Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011."

Transkript

1 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.91 / 2012 Aarhus, 28. februar 2012 CVR. nr Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011 Bestyrelsen i Berlin IV A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 31. december Lejeindtægter steg med 5,2 % sammenlignet med samme periode sidste år og udgjorde for perioden ca. EUR 6,9 mio. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011. Resultat før dagsværdiregulering og skat er for perioden EUR 0,66 mio. mod EUR 0,23 mio. i 2010/11. Selskabet har foretaget en dagsværdiregulering af porteføljen til EUR 212,5 mio. mod EUR 205,3 mio. ved seneste værdiansættelse. Reguleringen er alene begrundet i bedre indtjening samt tilpasning af værdien af en enkelt ejendom til salgspris som ejerlejligheder. Afkastkravet er uændret. Selskabets egenkapital udgør EUR 58,1 mio., hvoraf den likvide del udgør ca. 10 %. Egenkapitalen er ne- gativt påvirket med EUR 17,4 mio. som følge af selskabets renteswaps. Refinansiering af lån med udløb i 2012 er gennemført og resulterer i ca. 24 % rentereduktion. Forventninger til hele regnskabsåret 2011/2012: Den positive udvikling ventes at fortsætte i sidste halvdel af regnskabsåret. Der forventes forsat en omsætning på ca. EUR 13,8 mio. og et resultat før værdiregulering af ejendomme og kursregulering af gæld og andre finan- sielle instrumenter og skat på ca. EUR 1,2 1,6 mio. Aarhus, februar 2012 Erik Stannow, formand Kontaktperson: Eventuelle henvendelser vedrørende fondsbørsmeddelelsen rettes til selskabets administrerende direktør Søren Krarup på telefon eller selskabets bestyrelsesformand Erik Stannow på telefon

2 BERLIN IV A/S Delårsrapport For perioden 1. juli til 31. december 2011 CVR- nr.:

3 Delårsrapport 2011/2012 Hoved- og nøgletal... 2 Berlin IV... 4 Selskabets økonomiske udvikling... 6 Ejendomsmarkedet i Berlin... 8 Porteføljens udvikling... 9 Forventninger til 2011/ Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Resultatopgørelse 1. juli december Totalindkomstopgørelse Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse 1. juli 31. december Pengestrømsopgørelse 1. juli december Noter... 19

4 Hoved- og nøgletal Hovedtal 1. halvår 1. halvår 2010/ 2009/ 2011/ / teur. teur. teur. teur. Resultatopgørelse Omsætning Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Periodens resultat før dagsværdiregulering og skat Værdiregulering af ejendommene Resultat før skat Årets resultat Balance Balancesum Investeringsejendomme til markedsværdi Egenkapital Langfristede forpligtelser Pengestrømsanalyse Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm *) *) 1. halvår 2011/11 samt 2010/2011 har været påvirket af forlig vedr. Greta 60. Finansielle nøgletal ROIC (Afkastningsgrad) 4,32% 4,55% 4,22% 4,36% Soliditetsgrad 26,41% 16,28% 26,92% 14,53% Forrentning af egenkapital før dagsværdiregulering 2,28% 1,52% 2,00% 0,17% Forrentning af egenkapital efter dagsværdiregulering 24,34% 1,52% 54,69% 21,15% Indre værdi pr. aktie (DKK) 1,47 0,79 1,46 0,70 Indtjening pr. aktie (EPS), (EUR) 0,02 0,00 0,08 0,02 Indtjening pr. aktie (EPS), (DKK) 0,18 0,01 0,59 0,15 Aktiekurs, ultimo (DKK) 0,82 0,45 0,57 0,35 Antal medarbejdere 1,0 0,5 0,5 0,5 Afkast på ejendomsporteføljen 5,1% 5,4% 4,9% 3,3% Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 2

5 Ikke finansielle nøgletal 1. halvår 1. halvår 2010/ 2009/ 2011/ / Tomgang - Boliger, kvm Tomgang - Boliger, teur Tomgang - Boliger, i %. (kvm.) 3,6% 5,1% 3,6% 5,4% Tomgang - Erhverv, kvm Tomgang - Erhverv, teur Tomgang - Erhverv, i %. (kvm.) 8,5% 9,8% 7,5% 10,6% Tomgang - I alt, kvm Tomgang - I alt teur Tomgang - I alt i % (kvm.) 4,4% 5,9% 4,3% 6,3% Samlet akkumulerede fluktuation i %. 6,7% 6,9% 12,3 12,9 Antal kvm - Boliger Antal kvm - Erhverv Gennemsnitlig udlejningspris pa. pr. kvm - Boliger, eur Gennemsnitlig udlejningspris pa. pr. kvm - Erhverv, eur Restancer - Boliger, % af lejeindtægt for boliger 3,0% 3,8% 3,2% 4,0% Restancer - Erhverv, % af lejeindtægt for erhverv *) 2,0% 14,9% 17,0% 15,0% *) Sammenligningstal er påvirket af væsentlige restancer fra en tidligere lejer. Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 3

6 Berlin IV Berlin VI A/S ejer og driver en portefølje af fortrinsvis boligudlejningsejendomme i Berlin. Ejendomsporte- føljen er indkøbt i løbet af 2006 og 2007 og er finan- sieret via egenkapital og rentesikrede 1. prioritetslån hos tyske hypotekbanker. Investeringsstrategi Berlin IV porteføljen består af 136 ejendomme med i alt boligenheder og 268 erhvervslejemål. Det samlede udlejningsareal udgør kvm. Af de 136 ejendomme er 135 beliggende i Berlins 12 cen- trale distrikter, mens en enkelt ejendom ligger i en forstad til Berlin. Selskabet fokuserer fortrinsvis på boligudlejningsejendomme, fordi det vurderes, at lejepotentialet for dette segment er stort i Berlin og risikoen er begrænset. Ejendomsporteføljen rummer en god blanding af velbeliggende ejendomme lige fra områder som Char- lottenburg- Wilmersdorf, der er et af Berlins mest velhavende områder med bl.a. Kurfürstendamm, til områder som Friedrichshain- Kreuzberg i Berlins cen- trum, der engang var socialismens højborg, og i sene- re år har udviklet sig til et af de mest hippe steder i Berlin med relativt billige boliger for studerende, kunstnere og familier med børn. Porteføljens blan- ding af attraktive beliggenheder og solide boligområ- der forventes at sikre selskabet såvel en værdistigning som et fornuftigt cash flow fra lejeindtægterne. Den overordnede strategi for ejendomsporteføljen er at investere i og optimere ejendommene, som efter en kortere eller længere periode sælges, når der kan realiseres en tilfredsstillende værdistigning. Investe- ringsstrategien opererer med en oprindelig horisont på 10 år, således at selskabet forventes at afhænde ejendomsporteføljen senest i 2016/17. Periodens vigtigste begivenheder Selskabet har i perioden sideløbende med optimering af driften fokuseret på finansielle anliggender og på at gennemføre en strukturændring i det administrati- ve set up. Samtidig med refinansiering af lånene har selskabet udnyttet det lave renteniveau og optimeret sin rente- struktur i en del af den øvrige låneportefølje. Der er således indgået en ny rentesikringsaftale (SWAP) for ca. EUR 78 mio., som medfører en reduktion af ren- tebyrden med ca. 11 % på disse lån. For yderligere detaljer omkring refinansiering af lån og optimering af rentestruktur henvises til selskabs- meddelelse nr. 90/2011. Med baggrund i Mietspiegel 2011 har selskabet i perioden varslet og gennemført lejeforhøjelser i ca. 44 % af porteføljens boliglejemål. Den foreløbige konstaterede effekt heraf, er en stigning i den årlige fremadrettede lejeindtægt med ca. 380 TEUR. Som en naturlig konsekvens af at selskabet med virk- ning pr. 1. august tilknyttede adm. direktør Søren Krarup på fuld tid, har selskabet med virkning ultimo september afviklet sit hidtidige samarbejde med Dan- Ejendomme A/S. De administrative og procesmæssige ændringer som følge af skiftet til egen administration er ved periodens afslutning fuldt ud gennemført og implementeret. Der er i perioden igangsat renovering af i alt 54 lejlig- heder hvoraf de 49 er færdigrenoverede indenfor perioden. 32 af de renoverede lejligheder var ved periodens udløb udlejet og den gennemsnitlige leje- indtægt for disse enheder steg med ca. 38 % fra 5,05 EUR/kvm pr. måned til 6,99 EUR/kvm pr. måned. I perioden er tilbagekøb af egne aktier fortsat og selskabet har aktuelt en beholdning af B- aktier på stk. Idet den beløbsmæssige ramme er opbrugt, har selskabet indstillet tilbagekøbspro- grammet. Selskabet har i perioden påbegyndt frasalget af en enkelt ejendom som ejerlejligheder og aktuelt er der frasolgt to lejligheder ud af i alt 35. Som konsekvens heraf, kunne selskabet i november 2011 underskrive en aftale omkring refinansiering af de lån, som forfalder i marts 2012 og i den forbindel- se bl.a. reducere rentebyrden for disse lån med ca. 24 % i forhold til det aktuelle niveau. Berlin IV A/S delårsrapport 2011/2012 Side 4

7 Finansiering og likviditet Eftersom finansiering og likviditet er de absolutte nøgleord i forbindelse med driften af selskabet, er det med tilfredshed, at ledelsen kan konstatere, at finan- sieringen af selskabets ejendomme er sikret frem til 2016/17. Samtidig er det positivt at kunne konstatere, at sel- skabets budgetterede likviditetsbehov beregnet på baggrund af aktuelle forudsætninger - frem til 2016/17 inklusive likviditetstræk til afdrag, forbedrin- ger og investeringer m.v. er afdækket. Berlin IV A/S delårsrapport 2011/2012 Side 5

8 Selskabets økonomiske udvikling Resultatopgørelse Koncernens samlede lejeindtægter øgedes med 5,2 % i forhold til samme periode sidste år og udgjorde i alt EUR 6,92 mio., hvilket er en anelse højere end forven- tet. Resultatet før finansielle poster og dagsværdiregule- ringer blev i første halvår af 2011/2012 EUR 0,66 mio. mod EUR 0,23 mio. for samme periode sidste år. Nedenfor vises omsætningen de seneste 4 år fordelt på kvartaler: Selskabets finansielle poster har været på niveau med det forventede. Bestyrelsen anser periodens resultat for tilfreds- stillende. Balance Den bogførte værdi af investeringsejendommene udgjorde ultimo december 2011 EUR 212,5 mio. mod EUR 181,0 mio. samme tidspunkt sidste år. Stigningen relaterer sig til den aktuelle opskrivning af porteføljen samt dagsværdireguleringen ved sidste finansårs udgang med tillæg af nye investeringer og renoverin- ger af lejemål. Det ordinære resultat før skat blev et overskud på EUR 7,0 mio., hvilket primært kan henføres til en opskrivning af ejendomsværdierne med EUR 6,4 mio. Værdien af selskabets ejendomme er samtidig tillagt de afholdte omkostninger til forbedringer (i alt EUR 0,8 mio.) og det er herefter bestyrelsens vurdering, at den bogførte værdi af ejendommene herefter er udtryk for dagsværdien. Selskabet har i perioden afdraget EUR 0,99 mio. på den langfristede gæld. Omkostningerne er, trods negativ påvirkning af en- gangsudgifter for i alt ca. 90 TEUR der relaterer sig til etablering af nyt administrations set up, ca. 50 TEUR lavere end på samme tidspunkt sidste år, hvilket pri- mært kan henføres til lavere tomgangsudgifter. Nedenfor vises den årlige udvikling i forholdet mellem omkostninger og omsætning. Selskabet har ønsket at fastholde ens retningslinjer og principper omkring vurdering af ejendommene og har således med udgangspunkt i samme forudsætnin- ger, som benyttet af Jones Lang Lasalle i forbindelse med vurderingen i seneste årsrapport, foretaget en vurdering af ejendomsporteføljen. Vurderingen er i høj grad baseret på lejeniveauet i hver enkelt ejendom i porteføljen, hvilket er sam- menholdt med det afkast/den lejemultipel, som den enkelte ejendom indgår i den seneste vurdering med. Dette har ført til en værdiregulering af den samlede ejendomsportefølje med i alt ca. EUR 5,3 mio., der udelukkende er begrundet i forbedret indtjening afkastkravet er således uændret. I tillæg hertil er den ene ejendom, hvorfra der er blevet frasolgt enkelte enheder som ejerlejligheder, som følge af de realiserede salgspriser blevet regule- ret med ca. EUR 1,1 mio. Likvide beholdninger udgjorde pr. 31. december 2011 EUR 5,85 mio. mod 8,78 mio. samme tidspunkt sidste år. De samlede aktiver andrager i alt EUR 220 mio., som pr. 31. december 2011 hovedsageligt består af ejendomme samt indestående på konti hos pengein- stitutter. Soliditetsgraden udgør 26,41 %. Berlin IV A/S delårsrapport 2011/2012 Side 6

9 Som følge af det faldende renteniveau i perioden er der foretaget en negativ balancemæssig regulering vedrørende de finansielle instrumenter (rente SWAPS) og Egenkapitalen er således negativt påvirket med ca. EUR 17,4 mio. som følge heraf. Denne negative påvirkning vil imidlertid frem mod aftalernes udløb i henholdsvis 2017 og 2021 blive reguleret i retning af en nulpåvirkning ved aftalernes udløb og egenkapitalen vil være vokset tilsvarende. Ændringer i EURIBOR- renten vil ligeledes betyde en regulering og en stigning på 1 % vil således medføre en forøget egenkapital på EUR 8,2 mio., samt en re- sultatændring på 0. Modsat vil et fald på 1 % medføre en reduktion af egenkapitalen med EUR 10,6 mio. Pengestrømme Likviditeten fra de løbende driftsaktiviteter udgjorde EUR 0,60 mio. Fra investeringsaktiviteten EUR - 0,81 mio. og fra finansieringsaktiviteten EUR 0,85 mio. Koncernens likvider blev således reduceret med EUR - 1,06 mio. til i alt EUR 5,85 mio. Risikofaktorer Koncernens forretningsmæssige risici er uændret i forhold til de risici, der blev beskrevet i årsrapporten for 2010/2011. De væsentlige forretningsmæssige risici knytter sig fortsat til: De til enhver tid værende markedsforhold for udlejning af boliger og erhvervslejemål i Berlin Værdiansættelse af ejendommenes værdi Rente- og kreditrisici i forbindelse med belåning af ejendommene. Berlin IV A/S delårsrapport 2011/2012 Side 7

10 Ejendomsmarkedet i Berlin Markedet for investeringsejendomme Transaktionsmarkedet har gennem hele 2011 vist tegn på bedring og normalisering. Volumenmæssigt er omsætningen af boligudlejningsejendomme i Ber- lin således jf. opgørelse fra Jones Lang Lasalle tilbage på det høje niveau med omsætningen fra årene At Berlin fortsat er attraktivt for investorer og rummer et fremadrettet potentiale understreges af, at andelen af omsatte udlejningsejendomme i byen udgjorde ca. 40% af de samlede transaktioner i Tysk- land i I målinger af investeringsklimaet / forventningerne indenfor ejendomsinvesteringer i Tyskland, som lø- bende offentliggøres på fremgår det, at forventningerne til særligt boligseg- mentet har været konstante på trods af den seneste tids krise i eurozonen. Ligeledes viser et ejendomsindeks fra Bulwiengesa AG (Immobilienindex ) en samlet stigning på 3,4% og for Beboelsesejendomme hele 4,7% i Markedet for ejerlejligheder Samme ejendomsindeks fra Bulwiengesa AG, som omtalt ovenfor angiver, at den absolutte højdesprin- ger i den prismæssige udvikling er ejerlejligheder, hvor der for 2011 kunne registreres en stigning på hele 7,3 %. I IBB Wohnungsmarktbarometer 2011 forudses der et underudbud af ejerlejligheder i forhold til efter- spørgslen frem mod 2014 særligt i områderne Frie- drichshain- Kreuzberg, Neukölln og Charlottenburg- Wilmersdorf. Kombineret med det fortsat lave renteniveau og et generelt ønske om lavrisiko inflationssikrede investe- ringer, vurderes dette marked fortsat som attraktivt. I øvrigt henvises der til afsnittet i årsrapporten 2010/2011 omkring markedsforholdende. I Emerging Trends in Real Estate Europe 2012 (PWC) har Berlin forbedret sidste års 7. plads og er nu place- ret som nummer 4 på listen over de mest attraktive byer for ejendomsinvesteringer foran såvel London som Paris. Lejemarkedet Grundet den fortsat positive demografiske udvikling i Berlin og endnu relativt begrænsede nybygningsakti- vitet, fortsætter boliglejemarkedet i Berlin sin positive udvikling. Konsekvensen af de lejeforhøjelser, som er blevet gennemført over hele Berlin har foruden et løft i lejeniveauet blandt eksisterende lejere betydet en øget søgning mod de områder af byen, hvor lejen fortsat er relativt lav. Denne øgede efterspørgsel har naturligt ført til lejestigninger ved nyudlejninger. Ifølge en undersøgelse fra Investitionsbank Berlin (IBB Wohnungsmarktbarometer 2011) vil det i de kom- mende tre år således alene være i det øvre prisseg- ment, at der er et afbalanceret forhold mellem udbud og efterspørgsel. I det mellemste- og nedre segment forudser man et underudbud i forhold til efterspørgs- len. Berlin IV A/S delårsrapport 2011/2012 Side 8

11 Porteføljens udvikling Der har i perioden hverken været købt eller solgt hele udlejningsejendomme, vi har dog i perioden påbe- gyndt salget af ejerlejligheder fra ejendommen Strassmannstrasse 6 i Friedrichshain. Aktuelt er der frasolgt 2 lejligheder. fluktuation for perioden sammenlignet med samme periode sidste år faldet fra 6,9 % til 6,7 %. Der arbejdes fortsat primært på, at udnytte de mulig- heder der indeholdes i den eksisterende portefølje. Særligt på modernisering og renovering af boligleje- mål samt en eventuel bedre udnyttelse af den aktuel- le bebyggelsesgrad. Udviklingen i tomgangen Tomgangen målt på antal ledige kvadratmeter var pr. 31. december ,4 %, (5,9 % sidste år) fordelt med 3,6 % (5,1 % sidste år) på boliger og 8,5 % (9,8 % sidste år) på erhvervslejemål. På trods af faldet sam- menlignet med samme tidspunkt sidste år, har tom- gangen i perioden haft en sideværts trend, hvilket skyldes en ekstraordinær høj fluktuation blandt vores erhvervslejere (ca. 15% af det samlede areal er fra- flyttet og genudlejet i perioden) og at der på skæ- ringsdatoen desværre var et større areal under udlej- ning. En anden årsag til den på skæringsdagen høje tom- gang er, at ca. 8% af de lejere, som har modtaget en lejeforhøjelse har valgt at fraflytte deres lejemål op mod årsskiftet. Vi anser dog denne fluktuation som værende positiv, idet en genudlejning af de pågæl- dende lejemål vil give en højere lejeindtægt end den varslede leje. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er det totale antal af tomme kvadratmeter faldet med ca. 25,5 % fra kvm. til kvm. Værdien af den aktuelle tomgang udgør på årsbasis EUR 0,76 mio. mod EUR 0,91 mio. på samme tids- punkt sidste år. Udviklingen i fluktationen En faldende fluktuation betyder færre ledighedsdage og færre udgifter til løbende istandsættelse, udlej- ningshonorar m.v. En øget fluktuation kan dog også være positivt, hvis denne er fremprovokeret som følge af moderniseringer eller lejeforhøjelser. På trods af den øgede fluktuation, som er fremkaldt via varslede lejeforhøjelser, er den akkumulerede Berlin IV A/S delårsrapport 2011/2012 Side 9

12 Forventninger til 2011/2012 Selskabet forventer at fortsætte den positive udvik- ling og vil fortsat gennemføre renoveringer og mo- derniseringer i porteføljen og effektivisere driften med henblik på yderligere at forbedre porteføljens værdi og selskabets resultat. Selskabet forventer i 2011/2012 en lejeindtægt på omkring EUR 13,8 mio. og et resultat før værdiregule- ring af ejendomme og kursregulering af gæld og an- dre finansielle instrumenter og skat på ca. EUR 1,2 1,6 mio. Fremadrettede udsagn Delårsrapporten indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af frem- tidige begivenheder og økonomiske resultater. Ud- sagnene om hele 2010/2011 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og selska- bets faktiske resultater kan derfor afvige fra forvent- ningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger, ejendomsmarkedet, ændringer i forudsætninger om lejer og tomgang samt driftsomkostninger, volatilitet i ejendomspriser, lovmæssige ændringer inden for bl.a. skat, mulige forstyrrelser i driften som følge af udefra kommende begivenheder etc. Delårsrapporten er ikke en opfor- dring til at handle aktier i selskabet. Berlin IV A/S delårsrapport 2011/2012 Side 10

13 Selskabsoplysninger Berlin IV A/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus Website: CVR- nr.: Stiftet: 1. juli 2005 Regnskabsår: 1. juli juni Bestyrelse Erik Stannow - bestyrelsesformand Jette Jakobsen - næstformand Jens Hald Mortensen Uwe Horn Direktion Søren Krarup GENERALFORSAMLING Periodemeddelelse for 1. januar 31. marts 2012 udsendes 24. april 2012 Ordinær generalforsamling afholdes 11. oktober 2012, hos PWC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Berlin IV A/S delårsrapport 2011/2012 Side 11

14 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli til 31. de- cember 2011 for Berlin IV A/S. Delårsrapporten, som ikke er revideret eller gennemgået af Koncernens revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrappor- ter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli til 31. december Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står over for. Aarhus, den 28. februar 2012 Direktion Søren Krarup Bestyrelse Erik Stannow Bestyrelsesformand Jette Jakobsen Næstformand Jens Hald Mortensen Uwe Horn Berlin IV A/S delårsrapport 2011/2012 Side 12

15 Resultatopgørelse 1. juli december 2011 Koncernen juli juni 2011 Note teur. teur. teur. Nettoomsætning Driftsomkostninger Salgs- og marketingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster og dagsværdi regulering Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før dagsværdiregulering og skat Dagsværdiændring på ejendomme Periodens resultat før skat Skat af årets resultat Periodens resultat Indtjening pr. aktie (EPS), eur 5 0,02 0,00 0,08 Indtjening pr. aktie (EPS), dkk 5 0,18 0,01 0,59 (svarer til udvandet indtjening pr. aktie) Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 13

16 Totalindkomstopgørelse Koncernen juli juni 2011 teur. teur. teur. Periodens resultat Overført til resultatopgørelsens finansielle poster Dagsværdiregulering af renteswaps Skatteeffekt af egenkap. bevægelser Årets kursregulering Periodens anden indkomst efter skat Totalindkomst for perioden i alt Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 14

17 Balance pr. 31. december 2011 Aktiver Koncernen 31. dec dec juni 2011 Note teur. teur. teur. Langfristede aktiver Investeringsejendomme Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender fra udlejning Periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 15

18 Balance pr. 31. december 2011 Passiver Koncernen 31. dec dec juni 2011 Note teur. teur. teur. Egenkapital Aktiekapital Reserve for rentesikring Reserve for valutakursregulering Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Langfristede forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Leverandører Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Kortfristede forpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 16

19 Egenkapitalopgørelse 1. juli december 2011 Aktiekapital Reserve for rentesikring Reserve for dagsværdi af ejendomme Reserve for valutakursregulering Koncernen teur. teur. teur. teur. teur. tkr. 1. juli Dagsværdiregulering af renteswaps Overført til resultatopgørelsen, fin. poster 0 Skatteeffekt af egenkapitalbevægelser 0 Årets kursregulering 3 3 Totalindkomst for perioden Årets resultat Totalindkomst 31. december Udloddet udbytte 31. december Overført resultat I alt Dagsværdiregulering af renteswaps Overført til resultatopgørelsen, fin. poster 0 0 Skatteeffekt af egenkapitalbevægelser 0 0 Årets kursregulering Totalindkomst for perioden Årets resultat Totalindkomst 31. juni Udloddet udbytte juni Dagsværdiregulering af renteswaps Overført til resultatopgørelsen, fin. poster 0 Årets kursregulering 0 0 Totalindkomst for perioden Årets resultat Totalindkomst 31. december Udloddet udbytte december Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 17

20 Pengestrømsopgørelse 1. juli december juli juni 2011 Koncernen Note teur. teur. teur. Periodens resultat Dagsværdiændring på ejendomme Regulering på egenkapital Finansielle poster, netto Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Renteindbetalinger Renteudbetalinger Andre reguleringer Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Køb af kapitalandele i dattervirksomheder Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af lån Afdrag på lån Udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme Likvider primo Likvider ultimo Frie midler Delvis bundne midler Bundne midler Likvider ultimo Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 18

21 Noter Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Anvendt regnskabspraksis Administrationsomkostninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Indtjening pr. aktie (EPS) Investeringsejendomme Afledte finansielle instrumenter Aktiekapital Anden gæld Finansielle instrumenter Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 19

22 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 2010/2011, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU. Vi henviser til årsrapporten for 2010/2011 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Hvor ikke andet er nævnt nedenstående henvises endvidere til definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger og Nøgletal Note 2 Administrationsomkostninger Samlede omkostninger til personale: juli juni 2011 teur. teur. teur. Samlede løn og honoraromkostninger Regnskabs- og selskabsassistance Øvrige administrationsomkostninger I alt Note 3 Finansielle indtægter juli juni 2011 teur. teur. teur. Renteindtægter banker I alt Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 20

23 Noter Note 4 Finansielle omkostninger juli juni 2011 teur. teur. teur. Prioritetsrenter I alt Note 5 Indtjening pr. aktie (EPS) 2011 teur. teur. teur. Resultat, som tilfalder aktionærer i moderselsk Gennemsnitligt antal ordinære aktier, 1000 stk.* Resultat pr. aktie i eur 0,02 0,00 0,08 Resultat pr. aktie i dkk 0,18 0,01 0,59 *25 mio A- aktier og 270 mio B- aktier fratrukket selskabets egenbeholdning juli juni 2011 Note 6 Investeringsejendomme 31. dec dec juni 2011 teur. teur. teur. Anskaffelsessum 1. juli Periodens tilgang Anskaffelsessum 31. december Dagsværdiændring 1. juli Periodens dagsværdiændring Dagsværdiændring 31. december Bogført værdi 31. december Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 21

24 Noter Note 7 Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter består udelukkende af renteswaps (variabel til fast), som afdækker koncernens variabelt forrentede lån. Koncernen optager som udgangspunkt lån med variabel rente og ændrer denne til en fast rente ved indgåelse af renteswaps. Koncernen har fundet denne fremgangsmåde billigere end at optage fastforrentede lån. Selskabet forventer at lån hos Eurohyp med udløb i 2016 vil blive forlænget til 2021, såfremt selskabet måtte ønske dette, hvorfor renteswap er indregnet som sikringsinstrument. Dagsværdi af afledte finansielle instrumenter: Koncernen 31. dec dec juni 2011 teur. teur. teur. Renteswaps (variabel til fast) Lån restgæld udestående Afgiven rente Lån teur Udløb teur Udløb ekskl. margin Berlin Hyp /03/ /03/12 4,35% Berlin Hyp /12/ /12/16 4,22% EuroHypo /10/ /10/21 3,69% EuroHypo /10/ /10/21 3,82% EuroHypo /10/ /10/21 3,83% EuroHypo /10/ /10/21 4,19% EuroHypo /10/ /10/21 4,19% EuroHypo /10/ /10/21 3,79% EuroHypo /10/ /10/21 3,79% EuroHypo /10/ /10/21 3,79% EuroHypo /10/ /10/21 3,79% EuroHypo /10/ /10/21 4,19% EuroHypo /10/ /10/21 4,19% EuroHypo /10/ /10/21 4,19% EuroHypo /10/ /10/16 4,92% EuroHypo /10/ /10/16 4,58% HypoReal /05/ /05/17 4,50% IBB - Amendestraße /03/26 0,00% HypoReal /05/ /05/17 4,50% Variabel rentesats for alle indgåede låneaftaler er EURIBOR 3 M + margin. Variabel rentesats for alle indgåede SWAP- aftaler er EURIBOR 3 M. Dagsværdi af renteswaps beregnes som nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme ved anvendelse af aktuelle rentesatser pr. balancedagen. Swap Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 22

25 Noter Note 8 Aktiekapital Udstedte aktier pr. 31. december 2011: 31. dec dec juni 2011 teur. teur. teur. A- aktier B- aktier Udstedte aktier i alt Beholdning af egne aktier, nominelt Beholdningen af egne aktier, styk , udgør 1% af den samlede aktiekapital. Note 9 Anden gæld 31. dec dec juni 2011 teur. teur. teur. Afsatte transaktions- og ombygningsomk Skyldige renter Diverse I alt Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 23

26 Noter Note 10 Finansielle instrumenter Indregnede finansielle instrumenter Udlån og øvrige tilgodehavender til dagsværdi: 31. dec dec juni 2011 teur. teur. teur. Tilgodehavender fra udlejning og salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger I alt Finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris: Gæld til kreditinstitutter Leverandører Anden gæld I alt Finansielle forpligtelser til dagsværdi: Afledte finansielle instrumenter I alt Note 11 Ændring i tilgodehavender 31. dec dec juni 2011 teur. teur. teur. Tilgodehavender fra udlejning Periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender *) I alt *) Den store ændrig sammenligningstallene skyldes afregning af forlig vedr. Greta 60 Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 24

27 Noter Note 12 Ændring i kortfristet gæld 31. dec dec juni 2011 teur. teur. teur. Leverandører Anden gæld I alt Berlin IV A/S, delårsrapport 2011/12 Side 25

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.67 / 2011 Hellerup, 28. februar 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

For det indeværende regnskabsår forventes et resultat før skat og værdiregulering på omkring mio. kr.

For det indeværende regnskabsår forventes et resultat før skat og værdiregulering på omkring mio. kr. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 51 / 2010 Hellerup, 26. februar 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2009 Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

CVR-nr.: Delårsrapport 1. januar 30. september

CVR-nr.: Delårsrapport 1. januar 30. september CVR-nr.: 30 69 16 44 Delårsrapport 1. januar 30. september 0 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CVR-nr.: halvår

CVR-nr.: halvår CVR-nr.: 30 69 16 44 0 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 1 af 16 Delårsrapport for 1. halvår 2016 Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Koncernen realiserede et resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere