TimeTax NYHEDSBREV 42/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014"

Transkript

1 Når hovedaktionær kautionerer for selskabets gæld - muligheder og skat Side 1 Nye indberetningspligter i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Side 2 Låste selvangivelsesrubrikker i Tastselv, hvor personer ikke kan ændre fortrykte beløb Side 3 Når hovedaktionær kautionerer for selskabets gæld muligheder og skat Det er en normal praksis, at banker og andre långivere stiller krav om, at en hovedaktionær kautionerer for selskabets lån, når banken skal yde selskabet et lån. Inden for de seneste år, har flere hovedaktionærer overvejet, om ikke det er rimeligt, at han får en betaling for at risikere sin private formue. Når det så samtidig viser sig, at der kan være visse skattemæssige fordele ved at selskabet og kautionisten aftaler at selskabet skal betale en kautionspræmie, så giver det ekstra anledning til at overveje en sådan aftale. Rentesatser på selskabsskatter for indkomståret 2013 Skat - meddelelser Afgørelser Styresignaler Vedtagne love og forordninger m.v. Side 6 Side 5 Side 5 Side 7 Side 8 En aftale om kautionspræmie skal overholde reglerne i ligningslovens 2, idet der er tale om en økonomisk transaktion, der skal være i overensstemmelse med markedsprisen. Det er svært, at få et helt klart overblik over hvilken størrelse præmien skal have, men det er vores opfattelse, at en præmie på mellem 1,5 % og 2,5 % af kautionsbeløbet ligger ganske tæt på markedsprisen. Det må anbefales, at bede SKAT om et bindende svar på størrelsen af den præmie SKAT vil anse for en markedspris. Kautionisten skal, uanset om selskabet betaler den aftalte præmie eller ej, indtægtsføre præmien på det tidspunkt, kautionisten har ret til at få kautionspræmien. Kautionspræmien beskattes hos kautionisten som kapitalindkomst, og for 2014 er den højest mulige beskatning på 42 %. Selskabet kan fratrække præmien i den skattepligtige indkomst. Hvis præmien ikke betales af selskabet har hovedaktionær ikke fradrag for tabet, idet der ikke er tale om en fordring opstået som led i næring. Fordringen er derfor omfattet af bestemmelsen om, at hovedaktionærer ikke kan fratrække tab på fordringer på selskaber, som de har den bestemmende indflydelse på. Et andet og mindst lige så vigtigt spørgsmål er om der er et krav i medfør af ligningslovens 2 om at kautionisten SKAL beregne sig en præmie, når han påtager sig en kaution over for selskabets lån i en bank. Landsskatteretten har i 2005 afsagt en kendelse, hvor et koncernforbundet selskabet blev beskattet af en fikseret præmie, idet en manglende præmie efter Landsskatteretten var et unormalt forretningsvilkår. For at eliminere risikoen for at SKAT vil fiksere en præmie er det derfor vores opfattelse, at der altid bør aftales en betaling for den påtagne kaution, og at præmien som nævnt bør ligge mellem 1,5 og 2,5 % af kautionsbeløbet. Præmiestørrelsen vil altid være afhængig af den risiko kautionisten løber og vil altid tage udgangspunkt i selskabets økonomiske tilstand. 1

2 Nye indberetningspligter i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Børne- og ægtefællebidrag Børne- og ægtefællebidrag (underholdsbidrag) Hvis man betaler bidrag til børn eller tidligere ægtefælle, og bidraget ikke betales via Udbetaling Danmark, så skal man på Tastselv give oplysning om modtageren. De oplysninger, som skal anføres er: Cpr-nr. for modtageren af underholdsbidrag eller børnebidrag. Størrelsen af indkomstårets underholdsbidrag eller børnebidrag til den enkelte modtager. Hvorvidt der er tale om underholdsbidrag eller børnebidrag. Hvis modtageren ikke har et cpr-nr., eller hvis man ikke har kendskab til modtagerens cpr-nr., skal der i stedet indberettes følgende oplysninger om den pågældende modtager: Navn. Fødselsdato, hvis modtageren er en person, og indberetteren kender fødselsdatoen. Adresse, herunder med angivelse af land. Der vil være et lommeregnerikon, som giver mulighed for at foretage indberetningen. Renteudgifter Renteudgifter, der ikke oplyses af en bank, kreditforening m.v. Hvis man har betalt renteudgifter til andre end banker, kreditforeninger m.v., og beløbet ikke er indberettet til SKAT, skal man i forbindelse med at man selvangiver denne renteudgift anføre hvem der er modtager af rentebeløbet. Der skal afgives følgende oplysninger: Cpr-nr. eller cvr-nr. for långiver Størrelsen af indkomstårets fradragsberettigede renter til den enkelte långiver Om der er tale om renter, underholdsbidrag eller børnebidrag (Der er en tilsvarende indberetningspligt for underholdsbidrag og børnebidrag). Hvis långiveren hverken har et cpr- eller et cvr-nr., eller hvis indberetteren ikke har kendskab til långivers cpr-nr. og långiveren ikke har et cvr-nr., skal indberetteren i stedet indberettet følgende: Navn Fødselsdato, hvis modtageren er en person, og indberetteren kender fødselsdatoen. Adresse, herunder med angivelse af land. 2

3 Låste selvangivelsesrubrikker Låste Selvangivelsesrubrikker i Tastselv, hvor personer ikke kan ændre fortrykte beløb Rubrik 11 Rubrik 12 Rubrik 14 Rubrik 16 Rubrik 17 Rubrik 18 Rubrik 21 Rubrik 43 Rubrik 50 Rubrik 52 Rubrik 55 Rubrik 59 Rubrik 448 Rubrik 447 Lønindkomst m.v. Honorarer m.v. Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse. Pensioner, SU og dagpenge. Gruppeliv, legater og visse personalegoder. Hædersgaver. Bidrag m.v. til privattegnet ratepension og ophørende alderspension. For selvstændige, der har valgt at benytte muligheden for 30 % pensionsordningen, skal beløb over kr. fratrækkes i Rubrik 24. Renteudgifter af studielån. Fagligt kontingent. Bidrag til A-kasse, efterløn, fleksydelse. Gaver til godkendte foreninger. Udgifter til istandsættelse af fredede bygninger. Løbende ydelser til godkendte foreninger. Gaver til kultur- og forskningsinstitutioner. Rubriklåsningen gælder både for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra personer med forskudt regnskabsår eller med udenlandske indtægter. Fælles for alle de låste rubrikker er, uoverensstemmelser mellem de indberettede oplysninger og de oplysninger man selv er i besiddelse af, som udgangspunkt kun kan ændres ved at den der har indberettet oplysningerne retter disse digitalt. Hvis ikke indberetteren kan eller vil udarbejde en korrektion, bliver man nødt til at kontakte SKAT og bede om at SKAT ændre den pågældende rubrik. For at SKAT vil gøre det, skal man samtidig med anmodningen til SKAT også sende dokumentation for ændringen. Se SKATs vejledning Skatten

4 Rentesatser på selskabsskatter for indkomståret 2013 og 2014 Vi har erfaret, at der i SKATs juridiske vejledning og i den nyligt udkomne Revisormanual (Abonnement kan købes hos Karnov Group) er nogle forkerte rentesatser vedrørende restskattetillæg, tillæg og godtgørelse på a contoskatter og overskydende selskabsskatter. De korrekte rentesatser er: Rentesatstabel Procenttillæg m.v. gældende for selskabsskat for indkomstår Godtgørelsen ved tilbagebetaling af overskydende skat 0,8 pct. 0,4 pct. 1,1 pct. Tillæg, der er knyttet til frivillig indbetaling og refusion af udbytteskat 0,2 pct. 0,1 pct. 0,3 pct. Restskattetillægget 4,3 pct. 3,9 pct. 4,6 pct. 4

5 Skat - meddelelser Logbog Bøder for tilsidesættelser af pålæg om logbog for overtrædelser i 2014 SKAT kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte. Registreringerne skal til enhver tid på begæring forevises SKAT til brug for kontrollen med overholdelsen af de forpligtelser, som de indeholdelsespligtige er pålagt. Undlader en arbejdsgiver at følge et pålæg eller en begæring, kan arbejdsgiveren straffes med bøde. Bøden fastsættes så den svarer til 8 gange den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede medlemmer. Dagpengebeløbet reguleres én gang om året pr. den første mandag i januar. For 2014 er den maksimale dagpengesats 815 kr. Dette svarer til, at bødebeløbet for overtrædelser i 2014, efter afrunding op eller ned til nærmeste hele 100 kr., er kr. SKM SKAT Afgørelser Afgørelser Straffesag - moms- og skattesvig - udeholdt omsætning - tagrensning - ægtefælle registreret T var tiltalt for som daglig leder af et tagrensefirma at have selvangivet den skattepligtige indkomst for lavt med i alt kr. og angivet momsen for lavt med kr., hvorved han havde unddraget for kr. i alt. T forklarede at konen blev registreret i stedet for ham fordi han var gået ned med en stor momsgæld. Det var T, der lavede fakturaerne. Når betaling gik ind, blev de overgivet til bogholderen. Han havde intet arbejde udført uden at der blev lavet regninger. Alt blev sendt til revisor. Landsretten fandt T skyldig i forsætlig overtrædelse af momslovens 82, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1 og skattekontrollovens 13, stk. 1. Straffen blev fastsat til en bøde på kr. Landsretten lagde til grund at T alene havde haft ansvaret for den daglige ledelse og drift af selskabet. Male- og rensebilagene blev fundet i en lade adskilt fra andet materiale og samtlige bilag var forsynet med initialer der angiver, at arbejdet er udført. Retten fandt det godtgjort at der også var betalt herfor. Landsretten stadfæstede byrettens dom, men nedsatte bøden til kr. da det ikke kunne afvises, at der var ydet gratis arbejde til enkelte kunder. Dom,SKM ØLR 5

6 Kendelser fra landsskatteretten Ejendomsavance, genanbringelsesregel, ansættelsesændring Genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningsloven 6A stk. 2, nr. 2, 2. pkt. kunne ikke bringes i anvendelse i et tilfælde, hvor der var sket ansættelsesændring, men hvor en selvangivet avance ikke var begæret genanbragt inden for fristen. Reglen tog sigte på situationer, hvor der ikke var selvangivet en avance, men hvor der først efterfølgende opstod en avance som følge af en ansættelsesændring. Vores kommentar: Det betyder, at hvis der er selvangivet en ejendomsavance, men der ikke er anmodet om genanbringelse, kan dette valg ikke foretages efterfølgende, uanset at SKAT foretager en ansættelsesændring. Efterfølgende valg om genanbringelse kan kun ske hvis skatteyderen ikke tidligere har selvangivet en avance, men hvor SKATs gennemgang medfører at der er en skattepligtig avance. Kendelse, SKM SKAT Fradrag ved underskud af landbrugsvirksomhed og stutteri - opdeling af aktivitet. Drift af landbrugsejendom med bortforpagtning af jordtilliggende og drift af stutteri anset som to selvstændige virksomheder. Stutteriet ikke anset som erhvervsmæssigt drevet. Vores kommentar: Skatteyderen blev forhøjet for 3 indkomstår for så vidt angår resultat af stutteridriften, hvorimod landbrugsdriften skattemæssigt blev godkendt som erhverv. Kendelse, SKM LSR Bindende svar fra SKATTERÅDET Anpartshaverlån - Salg af ejendom til hovedanpartshaver Skatterådet kan bekræfte, at der ikke vil ske beskatning efter ligningslovens 16 E, hvis overdragelsen finansieres ved at A overtager selskabets gæld til 3. mand og ved kontant betaling pr. overtagelsesdatoen, selv om denne ligger senere end underskriftsdatoen. Skatterådet kan også bekræfte, at en evt. refusionsopgørelse i selskabets favør ikke vil blive anset for et aktionærlån omfattet af ligningslovens 16 E. Bindende svar, SKM SR Skattefri virksomhedsomdannelse Skatterådet bekræfter, at der i henhold til virksomhedsomdannelseslovens 1 kan ske en skattefri virksomhedsomdannelse af den personligt ejede virksomhed, idet betingelserne, om en bestående erhvervsvirksomhed, som er drevet med en vis intensitet og professionelt tilsnit, er opfyldt. Bindende svar, SKM SR 6

7 Styresignaler Styresignaler Genoptagelse som følge af Kommissionens åbningsskrivelse om personfradrag og fri bevægelighed styresignal Den danske regering modtog den 26. april 2013 en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. Det fremgår heraf, at det efter Kommissionens opfattelse er i strid med den fri bevægelighed for personer, arbejdstagere og kapital, når personer der er hjemmehørende i Danmark, der har modtaget indkomst i en anden EU-medlemsstat eller EØS-stat, mister en forholdsmæssig del af deres personfradrag, fordi dette beregningsteknisk bliver henført til den udenlandske indkomst ved lempelsesberegningen. Regeringen kan tilslutte sig kommissionens synspunkter. På den baggrund ændres beregningsmetoderne for lempelse. I den anledning udsendes retningslinjer for genoptagelse, idet der som følge af ændringen af den gældende beregningspraksis vil kunne ske genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret Da SKAT kan udsøge de berørte personer jf. styresignalets pkt. 5, vil der automatisk blive udsendt nye årsopgørelser til de personer, hvor den ændrede praksis resulterer i en overskydende skat eller et uudnyttet personfradrag, der kan overføres til en evt. ægtefælle jf. styresignalets pkt. 6. SKM SKAT Moms og afgifter SKAT præciserer hvornår en given køling af et lokale sker til godtgørelsesberettigede formål, således at der kan ske tilbagebetaling af energiafgiften af energiforbruget til kølingen. Landsskatteretten har i SKM LSR, og SKM LSR taget stilling til hvorvidt energiforbruget til køling af lokaler var procesbetinget køling. I begge sager fandt Landsskatteretten det ikke afgørende, at der opholdt sig personer i de pågældende lokaler. SKAT finder på denne baggrund anledning til at præcisere, hvornår en given køling af et lokale sker til godtgørelsesberettigede formål, således at der kan ske tilbagebetaling af energiafgiften af energiforbruget til kølingen. Der skal som hidtil træffes en afgørelse i hvert enkelt tilfælde, som vil bero på en vurdering af de konkrete foreliggende omstændigheder. SKM SKAT 7

8 Morgenskat.dk Har du prøvet Morgenskat? Morgenskat er en daglig oversigt over samtlige nyheder inden for skatter, afgifter og moms. Fordelen ved morgenskat er, at du og dine medarbejdere kun skal se et sted for at være opdateret om hvad der sker på skatteområdet. Morgenskat indeholder nyheder fra: Folketinget, Skatteministeriet, SKAT, nye love og bekendtgørelser, domme, afgørelser fra Landsskatteretten og EU. Vi henter indholdet fra 26 hjemmesider hver dag. I morgenskat angives internetadresser, så du med et klik kommer direkte til en uddybende beskrivelse af emnet. Morgenskat udgives alle hverdage fra mandag til fredag og ligger i din mailboks senest kl. 8. Morgenskat udkommer dog ikke i juli måned. Hvis du er interesseret i et prøveabonnement, så se for yderligere oplysninger. Vedtagne love og forordninger mv. Ingen vedtagne love og forordninger mv. i denne periode. Skat & momskurser Vore dygtige medarbejdere underviser også i kurser om moms- skat og andet. Kurserne er beskrevet på TimeLearnings hjemmeside: Uddybende artikler TimeTax har gennem tiden udarbejdet mange artikler om aktuelle emner. Se vores hjemmeside: Fra venstre: Fra Thorbjørn venstre: Helmo Thorbjørn Madsen, Helmo John Rasmussen Madsen, John Rasmussen og Søren Engers og Søren Pedersen Engers Pedersen TimeTax er en del af TimeGruppen, som tænker i helhedsløsninger, der kommer hele vejen rundt. En filosofi og et koncept, vi kalder 320 -rådgivning. Rent praktisk betyder det, at vi formidler kontakten til specialister og rådgivere, som professionelt løser en hvilken som helst kundeopgave. Det giver vores kunder tid og ressourcer til vækst og udvikling. 8

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 45/2014 27.03.2014 10.04.2014

TimeTax NYHEDSBREV 45/2014 27.03.2014 10.04.2014 Årsopgørelsen 2013 Skattekontoen Virksomhedens skatteoplysninger i skattemappen Side 1 Side 1 Side 2 Udbytteangivelse på selskabsselvangivelsen for 2013 Side 2 AFGØRELSER - skat Side 2 AFGØRELSER moms

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013 Nye projekter hos SKAT: Små virksomheder, med flerårige underskud Side 1 Hovedaktionær og selskab Side 3 Skatte- og afgiftsændringer i finanslovsaftalen Side 3 Bøder til revisorer Side 4 Pas på rådgivning

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014

Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014 Informationsmøde for rådgivere Forår 2014 Program Velkommen Selvangivelse og TastSelv Nyt om moms og afgifter Nyt om skat SKAT har fokus på Side 2 Forår 2014 Selvangivelse og TastSelv Side 3 Forår 2014

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2015

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2015 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2015 Forord Der skal udskrives valg i 2015, og dette valg afgør, om landets første kvindelige statsminister kan fortsætte på posten. I den anledning kan der være grund til at

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Gunhilds Plads 2 7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 Galgebjergvej 6 B 6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 Jernbanegade 1 7200 Grindsted Tlf. 75 32 12 33

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2011

Kunstnernes Beskatning 2011 Kunstnernes Beskatning 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 INDLEDNING 7 KRITERIER FOR BESKATNING 9 Kriterier for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende Erhvervsmæssig/Ikke erhvervsmæssig virksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere