SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november Handleplan for forbyggende indsatser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser."

Transkript

1

2 Rusmidler/rygning/alkohol/hash Social inklusion Skole/uddannelses fravær/frafaldne elever/fastholdelse Overordnet mål: Mål: Udskyde børn og unges rusmiddeldebut. Fokus: Tidlig indsats: Oplysning af forældre om forebyggende indsatser. Arbejde med generelle forebyggende indsatser. Politikker/strategier: Sundhed sammen Mere sundhed mindre misbrug. Sammenhængende Børne og ungeliv. Sammen på spring. Overordnet mål: Sikre barnet den unges ret til meningsfyldte fællesskaber og netværk. Støtte børn og unge så de bliver endnu mere robuste overfor risikoadfærd. Fokus: Tidlig indsats børn i udsatte positioner.. Forældre inddrages i projekt Fri for mobberi Brug af vækstmodellen Åbne dialoger, via den dialogbaserede ledelse.. Politikker/strategier: Strategi Inklusion Sammenhængende Børne og ungeliv børnemiljøer v. 5 kerneelementer. Lige muligheder i livet. Sammen på spring. "Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge" Overordnet Mål: Børn og unge deltager kontinuerligt i egen udvikling og uddannelse. Fokus: Implementerer Innovationssporet Sammen om de yngste v. Der skal findes nye og andre løsninger, der ruster alle børn til at lære nyt. Nye løsninger der ruster alle børn til at deltage i fællesskaber, som løfter dem. Elementer: Forældre som med skabere af børnenes hverdag i dagtilbud Børnene udfordres af voksne, som kan noget forskelligt Dagtilbuddene tager ansvar for, at børnene leger og lærer med sved på panden Et særligt tilrettelagt tilbud i overgangen fra dagtilbud til skole Fællesskaber for alle og støtten tættere på nærmiljøet Børn starter i børnehave, når de er 2 år og 10 måneder En indgang til et sprog Fastholdelse af udgangspunktet i barneperspektivet, ud fra de tre læringszoner Fastholdelse i udgangspunktet om brugen af læringsbegrebet. Læreplaner 7 temaer. 0-5 Børneinstitution Tarup-Paarup 1. Hvad vil vi? 2. Hvem vil vi gøre det sammen med? 3. Hvornår (tidsramme/milepæ 1. Hvad vil vi? Nedsætte de kommende fremtidige unges brug af rusmidler ved tidlig indsats i forældregruppen med oplysning og information om farerne ved rusmidler. 2. Hvem vil vi gøre det sammen 1. Hvad vil vi? Sikre barnet meningsfyldte fællesskaber i vuggestue og børnehave. Nedtone begyndende risikoadfærd i børnemiljøet. Tidlig indsats Arbejde med beskyttelsesfaktorer hvor forældrenes sociale verden udgør 1. Hvad vil vi? Implementering af innovationssporet Sammen om de yngste. At udfordre alle børn og unge til at blive så dygtige, de kan. Partnerskaber med frivillige studerende

3 lsplan) 4. Hvordan vil vi gøre det? 5. Hvordan vil vi måle? 6. Hvordan bliver målet realistisk? med? SSP konsulenter Rusmiddel konsulent Center for sundhed sundhedsplejerskerne Familiebehandler BUF Indskolingerne på skolerne Forældregruppen Børnegruppen 3. Hvornår (tidsramme/milepælsplan) Workshop/dialogmøder med institutionens forældre Løbende dialog med forældre i særligt udsatte positioner (for misbrug) i 2013 og 2014 og Hvordan vil vi gøre det? Etablere dialog møder sammen med forældrene. Med mulighed for at vi kan invitere Forebyggelses afsnit til oplæg/dialog med forældre. Med mulighed for at vi kan invitere misbrugskonsulent til oplæg dialog på forældremøder. Fremskaffe informativt materiale forebyggelse misbrug. Konsultative indsatser til medarbejdere/forældre i individuelle misbrugs sager. (sundhedsplejersker/psykolog/ PPR.) 5. Hvordan vil vi måle? Oplever skolen, at vi har børn som mistrives i miljøer præget af rusmidler? Ser vi forældre, en risiko for barnet. Arbejde på at skabe en fælles forståelse- og en fælles indgang til social inklusion, i forældregruppen ved etablering af formidling og inddragelse projektet fri for mobberi Inddragelse af forældre ved hjælp fri for mobberi-projekt i børnehusene samt brug af den gode historie fra vores resursehus. (hvilket menneskesyn ligger bar, og hvad er historikken) 2. Hvem vil vi gøre det sammen med? Center for inklusion. Familiebehandler BUF Forebyggelse og rådgivning SSP konsulenter Forældrene 3. Hvornår (tidsramme/milepælsplan Hvordan vil vi gøre det? Gennemførelse af dialogmøde med institutionens forældre, fri for mobberi Inddrage Forebyggelse og rådgivning SSP konsulenter i Børne miljøet. Refleksionsgrupper til udarbejdelse af inkluderende handleplaner. De 7 børnehuse udarbejder viden i læringsmiljøet. Løbende optimering af læringsmiljøer 2. Hvem vil vi gøre det sammen med? Indskolingerne i Tarup/Paarup skole. Aktører i Lokalmiljøet. Samskabelse med forældrene i institutionen. 3. Hvornår (tidsramme/milepæls plan) Implementering af Sammenhængende Børne- miljø. 2014/2015 Implementering/forankrin g af partnerskabs aftaler i læringsmiljøet. 4. Hvordan vil vi gøre det? Inddrage/samskabe med forældre. Indgå i samarbejde med uddannelsesinstitutioner vedr. frivillige studerende. 5. Hvordan vil vi måle? Institutionens

4 som færdes i miljøer, præges af rusmidler? 6. Hvordan bliver målet realistisk? Udarbejdelse af konkret handleplan og tidsplan for tiltagene. Institutionslederen er ansvarlig. Deles med relevante aktører. decentrale smtte modeller på aktuelle decentrale udfordringer i børnemiljøet. Løbende udveksling af erfaring, viden i børnehusene, om den faglighed vi har via meget uddannelse, som skal omsættes til inkluderende praksis 5. Hvordan vil vi måle? Tilsynsrapporten 2014 for institutionen. (bygger på kvantitativ og kvalitativ måling.) 6. Hvordan bliver målet realistisk? Udarbejdelse af konkret handleplan og tidsplan for tiltagene. Institutionslederen er ansvarlig. Deles med relevante aktører. tilsynsrapport/kvalitetsrapport en på dagtilbudsområdet Hvordan bliver målet realistisk? Udarbejdelse af konkret handleplan og tidsplan for tiltagene. Institutionslederen er ansvarlig. Deles med relevante aktører. OOU År 1. Hvad vil vi? 2. Hvem vil vi gøre det sammen med? 3. Hvornår? (tidsramme/milepælsplan) Hvad vil vi? Fokus på forældreinddragelse til unge i aldersgruppen fra år. Fokus på motivation af unge til at gå i behandling. (15-25 år) Rådgivning af unge arbejde med de unges egen erkendelse af misbrugsproblemet. Styrkelse af tværfagligt samarbejde til optimering af indsatsen med de unges udfordringer

5 Hvordan vil vi gøre det? 5. Hvordan vil vi måle? 6. Hvordan bliver målet realistisk? 2. Hvem vil vi gøre det sammen med? Aktører i Lokalmiljøet: SSP konsulenter Rusmiddel konsulent Forældrene Ungdomsuddannelserne Sagsbehandlerne Ungdomsskole 3. Hvornår? Tidsramme/milepælsplan Når vi bliver bekendt med misbrug: Løbende dialog med unge og deres forældre. Indgå i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og grundskoler. 4. Hvordan vil vi gøre det? Oplysende, vejledende, rådgivende: Længerevarende vejlednings/mentorforløb Netværk udveksling af viden/muligheder. Inddragelse af forældre Indgå i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og behandlingscentre Skabe sammenhængende forløb med tæt kontakt og opfølgning. Brug ressourcepersoner på vejledningsområdet.

6 Vi indgår i mange netværk omkring de unge Opsøgende medarbejder Praktik Brobygning 5. Hvordan vil vi nå målet? Opfølgning vejledning Frafald status fra ungdomsuddannelserne Fokuseret indsats Opfølgning på uddannelsesplan Uv-data (registrering system) om de unge er i gang. 6. Hvordan bliver målet realistisk? Kør nogle kampanger mod rusmidler på skolerne i Vollsmose og på ungdomsuddannelserne. Start det forebyggende arbejde i klasse Et af emnerne på forældremøderne. Inviterer lokalpolitiet som gæstelærer De voksne omkring unge under 18 år skal sørge for at forældrene får besked, hvis et barn/en ung ryger

7 hash/misbruger. Et hurtig samarbejde af det lokal aktør om den unge og med den unge. Forebyggelse af frafald på ungdomsuddannelserne

8 Handleplan for aldersgrupperne af børn og unge: Hvordan? Hvilke strategier og metoder vil vi anvende? Hvem? Hvilke medarbejdere, faggrupper eller andre skal arbejde med at udføre handleplanen? Hvornår? I hvilken periode finder indsatsen sted? Succeskriterier: Hvordan finder vi ud af at målet er opnået? 0 6 år 6-10 år år år Forebyggelse af frafald på ungdomsuddannelser Forløb i Pusterummet, samt HU og Hold A Personalet i Pusterummet, HU og Hold A Samarbejde med UUO og den enkelte folkeskole Løbende i tidsbegrænsede forløb At de unge bliver motiverede til at gennemføre en ungdomsuddannelse og på sigt finder fodfæste på arbejdsmarkedet Opsøgende arbejde og dialog/holdningsbearbejdels e og snak om drømme/tanker/visioner Klubmedarbejdere Løbende Mindre frafald på uddannelserne

9 Rygning, rusmidler og alkohol Handleplan for aldersgrupperne af børn og unge: Hvordan? Hvilke strategier og metoder vil vi anvende? Hvem? Hvilke medarbejdere, faggrupper eller andre skal arbejde med at udføre handleplanen? Hvornår? I hvilken periode finder indsatsen sted? Succeskriterier: Hvordan finder vi at målet er opnået? 0 6 år 6-12 år Opfølgning af vedtagne politikker på området Dialog påvirke forældrene i forhold til sundhed Et formaliseret samarbejde mellem skole og ungdomsskole vedr. mellemtrinnet: Overgangen fra SFO til klub, herunder 3.klasses forældremøder med en forventningsafstemning Skoleledelse og ungdomsskole. Lærere, sfo-personale og klubmedarbejdere Skoleår Forår Fritidsvejledning og fokus på et sundt fritidsliv Fritidsspilfordelere (klubmedarbejdere) Tilstedeværelse i bestemte frikvarterer på skolen, til rådighed ved skole/hjem samtaler år Temamøder med forældre i 6. klasserne om rygning og alkohol. Der tages afsæt i sundhedsprofilerne vedrørende alkohol. Ungdomsskolen vil aktivt medvirke til at begrænse unges brug af rusmidler. Dette sker gennem tæt kontakt til og i dialog med de unge, samt iværksættelse af særlige aktiviteter efter behov. Holdningsbearbejdelse på dette område er en Ungdomsskolen følger Odense Kommunes rygepolitik. Der må ikke nydes rusmidler af nogen art i samvær med

10 vigtig og konstant del af ungdomsskolens arbejde. Ungdomsskolen har en non-alkohol kultur aldersgruppen år. unge. Fritidsvejledning og fokus på et sundt fritidsliv. Fritidsspilfordelere (klubmedarbejdere) Tilstedeværelse i bestemte frikvarterer på skolen, til rådighed ved skole/hjem samtaler Blå Mandags arrangementer Ungdomsskolerne i Odense April,maj Konkret handling/opfølgning på behov. Klubmedarbejdere Deltagelse i målrettede indsatser. Oktober år Dialog med de unge om et fornuftigt forhold til alkohol. Ungdomsskolen: se ovensstående Uddannelse af en klubmedarbejder til rygestopkonsulent. Klubmedarbejder Mette-Line Nellemann

11 Trivsel og social inklusion Handleplan for aldersgrupperne af børn og unge: Hvordan? Hvilke strategier og metoder vil vi anvende? Hvem? Hvilke medarbejdere, faggrupper eller andre skal arbejde med at udføre handleplanen? Hvornår? I hvilken periode finder indsatsen sted? Succeskriterier: Hvordan finder vi ud af at målet er opnået? 0 6 år 6-10 år år Sikre børn og unges tilknytning til fællesskaberne. Formaliseret samarbejde med skoler og foreninger i lokalområdet. Skolesundhedsundersøgelse n. Ungdomsskolens egen trivselsundersøgelse. Foreningerne, skoler og klubber/fritidsspilfordeler. Løbende dialog via fritidsspilfordeler. Flere børn og unge med et aktivt socialt liv. Bedre resultater undersøgelserne. Individuel trivsel. Rådgivning. Tilstedeværelse hvor børn er. Relationsdannelse. Foreningerne, skoler og klubber/fritidsspilfordeler. Løbende. Flere børn og unge med et større selvværd og et tilfredsstillende fritidsliv år Sikre unges tilknytning til fællesskaberne. Formaliseret samarbejde med skoler og foreninger i lokalområdet. Skolesundhedsundersøgelse n. Ungdomsskolens egen trivselsundersøgelse. Foreningerne, skoler og klubber/fritidsspilfordeler. Løbende dialog via fritidsspilfordeler. Flere børn og unge med et aktivt socialt liv. Bedre resultater undersøgelserne. Individuel trivsel. Rådgivning. Tilstedeværelse hvor børn er. Relationsdannelse. Foreningerne, skoler og klubber/fritidsspilfordeler. Løbende. Flere børn og unge med et større selvværd og et tilfredsstillende fritidsliv.

12 MATRIX Tarup/Paarup

13 6-10 år Rusmidler, rygning og alkohol Hvad vil vi? Bygge videre på arbejdet fra dagtilbudet og sundhedsplejersken fokus på den generelle forebyggelse og specielt forældre som rollemodeller. Netværk opbygget i dagtilbuddet skal videreføres i skolen. Risikoen for at blive moraliserende skal vi have fokus på det oplysende element vil blive det væsentlige. Opgaven vil være at sikre drøftelsen med forældrene mulighed for at trække fagpersoner ind vil have relevans sundhedsplejersken, familiebehandler, misbrugskonsulent, SSP konsulent, m.fl.. Hvem vil vi gøre det sammen med? Forældre som rollemodeller. Netværk opbygget i dagtilbuddet skal videreføres i skolen. Rusmiddelkontaktlæreren vejleder og sparrer med årgangsteamene i forhold til forebyggelsesarbejdet. Vi samarbejder med sundhedsplejersken og skolens familiebehandler. Sundhedsplejersken gennemgår sundhedsprofiler og har opfølgende samtaler i forhold til behovsbørnene. Der tilbydes to undervisningsmoduler på 5. årgang vedr. Sundhed og trivsel. Opgaven vil være at sikre drøftelsen med forældrene mulighed for at trække fagpersoner ind, vil have relevans sundhedsplejersken, familiebehandler, misbrugskonsulent, SSP konsulent, m.fl.. Hvornår (tidsramme/milepælsplan)? Vi fortsætter diverse forebyggende indsatser vi allerede har implementeret samt igangsætter nye indsatser vedr. sundhedsprofiler fremadrettet. Hvordan vil vi gøre det? Sundhedsprofilerne sættes på dagsorden til teamsamtaler. Der udarbejdes konkret handleplan, hvis aktuelt. Hvordan vil vi måle? Vi følger udviklingen i sundhedsprofilen. Succeskriterie: At tallene vedr. området daler år Rusmidler, rygning og alkohol Hvad vil vi? Temamøder med forældre i 6. og/eller 7. klasser om rygning og alkohol. Der tages afsæt i sundhedsprofilerne vedrørende alkohol. Dialog med forældre og elever. Påvirkning af de unge og deres forældre i forhold til viden om og anvendelse af tobak, alkohol og rusmidler. Hvem vil vi gøre det sammen med? Rusmiddellæreren i samarbejde med Forebyggelse og Rådgivning i Odense Kommune.

14 Årgangsteamet Klubmedarbejderne Hvornår(tidsramme/milepælsplan)? Skolerne afholder temamøder, hvor der sættes fokus på sundhed, miljø og trivsel herunder alkohol, rusmidler og tobak. Hvordan vil vi gøre det? I fagene historie, samfundsfag, biologi og fysik undervises der i temaerne misbrug, rusmidler og doping. Enten som kulturfænomen eller skadespåvirkning. Skolen har en alkoholpolitik. Skolen følger Odense Kommunes rygepolitik. Ungdomsskolernes Blå mandags arrangementer brandes som et alkoholfrit arrangement. Konkret handling/opfølgning efter behov.

15 Hvordan vil vi måle? Evaluering og forældremøder. Daglig kommunikation med eleverne. Vi følger udviklingen i sundhedsprofilen. Succeskriterie: At tallene vedrørende brug/misbrug af tobak, alkohol og andre rusmidler falder fra år til år i skolernes sundhedsprofiler år Inklusion og trivsel Vi bygger fællesskaber Hvad vil vi? Vi ønsker et anerkendende og ligeværdigt samarbejde med forældrene, hvor vi også gør brug af forældrenes ressourcer i arbejdet med inklusion. Ledelseskollegiet har indeværende skoleår samarbejdet om en overleveringsplan, der understøtter inklusionsarbejdet i Institution/skole. Kommende skoleforældre inviteres til temaaften om forældrenes rolle i inklusionsarbejdet. Hvem vil vi gøre det sammen med? Lærere og pædagoger i børnemiljøet samt forældrene. Hvornår(tidsramme/milepæl)? Specifikt omkring skolestart. Generelt i forhold til trivselsstrategi. Hvordan vil vi gøre det? Arbejde videre med udgangspunkt i Lige muligheder i livet samtidigt udvide inddragelse af forældrene i arbejdet med social inklusion ved at tematisere dette på forældremøder. Møderække for nye forældre samt trivselsstrategi. Hvordan vil vi måle? Vi analyserer resultaterne og drøfter evt. opmærksomhedsfelter med forældrene. Hvordan bliver målene realistiske? Gennem tæt opfølgning ved konkrete problemstillinger år Inklusion og trivsel Hvad vil vi? Gøre skolens fællesskab meningsfyldt for alle årige elever.

16 Hvem vil vi gøre det sammen med? Medarbejdere i skolens ungemiljø, klubmedarbejdere og forældre. Hvornår? I løbet af skoleåret ligger fællesskabsfremmende arrangementer og undervisningsforløb, der understøtter skolens inklusionssyn. Hvordan vil vi gøre det? Sociale årsplaner Tværgående temauger Valgfagssamarbejde på tværs af skolen. Trivselsarrangementer Elevråd Hvordan vil vi måle? Via sundhedsprofil og klassetrivsel.dk. Succeskriterie: At så mange elever som muligt går i almenskolen.

17 6-10 år Fokus på frafald og det at de unge skifter rundt på ungdomsuddannelserne Hvad vil vi? Vi vil sikre prioritering af UEA(uddannelse-, erhverv- og arbejdsmarkedsorientering). Hvem vil vi gøre det sammen med? Forældre, lærere og det lokale erhvervsliv. Hvornår(tidsramme/milepæl)? Ifølge fælles mål fra UEA Hvordan vil vi gøre det? Vi gennemfører undervisningsforløb, - evt. med deltagelse af forældre. Hvordan vil vi måle? Undervisningsforløb evalueres i teamregi. Succeskriterie: Vi åbner skolen mod det omgivende samfund, hvor det er muligt år Fokus på frafald og det at de unge skifter rundt på ungdomsuddannelserne Hvad vil vi? Styrke UEA-undervisning og understøtte arbejdet med uddannelsesplaner. Hvem vil vi gøre det sammen med? UUO-vejleder og forældre. Hvornår(tidsramme/milepæl)? Ifølge fælles mål for UEA. Hvordan vil vi måle? Flest muligt vælger en relevant ungdomsuddannelse. Succeskriterie: Fastholde elevernes motivation for skolen og fællesskabet.

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: Vi fortsætter samarbejdet med sundhedsplejersken omkring det generelle forebyggende arbejde.

Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: Vi fortsætter samarbejdet med sundhedsplejersken omkring det generelle forebyggende arbejde. TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Når vi taler om institutioner tænker vi bl.a.: dagpleje, vuggestue, børnehuse, skoler, klubber m.m. Målsætning 0-6 år Rusmidler, rygning og alkohol Vi vil arbejde

Læs mere

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Geografi Befolkning Vollsmose er en bydel i den nordøstlige del af Odense, som udelukkende udgøres af almene boliger. Bygningsmassen er både høje etagebyggerier

Læs mere

TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN

TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN 1 TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Målsætning 0-5 år : Hvem vil vi gøre det sammen med?: Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: : : Hvordan bliver målene realistiske?: Succeskriterie: 2 6-10 år

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013 for børneinstitution Skt. Klemens-Dalum

Udviklingskontrakt 2013 for børneinstitution Skt. Klemens-Dalum Udviklingskontrakt 2013 for børneinstitution Skt. Klemens-Dalum 1. Kontraktens baggrund og fokus Kontrakten gælder for 2013, men kan indeholde beskrivelse af udviklingen i et længere tidsperspektiv. Baggrund

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Forårs SFO for dit barn

Forårs SFO for dit barn Tingløkkeskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

F O R F R E M T I D E N S S K O L E I O D E N S E

F O R F R E M T I D E N S S K O L E I O D E N S E F O R F R E M T I D E N S S K O L E I O D E N S E VISION FOR FREMTIDENS SKOLE I ODENSE Børn og unge skal have mulighed for at leve det gode liv i fremtidens Danmark. Derfor skal folkeskolerne i Odense

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Mål: At alle børn og unge trives og indgår i velfungerende netværk, og at alle børn og unge modtager de tilbud, de har behov for.

Mål: At alle børn og unge trives og indgår i velfungerende netværk, og at alle børn og unge modtager de tilbud, de har behov for. 6-10 år 0-5 år Overordnet Rusmiddelpolitik Rygning/rusmidler/alkohol Social inklusion og trivsel Forældreinddragelse og de rette valg Støtte børn og unge til en sund rusmiddelkultur. Udskyde rusmiddeldebuten

Læs mere

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn v. Skole- og Dagtilbudschef Per Viggo Larsen Syddjurs Kommune Lidt tal og fakta om kommunen: - dækker knap 700

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Side 1 af 10 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Vordingborg og Abildhøjskolen for skoleåret 2010/2011 Denne aftale er indgået mellem Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Baggrund: Som et led i den samlede inklusionsindsats skal udarbejdes en handleplan for hvert af de tre driftsområder i Børn og Unge. Handleplanen skal udgøre

Læs mere

Provstegårdskolen. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn.

Provstegårdskolen. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn. Provstegårdskolen Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Provstegårdskolen I Den Sammenhængende Skoledag handler det om at skabe helhed

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv.

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv. Indsats: Unge og Misbrug Dato 21. maj 2013 I foråret 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har til opdrag at beskrive en indsats omkring unge og misbrug. Indsatsen er initieret fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Pædagogisk tilsyn i KKFO Børneborgen d. 2.6.2014 Tilstede: KKFO leder Nicole Pehrson & Souschef Tina Ong. Pædagogisk konsulent: Jesper Roos Nielsen. Det er ikke et mål at enheder og inst. befinder sig

Læs mere

Tema 2 Ledelse og Metoderne

Tema 2 Ledelse og Metoderne Tema 2 Ledelse og Metoderne Genbesøg i : Oplæg; kort præsentation af modellens redskaber. v/ projektleder Britta Hilding Jeppesen, Viborg kommune Tidlig opsporing og indsats VIL: At alle børn og unge skal

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Inklusionsstrategi for område- distrikt Løgumkloster - udkast

Inklusionsstrategi for område- distrikt Løgumkloster - udkast Inklusionsstrategi for område- distrikt Løgumkloster - udkast Styregruppen består af: Afdelingsleder Gitte Lauesen, filialleder Pernille Brown, områdeleder Lenette Pedersen, distrikts SFO-leder Lone Eskildsen,

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere