Mellerup frem mod 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellerup frem mod 2015"

Transkript

1 Mellerup frem mod 2015 Mål og initiativer Mellerup er en af de mange "levende landsbyer" i Nørhald Kommune. Den er befolket med aktive indbyggere, som er klar til at videreføre og forny traditionerne i byen. Dette dokument rummer et forslag til en landsbystrategi og handlingsplan for Mellerup. Det er blevet til ved tre møder i 2005 og 2006, hvor en række borgere deltog. Opgaven var at gøre sig mere klart, hvad Mellerup-borgerne er stolte over ved byen og omgivelserne. Og at udforme en langsigtet plan for, hvor man gerne ser byen udvikle sig. Mellerup har mange kvaliteter, som er værd at bevare. Samtidig er der brug for, at byen følger med tiden og udvikler sig offensivt. Nedenfor beskrives borgernes forslag til strategier og handlinger. Der er to overordnede strategier: Udvikling af Mellerup som uddannelsesby og forbedring af byens fællesaktiviteter Bevaring og videreudvikling af naturen og bymiljøet I forlængelse af disse strategier er der beskrevet en lang række mere præcise målsætninger, og under dem findes en række konkrete handlinger. Nogle af handlingerne er meget jordnære og kan gennemføres straks. Andre er mere langsigtede og kræver indledende undersøgelser og drøftelser. For hvert forslag beskrives kort, hvad der skal til for at bringe indsatsen fra ide til og nærmere til virkelighed. 1

2 Mål 1: Vi vil bygge videre på Mellerups uddannelsesinstitutioner og skabe nye, spændende tilbud, som er med til at holde liv og arbejdspladser i byen Baggrund: Mellerup er kendetegnet ved at have en solid og helhjertet uddannelsestradition, som mange af indbyggerne lever meget aktivt med i. Der findes efterskole, friskole og skolehjem i byen. Selv om skolesystemerne ofte har været lagt under pres, så har Mellerups skoler vist sig i stand til at forny sig og udvikle sig og fortsat skabe et eksistensgrundlag. Skolerne er vigtige for byen som arbejdspladser og ramme om kulturliv og aktiviteter. Dette vil Mellerup gerne styrke. Følgende projekter kan bidrage til at realisere målsætningen: 1. Golfsport udvikles som omdrejningspunkt for nye oplevelsesorienterede uddannelses- og kursusaktiviteter. Der opfordres til, at der etableres et samarbejde med Efterskolen, Golfklubben og idrætsforeningerne. Der opfordres til, at efterskolen ved besættelse af lærerstillinger søger efter nogen med en golfinteresse. 2. Etablering af højtprofileret børnehave i tilknytning til Friskolen. Børnehaven skal være et tilbud til nye børnefamilier og være en løftestang for tilflytning. Børnehaven skal etableres i forbindelse med friskolen, men være orienteret således, at den sigter mod aktivt at benytte skov og andre naturlige omgivelser. Friskolen og Nørhald Kommune undersøger mulighederne, herunder iværksætter de også en undersøgelse blandt kommende brugere (forældre) om deres forventninger til en børnehaves profil. 3. Udnyttelse af efterskolens kapacitet i skoleferien til aktiviteter, der styrker hele områdets omdømme. Det undersøges, om efterskolen sammen med andre faciliteter i byen kan anvendes til for eksempel internationale musikstævner eller idrætsarrangementer, kulturelle workshops m.v., og om man kan tilbyde skolens overnatningskapacitet til forskellige aktiviteter, som andre er arrangører af. Efterskolen opfordres til at være aktiv sammen med udvalgte foreninger om denne undersøgelse. 4. Udvikling og etablering af et nyt højskolekoncept. Højskolebevægelsen er stadig levende, men den står over for at forny sig. Der nedsættes en bred arbejdsgruppe med deltagelse af uddannelseskyndige uden for Mellerup, som kan undersøge mulighederne for et nyt højskolekoncept i forlængelse af og i forbindelse med efterskolen. Projektet skal være langsigtet, og der sigtes på at finde frem til et virkeligt fornyende koncept, eventuelt med et internationalt tilsnit. Gruppen undersøger også lokaliseringsmuligheder. 5. Skolehjemmets ledelse og evt. personale opfordres til at engagere sig i Mellerups udviklingsarbejde, blandt andet fordi hjemmet udgør en vigtig arbejdsplads i byen. Der sigtes mod en bedre udnyttelse af byens ressourcer og kvaliteter, for eksempel idrætsfaciliteter. 2

3 Mål 2: Vi vil styrke byservicen Baggrund: Mellerup er for lille til at have en bred vifte af servicetilbud. Men for stor til ikke at have noget overhovedet. Der er grund til at arbejde på at styrke tilbuddene i byen, men det er også nødvendigt at tænke helt alternativt for at sikre, at tilbuddene er økonomisk bæredygtige. Følgende projekter kan bidrage til at styrke byservicen i Mellerup: 6. Styrke befolkningens indkøbsmuligheder. Man kan undersøge følgende typer af aktiviteter nærmere. A) Modernisering og videreudvikling af vareudbringning fra Brugs/købmænd i nabobyerne. B) Ugentlige ture for pensionister til et af egnens supermarkeder, organiseret af indehaveren af butikken. C) Undersøgelse af, om et kendt "købmandskiosk-koncept" kunne anvendes i Mellerup, og vilkårene for etablering. D) Etablering af gårdbutik med udvidet sortiment. En gruppe med repræsentation fra borgere og evt. kommune nedsættes til at gennemarbejde potentialerne og se på realismen i disse og eventuelle andre muligheder. 7. Udvide den kollektive trafikbetjening af Mellerup gennem egentlig bybusservice, en telebusordning eller/og koordinering med skolebus. Bylauget og Nørhald Kommune drøfter og bringer forslag til ændringer frem til Ny Randers Kommune. Bylauget undersøger også, om der kunne være andre, privat organiserede køreordninger, som er realistiske. 8. Gøre området omkring færgecafeen mere attraktivt og multifunktionelt. Etablere offentlige toiletfaciliteter, således at man får reelle muligheder for at anvende området til arrangementer m.v. Oprydning omkring færgestedet, og forbedring af belægningen på molehovedet. Bylauget gennemgår området sammen med kommunen og forpagteren og planlægger indsatsen allerede i Undersøge muligheder for en lille badestrand og sted, hvor man kan søsætte og ophale kanoer og kajakker. Skabe faciliteter for både foreningsbaseret og ikke-foreningsbaseret vandsport, badning mv. En gruppe bestående af repræsentanter fra idrætsforening, bådelaug og kommune gennemgår mulighederne, herunder også omkring parkering, og foreslår løsninger med henblik på en iværksættelse i 2006 eller Styrke informationsniveauet gennem en aktiv informationspolitik om livet i byen. Bylauget har en Internetside, som dog er meget passiv. Der udpeges en hjemmesidebestyrer, som kan gøre siden mere aktiv, herunder information om begivenheder, men også fotos m.v. Resultaterne af fortælleværksteder og fotodokumentation fra byen lægges også på hjemmesiden, således at hjemmesiden bliver en aktiv kobling mellem historie og nutid. Der tilbydes en -baseret nyhedsservice til byens borgere. 11. Kommunen og Bylauget retter henvendelse til et byinventarfirma omkring mulighederne for at udvikle en elektronisk plakatsøjle/informationsstander, som egner sig til en landsby. Projektet bør knyttes til Bylaugets hjemmeside, og drives sammen med denne. 3

4 Mål 3: Vi vil videreføre og styrke foreningslivet Baggrund. Mellerup har allerede et langt mere livligt og mangesidet foreningsliv end andre byer af samme størrelse. Men der er fortsat brug for at sikre og arbejde på, at aktiviteterne inden for idræt og kultur fortsat moderniseres og udvikles, således at de tilpasses til Mellerupborgernes behov. Det er en løbende proces. Følgende aktiviteter forestår: 12. Gennemføre en spørgeundersøgelse om, hvad indbyggerne især de unge og de nye indbyggere, gerne ser i fremtiden for aktiviteter i byen i og uden for foreningslivet. Undersøgelsen skal også kortlægge indbyggernes adgang til og Internet. Bylauget tager initiativ hertil, men kan inddrage andre, for eksempel studerende. Undersøgelsen kan koordineres med andre spørgeskemaundersøgelser. 13. Genoplive og videreudvikle ungdomsaktiviteter i bådelauget. Der er midler i bådelauget til dette formål, og bådelauget kan selv sætte det i gang, evt. sammen med kommende sejleres forældre eller med skolerne. 14. Etablere en "Mellerup Golfklub", som en interesseforening el.lign. under den officielle golfklub. Denne forening skal arbejde på at rekruttere aktive golfspillere og arbejde på at sikre gode og interessante stiforløb fra Mellerup og over til Golfbanen. Medlemmer af golfklubben etablerer en gruppe til at udmønte ideen i praksis. 15. Skabe overblik over faciliteterne inden for kultur- og fritidsområdet og fremme, at folk bruger dem. Kommunikere dette til byens nye indbyggere, herunder udarbejde og udsende samlede oversigter over, hvad man har i byen. Det er Bylaugets opgave, og hjemmesiden kan blive vigtigt redskab. 16. Skabe flere og mere varierede musikbegivenheder og markedsføre dem bredere. Teaterforeningen kan være initiativtager hertil. 17. Skabe folkelige begivenheder som for eksempel markedsdage, fjorddage, fælles vandreture osv. Bylauget nedsætter et aktivitetsudvalg, som planlægger aktiviteter og udsender aktivitetskalender, både på papir og Internet. 18. Overveje brugen af grusgraven i fremtiden til nye former for sportsaktiviteter. Grusgraven anvendes til gokart-kørsel. Man kan overveje, om der kan kombineres eller erstattes med andre aktiviteter. Dette er et mere langsigtet arbejde. 19. Det undersøges, om man kan udbygge aktiviteterne for de ældre, fx seniorklubaktiviteter. Det undersøges, om nogle af aftenskolens aktiviteter kan henlægges til Mellerup. 4

5 Mål 4. Vi vil udnytte de enestående naturomgivelser meget bedre Baggrund. Mellerup ligger i et meget varieret og interessant landskab. Mange af byens indbyggere og besøgende bruger det aktivt til spadsereture, cykling m.v. Landskabet er imidlertid en biologisk organisme, som ændrer sig hele tiden. Ændringer i lovgivning og landbrugets strukturer er med til at forandre landskabets udseende. 20. Borgerne ønsker, at de åbne arealer langs fjorden bevares som et vigtigt kulturlandskab, og at det sikres, at arealerne ikke beplantes/springer i skov. Borgerne ønsker også, at skov, hegn og anden høj beplantning begrænses til områder, hvor de ikke tager udsigter og forstyrrer vigtige landskabelige fixpunkter. Kommunen opfordres til at arbejde med at "overvåge" landskabets udvikling, blandt andet gennem elektroniske landskabsmodeller, som illustrerer konsekvenserne af skovrejsning, ændret mark- og anden anvendelse mv. Landskabsmodellerne skal være offentligt tilgængelige på kommunens eller bylaugets hjemmeside. 21. Borgerne i Mellerup ser gerne en yderligere skovrejsning, især vest for byen. Men man vil gerne udvide og finjustere amtets kriterier, således at skovrejsning også kommer til at respektere og understøtte historiske spor i landskabet. Der er opfordring til Ny Randers Kommune om at påtage sig et udviklingsprojekt inden for dette område. 22. Landskabet er en vigtig begrundelse for at flytte til byen, og det skal indgå i markedsføringen på langt mere offensive og kreative måder. En gruppe under bylauget kan arbejde sammen med ejendomsmæglere herom. 23. Branddamsområdet er under renovation, og herfra skal etableres stier, og således at der skabes bedre muligheder for til fods at komme på tværs i byen og videre ud i landskabet. Kommune og grundejere forhandler om forløbet og etableringen af stiforbindelserne, deres vedligeholdelse og deres udstyr, herunder eventuelle små broer, så man kan komme tørskoet rundt. 24. Der kan gøres mere for at formidle landskabets kendetegn og kvaliteter. Kommunen opfordres til at vedligeholde og forny tavler og at udgive foldere. En gruppe etableret af bylauget søger at få et samarbejde med Støvringgårdskovene om en bedre formidling og flere stier. Formidlingen af naturressourcerne skal være sammenhængende og omfatte hele området. Det skal undersøges, om for eksempel Skov- og Naturstyrelsen eller naturfredningsforeningen har mulighed for at gå ind i naturformidlingen i området. Der skal også arbejdes med at finde en effektiv metode til at distribuere kort, brochurer m.v. til lokale og til besøgende i området. 25. Efter fortælleværksteder udmøntes steder i landskabet, som er bærere af interessante historier. Folk, der har været aktive i fortælleværkstederne, opfordres til at give udvalgte steder "liv" med deres fortællinger. Der udarbejdes nedslagspunkter på hjemmesiden om dette, og fortællingerne kan indgå i pjecer og turguides. 5

6 26. Der skal arbejdes videre med at skabe stiforbindelser (herunder Spor i Landskabet), således at adgangen til landskabet stadig forbedres. Der søges sikret en konstruktiv dialog med grundejerne, således at borgerne under respekt for den private ejendomsret kan færdes i naturen. Man kan udarbejde et "adfærdskodex". 6

7 Mål 5: Vil vil integrere nye indbyggere i Mellerup hurtigt Baggrund: Der er planlagt en relativt massiv byudvikling i Mellerup over de kommende år. Således vil der blive opført i størrelsesordenen 50 nye parcelhuse inden for den nærmeste tid. Der vil sandsynligvis komme flere børn og unge i byen som følge af den udbygning. Hvordan kan man hurtigere "integrere" nye indbyggere i byen og få dem med i aktiviteterne? 27. Borgerne opfordrer til en udvikling, som er langsom nok til at sikre, at der kan ske en god integration, men samtidig hurtig nok til, at en befolkningstilvækst kan komme skole og børnehave til gode. Kommunens udbygningsplaner skal sikre denne balancegang. 28. Synspunktet er, at integration af nye indbyggere bedst sker ved at invitere dem med i byens aktiviteter. Foreningslivets tilbud er derfor den vigtigste løftestang, og foreningerne skal være aktive i rekrutteringsarbejdet. Borgerforeningens opfordres til at arbejde videre med velkomstgruppen og eventuelt at supplere med andre udvalgte foreningsrepræsentanter. 29. Der opfordres til et "åbent hus" i forbindelse med markedsføringen af de nye byggegrunde. Repræsentanter fra bylaug og/eller foreninger inviteres til at fortælle om byens liv og dens tilbud. 30. Bylauget sætter et arbejde i gang for at "brande" Mellerup. Der efterlyses udsagn og "slogans", som rammer tonen i Mellerups liv. Og som kan bruges i mange sammenhænge. Et godt slogan eller nogle rammende ord skal kunne genbruges i forbindelse med markedsføring af byen, ved begivenheder mv. 7

8 Mål 6. Vi vil sikre, at vi kan bevare attraktive bymiljøer i Mellerup og udvikle dem i tidens ånd Baggrund: I Mellerup er det de mange gamle huse langs Amtsvejen, Friheden og Støvringgårdvej, der giver Mellerup identitet og fortæller historier fra livets gang i Mellerup gennem mere end 100 år. Det er en vigtig del af kulturarven, som Mellerups indbyggere kan være stolte af og arbejde på at bevare. Der er et ønske om, at de bevaringsværdige bygninger og steder i Mellerup bevares for eftertiden og bedre markere særlige bygninger. 31. Der udarbejdes en beskrivende, levende og modereret lokalplan for Mellerup. Lokalplanen skal beskrive, hvad der især er vigtigt at bevare i Mellerup, og den skal anbefale grundejere og andre, hvordan man bedst vedligeholder og forbedrer ejendommes attraktivitet og værdi. Arbejdet med at fotografere og kortlægge de enkelte huses historie og bevaringsværdi fortsættes, og det indgår som baggrundsmateriale. Materialet offentliggøres særskilt på Internettet og som en trykt publikation. 32. Menighedsrådene og skolebestyrelserne opfordres til at have øje for muligheder for at skabe mere rum ved kirkerne og skolerne og fremhæve bygningernes betydning. 33. Bylauget nedsætter en "bevaringsundergruppe", som tager initiativ til at invitere en stendige-kyndig til byen til at fortælle om, hvordan man anlægger og vedligeholder stendiger. Bylauget laver en liste over, hvor man kan få fat i sten til stendiger. 34. Bevaringsgruppen tager også initiativ til andre arrangementer om bygningskultur, historiske haver eller andre emner, der interesserer Mellerupborgerne. 8

9 Mål 7. Vi vil sikre, at nybygninger opføres i harmoni med det bestående, men samtidig også gerne i en arkitektur, der repræsenterer tiden Baggrund. Det er naturligt, at nye bygninger får et mere moderne præg. Der er dog mange typer af huse på markedet, og det kan give et nyt område et meget uharmonisk præg. Det vil Mellerupborgerne gerne undgå. 35. Nye byggemodninger opdeles således, at der er områder til henholdsvis murstenshuse og træhuse. Der lægges bestemmelser ind, så husenes arkitektur tilsammen giver et attraktivt udseende i området, uden at spillerummet bliver for snævert for den enkelte grundejer. Der skal være mulighed for eksperimenterende boligbebyggelse. Ved nybygninger skal det sikres, at bebyggelsen tilpasses området og terrænet. Kommunens sagsbehandling opfordres til at tage hensyn til Mellerups særlig kvaliteter og rådgive bygherrerne. 36. Det foreslås, at der på lidt længere sigt laves en skovbyggemodning ved Støvringgårdvej i Støvringgårdskoven, i det område nærmest Mellerup, hvor der har været stormfald af træer. Bebyggelsen skal opføres, så området fremstår som en skovbebyggelse. Bebyggelsen skal opføres som skovhuse af træ. 37. Det foreslås at der fortsættes med byggemodning nord for lokalplan 76 med adgang fra Holkvej. 9

10 Mål 8. Vi vil forbedre sikkerheden på vejene og samtidig gøre vej- og stiforløb smukkere Baggrund. Der køres for hurtigt i Mellerup. Det giver en farlig skolevej for børnene. Det er også med til at gøre ejendommene, der ligger tæt på vejene, mindre attraktive end de kunne være. 38. Kommunen udarbejder en skitse til, hvor man kan forbedre de trafikale forhold for de kørende og gående i Mellerup og lægger op til en snarlig igangsætning af forbedringer. 39. Der anlægges en modificeret rundkørsel ud for den gamle brugs i krydset Amtsvejen/ Bavnevej. Det sikres, at udformningen tilgodeser behovet for kørsel med landbrugsmaskiner, bådtrailere m.v. 40. I forbindelse med en ny udstykning på nordsiden af Amtsvejen anlægges en kanalisering med en mindre helle som dels vil sænke hastigheden, men også sikre krydsning af vejen for fodgængere. 41. Der etableres en stiforbindelse fra den vestlige del af ny udstykning til Amtsvejen, hvorfra Amtsvejen kan krydses til Birkevej, med videre adgang til områdets interne stier. 42. Fodgængerne skal have bedre vilkår, og de skal oplyses bedre om, hvilke ruter de bedst kan tage. Fodgængere bør ikke benytte indersiden af vejen ved Brugsen. Der anlægges ikke fortov langs Amtsvejen, men der skal være alternative muligheder. Stierne skal gøres handicapvenlige, hvor det er muligt. 43. På sigt anlægges en omfartsvej nord om Mellerup fra Holkvej - Bavnevej - Åstrupvej til Amtsvejen 10

Fjordlivet i Mellerup

Fjordlivet i Mellerup MELLERUP I Mellerup lever vi det gode og aktive liv. Byen, naturen og menneskene - alle er præget af Randers Fjord og de mange muligheder den giver. Det er Fjordlivet. Fjordlivet i Mellerup Mellerup landsby

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Udviklingsplan for Gludsted Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Oktober 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Havndal - lokalplanrammer

Havndal - lokalplanrammer Havndal - lokalplanrammer Industriområde Sommerhusområde Teknisk anlæg Byudviklingsområde I.1 O.1 E.3 R.1 E.1 B.1 B.4 O.2 E.2 B.2 C.1 B.3 B.5 O.3 R.2 90 H.C.1 Centerområde Fra Jydestien til Vellinggårdsvej

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg Forslag Udviklingsplan for Klovborg Klovborg og omegns Borgerforening November 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.350.000,- 17 eksklusive grunde i fremt tidens

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode.

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode. Falster Statsskovdistrikt Landsdelscenter Storstrøm J.nr. Ref. Juni 2007 Nyt brugerråd efter kommunalreformen Brugerrådets sammensætning Efter kommunalreformen er det nødvendigt at ændre sammensætningen

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

KIRKE SAABYS RESSOURCER 2015

KIRKE SAABYS RESSOURCER 2015 KIRKE SAABYS RESSOURCER 2015 Oversigt samlet af Ia Brix Ohmann, proceskonsulent og facilitator På fotosafari i Kirke Saaby i foråret 2015 som led i forberedelserne til udviklingsdagen i Den Gamle Skole

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 Den grønne sløjfe - En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 I 2011 fik Alsønderup Lokalråd sin første visionsplan Landsbyvisionen, der

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - Flyvestation Værløse 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - 1 9 1 0 På den gamle Flyvestation Værløse opføres 52 eksklusive 1-plans rækkehuse i det nye, attraktive boligområde

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere