-nyhedsbrev fra Det Sociale Koordinationsudvalg i Odsherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-nyhedsbrev fra Det Sociale Koordinationsudvalg i Odsherred"

Transkript

1 -nyhedsbrev fra Det Sociale Koordinationsudvalg i Odsherred Maj 2006 Redigeret af projektkoordinator Henning Skov Hansen Tlf Sekretariatet: Kontorassistent Hanne Lise Nielsen Tlf I februar omtalte vi de aktiviteter som koordinationsudvalget har medvirket til i 2005 og præsenterede handlingsplanen for Siden da har der været afholdt møde i udvalget, og en række aktiviteter er under gennemførelse eller forberedelse. Dette nyhedsbrev informerer om, hvor langt de planlagte aktiviteter og projekter for 2006 er kommet. Vi ønsker rigtig god fornøjelse med læsningen, samt en god sommer med arbejde og ferie til alle. 1. Udviklingspuljen på det rummelige arbejdsmarked 2. Arbejdsliv: Projekt for unge på Højbygaard 3. Fra skoleelev til ung med fod på livet Hvad skal der til? 4. Styr på ungeindsatsen 5. Fokus på Fravær 6. Temadage og netværk for borgere på ledighedsydelse 7. Kurser for sagsbehandlere og jobkonsulenter i de 3 kommuner i Odsherred 8. Uddannelse af teknisk servicemedarbejdere 9. Forårstræf for iværksættere, freelancere og mikrovirksomheder 10. Bierne er på vingerne 11. Koordinationsudvalget skifter navn 12. Informationsindsats om koordinationsudvalget 13. Koordinationsudvalgets medlemmer og møder 1. Udviklingspuljen på det rummelige arbejdsmarked To private virksomheder fik tilsammen kroner til projekter, der indsluser ledige med andre problemer end ledighed på arbejdsmarkedet. Koordinationsudvalget besluttede i november 2005 at oprette en pulje til projekter, der kan medvirke til at fastholde borgere og integrere ledige på arbejdsmarkedet samt forebygge nedslidning på jobbet. Tre projekter blev foreslået, og den 7. marts 2006 besluttede en komité bestående af borgmester Finn Madsen, erhvervsrådsformand Jan Tamstorf og formanden for koordinationsudvalget Gitte Nicolaisen at støtte projekterne En for alle, alle for én og Vejen til succes på arbejdsmarkedet, foreslået af henholdsvis Odsherred Eventpark i Grevinge og Hydro-Texaco i Nykøbing Sj. Begge projekter giver umiddelbart job til ledige. Resultaterne fra begge projekter vil blive videreformidlet, således at erfaringerne herfra kan komme andre til gode. 2. Arbejdsliv: Projekt for unge på Højbygaard Unge kontanthjælpsmodtagere fra de tre Odsherreds kommuner hjælpes på vej af ungeprojekt i Højby. Projektet tilbyder aktiviteter, der appellerer til unge og styrker deres muligheder for at få og varetage et job eller påbegynde en uddannelse. Første fase, der blev påbegyndt i slutningen af 2005 har givet gode resultater. Tre ud af elleve deltagere er kommet i arbejde uden for Højbygaard. Den resterende gruppe omfatter unge, der har andre problemer end ledighed, hvilket gør en længerevarende indsats påkrævet. Der har i de første tre måneder kunne observeres bedring i mødestabilitet og sundhed. 1

2 På baggrund af de gode resultater har udvalget besluttet at støtte projektet året ud. Der er fortsat løbende optag, og projektet er åbent for alle tre kommuner. Projektmedarbejderen deltager efter eget ønske i et korterevarende kursus, for at få grundlæggende indsigt i at håndtere nogle af de særlige problemer de unge har. Herunder følger et resume af den foreløbige evalueringsrapport ( ): Der har været 11 unge i projektet. De fleste har været ret belastede af manglende møde- og arbejdsdisciplin, og de har været prægede af et liv uden struktur, uden fokus på at få et ordentligt liv og uden ordentlige kostvaner. Planlægningen af arbejdet i projektet har fra starten været udført i samarbejde med de unge. Et multimedie værksted er blevet opbygget, der er blevet arbejdet med enkelte produkter, hvoraf to er færdige til offentliggørelse/mangfoldiggørelse. Der kører en løbende proces med dokumentation af projektet i form af video, fotos og tekst. De unge har yderligere i et vist omfang arbejdet med de almindelige arbejdsopgaver, som gårdens aktiverede har (udendørs arbejde, hjælp til pensionister mv). Der har været arrangeret sport (boldspil) en formiddag i Højby Hallen; dette har været populært hos gruppen. Der er i projektets budget indregnet udgifter til to måltider om dagen (morgenmad og frokost/middagsmad). Dette har medført, at de mest hærgede af de unge har fået det tydeligt bedre. På trods af, at det ikke var ventet, at det på den korte tid, som pilotprojektet har kørt, ville være muligt at få rykket nogen af de unge ud af deres fastlåste situation, er det ikke des mindre lykkedes: tre deltagere i projektet har forladt det, én for at starte ordinært arbejde, én for at gå i gang med uddannelse/kursus, der vil lede videre til arbejde, og én, som er kommet i ekstern aktivering med aftale med arbejdsgiveren om lønnet, ordinært arbejde efter en kort periode med løntilskud. Det langsigtede mål, at få de unge til at indse, at deres hashmisbrug er ødelæggende for deres liv, forventede projektet ikke at komme i nærheden af igennem pilot fasen. Imidlertid har en enkelt at deltagerne allerede meddelt, at nu er han holdt op med at ryge hash. Hvis projektet skal have den ønskede effekt på længere sigt, er det nødvendigt at det fortsætter, og at der tilføres yderligere kompetence til projektet indenfor området misbrug. 3. Fra skoleelev til ung med fod på livet Hvad skal der til? Grupper der arbejder med unge i Odsherred inviteres til konference i Højby den 30. august 2006 Vejen fra skolesystemet og ind på arbejdsmarkedet kan være vanskelig for nogle unge, og koordinationsudvalget har derfor i år afsat midler til at forebygge, at unge ender i længerevarende ledighed efter de afslutter folkeskolen. I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordvestsjælland afholdes en heldagskonference for alle grupper, der arbejder med unge i Odsherred. Dermed følges op på arbejdsgruppen Ung uden arbejde, der i 2005 anbefalede etablering af et tæt formaliseret samarbejde blandt de forskellige aktører på området. Konferencen skal inspirere, give ny viden og en fælles reference i arbejdet. Den forventes samtidigt at munde ud i et stærkere samarbejde på tværs af grupperne (beredskab). Ulla Højmark Jensen fra Danmarks Pædagogiske Universitet vil fortælle om hvem de unge i risikogruppen er, og hvad der kan gøres for at få dem i gang. Derudover vil Søren Løkke fra Ungehuset i Brøndby Kommune videregive erfaringer fra ungearbejdet i Brøndby. Oplæggene bliver fulgt af debat og forventes at munde ud i idéer og anbefalinger til det videre arbejde. Der ventes omkring 50 deltagere til konferencen. 4. Styr på ungeindsatsen Odsherreds Erhvervsråd går aktivt ind i bestræbelserne på at reducere antallet af unge uden job Formandskabet i Odsherred Erhvervsråd har besluttet, at opfordre til en forstærket indsats for de unge ledige kontanthjælpsmodtagere i Odsherred. Formandskabet har således foreslået en handlingsplan, som 2

3 er forelagt socialchefer og afdelingsledere i de 3 kommuner. Disse har udpeget Formidlingshuset som tovholder i indsatsen. Der er nu nedsat en styregruppe, som skal arbejde videre med planerne. Gruppen vil indledningsvis analysere sammensætningen af målgruppen, og dernæst udarbejde et operativt værktøj, som kan anvendes til at styrke gennemførelsen af handlingsplanerne for de enkelte unge. Gruppens mål er endvidere, at erhvervslivet i Odsherred går mere aktivt ind i bestræbelserne på at skaffe de fornødne lære- og praktikpladser. Målgruppen for gruppens arbejde er unge ledige mellem 16 og 25 år. Den 18. april 2006 var der således 147 unge arbejdsløse (ikke forsikrede) mellem år i de tre Odsherreds kommuner. Arbejdsgruppen består af lederen af Svinninge Produktionsskole, Erhvervsrådets sekretariatsleder, Formidlingshusets leder, Koordinationsudvalgets projektkoordinator samt en uddannelsesvejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. 5. Fokus på fravær Ny indsats til at nedbringe sygefraværet i Odsherred 25 deltagere fra private og offentlige virksomheder var den 2. maj sammen om fravær Medvirken til nedbringelse af sygefraværet er et af koordinationsudvalgets hovedindsatsområder i Startskuddet var et fyraftensmøde for ledere af private og offentlige virksomheder den 2. maj i Fårevejle. Konsulent Betty Pedersen fra JobCare fortalte om redskaber, der reducerer sygefravær. Hun opfordrede virksomhederne til at gøre op med forestillingen om at sygedom/-fravær er en privat sag at vise omsorg gennem dialog og støtte, er ofte gavnligt for begge parter. Jan Sørensen fra Danish Crown i Ringsted og Ib Pedersen fra Stelton i Fårevejle bidrog med praktiske erfaringer og resultater fra gennemførelse af en aktiv sygefraværspolitik. Jan Sørensen kunne fortælle, at Danish Crown trods det hårde arbejde og en meget sammensat medarbejdergruppe (30 forskellige nationaliteter) havde haft held til at skabe forståelse i medarbejdergruppen for en aktiv sygefraværspolitik og nedbringe sygefraværet på virksomheden. Medarbejderne havde dermed undgået økonomiske tab og kommet igennem personlige kriser. Dertil havde virksomheden i 2005 sparet op imod 1 million kroner i omkostninger til fravær. Ib Pedersen fortalte, at Stelton trods en større produktionsomlægning havde undgået en stigning i sygefraværet. Han var overbevist om, at det skyldes en helhedsorienteret indsats med bl.a. medinddragelse og støtte til medarbejderne i processen. Fyraftensmødet planlægges fulgt op af et forsøgsforløb, hvor 1-2 virksomheder bistås i etableringen af en aktiv sygefraværspolitik. Koordinationsudvalget er klar til at give tilskud til konsulentbistand. Erfaringerne fra forsøgsforløbene vil blive videreformidlet til de øvrige virksomheder i Odsherred. 6. Temadage og netværk for borgere på ledighedsydelse Det hjælper at være aktiv i netværk med ligestillede. De netværksgrupper der blev dannet i 2005 fortsættes i Jobkonsulenterne, som arbejder med borgere der venter på at komme i fleksjob, har afholdt den første temadag i år med deltagelse af 80 borgere. Tilbagemeldingerne fra borgerne har været meget positive. Mange udtrykker at de gennem temadagene har fået nogle konkrete redskaber til at komme videre med deres liv. Indtrykket er, at borgerne ved hjælp af temadage og netværk finder fornyet mod i forhold til at finde og søge fleksjob. Derfor planlægges gennemført yderligere 2 temadage i 2006: 1) Lovgivningen og udmøntningen af lovgivningen på fleksjobområdet: - Debatmøde mellem politiker, Odsherreds Erhvervsråd, repræsentant for fagbevægelsen og borgerne. 2) Jobsøgning 3

4 7. Kurser for sagsbehandlere og jobkonsulenter i de 3 kommuner i Odsherred Fælles temadage styrker samarbejdet Formidlingshus Odsherred arrangerer temadage for sagsbehandlere og jobkonsulenter fra de tre kommuner. I marts 2006 afholdtes en temadag på sygedagpengeområdet med strukturændringer og samarbejde som emne. Med det samme emne afholdtes der den 10. maj en temadag på kontanthjælpsområdet. Yderligere en temadag vedrørende metoder til at erkende og håndtere stress forventes afholdt i juni måned. 8. Uddannelse af teknisk servicemedarbejdere Der er brug for medarbejdere i sports- og svømmehallerne Den første deltager er startet i uddannelsen. Hun er i praktik i Odsherred Idræts- og svømmehal. Sideløbende med praktikforløbet er der planlagt uddannelse på EUC i Audebo. Det forventes, at yderligere 3 personer går i gang med et praktik- og uddannelsesforløb i nærmeste fremtid. 9. Forårstræf for iværksættere, freelancere og mikrovirksomheder Skal vi lege nu? Skal der musling på krogen? Kan man udstille en reje? - Er nettet godt? Formidlingshusets Iværksættersekretariat har eksisteret et år og afholder i den anledning et forårstræf den 22. maj for iværksættere. Ildsjælen Abelone Glahn fra Mikronet.dk fortæller om Mikronet s succes med netværk for mikrovirksomheder. På træffet gøres der endvidere status over projekter og aktiviteter i sekretariatets regi, og der lægges op til debat omkring hvad iværksætterne kan gøre for Odsherred og omvendt. Træffet forventes at munde ud i et fremadrettet idékatalog. Arrangementet afholdes på Odsherreds Naturskole. Skolens leder vil fortælle om naturaktiviteter som kommerciel aktivitet, og der bydes på kulinariske delikatesser fra den vilde natur. 10. Bierne er på vingerne Honning og jordbær Igen i år samarbejder Formidlingshuset og Højbygaard om et biavlsprojekt. I alt 15 bifamilier danner udgangspunktet for en række forskelligartede aktiviteter i aktiveringen af borgere på Højbygaard. Blandt andet indgår den ungegruppe, der pt. gøres en særlig indsats for i Højbygaards Ungeprojekt. En instruktør fra Odsherreds Biavlerforening står for det faglige indhold med selve biavlen og en projektmedarbejder tager sig af den praktiske organisering af arbejdet. Der arbejdes endvidere på at få bedre slynge- og salgsfaciliteter. Den 24. juni 2006 afholdes i lighed med sidste år det offentlige arrangement, Åben Bigård. Arrangementet finder sted på Biens dag, der i år har honning og jordbær som tema. Odsherred Biavlerforening og Odsherred Naturskole deltager. Omkring bålet fortælles der spændende historier om biernes nytte. Det er tanken, at arrangementet skal udvikle sig til en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor deltagerne i biavlsprojektet får mulighed for at vise deres projekt frem, og som derudover bidrager til en styrket interesse for biavl i Odsherred. 4

5 11.Koordinationsudvalget nedlægges og bliver til LBR Odsherred Kommune får Lokalt Beskæftigelsesråd til august Der skal oprettes et lokalt beskæftigelsesråd i alle kommuner senest den 1. januar Det lokale Beskæftigelsesråd skal overvåge resultater og effekter af jobcentrets beskæftigelsesindsats, og rådgive om hvordan man kan forbedre den kommunale og statslige indsats i jobcentret. Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) viderefører endvidere Koordinationsudvalgenes arbejdsopgaver. Det kommende jobcenter skal varetage sekretariatsbetjeningen af rådet. Det lokale Beskæftigelsesråd vil bestå af følgende medlemmer: 1 medlem fra Sammenlægningsudvalget/Byrådet. Op til 3 medlemmer fra DA (Dansk Arbejdsgiverforening). Op til 3 medlemmer fra LO (Landsorganisationen i Danmark). Op til 2 medlemmer fra DSI (De samvirkende Invalideorganisationer). 1 medlem fra FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd). 1 medlem fra AC (Akademikernes Centralorganisation). 1 medlem fra PLO (Praktiserende lægers Organisationer) 1 medlem fra Det lokale Integrationsråd Suppleanter for hvert medlem. Koordinationsudvalget besluttede på sit seneste møde at runde sit arbejde af inden sommerferien og indstille overdragelse til det Lokale Beskæftigelsesråd senest pr. 1. august Informationsindsats om koordinationsudvalget Nyhedsbrevet Det rummelige arbejdsmarked er med dette nummer udsendt to gange i Derudover har følgende artikler været bragt af Holbæk Amts Venstreblad: til projekter, 11. februar Tre Odsherred-projekter får Løkke-penge, 20. marts kroner til at hjælpe ledige med problemer i arbejde, 22. marts Omsorg nedbringer sygemeldinger, 3. maj Koordinationsudvalgets medlemmer og møder Koordinationsudvalget består af: Gitte Nikolaisen, formand (Trundholm Kommune) Jesper Koch, næstformand (Dragsholm Kommune) Arne Mikkelsen, (Nykøbing-Rørvig Kommune) Lizzi Sønderskov, (LO) Bjarne Juel-Jensen, (LO) Grethe Funch Pedersen, (FTF) Jørgen Gylling, (PLO) Erdogan Øzhayat, (Integrationsrådet i Odsherred) Lissa Rejnholdt, (DSI) Gro Thoen, (AF) Koordinationsudvalget har i 2006 holdt møder 25. januar og 5. april. Næste møde i udvalget er den 7. juni

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Ny lokal struktur med fokus på sektionerne

Ny lokal struktur med fokus på sektionerne Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #2 / Juni 2005 Ambassadører i uddannelse Efter et år på skolebænken er 20 ildsjæle fra 3F og FOA nu klar til at sætte kurser i gang for deres kolleger LO Roskilde

Læs mere

Resultatkontrakt. Journalnummer: 1-33-76-120-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Journalnummer: 1-33-76-120-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingsplatform i Region Midtjylland for virksomhedernes sociale engagement og et rummeligt arbejdsmarked 1.4.2008 31.3.2009. Journalnummer: 1-33-76-120-07 Kontraktens parter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Resultater af Projektcenter Sønderjyllands socialfondsprojekt i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner Evaluering af projekt Sygefravær og

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER MAGASIN OM HANDLINGSPLANER JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER SÅDAN LAVER DU EN HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLANEN I PRAKSIS FIRE KOMMUNERS ERFARINGER MATCH 4 FAST ARBEJDE EFTER ÅR PÅ KONTANTHJÆLP VELVILJE

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Et projekt varetaget af Projektcenter Sønderjylland med Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner Peter Rosendal Frederiksen CABI, Center

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune

Unge-strategi for Aalborg Kommune Unge-strategi for Aalborg Kommune Aalborg Kommune 25.oktober 21 2 Indhold Indledning... 4 1. Flere unge i uddannelse... 5 Vi skal hjælpe de unge med til at træffe kvalificerede valg... 5 Vi skal turde

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune RAPPORT Det sociale kort for Ikast Kommune Januar 2003 Indhold Resume 3 Anbefalinger 6 Organisering af den arbejdsmarkedsrettede indsats...6 Omlægning fra social aktivering til virksomhedsaktivering...11

Læs mere

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 Fire kommuner og to amter indleder Stafetten, som i det kommende år vil sætte mere fokus på arbejdsfastholdelse

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

INDSATS OVERFOR STORRYGERE

INDSATS OVERFOR STORRYGERE INDSATS OVERFOR STORRYGERE Indhold Indledning............................................................. 3 Storrygere som målgruppe............................................. 3 Arbejdspladsen som udgangspunkt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere