SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november Handleplan for forbyggende indsatser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser."

Transkript

1

2 Rusmidler/rygning/alkohol/hash Social inklusion Skole/uddannelses fravær/frafaldne elever/fastholdelse Overordnet mål: Mål: Udskyde børn og unges rusmiddeldebut. Fokus: Tidlig indsats: Oplysning af forældre om forebyggende indsatser. Arbejde med generelle forebyggende indsatser. Politikker/strategier: Sundhed sammen Mere sundhed mindre misbrug. Sammenhængende Børne og ungeliv. Sammen på spring. Overordnet mål: Sikre barnet den unges ret til meningsfyldte fællesskaber og netværk. Støtte børn og unge så de bliver endnu mere robuste overfor risikoadfærd. Fokus: Tidlig indsats børn i udsatte positioner.. Forældre inddrages i projekt Fri for mobberi Brug af vækstmodellen Åbne dialoger, via den dialogbaserede ledelse.. Politikker/strategier: Strategi Inklusion Sammenhængende Børne og ungeliv børnemiljøer v. 5 kerneelementer. Lige muligheder i livet. Sammen på spring. "Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge" Overordnet Mål: Børn og unge deltager kontinuerligt i egen udvikling og uddannelse. Fokus: Implementerer Innovationssporet Sammen om de yngste v. Der skal findes nye og andre løsninger, der ruster alle børn til at lære nyt. Nye løsninger der ruster alle børn til at deltage i fællesskaber, som løfter dem. Elementer: Forældre som med skabere af børnenes hverdag i dagtilbud Børnene udfordres af voksne, som kan noget forskelligt Dagtilbuddene tager ansvar for, at børnene leger og lærer med sved på panden Et særligt tilrettelagt tilbud i overgangen fra dagtilbud til skole Fællesskaber for alle og støtten tættere på nærmiljøet Børn starter i børnehave, når de er 2 år og 10 måneder En indgang til et sprog Fastholdelse af udgangspunktet i barneperspektivet, ud fra de tre læringszoner Fastholdelse i udgangspunktet om brugen af læringsbegrebet. Læreplaner 7 temaer. 0-5 Børneinstitution Tarup-Paarup 1. Hvad vil vi? 2. Hvem vil vi gøre det sammen med? 3. Hvornår (tidsramme/milepæ 1. Hvad vil vi? Nedsætte de kommende fremtidige unges brug af rusmidler ved tidlig indsats i forældregruppen med oplysning og information om farerne ved rusmidler. 2. Hvem vil vi gøre det sammen 1. Hvad vil vi? Sikre barnet meningsfyldte fællesskaber i vuggestue og børnehave. Nedtone begyndende risikoadfærd i børnemiljøet. Tidlig indsats Arbejde med beskyttelsesfaktorer hvor forældrenes sociale verden udgør 1. Hvad vil vi? Implementering af innovationssporet Sammen om de yngste. At udfordre alle børn og unge til at blive så dygtige, de kan. Partnerskaber med frivillige studerende

3 lsplan) 4. Hvordan vil vi gøre det? 5. Hvordan vil vi måle? 6. Hvordan bliver målet realistisk? med? SSP konsulenter Rusmiddel konsulent Center for sundhed sundhedsplejerskerne Familiebehandler BUF Indskolingerne på skolerne Forældregruppen Børnegruppen 3. Hvornår (tidsramme/milepælsplan) Workshop/dialogmøder med institutionens forældre Løbende dialog med forældre i særligt udsatte positioner (for misbrug) i 2013 og 2014 og Hvordan vil vi gøre det? Etablere dialog møder sammen med forældrene. Med mulighed for at vi kan invitere Forebyggelses afsnit til oplæg/dialog med forældre. Med mulighed for at vi kan invitere misbrugskonsulent til oplæg dialog på forældremøder. Fremskaffe informativt materiale forebyggelse misbrug. Konsultative indsatser til medarbejdere/forældre i individuelle misbrugs sager. (sundhedsplejersker/psykolog/ PPR.) 5. Hvordan vil vi måle? Oplever skolen, at vi har børn som mistrives i miljøer præget af rusmidler? Ser vi forældre, en risiko for barnet. Arbejde på at skabe en fælles forståelse- og en fælles indgang til social inklusion, i forældregruppen ved etablering af formidling og inddragelse projektet fri for mobberi Inddragelse af forældre ved hjælp fri for mobberi-projekt i børnehusene samt brug af den gode historie fra vores resursehus. (hvilket menneskesyn ligger bar, og hvad er historikken) 2. Hvem vil vi gøre det sammen med? Center for inklusion. Familiebehandler BUF Forebyggelse og rådgivning SSP konsulenter Forældrene 3. Hvornår (tidsramme/milepælsplan Hvordan vil vi gøre det? Gennemførelse af dialogmøde med institutionens forældre, fri for mobberi Inddrage Forebyggelse og rådgivning SSP konsulenter i Børne miljøet. Refleksionsgrupper til udarbejdelse af inkluderende handleplaner. De 7 børnehuse udarbejder viden i læringsmiljøet. Løbende optimering af læringsmiljøer 2. Hvem vil vi gøre det sammen med? Indskolingerne i Tarup/Paarup skole. Aktører i Lokalmiljøet. Samskabelse med forældrene i institutionen. 3. Hvornår (tidsramme/milepæls plan) Implementering af Sammenhængende Børne- miljø. 2014/2015 Implementering/forankrin g af partnerskabs aftaler i læringsmiljøet. 4. Hvordan vil vi gøre det? Inddrage/samskabe med forældre. Indgå i samarbejde med uddannelsesinstitutioner vedr. frivillige studerende. 5. Hvordan vil vi måle? Institutionens

4 som færdes i miljøer, præges af rusmidler? 6. Hvordan bliver målet realistisk? Udarbejdelse af konkret handleplan og tidsplan for tiltagene. Institutionslederen er ansvarlig. Deles med relevante aktører. decentrale smtte modeller på aktuelle decentrale udfordringer i børnemiljøet. Løbende udveksling af erfaring, viden i børnehusene, om den faglighed vi har via meget uddannelse, som skal omsættes til inkluderende praksis 5. Hvordan vil vi måle? Tilsynsrapporten 2014 for institutionen. (bygger på kvantitativ og kvalitativ måling.) 6. Hvordan bliver målet realistisk? Udarbejdelse af konkret handleplan og tidsplan for tiltagene. Institutionslederen er ansvarlig. Deles med relevante aktører. tilsynsrapport/kvalitetsrapport en på dagtilbudsområdet Hvordan bliver målet realistisk? Udarbejdelse af konkret handleplan og tidsplan for tiltagene. Institutionslederen er ansvarlig. Deles med relevante aktører. OOU År 1. Hvad vil vi? 2. Hvem vil vi gøre det sammen med? 3. Hvornår? (tidsramme/milepælsplan) Hvad vil vi? Fokus på forældreinddragelse til unge i aldersgruppen fra år. Fokus på motivation af unge til at gå i behandling. (15-25 år) Rådgivning af unge arbejde med de unges egen erkendelse af misbrugsproblemet. Styrkelse af tværfagligt samarbejde til optimering af indsatsen med de unges udfordringer

5 Hvordan vil vi gøre det? 5. Hvordan vil vi måle? 6. Hvordan bliver målet realistisk? 2. Hvem vil vi gøre det sammen med? Aktører i Lokalmiljøet: SSP konsulenter Rusmiddel konsulent Forældrene Ungdomsuddannelserne Sagsbehandlerne Ungdomsskole 3. Hvornår? Tidsramme/milepælsplan Når vi bliver bekendt med misbrug: Løbende dialog med unge og deres forældre. Indgå i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og grundskoler. 4. Hvordan vil vi gøre det? Oplysende, vejledende, rådgivende: Længerevarende vejlednings/mentorforløb Netværk udveksling af viden/muligheder. Inddragelse af forældre Indgå i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og behandlingscentre Skabe sammenhængende forløb med tæt kontakt og opfølgning. Brug ressourcepersoner på vejledningsområdet.

6 Vi indgår i mange netværk omkring de unge Opsøgende medarbejder Praktik Brobygning 5. Hvordan vil vi nå målet? Opfølgning vejledning Frafald status fra ungdomsuddannelserne Fokuseret indsats Opfølgning på uddannelsesplan Uv-data (registrering system) om de unge er i gang. 6. Hvordan bliver målet realistisk? Kør nogle kampanger mod rusmidler på skolerne i Vollsmose og på ungdomsuddannelserne. Start det forebyggende arbejde i klasse Et af emnerne på forældremøderne. Inviterer lokalpolitiet som gæstelærer De voksne omkring unge under 18 år skal sørge for at forældrene får besked, hvis et barn/en ung ryger

7 hash/misbruger. Et hurtig samarbejde af det lokal aktør om den unge og med den unge. Forebyggelse af frafald på ungdomsuddannelserne

8 Handleplan for aldersgrupperne af børn og unge: Hvordan? Hvilke strategier og metoder vil vi anvende? Hvem? Hvilke medarbejdere, faggrupper eller andre skal arbejde med at udføre handleplanen? Hvornår? I hvilken periode finder indsatsen sted? Succeskriterier: Hvordan finder vi ud af at målet er opnået? 0 6 år 6-10 år år år Forebyggelse af frafald på ungdomsuddannelser Forløb i Pusterummet, samt HU og Hold A Personalet i Pusterummet, HU og Hold A Samarbejde med UUO og den enkelte folkeskole Løbende i tidsbegrænsede forløb At de unge bliver motiverede til at gennemføre en ungdomsuddannelse og på sigt finder fodfæste på arbejdsmarkedet Opsøgende arbejde og dialog/holdningsbearbejdels e og snak om drømme/tanker/visioner Klubmedarbejdere Løbende Mindre frafald på uddannelserne

9 Rygning, rusmidler og alkohol Handleplan for aldersgrupperne af børn og unge: Hvordan? Hvilke strategier og metoder vil vi anvende? Hvem? Hvilke medarbejdere, faggrupper eller andre skal arbejde med at udføre handleplanen? Hvornår? I hvilken periode finder indsatsen sted? Succeskriterier: Hvordan finder vi at målet er opnået? 0 6 år 6-12 år Opfølgning af vedtagne politikker på området Dialog påvirke forældrene i forhold til sundhed Et formaliseret samarbejde mellem skole og ungdomsskole vedr. mellemtrinnet: Overgangen fra SFO til klub, herunder 3.klasses forældremøder med en forventningsafstemning Skoleledelse og ungdomsskole. Lærere, sfo-personale og klubmedarbejdere Skoleår Forår Fritidsvejledning og fokus på et sundt fritidsliv Fritidsspilfordelere (klubmedarbejdere) Tilstedeværelse i bestemte frikvarterer på skolen, til rådighed ved skole/hjem samtaler år Temamøder med forældre i 6. klasserne om rygning og alkohol. Der tages afsæt i sundhedsprofilerne vedrørende alkohol. Ungdomsskolen vil aktivt medvirke til at begrænse unges brug af rusmidler. Dette sker gennem tæt kontakt til og i dialog med de unge, samt iværksættelse af særlige aktiviteter efter behov. Holdningsbearbejdelse på dette område er en Ungdomsskolen følger Odense Kommunes rygepolitik. Der må ikke nydes rusmidler af nogen art i samvær med

10 vigtig og konstant del af ungdomsskolens arbejde. Ungdomsskolen har en non-alkohol kultur aldersgruppen år. unge. Fritidsvejledning og fokus på et sundt fritidsliv. Fritidsspilfordelere (klubmedarbejdere) Tilstedeværelse i bestemte frikvarterer på skolen, til rådighed ved skole/hjem samtaler Blå Mandags arrangementer Ungdomsskolerne i Odense April,maj Konkret handling/opfølgning på behov. Klubmedarbejdere Deltagelse i målrettede indsatser. Oktober år Dialog med de unge om et fornuftigt forhold til alkohol. Ungdomsskolen: se ovensstående Uddannelse af en klubmedarbejder til rygestopkonsulent. Klubmedarbejder Mette-Line Nellemann

11 Trivsel og social inklusion Handleplan for aldersgrupperne af børn og unge: Hvordan? Hvilke strategier og metoder vil vi anvende? Hvem? Hvilke medarbejdere, faggrupper eller andre skal arbejde med at udføre handleplanen? Hvornår? I hvilken periode finder indsatsen sted? Succeskriterier: Hvordan finder vi ud af at målet er opnået? 0 6 år 6-10 år år Sikre børn og unges tilknytning til fællesskaberne. Formaliseret samarbejde med skoler og foreninger i lokalområdet. Skolesundhedsundersøgelse n. Ungdomsskolens egen trivselsundersøgelse. Foreningerne, skoler og klubber/fritidsspilfordeler. Løbende dialog via fritidsspilfordeler. Flere børn og unge med et aktivt socialt liv. Bedre resultater undersøgelserne. Individuel trivsel. Rådgivning. Tilstedeværelse hvor børn er. Relationsdannelse. Foreningerne, skoler og klubber/fritidsspilfordeler. Løbende. Flere børn og unge med et større selvværd og et tilfredsstillende fritidsliv år Sikre unges tilknytning til fællesskaberne. Formaliseret samarbejde med skoler og foreninger i lokalområdet. Skolesundhedsundersøgelse n. Ungdomsskolens egen trivselsundersøgelse. Foreningerne, skoler og klubber/fritidsspilfordeler. Løbende dialog via fritidsspilfordeler. Flere børn og unge med et aktivt socialt liv. Bedre resultater undersøgelserne. Individuel trivsel. Rådgivning. Tilstedeværelse hvor børn er. Relationsdannelse. Foreningerne, skoler og klubber/fritidsspilfordeler. Løbende. Flere børn og unge med et større selvværd og et tilfredsstillende fritidsliv.

12 MATRIX Tarup/Paarup

13 6-10 år Rusmidler, rygning og alkohol Hvad vil vi? Bygge videre på arbejdet fra dagtilbudet og sundhedsplejersken fokus på den generelle forebyggelse og specielt forældre som rollemodeller. Netværk opbygget i dagtilbuddet skal videreføres i skolen. Risikoen for at blive moraliserende skal vi have fokus på det oplysende element vil blive det væsentlige. Opgaven vil være at sikre drøftelsen med forældrene mulighed for at trække fagpersoner ind vil have relevans sundhedsplejersken, familiebehandler, misbrugskonsulent, SSP konsulent, m.fl.. Hvem vil vi gøre det sammen med? Forældre som rollemodeller. Netværk opbygget i dagtilbuddet skal videreføres i skolen. Rusmiddelkontaktlæreren vejleder og sparrer med årgangsteamene i forhold til forebyggelsesarbejdet. Vi samarbejder med sundhedsplejersken og skolens familiebehandler. Sundhedsplejersken gennemgår sundhedsprofiler og har opfølgende samtaler i forhold til behovsbørnene. Der tilbydes to undervisningsmoduler på 5. årgang vedr. Sundhed og trivsel. Opgaven vil være at sikre drøftelsen med forældrene mulighed for at trække fagpersoner ind, vil have relevans sundhedsplejersken, familiebehandler, misbrugskonsulent, SSP konsulent, m.fl.. Hvornår (tidsramme/milepælsplan)? Vi fortsætter diverse forebyggende indsatser vi allerede har implementeret samt igangsætter nye indsatser vedr. sundhedsprofiler fremadrettet. Hvordan vil vi gøre det? Sundhedsprofilerne sættes på dagsorden til teamsamtaler. Der udarbejdes konkret handleplan, hvis aktuelt. Hvordan vil vi måle? Vi følger udviklingen i sundhedsprofilen. Succeskriterie: At tallene vedr. området daler år Rusmidler, rygning og alkohol Hvad vil vi? Temamøder med forældre i 6. og/eller 7. klasser om rygning og alkohol. Der tages afsæt i sundhedsprofilerne vedrørende alkohol. Dialog med forældre og elever. Påvirkning af de unge og deres forældre i forhold til viden om og anvendelse af tobak, alkohol og rusmidler. Hvem vil vi gøre det sammen med? Rusmiddellæreren i samarbejde med Forebyggelse og Rådgivning i Odense Kommune.

14 Årgangsteamet Klubmedarbejderne Hvornår(tidsramme/milepælsplan)? Skolerne afholder temamøder, hvor der sættes fokus på sundhed, miljø og trivsel herunder alkohol, rusmidler og tobak. Hvordan vil vi gøre det? I fagene historie, samfundsfag, biologi og fysik undervises der i temaerne misbrug, rusmidler og doping. Enten som kulturfænomen eller skadespåvirkning. Skolen har en alkoholpolitik. Skolen følger Odense Kommunes rygepolitik. Ungdomsskolernes Blå mandags arrangementer brandes som et alkoholfrit arrangement. Konkret handling/opfølgning efter behov.

15 Hvordan vil vi måle? Evaluering og forældremøder. Daglig kommunikation med eleverne. Vi følger udviklingen i sundhedsprofilen. Succeskriterie: At tallene vedrørende brug/misbrug af tobak, alkohol og andre rusmidler falder fra år til år i skolernes sundhedsprofiler år Inklusion og trivsel Vi bygger fællesskaber Hvad vil vi? Vi ønsker et anerkendende og ligeværdigt samarbejde med forældrene, hvor vi også gør brug af forældrenes ressourcer i arbejdet med inklusion. Ledelseskollegiet har indeværende skoleår samarbejdet om en overleveringsplan, der understøtter inklusionsarbejdet i Institution/skole. Kommende skoleforældre inviteres til temaaften om forældrenes rolle i inklusionsarbejdet. Hvem vil vi gøre det sammen med? Lærere og pædagoger i børnemiljøet samt forældrene. Hvornår(tidsramme/milepæl)? Specifikt omkring skolestart. Generelt i forhold til trivselsstrategi. Hvordan vil vi gøre det? Arbejde videre med udgangspunkt i Lige muligheder i livet samtidigt udvide inddragelse af forældrene i arbejdet med social inklusion ved at tematisere dette på forældremøder. Møderække for nye forældre samt trivselsstrategi. Hvordan vil vi måle? Vi analyserer resultaterne og drøfter evt. opmærksomhedsfelter med forældrene. Hvordan bliver målene realistiske? Gennem tæt opfølgning ved konkrete problemstillinger år Inklusion og trivsel Hvad vil vi? Gøre skolens fællesskab meningsfyldt for alle årige elever.

16 Hvem vil vi gøre det sammen med? Medarbejdere i skolens ungemiljø, klubmedarbejdere og forældre. Hvornår? I løbet af skoleåret ligger fællesskabsfremmende arrangementer og undervisningsforløb, der understøtter skolens inklusionssyn. Hvordan vil vi gøre det? Sociale årsplaner Tværgående temauger Valgfagssamarbejde på tværs af skolen. Trivselsarrangementer Elevråd Hvordan vil vi måle? Via sundhedsprofil og klassetrivsel.dk. Succeskriterie: At så mange elever som muligt går i almenskolen.

17 6-10 år Fokus på frafald og det at de unge skifter rundt på ungdomsuddannelserne Hvad vil vi? Vi vil sikre prioritering af UEA(uddannelse-, erhverv- og arbejdsmarkedsorientering). Hvem vil vi gøre det sammen med? Forældre, lærere og det lokale erhvervsliv. Hvornår(tidsramme/milepæl)? Ifølge fælles mål fra UEA Hvordan vil vi gøre det? Vi gennemfører undervisningsforløb, - evt. med deltagelse af forældre. Hvordan vil vi måle? Undervisningsforløb evalueres i teamregi. Succeskriterie: Vi åbner skolen mod det omgivende samfund, hvor det er muligt år Fokus på frafald og det at de unge skifter rundt på ungdomsuddannelserne Hvad vil vi? Styrke UEA-undervisning og understøtte arbejdet med uddannelsesplaner. Hvem vil vi gøre det sammen med? UUO-vejleder og forældre. Hvornår(tidsramme/milepæl)? Ifølge fælles mål for UEA. Hvordan vil vi måle? Flest muligt vælger en relevant ungdomsuddannelse. Succeskriterie: Fastholde elevernes motivation for skolen og fællesskabet.

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse

Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse Arbejde med sammenhængende indsatser vertikalt og horisontalt, fokus på overdragelse Overordnet 0-5 år 6-10 år 11-15 år 16-24 år Rusmiddel politik Rygning/rusmidler/alkohol Sammen med andre, formulere

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål LØGSTØR SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Klaus Toft Adresse Bøgevej 10 9670 Løgstør Lovgrundlag og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål OVERLADE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Lovgrundlag og opgaver Centrale nøgletal Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Brian Svendsen

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet

Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet 1. Sund opvækst Aabenraa Kommune vedtog i 2012 den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik Sund Opvækst. Sund Opvækst

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere