTFRISTET GÆLD (under 1 år) SKYLDIGE OMKOSTNINGER Løn Skyldig A-skat, personale Skyldigt AM-bidrag Afregning, A-skat + AM Skyldig ATP 90 0 Feriepenge hensat Feriepenge udbetalt Løn Skyldige omkostninger SKYLDIG MOMS Passiver ========== ==========

52 Bilag: 2.7. Sæby svømmebad 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40161/13

53 Side 1 Regnskab :27:18 RESULTAT Periode: Bevægelse Saldo Kontonr. Kontonavn Debet Kredit % Budget MD Debet Kredit % Budget ÅTD Budget ÅR % R E S U L T A T O P G Ø R E L S E OMSÆTNING 1000 Udlejning 0,00 0, ,00 0, , Entreindtægt 0,00 0, ,00 0, , Tilskud, Lejre kommune 0,00 0, ,00 0, , afdrag gæld til Lejre Ko. 0,00 0, ,00 0, ,0 * Omsætning 0,00 0, ,00 0, ,0 VARIABLE OMKOSTNINGER VAREFORBRUG * DÆKNINGSBIDRAG I 0,00 0, ,00 0, ,0 LØNNINGER Bruttoløn 4100 AM-indkomst, løn 0,00 0, ,00 0, , Medarbejder ATP 0,00 0 0, Lønafregning for svømmef. 0,00 0 0, * Bruttoløn 0,00 0, ,00 0, ,0 AM-indkomst 4200 AM-indkomst, feriepenge 0,00 0 0, * AM-indkomst 0,00 0 0, Virksomhed ATP 0,00 0 0, * Lønninger 0,00 0, ,00 0, ,0 * DÆKNINGSBIDRAG II 0,00 0, ,00 0, ,0 ØVRIGE OMKOSTNINGER Øvrige personaleomkostninger 4610 Arbejdstøj 0,00 0, ,00 0, , Personaleforsikringer 0,00 0, ,00 0, , Uddannelsesudgifter 0,00 0, ,00 0, ,0 * Øvrige personaleomkostni. 0,00 0, ,00 0, ,0 * Løn og personale 0,00 0, ,00 0, ,0 SALGSOMKOSTNINGER Markedsføring 4800 Annoncer og reklame 0,00 0, ,00 0, ,0 * Markedsføring 0,00 0, ,00 0, ,0 Repræsentation - f.eks. mad og gaver 4911 Fortæring - møder og arb. 0,00 0, ,00 0, , Repræsentation, gaver og. 0,00 0, ,00 0, ,0 * Repræsentation 0,00 0, ,00 0, ,0 * Salgsomkostninger 0,00 0, ,00 0, ,0 LOKALEOMKOSTNINGER 5210 Vand 0,00 0, ,00 0, , Kemi 0,00 0, ,00 0, , kontrol og prøvetagning 0,00 0, ,00 0, , Brandvæsen 0,00 0 0,00 0 0

54 Side 2 Regnskab :27:18 RESULTAT Periode: Bevægelse Saldo Kontonr. Kontonavn Debet Kredit % Budget MD Debet Kredit % Budget ÅTD Budget ÅR % 5360 Småanskaffelser, møbler. 0,00 0, ,00 0, , Rengøringsartikler o.lig. 0,00 0, ,00 0, , Renovation 0,00 0, ,00 0, , Reparation og vedligehol. 0,00 0, ,00 0, ,0 * Lokaleomkostninger 0,00 0, ,00 0, ,0 ADMINISTRATION 6150 Bogføringsassistance 0,00 0 0, Kontorartikler & tryksag. 0,00 0, ,00 0, , Porto og gebyrer 0,00 0, ,00 0, , Telefoni 0,00 0, ,00 0, , Registrede kassedifferen. 0,00 0 0, * Administration 0,00 0, ,00 0, ,0 KØRSEL * Øvrige omkostninger 0,00 0, ,00 0, ,0 * Resultat før afskrivning. 0,00 0, ,00 0, ,0 AFSKRIVNINGER * Resultat før finansiering 0,00 0, ,00 0, ,0 RENTEINDTÆGTER MV. RENTEUDGIFTER MV Ikke-fradragsber. renter. 0,00 0 0, * Renteudgifter mv. 0,00 0 0, * Resultat 0,00 0, ,00 0, ,0

55 Bilag: 2.8. Sæby svømmebad 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40162/13

56 Sæby-Gershøj Svømmebads generalforsamling 2013 Torsdag d. 21 marts Thomas er dirigent. 2. Sidsel er referent. Linda er stemmetæller. 3. Mikkel aflægger formandsberetning. Godkendt. Se vedhæftet. 4. Birgit fremlægger regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år. Godkendt. Se vedhæftet. 5. Indkomne forslag : Vedtægtsændringer vedtages herfra og afventer godkendelse fra kommunen. Se vedhæftet. 6. Valg af bestyrelse: Palle går ud af bestyrelsen men fortsætter gerne som revisor. Jens udtræder af bestyrelsen og fortsætter med praktisk arbejde. På valg er Sidsel, Linda og Mikkel, som genvælges og sidder for 2 år. Birgit og Lars blev valgt sidste år og fortsætter i kommende sæson. Thomas og Jens er suppleanter for et år. 7. Valg af revisor er Palle. Suppleant må findes ved lejlighed. 8. Eventuelt. Birgit har lavet udkast til ansættelseskontrakter på alt lønnet personale. De og børneattester bliver udfyldt i forb. m. den årlige prøve. Forsikringer skal tjekkes i forhold til kommunen og svømmeforeningen. Dette skal afklares inden åbning. Birgit og Mikkel tager ansvar for dette i samarbejde med Linda. Vil vi gerne have en vaskemaskine? Ja, men helst en ny. Linda arbejder videre på dette. Kommunen har ikke henvendt sig omkring kommunal svømmeundervisning. Vi afventer. Sponsoraftaler. Vi tager først personlig kontakt til gamle sponsorer. Thomas og Mikkel sørger for dette. Der følges skriftligt op. Hjemmeside: Der skal ikke gøres en hel masse mere ud af det. Den skal fungere til det relevante i sæsonen. Det gør den. Debat om dankort. Vi beslutter at vi ikke skal have det, men fortsætter med kontanter. Det skal stå på hjemmesiden. Debat om kasseapparat. Svømmeforeningen er skeptisk. Herunder debat om gavekort. Ideen med gavekort er god og prøvet. Men der er ikke salg i det. Vi dropper det. Vi forenkler entrebilaget og udsætter beslutning om kasseapparat. Birgit retter bilag til. Svømmeforeningen holder generalforsamling d. 2 maj. Tak for god ro og orden! Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituererede bestyrelsen sig som følger: Mikkel er formand. Birgit er kasserer. Sidsel er sekretær. Lars er næstformand og Linda er menige medlem.

57 Bilag: 4. Brev af den 30. september 2012 om overdragelse Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47738/13

58

59 Bilag: 4.2. RE: Saaby IF Thor opgiver at drive Saabyhallen. Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47736/13

60 From:Thure Dan Petersen Subject:RE: Saaby IF Thor opgiver at drive Saabyhallen. Hej Finn. Jeg afventer således tilbagemelding fra jer. Jeg er temmelig sikker på, at det ikke vil gavne processen, at blande dagspressen ind i sagen, men det er jeres valg. Med venlig hilsen Thure Delivered to you with DME mobile . --Original message--- Sender: "Finn Juel Glyngø" Sent time: 23/04/ To: Cc: Subject: RE: Saaby IF Thor opgiver at drive Saabyhallen. Hej Thure Tak for svar på min mail. Jeg har fuld forståelse for at ting kan tage tid, men vi er kørt træt. Normalt er jeg ikke interesseret i at skulle blande dagspressen ind i vores sag, men hovedbestyrelsen ser ingen anden udvej. Orinteringen til dagspressen er klar, og skulle være sendt i aften, da jeg opdagede din mail. Men nu vil jeg forsøge at få hovedbestyrelsens opbakning til, at vi afventer resultatet af udvalgets møde d. 8/5, inden evt. kontakt til pressen. Du bliver orienteret om vores beslutning snarest muligt. Med venlig hilsen Finn Juel Glyngø Fungerende formand From: To: CC: Date: Tue, 23 Apr :44: Subject: SV: Saaby IF Thor opgiver at drive Saabyhallen. Kære Finn. Vedr. din mail af Denne er drøftet med borgmester og direktion og det er aftalt, at undertegnede på baggrund af dette møde, besvarer din henvendelse.

61 Som det har fremgået på de møder, vi har afholdt mellem repræsentanter fra Såby hallens bestyrelse og administrationen, har det været nødvendigt for administrationen at få beskrevet og klargjort konsekvenserne aaghsprsennf en overdragelse af Såby Hallen. Ikke mindst de økonomiske konsekvenser har vi fundet rimelige at undersøge, idét Såby hallens nuværende bestyrelse i den seneste periode, ikke har formået at drive hallen inden for det hertil afsatte budget. Såby Hallen er en selvejende institution, og kommunen har bistået med en række undersøgelser vedr. standen af bygningen, som dybest set ikke er kommunens opgave. Flere centre har været involveret i denne beskrivelse. Sagen har været - og er fortsat ressourcekrævende, og samtidigt findes der også presserende almindelige kommunale opgaver. Det er korrekt, at sagen har taget lidt tid og isoleret set forstår jeg jeres utålmodighed, men jeg vil gerne appellere til forståelse for ovenstående. Det er aftalt med direktion og borgmester, at Jeres henvendelse vedr. kommunens eventuelle overtagelse af Kirke Såby Hallen behandles på fagudvalgsmøde den 8. maj og efterfølgende på kommunalbestyrelsesmøde ultimo maj. Dermed behandles sagen inden for funktionsperioden gældende for nuværende bestyrelse. Jeg vil gerne bede oplyst hvilken presse der orienteres af Såby Hallens bestyrelse, så jeg kan tage kontakt til samme, med henblik på en nuancering af sagen. Med venlig hilsen Thure Dan Petersen Centerchef for Kultur og Fritid Fra: Finn Juel Glyngø Sendt: 2 april :56 Til: Mette Touborg (Borgmester - F) Cc: Ina Frederiksen; Thure Dan Petersen; Lena Holm Jensen (KB-medlem - V) Emne: Saaby IF Thor opgiver at drive Saabyhallen. Hej Mette Touborg Som formand for Saaby If Thor's hovedbestyrelse henvender jeg mig direkte til dig, vedr. vores sag om overdragelse af Saaby hallen til Lejre kommune. I september 2012 sendte vi et brev til dig vedr. Saabyhallens økonomiske situation, da foreningen ikke længere så i stand til at fortsætte driften. Her bad vi om at der kunne starte forhandlinger om overdragelsen inden årsskiftet. De indledende forhandlinger startede før jul, men trods mange møder og aftaler med forvaltningen, er vi ikke kommet tættere en politisk behandling af vores anmodning. Den samlede hovedbestyrelse har derfor besluttet, at vi ikke længere ønsker at fortsætte i bestyrelsen. På hovedgeneralforsamlingen blev alle afdelinger orienteret om beslutningen.

62 Den afgående bestyrelse accepterede dog at fortsætte indtil d. 13. juni 2013, for at give kommunen en sidste chance for at afslutte sagen. Hvis kommunen stadig ikke har truffet en beslutning inden den dag, vil hovedbestyrelsen blandt andet gøre følgende: * Meddele vores faste leverandører, at de skal sende regninger mv. direkte til Lejre kommune * Orientere de ansatte om at deres ansættelsesforhold med foreningen fortsætter, men at de skal kontakte Lejre kommune vedr. det daglige arbejde, reparationer mv. * Meddele hallens brugere at de fremover skal kontakte Lejre kommune i stedet for hovedbestyrelsen * Igangsætte et arbejde med at omstrukturere Saaby If Thor Vi føler os også tvunget til at orientere den lokale presse om vores beslutning, da der i næste uge indrykkes annonce om at generalforsamlingen genoptages d. 13. juni kl. 19. PS - denne mail er også sendt til - Lena Holm Jensen - Ina Frederiksen - Thure Pedersen Med venlig hilsen Finn Juel Glyngø Tlf

63 Bilag: 4.3. Såby Hallen, Forslag til Ejendomsvedligeholdelse.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47746/13

64

65

66

67

68

69

70

71 Bilag: 4.4. UKF Orientering Forslag til vedligeholdelse af haller.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47803/13

72

73

74 Bilag: 4.5. Oversigt over byggeanlæg_apr13_ansvarsfordeling.xlsx Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47744/13

75 Løbenummer Administrativ organisation Omkostningssted og projektnavn Investeringsoversigt 2013 Overførte rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) fra forventet Samlet Rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) (2013) Indenfor kvalitetsfondsområdet Projektled er Intern Bygherrer ådgiver Priorteringsforslag (1-3) I = Igangværende L = Skal lukkes Forslag til anlægsprioritering J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Center for Ejendomsdrift (CE) PULJE TIL TILGÆNGELIGHED (HANDICAP) Nej Line Steenberg Knud Nielsen Center for Ejendomsdrift (CE) Tilgængelighed i de kommunale bygninger Nej Line Steenberg Knud Nielsen I Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Ejendomsdrift (CE) Center for Kultur & Fritid (CKF) Center for Kultur & Fritid (CKF) RENOVERING AF BADEVÆRELSER PÅ EBBEMOSEN PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING Nej Energibesp. foranst KB Nej Gete Bjerring Markussen Knud Nielsen L Nej Ombygning af Alfavejen 41D (Flygtninge) Nej VEDLIGEHOLDELSES- OG RENOVERINGSPROJEKT PÅ Ja FOLKESKOLERNE Ældreboliger Osted ÆLDRE- OG HANDICAPBOLIGER BØGEBAKKENPROJEKT ÆLDREBOLIGER 431 I OSTED SERVICEAREAL LEJRE EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE Delvis Bygningsvedl KB Nej ANLÆG VED SAMLING AF RÅDHUSE Nej ANLÆG VED SAMLING AF RÅDHUSE Nej Beboerhus Osted Halrenovering Lisbeth Jacobsen Lisbeth Jacobsen Line Steenberg Helle Dydensborg - eller anden fra CS Lisbeth Jacobsen Lisbeth Jacobsen Louise Marqvertsen Sune Reitzel Nej Gete Bjerring Markussen Thomas Lund Jensen I Nej Gete Bjerring Markussen Thomas Lund Jensen I Nej Gete Bjerring Markussen Thomas Lund Jensen I Ja Gete Bjerring Markussen Thomas Lund Jensen I Nej Ja Thomas Lund Jensen Thomas Lund Jensen Christian Østeraas Christian Østeraas Thure Dan Petersen Thure Dan Petersen /René Andersen Thomas Lund Jensen Thomas Lund Jensen Thomas Lund Jensen / Per Stallknecht I Thomas Lund Jensen / Per Stallknecht I Sune Reitzel Sune Reitzel I I 2 2 I I Center for Kultur & Fritid (CKF) Renovering Såbyhallen Thure Dan Petersen /René Andersen Sune Reitzel Center for Kultur & Fritid (CKF) Center for Kultur & Fritid (CKF) Center for Skoletilbud (CS) Center for Skoletilbud (CS) Center for Skoletilbud (CS) Center for Skoletilbud (CS) 07 Center for Social & Familie (CSF) 07 Center for Social & Familie (CSF) Center for Dagtilbud (CD) m.v.) Renovering Domus Felix Såbyhallen - sikkerhed (loft Ombygning Grønhøjgaard Nej Nej Nej Ja SKOLEBYGGERI ALLERSLEV, IGANGSÆTNING AF BYGGERI Ja Thure Dan Petersen Thure Dan Petersen / René Andersen Jens Aaholm Tommy Fredensborg Thomas Lund Jensen Louise Marqvertsen Louise Marqvertsen Allerslev Skole, Indvendig Tommy Fredensborg Louise Marqvertsen ombygning af toiletter og vinduer Ja I ÆNDRING OG Helle Dydensborg - eller anden fra CS Sune Reitzel FORBEDRING AF SKOLELOKA- LER/ Ja 1 FAGLOKALER Etablering af 6 bolig ifm bofælles- skabet Østbo Nej Helle Bjarn Knud Nielsen L HUSET HORSEAGER/ SOCIALPSYKISK CENTER Nej KØKKENER I DAGINSTITUTIONER Ja Marianne Kruse / Bodil Langkilde Janne Laursen Louise Marqvertsen _bevilling anvendes til ombygning til PPR 3 Louise Marqvertsen 2 2 L I I Center for Dagtilbud (CD) TANDKLINIK I HVALSØ Susanne Friis Louise Marqvertsen Nej Center for Dagtilbud (CD) Venterum Tandplejen Susanne Friis Louise Marqvertsen Nej Center for Dagtilbud (CD) Center for Dagtilbud (CD) Center for Dagtilbud (CD) Center for Dagtilbud (CD) Center for Dagtilbud (CD) Center for Dagtilbud (CD) Center for Dagtilbud (CD) Center for Dagtilbud (CD) INTEG.INSTITUTIONER- VUGGESTUEPLADSER Ja NY DAGINSTITUTION, VESTVEJEN Ja Konsulentbistand dagtilbudskøkkener Ja LEGESTUER Ja Vuggestuepladser i Møllehuset, lærkereden og Røglebakken Ja LEGESTUER I DAGPLEJEN NY INSTITUTION I HVALSØ Ja Ja Børnehus i Hvalsø, Planlægning og projektering Ja Janne Laursen Dennis Danielsen Janne Laursen Janne Laursen Janne Laursen Janne Laursen Susie Ravn Susie Ravn Louise Marqvertsen Louise Marqvertsen Louise Marqvertsen Louise Marqvertsen Louise Marqvertsen Louise Marqvertsen Louise Marqvertsen Louise Marqvertsen 2 I I I I I I I 1

76 Løbenummer Administrativ organisation Omkostningssted og projektnavn Investeringsoversigt 2013 Overførte rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) fra forventet Samlet Rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) (2013) Indenfor kvalitetsfondsområdet Projektled er Intern Bygherrer ådgiver Priorteringsforslag (1-3) I = Igangværende L = Skal lukkes Forslag til anlægsprioritering J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Center for Dagtilbud (CD) Center for Dagtilbud (CD) Center for Dagtilbud (CD) Center for Veje & Trafik (CVT) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) RENOVERING SOLSIKKEN/ MYRETUEN Ja ETABLERING AF 8 VUGGESTUEPLADSER I MYRETUEN Ja Sammenlægning af Kr. Såby børnehave og Fuglemarken Ja Anne grethe Nielsen Anne grethe Nielsen Sonja Dreesen Pulje til optimering af materialegårdens drift Nej Henrik Bech Hjortbøl Sune Reitzel I RENOVERING/ VEDLIGEHOLD. GRØNNEHAVE Ja Aase Sørensen Sune Reitzel Tilbygning til aktivitetscenter Østergade Ja Solveig Hitz? Sune Reitzel Renovering af Bøgebakken og Ammershøjparken Ja Lise Anhøj Thomas Lund Jensen I plejeboliger på Bøgebakken Pleje-og Sundhedscenter Nej Gete Bjerring Markussen Thomas Lund Jensen L Indretning af Osteds plejecenters hovedbygning til udlejning Ja Gete Bjerring Markussen Thomas Lund Jensen L RENOV. AF GL. DEMENSBOLIGER I HVALSØ Ja Gete Bjerring Markussen Thomas Lund Jensen L BØGEBAKKEN, OPF. AF 30 PLEJEBOLIGER Ja Gete Bjerring Markussen Thomas Lund Jensen L UDVIDELSE AF BØGEBAKKEN Ja Gete Bjerring Markussen Thomas Lund Jensen L Grand total I I I 2

77 Bilag: 4.6. Tingbogsoplysninger 2 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47737/13

78

79

80

81

82 Bilag: 4.7. Forslag til fordeling mellem CFK & CE.xlsx Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47828/13

83 Driftstilskud kr kr kr Budgetterede indtægter, som Hallen selv skal finde kr kr kr Netto beløb kr kr kr Aktivitetsbaserede udgifter Gennemsnit af = Administrationens budget 2013 Driftstilskud kr kr kr Løn Administrationens estimat 2013 Faktiske lønudgifter kr kr Est. lønudgifter ( kr kr.) kr Fordeling af aktivitetsbaserede udgifter - % Gennemsnit af = Administrationens budget 2013 CKF (Drift) 26% 25% 24% CE (Energi) 74% 75% 76% 100% 100% 100% Foslag til fordeling af tilskud - kr CKF (Drift - 23% * kr) kr CE (Energi - 77 % * kr) kr Total kr Administrationens budget Fordeling af lønudgifter - % 2013 CKF (Drift + administration) 90% CE (Administration) 10% Total 100% Foslag til fordeling af tilskud - kr 2013 CKF (Drift - 90% * kr) kr CE (Energi - 10% * kr) kr Total kr Forslag til fordeling af tilskud - inkl. løn 2013 CKF (Drift + 90% løn) kr CE (Energi + 10% løn) kr Total kr

84 Aktivitetsbaserede udgifter Bestyrelsens regnskab Bestyrelsens budget 2013 Gennemsnit af = Administrationens budget 2013 Container kr kr kr kr kr CKF Forsikringer kr kr kr kr kr CKF Møder kr. 500 kr. 500 kr. 400 kr. 000 kr. 467 CKF Personaleudgifter kr. 197 kr. 971 kr. 577 kr kr. 915 CKF Leje af gulvvaskemaskine kr kr kr kr CKF Kontorartikler & Telefon kr kr kr kr kr CKF Revision kr kr kr kr kr CKF Advokat kr kr CKF Licens & Kontingenter kr kr kr kr kr CKF Ejendomsskatter kr. 61 kr. 100 kr. 20 CE Vand kr kr kr kr kr CE El kr kr kr kr kr CE Gas kr kr kr kr kr CE Reparation varmeanlæg kr kr kr kr kr CE Rengøringsartikler kr kr kr kr kr CKF VVS Reparation kr kr. 942 kr. 032 CE Tømmerhandel kr kr. 742 kr kr CE Tømrer, reparation efter indbrud kr kr CE Andre reparationer kr kr kr. 344 kr kr CE Maling indvendig kr. 255 kr. 418 CKF Reparationer udvendig kr kr CE Porto, gebyr, bank, giro kr. 390 kr. 125 kr. 172 CKF Hjemmeside kr. 244 kr. 81 CKF El reparationer kr kr kr CE Reparationer indvendig kr. 860 kr kr. 610 CKF Nyanskaffelser kr kr kr CKF Reparationer tilbehør kr kr. 353 CKF kr kr kr kr kr Ex moms kr kr kr kr kr Fordeling af faktiske udgifter, inkl. moms CKF kr kr kr kr kr CE kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fordeling i % CKF 20% 26% 25% 23% 24% CE 80% 74% 75% 77% 76% 100% 100% 100% 100% 100% Bestyrelsens regnskab (ex moms) kr kr kr kr Administrationens estimat Difference (Bla. tilskud fra støtteforening samt leje af lokaler mv) kr kr kr Faktiske tilskud kr kr kr kr Forslag til fordeling af tilskud 2013 CKF kr CE kr kr

85 Bilag: 4.8. Regnskab PDF Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47745/13

86

87

88

89

90 Bilag: 4.9. Saaby Hallen, Løn PDF Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47748/13

91

92

93

94 Bilag: 5. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31225/13

95

96

97 Bilag: 5.2. Tilbud Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41333/13

98 From:Kasserer Hvalsø Tennisklub To:Ina Frederiksen Subject:Fwd: Vedr. Ansøgning om tilskud til renovering af tennisbaner Med Venlig Hilsen Henning Orsholt Kasserer Hvalsø Tennisklub Start på videresendt besked: Fra: Kasserer Hvalsø Tennisklub Emne: Vedr.: Vedr. Ansøgning om tilskud til renovering af tennisbaner Dato: 3. apr CEST Til: Ina Frederiksen Kære Ina

99 Tilbuddet er vedhæftet

100

101 Med Venlig Hilsen Henning Orsholt Kasserer Hvalsø Tennisklub Den 03/04/2013 kl skrev Ina Frederiksen Hej Henning Jeg har brug for selve tilbuddet fra HP Tennisanlæg, så jeg kan sende det sammen med sagsfremstilling til politisk behandling. På forhånd tak. Med venlig hilsen Ina Frederiksen Kulturkonsulent <image00jpg> LEJRE KOMMUNE Servicecenter Allerslev Lejrevej Lejre E: T:

102 Bilag: 6. Regnskab 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32274/13

103

104 Bilag: 6.2. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32275/13

105 From:Niels Rasmussen To:Ina Frederiksen;Thure Dan Petersen Subject:Osted Bylaug - tilskud til åben sommerfest 2013 Osted Bylaug vil gerne, i lighed med tidligere år, søge om underskudsdækning til vores sommerfest som igen i år afholdes ved Osted gadekær den 6. juni. Vi er bekendt med Lejre Kommunes bemærkninger i forhold til vores ansøgning 2012, men vi mener ikke at man kan sammenligne dette arrangement med eksempelvis grundejerforeningers vejfester og lignende som altid vil være lukkede fester for foreningens medlemmer. Osted Bylaug kunne heller aldrig finde på at søge om tilskud til vores lukkede arrangementer, høstfest, foredrag osv. Husk på, at Osted Bylaug kun består af ca. 100 entusiastiske medlemmer, som udelukkende arbejder for at opretholde en pæn og præsentabel by, specielt omkring den gamle del af Osted, ved gadekæret. Vi uddeler hvert år en pris til en person eller virksomhed som har gjort noget særligt for forskønnelse af byen. Og her taler vi ikke kun om vores medlemmer, men alle borgere i Osted. Det er et helt åbent arrangement som Osted Bylaug arrangere for alle kommunens borgere, hvor der vil være musisk underholdning, taler af undertegnede og andre fra Osted. Af praktiske grunde er det ikke muligt at opkræve entré, idet området omkring gadekæret er et offentligt område. Derfor er der ikke andre indtægter end det man betaler for lidt pølser, drikkevarer, kaffe og hjemmebagt kage. Vi ser det som vores pligt at holde budgettet på et så lavt niveau som overhovedet muligt. Og vi gør alt hvad vi kan for at få så mange penge i kassen som overhovedet muligt. Jo mere vi sælger, specielt af vores eget hjemmebag, jo mindre bliver tilskuddet fra Lejre Kommune. Og vi ville være stolte, hvis vi kunne komme med et afsluttende regnskab for sommerfesten som løb rundt, eller måske kunne give et mindre overskud. Der plejer at være rigtig god tilslutning fra hele byen og omegn ca Budgettet ser således ud:

106 Tekst Indtægter Udgifter Indkøb af mad og drikke 565,00 Codaafgift 588,00 Musikunderholdning v/bent Frøhlke 2.000,00 Salg af pølser, kager, øl, vand og kaffe 3.200,00 I alt 3.200, ,00 Underskuddet, som vi søger dækket ved tilskud fra Lejre Kommune, er således på kr. 953,00. Vi fremsender naturligvis endeligt regnskab så snart det foreligger. Jeg vedlægger også vores regnskabet sommerfesten 2012 til orientering. Vi håber kommunen vil overveje ansøgningen endnu engang og se velvilligt på den. Med venlig hilsen OSTED BYLAUG Niels Rasmussen Oldermand

107

108 Bilag: 6.3. Pulje - økonomisk oversigt Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33798/13

109 Puljen, andre kulturelle opgaver, diverse tilskud 2013 Budgettet for puljen udgør netto kr Tilskud/ Ansøger Arrangement Acadrenr. Ansøgt beløb Bevilget beløb NettoudgiftDato for bevilling underskudsgaranti Nettoudgift/ Dags dato Lejre Kulturnat Kulturnat 13/981 kr ,00 kr ,00 Lejre Kultunaut kultunaut kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kunstdage i pinsen Kunstdage i pinsen 13/1035 kr 4.500,00 kr 4.500,00 kr 4.140,00 Retur Sang cafe /10635 kr (540,96) kr (540,96) Styregruppen Spil Dansk Spil Dansk 13/3643 kr ,00 kr ,00 Lejre Kulturdage 13/1309 kr ,00 kr ,00 Lejre Musikskole Torsdagskoncerter 13/3608 kr ,00 kr , er underskudsgaran ti og er alm. tilskud underskudsgaran ti Aflagt regnskab Forventet: Kulturkaravanen Smily Days Bylauget sommerfest Sang Cafe Kunst i Højsæde Kulturregionen Høstfestival kr ,00 kr ,00 kr ,04 kr - kr (540,96) Saldo den ,00 konto

110 Bilag: 7. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28173/13

111 Øm, den 14. marts 2013 Til Lejre Kommune Udvalget for Kultur og Fritid. Ansøgning om tilskud til Lejre Kunstforenings jubilæumsarrangementer. Lejre Kunstforening har i 2013 eksisteret i 10 år. Foreningen blev dannet som Bramsnæs Kunstforening den 30. september 2003, og skiftede i 2007 navn til Lejre Kunstforening i anledning af kommunesammenlægningen. Foreningens bestyrelse har besluttet at 10 års fejringen skal ske gennem en række aktiviteter, der henvender sig til offentligheden: - Den 5. marts udskrev foreningen en billedkonkurrence, hvor alle borgere i kommunen uanset alder kan deltage. Opgaven er at fremstille et billede, der udtrykker glæden ved kunsten. Afleveringsfristen er den maj, og en dommerkomité udvælger vinderbilledet, og vinderen belønnes med 000 kr. Da konkurrencen gerne skal nå ud til så mange borgere som muligt, indebærer det en ekstraordinær annonceudgift for foreningen. - I august måned gennemfører foreningen sin 4. biennale i Domus Felix, hvor de udøvende medlemmer udstiller forskellige kunstgenstande. Der er offentlig adgang til både åbningen den 10. august og til yderligere 12 åbningsdage, hvor bemandingen er frivillige kustoder. - Den september danner et åbent eftermiddagsarrangement i Domus Felix overgangen mellem afslutningen på biennalen og begyndelsen på en række særlige fejringsaktiviteter. Gennem taler og billedkavalkade fortælles kunstforeningens udvikling. Der afholdes auktion over vinderbillede ved billedkonkurrencen, og der gennemføres en fornøjelig kunstquiz med deltagelse fra lokalområdet, samt en "kendt" kunstkender som dommer. Endvidere vil der være musikalsk underholdning og en lettere servering. - Den september afholdes jubilæumsudstillinger i biblioteket i Kr. Hyllinge, i Kulturhuset i Hvalsø og i Domus Felix i Lejre og forhåbentlig i Osted Kulturhus, der her i foråret står foran sin åbning. Alle steder er der begge dage åbent mellem kl med gratis adgang for offentligheden. - Den 22. september arrangerer kunstforening en offentlig koncert med en af Danmarks bedste pianister, Ole Kock Hansen, der sammen med bassisten Mads Winding og et til lejligheden sammensat kor, bestående af unge sangere under ledelse af Ole Hannibal, vil føre publikum gennem klassiske korsatser og viser bl.a. i arrangementer af Ole Kock Hansen. Undervejs i koncerten vil Ole Kock Hansen fortælle om sine oplevelser i sit lange liv med musikken, og han udvælger fællessange, som publikum skal synge med på. Foreningen har søgt en lokal fond om underskudsdækning til koncerten. L E J R E K U N S T F O R E N I N G v/ Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde - tlf mob

112 Da de nævnte aktiviteter indebærer samlet set en række ekstraordinære udgifter, skal foreningen hermed tillade sig at ansøge om et tilskud på i alt kr. til dækning af følgende udgifter: Lokaleleje den kr. Honorar til musik den 9. Transport af kunstværker 9. Honorar til quizvært den 9. Generel annoncering af jubilæumsaktiviteterne kr. 500 kr kr kr. I alt kr. Venlig hilsen Mogens Petersen Formand L E J R E K U N S T F O R E N I N G v/ Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde - tlf mob

113 Bilag: 7.2. Pulje - økonomisk oversigt Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29823/13

114 Puljen, andre kulturelle opgaver, diverse tilskud 2013 Budgettet for puljen udgør netto kr Tilskud/ Ansøger Arrangement Acadrenr. Ansøgt beløb Bevilget beløb NettoudgiftDato for bevilling underskudsgaranti Nettoudgift/ Dags dato Lejre Kulturnat Kulturnat 13/981 kr ,00 kr ,00 Lejre Kultunaut kultunaut kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kunstdage i pinsen Kunstdage i pinsen 13/1035 kr 4.500,00 kr 4.500,00 kr 4.140,00 Retur Sang cafe /10635 kr (540,96) kr (540,96) Styregruppen Spil Dansk Spil Dansk 13/3643 kr ,00 kr ,00 Lejre Kulturdage 13/1309 kr ,00 kr ,00 Lejre Musikskole Torsdagskoncerter 13/3608 kr ,00 kr , er underskudsgaran ti og er alm. tilskud underskudsgaran ti Aflagt regnskab Forventet: Kulturkaravanen Smily Days Bylauget sommerfest Sang Cafe Kunst i Højsæde Kulturregionen Høstfestival kr ,00 kr ,00 kr ,04 kr - kr (540,96) Saldo den ,00 konto

115 Bilag: 7.3. Regnskab 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32113/13

116

117

118 Bilag: 8. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44854/13

119 Kære Lejre kommune, Udvalget for kultur og fritid. Lejre, den 27. maj 2012 Jeg tillader mig hermed på vegne af Lejre Høstfestival at søge støtte til 3 koncerter i Domus Felix, Lejre, d.7. september Lejre Høstfestival er en forening med følgende formål: At fremme borgernes opmærksomhed på økologiske produkter fremstillet lokalt, samt at skabe opmærksomhed om de lokale økologiske producenter. Dette sker på et marked med økologiske varer, demonstrationer af økologisk madlavning af kendt kok og kogebogsforfatter m.m. Desuden har Høstfestivalen et vist samarbejde med kommunens økologiske indsats, således at en række af tiltagene vil blive præsenteret på festivalen. At give borgerne mulighed for musikalske oplevelser af høj kvalitet, så vidt muligt med musikere med lokal tilknytning. At skabe fællesskab i det lokale område med aktiviteter der kan tiltrække store som små med koncerter, børneteater, kunstudstilling, kunsthåndværkermarked, boder med kvalitets-fastfood osv. Fællesskabet udstrækkes også til vores lokale politikere, således at vi kan møde dem i fri dressur med diskussion og spørgsmål om et aktuelt emne. Årets emne er selvfølgelig kommunevalget, og hvordan det vil påvirke kommunens økologiske politik. Alle disse tiltag skal foregå denne ene dag, som gerne skal opleves som en festdag for hele byen og opland. Alle aktiviteter er gratis, og der bliver selvfølgelig gratis adgang til alle koncerter. Denne ansøgning omhandler udelukkende de tre koncerter, som festivalen søger at arrangere. Musikerne: Erik Grip, landskendt troubadur, men verdenskendt i Lejre. Selvom han ikke optræder lokalt særligt ofte har han en stor fanskare her med sit meget underholdende program af egne sange og de Grundtvig-sange, han har sat melodi til. Erik Grip bor i Lejre by. B-Joe er en meget travl guitarist, sanger og sangskriver, som har rødder i den amerikanske tradition. Han har optrådt i mange år med sit eget band og udgivet talrige LP er og CD er med egen musik. I dag skifter han mellem koncerter med B-Joe Band og det orkester, han har dannet med nogle af de musikere som tidligere spillede i Shubidua. I Lejre oplever vi ham som bandlederen med et uforligneligt guitar- og sceneshow. B-Joe boede en årække i Lejre og har stadig stærk lokal tilknytning Jens Hartmanns orkester er en jazzgruppe, som havde sit udgangspunkt i bestyrelsen for den hedengangne Lejre Jazzklub. Bestyrelsen bestod af musikere, som ved tilfældets råden, viste sig at kunne fylde alle pladser i en alm. jazz-besætning. Alle musikerne har tidligere boet i Lejre, nu er det kun Jens Hartmann som stadig er tilbage. Han underviser på Lejre Musikskole. Koncerterne søges afholdt uden anden støtte end den vi evt. får fra Lejre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg. Kunstnerne medvirker for lave honorarer. Budget for koncerter til Lejre Høstfestival 2013: Erik Grip synger og fortæller 3.700,00 kr. B. Joe Band 5.600,00 kr. Jens Hartmanns Jazzorkester 5.000,00 kr. Koda-afgift 588,00 kr. Vi ansøger i alt om ,00 kr. Foreningens CVR nr.: Venlig hilsen Lejre Høstfestival v. Eva Sønderstrup-Andersen (formand), Klostergårdsvej 64, 4320 Lejre, Tlf ,

120 Bilag: 8.2. Regnskab 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44855/13

121 Regnskab Lejre Høstfestival 2012 Indtægter Indtægt / udgiftssform Afsender Bilag Kr Donationer og salg af annoncer Lejre Kommune Bilag ,00 Byrial Jakobsens Fond Bilag ,00 Godkendt af Bager Lejre Bilag ,00 Super Spar Bilag ,00 Åvang Tømrer Bilag ,00 Lejre Maleren Bilag ,00 Midtsjællands Efterskole Bilag ,00 Dato Stadeholdere Bilag 2-23, , Salg af øl, kaffe, kage Bilag ,00 Salg af øl, kaffe, kage Bilag ,00 Kulturregion Midt og Vestsjælland Bilag ,00 Eva Sønderstrup-Andersen Privat køb af overskydende is Bilag ,00 Formand Privat udlæg B-Joe m.m. Bilag ,00 Renter Bilag 63 12,53 Overført 2011 (skyldigt beløb Midttryk) 919,41 Sum ,94 Udgifter Tilbagebetaling Lejre Kommune 2011 Bilag 1 691,76 Annoncering Midttryk Bilag ,00 Sjællandske Medier Bilag ,00 Lejre Lokalavis Bilag ,00 Hjemmeside dk hostmaset Bilag 30 45,00 one.com Bilag ,00 Sodavand + øl Søbogaard Bilag ,13 Is Skee Bilag ,50 Leje Felix Bilag ,00 Byttepenge, privat udlæg Bilag ,00 Refusion privat udlæg mælk m.m. Bilag ,00 B-Joe + Lejre Allstars Bilag ,00

122 Dansk Rakkerpak, teater Bilag ,00 Refusion privat udlæg generalforsamlingen. Bilag ,70 Refusion privat udlæg mælk m.m. Bilag 54 51,85 Gebyr bank Bilag ,00 Kage Ringsted Produktionsskole Bilag ,00 Retur stadeholdere Bilag ,00 Tilbagebetaling privat udlæg B-Joe m.m. Bilag ,00 Annoncering Lejre Lokalavis Bilag ,00 Sum 5820,94 Difference 376,00

123 ersen

124 Bilag: 8.3. Økonomisk oversigt - Puljen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45588/13

125 Puljen, andre kulturelle opgaver, diverse tilskud 2013 Budgettet for puljen udgør netto kr Ansøger Arrangement Acadrenr. Ansøgt beløb Bevilget beløb Nettoudgift Dato for bevilling Tilskud/ underskudsgaranti Nettoudgift/ Dags dato Aflagt regnskab Lejre Kulturnat Kulturnat 13/981 kr ,00 kr , ,00 Lejre Kultunaut kultunaut kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kunstdage i pinsen Kunstdage i pinsen 13/1035 kr 4.500,00 kr 4.500,00 kr 4.140, ,00 Retur Sang cafe /10635 kr (540,96) (540,96) Styregruppen Spil Dansk Spil Dansk 13/3643 kr ,00 kr ,00 kr ,00 marts Lejre Kulturdage 13/1309 kr ,00 kr ,00 kr ,00 marts er underskudsgaran ti og er alm. tilskud ,00 underskudsgaran Lejre Musikskole Torsdagskoncerter 13/3608 kr ,00 kr ,00 kr ,00 marts ti Pluss Leadership Strategi 2 (Thure Dan Petersen) kr ,00 kr , , ,00 Kulturregionen Bistand kr ,00 kr ,00 kr , ,76 Kulturkaravanen Kulturkaravanen kr ,00 kr ,00 kr , er underskudsgaran ti og er tilskud Forventet: Smily Days Bylauget sommerfest Sang Cafe Kunst i Højsæde Høstfestival kr ,00 kr ,00 kr 34909,80 kr ,80 Saldo den ,20 konto

126 Bilag: 9. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39580/13

127 From:Thure Dan Petersen To:Ina Frederiksen Subject:Fwd: Lån af Hvalsø-hallen og" Giraf-salen" til arrangementet "Støt Brysterne" 5. okt Delivered to you with DME mobile . --Original message--- Sender: "Ruth Jensen" Sent time: 27/03/ To: Cc: Subject: Lån af Hvalsø-hallen og" Giraf-salen" til arrangementet "Støt Brysterne" 5. okt Kære Thure og Rene` Kræftens Bekæmpelse afholder igen i år en landsdækkende kampagne for at sætte fokus på brystkræft. STØT BRYSTERNE hedder kampagnen og afholdes den 5. okt Det primære formål med kampagnen er at indsamle penge til Kræftens Bekæmpelsesarbejde med brystkræft, men også at sætte fokus og skabe opmærksomhed om en sygdom, som hver dag rammer 11 danske kvinder. Lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse i Lejre Kommune deltager i dette arrangement, der finder sted 5. oktober 2013 og vil forsøge at gentage successen fra de sidste 2 år, hvor en masse kvinder deltog i et ZUMBA-arrangement i Hvalsø-hallen, ledet af lokale frivillige zumba-instruktører med Tina Plank i spidsen. Vi søger derfor om tilladelse til at låne Hvalsø-hallen og "Giraf-salen" til formålet fra kl ca og søger samtidig om fritagelse for at betalt halleje i den gode sags tjeneste. Deltagerne i arrangementet betaler et deltagergebyr, som går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse, og alle instruktører arbejder gratis. Håber hallen og "Giraf-salen" er ledig den 5. okt Venlig hilsen Lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse i Lejre Kommune Ruth Jensen Ved Fjorden 9 B Lyndby 4070 Kr.-Hyllinge tlf Mobil

128 Bilag: 10. Visionstekst med forslag til tilføjelser A og B Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40187/13

129 Vision med forslag til to tilføjelser A og B Inklusion i Lejre Kommune En vision om berigende fællesskaber Kære læser Hvad betyder fællesskab for dig? Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit liv. Måske har du også haft en oplevelse af, hvad det vil sige at stå uden for et fællesskab? Inklusion handler om stærke fællesskaber, der rummer forskellighed og mangfoldighed i kraft af de mennesker, der udgør fællesskabet også selvom disse mennesker har særlige behov. Det gavner det enkelte menneske, og det beriger fællesskabet som helhed. At arbejde inkluderende er ikke nyt. Fagpersoner på tværs af Lejre Kommune arbejder allerede med inklusion. Det nye er det fokus og den gennemslagskraft, vi ønsker at give dette arbejde: Vi vil kendes som en kommune, hvor det er tydeligt for enhver, at vi tager arbejdet med inklusion alvorligt, og vi vil arbejde for, at det inkluderende menneskesyn er tydeligt i vores professionelle adfærd og i vores kommunikation med borgerne. Inklusion er et fælles anliggende, så vi må arbejde sammen: Ansatte i Lejre Kommune, foreninger, forældre, pårørende og frivillige er vigtige i samarbejdet for at få inklusion til at lykkes. Vi vil formulere og beskrive, hvad inklusion betyder for os, for at inklusionstankegangen kan blive foldet ud i praksis: I skoler og andre uddannelsestilbud, på ældrecentre, i børnehaver, botilbud, på beskæftigelsesområdet og i kommunens forenings- og kulturliv. Det kan du læse om i denne vision, som er den overordnede ramme for inklusion i Lejre Kommune.

130 Formålet med visionen er at skabe en fælles retning for arbejdet med inklusion. Visionen er et pejlemærke for udviklingen af inklusion i Lejre Kommune. Ud fra visionens fokusområder skal de kommende års indsatser i Lejre Kommune prioriteres, så både borgere og fagpersoner får mest mulig gavn af det. Læs med og lad os sammen skabe stærke fællesskaber. - Mette Touborg, Borgmester. Side 2 af 7

131 Vores vision I Lejre Kommune møder vi alle borgere med blik for det enkelte menneskes ressourcer, udfordringer og fremtidsmuligheder Vi giver plads til mangfoldighed, og vi udfordrer fællesskaber til at favne forskellighed Tilføjelse A: Vi inddrager det aktive og inkluderende civilsamfund Vi ser menneskelige fællesskaber som en forudsætning for livskvalitet Vi er tydelige omkring vores inkluderende menneskesyn i vores adfærd og kommunikation Vi arbejder aktivt for at skabe berigende fællesskaber for alle børn, unge og voksne Side 3 af 7

132 Vi vil skabe sammenhæng i arbejdet med inklusion I Lejre Kommune skal borgerne opleve tværgående sammenhæng og en rød tråd i den kommunikation og behandling, de får - uanset hvilken del af den kommunale organisation, de møder. Vores tilbud til borgerne skal basere sig på et helhedsorienteret menneskesyn. Vi har fokus på det enkelte menneskes ressourcer og muligheder for at indgå i meningsfyldte fællesskaber med andre. Det betyder, at: Vi samarbejder på tværs af Lejre Kommunes organisation for at understøtte inklusionsarbejdet. Det er både en ret og en pligt for os at deltage i samarbejdet om at fremme tværgående, helhedsorienteret inklusion. Vi arbejder tværfagligt i respekt for, at det menneske, vi møder, ikke nødvendigvis passer i vores organisatoriske og faglige kasser. Vi vurderer altid borgerens muligheder for at kunne være en del af både kommunale og civile fællesskaber. Det gør vi for at skabe de bedst mulige betingelser for borgerens trivsel og udvikling i et meningsfuldt fællesskab med andre. Vi understøtter, at den enkelte borger indgår i fællesskabet i en så stor udstrækning, som det kan lade sig gøre. Det gør vi for at modvirke negativ eksklusion, som har store menneskelige omkostninger. Som fagfolk i Lejre Kommune går vi i dialog med borgerne på en konstruktiv, støttende og motiverende måde. Vores afsæt er, at god dialog med borgerne udvikler vores opgaveløsning. Tilføjelse B: Civilsamfundet, politikere og ansatte samarbejder omkring at styrke og udvikle inklusionskultur i alle sammenhænge. Side 4 af 7

133 Vi vil balancere faglighed, kvalitet og økonomi Vi vil se på, om vi bruger pengene rigtigt, og om fagligheden og kvaliteten er tilfredsstillende. På den måde vil vi sikre, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og pris i de tilbud, vi giver borgerne. Det betyder, at: Vi vurderer, om udgifterne forbundet med det tilbud, vi giver den enkelte borger, står mål med kvaliteten i tilbuddet og fremdriften i borgerens udvikling. Vi er opmærksomme og handlingsparate, når en borger barn eller voksen - er på vej mod eksklusion. For at undgå en negativ udvikling for borgeren, prioriterer vi en forebyggende og tidlig indsats, der også tager højde for unødvendigt fordyrende forløb. Når vi vurderer indsatser og tilbud til den enkelte borger, tager vi udgangspunkt i, at det har værdi for det enkelte menneske at være inkluderet i almenområdet. Vi visiterer kun væk fra almenområdet, hvis det er sandsynligt, at der er udviklingsmæssige og økonomiske fordele ved denne løsning. Side 5 af 7

134 Vi vil dokumentere den udvikling, vi skaber I Lejre Kommune arbejder vi systematisk med at dokumentere effekten af vores inklusions-indsats. Vi vil synliggøre de fremskridt, vi ser, og vi vil reagere, når en positiv udvikling udebliver. Borgerne skal opleve, at de tilbud de får fra Lejre Kommune er baseret på vores indhentede viden og erfaring med inklusion. Det betyder, at: Når vi træffer faglige vurderinger og beslutninger, inddrager vi så vidt muligt viden, der er baseret på erfaring og dokumentation. Vi sætter ord på fremskridt og udvikling, som vi observerer i vores daglige arbejde. Dér hvor det giver mening, arbejder vi med at synliggøre og dokumentere effekter og resultater. Vi udvikler, deler og anvender viden om vores egne indsatsers effekt med henblik på at skabe en endnu bedre inkluderende praksis. Vi opretholder ingen indsatser uden løbende dokumentation for en positiv udvikling over tid i den enkelte borgers situation. Side 6 af 7

135 Vi vil udvikle vores kompetencer I Lejre Kommune tror vi ikke, der er en færdig opskrift på godt inklusionsarbejde. Vi har viden og erfaring med børn, unge og voksne i Lejre Kommune, men vi ved, at vi kan blive endnu bedre til at folde inklusionstankegangen ud i praksis. Vi skal udvikle viden sammen: Vi skal være opmærksomme og drage nytte af det, der virker godt, og undersøge om det, der ikke virker, kan udvikles eller afsluttes. Vi skal bruge den viden til at skabe endnu bedre inkluderende miljøer for børn, unge og voksne i Lejre Kommune. Vi kan lære noget af andre. Derfor vil vi hente viden ind ved at undersøge erfaringer udefra, som vi kan blive inspireret af. Det betyder, at: Vi vil arbejde med vores holdninger og tilgang til inklusion, så vi øger vores bevidsthed om, hvad der virker inkluderende og ekskluderende i hverdagen. Vi vil udvikle viden og redskaber, der skaber inkluderende miljøer og berigende fællesskaber. Vi vil videreudvikle på det, vi allerede kan se, virker. Det, der virker godt, vil vi gøre mere af. Vi vil dele viden med hinanden på tværs af fagområderne med henblik på at forbedre vores inkluderende praksis. Det er vores fælles ansvar. Vi vil indgå i forpligtende samarbejder på tværs af fagområderne, for at udvikle nye løsninger, der passer til det enkelte menneske. Løsninger, som ikke nødvendigvis skal passe ind i vores organisatoriske og faglige kasser. Side 7 af 7

136 Bilag: Høringsbrev Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40213/13

137 Til Folkeoplysningsudvalget, idrætsforeninger, øvrige foreninger, aftenskoler, Lejre Kommune Møllebjergvej 4 bestyrelser for skoler og dagtilbud, ledere og medarbejdergrupper, 4330 Hvalsø opholdssteder, Ældrerådet, Lejre Kommunes handicapråd, socialpsykiatrien, T pårørenderåd, foreninger inden for social-, sund- og ældreområdet, herunder F H patientforeninger, kirker, flygtningevenner, kulturhuse og erhvervsråd Janne Laursen Servicecenter Allerslev D E Dato: 2 Januar 2013 J.nr.: 11/20395 Høring Vision for inklusion i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen har på et temamøde fået præsenteret et første udkast til en vision for inklusion i Lejre Kommune. Udkastet er efterfølgende blevet tilrettet og forelagt alle involverede fagudvalg med henblik på, at visionen sendes i høring. Kommunalbestyrelsen ønsker en bred høring og i høringsperioden indgår et offentligt dialogmøde, hvor Kommunalbestyrelsen og indbudte høringsparter og interesserede borgere kan drøfte visionens temaer. Dialogmødet er den 1 februar 2013 kl i Kulturhuset i Hvalsø, Skolevej 12. Vision I Lejre Kommune møder vi alle borgere med blik for det enkelte menneskes ressourcer, udfordringer og fremtidsmuligheder Vi giver plads til mangfoldighed, og vi udfordrer fællesskaber til at favne forskellighed Vi ser menneskelige fællesskaber som en forudsætning for livskvalitet Vi er tydelige omkring vores inkluderende menneskesyn i vores adfærd og kommunikation Vi arbejder aktivt for at skabe berigende fællesskaber for alle børn, unge og voksne Inklusionsvisionen for Lejre Kommune er vedlagt som bilag.

138 På baggrund af høringssvar og synspunkter og andre bidrag fra høringsperioden udarbejdes et endeligt oplæg til vision for inklusion i Lejre Kommune. Dette oplæg behandles igen i fagudvalgene og endeligt i kommunalbestyrelsen. Vi vil venligst bede om jeres høringssvar senest den marts 2013, for at det kan indgå i den videre politiske behandling. Høringssvar sendes til Med venlig hilsen Lone Feddersen Koncerndirektør Side 2 af 2

139 Bilag: Høringssvar samlet, Vision for inklusion Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10528/13

140 Høringssvar samlet Vision for inklusion Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Servicecenter Allerslev J.nr.: 11/20395 Oversigt over høringssvar Vision for inklusion: Skoler:...3 Høringssvar Lokaludvalget Trællerupskolen Høringssvar Skolebestyrelsen Trællerupskolen Høringssvar Lokaludvalget Osted Skole Høringssvar Skolebestyrelsen Osted Skole Høringssvar Lokaludvalget Allerslev Skole Høringssvar Skolebestyrelsen Allerslev Skole Høringssvar Lokaludvalget Kirke Saaby Skole Høringssvar Skolebestyrelsen Kirke Saaby Skole Høringssvar Lokaludvalget Kirke Hyllinge Skole Høringssvar Skolebestyrelsen Kirke Hyllinge Skole Høringssvar Lokaludvalget Bramsnæsvigskolen Høringssvar Skolebestyrelsen Bramsnæsvigskolen Høringssvar Lokaludvalget Hvalsø Skole Høringssvar Skolebestyrelsen Hvalsø Skole Høringssvar Lokaludvalget Firkløverskolen Høringssvar Skolebestyrelsen Firkløverskolen...19 Daginstitutioner: Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehaven Birken Høringssvar Personalegruppe med MED-status Børnehaven Birken Høringssvar Forældrebestyrelsen Søhus Børnehave...25

141 20. Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehuset Tusindfryd Høringssvar Personalet i Hyllebjerget og Tusindfryd Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehaven Møllehuset Høringssvar Personalemøde med MED-status, Børnehaven Møllehuset Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehaven Bøgen Høringssvar Personalemøde med MED-status Børnehaven Bøgen Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehaven Lærkereden Høringssvar Forældrebestyrelsen Egebjerget og Egedalen Høringssvar Personalegruppen i Egebjerget, Egedalen og Lærkereden Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehaven Røglebakken Høringssvar Lokaludvalget Børnehaven Røglebakken Høringssvar Personalegruppen Osted Børnehave...45 Andre: Høringssvar Bodil Nissen, Planlægger Høringssvar MED-udvalg Jobcenter Lejre Høringssvar Lejre Lærerforening Høringssvar Danske Handicaporganisationer - Lejre Høringssvar Socialpsykiatrisk Center Høringssvar Bestyrelsen Lejre Kommunale Ungdomsskole Høringssvar Ældrerådet Lejre Kommune Høringssvar Handicaprådet Lejre Kommune Høringssvar Centerudvalget for Skoletilbud Høringssvar Bruger- og pårørenderåd Hvalsø Ældrecenter, Bøgebakken og Ammershøjparken Høringssvar Personalet i Lejre Bibliotekerne og Lejre Arkiverne Høringssvar Lejre Musikskole...61 Side 2 af 61

142 Skoler: Høringssvar Lokaludvalget Trællerupskolen Side 3 af 61

143 2. Høringssvar Skolebestyrelsen Trællerupskolen Side 4 af 61

144 3. Høringssvar Lokaludvalget Osted Skole Side 5 af 61

145 4. Høringssvar Skolebestyrelsen Osted Skole Side 6 af 61

146 5. Høringssvar Lokaludvalget Allerslev Skole Side 7 af 61

147 6. Høringssvar Skolebestyrelsen Allerslev Skole Side 8 af 61

148 7. Høringssvar Lokaludvalget Kirke Saaby Skole Side 9 af 61

149 8. Høringssvar Skolebestyrelsen Kirke Saaby Skole Side 10 af 61

150 9. Høringssvar Lokaludvalget Kirke Hyllinge Skole Side 11 af 61

151 10. Høringssvar Skolebestyrelsen Kirke Hyllinge Skole Side 12 af 61

152 1 Høringssvar Lokaludvalget Bramsnæsvigskolen Side 13 af 61

153 12. Høringssvar Skolebestyrelsen Bramsnæsvigskolen Side 14 af 61

154 13. Høringssvar Lokaludvalget Hvalsø Skole Side 15 af 61

155 14. Høringssvar Skolebestyrelsen Hvalsø Skole Side 16 af 61

156 Side 17 af 61

157 15. Høringssvar Lokaludvalget Firkløverskolen Side 18 af 61

158 16. Høringssvar Skolebestyrelsen Firkløverskolen Side 19 af 61

159 Side 20 af 61

160 Side 21 af 61

161 Daginstitutioner: 17. Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehaven Birken Side 22 af 61

162 Side 23 af 61

163 18. Høringssvar Personalegruppe med MEDstatus Børnehaven Birken Side 24 af 61

164 19. Høringssvar Forældrebestyrelsen Søhus Børnehave Side 25 af 61

165 20. Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehuset Tusindfryd Side 26 af 61

166 2 Høringssvar Personalet i Hyllebjerget og Tusindfryd Side 27 af 61

167 22. Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehaven Møllehuset Side 28 af 61

168 Side 29 af 61

169 23. Høringssvar Personalemøde med MEDstatus, Børnehaven Møllehuset Side 30 af 61

170 Side 31 af 61

171 24. Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehaven Bøgen Side 32 af 61

172 Side 33 af 61

173 Side 34 af 61

174 25. Høringssvar Personalemøde med MEDstatus Børnehaven Bøgen Side 35 af 61

175 Side 36 af 61

176 26. Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehaven Lærkereden Side 37 af 61

177 Side 38 af 61

178 27. Høringssvar Forældrebestyrelsen Egebjerget og Egedalen Side 39 af 61

179 28. Høringssvar Personalegruppen i Egebjerget, Egedalen og Lærkereden Side 40 af 61

180 29. Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehaven Røglebakken Side 41 af 61

181 Side 42 af 61

182 Side 43 af 61

183 30. Høringssvar Lokaludvalget Børnehaven Røglebakken Side 44 af 61

184 3 Høringssvar Personalegruppen Osted Børnehave Side 45 af 61

185 Andre: 32. Høringssvar Bodil Nissen, Planlægger Side 46 af 61

186 33. Høringssvar MED-udvalg Jobcenter Lejre Side 47 af 61

187 34. Høringssvar Lejre Lærerforening Side 48 af 61

188 35. Høringssvar Danske Handicaporganisationer - Lejre Side 49 af 61

189 Side 50 af 61

190 Side 51 af 61

191 36. Høringssvar Socialpsykiatrisk Center Side 52 af 61

192 Side 53 af 61

193 37. Høringssvar Bestyrelsen Lejre Kommunale Ungdomsskole Side 54 af 61

194 38. Høringssvar Ældrerådet Lejre Kommune Side 55 af 61

195 39. Høringssvar Handicaprådet Lejre Kommune Side 56 af 61

196 Bilag: Side 57 af 61

197 40. Høringssvar Centerudvalget for Skoletilbud Side 58 af 61

198 4 Høringssvar Bruger- og pårørenderåd Hvalsø Ældrecenter, Bøgebakken og Ammershøjparken Side 59 af 61

199 42. Høringssvar Personalet i Lejre Bibliotekerne og Lejre Arkiverne Side 60 af 61

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 8. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 8. maj 2013...2 3. KF - Tids- og handleplan ny Kultur-, Fritids-

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 24. juni 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 24. juni 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 24. juni 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. KB - Bemyndigelse til underskrift...6

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 13. maj Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 13. maj Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 13. maj 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i maj...2 3. JA - Praksisundersøgelse 2012 vedrørende bortfald

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 15. januar 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 15. januar 2013 Referat tirsdag den 15. januar 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Asta Rasmussen (B) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering jan. 2013...2 3. KB - Vision

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. maj 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. maj 2010 Referat onsdag den 5. maj 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Ansøgning om tilskud med

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 22. januar 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 22. januar 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 22. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Januar...2 3. KF - Valg af formand...4 4. KF - Valg

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 17. januar 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 17. januar 2013 Referat torsdag den 17. januar 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Lejremodel 2.0 efter

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere